Thuế và quản lý thuế nâng cao - Nội dung cơ bản của một số sắc thuế và khoản thu thuộc hệ thống thuế Việt Nam trong chương trình ôn thi CPA 2015

pdf 51 trang vanle 23/06/2021 40
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thuế và quản lý thuế nâng cao - Nội dung cơ bản của một số sắc thuế và khoản thu thuộc hệ thống thuế Việt Nam trong chương trình ôn thi CPA 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfthue_va_quan_ly_thue_nang_cao_noi_dung_co_ban_cua_mot_so_sac.pdf

Nội dung text: Thuế và quản lý thuế nâng cao - Nội dung cơ bản của một số sắc thuế và khoản thu thuộc hệ thống thuế Việt Nam trong chương trình ôn thi CPA 2015

 1. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MỘT SỐ SẮC THUẾ VÀ KHOẢN THU THUỘC HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI CPA 2015 THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ Người biên soạn: PGS. TS Lê Xuân Trường Học viện Tài chính 1 NỘI DUNG CHÍNH I. Thuế giá trị gia tăng II. Thuế tiêu thụ đặc biệt III. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu IV. Thuế thu nhập doanh nghiệp V. Thuế thu nhập cá nhân VI. Thuế nhà thầu nước ngoài VII.Thuế tài nguyên 2 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 1
 2. I. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 3 VĂN BẢN PHÁP LUẬT • Luật thuế GTGT 2008 (Số 13/2008/QH12). • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 2013 • Luật Quản lý thuế 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012 • Luật số 71/2014/QH13 • Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT. • Nghị định 83/2013/NĐ-CP • Nghị định 12/2015/NĐ-CP • Thông tư 219/2013/TT-BTC 4 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 2
 3. VĂN BẢN PHÁP LUẬT (tiếp) • Thông tư 119/2014/TT-BTC • Thông tư 151/2014/TT-BTC • Thông tư 156/2013/TT-BTC • Thông tư 39/2014/TT-BTC • Thông tư 26/2015/TT-BTC Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 5 NỘI DUNG CHÍNH 1. Phạm vi áp dụng 2. Căn cứ tính thuế 3. Phương pháp tính thuế 4. Quy định về hóa đơn, chứng từ 5. Kê khai, nộp thuế 6. Hoàn thuế 6 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 3
 4. 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Đối tượng chịu thuế GTGT - Nguyên tắc chung - Cơ sở của nguyên tắc 1.2. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế - Số lượng đối tượng - Bản chất Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ - Nguyên tắc chung - Một số trường hợp đặc biệt - Kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi sản xuất, kinh doanh HHDV không chịu thuế GTGT 7 1.3. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH VÀ NỘP THUẾ Lý do những trường hợp không phải kê khai, tính và nộp thuế Hiểu đúng đối tượng và trường hợp áp dụng: Nông sản chưa qua chế biến Chú ý ngoại lệ và các trường hợp mới sửa đổi - Điều chuyển tài sản - Tiêu dùng nội bộ Phân biệt các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT với đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT 8 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 4
 5. 1.4. NGƯỜI NỘP THUẾ Phân nhóm người nộp thuế Một vài trường hợp đặc biệt cần chú ý - Ủy thác nhập khẩu - Ủy thác xuất khẩu THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ - Nhà thầu nước ngoài 9 2. CĂN CỨ TÍNH THUẾ 2.1. Giá tính thuế • Về nguyên tắc, giá tính thuế GTGT được quy định như thế nào? Cơ sở của nguyên tắc này? • Nắm vững hai trường hợp cơ bản: (i) Giá tính thuế đối với hàng hoá, dịch vụ trong nước (ii) Giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu. • Thời điểm xác định thuế GTGT • Đồng tiền xác định giá tính thuế • Nắm quy định và giải thích lý do quy định các trường hợp đặc thù sau đây: 10 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 5
