Kế toán quản trị - Chương 4: Phân tích biến động của chi phí

pdf 65 trang vanle 15/05/2021 7090
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế toán quản trị - Chương 4: Phân tích biến động của chi phí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfke_toan_quan_tri_chuong_4_phan_tich_bien_dong_cua_chi_phi.pdf

Nội dung text: Kế toán quản trị - Chương 4: Phân tích biến động của chi phí

 1. Chöông 4 PHAÂN TÍCH BIEÁN ÑOÄNG CUÛA CHI PHÍ
 2. 4-2 Muïc tieâu  Bieát caùch xaây döïng giaù thaønh ñònh möùc.  Bieát caùch laäp moät döï toaùn linh hoaït vaø hieåu ñöôïc tính chaát linh hoaït cuûa moät döï toaùn linh hoaït.  Bieát caùch phaân tích bieán ñoäng cuûa caùc khoaûn muïc chi phí saûn xuaát nhaèm kieåm soaùt chi phí toát hôn cho caùc kyø sau. ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 3. 4-3 Noäi dung ª Giaù thaønh ñònh möùc ª Döï toaùn linh hoaït  Ñaùnh giaù thaønh quaû thoâng qua phaân tích cheânh leäch: Cheânh leäch chi phí vaät lieäu tröïc tieáp Cheânh leäch chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Cheânh leäch chi phí saûn xuaát chung ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 4. 4-4 Giaù thaønh ñònh möùc Phöông phaùp xaùc ñònh giaù thaønh ñònh möùc cho moät ñôn vò saûn phaåm (Zñm/ñv) Zñm/ñv = CPVLTTñm/ñv + CPNCTTñm/ñv + CPSXCñm/ñv CPVLTTñm/ñv = Löôïng VLTT ñm/ñv Ñôn giaù VLTT ñm CPNCTTñm/ñv = Löôïng NCTT ñm/ñv Ñôn giaù NCTT ñm CPSXCñm/ñv = Bieán phí SX chung ñm/ñv + Ñònh phí SX chung ñm/ñv ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 5. 4-5 Giaù thaønh ñònh möùc Bieán phí SX chung ñm/ñv = Tyû leä bieán phí SX chung ñm Ñònh möùc naêng löïc saûn xuaát/ñv Ñònh phí SX chung ñm/ñv = Tyû leä ñònh phí SX chung ñm Ñònh möùc naêng löïc saûn xuaát /ñv Tyû leä bieán phí SX chung ñm = Toång bieán phí sx chung döï toaùn Naêng löïc sx töông öùng (soá giôø maùy, soá giôø lñ tröïc tieáp ) Tyû leä ñònh phí SX chung ñm = Toång ñònh phí sx chung döï toaùn Naêng löïc sx thoâng thöôøng (soá giôø maùy, soá giôø lñ tröïc tieáp ) ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 6. Phöông phaùp xaùc ñònh giaù thaønh ñònh möùc cho 4-6 moät ñôn vò saûn phaåm (Zñm/ñv) Zñm/ñv = CPVLTTñm/ñv + CPNCTTñm/ñv + CPSXCñm/ñv GiaùCPVLTTñm/ñv thaønh = Löôïng ñònh VLTT ñm/ñvmöùc Ñôn giaù VLTT ñm CPNCTTñm/ñv = Löôïng NCTT ñm/ñv Ñôn giaù NCTT ñm CPSXCñm/ñv = Bieán phí SX chung ñm/ñv + Ñònh phí SX chung ñm/ñv Bieán phí SX chung ñm/ñv = Tyû leä bieán phí SX chung ñm Ñònh möùc naêng löïc saûn xuaát/ñv Ñònh phí SX chung ñm/ñv = Tyû leä ñònh phí SX chung ñm Ñònh möùc naêng löïc saûn xuaát /ñv Tyû leä bieán phí SX chung ñm = Toång bieán phí sx chung döï toaùn Naêng löïc sx töông öùng (soá giôø maùy, soá giôø lñ tröïc tieáp ) Tyû leä ñònh phí SX chung ñm = Toång ñònh phí sx chung döï toaùn Naêng löïc sx thoâng thöôøng (soá giôø maùy, soá giôø lñ tröïc tieáp ) ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 7. 4-7 Giaù thaønh ñònh möùc Ví duï: Ñeå saûn xuaát saûn phaåm P caàn hai loaïi vaät lieäu A vaø B; saûn phaåm P ñöôïc cheá bieán qua hai phaân xöôûng X vaø Y. Ñònh möùc giaù töøng loaïi vaät lieäu laàn löôït laø: 9,2ngñ /ñôn vò vaät lieäu A; 2,25ngñ /ñôn vò vaät lieäu B. Löôïng vaät lieäu tieâu hao theo ñònh möùc laàn löôït laø 0,025 ñôn vò vaät lieäu A / saûn phaåm P vaø 1 ñôn vò vaät lieäu B/saûn phaåm P. Ñònh möùc lao ñoäng laàn löôït laø 0,01 giôø/saûn phaåm P ôû phaân xöôûng X vaø 0,05 giôø/saûn phaåm P ôû phaân xöôûng Y. Ñôn giaù lao ñoäng ñònh möùc laàn löôït laø 8 ngñ /giôø ôû phaân xöôûng X vaø 10,2ngñ /giôø ôû phaân xöôûng Y. Tyû leä bieán phí saûn xuaát chung ñònh möùc laø 12 ngñ /giôø. Tyû leä ñònh phí saûn xuaát chung ñònh möùc laø 9 ngñ /giôø. ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 8. 4-8 Giaù thaønh ñònh möùc Giaù thaønh ñònh möùc cho moät saûn phaåm P nhö sau: Chi phí vaät lieäu tröïc tieáp Vaät lieäu A (9,2 ngñ /ñôn vò 0,025 ñôn vò/saûn phaåm P) 0,23 ngñ /sp Vaät lieäu B (2,25 ngñ /ñôn vò 1 ñôn vò/saûn phaåm P) 2,25 - Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Phaân xöôûng X (8ngñ /giôø 0,01 giôø/saûn phaåm P) 0,08 - Phaân xöôûng Y (10,2 ngñ /giôø 0,05 giôø/saûn phaåm P) 0,51 - Chi phí saûn xuaát chung Bieán phí (12 ngñ /giôø 0,06 giôø/saûn phaåm P) 0,72 - Ñònh phí (9 ngñ /giôø 0,06 giôø/saûn phaåm P) 0,54 - Toång coäng giaù thaønh ñònh möùc cho moät saûn phaåm P 4,33 ngñ /sp ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 9. 