Bài tập tổng hợp Kế toán quản trị

doc 16 trang vanle 23/06/2021 60
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập tổng hợp Kế toán quản trị", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docbai_tap_tong_hop_ke_toan_quan_tri.doc

Nội dung text: Bài tập tổng hợp Kế toán quản trị

 1. BÀI TẬP TỔNG HỢP Bài 1: Lập dự tốn và phân tích biến động chi phí Cơng ty A đang lập dự tốn cho quí 3 năm x1. Bộ phận tiếp thị của Cơng ty A đã cung cấp các thơng tin sau: Số lượng sản phẩm tiêu thụ từ tháng 7 đến tháng 10 năm X1 như sau: Tháng 7 30.000 sản phẩm Tháng 8 20.000 sản phẩm Tháng 9 35.000 sản phẩm Tháng 10 40.000 sản phẩm Các nhà quản trị Cơng ty A muốn số lượng sản phẩm tồn kho cuối tháng bằng 20% số lượng sản phẩm tiêu thụ của tháng sau. Mỗi sản phẩm cần 5kg vật liệu. Đơn giá bình quân là 0,5ngđ/kg. Số giờ lao động theo định mức để sản xuất một sản phẩm là 2 giờ với đơn giá lao động bình quân là 10 ngđ/giờ. Tỷ lệ biến phí sản xuất chung định mức là 3 ngđ/giờ lao động trực tiếp. Tổng định phí sản xuất chung dự tốn 87.000 ngđ/quí. Trong quí 03 năm x1, tồn bộ vật liệu mua về được sử dụng hết để sản xuất 100.000 sản phẩm. Giá thành thực tế đơn vị sản phẩm: Chi phí vật liệu trực tiếp (5,1 kg/sp; 0,45 ngđ/kg) 2,295 ngđ Chi phí nhân cơng trực tiếp (1,9 giờ/sp; 11 ngđ/giờ) 20,900 - Chi phí sản xuất chung ( 500.000 ngđ/100.000 sp) 5,00 - Tổng giá thành thực tế đơn vị 28,195 ngđ. Yêu cầu : a. Lập dự tốn sản xuất quí 3 năm x1 cho Cơng ty A. b. Lập dự tốn sử dụng vật liệu quí 3 năm x1 cho Cơng ty A. c. Lập dự tốn lao động quí 3 năm x1 cho Cơng ty A. d. Tính giá thành định mức cho một sản phẩm. e. Tính chênh lệch lượng vật liệu và chênh lệch giá vật liệu quí 3 năm x1. Các chênh lệch trên thuận lợi (F) hay bất lợi (U)? Tại sao? f. Tính chênh lệch lượng lao động và chênh lệch giá lao động quí 3 năm x1. Các chênh lệch trên thuận lợi (F) hay bất lợi (U)? Tại sao? g. Tính chênh lệch cĩ thể kiểm sốt (chênh lệch dự tốn chi phí sản xuất chung) và chênh lệch khối lượng quí 3 năm x1. Các chênh lệch trên thuận lợi (F) hay bất lợi (U)? Tại sao? Bài 2: Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí; Định giá; Báo cáo bộ phận; Đơn đặt hàng đặc biệt. Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị1 Lê Đình Trực
 2. Cơng ty B là doanh nghiệp sản xuất. Trong năm x0 (năm hoạt động đầu tiên), Cơng ty B chỉ kinh doanh sản phẩm A. Kết quả hoạt động kinh doanh của Cơng ty B năm x0, như sau: Cơng ty B. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Năm x0 Đơn vị: ngđ Doanh thu 5.400.000 Trừ Giá vốn hàng bán: Giá vốn của hàng sẵn sàng để bán 2.300.000 Trừ Giá vốn hàng tồn kho cuối kỳ 200.000 2.100.000 Lợi nhuận gộp 3.300.000 Trừ Chi phí hoạt động: Chi phí bán hàng: Biến phí 130.000 Định phí 970.000 Chi phí quản lý doanh nghiệp 300.000 1.400.000 Lợi tức trước thuế 1.900.000 Định phí sản xuất chung tương ứng trong Giá vốn của hàng sẵn sàng để bán và Hàng tồn kho cuối kỳ là 300.000 ngđ và 20.000 ngđ. Tổng định phí sản xuất chung năm x0 là 230.000 ngđ. Khơng cĩ sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ. Tồn bộ chi phí quản lý doanh nghiệp đều là định phí. Năm x1, Cơng ty B định kinh doanh thêm sản phẩm B. Vốn