Marketing căn bản - Chiến lược định giá (Pricing Strategy)

pdf 9 trang vanle 05/06/2021 1000
Bạn đang xem tài liệu "Marketing căn bản - Chiến lược định giá (Pricing Strategy)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfmarketing_can_ban_chien_luoc_dinh_gia_pricing_strategy.pdf

Nội dung text: Marketing căn bản - Chiến lược định giá (Pricing Strategy)

 1. Mc tiêu chương Chin lưc đnh giá (Pricing Ý nghĩa ca giá c trong marketing Strategy) Mt s yu t nh hưng đn vic đnh giá cho thương hiu Các phương thc đnh giá & Chin lưc đnh giá tng hp Ngưi hưng dn: Trn Hng Hi Các chin lưc đnh giá Quy trình đnh giá Mt s chin thut điu chnh giá 1 2 Ý nghĩa ca giá c trong Ý nghĩa ca giá c trong marketing marketing Giá c là nhng gì mang li doanh thu và li Sau khi đã đnh v thương hiu trên th trưng nhun cho doanh nghip và to ra chi phí cho mc tiêu xây dng thương hiu, trong đĩ khách hàng, là nhng gì h hy sinh đ cĩ đưc vic đnh giá đĩng vai trị quan trng trong vic thương hiu giá c là mt thành phn ca hình thành v trí (đnh v) thương hiu trên th thương hiu trưng mc tiêu Mi t chc sn xut kinh doanh khi tung Trong marketing mix, duy nht giá c là thành thương hiu, sn phm ra th trưng đu phi phn to ra doanh thu, trong khi các yu t đnh giá cho nĩ khác (3Ps) ch to ra chi phí cho doanh nghip 3 4 Ý nghĩa ca giá c trong Nhng yu t nh hưng đn marketing vic đnh giá S thay đi v giá cũng gây phn ng tc thì Yu t bên trong: Yu t bên ngồi: (ca ngưi tiêu dùng và c đi th) hơn vic Mc tiêu Tính cht cnh thay đi nhng yu t cịn li trong marketing Các marketing quyt tranh ca th trưng mix Chin lưc đnh S cu Nhiu cơng ty thành cơng song cũng khơng ít marketing mix v cơng ty tht bi trong vic đnh giá thương giá Giá c hàng hĩa V trí trên đưng ca đi th cnh hiu, sn phm ca mình ph thuc vào biu din chu kỳ tranh cách tip cn ca cơng ty vi quy trình đnh sng ca sn Chính sách qun lý giá phm giá ca nhà nưc 5 Chi phí 6 1
 2. Tính cht cnh tranh ca th Yu t bên ngồi trưng Th trưng cnh tranh hồn ho: Tính cht cnh tranh ca th trưng hàng hĩa đng nht S cu (Demand) nhiu ngưi bán và nhiu ngưi mua ngưi bán và ngưi mua là ngưi chp nhn giá theo Giá c hàng hĩa ca các đi th cnh quy lut cung cu tranh vai trị ca marketing rt m nht Mui ăn Các ràng buc ca lut pháp và chính Th trưng đc quyn nhĩm: sách nhà nưc mt s ít ngưi bán, nhiu ngưi mua ngưi bán cĩ quyn đnh giá nhng ngưi bán rt nhy cm vi chin lưc marketing ca các đi th 7 Dch v Internet, đin thoi 8 Tính cht cnh tranh ca th Tính cht cnh tranh ca th trưng trưng Th trưng cnh tranh nhưng cĩ hưng đc Th trưng đc quyn hồn tồn: quyn: mt ngưi bán và nhiu ngưi mua nhiu ngưi mua và ngưi bán theo đui nhiu dng chin lưc v giá: sn phm ca các nhà sn xut khác nhau cĩ đ khác bit giá cĩ th thp hơn chi phí (tr giá cho dch