4-9 Giaù thaønh ñònh möùc Giaù thaønh ñònh möùc cho moät saûn phaåm P nhö sau: Chi phí vaät lieäu tröïc tieáp Vaät lieäu A (9,2 ngñ /ñôn vò 0,025 ñôn vò/saûn phaåm P) 0,23 ngñ /sp Vaät lieäu B (2,25 ngñ /ñôn vò 1 ñôn vò/saûn phaåm P) 2,25 - Chi phí nhaân coâng tröïcVí tieáp duï: Ñeå saûn xuaát saûn phaåm P caàn hai loaïi vaät lieäu A vaø Phaân xöôûng X (8ngñB; /giôøsaûn phaåm 0,01 giôø/saûnP ñöôïc phaåmcheá bieán P) qua hai phaân xöôûng0,08 - X vaø Y. Ñònh möùc giaù töøng loaïi vaät lieäu laàn löôït laø: 9,2ngñ Phaân xöôûng Y (10,2/ñôn ngñ vò /giôø vaät lieäu 0,05 A; giôø/saûn 2,25ngñ phaåm /ñôn P) vò vaät lieäu B.0,51 Löôïng- vaät lieäu tieâu hao theo ñònh möùc laàn löôït laø 0,025 ñôn vò vaät Chi phí saûn xuaát chunglieäu A / saûn phaåm P vaø 1 ñôn vò vaät lieäu B/saûn phaåm P. Ñònh möùc lao ñoäng laàn löôït laø 0,01 giôø/saûn phaåm P ôû Bieán phí (12 ngñ /giôøphaân 0,06xöôûng giôø/saûn X vaø phaåm 0,05 P)giôø/saûn phaåm P ôû phaân0,72 xöôûng- Y. Ñònh phí (9 ngñ /giôøÑôn 0,06 giaù giôø/saûnlao ñoäng phaåm ñònh P) möùc laàn löôït laø 8 ngñ 0,54/giôø ôû - phaân xöôûng X vaø 10,2ngñ /giôø ôû phaân xöôûng Y. Tyû leä bieán phí Toång coäng giaù thaønh saûnñònh xuaát möùc chungcho moät ñònh saûn möùcphaåm laø P 12 ngñ /giôø. Tyû 4,33leä ñònh ngñ phí /sp saûn xuaát chung ñònh möùc laø 9 ngñ /giôø. ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 10. 4-10 Ví duï: Ñeå saûn xuaát saûn phaåm P caàn hai loaïi vaät lieäu A vaø B; saûn phaåm P ñöôïc cheá bieán qua hai phaân xöôûng X vaø Y. Ñònh möùc giaù töøng loaïi vaät lieäu laàn löôït laø: 9,2ngñ Giaù/ñôn vò thaønh vaät lieäu A; ñònh 2,25ngñ möùc /ñôn vò vaät lieäu B. Löôïng vaät lieäu tieâu hao theo ñònh möùc laàn löôït laø 0,025 ñôn vò vaät Giaù thaønh lieäuñònh möùcA / chosaûn moät phaåm saûn phaåmP vaø P1 nhö ñôn sau: vò vaät lieäu B/saûn phaåm P. Ñònh möùc lao ñoäng laàn löôït laø 0,01 giôø/saûn phaåm P ôû Chi phí vaätphaân lieäu tröïc xöôûng tieáp X vaø 0,05 giôø/saûn phaåm P ôû phaân xöôûng Y. Ñôn giaù lao ñoäng ñònh möùc laàn löôït laø 8 ngñ /giôø ôû phaân Vaät lieäu A (9,2 ngñ /ñôn vò 0,025 ñôn vò/saûn phaåm P) 0,23 ngñ /sp xöôûng X vaø 10,2ngñ /giôø ôû phaân xöôûng Y. Tyû leä bieán phí Vaät lieäusaûn B (2,25 xuaát ngñ chung /ñôn vò ñònh 1 ñôn möùc vò/saûn laø phaåm 12 ngñ P) /giôø. Tyû leä2,25 ñònh- phí saûn xuaát chung ñònh möùc laø 9 ngñ /giôø. Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Phaân xöôûng X (8ngñ /giôø 0,01 giôø/saûn phaåm P) 0,08 - Phaân xöôûng Y (10,2 ngñ /giôø 0,05 giôø/saûn phaåm P) 0,51 - Chi phí saûn xuaát chung Bieán phí (12 ngñ /giôø 0,06 giôø/saûn phaåm P) 0,72 - Ñònh phí (9 ngñ /giôø 0,06 giôø/saûn phaåm P) 0,54 - Toång coäng giaù thaønh ñònh möùc cho moät saûn phaåm P 4,33 ngñ /sp ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 11. 4-11 Döï toaùn linh hoaït  Döï toaùn tónh?  Döï toaùn linh hoaït? ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 12. 4-12 Döï toaùn tónh  Chæ xaây döïïng cho moät möùc hoaït ñoäng duy nhaát  Nhöôïc ñieåm cuûa döï toaùn tónh: Cheânh leäch giöõa chi phí saûn xuaát thöïc teá vaø chi phí saûn xuaát döï toaùn: khoâng coù yù nghóa trong quaûn lyù ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 13. Döï toaùn linh hoaït 4-13 Baûng 4.1. Phaân tích keát quaû: So saùnh döõ lieäu thöïc teá vaø döï toaùn Coâng ty N Baùo caùo keát quaû – Boä phaän A Naêm x3 Caùc chæ tieâu chi phí Döï toaùn(1) Thöïc teá(2) Cheânh leäch (ngñ) (ngñ) (ngñ) Vaät lieäu tröïc tieáp 42.000 46.000 (4.000) Nhaân coâng tröïc tieáp 68.250 75.000 (6.750) Chi phí saûn xuaát chung Bieán phí Vaät lieäu giaùn tieáp 10.500 11.500 (1.000) Lao ñoäng giaùn tieáp 14.000 15.250 (1.250) Chi phí tieän ích 7.000 7.600 (600) Chi phí khaùc 8.750 9.750 (1.000) Ñònh phí Tieàn löông giaùm saùt 19.000 18.500 500 Khaáu hao 15.000 15.000 - Chi phí tieän ích 4.500 4.500 - Caùc chi phí khaùc 10.900 11.000 (200) Toång coäng 199.900 214.200 (14.300) (1) Döï toaùn ñöôïc xaây döïng treân cô sôû saûn löôïng mong muoán laø 17.500 saûn phaåm ÑAÏI (2)HOÏC ChiKINH phí TEÁ TP.thöïc HOÀ teá CHÍ cuûa MINH 19.100 saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 14. 