Bài tập Nguyên lý kế toán (tiếp)

pdf 36 trang vanle 15/05/2021 2590
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài tập Nguyên lý kế toán (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_tap_nguyen_ly_ke_toan_tiep.pdf

Nội dung text: Bài tập Nguyên lý kế toán (tiếp)

 1. Bài tập Nguyên Lý Kế Toán
 2. TR NG I H C KINH T KHOA K TOÁN Bài t p NGUYÊN LÍ K TOÁN LI NÓI U Cùng v i vi c biên so n Giáo trình Nguyên lí k toán, Khoa K toán, Tr ng i h c Kinh t - i h c à N ng biên so n quy n BÀI T P NGUYÊN LÍ K TOÁN d a trên n i dung Giáo trình này. Trên tinh th n ph c v gi ng d y và h c t p, góp ph n nâng cao ch t l ng ào t o, quy n BÀI T P NGUYÊN LÍ K TOÁN ã c nhóm gi ng viên tr c a Khoa chu n b chu áo, th o lu n nhi u l n, sát v i chu n m c k toán, v i các bài t p t ơn gi n n ph c t p. Hi v ng quy n Bài t p s giúp cho sinh viên c ng c nh ng ch ơ ng ã h c, nâng cao k n ng th c hành và chu n b t t cho vi c h c các môn k toán c th ti p theo. Trân tr ng gi i thi u v i b n c, c bi t vi sinh viên trong và ngoài ngành k toán, v i sinh viên các h ào t o quy n BÀI T P NGUYÊN LÍ K TOÁN TR NG I H C KINH T KHOA K TOÁN
 3. BÀI 1 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. Mc ích c a k toán là ch cung c p thông tin v tình hình kinh t tài chính cho ng i qu n lí ơn v . 2. K toán nghiên c u tài s n c a ơn v không ch tr ng thái t nh mà còn nghiên c u c s vn ng c a tài s n. 3. K toán ch c n thi t cho các ơn v ho t ng vì m c tiêu l i nhu n. 4. Hai ch c n ng c ơ b n c a k toán là thông tin và ki m tra. 5. Qui trình k toán trong ơn v g m ba giai on: Thu th p, o l ng và ghi nh n. 6. o l ng i t ng k toán là tài s n, th c o hi n v t là th c o t t nh t. 7. Th c o giá tr là th c o b t bu c c s d ng trong k toán. 8. S k p th i c a thông tin k toán không c n t ra, mi n là thông tin ó ph n ánh y , toàn di n, trung th c, khách quan ho t ng kinh t tài chính c a ơn v . BÀI 2 Vn d ng các nguyên t c k toán chung c th a nh n x lí các tình hu ng sau: 1. Ch s h u công ty X cho ông S (nhân viên c a công ty) vay 5.000.000 ng. Kho n n c a ông S có ghi vào s k toán c a công ty X không? 2. Ngày 1/1/N công ty X chi 60.000.000 ng thanh toán ti n thuê v n phòng cho c n m, b t u t ngày 1/1/N. Anh (ch ) hãy cho bi t s ti n thuê v n phòng c ghi nh n vào chi phí qu n lý doanh nghi p c a tháng 01/N là bao nhiêu? 3. Ngày 15/06/N Công ty X xu t 100 s n ph m A chuy n i bán cho Công ty Y. Ngày 20/06/N Công ty Y nh n c hàng và ch p nh n thanh toán. S s n ph m trên c h ch toán tiêu th vào th i im nào? 4. Ch s h u công ty X mua m t ôtô con dùng riêng cho gia ình v i giá 330.000.000 ng, ã thanh toán bng chuy n kho n t tài kho n cá nhân c a ông ta. Giá tr c a ôtô trên có c ghi vào s k toán c a công ty X không? BÀI 3 Ch n m t ý c t A phù h p v i m t ý c t B: Ct A Ct B 1. Khái ni m th c th kinh doanh a. Chi phí c ghi nh n xác nh k t qu kinh doanh trong kì là chi phí phát sinh t o nên doanh thu ã ghi nh n trong kì. 2. Gi thi t ho t ng liên t c b. Vi c ghi chép k toán c a m t ơn v là c l p và tách bi t v i ch s hu ca nó và i v i các ơn v khác. 3. Nguyên t c kì k toán c. Báo cáo k toán c a ơn v c l p sau nh ng kho ng th i gian nh t nh. 4. Nguyên t c th c o ti n t d. Giá tr c a tài s n c xác nh c n c vào s ti n ho c các kho n t ơ ng ơ ng ti n ph i chi ra có tài s n ó t i th i im hình thành tài s n. 5. Nguyên t c phù h p e. Các i t ng k toán ph i c xác nh giá tr b ng ti n ghi s . 