v vn ti hành khá ln v cht lưng, mu mã, đc đim hay dch v gia khách cơng cng) tăng kèm theo khong giá rng giá rt cao đ hn ch tiêu th (rưu, thuc lá vi thu sut khơng cĩ sn phm thay th hồn tồn và ngưi mua trung 100%) thành s chu mua hàng các mc giá khác nhau này dưi s điu tit ca nhà nưc, doanh nghip đc ngưi bán đưc quyn đnh giá khác nhau cho các sn quyn thưng đưa ra mc giá vi mc li hp lý đ phm ca h bù đp chi phí kinh doanh và mt phn li nhun tái nh hưng ca chin lưc marketing t các đi th là đu tư vào sn xut hoc m rng quy mơ khơng ln EVN Th trưng thuc tây, xe máy, đ đin t 9 10 S cu (Demand) S cu (Demand) Mi mc giá mà cơng ty đưa ra s dn đn mt mc cu khác nhau th hin s nhy cm v giá ca Cu ít co giãn theo giá trong nhng trưng cu sn phm hp sau: ð đnh giá cơng ty cn xác đnh h s co giãn ca Cĩ ít sn phm thay th hoc sn phm cnh tranh cu đi vi giá khi đnh giá Ngưi mua khơng đ ý ti giá ca sn phm Ngưi mua chm thay đi thĩi quen mua sm ln ð co giãn ca % thay đi trong lưng cu cu theo giá = vic đi tìm sn phm vi giá thp hơn % thay đi v giá Ngưi mua nghĩ giá cao là do cht lưng đưc ci tin hay do hu qu ca lm phát E(D) 1 cu co giãn nhiu giá c phi gim xung mt mc thích hp kh năng làm tăng doanh thu 11 12 2
 3. Giá c hàng hĩa ca đi th Ch đ, chính sách ca nhà cnh tranh nưc Giá c hàng hĩa và phn ng ca các đi th v giá Ràng buc ca lut pháp mà doanh nghip giúp cơng ty xác đnh khong giá ca mình cn chp hành khi đnh giá Thưng đưc ngưi tiêu dùng s dng như mc giá Cm bán phá giá, liên kt giá nhm to th đc tham kho khi so sánh cht lưng và giá c các sn quyn nhĩm khuyn khích nn kinh t t do phm tương đương trên th trưng cnh tranh cơng ty cn điu chnh giá thương hiu, sn phm Mt vài mt hàng chu điu tit giá ca nhà nưc ca mình cho phù hp vi quy lut cnh tranh do nh hưng ti an sinh xã hi như đin, nưc, vin thơng 13 14 Yu t bên trong Mc tiêu marketing ca cơng ty Mc tiêu tn ti: Mc tiêu marketing ca cơng ty đnh mc giá thp đ tn ti trong th trưng cnh Chin lưc marketing mix tranh gay gt V trí trên đưng biu din chu kỳ sng chưa quan tâm ti li nhun, tn ti đ ch thi cơ ca sn phm phát trin Mc tiêu ti đa hĩa li nhun trưc mt: Chi phí ưc lưng s cu và chi phí ng vi các mc giá khác nhau la chn mc giá đm bo thu đưc li nhun trưc mt cao nht đ bù đp chi phí giá ht váng trong giai đon gii thiu (phân tích sau) 15 16 Mc tiêu marketing ca cơng ty Mc tiêu marketing ca cơng ty Mc tiêu ti đa hĩa doanh s (th phn): Mc tiêu dn đu v cht lưng sn phm: cn tn dng ti đa cơng sut thit b, bo đm đt ch tiêu cht lưng tt nht trên th trưng vic làm cho ngưi lao đng địi hi đnh giá cao đ bù đp chi phí cao v R&D, bán hàng khi lưng ln kh năng gim chi phí kim sốt cht lưng sn phm v lâu dài là cao (tính kinh t v quy mơ) li Mc tiêu gi th n đnh, tránh nhng phn nhun tng th tăng và dn đu th phn so vi các đi th khác cơng ty phi chp nhn vic ng bt li v giá t đi th cnh tranh: đnh mt mc giá thp ngay t đu né tránh cnh tranh v giá giá thm thu (cịn gi là giá thâm nhp, s đưc chú ý nhiu v các ch tiêu cht lưng và nhng dch phân tích phn sau) v sau khi bán cnh tranh bng 3Ps cịn li trong marketing mix 17 18 3