đầu tư vào sản phẩm B là 600.000 ngđ, tỷ lệ hồn vốn đầu tư mong muốn là 25%. Các nhà quản trị của Cơng ty B mong muốn việc kinh doanh thêm sản phẩm B sẽ gĩp phần trang trãi 50% chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí liên quan đến sản phẩm B như sau: Chi phí vật liệu trực tiếp (ngđ /sp) 10 Chi phí nhân cơng trực tiếp (ngđ /sp) 12 Biến phí sản xuất chung (ngđ /sp) 1 Định phí sản xuất chung (210.000ngđ/năm 30.000 sp/năm)7 Biến phí bán hàng (ngđ/sp)2 Định phí bán hàng (90.000ngđ/năm 30.000 sp/năm)3 Chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ [(50%×300.000ngđ/năm) 30.000 sp/năm]5 Yêu cầu: a. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm x0 cho Cơng ty B theo hình thức số dư đảm phí. b. Giải thích sự khác nhau (nếu cĩ) giữa lợi nhuận trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh năm x0 của Cơng ty B được lập theo hai hình thức khác nhau. Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị2 Lê Đình Trực
 3. c. Cơng ty B sử dụng phương pháp trực tiếp (cách tiếp cận số dư đảm phí) để xác định giá bán. Tính tỷ lệ số tiền tăng thêm? Tính giá bán của sản phẩm B? d. Lập báo cáo bộ phận năm x1 cho Cơng ty B, biết rằng: tình hình tiêu thụ sản phẩm A khơng thay đổi so với năm x0 và tồn bộ 30.000 sản phẩm B được tiêu thụ hết trong năm x1; chi phí quản lý doanh nghiệp năm x1 khơng thay đổi so với năm x0 và là định phí chung cho cả hai loại sản phẩm A và B. e. Để hịa vốn, Cơng ty B phải đạt được doanh thu cho từng loại sản phẩm A và sản phẩm B là bao nhiêu trong năm x1. f. Năng lực sản xuất sản phẩm B của Cơng ty B là 40.000 sản phẩm mỗi năm. Trong năm x2, cĩ thêm khách hàng A đặt mua 15.000 sản phẩm B với giá 30ngđ/sp vào năm x2. Giả sử biến phí đơn vị sản phẩm và định phí năm x2 như năm x1. Nếu chấp nhận đơn đặt hàng này, Cơng ty B phải hủy bỏ một số hợp đồng với các khách hàng quen thuộc của năm x1 để khơng vượt quá năng lực sản xuất. Tính chi phí cơ hội của phương án chấp nhận đơn đặt hàng đặc biệt của khách hàng A? Cơng ty B nên chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng của khách hàng A? Chứng minh? Bài 3: Phân tích CVP; Đánh giá thành quả quản lý vốn đầu tư Cơng ty H chỉ kinh doanh một sản phẩm duy nhất. Kết quả kinh doanh năm x1 của Cơng ty H: Doanh thu (4.500 sp; 30 ngđ/sp) 135.000 ngđ Biến phí 81.000 Số dư đảm phí 54.000ngđ Định phí 41.850 Lợi nhuận 12.150ngđ Tài sản hoạt động bình quân năm x1 là 54.000 ngđ. Yêu cầu: a. Tính doanh thu hịa vốn năm x1? b. Tính số dư an tồn năm x1? c. Phải bán bao nhiêu sản phẩm trong năm x2 để đạt lợi nhuận gấp đơi năm x1? d. Tính tỷ lệ hồn vốn đầu tư (ROI) dựa vào tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và số vịng quay của vốn đầu tư? e. Đánh giá thành quả quản lý vốn đầu tư năm x1 so với năm x0, biết rằng: Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị3 Lê Đình Trực
