Tài chính kế toán - Kế toán khoản phải thu khách hàng

pdf 9 trang vanle 15/05/2021 2220
Bạn đang xem tài liệu "Tài chính kế toán - Kế toán khoản phải thu khách hàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdftai_chinh_ke_toan_ke_toan_khoan_phai_thu_khach_hang.pdf

Nội dung text: Tài chính kế toán - Kế toán khoản phải thu khách hàng

  1. KKếế toántoán khokho ả ả n n phph ả ả i i thuthu kháchkhách hànghàng TKTK 131-131- PhPhảả i i thuthu cc ủ ủ a a kháchkhách hànghàng 30
  2. 2.2.3-2.2.3- KKẾẢẢẾẢẢ TOÁNTOÁN KHOKHO N N PHPH I I THUTHU KHÁCKHÁC KháiKhái niniệệ m m CácCác khokhoảả n n phph ả ả i i thuthu kháckhác làlà cáccác khokho ả ả n n phph ả ả i i thuthu ngoàingoài phphảả i i thuthu kháchkhách hàng,hàng, phph ả ả i i thuthu NhàNhà nnướướ c c vv ề ề thuthu ế ế GTGTGTGT đđ ầ ầ u u vào,vào, phph ả ả i i thuthu nn ộ ộ i i bbộộ , , baobao gg ồ ồ m: m: GiáGiá trtrịị tàitài ss ả ả n n thithi ế ế u u đãđã phátphát hihi ệ ệ n n nhnh ư ư ng ng chchưư a a xácxác đđ ị ị nh nh nguyênnguyên nhân,nhân, phph ả ả i i chch ờ ờ xx ử ử lýlý (TK(TK 1381)1381) PhPhảả i i thuthu vv ề ề cc ổ ổ phph ầ ầ n n hóahóa (TK(TK 1385)1385) KhoKhoảả n n phph ả ả i i thuthu kháckhác (( TKTK 1388)1388) 31
  3. PhPhảả i i thuthu khác:khác: CácCác khokhoảả n n phph ả ả i i thuthu vv ề ề bb ồ ồ i i thth ườ ườ ng ng vv ậ ậ t t chch ấ ấ t t dodo cácá nhân,nhân, ttậậ p p thth ể ể trongtrong vàvà ngoàingoài DNDN gâygây ra.ra. CácCác khokhoảả n n chocho mm ượ ượ n n vv ậ ậ t t tt ư ư , , titi ề ề n n vv ố ố n n cócó tínhtính chchấấ t t tt ạ ạ m m thth ờ ờ i i khôngkhông ll ấ ấ y y lãi.lãi. VVềề cáccác khokho ả ả n n đãđã chichi hh ộ ộ chocho đđ ơ ơ n n vv ị ị khác.khác. TiTiềề n n lãi,lãi, cc ổ ổ tt ứ ứ c, c, ll ợ ợ i i nhunhu ậ ậ n n phph ả ả i i thuthu tt ừ ừ cáccác hoho ạ ạ t t đđộộ ng ng đđ ầ ầ u u tt ư ư tàitài chính.chính. v.v v.v 32
  4. KKếế toántoán cáccác khokho ả ả n n phph ả ả i i thuthu kháckhác TKTK 138138 PhPhảả i i thuthu kháckhác TKTK 138138 cócó 33 TKTK ccấấ p p 2:2: TKTK 1381-1381- tàitài ssảả n n thithi ế ế u u chch ờ ờ xx ử ử lýlý TKTK 1385-1385- PhPhảả i i thuthu vv ề ề cc ổ ổ phph ầ ầ n n hóahóa TKTK 1388-1388- PhPhảả i i thuthu kháckhác 33
  5. 2.2.4-2.2.4- KKẾỰẢẾỰẢ TOÁNTOÁN DD PHÒNGPHÒNG KHOKHO N N PHPHẢẢ I I THUTHU KHÓKHÓ ĐÒIĐÒI KháiKhái niniệệ m m DDựự phòngphòng phph ả ả i i thuthu khókhó đòiđòi làlà dd ự ự phòngphòng giágiá trtrịị dd ự ự kiki ế ế n n bb ị ị tt ổ ổ n n thth ấ ấ t t dodo cáccác khokhoảả n n phph ả ả i i thuthu khókhó đòiđòi hoho ặ ặ c c cócó khkh ả ả năngnăng khôngkhông đòiđòi đđượượ c. c. 34