 6. GIÁ TÍNH THUẾ (tiếp) Các trường hợp đặc thù về giá tính thuế (tiếp) • Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB và thuế môi trường • Trao đổi, biếu tặng, trả thay lương • Hàng hóa khuyến mại • Cho thuê tài sản • Bán trả góp, trả chậm • Gia công hàng hoá Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ • Xây dựng, lắp đặt • Đại lý bán đúng giá, môi giới • Chứng từ đặc thù: tem thư, vé cước vận tải • Casino, trò chơi điện tử có thưởng • Dịch vụ du lịch lữ hành trọn gói • Bất động sản 11 2.2. THUẾ SUẤT  Khái quát các mức thuế suất thuế GTGT  Thuế suất 0%: • Trường hợp áp dụng (Từ chìa khóa)? • Các trường hợp coi như xuất khẩu? • Điều kiện? • Ngoại lệ? • Phân tích ý nghĩa của việc áp dụng thuế suất 0%. • Phân biệt thuế suất 0% và không thuộc diện chịu thuế GTGT? • Phân biệt thuế suất 0% và không phải kê khai, tính, nộp thuế GTGT 12 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 6
 7. NGOẠI LỆ CỦA THUẾ SUẤT 0% • Một số dịch vụ xuất khẩu • Tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến xuất khẩu • HHDV cung cấp cho cá nhân không kinh doanh trong khu phi thuế quan • Xe ô tô bán cho khu phi thuế quan • Xăng dầu . phi thuế quan mua tại nội địa Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ • Một số dịch vụ phi thuế quan • Một số dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài • Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu: Không tính VAT đầu ra, không được khấu trừ VAT đầu vào 13 3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT • Cần chia làm hai trường hợp cơ bản: (1) Đối với hàng hoá nhập khẩu; (2) Đối với hàng hoá sản xuất, kinh doanh trong nước và xuất khẩu. • Với mỗi phương pháp, sinh viên cần nắm được hai nội dung cơ bản là: (i) Đối tượng áp dụng phương pháp; và (ii) Công thức xác định số thuế phải nộp. 3.1. Đối với hàng hóa nhập khẩu VAT phải nộp = Giá tính thuế GTGT x Thuế suất 3.2. Đối với hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước và xuất khẩu 14 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 7
 8. 3.2.1. PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ a) Đối tượng áp dụng b) Công thức xác định Thuế GTGT đầu ra • Trình tự xác định • Cách xác định THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ • Chứng từ sử dụng để xác định • Trình tự và cách xác định • Nguyên tắc • Điều kiện 15 4. QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ Quy định hiện hành có các loại hóa đơn gì (Nghị định 51/2010, 04/2014 và Thông tư 39/2014)? Căn cứ vào đối tượng sử dụng hóa đơn Căn cứ vào cách thức tạo lập và hình thức hóa đơn Hóa đơn hợp pháp và hóa đơn hợp pháp được sử dụng có giống nhau không? Một số trường hợp đặc thù về sử dụng hóa đơn • Giảm giá bán; trả lại hàng • Uỷ thác nhập khẩu • Đại lý bán đúng giá • Hàng hóa xuất cho cơ sở phụ thuộc • 16 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 8
 9. 5. KÊ KHAI, NỘP THUẾ Kỳ khai thuế GTGT nội địa • Khai theo tháng • Khai theo quý Kỳ khai thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu Nguyên tắc kê khai thuế Thời hạn nộp tờ khai Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ Hồ sơ khai thuế Xử lý khi có thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết Kê khai bổ sung, điều chỉnh 17 6. KÊ KHAI, NỘP THUẾ (TIẾP) Những trường hợp kê khai đặc thù: • Đơn vị trực thuộc • CSKD xây dựng và bán hàng vãng lai ngoại tỉnh • Uỷ thác nhập khẩu • Đại lý • Hoạt động vận tải • Trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn • Một số dịch vụ bán lẻ: Xăng, dầu, điện 18 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 9
 10. 6. KÊ KHAI, NỘP THUẾ (TIẾP) Nguyên tắc chung về thời hạn nộp thuế Thời hạn nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu Đồng tiền nộp thuế Xử lý khi nộp thừa hoặc thiếu thuế Những quy định đặc thù Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 19 6. HOÀN THUẾ • Các trường hợp hoàn thuế? • Phân tích ý nghĩa của các trường hợp hoàn thuế và phân loại các trường hợp hoàn thuế thành các nhóm khác nhau theo cùng tính chất kinh tế. • Nắm chắc điều kiện để được khấu trừ và hoàn thuế đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. • Nắm những quy định cơ bản về trách nhiệm của đối tượng nộp thuế, cơ quan thuế, cơ quan kho bạc; thẩm quyền giải quyết hoàn thuế; thời hạn giải quyết hoàn thuế 20 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 10