 4. Chin lưc marketing mix Chin lưc marketing mix Quyt đnh v giá cn cĩ s liên kt cht Giá c và v trí thương hiu cĩ quan h mt thit vi ch vi vic thit k, sn xut sn phm, nhau k hoch phân phi và quyt đnh xúc tin ðnh v cao khơng th tương đng vi giá thp và ngưc li Giá c cũng quan h cht ch vi khuyn mi vì giá là nhm to ra mt chương trình marketing cơng c đ thc hin khuyn mi mix (4Ps) đng b, hiu qu Qung cáo tác đng đn vic khách hàng phn ng mc khác bit giá c so vi đi th cnh tranh, làm thay đi đ nhy v giá ca khách hàng Qung cáo tp trung vào giá tăng đ nhy v giá, qung cáo tp trung vào s khác bit gim đ nhy v giá Tide trng sch, Omo và Surf 19 20 Chin lưc marketing mix Chin lưc marketing mix Trong trưng hp đưa ra giá sn phm trưc, Kt lun: cơng ty cn cĩ chin lưc cho các thành phn Nu giá c là yu t dùng cho vic đnh v khác ca marketing mix tương ng vi mc giá c s nh hưng ti các cơng c khác ca giá đĩ marketing mix Ngưc li, nu thương hiu đưc đnh v da Honda Vietnam đưa ra th trưng thương hiu xe Wave Alpha vi ý đnh cnh tranh v giá trong trên các yu t phi giá c thì các quyt đnh v phân khúc th trưng xe cp thp giá c là đi cht lưng, qung cáo và phân phi s nh tưng dùng đ đnh v, xác đnh th trưng, quyt hưng mnh ti giá c đnh đc đim và phí tn ca sn phm (cht lưng, xúc tin và phân phi) 21 22 V trí trên đưng biu din ca chu kỳ sng sn phm Chi phí Mi sn phm cĩ mt chu kỳ sng khác nhau da ðnh giá sn phm da trên chi phí là mt trong trên đc tính ca nĩ nhng cách ph bin mà doanh nghip hay s dng V trí trên đưng biu din chu kỳ sng nh Da trên chi phí, doanh nghip mong mun giá bán hưng đn quyt đnh v giá, mi v trí khác nhau sn phm cao hơn mc chi phí đ cĩ th: cĩ mc giá khác nhau do nh hưng ca s cu bù đp chi phí và Giai đon gii thiu phi cĩ giá c phù hp đ thu hút kim thêm mt phn li nhun tương xng vi mc đ ri ro đưc khách hàng, t đĩ làm cơ s đ đnh giá trong các trong kinh doanh giai đon khác ca vịng đi sn phm (xem thêm phn đnh giá trên cơ s chi phí, s phân tích sau) 23 24 4
 5. Các phương thc đnh giá Các phương thc đnh giá Ba cách tip cn chính Chi phí sn xut là cơ s cho giá sàn (bán thp ðnh giá trên cơ s chi phí (costdriven pricing) hơn doanh nghip s b thua l)  ðnh giá trên cơ s cnh tranh (competitiondriven ð nhy ca cu theo giá là cơ s xác đnh giá pricing) trn (vưt qua giá này cu s bng khơng (0) và khách hàng s tìm kim sn phm thay th) ðnh giá trên cơ s giá tr khách hàng (customer driven pricing) Khong dao