Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động sản xuất phụ

pdf 16 trang vanle 17/05/2021 2380
Bạn đang xem tài liệu "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động sản xuất phụ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfke_toan_tai_chinh_chuong_6_ke_toan_hoat_dong_san_xuat_phu.pdf

Nội dung text: Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động sản xuất phụ

 1. LOGO BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CHƯƠNG 6 GV: PHAN TỐNG THIÊN KIỀU www.kienan.edu.vn
 2. LOGO NỘI DUNG CHƯƠNG I Tổng quan về hoạt động sản xuất phụ II Kế toán sản xuất phụ www.themegallery.com
 3. I. LOGOTỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ Khái niệm: Phục vụ cho hoạt động SX chính Được DN tổ chức ra Tận dụng phế Tận dụng năng liệu, phế phẩm lực thừa tạo ra tạo ra SP làm SP làm tăng thêm tăng thêm thu thu nhập nhập www.themegallery.com
 4. LOGO II. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ 1. Công thức Trị giá CPSX CPSX CPSX SP Trị giá SP phát dở dở phụ cung cấp sinh dang + - dang + khác - cho SP trong ĐK CK cung phụ khác Z thực kỳ tế đơn cấp vị SP = của SX Khối lượng SP phụ Khối lượng SP lao vụ cung hoàn thành - cấp cho SP trong kỳ phụ khác www.themegallery.com
 5. LOGO II. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ 1. Công thức Mức phân Khối lượng bổ cho SP lao vụ Z thực tế = x từng đối cung cấp đơn vị SP tượng sử cho từng đối lao vụ dụng tượng www.themegallery.com
 6. LOGO II. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ 2. Các phương pháp tính Z 1 2 3 Phương Phương Phương pháp đại số pháp phân pháp phân bổ 2 lần bổ theo Z kế hoạch www.themegallery.com
 7. LOGO II. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ Phương pháp phân bổ theo Z kế hoạch Bước 1 Giá trị SP SL sản phẩm Z kế hoạch lao vụ cung = x lao vụ cng cấp lẫn nhau SP lao vụ cấp lẫn nhau www.themegallery.com
 8. LOGO II. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ Phương pháp phân bổ theo Z kế hoạch Bước 2 Giá trị Giá trị Tổng Z CPSX CPSX CPSX SP lao SP lao phát dở vụ cung vụ nhận thực tế = dở + - - + của SP dang sinh dang cấp cho của lao vụ đầu kỳ trong cuối kỳ phân phân kỳ xưởng xưởng khác khác www.themegallery.com
 9. LOGO II. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ Phương pháp phân bổ theo Z kế hoạch Bước 3 Tổng Z thực tế của Z đơn vị lao SP lao vụ vụ cung cấp cho phân = xưởng khác Số SP hoàn Số SP cung - Số SP - thành trong tự dùng cấp cho các kỳ phân xưởng khác www.themegallery.com
 10. II.LOGO KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ 3. Phương pháp kế toán: a. Kế toán CP NVL TT TK 152 TK 621 TK 152 ( 6) NVL dùng không hết trả lại ( 1) Xuất kho NVL trực tiếp kho SXSP TK 111, 112, 141 TK 154 ( 2) NVL mua về sử dụng ngay ( 7)Cuối kỳ kết chuyển CP NVL để tính Z TK 154 ( 3) NVL DN tự SX ra TK 152 ( 4) NVL dùng không hết để lại PX kỳ sau dùng TK 152 ( 5) NVL kỳ trước thừa để lại PX kỳ này dùng
 11. II.LOGO KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ 3. Phương pháp kế toán: b. Kế toán CP NC TT TK 334 TK 622 ( 1) Tiền lương phải trả cho CN trực tiếp SXSP TK 335 TK 154 ( 2) Trích trước lương nghỉ phép CN trực tiếp SX ( 6)Cuối kỳ kết chuyển CP NC TT để tính Z TK 338 ( 3) Các khoản trích theo lương CN trực tiếp SX TK 111, 112, 141 ( 4) Các khoản CP NC TT bằng tiền cho lao động thuê ngoài TK 334 ( 5) Tiền ăn giữa ca CN trực tiếp SXSP
 12. II.LOGO KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ 3. Phương pháp kế toán: c. Kế toán CP SXC TK 334 TK 627 ( 1) Tiền lương phải trả cho NV phân xưởng TK 214 TK 154 ( 2) Khấu hao TSCĐ dùng cho phân xưởng ( 6)Cuối kỳ kết chuyển CP SXC để tính Z TK 338 ( 3) Các khoản trích theo lương của NV phân xưởng TK 111, 112, 141 ( 4) Các khoản CP SXC bằng tiền TK 152, 153, 142, 242 ( 5) CP vật liệu dụng cụ dùng cho phân xưởng
 13. LOGO II. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ 4. Vận dụng a. Các bộ phận SX phụ không có nghiệp vụ cung cấp SP lao vụ cho nhau: DN tổ chức 1 phân xưởng điện cung cấp cho nội bộ. CP phát sinh ở phân xưởng điện được kết chuyển như sau: -CP NVL TT: 1.000.000 - CP NC TT: 476.000 - CP SXC 324.000 Trong tháng SX được 10.000 kW điện cung cấp cho: Phân xưởng SX chính: 7.000 kW Bộ phận bán hàng: 1.000 kW Bộ phận QL DN: 2.000 kW Hãy tính Z điện và phân bổ giá thành cho các đối tượng sử dụng www.themegallery.com
 14. LOGO II. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ 4. Vận dụng b. Các bộ phận SX phụ có nghiệp vụ cung cấp SP lao vụ cho nhau: Có 2 phân xưởng SX điện và vận chuyển Các chi phí phát sinh kết chuyển như sau: Các khoản mục Điện Vận chuyển CP CP NVL TT 1.000.000 600.000 CP NC TT 476.000 357.000 CP SXC 324.000 463.000 Cộng 1.800.000 1.420.000 www.themegallery.com
 15. LOGO II. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ 4. Vận dụng b. Các bộ phận SX phụ có nghiệp vụ cung cấp SP lao vụ cho nhau: Kết quả SX trong tháng PX điện SX được 11.000kW cung cấp cho: PX vận chuyển: 1.000 kW PX SX chính: 8.000 kW Bộ phận QLDN: 2.000kW PX vận chuyển thực hiện được khối lượng vận chuyển là 1.050 tấn km cung cấp cho: PX điện: 50 tấn km PX SX chính: 900 tấn km Bộ phận QLDN: 100 tấn km Cho biết Z của 1 kWh là 150, 1 tấn km là 1.400. www.themegallery.com
 16. LOGO KẾT THÚC CHƯƠNG 6