 4. năm x0 tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 10% và số vịng quay của vốn đầu tư là 2. Trong năm x2, để cải thiện thành quả quản lý vốn đầu tư, các nhà quản trị Cơng ty H cần cĩ những giải pháp nào? Bài 4: Báo cáo bộ phận; Phân tích CVP Cơng ty A sản xuất và tiêu thụ hai loại sản phẩm: X và Y. Dữ liệu liên quan đến hai loại sản phẩm như sau: X Y Đơn giá bán 100 ngđ/sp 120 ngđ/sp Biến phí đơn vị 60 30 Số dư đảm phí đơn vị 40 ngđ/sp 90 ngđ/sp Số lượng sản phẩm tiêu thụ ước tính cho tháng 01 năm x1: 400 sản phẩm X và 600 sản phẩm Y. Định phí tồn cơng ty 50.000 ngđ mỗi tháng (Trong đĩ, chi phí quảng cáo cho sản phẩm X: 10.000 ngđ; sản phẩm Y: 8.000 ngđ; tiền lượng nhân viên bán sản phẩm X: 7.000 ngđ; sản phẩm Y: 5.000 ngđ). Yêu cầu: a. Lập báo cáo bộ phận cho Cơng ty A tháng 01 năm X1. b. Cĩ nên ngừng kinh doanh sản phẩm nào trong hai loại sản phẩm X và Y? Tại sao?Biết rằng, tiền lương nhân viến bán hàng vẫn phải trả dù khơng cịn kinh doanh sản phẩm X, Y. c. Tính doanh thu hịa vốn của Cơng ty A tháng 01 năm X1. d. Cơng ty A đang nghiên cứu thay thế sản phẩm X bằng sản phẩm Z để lợi nhuận hàng tháng tồn cơng ty tăng gấp hai lần lợi nhuận của tháng 01 năm x1. Để đạt được lợi nhuận mong muốn số dư bộ phận của sản phẩm Z hàng tháng phải đạt được là bao nhiêu? Bài 5: Phân tích kết cấu hàng bán Cơng ty S sản xuất và tiêu thụ hai loại sản phẩm: X và Y. Dữ liệu liên quan đến hai loại sản phẩm như sau: X Y Đơn giá bán 10 ngđ/sp 12 ngđ/sp Biến phí đơn vị 6 3 Số dư đảm phí đơn vị 4 ngđ/sp 9 ngđ/sp Trong tháng 1 năm X1, cơng ty sẽ bán 400 sản phẩm X và 600 sản phẩm Y. Định phí 5.000 ngđ mỗi tháng. Yêu cầu: a. Tính doanh thu hịa vốn của Cơng ty S tháng 1 năm X1. Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị4 Lê Đình Trực
 5. b. Nếu số lượng sản phẩm tiêu thụ của cả hai loại sản phẩm vẫn là 1.000 sản phẩm trong tháng 2 năm X1, nhưng kết cấu sản phẩm tiêu thụ thay đổi: tăng số lượng sản phẩm X và giảm số lượng sản phẩm Y được tiêu thụ tương ứng, lợi nhuận tháng 2 năm X1 sẽ tăng hay giảm so với tháng 1 năm X1? Giải thích. c. Trở lại dữ liệu ở câu b trên. Doanh thu hịa vốn tháng 2 năm X1 sẽ tăng hay giảm so với tháng 1 năm X1? Giải thích. Bài 6: Báo cáo bộ phận; Phân tích kết cấu hàng bán; Phân tích CVP Cơng ty A sản xuất và tiêu thụ hai loại sản phẩm: X và Y. Dữ liệu liên quan đến hai loại sản phẩm như sau: X Y Đơn giá bán 100 ngđ/sp 120 ngđ/sp Biến phí đơn vị 60 30 Số dư đảm phí đơn vị 40 ngđ/sp 90 ngđ/sp Trong tháng 01 năm X1 , cơng ty bán 400 sản phẩm X và 600 sản phẩm Y. Định phí tồn cơng ty 50.000 ngđ mỗi tháng (Trong đĩ, chi phí quảng cáo cho sản phẩm X: 10.000 ngđ; sản phẩm Y: 20.000 ngđ). Yêu cầu: a. Lập báo cáo bộ phận cho Cơng ty A tháng 01 năm X1. b. Cĩ nên ngừng kinh doanh sản phẩm nào trong hai loại sản phẩm X và Y? Tại sao? c. Tính doanh thu hịa vốn của Cơng ty A tháng 1 năm X1. d. Nếu số lượng sản phẩm tiêu thụ của cả hai loại sản phẩm vẫn là 1.000 sản phẩm trong tháng 02 năm X1, nhưng kết cấu sản phẩm tiêu thụ thay đổi: tăng số lượng sản phẩm Y và giảm số lượng sản phẩm X được tiêu thụ tương ứng, doanh thu hịa vốn tháng 02 năm X1 sẽ tăng hay giảm so với tháng 01 năm X1? Giải thích. Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị5 Lê Đình Trực