4-14 Döï toaùn linh hoaït  Xaây döïng cho nhieàu möùc hoaït ñoäng  Thoâng thöôøng, xaây döïng cho 3 möùc: Thoâng thöôøng, Suy thoaùi, Thònh vöôïng ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 15. 4-15 Döï toaùn linh hoaït Bieán phí Suy thoaùi Thoâng thöôøng Thònh vöôïng ñôn vò Bieán phí C B D Ñònh phí A A A ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 16. 4-16 Döï toaùn linh hoaït Bieán phí Suy thoaùi Thoâng thöôøng Thònh vöôïng ñôn vò 90sp 100sp 110sp Vl tröïc tieáp ? ? ? 10ngñ/sp Ñònh phí A A A ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 17. 4-17 Döï toaùn linh hoaït Bieán phí Suy thoaùi Thoâng thöôøng Thònh vöôïng ñôn vò 90sp 100sp 110sp Vl tröïc tieáp 900ngñ 1.000ngñ 1.100ngñ 10ngñ/sp Ñònh phí A A A ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 18. Döï toaùn linh hoaït 4-18 Baûng 4.2. Laäp döï toaùn linh hoaït Coâng ty N Phaân tích döï toùan linh hoïat – Boä phaän A Naêm x3 Möùc hoaït ñoäng Bieán phí Caùc chæ tieâu chi phí 15.000 17.500 20.000 ñôn vò Vaät lieäu tröïc tieáp 36.000 42.000 48.000 2,4 Nhaân coâng tröïc tieáp 58.500 68.250 78.000 3,9 Bieán phí saûn xuaát chung Vaät lieäu giaùn tieáp 9.000 10.500 12.000 0,6 Lao ñoäng giaùn tieáp 12.000 14.000 16.000 0,8 Chi phí tieän ích 6.000 7.000 8.000 0,4 Chi phí khaùc 7.500 8.750 10.000 0,5 Toång bieán phí saûn xuaát 129.000 150.500 172.000 8,6 Ñònh phí saûn xuaát chung Tieàn löông giaùm saùt 19.000 19.000 19.000 Khaáu hao 15.000 15.000 15.000 Chi phí tieän ích 4.500 4.500 4.500 Caùc chi phí khaùc 10.900 10.900 10.900 Toång ñònh phí saûn xuaát chung 49.400 49.400 49.400 Toång coäng 178.400 199.900 221.400 Coâng thöùc döï toaùn linh hoaït: (Bieán phí ñôn vò x Soá löôïng saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát ) + Ñònh phí döï toaùn = = ( 8,6 ngñ /sp x Soá löôïng saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát ) + 49.400 ngñ ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 19. 4-19 Döï toaùn linh hoaït Baûng 4.3. Phaân tích keát quaû baèng caùch söû duïng döõ lieäu döï toaùn linh hoaït Coâng ty N Baùo caùo keát quaû – Boä phaän A Naêm x3 Caùc chæ tieâu chi phí Döï toaùn Thöïc teá Cheânh leäch 19.100 sp (ngñ) 19.100 sp (ngñ) (ngñ) Vaät lieäu tröïc tieáp (2,4 ngñ /sp) 45.840 46.000 (160) Nhaân coâng tröïc tieáp (3,9 ngñ /sp) 74.490 75.000 (510) Chi phí saûn xuaát chung Bieán phí Vaät lieäu giaùn tieáp (0,6 ngñ /sp) 11.460 11.500 (40) Lao ñoäng giaùn tieáp (0,8 ngñ /sp) 15.280 15.250 30 Chi phí tieän ích (0,4 ngñ /sp) 7.640 7.600 40 Chi phí khaùc (0,5 ngñ /sp) 9.550 9.750 (200) Ñònh phí Tieàn löông giaùm saùt 19.000 18.500 500 Khaáu hao 15.000 15.000 - Chi phí tieän ích 4.500 4.500 - Caùc chi phí khaùc 10.900 11.000 (200) Toång coäng 213.660 214.200 (540) ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 20. 4-20 Döï toaùn linh hoaït Baûng 4.2. Laäp döï toaùn linh hoaït Baûng 4.3. Phaân tích keát quaû baèng caùch söû duïng döõCoâng lieäu ty N döï toaùn linh hoaït Phaân tích döï toùan linh hoïat – Boä phaän A Coâng ty N Naêm x3 Baùo caùo keát quaû – Boä phaän A Möùc hoaït ñoäng Bieán phí Caùc chæ tieâu chi phí 15.000 17.500 20.000 ñôn vò Naêm x3 Vaät lieäu tröïc tieáp 36.000 42.000 48.000 2,4 Caùc chæ tieâu chi phí Nhaân coâng tröïcDöï tieáp toaùn 58.500Thöïc teá 68.250 Cheânh78.000 leäch 3,9 Bieán phí 19.100saûn xuaát chung sp (ngñ) 19.100 sp (ngñ) (ngñ) Vaät lieäu giaùn tieáp 9.000 10.500 12.000 0,6 Vaät lieäu tröïc tieáp (2,4 ngñ /sp) Lao ñoäng giaùn45.840 tieáp 12.00046.000 14.000 16.000(160) 0,8 Chi phí tieän ích 6.000 7.000 8.000 0,4 Nhaân coâng tröïc tieáp (3,9 ngñ /sp) Chi phí khaùc74.490 7.50075.000 8.750 10.000(510) 0,5 Chi phí saûn xuaát chung Toång bieán phí saûn xuaát 129.000 150.500 172.000 8,6 Ñònh phí saûn xuaát chung Bieán phí Tieàn löông giaùm saùt 19.000 19.000 19.000 Khaáu hao 15.000 15.000 15.000 Vaät lieäu giaùn tieáp (0,6 ngñ /sp) Chi phí tieän11.460 ích 4.50011.500 4.500 4.500(40) Lao ñoäng giaùn tieáp (0,8 ngñ /sp) Caùc chi phí15.280 khaùc 10.90015.250 10.900 10.90030 Toång ñònh phí saûn xuaát chung 49.400 49.400 49.400 Chi phí tieän ích (0,4 ngñ /sp) Toång coäng 7.640 178.4007.600 199.900 221.40040 Coâng thöùc döï toaùn linh hoaït: Chi phí khaùc (0,5 ngñ /sp) (Bieán phí ñôn vò x 9.550Soá löôïng saûn phaåm ñöôïc saûn9.750 xuaát ) + Ñònh phí döï toaùn = (200) Ñònh phí = ( 8,6 ngñ /sp x Soá löôïng saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát ) + 49.400 ngñ Tieàn löông giaùm saùt 19.000 18.500 500 Khaáu hao 15.000 15.000 - Chi phí tieän ích 4.500 4.500 - Caùc chi phí khaùc 10.900 11.000 (200) ToångÑAÏI coäng HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH 213.660 214.200 (540) Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 21. 