 11. II. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 21 VĂN BẢN PHÁP LUẬT • Luật thuế TTĐB 2008 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB năm 2015 (áp dụng từ 1/1/2016) • Luật Quản lý thuế 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012 • Luật số 71/2014/QH13 • Nghị định số 26/2009/NĐ-CP • Nghị định 113/2011/NĐ-CP • Nghị định 83/2013/NĐ-CP • Nghị định 12/2015/NĐ-CP • Thông tư 05/2012/TT-BTC • Thông tư 156/2013/TT-BTC 22 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 11
 12. NỘI DUNG CHÍNH 1. Phạm vi áp dụng 2. Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế 3. Khấu trừ 4. Giảm thuế Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 5. Quy định về hóa đơn, chứng từ 6. Kê khai, nộp thuế 23 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Đối tượng chịu thuế  10 nhóm hàng hóa  6 nhóm dịch vụ  Lưu ý trường hợp đặc thù: Cục nóng điều hòa 24 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 12
 13. 1.2. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ  Phân nhóm theo đạo lý của quy định  Lưu ý trường hợp ngoại lệ: Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu hoặc từ thị trường nội địa bán vào khu phi thuế quan THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 25 1.3. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ Tổ chức/cá nhân thuộc sản xuất diện hàng hóa chịu Tổ chức/cá nhân thuế nhập khẩu tiêu thụ đặc biệt Tổ chức/cá nhân kinh doanh dịch vụ 26 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 13
 14. 2. CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ  Công thức xác định Thuế TTĐB Giá tính thuế Thuế suất = x phải nộp TTĐB thuế TTĐB THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 27 2.1. GIÁ TÍNH THUẾ  Nguyên tắc chung  Đối với hàng hóa nhập khẩu  Đối với hàng hóa sản xuất trong nước  Một số trường hợp đặc thù - Gia công - Cửa hàng phụ thuộc - Đại lý - Bán qua cơ sở kinh doanh thương mại 28 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 14
 15. 2.2. THUẾ SUẤT  Nguyên tắc thiết kế biểu thuế  Nguyên tắc áp dụng biểu thuế THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 29 3. KHẤU TRỪ THUẾ  Trường hợp và đối tượng áp dụng khấu trừ  Nguyên tắc khấu trừ  Điều kiện khấu trừ . Đối với hàng hóa nhập khẩu: Chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu . Đối với hàng hóa mua nội địa: - Hợp đồng trực tiếp từ CSSX - Bản sao giấy chứng nhận kinh doanh - Hóa đơn GTGT hợp pháp - Chứng từ thanh toán qua ngân hàng 30 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 15
 16. 4. GIẢM THUẾ  Trường hợp và đối tượng được giảm thuế  Nguyên tắc giảm  Mức giảm tối đa THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 31 5. HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ  Nguyên tắc chung  Sử dụng hóa đơn trong trường hợp đặc thù - Bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng phụ thuộc cùng địa phương - Bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng phụ thuộc khác địa phương - Bán hàng qua đại lý đúng giá 32 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 16
 17. 6. KÊ KHAI, NỘP THUẾ  Kỳ khai thuế - Nội địa - Nhập khẩu  Thời hạn  Các trường hợp đặc thù THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ - Gia công - Cơ sở kinh doanh thương mại mua hàng hóa để sản xuất nhưng đem tiêu thụ trong nước - Cửa hàng hạch toán phụ thuộc 33 III. THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 34 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 17
