Hệ thống thông tin kế toán 1 - Tổng quan về môn học

ppt 14 trang vanle 23/06/2021 320
Bạn đang xem tài liệu "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Tổng quan về môn học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • ppthe_thong_thong_tin_ke_toan_1_tong_quan_ve_mon_hoc.ppt

Nội dung text: Hệ thống thông tin kế toán 1 - Tổng quan về môn học

 1. Giới thiệu môn học Hệ thống thông tin kế toán
 2. Tổng quan về môn học • Thời gian: 45 tiết • Tài liệu học tập – Bài giảng trên PowperPoint – Hệ thống bài tập và câu hỏi môn Hệ thống thông tin kế toán (Khoa Kế toán, HVNH) • Yêu cầu đối với sinh viên – Tham gia giờ giảng đầy đủ và tích cực – Đọc trước tài liệu để chuẩn bị cho bài học trên lớp, làm các bài tập thực hành đầy đủ • Kiểm tra và đánh giá – 2 bài kiểm tra giữa kỳ – 1 bài kiểm tra cuối kỳ
 3. Giảng viên Phạm Hoài Nam Khoa Kế toán Kiểm toán Email: longnam80@gmail.com
 4. Học những gì? • Cách thức hệ thống thông tin hiện đại tác động tới việc ghi nhận, xử lý và truyền thông tin về các dữ liệu kế toán. • Con người, công nghệ và các kiểm soát cần thiết để có thể thực hiện thương mại điện tử, đặc biệt nhấn mạnh vào hệ thống kiểm soát nội bộ cho hệ thống thông tin hiện đại này.
 5. Học như thế nào? • Hiểu vấn đề • Học thuộc lòng • Trách nhiệm phải học • Học vì lý do khác • Hợp tác, chia sẻ • Cạnh tranh • Nắm bắt vấn đề • Tập trung vào bài tập • Thoải mái tinh thần • Lo sợ trượt
 6. Kiến thức cần thiết? • Các môn đã học: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1, Tin học đại cương • Các môn học song hành: Kế toán tài chính 2, Kế toán quản trị, Kiểm toán DN
 7. Sinh viên sẽ nhận được gì? • Hiểu được về các nhân tố con người, phần cứng, phần mềm, mạng và dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán của một doanh nghiệp • Nghiên cứu và đưa ra khuyến nghị để tăng cường chốt kiểm soát nội bộ cho các hệ thống con trong hệ thống thông tin kế toán của một doanh nghiệp • Hiểu những thách thức về kiểm soát nội bộ cho một hệ thống thông tin kế toán hiện đại • Có khả năng chuẩn bị cũng như đọc được sơ đồ dòng dữ liệu và lưu đồ chứng từ trong các tài liệu thiết kế hệ thống.
 8. Kết cấu môn học • Topic 1: Kế toán và hệ thống thông tin. – Hệ thống, dữ liệu và thông tin – Hệ thống thông tin kế toán (AIS) – Vai trò của AIS.
 9. Kết cấu môn học • Topic 2: Nhập liệu-Xử lý-Báo cáo của AIS – Chu trình kinh doanh – Nhập liệu – Lưu trữ dữ liệu – Xử lý dữ liệu – Thông tin báo báo
 10. Kết cấu môn học • Topic 3: Lưu trữ dữ liệu của AIS (File và cơ sở dữ liệu) – File vs Cơ sở dữ liệu – Tầm quan trọng và lợi thế của hệ thống cơ sở dữ liệu – Relational Database
 11. Kết cấu môn học • Topic 4: Kiểm soát nội bộ (phần 1) – Gian lận – Khái niệm và khuôn khổ kiểm soát • Topic 5: Kiểm soát nội bộ (phần 2) – An ninh thông tin – Tính bảo mật, riêng tư, toàn vẹn, và sẵn sàng.
 12. Kết cấu môn học • Topic 6: Tài liệu AIS – Sơ đồ dòng dữ liệu – Lưu đồ chứng từ • Topic 7: Chu trình doanh thu và chi phí – Chu trình doanh thu – Chu trình chi phí
 13. Kết cấu môn học • Topic 8: Chu trình nhân sự, sản xuất và báo cáo – Chu trình sản xuất – Chu trình nhân sự và tiền lương – Hệ thống sổ cái và báo cáo
 14. Kết cấu môn học • Topic 9: Phát triển hệ thống – Phân tích hệ thống và phát triển hệ thống – Chiến lược phát triển hệ thống thông tin kế toán – Thiết kế hệ thống, triển khai hệ thống và vận hành hệ thống