6. Nguyên t c giá phí f. N u vi ph m gi thi t này, vi c o l ng các i t ng theo giá th tr ng s có ý ngh a h ơn so v i giá g c 7. Gi thuy t c ơ s d n tích g. Các nghi p v kinh t phát sinh c ghi nh n không nh t thi t liên quan n vi c thu và chi ti n. BÀI 4 Ch n ph ơ ng án tr l i úng nh t cho các câu sau: 1. Thông tin k toán c n c trình bày trung th c và khách quan nh m b o m yêu c u v :
 4. a. Tính tr ng y u b. úng h n c. Tính so sánh d. tin c y 2. M c tiêu chính c a nguyên t c nh t quán nh m: a. Cung c p thông tin úng th i h n b. Tng c ng tính so sánh c c a các báo cáo tài chính gi a các kì k toán khác nhau c. Bo m s phù h p doanh thu và chi phí trong m t kì k toán d. Bo m các thông tin gi ng nhau c trình bày trong m i kì k toán 3. Khái ni m th c th kinh doanh c ph n ánh t t nh t qua phát bi u nào sau ây: a. Khi công ti m và công ti con c h p nh t cho m c ích k toán, gi thi t này b vi ph m b. Cách t t nh t o l ng tin c y k t qu ho t ng c a ơn v là o l ng các k t qu 1o t i th i im nó b gi i th . c. Ho t ng c a ơn v c tách bi t v i ng i ch s h u và các ơ n v khác. d. Mt th c th kinh doanh là ơ n v kinh doanh làm t i a hoá l i ích c a ng i ch s h u 4. ơ n v k toán có th là: a. Doanh nghi p s n xu t hay doanh nghi p th ơ ng m i b. Ngân hàng c. Tr ng h c, b nh vi n d. C a, b và c. 5. Khi có l m phát phi mã thì vi c áp d ng nguyên t c nào sau ây s làm gi m tính h u ích c a thông tin k toán : a. Nguyên t c giá g c b. Nguyên t c phù h p c. Nguyên t c th n tr ng d. C a và c 6. M c dù có ý ki n ph n i liên quan n vi c s d ng giá g c xác nh giá tr tài s n, giá g c v n c s dng vì: a. Ph n ánh t t giá hi n hành b. Bo m ph n ánh giá tr tài s n úng v i chi phí th c t c. Làm ơ n gi n vi c so sánh s li u qua các n m d. Giá g c tính n s thay i v giá c a i t ng c o l ng. 7. Theo ph ơ ng th c bán hàng hóa thông th ng, doanh thu c ghi nh n khi: a. Doanh nghi p ã thu c ti n b. Quy n s h u hàng hoá bán ra c chuy n giao c. Ng i mua ã nh n c hàng d. Hàng hóa ã c xu t kho 8. Phát bi u nào sau ây c p n nguyên t c phù h p: a. Ghi nh n tài s n ph i phù h p v i ngu n hình thành tài s n b. Ti n chi ra trong kì ph i phù h p v i ti n thu trong kì c. Thu nh p nên c báo cáo trên c ơ s hàng quí d. Chi phí xác nh k t qu ph i phù h p v i doanh thu ã ghi nh n 9. Nguyên t c nào cho phép ghi nh n m t kho n l khi có ch ng c ch a ch c ch n: a. Th n tr ng b. Phù h p c. Nh t quán
 5. d. Khách quan 10. Nguyên t c tr ng y u liên quan n a. Nh ng kho n m c có s ti n l n: b. Nhng thông tin mà vi c không trình bày ho c trình bày sai nh ng thông tin này làm nh h ng n vi c ra quy t nh c a ng i s d ng nh ng thông tin này. c. Nh ng nghi p v phát sinh th ng xuyên v i qui mô l n d. Vi c cung c p thông tin cho ng i s d ng BÀI 5 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. Khái ni m ơn v k toán ch phù h p khi ơn v c c p n là m t doanh nghi p ho t ng vì l i nhu n. 2. Gi thi t ho t ng liên t c c v n d ng trong h u h t các tr ng h p tr khi m t doanh nghi p chu n b gi i th . 