Kế toán - Kiểm toán - Phần 2: Kế toán vốn chủ sở hữu

pdf 15 trang vanle 2800
Bạn đang xem tài liệu "Kế toán - Kiểm toán - Phần 2: Kế toán vốn chủ sở hữu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfke_toan_kiem_toan_phan_2_ke_toan_von_chu_so_huu.pdf

Nội dung text: Kế toán - Kiểm toán - Phần 2: Kế toán vốn chủ sở hữu

 1. Chương 6-2 5/27/2012 PHẦN 2 KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Mở TPHCM MỤC ĐÍCH 2  Học xong chương này, ngườihọccóthể:  Giảithíchđượcsự khác nhau về nguồnvốnhoạt động của các loại hình doanh nghiệp  Nắm đượccácyếutố cấu thành nên vốnchủ sở hữuvà phạmvisử dụng nguồnvốn  Ghi chép được các nghiệpvụ tăng giảmvốnchủ sở hữu  Tổ chứcvàthựchiệnchứng từ,sổ kế toán tổng hợpvàchi tiết liên quan đếnvốnchủ sở hữu. Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 1
 2. Chương 6-2 5/27/2012 NỘI DUNG 3  Mộtsố khái niệmcơ bản  Ghi nhậnvốnchủ sở hữu  Ứng dụng trên hệ thống tài khoảnkế toán  Tổ chứcchứng từ, ghi sổ kế toán chi tiếtvà tổng hợp Ứng dụng trên hệ thống tài khoảnkế toán 4 Hệ thống tài  Nguồn vốn kinh doanh khoản kế toán doanh  Cổ phiếu quỹ nghiệp  Lợi nhuận chưa phân phối và các khoản dự trữ Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 2
 3. Chương 6-2 5/27/2012 TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh 5  Phản ánh nguồn vốn kinh doanh hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:  Vốn đầu tư của chủ sở hữu (TK 4111)  Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)  Vốn khác (TK 4118) Tài khoản 4111-Vốn đầu tư của chủ sở hữu 6 Bên Nợ Bên Có Vốn đầutư củachủ sở hữugiảm Vốn đầutư củachủ sở hữutăng đido điềuchỉnh giảmvốn điềulệ: lên do phát hành thêm cổ phiếu hoàn trả vốnngânsách, chocấp tăng vốn điềulệ, bổ sung vốntừ trên, hủybỏ cổ phiếuquỹ, kếtquả kinh doanh, Dư Có Vốn đầutư củachủ sở hữulúccuối kỳ Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 3
 4. Chương 6-2 5/27/2012 Tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần 7 Bên Nợ Bên Có Thặng dư vốncổ phầngiảm đi do Thặng dư vốncổ phần phát sinh tăng phát sinh chi phí phát hành CP, tái do phát hành thêm CP (MG Giá ghi sổ củaCP quỹ) Dư Có Thặng dư vốncổ phầncònlạicuốikỳ Tăng vốn đầutư củachủ sở hữu 8 TK 4111 TK 111, 112 TK 15*, 21* TK 111, 112 TK 4112 TK 421, 414 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 4
 5. Chương 6-2 5/27/2012 Giảmvốn đầutư củachủ sở hữu 9 TK 4111 TK 111, 112 TK 15*, 21* Bài tập thực hành 1 10  Tại công ty TNHH TD có các nghiệp vụ về góp vốn sau:  Ông An góp 300 triệu đồng bằng tiền mặt  Ông Tài góp 200 triệu đồng chuyển vào TK công ty  Bà Hà hứa góp 100 triệu đồng  Cô Xuân góp 1 xe tải, được Hội đồng thành viên định giá 220 triệu.  Bà Thu xin chuyển nhượng phần vốn góp của mình của bà An, Hội đồng thành viên đồng ý. Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 5
 6. Chương 6-2 5/27/2012 Câu hỏi mở rộng 11  Bà Thu xin rút vốn ra khỏi công ty có được không?  (Đọc Luật doanh nghiệp 2005) Thặng dư vốncổ phần 12 TK 4112 TK 4111 TK 111, 112 TK 111,112 TK 4111 TK 111,112 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6
 7. Chương 6-2 5/27/2012 Bài tậpthực hành 2 13  Định khoản các nghiệpvụ kinh tế phát sinh sau:  Công ty H phát hành 2.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000đ/CP, giá phát hành 12.000đ/CP. Chi phí phát hành 100 triệu đồng.  Công ty Y phát hành 100.000 cổ phiếu, mệnh giá 100.000đ/CP, giá phát hành 90.000đ/CP. Chi phí phát hành 40 triệu đồng. Tài khoản 4118 – Vốn khác 14 Bên Nợ Bên Có Vốnkhácgiảm đido xử lý tài sản Vốnkháctăng lên do bổ sung từ thiếutrừ vào vốn, xử lý chênh lợi nhuận, nhậnbiếutặng, được lệch đánh giá lạitàisản, việntrợ,xử lý chênh lệch đánh giá lạitàisản, Dư Có Vốnkháccủachủ sở hữuhiệncó tạingàycuốikỳ. Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 7