 6. ĐÁP ÁN Bài 1: Lập dự tốn và phân tích biến động chi phí a. Lập dự tốn sản xuất quí 3 năm x1 cho Cơng ty A. CƠNG TY A DỰ TỐN SẢN XUẤT Quí 3 năm X1 Tháng Tháng 7 8 Tháng 9 Quí 3 Số lượng sp tiêu thụ dự tốn 30.000 20000 35.000 85000 Cộng: Tồn kho cuối kỳ 4.000 7.000 8000 8000 Tổng nhu cầu 34.000 27.000 43.000 93.000 Trừ: Tồn kho đầu kỳ 6000 4.000 7.000 6000 Số lượng sp cần sản xuất 28.000 23.000 36.000 87.000 b. Lập dự tốn sử dụng vật liệu quí 3 năm x1 cho Cơng ty A. CƠNG TY A DỰ TỐN SỬ DỤNG VẬT LIỆU Quí 3 năm X1 Tháng Tháng Tháng 7 8 9 Quí 3 Số lượng sp cần sản xuất 28.000 23.000 36.000 87.000 Định mức vật liệu cho một sp 5 5 5 5 Số lượng vật liệu cần dùng 140.000 115.000 180.000 435.000 Đơn giá mua 0,5 0,5 0,5 0,5 Chi phí vật liệu trực tiếp 70.000 57.500 90.000 217.500 c. Lập dự tốn lao động quí 3 năm x1 cho Cơng ty A. CƠNG TY A DỰ TỐN LAO ĐỘNG Quí 3 năm X1 Tháng Tháng Tháng 7 8 9 Quí 3 Số lượng sp cần sản xuất 28.000 23.000 36.000 87.000 Định mức lao động cho một sp 2 2 2 2 Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị6 Lê Đình Trực
 7. Số lượng lao động cần dùng 56.000 46.000 72.000 174.000 Đơn giá lao động 10 10 10 10 Chi phí nhân cơng trực tiếp 560.000 460.000 720.000 1.740.000 d) Giá thành định mức đơn vị sản phẩm của Cơng ty B Chi phí vật liệu trực tiếp (5kg/sp; 0,5ngđ/kg) 2,5ngđ Chi phí nhân cơng trực tiếp (2giờ/sp; 10 ngđ/giờ) 20- Chi phí sản xuất chung Biến phí ( 2giờ/sp; 3ngđ/giờ) 6 ngđ Định phí ( 2giờ/sp; 0,5ngđ/giờ*) 1 7,0- Tổng giá thành định mức đơn vị 29,5ngđ (*)Tỷ lệ định phí sản xuất chung định mức Tổng định phí sản xuất chung dự tốn 87.000ngđ Chia: Năng lực sản xuất thơng thường 174.000giờ Tỷ lệ định phí sản xuất chung định mức 0,5ngđ/giờ e. Tính chênh lệch lượng vật liệu và chênh lệch giá vật liệu Lượng tt x Giá tt Lượng tt x Giá đm Lượng đmxGiá đm (5,1kg/sp*100.000sp)*0,45ngđ/đv (5,1kg/sp*100.000sp)*0,5ngđ/kg (5kg/sp*100.000sp)*0,5ngđ/kg 229.500ngđ 255 000ngđ 250.000ngđ Chênh lệch giá Chênh lệch lượng (25.500ngđ)(F) 5.000ngđ(U) f. Tính chênh lệch lượng lao động và chênh lệch giá lao động Lượng tt x Giá tt Lượng tt x Giá đm Lượng đmxGiá đm (1,9 g/sp*100.000sp)* 11 ngđ/g (1,9 g/sp*100.000sp)* 10 ngđ/g(2 g/sp*100.000sp)* 10 ngđ/g 2.090.000ngđ 1.900.000ngđ 2.000.000ngđ Chênh lệch giá Chênh lệch lượng 190.000ngđ(U) (100.000ngđ)(F) g. Tính chênh lệch dự tốn chi phí sản xuất chung và chênh lệch khối lượng CPSXC thực tế CPSXC dự tốn CPSXC định mức BP 3ngđ/gx*2g/sp*100.000sp - 600.000ngđ 600.000ngđ ĐP 0,5ngđ/g*2g/sp*100.000sp - 87.000ngđ 100.000ngđ Tổng 500.000ngđ 687.000ngđ 700.000ngđ Chênh lệch dự tốn Chênh lệch khối lượng (187.000ngđ)(F) (13.000ngđ)(F) Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị7 Lê Đình Trực
 8. Bài 2: Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí; Định giá; Báo cáo bộ phận; Đơn đặt hàng đặc biệt. a. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm x0 cho Cơng ty B theo hình thức số dư đảm phí. Cơng ty B. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Năm x0 Đơn vị: ngđ Doanh thu 5.400.000 Trừ Biến phí: Biến phí sản xuất: Biến phí Giá vốn của thành phẩm sẵn sàng để bán 2.000.000 (2.300.000 ngđ – 300.000 ngđ) Trừ Biến phí giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ 180.000 1.820.000 (200.000 ngđ – 20.000 ngđ) Biến phí bán hàng 130.000 1.950.00 0 Số dư đảm phí 3.450.00 0 Trừ: Định phí: Định phí sản xuất 230.000 Định phí bán hàng 970.000 Định phí quản lý doanh nghiệp 300.000 1.500.00 0 Lợi nhuận