 18. VĂN BẢN PHÁP LUẬT • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005 • Luật Quản lý thuế 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012 • Luật số 71/2014/QH13 • Luật Hải quan 2014 • Nghị định số 87/2010/NĐ-CP • Nghị định 83/2013/NĐ-CP Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ • Nghị định 08/2015/NĐ-CP • Nghị định 12/2015/NĐ-CP • Thông tư 38/2015/TT-BTC • Thông tư 205/2010/TT-BTC • Thông tư 29/2014/TT-BTC • Thông tư 156/2013/TT-BTC 35 NỘI DUNG CHÍNH 1. Phạm vi áp dụng 2. Căn cứ tính thuế 3. Miễn thuế, giảm thuế 4. Hoàn thuế 5. Kê khai, nộp thuế 36 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 18
 19. 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Đối tượng chịu thuế 1.2. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế 1.3. Đối tượng nộp thuế THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 37 1.1. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ - Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu hoặc biên giới Việt Nam - Hàng hóa thị trường trong nước khu phi thuế quan 38 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 19
 20. 1.2. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THUỘC DIỆN CHỊU THUẾ Hàng hóa - Chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường - Nhập khẩu phi thuế quan phi thuế quan - Viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ - Phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu 39 1.3. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ Đối tượng nộp thuế đương nhiên - Chủ hàng hóa XNK - Cá nhân có hàng hóa khi XNC - Tổ chức nhận ủy thác XNK Đối tượng được ủy quyền hoặc nộp thuế thay - Đại lý làm thủ tục ủy quyền - Ngân hàng/tổ chức tín dụng - Tổ chức kinh doanh chuyển phát nhanh 40 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 20
 21. 2. CĂN CỨ TÍNH THUẾ Trường hợp áp dụng thuế suất Trường hợp áp dụng thuế tuyệt đối Trường hợp tính thuế hỗn hợp THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 41 2.1. TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG THUẾ SUẤT Được xác định theo 3 căn cứ sau: Số lượng hàng hóa XNK Giá tính thuế Thuế suất 42 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 21
 22. 2.1.1. SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA XNK Thực tế xuất khẩu, nhập khẩu Ghi trong tờ khai hải quan của NNT THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 43 2.1.2. GIÁ TÍNH THUẾ Đối với hàng hóa xuất khẩu Đối với hàng hóa nhập khẩu Thời điểm xác định trị giá tính thuế Đồng tiền xác định giá tính thuế 44 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 22
 23. GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XK Nguyên tắc chung: Giá bán tại cửa khẩu xuất (cửa khẩu Việt Nam) Hàng hóa xuất khẩu theo đường biển Hàng hóa xuất khẩu theo đường đất liền THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 45 GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NK Nguyên tắc chung Các phương pháp xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu 1) Trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu 2) Trị giá giao dịch của hàng hóa NK giống hệt 3) Trị giá giao dịch của hàng hóa NK tương tự 4) Trị giá khấu trừ 5) Trị giá tính toán 6) Suy luận Nguyên tắc áp dụng các phương pháp Một số trường hợp đặc biệt 46 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 23
 24. THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ Nguyên tắc chung: Ngày đăng ký tờ khai hải quan Trường hợp trì hoãn xác định giá tính thuế: Ngày xác định được trị giá tính thuế THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 47 ĐỒNG TIỀN XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ Nguyên tắc chung: Đồng Việt Nam Nếu là ngoại tệ: Tỷ giá mua vào theo hình thức chuyển khoản của VCB thứ năm 48 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 24