 8. Chương 6-2 5/27/2012 Tăng vốn khác củachủ sở hữu 15 TK 4118 TK 421 TK 421 TK 412 TK 412 TK 3381 TK 111, 112, Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ 16 Bên Nợ Bên Có Giá trị cổ phiếuquỹ tăng lên Giá trị cổ phiếuquỹ giảm đido khi DN mua cổ phiếuquỹ DN tái phát hành, huỷ bỏ, dùng cp quỹ chia cổ tức, . Dư Nợ Giá trị cổ phiếuquỹ DN còn nắmgiữ lúc cuốikỳ Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 8
 9. Chương 6-2 5/27/2012 Mua cổ phiếuquỹ 17 TK 419 TK 111, 112 TK 111, 112 TK 4112 TK 4111 TK 4112 TK 421 TK 4112 Bài thực hành số 3 18  Tại công ty B có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:  Ngày 16/3/20x1, mua 100.000 cp quỹ, giá mua lại 15.000đ/cp, chi phí mua 0,2%/giá trị giao dịch, thanh toán bằng TGNH  Ngày 20/5/20x1, mua 400.000 cp quỹ, giá mua lại 14.000đ/cp, chi phí mua 0,2%/giá trị giao dịch, thanh toán bằng TGNH.  Ngày 16/8/20x1, tái phát hành 200.000cp, giá phát hành 16.000đ/cp; chi phí tái phát hành bằng 0,2%/giá trị giao dịch, thu bằng TGNH.  Ngày 28/11/20x1, hủy 100.000cp quỹ. Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 9
 10. Chương 6-2 5/27/2012 Tài khoản 421 – LN chưa phân phối 19 Bên Nợ Bên Có -Lỗ phát sinh trong kỳ -Lợi nhuậnthựchiện được -Phânphốilợi nhuận trong kỳ. -Xử lý lỗ DƯ NỢ DƯ CÓ Số lỗ luỹ kế chưaxử lý. Lợi nhuậnchưaphânphốicho các đốitượng liên quan. Tài khoản 414/415/418 – Các quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, quỹ khác 20 Bên Nợ Bên Có Quỹ giảm đido sử dụng quỹ này Quỹ tăng lên do trích từ lợi vào mục đích theo quy định nhuận Dư Có Quỹ chưa sử dụng Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 10
 11. Chương 6-2 5/27/2012 Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng phúc lợi 21 Bên Nợ Bên Có • Sử dụng quỹ này cho khen Quỹ tăng lên do trích từ lợi thưởng nhân viên/ban điều nhuận hành. • Sử dụng quỹ cho mục đích phúc lợi Dư Có Quỹ chưa sử dụng Lợi nhuậnchưa phân phối 22 TK 421 Chia cổ tức Lợi nhuận TK 3388 cho cổđông sau thuế TK 911 Trích lập các TK 414, 415, 353 quỹ Bổ sung TK 4111, 4118 vốn kinh doanh Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 11
 12. Chương 6-2 5/27/2012 Quỹđầu tư phát triển 23 TK 414 Bổ sung vốn Phân phốilợi TK 411 kinh doanh nhuận TK 421 Nộp về cấp Nhận từ cấp TK 111, 112 trên (*) trên (*) TK 111,112 (*) Áp dụng ở Doanh nghiệp Nhà nước Quỹ dự phòng tài chính 24 TK 415 Phân phốilợi nhuận TK 421 Nộp về cấp Nhận từ cấp TK 111, 112 trên (*) trên (*) TK 111,112 (*) Áp dụng ở Doanh nghiệp Nhà nước Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 12
 13. Chương 6-2 5/27/2012 Quỹ khác thuộcvốnchủ sở hữu 25 TK 418 Phân phốilợi nhuận TK 421 Nộp về cấp Nhận từ cấp TK 111, 112 trên (*) trên (*) TK 111,112 (*) Áp dụng ở Doanh nghiệp Nhà nước Bài tập thực hành 4 26  Tại công ty cổ phần F có các nghiệp vụ phát sinh sau:  Ngày 31/12/20x0, kết chuyển lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 20x0 1.200 triệu đồng.  Ngày 17/4/20x1, căn cứ vào kết luận của Đại hội cổ đông, chia cổ tức và lập các quỹ như sau:  Chia cổ tức đợt 2 năm 20x0 300 triệu đồng  Quỹ đầu tư phát triển 300 triệu đồng  Quỹ dự phòng tài chính 150 triệu đồng  Quỹ khen thưởng phúc lợi 150 triệu đồng Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 13
 14. Chương 6-2 5/27/2012 Bài tập thực hành 4 (tiếp theo) 27  Ngày 30/6/20x1, phát hành 10.000cp cho cổ đông hiện hữu bằng quỹ đầu tư phát triển.  Ngày 15/7/20x1, quyết định chi 100 triệu khen thưởng cho nhân viên. Chứng từ 28  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  Hợp đồng liên doanh, liên kết  Biên bản góp vốn  Phiếu thu/chi, Giấy báo Nợ/Có  Biên bản định giá tài sản góp vốn  Hóa đơn mua tài sản (nếu tài sản mới)  Biên bản giao nhận tài sản góp vốn Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 14
 15. Chương 6-2 5/27/2012 Sổ sách 29  Sổ đăng ký thành viên (công ty TNHH)  Sổ đăng ký cổ đông (công ty cổ phần)  Sổ theo dõi thanh toán cổ tức Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 15