trước thuế 1.950.00 0 b. Giải thích sự khác nhau (nếu cĩ) giữa lợi nhuận trước thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh năm x0 của Cơng ty B được lập theo hai hình thức khác nhau. - Định phí sản xuất chung trên báo cáo kết quả kinh doanh theo hình thức thơng thường, là định phí sản xuất chung trong giá vốn hàng bán: 280.000 ngđ (300.000 ngđ – 20.000 ngđ). - Định phí sản xuất chung trên báo cáo kết quả kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí, là tồn bộ định phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ: 230.000 ngđ. - Do định phí sản xuất chung trên báo cáo kết quả kinh doanh theo hình thức thơng thường nhiều hơn trên báo cáo kết quả kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí (50.000 ngđ = 280.000 ngđ – 230.000 ngđ), nên lợi nhuận trước thuế trên báo cáo kết quả Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị8 Lê Đình Trực
 9. kinh doanh theo hình thức thơng thường ít hơn trên báo cáo kết quả kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí (50.000 ngđ = 1.950.000ngđ – 1.900.000ngđ). c. Cơng ty B sử dụng phương pháp trực tiếp (cách tiếp cận số dư đảm phí) để xác định giá bán. Tính tỷ lệ số tiền tăng thêm và Tính giá bán của sản phẩm B. - Tỷ lệ số tiền tăng thêm Số dư đảm phí mong muốn Định phí Định phí sản xuất chung 210.000 ngđ Định phí bán hàng 90.000 Định phí quản lý doanh nghiệp phân bổ 150.000 450.000 ngđ Cộng Lợi nhuận mong muốn Vốn đầu tư 600000 ngđ Nhân Tỷ lệ hồn vốn đầu tư mong muốn 25% 150000 600.000 ngđ Chia Tổng biến phí Biến phí đơn vị Chi phí vật liệu trực tiếp (ngđ /sp) 10 ngđ/sp Chi phí nhân cơng trực tiếp (ngđ /sp) 12 Biến phí sản xuất chung (ngđ /sp) 1 Biến phí bán hàng (ngđ/sp) 2 25 ngđ/sp Nhân Số lượng sản phẩm tiêu thụ 30.000 sp 750000 ngđ Tỷ lệ số tiền tăng thêm 80% - Giá bán mong muốn: Chi phí vật liệu trực tiếp 10 ngđ/sp Chi phí nhân công trực tiếp 12 Biến phí sản xuất chung 1 Biến phí bán hàng và quản lý 2 Biến phí đơn vị 25 ngđ/sp Số tiền bổ sung (80% ×25ngđ/sp) 20 Giá bán mong muốn 45 ngđ/sp d. Lập báo cáo bộ phận năm x1 cho Cơng ty B, biết rằng: tình hình tiêu thụ sản phẩm A khơng thay đổi so với năm x0 và tồn bộ 30.000 sản phẩm B được tiêu thụ hết trong năm x1; chi phí quản lý doanh nghiệp năm x1 khơng thay đổi so với năm x0 và là định phí chung cho cả hai loại sản phẩm A và B. Công ty B. Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị9 Lê Đình Trực
 10. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Năm x1 SP A SP B Tổng cộng Số tiền Số tiền Số tiền % % % (ngđ) (ngđ) (ngđ) 5.400.00 1.350.00 6.750.00 100,00 Doanh thu 0 100% 0 100% 0 % Trừ: Biến phí 1.820.00 33,70 51,11 2.510.00 Biến phí sản xuất 0 % 690.000 % 0 37,19% Biến phí bán hàng 130.000 2,41% 60.000 4,44% 190.000 2,81% 1.950.00 36,11 55,56 2.700.00 Tổng biến phí 0 % 750.000 % 0 40,00% 3.450.00 63,89 44,44 4.050.00 Số dư đảm phí 0 % 600.000 % 0 60,00% Trừ: Định phí bộ phận: Định phí sản xuất 230.000 210.000 440.000 1.060.00 Định phí bán hàng 970.000 90.000 0 Tổng Định phí bộ 1.200.00 1.500.00 phận 0 300.000 0 2.250.00 2.550.00 Số dư bộ phận 0 300.000 0 Trừ: Định phí chung 300.000 2.250.00 Lợi nhuận 0 e. Để hịa vốn, Cơng ty B phải đạt được doanh