đng v giá: (giá sàn – giá trn) Chin lưc giá cho thương hiu s quyt đnh giá trong khong dao đng này 25 26 ðnh giá trên cơ s chi phí ðnh giá trên cơ s chi phí ðưc xem là phương pháp ph bin nht và hp ðnh giá cng chi phí đưc s dng khá ph bin pháp nht do: Nhà sn xut hiu rõ chi phi sn xut hơn cu trên th ðnh giá cng chi phí trưng, ch cn cng thêm phn li nhun là xong vic ðnh giá theo li nhun mc tiêu đnh giá ðnh giá cng chi phí đưc xem là phương pháp đơn Nu các nhà sn xut cùng s dng phương pháp này gin nht cnh tranh s bt gay gt Cng thêm mt phn li nhun chun (standard markup) vào Nhà sn xut cm thy an tồn vì giá cao hơn chi phí chi phí sn xut, phân phi và qung bá thương hiu, phn li (nu bán đưc chc chn cĩ lãi) nhun này thay đi tùy theo tng loi sn phm V mt tâm lý, phương pháp này mang tính cơng bng G = Z + m (giá = chi phí + li nhun chun) cho c ngưi bán và ngưi mua Khơng hp lý lm vì b qua yu t s cu và s cnh tranh trên th trưng 27 28 ðnh giá trên cơ s chi phí ðnh giá trên cơ s chi phí ðnh giá theo li nhun mc tiêu (target profit pricing) là cách đnh giá da vào phân tích P đim hịa vn Li nhun R mc tiêu Nhà sn xut phi xem xét các mc giá khác nhau Doanh thu hịa và ưc đốn sn lưng hịa vn, kh năng v lưng C vn Tng Bin phí cu và li nhun v đơn v sn phm đ xác đnh Tng doanh tính kh thi ca li nhun mc tiêu chi thu ðnh phí phí Sn lưng hịa vn Q 29 30 5
 6. ðnh giá trên cơ s cm nhn ca khách hàng ðnh giá trên cơ s cnh tranh ðnh giá cho thương hiu,sn phm da trên cơ Giá c đưc xác đnh tùy theo tình hình cnh s cm nhn ca khách hàng v giá tr ca thương tranh trên th trưng, ít chú ý ti chi phí và s hiu, sn phm cu trên th trưng Nhn thc ca khách hàng v giá tr và s tha Giá c thay đi khi cơng ty xem xét giá tr mãn ca h là trng tâm ca phương pháp đnh giá thương hiu mình cao hay thp so vi giá tr ca này các thương hiu cnh tranh cà phê va hè – quán cĩc ðnh giá theo cnh tranh hin hành cà phê Highlands, Windows ðnh giá đu thu kín cà phê Panorama 31 32 Chin lưc đnh giá tng hp Chin lưc đnh giá tng hp Ba phương pháp đnh giá trên đu cĩ nhng ưu, Chin lưc đnh giá mang tính cht chin nhưc đim riêng bit lưc phi là mt chin lưc đnh giá tng hp Khơng mt phương pháp nào hồn chnh vì chúng đu tp trung vào mt yu t và b quên Tp trung vào c 3 thành phn cơ bn: chi hai yu t cịn li phí, cnh tranh và khách hàng, kt hp vi Chi phí, khách hàng và cnh tranh là nhng yu các thành phn khác ca marketing xây t đĩng vai trị then cht trong quá trình xây dng, cng c, duy trì v trí ca thương hiu dng mt chin lưc giá c thích hp cho thương hiu trong tng th trưng mc tiêu c th 33 34 Chin lưc đnh giá Các chin lưc giá Chin lưc giá ht váng Giá c Chin lưc Chin lưc giá thm thu ht váng Chin lưc giá trung hịa Các chin lưc giá này đưc thit lp da Chin lưc trên mc đ tương quan gia giá tr và giá c trung hịa ca thương hiu so vi thương hiu cnh tranh trên th trưng mc tiêu Chin lưc thm thu 35 Giá tr 36 6