3. Nu công ti A mua tài s n c a công ti B, nguyên t c giá phí yêu c u công ti A ghi nh n tài s n theo úng giá g c ban u mà công ti B ã ghi nh n. 4. Theo nguyên t c phù h p, có th có m t kho n chi phí c ph n ánh trên báo cáo tài chính c a m t kì, nh ng vi c chi ti n l i di n ra vào m t kì k toán khác. 5. Khi s ti n c a m t kho n m c c các k toán viên cho là không tr ng y u so v i các kho n m c khác, kho n m c ó có th b xoá b kh i s k toán. 6. Tuân th nguyên t c nh t quán c hi u là vi c áp d ng các nguyên t c và ph ơ ng pháp k toán i v i các nghi p v t ơ ng t không c thay i trong b t kì tr ng h p nào. 7. Khi giá th tr ng c a m t tài s n thay i thì k toán c phép iu ch nh giá tr c a tài s n ó v giá th tr ng trong b t kì tr ng h p nào. BÀI 6 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. Tài s n c a ơn v là nh ng ngu n l c kinh t do ơn v ki m soát và có th mang l i l i ích kinh t trong tơ ng lai. 2. Tài s n ca ơn v ph i là nh ng tài s n thu c quy n s h u c a ơn v . 3. K toán ch ghi nh n nh ng tài s n xác nh c giá tr m t cách áng tin c y. 4. Ti th i im ký h p ng mua hàng hóa, ơ n v ghi nh n hàng hóa ó là tài s n c a ơn v . 5. Nguyên t c th n tr ng yêu c u kh n ng mang l i l i ích kinh t trong t ơ ng lai c a tài s n ph i ch c ch n. 6. Tt c nh ng tài s n thuê u không ph i là tài s n c a ơn v . 7. Chi phí nghiên c u không uc ghi nh n là tài s n vô hình vì không ch c ch n chi phí này có mang l i l i ích kinh t trong t ơ ng lai hay không. 8. Chí phí tr tr c là tài s n. 9. Vi c qui nh tiêu chu n giá tr i v i TSC th hi n nguyên t c tr ng y u c a k toán. 10. Hàng t n kho ch bao g m nh ng hàng hoá c l u tr t i kho c a ơn v . 11. Theo chu n m c k toán (VAS 01), chi phí ph i tr c xem là n ph i tr . 12. Ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p lãi ho c l s làm t ng ho c gi m ngu n v n ch s h u. 13. Trách nhi m pháp lý c a ơn v i v i ngu n v n ch s h u và n ph i tr là gi ng nhau. 14. Mt lo i ngu n v n ch tham gia hình thành nên m t lo i tài s n. 15. Ngu n v n ch s h u c a m t ơn v c xác nh khi ã xác nh c giá tr tài s n và n ph i tr ca ơn v . BÀI 7 Ch n m t ý c t A phù h p v i m t ý ct B:
 6. Ct A Ct B 1.Tài s n ng n h n a. Ti m n ng làm t ng ti n và các kho n t ơ ng ơ ng ti n 2. Tài s n dài h n b. Giá tr v n ch s h u c tính b ng s chênh l ch gi a giá tr tài s n và n ph i tr . 3. N ph i tr c. Tài s n ng n h n d tr cho quá trình ho t ng c a ơn v . 4. Ngu n v n CSH d. Nh ng kho n n có th i h n thanh toán trong vòng m t n m 5. L i ích kinh t e. Quy n s d ng l i ích kinh t do m t ngu n l c mang l i. 6. Tài s n c nh f. Nh ng kho n chi tiêu ã phát sinh nh ng liên quan n l i ích kinh t c a nhi u kì k toán 7. Ph ơ ng trình k toán g. Kho ng th i gian trung bình t lúc chi ti n mua v t t , hàng hoá d tr cho s n xu t kinh doanh n khi bán thành ph m hàng hoá hay cung c p d ch v thu c ti n. 8. Ngu n v n kinh doanh h. Ngu n v n ch s h u tài tr cho b ph n tài s n dùng vào m c ích kinh doanh. 9. Các kho n ph i thu i.Nh ng kho n n có th i h n thanh toán trên m t n m. 10. Hàng t n kho k.Tài s n có th i gian luân chuy n trong m t chu kì kinh doanh bình th ng. 11. N ng n h n l.Ph n ánh m i quan h gi a tài s n và ngu n hình thành tài s n. 12. N dài h n m. Ngh a v hi n t i phát sinh t các giao d ch và s ki n ã qua mà ơ n v ph i thanh toán t ngu n l c c a mình. 13. Chu kì kinh doanh n.Tài s n dài h n do ơn v n m gi s d ng cho ho t ng thông th ng c a ơn v . 