 25. 2.2. TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG THUẾ TUYỆT ĐỐI Được xác định theo 2 căn cứ sau: Số lượng hàng hóa XNK Mức thuế tuyệt đối THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 49 2.3. TRƯỜNG HỢP TÍNH THUẾ HỖN HỢP Là tổng số thuế phải nộp tính theo: Thuế suất Thuế tuyệt đối 50 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 25
 26. 3. MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ Miễn thuế Xét miễn thuế Xét giảm thuế THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 51 4. HOÀN THUẾ Khái quát các trường hợp hoàn thuế Lưu ý những trường hợp đặc biệt 52 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 26
 27. 5. KÊ KHAI, NỘP THUẾ Nguyên tắc chung Thời điểm kê khai Cách thức kê khai Thời hạn nộp thuế THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 53 IV. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 54 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 27
 28. VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 • Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế • Nghị định 218/2013/NĐ-CP • Nghị định 83/2013/NĐ-CP Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ • Nghị định 91/2014/NĐ-CP • Thông tư 78/2014/TT-BTC • Thông tư 119/2014/TT-BTC • Thông tư 151/2014/TT-BTC • Thông tư 156/2013/TT-BTC • Thông tư 45/2013/TT-BTC 55 NỘI DUNG CHÍNH 1. Người nộp thuế 2. Phương pháp và căn cứ tính thuế 3. Thuế TNDN đối với chuyển nhượng vốn 4. Thuế TNDN đối với chuyển nhượng BĐS 5. Ưu đãi thuế 6. Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế 56 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 28
 29. 1. NGƯỜI NỘP THUẾ 1.1. Người nộp thuế đương nhiên . Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thành lập theo pháp luật Việt Nam . Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thành lập theo pháp luật nước ngoài có hoặc không THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ có cơ sở thường trú ở Việt Nam 1.2. Người nộp thuế với trách nhiệm khấu trừ tại nguồn 1.3. Nghĩa vụ thuế của mỗi loại NNT 57 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ Thu nhập tính thuế . Thu nhập chịu thuế • Nguyên tắc xác định - Cùng mức thuế suất - Khác mức thuế suất • Trường hợp đặc biệt (BĐS, chuyển nhượng dự án đầu tư ) - Lỗ - Lãi • Công thức . Thu nhập miễn thuế và Lỗ kết chuyển Trích lập quỹ PTKH&CN Thuế suất 58 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 29
 30. SƠ ĐỒ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TNDN Thuế 7 8 4b TNDN Thu nhập Trích lập quỹ Thuế phải tính thuế PTKH&CN suất nộp Doanh thu tính TNCT 1 Thu nhập chịu Chi phí được trừ 2 thuế 4 Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ Thu nhập miễn Thu nhập chịu thuế khác 3 thuế 5 Lỗ kết chuyển 6 theo q.định PL 59 DOANH THU TÍNH TNCT Gồm những khoản gì? Những khoản trừ khỏi doanh thu tính thuế? Có bao gồm thuế GTGT không? Thời điểm xác định doanh thu tính thuế? Các trường hợp đặc thù: • Tại sao những trường hợp này được coi là đặc thù? • Quy định cụ thể như thế nào? 60 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 30
 31. CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ Nguyên tắc chung • Thỏa mãn đồng thời các điều kiện • Không nằm trong số các khoản không được trừ Các điều kiện xác định chi phí được trừ Các khoản chi không được trừ theo quy định Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ của pháp luật 61 CÁC ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ Thực chi và liên quan đến việc tạo ra thu nhập • Khái niệm chung • Các ngoại lệ Hóa đơn, chứng từ hợp pháp Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt có hóa đơn . từ 20 triệu trở lên • Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt? • Trường hợp thanh toán trả chậm • Các ngoại lệ 62 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 31