4-21 Phân biệt định mức và dự toán  Chi phí định mức và chi phí dự toán đều là chi phí mong muốn.  Chi phí định mức là cách tiếp cận về chi phí mong muốn tính cho một khối lượng hoạt động.  Chi phí dự toán lại là cách tiếp cận về chi phí mong muốn tính cho một kỳ hoạt động.  Định phí dự toán không phụ thuộc vào khối lượng hoạt động trong kỳ dự toán.  Định phí định mức lại phụ thuộc vào khối lượng hoạt động trong kỳ dự toán. ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 22. 4-22 Phaân tích bieán ñoäng cuûa chi phí Bước 1 Tính toán các chênh lệch Không Chênh lệch có đáng Không cần giải kể không? pháp điều chỉnh Có Phân tích các chênh lệch Bước 2 để xác định nguyên nhân Đưa ra các giải pháp Bước 3 hành động tốt nhất để điều chỉnh ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 23. 4-23 Phaân tích bieán ñoäng cuûa chi phí  Chi phí vaät lieäu tröïc tieáp  Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp  Chi phí saûn xuaát chung ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 24. 4-24 Mô hình chung để phân tích biến động chi phí vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp Q1 Q P1 P0 0 Lượng thực tế Lượng thực tế Lượng định mức ×Giá thực tế ×Giá định mức ×Giá định mức ∆P ∆Q Chênh lệch giá Chênh lệch lượng P Q1P1 Q1P0 Q1 P1 P0 Q Q1P0 Q0P0 P0 Q1 Q0 ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 25. 4-25 Chi phí vaät lieäu tröïc tieáp Sô ñoà 4.1. Phaân tích chi phí vaät lieäu tröïc tieáp Löôïng thöïc teá Löôïng thöïc teá Löôïng ñònh möùc Giaù thöïc teá Giaù ñònh möùc Giaù ñònh möùc Cheânh leäch giaù Cheânh leäch löôïng vaät vaät lieäu tröïc tieáp lieäu tröïc tieáp Toång cheânh leäch chi phí vaät lieäu tröïc tieáp ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 26. 4-26 Chi phí vaät lieäu tröïc tieáp Ví duï: Coâng ty B saûn xuaát saûn phaåm A, ñònh möùc vaät lieäu cho moãi saûn phaåm laø 4 ñôn vò vaät lieäu, vaø giaù vaät lieäu ñònh möùc laø 6ngñ /ñôn vò vaät lieäu. Trong thaùng coâng ty ñaõ mua 760 ñôn vò vaät lieäu vôùi giaù 5,9ngñ / ñôn vò ñeå saûn xuaát 180 saûn phaåm A. ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 27. 4-27 Chi phí vaät lieäu tröïc tieáp Löôïng thöïc teá Löôïng thöïc teá Löôïng ñònh möùc Giaù thöïc teá Giaù ñònh möùc Giaù ñònh möùc 760ñv x 5,9ngñ /ñv 760ñv x 6,0ngñ /ñv 720ñv x 6,0ngñ /ñv 4.484ngñ 4.560ngñ 4.320ngñ Cheânh leäch giaù vaät Cheânh leäch löôïng vaät lieäu tröïc tieáp lieäu tröïc tieáp 76ngñ (F) 240ngñ (U) Toång cheânh leäch chi phí vaät lieäu tröïc tieáp 164ngñ (U) ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 28. 4-28 Chi phí vaät lieäu tröïc tieáp Löôïng thöïc teá Löôïng thöïc teá Löôïng ñònh möùc Giaù thöïc teá Giaù ñònh möùc Giaù ñònh möùc 760ñv x 5,9ngñ /ñv 760ñv x 6,0ngñ /ñv 720ñv x 6,0ngñ /ñv 4.484ngñ 4.560ngñ 4.320ngñ Cheânh leäch giaù vaät Cheânh leäch löôïng vaät Ví duï:lie äu Coâng tröïc tieáp ty B saûn xuaátlieäu tröïc saûn tieáp phaåm A, ñònh möùc vaät lieäu cho moãi saûn phaåm laø 4 ñôn vò 76ngñvaät lieäu, (F) vaø giaù vaät lieäu240ngñ ñònh (U) möùc laø Toång cheânh leäch chi phí vaät lieäu tröïc tieáp 6ngñ /ñôn vò vaät lieäu. Trong thaùng coâng ty ñaõ mua 760 ñôn 164ngñvò vaät (U)lieäu vôùi giaù 5,9ngñ / ÑAÏI HOÏC KINHñôn TEÁ TP. vò HOÀ CHÍ ñeå MINH saûn xuaát 180 saûn phaåm A. Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 29. 4-29 Nguyeân nhaân  Cheânh leäch löôïng vaät lieäu: – Chaát löôïng vaät lieäu – Tay ngheà coâng nhaân – Maùy moùc thieát bò –  Xaùc ñònh ngöôøi chòu traùch nhieäm  Bieän phaùp quaûn lyù ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 30. 4-30 Nguyeân nhaân  Cheânh leäch giaù vaät lieäu: – Chaát löôïng vaät lieäu – Nguoàn –  Xaùc ñònh ngöôøi chòu traùch nhieäm  Bieän phaùp quaûn lyù ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 31. 