Marketing căn bản - Chương 01: Nhập môn

pdf 18 trang vanle 05/06/2021 1290
Bạn đang xem tài liệu "Marketing căn bản - Chương 01: Nhập môn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfmarketing_can_ban_chuong_01_nhap_mon.pdf

Nội dung text: Marketing căn bản - Chương 01: Nhập môn

 1. Giảng viên: Th.S. Nguyễn Ngọc Long Email: Lnguyen647@gmail.com Weblogs: LNGUYEN647.VNWEBLOGS.COM Mobile: 098 9966927 2
 2. Chương 1: Nhập môn Marketing Chương 2: Thị trường vàhành vi tiêu dùng Chương 3: Sản phẩm Chương 4: Giácả Chương 5: Phân phối Chương 6: Chiêu thị Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình Marketing căn bản của trường ĐHCN TP.HCM, TS Nguyễn Minh Tuấn, NXB Thống Kê, 2006. 2. Nghiên cứu Marketing, Nguyễn Đình Thọ, ĐHKT TP.HCM, 1996 3. Quản trị Marketing, Philip Kotler, bản dịch của Vũ Trọng Hùng và Phan Thăng, 1997 4. Các website: ; 4
 3. Chương 1: Nhập môn F Marketing làgì? F Những nội dung cơ bản của Marketing & các ứng dụng F Quản trị Marketing F Môi trường Marketing F Hệ thống thông tin Marketing 5 Marketing làgì? Mang người mua và người bán đến với nhau Người tiêu dùng NhàSX Marketing 6
 4. Marketing làgì? “Marketing làmột quátrình hoạch định vàquản lý thực hiện việc định giá, chiêu thị vàphân phối các ý tưởng, hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích tạo ra những giao dịch để thỏa mãn những mục tiêu của cánhân, của tổ chức, của xã hội”– Định nghĩa của AMA 7 Các khái niệm cơ bản Nhu cầu Ước muốn Cầu Marketing Sản phẩm Giao dịch trao Giátrị chi phí Thị trường đổi, quan hệ thỏa mãn 8
 5. Phân biệt Nhu cầu – Ước muốn –Cầu •Nhu cầu (need): Là ước muốn cơ bản của con người để tồn tại. ü Mọi loài đều cónhu cầu ü Nhu cầu mang tính tự nhiên ü Làthứ được quan tâm trước tiên • Ước muốn (Want): Làkhi cónhiều lựa chọn để thỏa mãn nhu cầu. ü Ước muốn không nhằm giúp sống sót màgiúp thỏa mãn sự thích thú. • Cầu: Làsựphối hợp của Nhu cầu và Ước muốn vàviệc sẵn lòng bỏ chi phí để thỏa mãn nhu cầu và ước muốn đó. 9 Các quan điểm Marketing • Quan điểm sản xuất • Quan điểm sản phẩm • Quan điểm bán hàng • Quan điểm Marketing • Quan điểm Marketing xã hội 10
 6. Phân biệt Marketing vàbán hàng Phân biệt bán hàng vàMarketing Khởi đầu Trọng tâm Phương tiện Kết thúc Sản phẩm Bán hàng & Lợi nhuận qua Nhàmáy sẵn có Thúc đẩy Doanh thu QQuuaann niniệệmm vvềềbbáánn hhààngng Khởi đầu Trọng tâm Phương tiện Kết thúc Nhu cầu Marketing Lợi nhuận qua Thị trường Khách hàng Tổng hợp Sự thỏa mãn QQuuaann niniệệmm vvềềMMaarrkkeettiingng 11 Nội dung cơ bản của Marketing Product Promotion Place Price 12
 7. Product –Sản phẩm •Hàng hóa hữu hình –Sản phẩm •Hàng hóa vô hình – Ý tưởng vàdịch vụ • Sản phẩm = Lợi ích lõi + Dịch vụ phụ trội •Vídụ: Xe Honda Wave α vàHonda @ 13 Place –Phân phối •Làm sao để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng? •Tốc độ ra sao? •Họ đến với những điều kiện gì? 14