 32. CÁC KHOẢN CHI KHÔNG ĐƯỢC TRỪ Vượt mức khống chế Không thỏa mãn quy định cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đã được chi trả bằng nguồn kinh phí khác Không khuyến khích sự không tuân thủ THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ Các khoản không được trừ khác Chú ý: - Khi trình bày các khoản không được trừ có quy định một số khoản cụ thể được trừ - Những ngoại lệ của quy định 63 THU NHẬP CHỊU THUẾ KHÁC Phân biệt TNCT khác và doanh thu Nguyên tắc áp dụng thuế suất đối với TNCT khác Trường hợp đặc biệt TNCT khác được áp dụng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế Lưu ý một số trường hợp cụ thể - Chênh lệch đánh giá lại khoản mục gốc ngoại tệ vào cuối năm tài chính - Lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn - Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế - Thu nhập từ nước ngoài: Cách xác định + Thuế suất áp dụng - Tiền hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 64 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 32
 33. THU NHẬP MIỄN THUẾ Phân loại thu nhập miễn thuế theo đạo lý của quy định Phân loại thu nhập miễn thuế theo thời hạn áp dụng - Có thời hạn - Không thời hạn Các điều kiện được miễn thuế Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 65 LỖ KẾT CHUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA PL Cách xác định lỗ Thời gian chuyển lỗ tối đa Nguyên tắc chuyển lỗ - Nguyên tắc chung - Trường hợp đặc biệt 66 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 33
 34. TRÍCH LẬP QUỸ PTKH&CN Mức trích tối đa Ý nghĩa Quản lý, sử dụng quỹ - Đảm bảo đúng mục đích - Đảm bảo đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ - Xử lý khi không sử dụng đúng mục đích hoặc không sử dụng hết từ 70% trở lên của số đã trích lập 67 THUẾ SUẤT Thuế suất phổ thông Thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ - Ngưỡng doanh thu áp dụng - Mức thuế suất - Thời gian áp dụng Mức thuế suất ưu đãi - Các mức thuế - Loại áp dụng có thời hạn - Loại áp dụng không thời hạn Mức thuế suất cao hơn mức thuế suất phổ thông 68 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 34
 35. 3. THUẾ TN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BĐS Căn cứ và phương pháp tính thuế - Thu nhập chịu thuế - Thuế suất Cách thức kê khai, nộp thuế THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 69 4. THUẾ TN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Căn cứ và phương pháp tính thuế - Thu nhập chịu thuế - Thuế suất Cách thức kê khai, nộp thuế 70 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 35
 36. 5. ƯU ĐÃI THUẾ Các loại ưu đãi thuế Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế Ý nghĩa của ưu đãi thuế THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 71 6. KÊ KHAI, NỘP THUẾ QUYẾT TOÁN THUẾ Kỳ kê khai thuế - Các loại kỳ kê khai và thời hạn - Quy định mới về tạm nộp thuế TNDN - Kê khai tạm nộp thuế của trường hợp đặc thù Nộp thuế Quyết toán thuế 72 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 36
 37. V. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 73 VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU • Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012 • Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế • Nghị định 65/2013/NĐ-CP • Nghị định 83/2013/NĐ-CP • Nghị định 91/2014/NĐ-CP • Thông tư 111/2013/TT-BTC • Thông tư 119/2014/TT-BTC • Thông tư 151/2014/TT-BTC • Thông tư 156/2013/TT-BTC 74 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 37
 38. NỘI DUNG CHÍNH 1. Người nộp thuế 2. Thu nhập chịu thuế 3. Thu nhập miễn thuế 4. Phương pháp tính thuế 5. Giảm thuế Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 6. Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế 75 1. NGƯỜI NỘP THUẾ Các loại người nộp thuế - Cá nhân cư trú - Cá nhân không cư trú Tiêu chí xác định - Tổng số ngày có mặt ở Việt Nam trong năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục - Nơi ở thường xuyên Phân biệt nghĩa vụ thuế của cá nhân cư trú và không cư trú 76 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 38