 7. Chin lưc giá ht váng Chin lưc giá ht váng Thu li nhun (trên mt đơn v) cao và hy Áp dng khi tung sn phm mi ra th trưng sinh doanh s ca thương hiu Khi lưng tiêu th chm li Giá ht váng đnh cao hơn mc giá tr ca gim giá đ thu hút khách hàng thương hiu (cái mà khách hàng mong mun lúc này, cơng ty đã đt li nhun cao t nhng chi tr) phân khúc ban đu ðin thoi di đng, máy tính xách tay (đc bit đúng vi các ðưc s dng khi đ nhy v giá thp trong thương hiu đnh v đng cp cao) khúc th trưng nh (cĩ th mang li li nhun hơn khi bán giá thp hơn ti khúc th trưng rng ln hơn) 37 38 Chin lưc giá ht váng Chin lưc giá ht váng ðiu kin đ áp dng chin lưc này: Sn phm phi tha mãn nhng điu kin: Khách hàng: đ nhy giá c thp do s khác bit sn Sn phm đc đáo, cĩ tính ưu vit hơn phm và quy mơ th trưng đ đ thu li nhun Sn phm cĩ kt cu phc tp, khĩ bt chưc Chi phí: phù hp khi bin phí chim t l cao trong tng Sn phm cĩ hàm lưng cơng ngh cao phí và khơng đt đưc quy mơ v hiu qu kinh t Sn phm ng dng nm gi đc quyn phát Cnh tranh: đi th cnh tranh khĩ khăn trong vic minh, sáng ch tham gia th trưng, cơng ty bo v đưc kh năng cnh tranh ca thương hiu (khác bit khĩ bt chưc, đưc lut pháp bo h ) 39 40 Chin lưc giá thm thu th Chin lưc giá thm thu th trưng trưng Chin lưc đnh giá thp hơn giá tr ca Các điu kin áp dng: thương hiu nhm thu hút đi đa s khách Khách hàng: đ nhy v giá cao trong th trưng cĩ hàng quy mơ ln Lưu ý: Thương hiu đnh v cao cp dùng chin lưc này  Doanh s bán hàng cao, nhưng phi hy sinh phá hng hình nh cao cp li nhun thương hiu mc tiêu chim lĩnh Chi phí: bin phí thp trong tng phí và th trưng cĩ th phn ngay t đu qui mơ v tính kinh t Cnh tranh: đi th cĩ th gim giá đ ngăn cn s xâm nhp ca thương hiu, thun li là khi đi th cnh tranh khơng đ ngun lc đ gây cuc chin v giá, hoc cơng ty quá nh khơng gây chú ý t đi th 41 42 7
 8. Chin lưc giá trung hịa Chin lưc giá trung hịa Giá c thương hiu đưc đnh theo đa s khách ðiu kin áp dng: hàng, tương xng vi giá tr ca nĩ Khách hàng: khĩ xác đnh đưc giá tr ca thương hiu (vì thương hiu va tham gia vào th trưng), giá quá Khơng dùng chính sách giá đ đt th phn, khơng tp trung vào vai trị ca giá mà s dng cao hay quá thp s khĩ thuyt phc khách hàng các thành phn khác ca marketing Chi phí: t l bin phí so vi tng phí và qui mơ hiu qu kinh t khơng quá cao cũng khơng quá thp Khi th trưng khơng cho phép dùng giá thm Cnh tranh: s dng khi đi th cnh tranh nhy vi thu hay ht váng thì ta chn chin lưc này doanh s, luơn tìm cách tn cơng giá c 43 44 Quy trình đnh giá Thu thp thơng tin Ba giai đon: Thiu thơng tin hoc khơng quan tâm ti thơng tin đ đnh giá d tht bi cho chin lưc giá Thu