Marketing căn bản - Chiến lược sản phẩm (Product strategy)

pdf 10 trang vanle 2730
Bạn đang xem tài liệu "Marketing căn bản - Chiến lược sản phẩm (Product strategy)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfmarketing_can_ban_chien_luoc_san_pham_product_strategy.pdf

Nội dung text: Marketing căn bản - Chiến lược sản phẩm (Product strategy)

 1. Mc tiêu chương Chin lưc sn phm Tm quan trng ca sn phm trong (Product strategy) kinh doanh Chin lưc sn phm (chin lưc tp hp sn phm, chin lưc dịng sn phm và chin lưc cho mt sn phm c th) Ngưi hưng dn: Trn Hng Hi Chu kỳ sng ca sn phm và tin trình phát trin sn phm mi 1 2 Sn phm theo quan đim marketing Các mc đ ca sn phm Sn phm ct lõi: li ích c th ca dch v hoc sn phm Khái nim: bt c th gì cĩ th đưa đ tha mãn mt nhu cu ca khách hàng đưc vào th trưng đ đt đưc s Sn phm c th là dng cơ bn ca sn phm, bao gm: chú ý, chp nhn, s dng hay tiêu th, đc đim, bao bì, nhãn hiu, cht lưng, kiu dáng các b phn này phi hp li nhm chuyn ti li ích ca sn phm cĩ kh năng tha mãn mt ưc mun cơ bn ti khách hàng hay mt nhu cu Sn phm gia tăng: dch v và li ích cng thêm, to s khác bit vi sn phm ca thương hiu khác (hu mãi, giao Vt cht (hàng hĩa) hàng, bo hành, chính sách tín dng ) Phi vt cht (dch v) Sn phm tim năng: sáng to vưt ra khi cách cnh tranh thơng thưng, vch ra tương lai mi cho s phát trin ca sn phm 3 Xe gn máy chy gas, ơ tơ hai bánh, ko cao su khơng dính và t 4 hy Sn phm tim năng Trang b Sn Phân loi sn phm phm gia Bao bì tăng Theo đc đim cu to: Nhãn ðc Sn Dch hiu đim phm Sn phm hu hình v Giao thc t Mui ăn, nưc ung, bt git, xe hơi, m phm, thc ăn sau hàng Li ích cơ bn nhanh và tín khi mua Sn phm vơ hình (dch v) dng Sn Kiu phm ct Thc ăn nhanh, qung cáo, hàng khơng, qun tr đu tư, tư Cht vn, dy hc lưng dáng lõi Ti sao nĩi kinh doanh nhà hàng là cung cp đng thi sn phm hu hình và vơ hình? Bo hành 5 6 1
 2. Phân loi sn phm Phân loi sn phm Theo mc đích s dng: Theo thi gian s dng (tính lâu bn): Hàng tiêu dùng Sn phm tin dng (convenience goods) Sn phm bn lâu (durable goods): sn phm Sn phm mua cĩ cân nhc (shopping goods) Sn phm chuyên bit (specialty goods) hu hình, thi gian s dng lâu dài Sn phm khơng thit yu (unsought goods mua th đng) ð g, đ đin (t lnh), đin t (tivi), xe máy, xe Hàng tư liu sn xut hơi Vt liu và chi tit ph liu Trang thit bi cơ bn và vt tư cung ng Sn phm ngn hn (nondurable goods): sn Dch v bo trì, sa cha, tư vn kinh doanh phm hu hình, thi gian s dng ngn Thc phm, đ ung, sn phm chăm sĩc cá nhân (du gi, xà bơng, sa tm, kem đánh răng ) 7 8 Nhãn hiu (thương hiu) Comfort (laundry products) Vai trị ca nhãn hiu là ghi du sn phm hay Symbol: dch v qua tên gi , hình nh , thut ng , biu Fragrance tưng hay đưc thit k như mt s phi hp angels ca các yu t trên nhn dng sn phm/dch Hương thơm quyn Thơm lâu ngay c v ca mt nhà sn xut và phân bit vi các cht khơng ri khi i thương hiu ca đi th cnh tranh Năng đng, t tin Thơm lâu sut c Thơm lâu ngay ngày c khi phơi nng 9 10 Comfort (laundry products) Chc năng ca nhãn hiu Do the little extra thing to the Chc năng thc tin: ghi nh d dàng kt qu ones you love ca quá trình la chn trưc đây ngưi tiêu dùng cĩ th tìm li đưc các nhãn hiu h cho là phù hp vi nhu cu TV Sony, MP3 Player iPod Chc năng bo đm: nhãn hiu quen thuc đm bo cho cht lưng phù hp vi nhu cu Honda cht lưng, Volvo an tồn, Toyota tit kim xăng 11 12 2