 8. Vídụkênh phân phối Manufacturer WholeSalers Retailers Consumer 15 Promotion-Chiêu thị Quảng cáo: Trực tiếp hoặc Phương tiện truyền thông Bán hàng cánhân Cổ động Chiêu thị 16
 9. Promotion-Chiêu thị Inform Remind Persuade 17 Price –Giácả Làgiátrị được đưa ra để đổi lấy một sản phẩm, ý tưởng hay dịch vụ. Giácả thay đổi nhanh chóng 18
 10. Quản trị Marketing Quản trị Marketing làmột quátrình lập kế hoạch, thực thi, vàkiểm soát các hoạt động Marketing để đạt được các mục tiêu vàmục đích một cách tiết kiệm vàhiệu quả. Marketing Management is the process of planning, executing, and controlling marketing activities to attain marketing goals and objectives effectively and efficiently. Goal Vs Objective Effectively Vs Effeciently 19 Quản trị Marketing Quá trình Mục đích & Mục tiêu Kế hoạch Tiết kiệm & Hiệu quả Các hoạt Thực hiện động Thực hiện Kiểm soát 20
 11. Kế hoạch Marketing 21 Môi trường Markting The Consumer 22
 12. Môi trường vĩ mô •Nền kinh tế vàcác lực lượng cạnh tranh •Nguồn tài nguyên vàcác yếu tố tự nhiên •Khoa học, công nghệ •Chính trị vàpháp luật •Dân số •Văn hóa, xã hội 23 Môi trường vi mô • Đối thủ cạnh tranh • Đối thủ tiềm ẩn •Sản phẩm thay thế •Nhàcung cấp •Người mua 24
 13. Hệ thống thông tin Marketing Nhu cầu thông tin Hoạt động Khách hàng Môi trường Marketing 25 Hệ thống thông tin Marketing Dữ liệu vs. Thông tin 26
 14. Dữ liệu • Yêu cầu chính • Kiểu thông tin – Đúng mục đích – Sơ cấp: – Đúng lúc Lần đầu thu thập –Chính xác vàxửlý – Thứ cấp: Dùng lại 27 Hệ thống hỗ trợ quyết định Process 28
 15. Dữ liệu •Làtập hợp các thông tin được thu thập và sắp xếp, trình bày theo một các thức thống nhất để cóthể lưu trữ vàxửlý bằng máy tính. –Vídụ: Tên khách hàng, địa chỉ, số lần mua hàng 29 Dữ liệu •Bên ngoài •Bên trong – Các đơn vị kinh doanh – Dữ liệu kế toán – Chính phủ – Dữ liệu trao đổi – Các tổ chức – Các dữ liệu chức năng 30
 16. Nghiên cứu Marketing •Tính hệ thống vàmục đích •Cung cấp thông tin mới •Dùng để ra các quyết định Marketing • Định hướng –Cần những thông tin gì –Phương pháp thu thập thông tin –Quản lý thông tin –Phân tích các kết quả –Chuyển giao các khám phá 31 Nghiên cứu Marketing CCơơ ssởở KKhháácchh qquuanan VVữữnngg chchắắcc CáCácc yêyêuu ccầầuu cchhíínhnh ĐĐáánngg ttiinn ccậậyy CCóóliliêênn hhệệ 32
 17. Các bước nghiên cứu 11 NhNhậậnn ddạạnngg vvấấnn đềđề 22 TThihiếếtt kkếếkkếếhohoạạcchh nngghhiiêênn ccứứuu 33 LLựựaa mmẫẫuu 44 TThuhu ththậậpp ddữữliliệệuu 55 PPhânhân ttíícchh ddữữliliệệuu 66 KKếếtt luluậậnn && bbááoo ccáoáo 77 TThheeoo ddõõii,, kikiểểmm ttrara 33 Câu hỏi ôn tập 1. Theo AMA (American Marketing Association) thì Marketing làgì? 2. Phân biệt giữa nhu cầu, ước muốn, vàcầu. 3. Phân biệt việc giống vàkhác nhau giữa bán hàng và Marketing. Marketing chủ yếu bàn về các nội dung cơ bản nào? 4. Môi trường Marketing gồm những môi trường nào? Nêu những tính chất đặc trưng của từng môi trường. 5. Môi trường Marketing vĩ mô gồm những yếu tố nào? Doanh nghiệp ứng phóvới môi trường này như thế nào? 34