Quản trị marketing - Chương 5: Phân khúc thị trường – Lựa chọn thị trường mục tiêu - Định vị trong thị trường

ppt 29 trang vanle 09/06/2021 1260
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Quản trị marketing - Chương 5: Phân khúc thị trường – Lựa chọn thị trường mục tiêu - Định vị trong thị trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptquan_tri_marketing_chuong_5_phan_khuc_thi_truong_lua_chon_th.ppt

Nội dung text: Quản trị marketing - Chương 5: Phân khúc thị trường – Lựa chọn thị trường mục tiêu - Định vị trong thị trường

 1. CHƯƠNG 5 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG – LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU - ĐỊNH VỊ TRONG THỊ TRƯỜNG (Segmentation - Targetting - Positioning) 1
 2. Mục tiêu chương 5 1. Tìm hiểu vì sao cần phải phân khúc thị trường ? 2. Xác định một chương trình marketing phù hợp với mỗi nhóm khách hàng khác nhau 3. Giới thiệu một vài phương pháp định vị sản phẩm trong thị trường 2
 3. 5.1 Khái quát về thị trường 5.1.1 KHÁI NIỆM Thị trường là tập hợp tất cả các người mua thực sự và người mua tiềm tàng đối với một sản phẩm . Như vậy marketing không chấp nhận quan điểm cho rằng thị trường là nơi diễn ra sự mua bán hàng hóa hay sự gặp gỡ giữa một cung và một cầu của phái kinh tế cổ điển và tân cổ điển trước đây bởi vì hiểu như vậy là quá máy móc và không thể nào xác định được dung lượng của thị trường. 3
 4. 5.1.2 PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG ◼ Theo điều kiện địa lý tự nhiên: có thể chia thị trường ra theo từng miền trong nước như miền Bắc, miền Trung, miền Nam hay thị trường nội địa và thị trường quốc tế ◼ Theo sản phẩm: Có thị trường tư liệu sản xuất, thị trường hàng tiêu dùng, thị trường dịch vụ ◼ Theo vai trò quyết định của người mua người bán trên thị trường có thị trường của người mua và thị trường của người bán ◼ Theo khả năng tiêu thụ sản phẩm có thị trường tiềm năng, thị trường hàng thay thế,thị trường hàng bổ sung và thị trường bị giam cầm. 4
 5. ª Theo sự cạnh tranh trên thị trường NGƯỜI MUA MỘT MỘT SỐ NHIỀU NGƯỜI BÁN MỘT Độc quyền Độc quyền Độc quyền tay đôi bán hạn chế bán MỘT SỐ Độc quyền Độc quyền Độc quyền mua hạn chế song phương nhóm NHIỀU Độc quyền Độc quyền Cạnh tranh mua nhóm hoàn hảo 5
 6. ª Trong kinh tế thị trường hiện đại còn xuất hiện nhiều loại thị trường đặc biệt để đáp ứng việc kinh doanh như thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, thị trường sức lao động Ngoài ra còn có thị trường những nhà hảo tâm (Donor market) để cung cấp tài chính cho các tổ chức phi lợi nhuận. 6
 7. 5.2 Phân khúc thị trường 5.2.1 KHÁI NIỆM  Phân khúc thị trường là chia thị trường không đồng nhất thành các khúc thị trường đồng nhất để làm nổi rõ lên sự khác biệt về nhu cầu, tính cách hay hành vi. Việc làm này cho phép doanh nghiệp biết rõ các khúc thị trường để đưa ra các chiến lược Marketing mix thích hợp cho từng khúc thị trường đó. 7
 8. 5.2.2 YÊU CẦU PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG Phân khúc thị trường phải đạt các yêu cầu sau : ➢ Tính đo lường được nghĩa là quy mô và mãi lực của các khúc đó có thể đo lường được. ➢ Tính tiếp cận được là các khúc thị trường phải vươn tới và phục vụ được bằng hệ thống phân phối và hoạt động truyền thông. ➢ Tính hấp dẫn nghĩa là các khúc đó đủ lớn và sinh lời được. ➢ Tính khả thi : DN phải có đủ nguồn lực và khả năng Marketing để đáp ứng được khúc thị trường đã phân. 8
 9. ❑ CÁC TIÊU THỨC PHÂN KHÚC ▪ Có rất nhiều tiêu thức để dựa vào đó người ta phân khúc thị trường: địa lý, dân số, tâm lý và hành vi . ▪ Người làm Marketing phải nghiên cứu cẩn thận để đưa ra tiêu thức phân khúc thích hợp nhất. ▪ Ta có thể sử dụng một tiêu thức hoặc có thể phối hợp nhiều tiêu thức để phân khúc thị trường. 9