 3. Chc năng ca nhãn hiu Chc năng ca nhãn hiu Chc năng cá th hĩa: thương hiu cĩ th din Chc năng chuyên bit hĩa: nhãn hiu phn ánh đt đưc nét đc đáo trong tính cách ca ngưi hình dáng đc nht các đc trưng ca sn phm tiêu dùng Vinamilk và Dutch Lady (màu xanh da tri, trng, xanh lá cây là ch đo, “nguyên cht”, “100%”, hình nh bị Pepsi (năng đng tơi cĩ th), IBM Thinkpad (hiu qu sa, đng c ) trong cơng vic – bn chc và hiu năng cao) Chc năng phân bit: khi nhãn hiu là đim duy Chc năng to s thích thú: ngưi tiêu dùng cm nht giúp ngưi tiêu dùng la chn sn phm, khi thy thích thú khi đưc quyn chn la sn phm kiu dáng bên ngồi, màu sc các sn phm trong mt nơi trưng bày nhiu nhãn hiu tương t nhau Trong siêu th Trà xanh khơng đ, 100, Barley, Pure Green 13 14 Yêu cu trong đt tên thương Chin lưc la chn nhãn hiu hiu La chn mt nhãn hiu duy nht cho tt c các sn D gi nh, phát âm; Omo, Tide, Sony, phm Philips (computer, shaver, phones, TV ), General Electrics Coke, IBM Khác bit hĩa các nhãn hiu cho tng dịng sn ðc đáo, đc trưng: Xerox, Google phm Clear, Pond’s, P/S, Closeup, Lifebuoy, Dove Liên h vi đc đim ca sn phm: Sunsilk, Khác bit hĩa các nhãn hiu cho tt c các sn phm Clear, H&S, Happy Dent White Các loi bánh ca Kinh Do (Marie, Cavatina, Lexus ) Kt hp thương hiu ca doanh nghip vi tên ca Khơng mang nghĩa xu các ngơn ng tng sn phm khác: Nova (châu M Latin) Nestea, Nescafé, Castrol GTX, Johnnie Walker Black, Gold 15 16 Bao bì – ðĩng gĩi Bao bì – ðĩng gĩi Vai trị quan trng trong vic vn chuyn, bán Gm 3 lp: hàng , bo qun, d tr hàng hĩa Lp trong cùng: trc tip cha sn phm Gi nh li nhng chương trình xúc tin ca sn Lp th hai: bo v lp trong cùng, hoc phm thơng qua vic nhn bit thương hiu, mơ t cũng cĩ cơng dng đ nhn bit sn phm sn phm trên bao bì vai trị kích thích tiêu Lp th ba: bao bì, ch yu cĩ tác dng dùng ngày càng đĩng vai trị quan trng trong trong vic vn chuyn, bo qun, đng marketing ( lý thuyt 5Ps) thi cĩ vai trị qung bá v sn phm Cn quan tâm ti vic thit k, sáng to, đi mi mu mã bao bì cho phù hp vi s thích và nhn thc ca khách hàng mc tiêu 17 18 3
 4. Dch v gia tăng Chin lưc sn phm Dch v tt là mt yu t h tr cho vic thúc đy Theo quan đim marketing, sn phm quyt đnh mua hàng thơng qua vic làm gia tăng s hài lịng ca khách hàng tn ti dưi 3 hình thc: ðiu kin giao hàng, chính sách tín dng hp lý, Mĩn hàng (product item) thun tin Dịng sn phm (product line) Bo hành, sa cha nghiêm túc, chu đáo, nhanh chĩng Tp hp sn phm (product mix) Dùng th min phí, cho đi, tr li Cn xây dng chin lưc sn phm Hưng dn s dng và tư vn mua sm tn tình, chu đáo, gii đáp đúng nhu cu cho c 3 hình thái trên 19 20 Dịng sn phm Dịng sn phm ca Unilever Mt nhĩm nhng sn phm cĩ liên h mt thit vi nhau vì cùng thc