thp thơng tin Ngưi làm marketing thưng b qua thơng tin v chi Phân tích chin lưc phí làm giá đ ti đa th phn hơn li nhun Hình thành chin lưc giá và xác đnh Nhà qun tr tài chính quên giá tr và đng cơ mua mc giá hàng ca khách đnh giá bù chi phí và thu li nhun hơn là cơ hi th trung B quên thơng tin v năng lc đi th đnh giá trong ngn hn mà khơng đnh giá đ đi phĩ khi đi th phn ng 45 46 Thu thp thơng tin Phân tích chin lưc Tính tốn chi phí phi chu: chi phí sn xut, dch v Thơng tin thu thp trên đưc s dng đ phân khách hàng, sn lưng hịa vn tích: Nhn dng khách hàng : khách hàng tim năng là ai? Tài chính: li l đơn v, doanh s cn thit đ cĩ li Ti sao h mua thương hiu? Cm nhn ca h v giá nhun? Doanh s tăng thêm đ bù chi phí tăng thêm? tr khác bit ca thương hiu? ð nhy giá c? V trí (qung cáo, khuyn mi?) thương hiu tác đng th nào đn s ham mun mua hàng? Phân khúc: xác đnh giá c cho tng phân khúc, chúng khác nhau th nào đ phn ánh mc đ khác nhau v Nhn dng đi th cnh tranh: trong hin ti và tim đ nhy giá c? Chi phí tăng thêm khi phc v cho tng năng? Giá c và mc tiêu (li nhun, th phn) ca h? phân khúc? Truyn đt cho khách hàng như th nào đ Mc li nhun đơn v? Th mnh th yu ca đi th phn ánh s khác nhau v giá c? cnh tranh? V trí thương hiu cnh tranh, mc đ khác bit hĩa và cm nhn ca khách hàng? 47 48 8
 9. Phân tích chin lưc Thit k chin lưc Phân tích cnh tranh: xem xét, d đốn đi th Kt qu ca phân tích tài chính s đnh ra cnh tranh phn ng như th nào vi chương chin lưc giá c giá tr cho thương hiu trình giá cho thương hiu và xu hưng phn Cĩ th chn ht váng, thm thu hay trung ng ca h? Phn ng đĩ tác đng ti li hịa nhun ngn hn và dài hn ca thương hiu Chin lưc la chn cn da trên cơ s th nào? thơng tin và phân tích 49 50 Mt s chin thut điu chnh ðnh giá cho tp hp sn giá phm ðnh giá cho tp hp sn phm Chin thut đnh giá đ ti đa hĩa li nhun cho mt nhĩm sn phm thay vì cho tng sn phm riêng l ðnh giá phân bit ðnh giá cho sn phm b sung Máy chp hình SLR và ng kính ðnh giá cho bĩ sn phm: khuyn khích tiêu dùng Bt git và nưc x vi ðnh giá theo linh kin t chn Máy tính và CDROM, máy chp hình và th nh ðnh giá sn phm ph Hai sn phm chính và ph cùng sx t mt nguyên liu ðnh giá hai phn Cưc thuê bao tháng và cưc gi thc t cho dch v đin thoi 51 52 ðnh giá phân bit Bài tp tho lun ðnh giá phân bit (Price discrimination): thay đi giá cho Tìm ví d v giá phân bit? Trong điu kin phù hp vi đi tưng khách hàng, tình hung, thi gian nào cĩ th áp dng? mua hàng khác nhau ch khơng da trên chi phí Ví d v chin lưc ht váng, thm thu và ðnh giá theo nhĩm khách hàng Hc sinh, sinh viên, ngưi v hưu trung hịa? ðnh giá theo khu vc Nhà hát, máy bay ðnh giá theo thi gian s dng Du lch mùa hè, mùa đơng Cưc đin thoi ban ngày, ban đêm ðnh giá theo s lưng mua Chit khu 53 54 9