4-31 Baøi taäp 4.3 Löôïng thöïc teá Löôïng thöïc teá Löôïng ñònh möùc Giaù thöïc teá Giaù ñònh möùc Giaù ñònh möùc ? x ? ? x ? ? x ? ? ? ? Cheânh leäch giaù vaät Cheânh leäch löôïng vaät lieäu tröïc tieáp lieäu tröïc tieáp ? (?) ? (?) Toång cheânh leäch chi phí vaät lieäu tröïc tieáp ? (?) ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 32. 4-32 Lưu ý !  Chênh lệch giá được tính khi vật liệu được mua.  Chênh lệch lượng được tính khi vật liệu được sử dụng cho sản xuất. ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 33. 4-33 Trở lại ví dụ veà Coâng ty B, điều gì sẽ xảy ra, nếu số lượng vật liệu mua khác với số lượng sử dụng. Ví dụ, nếu lượng vật liệu mua vào là 800kg nhưng chỉ sử dụng 760kg. Lượng thực tế mua Lượng thực tế mua Lượng thực tế sử dụng Lượng định mức × Giá thực tế mua × Giá định mức × Giá định mức × Giá định mức 800kg×5,9ngđ/kg 800kg×6,0ngđ/kg 760kg×6,0ngđ/kg 720kg×6,0ngđ/kg = 4.720ngđ = 4.800ngđ = 4.560ngđ = 4.320ngđ Chênh lệch giá Chênh lệch lượng 80ngđ (F) 240ngđ (U) ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 34. 4-34 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Sô ñoà 4.2. Phaân tích chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Löôïng thöïc teá Löôïng thöïc teá Löôïng ñònh möùc Giaù thöïc teá Giaù ñònh möùc Giaù ñònh möùc Cheânh leäch giaù lao Cheânh leäch löôïng lao ñoäng tröïc tieáp ñoäng tröïc tieáp Toång cheânh leäch chi phí nhaân coâng tröïc tieáp ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 35. 4-35 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp VVíí dduuïï:: TTrroonngg vvíí dduuïï vveeàà ccooâânngg ttyy BB ttrreeâânn,, ññòònnhh mmööùùcc llaaoo ññooäänngg cchhoo mmooããii ssaaûûnn pphhaaååmm AA llaaøø 22,,44ggiiôôøø,, vvaaøø ggiiaaùù llaaoo ññooäänngg ññòònnhh mmööùùcc llaaøø 88,,55nnggññ //ggiiôôøø TTrroonngg tthhaaùùnngg 445500 ggiiôôøø llaaoo ññooäänngg ttrrööïïcc ttiieeáápp ññaaõõ ññööôôïïcc ssööûû dduuïïnngg ññeeåå ssaaûûnn xxuuaaáátt 118800 ssaaûûnn pphhaaååmm AA vvôôùùii ggiiaaùù llaaoo ññooäänngg bbììnnhh qquuaaâânn llaaøø 99,,22nnggññ // ggiiôôøø ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 36. 4-36 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Löôïng thöïc teá Löôïng thöïc teá Löôïng ñònh möùc Giaù thöïc teá Giaù ñònh möùc Giaù ñònh möùc 450g x 9,2ngñ /g 450g x 8,5ngñ /g 432g x 8,5ngñ /g 4.140ngñ 3.825ngñ 3.672ngñ Cheânh leäch giaù lao Cheânh leäch löôïng lao ñoäng tröïc tieáp ñoäng tröïc tieáp 315ngñ (U) 153ngñ (U) Toång cheânh leäch chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 468ngñ (U) ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 37. 4-37 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Löôïng thöïc teá Löôïng thöïc teá Löôïng ñònh möùc Giaù thöïc teá Giaù ñònh möùc Giaù ñònh möùc 450g x 9,2ngñ /g 450g x 8,5ngñ /g 432g x 8,5ngñ /g 4.140ngñ 3.825ngñ 3.672ngñ VVCheânhíí dduuïï:: leächTTrroo nngiaùgg vvlaoíí dduuïï vveeCheânhàà ccooâânngg leächttyy BB löôïng ttrreeâânn lao,, ññòònnhh mmööñoängùùcc llaa tröïoo cññ tieápooäänngg cchhoo mmooããiiñoäng ssaaûûnn tröïc pphh tieápaaååmm AA llaaøø 22,,44ggiiôôøø,, vvaaøø ggiiaaùù llaaoo ññooäänngg ññòònnhh mmööùùcc llaaøø 88,,55nnggññ //ggiiôôøø 315ngñ TTrroonn (U)gg tthhaaùùnngg 445500 ggii153ngñôôøø llaaoo (U)ññooäänngg ttrrööïïcc Toång cheânh leäch chi phí nhaân coâng tröïc tieáp ttiieeáápp ññaaõõ ññööôôïïcc ssööûû dduuïïnngg ññeeåå ssaaûûnn xxuuaaáátt 118800 ssaaûûnn pphhaaååmm AA vvôôùùii ggiiaaùù llaaoo ññooäänngg bbììnnhh qquuaaâânn llaaøø 468ngñ (U) ÑAÏI HOÏC KINH 99TEÁ, ,TP.22 HOÀnng gCHÍññ MINH // ggiiôôøø Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 38. 4-38 Nguyeân nhaân  Cheânh leäch löôïng lao ñoäng: – Tay ngheà coâng nhaân – Chaát löôïng vaät lieäu – Maùy moùc thieát bò –  Xaùc ñònh ngöôøi chòu traùch nhieäm  Bieän phaùp quaûn lyù ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 39. 4-39 Nguyeân nhaân  Cheânh leäch giaù lao ñoäng: – Tay ngheà coâng nhaân – Hôïp ñoàng lao ñoäng –  Xaùc ñònh ngöôøi chòu traùch nhieäm  Bieän phaùp quaûn lyù ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 40. 4-40 Baøi taäp 4.4 Löôïng thöïc teá Löôïng thöïc teá Löôïng ñònh möùc Giaù thöïc teá Giaù ñònh möùc Giaù ñònh möùc ? x ? ? x ? ? x ? ? ? ? Cheânh leäch giaù lao Cheânh leäch löôïng lao ñoäng tröïc tieáp ñoäng tröïc tieáp ? (?) ? (?) Toång cheânh leäch chi phí nhaân coâng tröïc tieáp ? (?) ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 41. 4-41 Chi phí saûn xuaát chung Sô ñoà 4.3. Phaân tích chi phí saûn xuaát chung Chi phí saûn Döï toaùn linh hoaït ôû Chi phí saûn xuaát xuaát chung möùc hoaït ñoäng thöïc chung ñònh möùc thöïc teá teá Cheânh leäch coù theå Cheânh leäch khoái kieåm soaùt löôïng Toång cheânh leäch chi phí saûn xuaát chung ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 42. 4-42 Chi phí saûn xuaát chung VVíí dduuïï:: TTrroonngg vvíí dduuïï vveeàà ccooâânngg ttyy BB ttrreeâânn,, tthheeoo ddööïï ttooaaùùnn:: ttyyûû lleeää bbiieeáánn pphhíí ssaaûûnn xxuuaaáátt cchhuunngg ññòònnhh mmööùùcc llaaøø 55,,7755nnggññ //ggiiôôøø llaaoo ññooäänngg ttrrööïïcc ttiieeáápp vvaaøø ññòònnhh pphhíí ssaaûûnn xxuuaaáátt cchhuunngg llaaøø 11 330000nnggññ //tthhaaùùnngg NNaaêênngg llööïïcc hhooaaïïtt ññooäänngg tthhooâânngg tthhööôôøønngg llaaø ø 440000 ggiiôôøø llaaoo ññooäänngg ttrrööïïcc ttiieeáápp//tthhaaùùnngg TTrroonngg tthhaaùùnngg,, cchhii pphhíí ssaaûûnn xxuuaaáátt cchhuunngg tthhööïïcc tteeáá pphhaaùùtt ssiinnhh llaaøø 44 110000nnggññ ((bbiieeáánn pphhíí::22 660000nnggđđ)) ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 43. 4-43 Chi phí saûn xuaát chung Chi phí saûn xuaát Döï toaùn linh hoaït ôû möùc Chi phí saûn xuaát chung thöïc teá hoaït ñoäng thöïc teá chung ñònh möùc (Ñaõ cho) Tyû leä bieán phí x soá giôø Bieán phí: ñònh möùc cho pheùp: 5,75ngñ /giôø x 432 giôø = 5,75ngñ /giôø x 432 giôø = 2.484ngñ 2.484ngñ Coäng ñònh phí döï toaùn: Ñònh phí: 3,25ngñ /giôø x 432giôø = 1.300ngñ 1.404ngñ 4.100ngñ 3.784ngñ 3.888ngñ Cheânh leäch coù theå Cheânh leäch khoái kieåm soaùt löôïng 316ngñ (U) 104ngñ (F) Toång cheânh leäch chi phí saûn xuaát chung ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH 212ngñ (U) Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 44. 4-44 Ví duïï: Trong ví duïï veàà coââng ty B treâân, ñònh möùùc laoChi ñoääng phícho msaûnoããi sa ûûnxuaát phaååm chungA laøø 2,4giôøø, vaøø giaùù lao ñoääng ñònh möùùc laøø 8,5ngñ /giôøø. TChiro nphíg saûnth axuaátùùng 450Döï gtoaùniôøø linhlao hoaït ño ôûään möùcg tröïïc Chi phí saûn xuaát tieááp ñaõõ ñchungöôïïc thöïcsöûû teáduïïng ñehoaïtåå sa ûûnñoäng xu thöïcaáát 1 teá80 saûûn chung ñònh möùc (Ñaõ cho) Tyû leä bieán phí x soá giôø Bieán phí: phaååm A vôùùi giaùù lao ññònhoääng möùc b ìchonh pheùp:quaâân laøø 2,4 g/sp 180 sp 9,2ngñ / giôøø. 5,75ngñ /giôø x 432 giôø = 5,75ngñ /giôø x 432 giôø = 2.484ngñ 2.484ngñ Coäng ñònh phí döï toaùn: Ñònh phí: Ví duïï: Trong ví duïï veàà coââng ty B treâân, theo 3,25ngñ /giôø x 432giôø = döïï toaùùn: tyûû leää bieáán phí saûûn x1.300ngñuaáát chung ñònh 1.404ngñ 4.100ngñ 3.784ngñ 3.888ngñ möùùc laøø 5,75ngCheânhñ /giô leächøø lao coù ñ theåoääng tröïïc tCheânhieááp v aleächøø khoái ñònh phí saûûn xukieåmaáát soaùtchung laøø 1.300nglöôïngñ 1.300 ngñ  400 g /thaùng. Naêng löïc hoaït ñoäng thoâng thöôøng /thaùng. Naêng löïc316ngñ hoaït (U)ñoäng thoâng thö104ngñôøng (F) laøø 400 giôøø lao ñoToångääng tcheânhröïïc t ileächeááp/ tchiha ùphíùng. saûn Tr oxuaátng chung thaùùng, chi phí saûûn xuaáát chung thöïïc teáá phaùùt ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH 212ngñ (U) sinKhoah l Keáaø ø toaùn4. -1Kieåm00 toaùnngñ. ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 45. 4-45 Ý nghĩa của Chênh lệch coù theå kieåm soaùt  Chênh lệch có thể kiểm soát là kết quả từ việc chi tiêu thực tế nhiều hơn hoặc ít hơn mong muốn đối với các khoản chi phí sản xuất chung.  Bằng việc tính toán chênh lệch chi tiêu chi tiết cho từng khoản mục chi phí sản xuất chung, các nhà quản trị sẽ biết được khoản mục nào biến động theo chiều hướng tốt (F), khoản mục nào biến động theo chiều hướng xấu, từ đó có thể tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp thích hợp để kiểm soát chi phí sản xuất chung tốt hơn cho các kỳ sau. ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 46. 