hin mt chc năng tương t, đưc bán cho cùng mt nhĩm khách hàng qua cùng mt kênh, hay to ra mt khung giá c th Dịng sn phm cht git ty ca Unilever ti th trưng VN: Omo, Viso, Surf, Comfort 21 22 Tp hp sn phm Tp hp sn phm Chiu rng: s dịng sn phm ca doanh nghip Tng hp nhng dịng sn phm và Unilever Vit nam cĩ mĩn hàng mà mt ngưi bán c th 3 dịng sn phm (chc năng tng quát: thc phm, personal care và home care) đưa ra cho ngưi mua 8 dịng sn phm (chia theo chc năng c th : thc phm, ty ra, git giũ, chăm sĩc răng ming, chăm sĩc da, chăm sĩc tĩc , kh mùi, xà bơng kháng khun) Các khái nim: Chiu dài: s lưng sn phm trong mt dịng Chiu rng Hair care: Lux, Dove, Clear , Sunsilk Chiu sâu: s mu ca mi sn phm trong dịng sn Chiu dài phm Clear tr gàu, Clear for Men, Clear suơn mưt, Clear chng Chiu sâu tĩc gãy ngn 23 24 4
 5. Chiu sâu dịng sn phm dit Chiu sâu dịng sn phm trà khun Lifebuoy Lipton black tea green tea iced tea (powder) iced tea (bottle) Clear skin Hand wash Shower gel Soap 25 26 Chin lưc sn phm Chin lưc tp hp sn phm S la chn tp hp sn phm, dịng sn phm M rng tp hp: tăng thêm các dịng sn phm và tng sn phm c th đ đưa ra th trưng mi thích hp Honda: thêm dịng xe tay ga ni đa Chin lưc cho các giai đon trong chu kỳ sng Chin lưc kéo dài dịng sn phm khác nhau ca sn phm cũng phi đưc bin đi Super Dream Wave Alpha Future cho phù hp vi tng giai đon Chin lưc tăng chiu sâu ca sn phm Hoch đnh và thc hin chin lưc sn phm Wave Alpha Wave S, Future Future II, Neo phi cĩ s phù hp tương ng trong chin lưc Chin lưc tăng gim tính đng nht ca tp hp sn phm: vic tham gia vào nhiu lĩnh vc kinh v giá c, phân phi và xúc tin (s liên quan gia doanh khác nhau hay khơng? các thành phn ca 4Ps) 27 28 Chin lưc dịng sn phm Chin lưc dịng sn phm Ý nghĩa: Dãn xung, dãn lên hoc c hai phía Phân b ri ro tt hơn khi kinh doanh nhiu dịng sn Dãn xung: nhm vào các phân khúc cao cp phm khác nhau trưc, sau đĩ quay li chim phân khúc th trưng ða dng hĩa danh mc đu tư thp Thit lp các dịng sn phm: đáp ng nhu cu đa BMW series 3,5, 7 series 1 dng, phong phú ca khách hàng, cng c v s Dãn lên: t t xâm nhp các phân khúc cao hơn lưng và cht lưng nhm mc đích phát trin, tìm kim li nhun Unilever Dell Phát trin dịng sn phm: phát trin các mĩn hàng Dãn ra c hai phía: phát trin các sn phm ra c trong dịng sn phm đĩ hai hưng theo hai cách: dãn rng và b sung Wave Alpha <Super Dream < Future 29 30 5
 6. Chin lưc dịng sn phm Chin lưc dịng sn phm Chin lưc b sung dịng sn phm: b sung Hn ch dịng sn phm: t b nhng thêm mt hàng mi vào dịng sn phm hin dịng sn phm, sn phm cnh tranh cĩ nhm mc đích tăng li nhun, tăng thêm khơng hiu qu đ dn ngun lc tp sn phm cho ngưi tiêu dùng, s dng kh trung cho các sn phm, dịng sn năng dư tha ca cơng ty, ngăn nga đi th cnh tranh phm khác Dịng sn phm bt git ca Unilever: Omo, Viso Ma trn BCG và Surf Dịng sn phm phim chp hình ca Kodak Khuyt đim? 31 32 Chin lưc cho tng sn Chin lưc dịng sn phm phm c th Chin lưc đi mi sn phm: to sn phm Ci bin dịng sn phm: ci tin hình mi đ bán trên th trưng hin ti hoc th dáng, kích