 39. 2. THU NHẬP CHỊU THUẾ Các khoản thu nhập chịu thuế - 10 khoản TNCT theo nguồn phát sinh - Phạm vi xác định TNCT của cá nhân cư trú và không cư trú Nguyên tắc chung khi xác định TNCT - Là thu nhập trước thuế TNCN (Gross of PIT) Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ - Không tính thu nhập miễn thuế và thu nhập được trừ vào TNCT - Đồng tiền xác định TNCT Phân nhóm TNCT theo phương pháp xác định Lưu ý cách xác định TNCT từ tiền lương 77 PHÂN NHÓM THU NHẬP CHỊU THUẾ a) Không AD giảm trừ và (1) Đầu tư vốn ngưỡng đánh thuế (cả cư (2) Chuyển nhượng vốn trú và không cư trú) (3) Chuyển nhượng BĐS b) Có AD ngưỡng (1) Nhận thừa kế; (2) Nhận quà đánh thuế: TNCT là tặng; (3) Trúng thưởng; (4) Bản phần > 10 trđ (cả cư quyền; (5) Nhượng quyền TM trú và không cư trú) (1) Tiền lương, tiền công c) Phân biệt cư trú và không cư trú (2) Kinh doanh XĐ theo sổ sách Ấn định tỷ lệ 78 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 39
 40. CÁCH XÁC ĐỊNH TNCT TỪ TIỀN LƯƠNG Tiền lương, tiền công Các khoản có bản chất tiền lương, tiền công - Tiền thù lao, tiền công vãng lai, tiền thưởng trừ các khoản tiền thưởng được trừ - Phụ cấp, trừ các khoản phụ cấp được trừ Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ bằng tiền - Nguyên tắc chung - Một số khoản đặc biệt - Một số khoản lợi ích được trừ không tính thuế 79 3. THU NHẬP MIỄN THUẾ Phân loại thu nhập miễn thuế theo đạo lý - Mục tiêu xã hội - Mục tiêu kinh tế Lưu ý một số khoản cụ thể - Tiền lương trả tăng thêm do làm thêm giờ - Nhà ở, đất ở duy nhất 80 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 40
 41. 4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 1. Ấn BĐS, CK (cư trú) Doanh Thuế định Tiền lương, KD (KCT) thu/Giá bán suất 2. Biểu thuế Các khoản TNTT = TN tính Thuế toàn phần khác 1 và 3 TNCT thuế suất Thu nhập tính thuế Tiền lương 3. Biểu thuế Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ và KD của lũy tiến từng cá nhân cư Thu nhập chịu thuế phần trú Đóng góp BHBB và TN  thuế:  thuế của các bậc Giảm trừ gia cảnh Số thuế mỗi bậc = TNTT bậc đó x thuế suất tương ứng Giảm trừ đ/góp từ thiện81 GIẢM TRỪ GIA CẢNH Mức giảm trừ - Bản thân - Người phụ thuộc Người phụ thuộc - Đối tượng - Điều kiện Nguyên tắc giảm trừ 82 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 41
 42. 5. GIẢM THUẾ Các trường hợp giảm thuế Cách xác định THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 83 6. KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ Đối tượng khai thuế • Tổ chức cá nhân chi trả • Người nộp thuế Nguyên tắc kê khai: Khấu trừ tại nguồn kết hợp với tự kê khai Kỳ khai thuế • Tạm tính theo tháng/quý và quyết toán thuế theo năm • Lần phát sinh/chi trả 84 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 42
 43. 6. KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QTT (tiếp) Quyết toán thuế • Loại thu nhập phải quyết toán thuế • Đối tượng khai quyết toán thuế • Ủy quyền khai quyết toán thuế Phương pháp kê khai thuế tùy thuộc vào: • Loại đối tượng nộp thuế Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ • Loại thu nhập • Đối tượng kê khai: Người chi trả thu nhập/người nộp thuế 85 VI. THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 86 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 43
 44. VĂN BẢN PHÁP LUẬT • Luật thuế GTGT và các luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT • Luật thuế TNDN và các luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN • Luật thuế TNCN và các luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ • Các luật thuế khác của Việt Nam • Luật Quản lý thuế 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012 • Thông tư 103/2014/TT-BTC • Thông tư 156/2013/TT-BTC 87 NỘI DUNG CHÍNH 1) Phạm vi áp dụng 2) Phương pháp và căn cứ tính thuế 3) Kê khai, nộp thuế 88 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 44