thu cho từng loại sản phẩm A và sản phẩm B là bao nhiêu trong năm x1. Định phí toàn công ty (300.000 ngđ+1.500.000 ngđ) 1.800.000 ngđ Chia: Tỷ lệ số dư đảm phí toàn công ty 60% Doanh thu hòa vốn toàn công ty 3.000.000 ngđ Phân bổ doanh thu hòa vốn toàn công ty cho từng loại sản phẩm: SP A(3.000.000ngđ*(5.400.000ngđ/6.750.000ngđ)) 2.400.000 ngđ SP B(3.000.000ngđ*(1.350.000ngđ/6.750.000ngđ)) 600.000 ngđ g. Năng lực sản xuất sản phẩm B của Cơng ty B là 40.000 sản phẩm mỗi năm. Trong năm x2, cĩ thêm khách hàng A đặt mua 15.000 sản phẩm B với giá 30ngđ/sp vào năm x2. Giả sử biến phí đơn vị sản phẩm và định phí năm x2 như năm x1. Nếu chấp nhận đơn đặt hàng này, Cơng ty B phải hủy bỏ một số hợp đồng với các khách hàng quen thuộc của năm x1 để khơng vượt quá năng lực sản xuất. Tính chi phí cơ hội của phương án Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị 10 Lê Đình Trực
 11. chấp nhận đơn đặt hàng đặc biệt của khách hàng A? Cơng ty B nên chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng của khách hàng A? Chứng minh? - Tính chi phí cơ hội của phương án chấp nhận đơn đặt hàng của khách hàng A? Chấp nhận đơn đặt hàng của khách hàng A sẽ mất cơ hội bán ra 5.000 sp cho các khách hàng khác [(15.000sp-(40.000sp-30.000sp)], số dư đảm phí bị mất đi của 5.000 sp này chính là chi phí cơ hội của phương án chấp nhận đơn đặt hàng của khách hàng A: Số lượng sp mất cơ hội bán ra 5.000 sp Số dư đảm phí đơn vị (45ngđ/sp-25ngđ/sp) 20 ngđ/sp Tổng số dư đảm phí bị mất đi 100.000 ngđ - Công ty B nên chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng của khách hàng A? Chứng minh? Không nên chấp nhận đơn đặt hàng đặc biệt, vì lợi nhuận của Công ty B sẽ giảm: 25.000 ngđ Chứng minh cách 1: Đơn giá bán 30 ngđ/sp Trừ Biến phí đơn vị 25 Số dư đảm phí đơn vị: 5 ngđ/sp Tổng số dư đảm phí do đơn đặt hàng đặc biệt mang lại (15.000sp*5ngđ/sp) 75.000 ngđ Trừ số dư đảm phí bị mất đi 100.000 Lợi nhuận giảm -25.000 ngđ Hoặc Chứng minh cách 2: Không có Có đơn đặt đơn đặt hàng hàng đặc đặc biệt biệt (30.000spB) (40.000spB) (ngđ) (ngđ) Doanh thu 1.350.000 1.575.000(1) Trừ: Biến phí: 750.000 1.000.000(2) Số dư đảm phí 600.000 575.000 Trừ: Định phí bộ phận 300.000 300.000 Số dư bộ phận 300.000 275.000 (1) 1.575.000 ngđ=(30.000sp- 5.000sp)*45ngđ/sp+15.000sp*30ngđ/sp (2) 1.000.000 ngđ=40.000sp*25ngđ/sp Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị 11 Lê Đình Trực
 12. Bài 3: Phân tích CVP; Đánh giá thành quả quản lý vốn đầu tư a. Tính doanh thu hịa vốn năm x1? Định phí 41.850 ngđ Chia: Tỷ lệ số dư đảm phí 40% Doanh thu hịa vốn 104.625 ngđ b. Tính số dư an tồn năm x1? Doanh thu 135.000 Trừ: Doanh thu hịa vốn 104.625 Số dư an tồn 30.375 c. Phải bán bao nhiêu sản phẩm trong năm x2 để đạt lợi nhuận gấp đơi năm x1? Số dư đảm phí mong muốn Định phí 41.850 ngđ Cộng: Lợi nhuận mong muốn 24300 66.150 ngđ Chia: Số dư đảm phí đơn vị 12 ngđ/sp Sơố lượng sản phẩm cần bán 5.513 sp Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị 12 Lê Đình Trực