  6. TheoTheo TTTT 13/2006/TT-BTC13/2006/TT-BTC :: ĐiĐiềề u u kiki ệ ệ n n ll ậ ậ p p dd ự ự phòngphòng - KhoKhoảả n n nn ợ ợ phph ả ả i i cócó chch ứ ứ ng ng tt ừ ừ gg ố ố c, c, cócó đđ ố ố i i chichiếế u u xácxác nhnh ậ ậ n n cc ủ ủ a a kháchkhách nn ợ ợ vv ề ề ss ố ố titi ề ề n n còncòn nnợợ . . - CóCó đđủủ căncăn cc ứ ứ xácxác đđ ị ị nh nh làlà nn ợ ợ phph ả ả i i thuthu khókhó đòi:đòi: ĐãĐã quáquá hhạạ n n thanhthanh toántoán ghighi trêntrên ch.tch.t ừ ừ NNợợ phph ả ả i i thuthu chch ư ư a a đđ ế ế n n thth ờ ờ i i hh ạ ạ n n thanhthanh toántoán nhnhưư ng ng kháchkhách nn ợ ợ đãđã lâmlâm vàovào tìnhtình trtr ạ ạ ng ng pháphá ssảả n, n, đangđang làmlàm thth ủ ủ tt ụ ụ c c gigi ả ả i i thth ể ể , , mm ấ ấ t t tích,tích, bb ỏ ỏ trtrốố n, n, đangđang bb ị ị CQCQ pháppháp lulu ậ ậ t t truytruy tt ố ố , , giamgiam gigi ữ ữ , , xétxét xxửử hoho ặ ặ c c đangđang thuthu hànhhành án.án. 35
  7. PhPhươươ ng ng pháppháp ll ậ ậ p p dd ự ự phòngphòng LLậậ p p dd ự ự phòngphòng chocho tt ừ ừ ng ng khokho ả ả n n nn ợ ợ phph ả ả i i thuthu khókhó đòi.đòi. ĐĐốố i i vv ớ ớ i i nn ợ ợ phph ả ả i i thuthu quáquá hh ạ ạ n n thanhthanh toán.toán. QuáQuá hhạạ n n 33 th-1năm:th-1năm: 30%30% giágiá trtr ị ị 11 nămnăm ddướướ i i 22 năm:năm: 50%50% giágiá trtr ị ị 22 nămnăm ddướướ i i 33 năm:năm: 70%70% giágiá trtr ị ị ĐĐốố i i vv ớ ớ i i nn ợ ợ phph ả ả i i thuthu chch ư ư a a đđ ế ế n n hh ạ ạ n n thanhthanh toántoán nhnhưư ng ng đđ ủ ủ đkđk ll ậ ậ p p dd ự ự phòng:phòng: DNDN tt ự ự dd ự ự kikiếế n n mm ứ ứ c c tt ổ ổ n n thth ấ ấ t t khôngkhông thuthu hh ồ ồ i i đđ ượ ượ c c đđ ể ể ll ậ ậ p p ddựự phòng.phòng. SauSau khikhi llậậ p p DPDP chocho tt ừ ừ ng ng khokho ả ả n n phph ả ả i i thuthu khókhó đòi,đòi, DNDN ttổổngng hhợợ p p vàovào bb ả ả ng ng kêkê chichi titi ế ế t t đđ ể ể ghighi nhnhậậ n n vàovào chichi phíphí ququ ả ả n n lýlý cc ủ ủ a a DN.DN. 36
  8. KKếế toántoán dd ự ự phòngphòng phph ả ả i i thuthu khókhó đòiđòi TKTK 139139 DDựự phòngphòng phph ả ả i i thuthu khókhó đòiđòi SSơơ đđ ồ ồ kk ế ế toán:toán: 37
  9. 2.2.5-2.2.5- TRÌNHTRÌNH BÀYBÀY THÔNGTHÔNG TINTIN TRÊNTRÊN BCTCBCTC BBảả ng ng câncân đđ ố ố i i kk ế ế toántoán - KhoKhoảả n n phph ả ả i i thuthu ngng ắ ắ n n hh ạ ạ n: n: phph ầ ầ n n TàiTài ss ả ả n, n, lolo ạ ạ i i A-A- TàiTài ssảả n n ngng ắ ắ n n hh ạ ạ n, n, nhómnhóm IIIIII “Các“Các khokho ả ả n n phphảả i i thuthu ngng ắ ắ n n hh ạ ạ n” n” KhoKhoảả n n phph ả ả i i thuthu dàidài hh ạ ạ n: n: phph ầ ầ n n TàiTài ss ả ả n, n, lolo ạ ạ i i B-B- TàiTài ssảả n n dàidài hh ạ ạ n, n, nhómnhóm II “Các“Các khokho ả ả n n phph ả ả i i thuthu dàidài hhạạ n” n” RiêngRiêng ddựự phòngphòng phph ả ả i i thuthu khókhó đòi:đòi: ghighi ss ố ố âmâm ddướướ i i hìnhhình thth ứ ứ c c ghighi trongtrong ( ).( ). TrTrườườ ng ng hh ợ ợ p p cáccác khokho ả ả n n phph ả ả i i thuthu cócó chichi titi ế ế t t SDSD bênbên CóCó (ng(ngườườ i i muamua trtr ả ả titi ề ề n n trtr ướ ướ c ) c ) đđ ượ ượ c c phphảả n n ánhánh ở ở phph ầ ầ n n NguNgu ồ ồ n n vv ố ố n, n, lolo ạ ạ i i A-A- NN ợ ợ phph ả ả i i trtrảả . . NgoàiNgoài rara cáccác khokhoảả n n phph ả ả i i thuthu còncòn đđ ượ ượ c c trìnhtrình bàybày chichi titiếế t t trêntrên BB ả ả ng ng ThuyThuy ế ế t t minhminh BCTC.BCTC. 38