c, bao bì, mu mã, nhãn trưng mi ri ro cao hiu thu hút khách hàng hơn Chin lưc đi mi phn ng: đưc thc hin khi cĩ s thay đi nhu cu ca th trưng, cn cĩ Hin đi hĩa dịng sn phm: bin đi ngun lc v marketing và s linh hot cao trong cơ cu t chc, sn xut sn phm theo nhu cu ngày càng nâng Samsung, LG, Toshiba cao ca th trưng Chin lưc đi mi ch đng: danh nghip ch đng đi mi sn phm, đĩn đu hoc tìm cách Tivi Sony: trng đen màu màn hình dn dt nhu cu th trưng phng màn hình dt (Plasma, LCD) Sony 33 34 Chin lưc cho tng sn Chin lưc cho tng sn phm c th phm c th Chin lưc bt chưc sn phm: đ tránh ri Chin lưc thích ng sn phm: cn ro, quan sát s thành cơng ca đi th, sau chú ý nâng cao cht lưng sn phm đĩ đi mi sn phm và h giá bán nhm đáp ng nhu cu Cĩ th tp hp nhng ưu đim sn cĩ trong các sn phm cnh tranh hin thi, tuy nhiên cn lưu khách hàng quan tâm ti vic ci tin ý v thi gian đưa sn phm ra th trưng cn cơng ngh, tay ngh, nguyên vt liu, nhanh chĩng, tránh vic b tn đng hàng hĩa kim tra cht lưng sn phm trưc s ln chim th phn ca đi th đi trưc 35 36 6
 7. Chin lưc cho tng sn phm c th Chu kỳ sng ca sn phm Chin lưc tái đnh v sn phm: thay Khong thi gian sn phm tn ti trên đi v trí ca mt thương hiu trên th th trưng (xut hin rút lui) trưng hin cĩ trong tâm trí ca ngưi tiêu dùng ri ro cao Chu kỳ sn phm đĩng vai trị quan trng trong quá trình marketing To s khác bit vi các đi th cnh tranh ðĩn bt nhu cu th trưng và đáp ng Các giai đon ca chu kỳ sn phm địi đưc nhu cu đĩ hi các doanh nghip cĩ chin lưc Sn phm phi đưc khách hàng ghi nh marketing khác nhau trong tâm trí Aspirin, Jetstar Pacific Airlines 37 38 Chu kỳ sng ca sn phm Chu kỳ sng ca sn phm T “sn phm” trong chu kỳ sng ca sn phm cĩ th din t: Doanh thu Mt chng loi sn phm (product category) tivi Giai Mt dng sn phm trong mt chng loi (product form) đon phát Tivi đen trng trin Li nhun Mt thương hiu sn phm GoldStar mi Dng sn phm (product form) th hin rõ nét nht Tăng trưng chu kỳ sng Trưng thành Suy thối Gii thiu 39 40 Chu kỳ sng ca sn phm Chu kỳ sng ca sn phm Giai đon phát trin sn phm mi: phát hin Giai đon tăng trưng: sn phm đưc th và phát trin ý tung v sn phm mi, trưng chp nhn và tiêu th mnh, li doanh thu chưa cĩ và chi phí đu tư phát nhun gia tăng nhanh chĩng sinh Giai đon trưng thành: tc đ tăng trưng Giai đon gii thiu: tung sn phm mi ra th gim dn, doanh thu đt cc đi trong giai trưng, doanh thu thp, tc đ tăng trưng đon này, li nhun tăng chm và gim dn chm, chưa cĩ li nhun vì chi phí gii thiu Giai đon suy thối: doanh thu và li nhun cao (k thut, quy trình sn xut chưa hồn gim mnh chnh, h thng phân phi chưa tt, s e ngi Các dịng sn phm đin thoi di đng t phía khách hàng và nhà phân phi) 41 42 7