 13. d. Tính tỷ lệ hồn vốn đầu tư (ROI) dựa vào tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và số vịng quay của vốn đầu tư. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu Lợi nhuận 12.150 ngđ Chia: Doanh thu 135.000 9,00% Nhân: Số vịng quay của vốn đầu tư Doanh thu 135.000 Chia:Vốn đầu tư 54.000 2,5 ROI 22,50% e. Đánh giá thành quả quản lý vốn đầu tư năm x1 so với năm x0, biết rằng: năm x0 tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 10% và số vịng quay của vốn đầu tư là 2. Trong năm x2, để cải thiện thành quả quản lý vốn đầu tư, các nhà quản trị Cơng ty H cần cĩ những giải pháp nào? Chênh x1 x0 lệch Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 9% 10% -1% Nhân: Số vịng quay của vốn đầu tư 2,5 2,0 0,50 ROI 22,5% 20,0% 3% Thành quả quản lý vốn đầu tư năm x1 so x0: tốt (ROI tăng 3%) Mạnh trong quản lý vốn đầu tư: Tăng doanh thu, giảm vốn đầu tư (Số vịng quay của vốn đầu tư tăng 0,5 lần) Yếu trong quản lý vốn đầu tư: Kiểm sốt chi phí kém (tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giảm 1%) Cần kiểm sốt chi phí năm x2 tốt hơn. Bài 4: Báo cáo bộ phận; Phân tích CVP a. Lập báo cáo bộ phận cho Cơng ty A tháng 01 năm X1. Cơng ty A Báo cáo kết quả kinh doanh Tháng 01/x1 Tổng cộng Sản phẩm X Sản phẩm Y Số Số tiền % Số tiền % tiền % Doanh thu 100,00% 40.000 100,00% 72.000 100,00% Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị 13 Lê Đình Trực
 14. 112.000 Trừ: Biến phí 42.000 37,50% 24.000 60,00% 18.000 25,00% Số dư đảm phí 70.000 62,50% 16.000 40,00% 54.000 75,00% Trừ: Định phí bộ phận 30.000 26,79% 17.000 42,50% 13.000 18,06% Số dư bộ phận 40.000 35,71% (1.000) (2,50%) 41.000 56,94% Trừ: Định phí chung 20.000 17,86% Lợi nhuận 20.000 17,86% b. Cĩ nên ngừng kinh doanh sản phẩm nào trong hai loại sản phẩm X và Y? Tại sao?Biết rằng, tiền lương nhân viến bán hàng vẫn phải trả dù khơng cịn kinh doanh sản phẩm X, Y. Tuy sản phẩm X cĩ số dư bộ phận là (1.000 ngđ). Nhưng khơng nên ngừng kinh doanh vì: Số dư đảm phí bị mất đi 16.000 ngđ Trừ: Định phí bộ phận cĩ thể tránh 10.000 Lợi nhuận giảm 6.000 ngđ c. Tính doanh thu hịa vốn của Cơng ty A tháng 01 năm X1. Định phí tồn cơng ty 50.000 ngđ Chia: Tỷ lệ số dư đảm phí tồn cơng ty 62,50% Doanh thu hịa vốn tồn cơng ty 80.000 ngđ d. Cơng ty A đang nghiên cứu thay thế sản phẩm X bằng sản phẩm Z để lợi nhuận hàng tháng tồn cơng ty tăng gấp hai lần lợi nhuận của tháng 01 năm x1. Để đạt được lợi nhuận mong muốn số dư bộ phận của sản phẩm Z hàng tháng phải đạt được là bao nhiêu? Lợi nhuận mong muốn 40.000 ngđ Cộng: Định phí chung 20.000 Tổng số dư bộ phận 60.000 ngđ Trừ: Số dư bộ phận sản phẩm Y 41.000 Số dư bộ phận sản phẩm Z 19.000 ngđ Bài 5: Phân tích kết cấu hàng bán a. Tính doanh thu hịa vốn của Cơng ty S tháng 1 năm X1. Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị 14 Lê Đình Trực
 15. X Y Tổng cộng Số tiền % Số tiền % Số tiền % Doanh thu 4.000 ngđ 100% 7.200 ngđ 100% 11.200 ngđ 100,0% Trừ: Biến phí 2.400 60% 1.800 25% 4.200 37,5% Số dư đảm phí 1.600 ngđ 40% 5.400 ngđ 75% 7.000 ngđ 62,5% Trừ: Định phí 5.000 Lợi nhuận 2.000 ngđ Doanh thu Định phí 5.000ngđ 8.000ngđ hòa vốn Tỷ lệsố dư đảm phí 62,5% b. Nếu số lượng sản phẩm tiêu thụ của cả hai loại sản phẩm vẫn là 1.000 sản phẩm trong tháng 2 năm X1, nhưng kết cấu sản phẩm tiêu thụ thay đổi: tăng số lượng sản phẩm X và giảm số lượng sản phẩm Y được tiêu thụ tương