 10. BIEÁN SOÁ NHÖÕNG CAÙCH CHIA TIEÂU BIEÅU ÑÒA LYÙ Mieàn Mieàn Baéc, Trung , Nam Mieàn nuùi, trung du, ñoàng baèng Haïng ñoâ thò =5 trieäu Maät ñoä Noäi thaønh, ngoaïi oâ, noâng thoân. Khí haäu Phía Nam, phía Baéc. 10
 11. CAÙCH ÖÙNG XÖÛ Hoaøn caûnh mua Thöôøng xuyeân, vaøo dòp ñaëc bieät. saém Yeâu caàu ñoái vôùi Chaát löôïng, tính kinh teá. haøng Loaïi khaùch Khoâng duøng, tröôùc ñaây coù duøng, seõ duøng, duøng laàn ñaàu, duøng thöôøng xuyeân. Möùc söû duïng Ít duøng, duøng vöøa phaûi, duøng nhieàu. TAÂM LYÙ Taàng lôùp xaõ hoäi Haï löu, trung löu, thöôïng löu. Loái soáng An phaän, baát nguyeän,thaønh ñaït, xaõ hoäi Caù tính Boác ñoàng, deø daët, höôùng noäi, höôùng ngoaïi 11
 12. DAÂN SOÁ Ñoä tuoåi 65 Giôùi tính Nam, nö.õ Quy moâ gia ñình 1-2; 3-4; >=5 Chu kyø soáng cuûa Treû, ñoäc thaân; Treû, coù gia ñình, chöa con; gia ñình Treû, coù gia ñình, con nhoû nhaát döôùi 6t . Gìa, coù gia ñình, coù con döôùi 18t;treân 18t Thu nhaäp 500.000-1.000.000, 1tr-2tr, >= 4 trieäu Ngaønh ngheà Ngheà chuyeân moân kyõ thuaät; Quaûn trò; Nhaân vieân Baùn haøng; Thôï thuû coâng Hoïc löïc PTTH, Ñaïi Hoïc Toân giaùo Ñaïo thieân chuùa, tin laønh, Phaät Quoác tòch Vieät Nam, Trung Quoác, Myõ, Phaùp 12
 13. ▪CÁC BƯỚC PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG Bước 1: Xác định thị trường kinh doanh: ➢ Phải xác định SP/ thị trường mà công ty hướng tới, thị trường này sẽ bao gồm nhiều nhóm khách hàng không đồng nhất.Thí dụ: thị trường của sp sữa, tân dược, . Bước 2: Xác định tiêu thức để phân khúc thị trường ➢ Tìm ra các tiêu thức hợp lý để phân khúc thị trường.Thí dụ: Thời trang sẽ dùng các tiêu thức như độ tuổi, thu nhập. Bước 3: Tiến hành phân khúc thị trường theo tiêu thức đã được lựa chọn. 13
 14. 5.3 Xác định thị trường mục tiêu KHÁI NIỆM  Thị trường mục tiêu là thị trường bao gồm các khách hàng có cùng nhu cầu hoặc ước muốn mà doanh nghiệp quyết định đáp ứng.  Để lựa chọn thị trường mục tiêu, doanh nghiệp phải thực hiện 2 bước sau đây: 14
 15. 1. Đánh giá các khúc thị trường ▪ Qui mô và mức tăng trưởng của khúc thị trường: Qui mô thể hiện ở doanh số tại thị trường đó và mức tăng trưởng thể hiện ở tốc độä tăng của số khách hàng. ▪ Mức độ hấp dẫn của khúc thị trường: ✓ Mối đe dọa của các ĐTCT hiện có trên thị trường. ✓ Mối đe dọa của các ĐTCT mới. ✓ Mối đe dọa của những SP thay thế. ✓ Áp lực về phía khách hàng. ✓ Áp lực về phía nhà cung cấp. ▪ Mục tiêu và nguồn lực công ty Phải xem xét kinh doanh SP đó có phù hợp với mục tiêu và nguồn lực của công ty hay không. 15
 16. 1.Lựa chọn thị trường mục tiêu Marketing mix của Thị trường DN Marketing mix 1 Khu vực 1 Marketing mix 2 Khu vực 2 Marketing mix 3 Khu vực 3 Khu vực 1 Marketing mix của DN Khu vực 2 Khu vực 3 Ba chiến lược đáp ứng thị trường 16
 17. ª Marketing không phân biệt ➢ Theo đuổi toàn bộ thị trường bằng một mặt hàng. ➢ Một SP và một chương trình marketing hướng tới đại đa số khách mua. ➢ Trông cậy vào kiểu phân phối hàng loạt, quảng cáo cáo tràn lan. ➢ Tạo một hình ảnh hảo hạng trong ý nghĩ công chúng. ➢ Ưu điểm: Tiết kiệm chi phí. 17
 18. ª Marketing có phân biệt ➢ Hoạt động trong nhiều khúc thị trường và tung ra ở mỗi khúc những SP khác nhau. ➢ Ưu điểm: Doanh số cao hơn marketing không phân biệt, tuy nhiên, nó làm tăng thêm nhiều loại chi phí. 18
 19. ª Marketing tập trung ➢ Công ty, thay vì theo đuổi một phần nhỏ chiếm được trong một thị trường lớn thì nên theo đuổi chiếm lấy một phần lớn của một hay vài tiểu thị trường. ➢ Marketing tập trung có thể gặp bất trắc hơn hai trường hợp trên, chẳng hạn thị trường đó có thể bị mất trắng. 19