 8. Chin lưc marketing theo Chin lưc marketing theo chu kỳ sn phm chu kỳ sn phm Giai đon m đu: ði vi giai đon tăng trưng: Sn phm: hồn thin quy trình sn xut và cht Sn phm: lưng sn phm Sn xut đi trà, đa dng hĩa sn phm đáp ng nhu cu th trưng mi Giá c: giá ht váng (đi vi sn phm đc đáo cĩ Tăng cưng ci tin cht lưng, tiêu chun nhu cu cao) hoc giá thâm nhp (đi vi sn Giá c: h giá nhm kích thích nhĩm khách hàng phm ph bin cĩ đ nhy giá c cao Phân phi: phân phi cĩ gii hn Phân phi: phân phi đi trà, m rng kênh phân Xúc tin: nhm vào ngưi tiêu dùng tiên phong và phi ngưi cĩ khuynh hưng tiêu dùng thơng qua chào Xúc tin: chuyn qung cáo t nhn bit sn hàng cá nhân hay catalog phm sang thuyt phc tiêu dùng 43 44 Chin lưc marketing theo Chin lưc marketing theo chu kỳ sn phm chu kỳ sn phm Giai đon trưng thành: dài nht trong chu kỳ sn Giai đon suy thối: ct gim chi phí ti đa, phm, doanh thu tăng chm, nhưng đt cc đi cnh tranh mãnh lit và các hot đng marketing ch đi th b cuc hay loi b sn phm cnh tranh ch yu là giai đon này Sn phm: ct gim bt các mt hàng khơng cịn Sn phm: ci tin cht lung, kiu dáng, đa dng hĩa mang li li nhun dịng sn phm đáp ng ti đa nhu cu khách hàng Giá c: xit cht chi phí đ gim giá (chi phí xúc Giá c: điu chnh giá c phù hp vi s cnh tranh gay tin, phân phi) gt, xu hưng tha thun ngm gia nhng ngưi bán nhm chng li ngưi mua Phân phi: cm chng, chn lc kênh hiu qu Phân phi: m rng phân phi mc ti đa Xúc tin: nhm ti khách hàng mang li li nhun Xúc tin: cng c lịng trung thành vi thương hiu, tăng cao, ct gim chi phí hp lý cưng khuyn mi, qung cáo, ci tin dch v khách hàng 45 46 Gii thiu Tăng trưng Bão hịa Suy thối Qun tr marketing theo chu Snphm Ítphiênbn, Nhiu phiên bn ða dng thương Loi b nhng khim khuyt mi, dch v và hiu và kiu sn phm khơng kỳ sng ca sn phm trong thit k bo hành mu cịn sinh li Gii thiu Tăng trưng Bão hịa Suy thối Giá ðnh giá da ðnh giá đ ðnh giá đ đi Gim giá trên chi phí, thâm nhp th phĩ cnh tranh thưng là cao trưng và đánh bi đi Doanhthu Thp Tăngnhanh Tăngchm, Gim nhanh th nhưng n đnh Phânphi Chnlc Rngrãi Rngrãihơn Gim bt trung Chi phí trung Cao Trung Trung Thp na gian phân phi bình/ khách bình/thp bình/thp khơng hiu qu hàng Linhun Âm/thp Tăng Cao, nđnh Gimnhanh Qungcáo Xâydngnhn Xây dng nhn Nhn mnh vào Gim, ch quan bit v sn bit và ưa thích s khác bit và tâm ti khách Kháchhàng Ít, ngưichp Nhiu, ngưi ða s khách Nhng ngưi phm, thương thương hiu cng c v trí hàng trung nhn cái mi cp tin hàng bo th hiu thương hiu thành ði th cnh Ít Tăngnhanh nđnh, tim Gim tranh lc mnh Khuynmi Cưngđcao, Gim cưng đ Tăngcưng đ, Gim ti đa Mc tiêu To s nhn Ti đa hĩa th Ti đa hĩa li Ct gim chi khuyn khích thu hút khách dùng th hàng ca đi th marketing bit thương phn nhun, bo v phí, thu hoch hiu th phn 47 48 8
 9. Chin lưc phát trin sn Các giai đon phát trin sn phm mi phm mi Th hin dưi hai dng: (1) mi đi vi cơng ty, (2) mi đi vi th trưng Sàng lc ý Phát trin Phát trin Xây dng ý chin lưc Mi đi vi th gii (Sony Walkman) – 10% tưng tưng và th khái nim marketing Dịng sn phm mi – 20% B sung dịng sn phm hin cĩ – 26% Ci tin sn phm hin cĩ – 26% Tái đnh v 7% (Aspirin) Tung Th th Phát trin Phân tích Gim chi phí – 11% thương hiu trưng thương hiu kinh doanh 49 50 Các bưc phát trin sn phm Các bưc phát trin sn phm mi mi Xây dng ý tưng Xây dng ý tưng cho sn phm mi Sàng lc ý tưng ðn t nhiu ngun: khách hàng, đi th cnh Phát trin và th