4-46 Döï toaùn linh hoaït Baûng 4.3. Phaân tích keát quaû baèng caùch söû duïng döõ lieäu döï toaùn linh hoaït Coâng ty N Baùo caùo keát quaû – Boä phaän A Naêm x3 Caùc chæ tieâu chi phí Döï toaùn Thöïc teá Cheânh leäch 19.100 sp (ngñ) 19.100 sp (ngñ) (ngñ) Vaät lieäu tröïc tieáp (2,4 ngñ /sp) Cheânh45.840 leäch46.000 coù theå 160 Nhaân coâng tröïc tieáp (3,9 ngñ /sp) 74.490kieåm soaùt75.000 510 Chi phí saûn xuaát chung Bieán phí Vaät lieäu giaùn tieáp (0,6 ngñ /sp) 11.460 11.500 40 Lao ñoäng giaùn tieáp (0,8 ngñ /sp) 15.280 15.250 (30) Chi phí tieän ích (0,4 ngñ /sp) 7.640 7.600 (40) Chi phí khaùc (0,5 ngñ /sp) 9.550 9.750 200 Ñònh phí Tieàn löông giaùm saùt 19.000 18.500 (500) Khaáu hao 15.000 15.000 - Chi phí tieän ích 4.500 4.500 - Caùc chi phí khaùc 10.900 11.000 200 Toång coäng 213.660 214.200 540 ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 47. 4-47 Döï toaùn linh hoaït Baûng 4.3. Phaân tích keát quaû baèng caùch söû duïng döõ lieäu döï toaùn linh hoaït Coâng ty N Baùo caùo keát quaû – Boä phaän A Naêm x3 Caùc chæ tieâu chi phí Döï toaùn Thöïc teá Cheânh leäch 19.100 sp (ngñ) 19.100 sp (ngñ) (ngñ) Vaät lieäu tröïc tieáp (2,4 ngñ /sp) 45.840 46.000 160 (U) Nhaân coâng tröïc tieáp (3,9 ngñ /sp) 74.490 75.000 510 (U) Chi phí saûn xuaát chung Bieán phí Vaät lieäu giaùn tieáp (0,6 ngñ /sp) 11.460 11.500 40 (U) Lao ñoäng giaùn tieáp (0,8 ngñ /sp) 15.280 15.250 (30) (F) Chi phí tieän ích (0,4 ngñ /sp) 7.640 7.600 (40) (F) Chi phí khaùc (0,5 ngñ /sp) 9.550 9.750 200 (U) Ñònh phí Tieàn löông giaùm saùt 19.000 18.500 (500) (F) Khaáu hao 15.000 15.000 - Chi phí tieän ích 4.500 4.500 - Caùc chi phí khaùc 10.900 11.100 200 (U) Toång coäng 213.660 214.200 540 (U) ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 48. 4-48 Ý nghĩa của Chênh lệch khoái löôïng  Chênh lệch khối lượng phản ánh ảnh hưởng của khối lượng hoạt động đến biến động của định phí sản xuất chung.  Nếu khối lượng hoạt động thực tế vượt qua khối lượng hoạt động dự toán, định phí sản xuất chung định mức sẽ lớn hơn định phí sản xuất chung dự toán, phát sinh chênh lệch khối lượng thuận lợi (F) ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 49. 4-49 Ý nghĩa của Chênh lệch khoái löôïng  Ngược lại, nếu khối lượng hoạt động thực tế nhỏ hơn khối lượng hoạt động dự toán, định phí sản xuất chung định mức sẽ nhỏ hơn định phí sản xuất chung dự toán, phát sinh chênh lệch khối lượng bất lợi (U).  Như vậy, chênh lệch khối lượng không phản ánh thành quả kiểm soát định phí sản xuất chung, chỉ là thước đo phản ánh ảnh hưởng của khối lượng hoạt động đến biến động của định phí sản xuất chung. ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 50. 4-50 Ñoà thò 4.1: Cheânh leäch khoái löôïng y Ñònh phí saûn xuaát chungxuaát saûn Ñònhphí M2 yM N 2 I M1 yI ydt yN N1 0 xN xI xM x Khoái löôïng hoaït ñoäng ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 51. 4.43 Chi phí saûn xuaát chung Chi phí saûn xuaát Döï toaùn linh hoaït ôû möùc Chi phí saûn xuaát chung thöïc teá hoaït ñoäng thöïc teá chung ñònh möùc (Ñaõ cho) Tyû leä bieán phí x soá giôø Bieán phí: ñònh möùc cho pheùp: 5,75ngñ /giôø x 432 giôø = 5,75ngñ /giôø x 432 giôø = 2.484ngñ 2.484ngñ 4-51 Coäng ñònh phí döï toaùn: Ñònh phí: 3,25ngñ /giôø x 432giôø = 1.300ngñ 1.404ngñ 4.100ngñ 3.784ngñ 3.888ngñ Ñoà thò 4.2:Cheânh leächCheânh coù theå Cheânh leäch khoái leäch khoái kieåm soaùt löôïng Y 316ngñ (U) 104ngñ (F) löôïng Toång cheânh leäch chi phí saûn xuaát chung ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH 212ngñ (U) (ñònh phí SX Khoa Keá toaù n - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2006 chung) M2 yM=1.404 N -104(F) y =1.300 2 I I Y = 1.300 M1 dt yN N1 0 xN xI=400 xM=432 X (giôø) ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 52. 4-52 Baøi taäp 4.5 Chi phí saûn xuaát Döï toaùn linh hoaït ôû möùc Chi phí saûn xuaát chung thöïc teá hoaït ñoäng thöïc teá chung ñònh möùc (Ñaõ cho) Tyû leä bieán phí x soá giôø Bieán phí: ñònh möùc cho pheùp: ? x ? ? x ? ? ? Coäng ñònh phí döï toaùn: Ñònh phí: ?ø x ? ? ? ? ? ? Cheânh leäch coù theå Cheânh leäch khoái kieåm soaùt löôïng ? (?) ? (?) Toång cheânh leäch chi phí saûn xuaát chung ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH ? (?) Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 53. 4-53 Phaân tích 1 cheânh leäch CPSXC CPSXC CPSXC thöïc teá ñònh möùc Toång cheânh leäch CPSXC ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 54. 4-54 Phaân tích 2 cheânh leäch CPSXC CPSXC CPSXC döï toaùn CPSXC thöïc teá (ñaàu vaøo ñònh möùc) ñònh möùc Cheânh leäch Cheânh leäch coù theå kieåm soaùt khoái löôïng ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 55. 