Phần mềm kế toán - Bài 7: Kế toán giá thành

pdf 40 trang vanle 15/05/2021 730
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Phần mềm kế toán - Bài 7: Kế toán giá thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfphan_mem_ke_toan_bai_7_ke_toan_gia_thanh.pdf

Nội dung text: Phần mềm kế toán - Bài 7: Kế toán giá thành

 1. NỘI DUNG • Nggyuyên tắc hạch toán • Các phương pháp tính giá thành • Mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành • Sơ đồ hạchth toá n k ế toá n giá thà nh • Thực hành trên phần mềm kế toán 2
 2. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN • Tính giá thành căncứ vào chi phí sảnxuấtkinh doanh để tạo ra sản phẩm • Chi phí sản xuất kinh doanh phải được chi tiết theo địa điểm phát si nh chi phí ; th eo l oạihói, nhóm sản phẩm; theo từng loại dịch vụ hoặc theo từng công đoạndn dịch v ụ. • Chi phí sản xuất bao gồm: 9Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 9Chi phí nhân công trực tiếp 9Chi phí sản xuất chung 3
 3. NỘI DUNG • Nggyuyên tắc hạch toán • Các phương pháp tính giá thành • Mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành • Sơ đồ hạchth toá n k ế toá n giá thà nh • Thực hành trên phần mềm kế toán 4
 4. NỘI DUNG • Phương pháp trực tiếp • Phương pháp hệ số • Phương pháp tỷ lệ • Phương pháp định mức • Phương pháp loạiitr trừ giá tr ị sảnphn phẩmphm phụ • Phương pháp phân bước 9Phương pháp phân bước liên tục 9Phươngpg ph áppáp phâ n b ướcsogsogc song song 5
 5. PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP Tổng giá thành Chi phí sản Chi phí sản Chi phí sản sản phẩm hoàn = xuất dở dang + xuất phát sinh - xuất dở dang thành trong kỳ đầuku kỳ trong kỳ cuốiki kỳ Giá thành sản phẩm Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ = đơn chiếc Số lượng sản phẩm hoàn thành 6
 6. PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ Giá thành đơn vị Tổng giá thành sản xuất của các loại sản phẩm = sảnphn phẩmmg gốcc(Z (Z ) oi Tổng số sảnphn phẩmgm gốc(Qc (Qo) Giá thành đơn vị Giá thành đơn vị Hệ số quy đổi = x sản phẩm i (Zi)sản phẩm gốc (Zoi) sản phẩm i (Hi) Tổng giá thành Giá trị sản Tổng chi phí Giá trị sản sản xuất của các = phẩm dở dang + sản xuất phát - phẩm dở dang loại sản phẩm đầu kỳ sinh trong kỳ cuối kỳ Trong đó: Qo = Qi x Hi Qi là số lượng sản phẩm i chưa quy đổi 7
 7. PHƯƠNG PHÁP TỶ LỆ Căn cứ vào tỷ lệ chi pgphí giữa chi phí sản xuất thực tế với chi phí sản xuất kế hoạch (hoặc định mức) để tính ra giá thành đơn vị và tổng giá thành sản phẩm từng loại Giá thành thực tế Giá thành kế hoạch hoặc Tỷ lệ giữa chi phí thực tế so với đơn vị sản phẩm = định mức đơn vị thực tế x chi phí kế hoạch hoặc định mức từng loại sản phẩm từng loại của tất cả các loại sản phẩm 8
 8. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH MỨC Đượcápdc áp dụng khi doanh nghi ệp đããxâyd xây dựng đượcch hệ thống định mức vật liệu, nhân công , chi phí chung cho từng loại sảnphn phẩm Giá thành Giá thành Chênh lệch do Chênh lệch do = +/- +/- thực tế định mức thay đổi định mức thoát ly định mức 9
 9. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GIÁ TRỊ SẢNPHN PHẨMMPH PHỤ Để tính giá trị sản phẩm chính phải loại trừ giá trị sản phẩm phụ khỏi tổng chi phí sản xuất sản phẩm Tổng giá Giá trị sản phẩm Tổng chi phí Giá trị sản Giá trị sản thành sản = chính dở dang +sản xuất phát -phẩm phụ -phẩm chính dở phẩm chính đầu kỳ sinh trong kỳ thu hồi dang cuối kỳ 10
 10. PHƯƠNG PHÁP PHÂN BƯỚC Phương pháp phân bước liên tục Phương pháp phân bước song song 11