 45. 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ Tự kê Tổ chức, cá Hợp đồng ký khai, nộp nhân nước với tổ chức, cá thuế nếu ngoài có hoạt nhân VN nộp theo động KD/có Hợp đồng ký PP kê khai TNPS ở VN với nhà thầu hoặc hỗn (nhà thầu NN) Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ NN (thầu phụ) hợp Tổ chức, cá nhân VN Khấu trừ tại nguồn mua HHDV của nhà và kê khai, nộp thầu NN, nhà thầu phụ thuế thay nếu áp NN thuộc diện chịu dụng PP trực tiếp thuế nhà thầu NN 89 1.2. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ KHÔNG CHỊU THUẾ NHÀ THẦU NN Xác định đối tượng chịu thuế và không chịu thuế dựa trên các tiêu chí sau: • Bên Việt Nam chi trả (Nguồn phát sinh ở Việt Nam) • Địa điểm thực hiện hoạt động kinh doanh • Loại hoạt động kinh doanh • Đối tượng kinh doanh 90 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 45
 46. 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ a) Phương pháp kê khai - Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Thuế TNDN theo phương pháp kê khai b) Phương pháp trực tiếp - Căn cứ tính thuế Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ - Phương pháp tính thuế c) Phương pháp hỗn hợp - Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp 91 3. KÊ KHAI, NỘP THUẾ a) Kê khai  Phương pháp kê khai - Trách nhiệm thông báo của bên Việt Nam - Trách nhiệm của bên nước ngoài  Phương pháp trực tiếp - Khấu trừ tại nguồn - Khai theo lần phát sinh - Khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng  Phương pháp hỗn hợp - Trách nhiệm thông báo của bên Việt Nam - Khai thuế GTGT theo tháng/quý - Khai thuế TNDN theo lần nhận thu nhập 92 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 46
 47. 3. KÊ KHAI, NỘP THUẾ b) Nộp thuế - Thời hạn - Phương thức THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 93 VII. THUẾ TÀI NGUYÊN 94 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 47
 48. VĂN BẢN PHÁP LUẬT • Luật thuế Tài nguyên 2009. • Luật Quản lý thuế 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012 • Luật Dầu khí và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí • Luật số 71/2014/QH13 Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ • Nghị định số 50/2010/NĐ-CP • Nghị định 83/2013/NĐ-CP • Nghị định 12/2015/NĐ-CP • Thông tư 105/2010/TT-BTC • Thông tư 156/2013/TT-BTC 95 NỘI DUNG CHÍNH 1. Phạm vi áp dụng 2. Căn cứ tính thuế 3. Phương pháp tính thuế 4. Phương pháp tính thuế đối với dầu khí 5. Kê khai, nộp thuế 6. Miễn, giảm thuế 96 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 48
 49. 1. PHẠM VI ÁP DỤNG  Đối tượng chịu thuế  Đối tượng nộp thuế . Trường hợp chung . Trường hợp đặc thù THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 97 2. CĂN CỨ TÍNH THUẾ  Khối lượng tài nguyên tính thuế - Nguyên tắc chung - Các trường hợp đặc thù  Giá tính thuế đơn vị tài nguyên - Nguyên tắc chung - Các trường hợp đặc thù  Thuế suất 98 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 49
 50. 3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ Thuế Giá Số thuế tài Sản tính tài nguyên = lượng tài x thuế x Thuế - nguyên phải nguyên đơn vị suất được nộp tính thuế tài miễn Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ trong nguyên giảm kỳ 99 4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI DẦU KHÍ . Thuế suất lũy tiến từng phần theo sản lượng khai thác bình quân ngày . Dự kiến tổng số ngày và sản lượng khai thác trong năm . Tính sản lượng khai thác bình quân dự kiến . Áp dụng biểu thuế lũy tiến để xác định tổng số thuế tài nguyên dự kiến cả năm . Xác định tỷ lệ tạm nộp thuế tài nguyên . Sử dụng tỷ lệ tạm nộp để nộp hàng tháng . Quyết toán chính thức theo năm 100 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 50
 51. 5. KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QTT . Kỳ khai thuế . Thời hạn nộp tờ khai . Quyết toán thuế THUÕ Vµ QU¶N Lý CAO THUÕVµ QU¶NN¢NGTHUÕ 101 6. MIỄN, GIẢM THUẾ . Các trường hợp miễn, giảm . Điều kiện miễn, giảm . Đạo lý 102 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 51