4-55 Phaân tích 3 cheânh leäch CPSXC CPSXC CPSXC döï toaùn CPSXC döï toaùn CPSXC thöïc teá (ñaàu vaøo thöïc teá) (ñaàu vaøo ñònh möùc) ñònh möùc Cheânh leäch Cheânh leäch Cheânh leäch chi tieâu hieäu quaû khoái löôïng ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 56. 4-56 Phaân tích 4 cheânh leäch CPSXC Bieán phí Bieán phí Bieán phí Bieán phí CPSXC CPSXC döï toaùn CPSXC döï toaùn CPSXC thöïc teá (ñaàu vaøo thöïc teá) (ñaàu vaøo ñònh möùc) ñònh möùc Cheânh leäch Cheânh leäch Khoâng chi tieâu bieán phí hieäu quaû cheânh leäch Ñònh phí Ñònh phí Ñònh phí Ñònh phí CPSXC CPSXC CPSXC CPSXC thöïc teá döï toaùn döï toaùn ñònh möùc Cheânh leäch Khoâng Cheânh leäch chi tieâu ñònh phí cheânh leäch khoái löôïng ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 57. 4-57 Phuï luïc 4.1. Phaân tích chi phí saûn xuaát chung (1) (2) (3) (4) CPSX chung Döï toaùn linh hoaït Döï toaùn linh hoaït CPSX chung thöïc teá ôû möùc hoaït ñoäng ôû möùc hoaït ñoäng ñònh möùc (ñaàu vaøo thöïc teá) (ñaàu vaøo ñònh möùc) Phaân tích 4 cheânh leäch Beán phí (ñaõ cho) (450g x 5,75ngñ/g) (432g x 5,75ngñ/g) (432g x 5,75ngñ/g) saûn xuaát chung 2.600ngñ 2.587,5ngñ 2.484ngñ 2.484ngñ 12,5ngñ (U) 103,5ngñ (U) Cheânh leäch chi tieâu Cheânh leäch hieäu quaû Khoâng cheânh leäch (Spending Variance) (Efficiency Variance) Ñònh phí (432g x 3,25ngñ/g) saûn xuaát chung 1.500ngñ 1.300ngñ 1.300ngñ 1.404ngñ 200ngñ (U) 104ngñ (F) Cheânh leäch chi tieâu Khoâng cheânh leäch Cheânh leäch khoái löôïng saûn xuaát (Production Volume Variance) ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 58. 4-58 Phuï luïc 4.1. Phaân tích chi phí saûn xuaát chung CPSX chung (2.600ngñ+1.500ngñ) (2.587,5ngñ+1.300ngñ) (2.484ngñ+1.300ngñ) (2.484ngñ+1.404ngñ) 4.100ngñ 3.887,5ngñ 3.784ngñ 3.888ngñ Phaân tích 3 cheânh leäch 212,5ngñ (U) 103,5ngñ (U) 104ngñ (F) Cheânh leäch chi tieâu Cheânh leäch heäu quaû Cheânh leäch khoái löôïng saûn xuaát Phaân tích 2 cheânh leäch 316ngñ (U) 104ngñ (F) Cheânh leäch döï toaùn linh hoaït Cheânh leäch khoái löôïng saûn xuaát Phaân tích 1 cheânh leäch 212ngñ (U) Toång cheânh leäch chi phí saûn xuaát chung ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 59. 4-59 Moâ hình chung ñeå phaân tích cheânh leäch bieán phí saûn xuaát chung Löôïng thöïc teá Löôïng thöïc teá Löôïng ñònh möùc × × × Tyû leä BPSXC thöïc teá Tyû leä BPSXC ñònh möùc Tyû leä BPSXC ñònh möùc Cheânh leäch Cheânh leäch chi tieâu hieäu quaû Toång cheânh leäch laø cheânh leäch döï toaùn linh hoaït. ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 60. 4-60 Moâ hình chung ñeå phaân tích cheânh leäch bieán phí saûn xuaát chung Löôïng thöïc teá Löôïng thöïc teá Löôïng ñònh möùc × × × Tyû leä BPSXC thöïc teá Tyû leä BPSXC ñònh möùc Tyû leä BPSXC ñònh möùc Cheânh leäch Cheânh leäch chi tieâu hieäu quaû Toång cheânh leäch laø cheânh leäch döï toaùn linh hoaït. ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 61. 4-61 Caùc cheânh leäch ñònh phí saûn xuaát chung Ñònh phí Ñònh phí Ñònh phí saûn xuaát chung saûn xuaát chung saûn xuaát chung thöïc teá döï toaùn phaân boå Cheânh leäch Cheânh leäch chi tieâu khoái löôïng ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 62. 4-62 Caùc cheânh leäch ñònh phí saûn xuaát chung Ñònh phí Ñònh phí Ñònh phí saûn xuaát chung saûn xuaát chung saûn xuaát chung thöïc teá döï toaùn phaân boå Cheânh leäch Cheânh leäch chi tieâu khoái löôïng ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 63. 4-63 Phaân tích ba-cheânh leäch chi phí saûn xuaát chung Cheânh leäch Cheânh leäch Cheânh leäch Cheânh leäch chi tieâu chi tieâu hieäu quaû khoái löôïng bieán phí ñònh phí bieán phí ñònh phí Toång Cheânh leäch Cheânh leäch Cheânh leäch hieäu quaû khoái löôïng chi tieâu bieán phí ñònh phí ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 64. 4-64 Phaân tích hai-cheânh leäch chi phí saûn xuaát chung Cheânh leäch Cheânh leäch Cheânh leäch Cheânh leäch chi tieâu chi tieâu hieäu quaû khoái löôïng bieán phí ñònh phí bieán phí ñònh phí Toång cheânh Cheânh leäch leäch coù theå khoái löôïng kieåm soaùt ñònh phí ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010
 65. 4-65 Heát chöông 4! ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010