ứng, lợi nhuận tháng 2 năm X1 sẽ tăng hay giảm so với tháng 1 năm X1? Giải thích. Lợi nhuận tháng 2 năm X1 sẽ giảm so với tháng 1 năm X1. Nếu kết cấu sản phẩm tiêu thụ thay đổi theo hướng: tăng số lượng sản phẩm X và giảm số lượng sản phẩm Y được tiêu thụ tương ứng, thì cứ tăng 1 sản phẩm X (đồng thời giảm 1 sản phẩm Y) số dư đảm phí của cơng ty sẽ giảm 5ngđ/sp (9ngđ/sp - 4ngđ/sp) do đĩ, lợi nhuận sẽ giảm (định phí khơng đổi). c. Trở lại dữ liệu ở câu b trên. Doanh thu hịa vốn tháng 2 năm X1 sẽ tăng hay giảm so với tháng 1 năm X1? Giải thích. Doanh thu hịa vốn tháng 2 năm X1 sẽ tăng so với tháng 1 năm X1. Nếu kết cấu sản phẩm tiêu thụ thay đổi theo hướng: tăng số lượng sản phẩm X và giảm số lượng sản phẩm Y được tiêu thụ tương ứng, thì cứ tăng 1 sản phẩm X (đồng thời giảm 1 sản phẩm Y) số dư đảm phí của cơng ty sẽ giảm 5ngđ/sp (9ngđ/sp - 4ngđ/sp) trong khi doanh thu chỉ giảm 2ngđ/sp (12ngđ/sp - 10ngđ/sp). Từ đĩ tỷ lệ số dư đảm phí của Cơng ty sẽ giảm, định phí khơng đổi, kết quả là doanh thu hịa vốn sẽ tăng. Bài 6: Báo cáo bộ phận; Phân tích kết cấu hàng bán; Phân tích CVP a)Lập báo cáo bộ phận cho Cơng ty S tháng 01/x1: CƠNG TY S Báo cáo kết quả kinh doanh Tháng 01/x1 Tổng cộng Sản phẩm X Sản phẩm Y Số tiền % Số tiền % Số tiền % Doanh thu 112.000 100,0% 40.000 100,0% 72.000 100,0% Trừ: Biến phí 42.000 37,5% 24.000 60,0% 18.000 25,0% Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị 15 Lê Đình Trực
 16. Số dư đảm phí 70.000 62,5% 16.000 40,0% 54.000 75,0% Trừ: Định phí bộ phận 30.000 26,8% 10.000 25,0% 20.000 27,8% Số dư bộ phận 40.000 35,7% 6.000 15,0% 34.000 47,2% Trừ: Định phí chung 20.000 17,9% Lợi nhuận 20.000 17,9% b) Cĩ nên ngừng kinh doanh sản phẩm nào trong hai sản phẩm X và Y khơng? Tại sao? Cả hai sản phẩm X và Y cĩ số dư bộ phận đều là số dương, điều đĩ cĩ nghĩa là số dư đảm phí do từng bộ phận tạo ra, khơng những đủ để trang trải tồn bộ định phí ở từng bộ phận, mà cịn đĩng gĩp vào việc bù đắp các định phí chung. Ngừng kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào, định phí chung cũng khơng thay đổi, nhưng số dư bộ phận sẽ giảm tương ứng, từ đĩ lợi nhuận tồn cơng ty sẽ giảm tương ứng. c) Tính doanh thu hịa vốn của Cơng ty S tháng 1 năm X1. Định phí tồn cơng ty 50.000 ngđ Chia: Tỷ lệ số dư đảm phí tồn cơng ty 62,50% Doanh thu hịa vốn tồn cơng ty 80.000 ngđ d) Nếu số lượng sản phẩm tiêu thụ của cả hai loại sản phẩm vẫn là 1.000 sản phẩm trong tháng 02 năm X1, nhưng kết cấu sản phẩm tiêu thụ thay đổi: tăng số lượng sản phẩm Y và giảm số lượng sản phẩm X được tiêu thụ tương ứng, doanh thu hịa vốn tháng 02 năm X1 sẽ tăng hay giảm so với tháng 01 năm X1? Giải thích. Doanh thu hịa vốn tháng 02 năm X1 sẽ giảm so với tháng 01 năm X1. Nếu kết cấu sản phẩm tiêu thụ thay đổi theo hướng: tăng số lượng sản phẩm Y và giảm số lượng sản phẩm X được tiêu thụ tương ứng, thì cứ tăng 1 sản phẩm Y (đồng thời giảm 1 sản phẩm X) số dư đảm phí của cơng ty sẽ tăng 50ngđ/sp (90ngđ/sp - 40ngđ/sp) trong khi doanh thu chỉ tăng 20ngđ/sp (120ngđ/sp - 100ngđ/sp). Từ đĩ tỷ lệ số dư đảm phí của Cơng ty sẽ tăng, định phí khơng đổi, kết quả là doanh thu hịa vốn sẽ giảm. -/- Bài tập tổng hợp Kế tốn quản trị 16 Lê Đình Trực