 20. Năm mô thức bao phủ thị trường. (W) Ước muốn; (G) Nhóm Nguồn: Những nguyên lý tiếp thị - NXB Thống Kê - p 69. W1 W1 W1 W2 W2 W2 W3 W3 W3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 Taäp trung vaøo moät khuùc Chuyeân moân hoaù theo W Chuyeân moân hoaù theo G W1 W1 W2 W2 W3 W3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 Löïa choïn caùc TT khoâng lieân quan Ñaùp öùng heát toaøn boä 20
 21. 3.Căn cứ xác định cách lựa chọn thị trường ▪ Nguồn lực của công ty: nguồn lực hạn chế => M tập trung. ▪ Tính đồng nhất của SP: SP đồng nhất => M không phân biệt. ▪ Mức thâm niên của SP: sp mới => M không phân biệt hoặc tập trung. ▪ Tính đồng nhất thị trường: khách hàng đồng nhất => M không phân biệt. ▪ Các chiến lược Marketing của đối thủ cạnh tranh: đối thủ dùng M không phân biệt => M phân biệt. 21
 22. 5.4 Định vị trong thị trường  Định vị trong thị trường là việc đưa các ấn tượng tốt, đặc sắc, khó quên về SP công ty vào trong tâm trí khách hàng bằng các chiến lược marketing mix thích hợp .  Nhà marketing có thể theo các chiến lược sau: 22
 23. 1. Định vị dựa trên một thuộc tính của SP (Bột giặt Tide : “trắng như Tide”). 2. Định vị dựa trên lợi ích của SP đem lại cho khách hàng (Colgate:“ngừa sâu răng”). 3. Định vị dựa trên công dụng của SP ( Bã mía có thể vừa làm nguyên liệu cho nhà ván ép, vừa làm nguyên liệu cho nhà máy giấy). 4. Định vị dựa trên tầng lớp người sử dụng (Sữa dành cho trẻ em và cho người già). 23
 24. 5. Định vị so sánh với đối thủ cạnh tranh (Quảng cáo các loại bột giặt thường cho rằng trắng hơn các loại bột giặt khác). 6. Định vị tách biệt hẳn các đối thủ cạnh tranh (Nước bổ dưỡng Bacchus so với các loại nước uống tăng lực khác). 7. Định vị so sánh với các loại SP khác (Hương thơm của một loại dầu xịt phòng có mùi thơm toả ra giống như một loại hoa). 24
 25. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ SẢN PHẨM CỦA 4 CÔNG TY SẢN XUẤT XE TẢI Nhanh A E Lớn Nhỏ B D C Chậm 25
 26. Các bước của quá trình định vị: 1. Xác định mức độ định vị (quốc gia, ngành, công ty, sản phẩm). 2. Xác định các đặc điểm cốt lõi quan trọng cho các khúc thị trường đã lựa chọn. 3. Xác định các thuộc tính quan trọng trên một bản đồ định vị. 4. Đánh giá các lựa chọn định vị. 5. Thực hiện định vị và marketing mix. 26
 27. Lựa chọn các chiến lược định vị công ty ÑÒNH VÒ THEÅ HIEÄN CUÏ THEÅ 1.Daãn ñaàu thò phaàn 1.Doanh soá lôùn nhaát 2.Daãn ñaàu chaát löôïng 2.Chaát löôïng toát nhaát 3.Daãn ñaàu dòch vuï. 3.Chaêm soùc toát nhaát KH. 4.Daãn ñaàu coâng ngheä 4.Phaùt trieån coâng ngheä môùi ñaàu tieân 5.Saùng taïo nhaát trong aùp 5.Daãn ñaàu veà ñoåi môùi duïng caùc coâng ngheä môùi. 6.Daàn ñaàu veà söï naêng 6.Thích öùng nhaát. ñoäng 27
 28. Lựa chọn các chiến lược định vị công ty (tt) ÑÒNH VÒ THEÅ HIEÄN CUÏ THEÅ 7.Daãn ñaàu veà moái quan heä 7.Gaén lieàn söï thaønh coâng ñoái 8.Daãn ñaàu veà söï kính vôùi khaùch haøng troïng 8.Hoaøn haûo nhaát 9.Daãn ñaàu veà söï hieåu bieát 9.Chuyeân nghieäp nhaát 10.Daãn ñaàu toaøn caàu 11.Daãn ñaàu veà giaù caû reû 10.Vò trí kinh doanh toaøn caàu 12.Daãn ñaàu veà giaù trò 11.Giaù thaáp nhaát 12.Thöïc hieän giaù trò toát nhaát 28
 29. Câu hỏi ôn tập chương 5 1. Tại sao doanh nghiệp cần phân khúc thị trường ? 2. Trình bày các tiêu thức phân khúc thị trường ? 3. Có mấy cách lựa chọn các phân khúc thị trường và đáp ứng Marketing ? 4. Tại sao phải định vị thị trường cho các nhãn hiệu SP ? 5. Trình bày các bước định vị thị trường cho nhãn hiệu SP ? 29