khái nim tranh, nghiên cu khoa hc, nhân viên, lãnh Phát trin chin lưc marketing đo Phân tích v mt kinh doanh Cn chú ý: nhu cu và ưc mun ca khách Phát trin thương hiu hàng là cơ s và xut phát đim cho sn phm Th nghim trên th trưng mi Tung sn phm ra th trưng Sony Walkman = thích nghe nhc + nghe nhc trong Lưu ý: các bưc ca quá trình xây dng sn phm khi di chuyn mi luơn tip din trong quá trình kinh doanh Búp bê Barbie = búp bê + thanh thiu niên (đi tưng tiêu dùng) 51 52 Các bưc phát trin sn phm Các bưc phát trin sn phm mi mi Sàng lc ý tưng Phát trin và th khái nim sn phm Chuyn nhng ý tưng v sn phm thành ngơn Chn lc các ý tưng tim năng và loi b nhng ý tưng khơng kh thi t cho khách hàng hiu đưc Mt loi bt thêm vào sa đ tăng hương v và mc đ Da trên phân tích cơ hi, thách thc bên dinh dưng các khái nim sau: ngồi và phân tích ngun lc, kh năng ðim tâm nhanh, b dưng hàng ngày, khơng tn thi gian sa son bên trong ca doanh nghip (SWOT)  Thc ung dm nhanh cho tr em hàng ngày đánh giá vic thc hin ý tưng cĩ kh thi Th các khái nim này thơng qua các cơng c hay khơng? nghiên cu th trưng phn ng ca ngui tiêu Du lch khơng gian dùng: đc trưng vưt tri ca khái nim? Phù hp nhu cu? Mc đ thích thú, xu hưng mua hàng? 53 54 9
 10. Các bưc phát trin sn phm Các bưc phát trin sn phm mi mi Chin lưc marketing: 3 phn Phân tích kinh doanh Quy mơ, cơ cu, hành vi tiêu dùng ca th ðánh giá li mc đ hp dn v mt kinh trưng mc tiêu, đnh v thương hiu, th doanh ca sn phm cũng như mc đ phn và mc li nhun mong mun cho phù hp vi mc tiêu chung và s mng vài năm đu ca cơng ty D kin giá c, hình thc phân phi và chi ðánh giá v mt doanh thu, chi phí sn phí marketing cho năm đu tiên xut, marketing, li nhun đem li, đim Ch tiêu mc tiêu th, li nhun lâu dài và hịa vn, thi gian hịa vn, phân tích ri ro chin lưc marketing mix theo thi gian kinh doanh 55 56 Các bưc phát trin sn phm Các bưc phát trin sn phm mi mi Phát trin sn phm và thương hiu Th nghim trên th trưng Sau khi phân tích kinh doanh, bin sn phm Xem xét các phn ng và tim năng ca trên bn v, mơ hình phát trin sn phm th trưng – mc đ chp nhn, mua hàng, và xây dng thương hiu c th s dng ca ngưi tiêu dùng, ca các Cn cĩ s phi hp gia marketing, k thut kênh phân phi phát trin các thuc tính chc năng (sn phm) và thuc tính tâm lý xây dng Khơng phi doanh nghip nào cũng thc thương hiu c th thõa mãn nhu cu chc hin bưc này vì chi phí khá tn kém năng và tâm lý cho khách hàng mc tiêu 57 58 Các bưc phát trin sn phm mi Bài tp tho lun Tung thương hiu ra th trưng Ly ví d c th cho các dng sn V trí đa lý và thi gian tung thương hiu phm mi? V trí đa lý: tùy thuc vào ngun lc cơng ty và tình Ưu, nhưc đim ca tng chin lưc: hình cnh tranh trên th trưng sn phm, dịng sn phm và tp hp Thi gian: Tiên phong: li th đi đu, tuy nhiên ri ro cao sn phm? Tung sn phm song song vi đi th: hai cơng ty cùng nghiên cu và đưa sn phm ra th trưng cnh tranh cao, tuy nhiên đưc khách hàng chú ý hơn Tung sn phm ra sau: mt li th tiên phong, tuy nhiên cĩ th tránh đưc ri ro mà cơng ty đi trưc mc phi 59 60 10