 11. PHƯƠNG PHÁP PHÂN BƯỚC LIÊN TỤC ¾ Giai đoạn 1: Z1 = DĐK1 +C+ C1 – DCK1 ¾ Giai đoạn 2: Z2 = DĐK2 + Z1 chuyểnsangn sang + C2 – DCK2 Tuần tự như vậy cho đến giai đoạn cuối cùng tính được giá thành thành phẩm ZTP = DĐKn + Zn-1 + Cn –DCKn Trong đó: Zi: Giá thành bán thành phẩm giai đoạn i DĐKi: Chi phí dở dang đầu kỳ giai đoạn i Ci: Chi phí phát sinh trong kỳ giai đoạn i DCKi: Chi phí d ở dang cuốiik kỳ giiiai đoạn i 12
 12. PHƯƠNG PHÁP PHÂN BƯỚC SONG SONG • Theo dõi chi ti ếttt từng khoảnmn mục chi phí c ủa các giai đoạn cấu thành nên giá thành sản phẩm • Chỉ tính giá thành thành phẩm (không tính giá thành bán thành phẩm tronggg các giai đoạn) 13
 13. PHƯƠNG PHÁP PHÂN BƯỚC SONG SONG DĐKi + Ci CiTP = xQiTP Qi • CiTP: Chi phí giai đoạn công nghệ i tính trong giá thành thành ph ẩm • DĐki: Chi phí dở dang đầu kỳ của giai đoạn i • Qi:Kh: Khốiil lượng s ảnnph phẩmmmàgiai mà giai đoạnin i đầuut tư chi phí • QiTP: Khối lượng thành phẩm đã quy đổi về bán thành phẩmgiaim giai đoạnin i • QiTP = QTP x Hi • Hi: Hệ số qyquy đổi QTP thành khối lượngpg bán thành phẩm giai đoạn i 14
 14. NỘI DUNG • Nggyuyên tắc hạch toán • Các phương pháp tính giá thành • Mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành • Sơ đồ hạchth toá n k ế toá n giá thà nh • Thực hành trên phần mềm kế toán 15
 15. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN GIÁ THÀNH 16
 16. NỘI DUNG • Nggyuyên tắc hạch toán • Các phương pháp tính giá thành • Mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành • Sơ đồ hạchth toá n k ế toá n giá thà nh • Thực hành trên phần mềm kế toán 17
 17. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH 1 •Phương pháp KKTX 2 •Phương pháp KKĐK 18
 18. PHƯƠNG PHÁP KKTX 19
 19. PHƯƠNG PHÁP KKĐK 20
 20. NỘI DUNG • Nggyuyên tắc hạch toán • Các phương pháp tính giá thành • Mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành • Sơ đồ hạchth toá n k ế toá n giá thà nh • Thực hành trên phần mềm kế toán 21
 21. THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN • Quy trình xử lý trên phần mềm để ra báo cáo • Thiết lập các danh mục sử dụng • Các chứng từ đầu vào liên quan • Nhập chứng từ vàhào phần mềm kế toán • Xem và in báo cáo 22
 22. QUY TRÌNH XỬ LÝ TRÊN PHẦN MỀM ĐỂ RA BÁO CÁO 23
 23. THIẾT LẬP CÁC DANH MỤC SỬ DỤNG • Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí • DhDanh mục Yếu tố chi phí 24
 24. CÁC CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO LIÊN QUAN • Chi tiết chi phí sản xuất • Thẻ tính giá thà nh 25
 25. NHẬP CHỨNG TỪ VÀO PMKT 1 Các bước nhập chứng từ vào phần mềm kế toán 2 Trình tự thực hiện tính giá thành trên PMKT 26
 26. CÁC BƯỚC NHẬP CHỨNG TỪ VÀO PMKT 3. Nhậpchứng 1. Chọn đến 2. Chọnloại từ trên màn phân hệ chứng từ hình nhập liệu giá thành cầnnhập dành cho chứng từđó 27
 27. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN TÍNH GIÁ THÀNH TRÊN PMKT 1 •Chọnkỳ tính giá thành 2 •Tậphợp chi phí trựctiếp 3 •Phânbổ chi phí gián tiếp 4 •Kết chuyểnchi phí 5 • Đánh giá sản phẩm dở dang 6 •Tínhgiá thành 28
 28. CHỌN KỲ TÍNH GIÁ THÀNH 29
 29. TẬP HỢP CHI PHÍ TRỰC TIẾP 30
 30. PHÂN BỔ CHI PHÍ GIÁN TIẾP 31
 31. KẾT CHUYỂN CHI PHÍ 32
 32. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG 33
 33. TÍNH GIÁ THÀNH 34
 34. XEM VÀ IN BÁO CÁO • Sổ chi phí sản xuấtkihdt kinh doanh • Tổng hợp chi phí s ảnxun xuất • Thẻ tính giá thành 35
 35. SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tham Xem số báo báo cáo cáo 36
 36. TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Tham Xem số báo báo cáo cáo 37
 37. THẺ TÍNH GIÁ THÀNH Tham Xem số báo báo cáo cáo 38
 38. ĐỊA CHỈ DOWNLOAD TÀI LIỆU • Giáo trình kế toán máy trinh_ketoanmay_dn_2010.pdf • Slide bài 7 – Kế toán giá thành may_dn_2010/slide/bai7_ke_toan_gia_thanh.ppt • Phim hướng dẫn thực hành .com .vn/Film/Web/SME20 10/UserGuide/Gallery/JobCost/JobCost.html 39