14. Quy n ki m soát o. Quy n c a ơn v nh n ti n, hàng hoá ho c d ch v t các t ch c, cá nhân khác. 15. Chí phí tr tr c p. Tài s n có th i gian luân chuy n dài h ơn m t chu kì kinh doanh bình th ng. BÀI 8 Da vào nh ngh a và tiêu chu n ghi nh n tài s n hãy gi i thích các ngu n l c sau ây có ph i là tài s n c a ơn v hay không? 1. Nguyên li u, v t li u ơn v mua v ph c v cho quá trình s n xu t. 2. Mt i ng công nhân v i tay ngh cao. 3. Mt l ng hàng hoá th c ph m l n t i kho c a ơn v ã b m m c và quá h n không th tiêu th c dù ơ n v có h giá n m c nào. 4. Mt thi t b s n xu t c ơn v thuê ngoài trong th i gian ng n s d ng thay cho thi t b c a ơn v b h h ng ang s a ch a. 5. Nhãn hi u s n ph m hàng hóa c a ơn v r t n i ti ng a ph ơ ng. BÀI 9 Có tài li u v tình hình tài s n và ngu n v n c a m t doanh nghi p vào ngày 01/01/N nh sau: (VT: 10.000 ng) 1. u t trái phi u 5.000 2. Máy móc thi t b 125.000 3. Ngu n v n kinh doanh 455.000 4. Vn góp liên doanh 21.000 5. Vay ng n h n ngân hàng 20.000 6. Ph i thu c a khách hàng 12.000 7. Ph i tr cho ng i bán 55.000 8. Tm ng 2.000 9. Vt li u ph 9.000 10. Thu ph i n p Nhà n c 15.000 11. Công c , d ng c 3.000
 7. 12. Sn ph m d dang 6.000 13. Ti n m t 2.000 14. Ph i tr ng i lao ng 50.000 15. Nhà x ng 240.000 16. Vay dài h n 140.000 17. Thi t b v n phòng 137.000 18. Ti n g i ngân hàng 115.000 19. Nguyên li u, v t li u chính 15.000 20. Bn quy n v ch t o s n ph m m i 25.000 21. Li nhu n ch a phân ph i 60.000 22. Thành ph m 24.000 23. Qu u t phát tri n 10.000 24. Ph n m m máy vi tính 17.000 25. u t c phi u dài h n 17.000 26. Ngu n v n u t xây d ng c ơ b n 110.000 27. Giá tr quy n s d ng t 120.000 28. Câu l c b , nhà v n hóa 20.000 Yêu c u: 1. Hãy s p x p các kho n m c trên theo t ng lo i tài s n (ng n h n và dài d n) và t ng lo i ngu n v n (N ph i tr và Ngu n v n ch s h u) c a Công ti. 2. Cho bi t t ng giá tr tài s n và t ng giá tr ngu n v n c a công ti. Nh n xét. BÀI 10 Vn d ng m i quan h gi a tài s n và ngu n v n xác nh ngu n v n kinh doanh c a doanh nghi p trong tr ng h p sau: Ti n m t 50.000 Ph i tr cho ng i bán 100.000 Thành ph m 35.000 Ph i thu c a khách hàng 22.000 Vay ng n h n 250.000 Máy móc, thi t b 600.000 u t ng n h n 120.000 Hàng mua ang i ng 20.000 Vay dài h n 450.000 Ph i tr cho ng i lao ng 10.000 Hàng g i i bán 30.000 Nguyên li u, v t li u 130.000 Li nhu n ch a phân ph i 75.000 Nhà x ng 250.000 Sn ph m d dang 60.000 Công c , d ng c 15.000 Vay dài h n n h n tr 100.000 Ngu n v n kinh doanh X
 8. BÀI 11 Ch n ph ơ ng án tr l i úng nh t cho các câu sau: 1. Ch ng t nào sau ây không th làm c n c ghi s : a. Hoá ơ n bán hàng b. Phi u xu t kho c. Lnh chi ti n d. Phi u chi. 2. Ch ng t nào sau ây không ph i là ch ng t g c: a. Hoá ơ n bán hàng b. Phi u xu t v t t theo h n m c c. B ng kê chi ti n d. Phi u thu 3. Y u t nào sau ây không ph i là y u t b t bu c c a m t hoá ơn bán hàng: a. Ngày, tháng, n m b. Ph ơ ng th c bán hàng c. Tên, a ch ng i bán, ng i mua d. Tên, s lu ng, giá tr hàng 4. Y u t nào sau ây d n t i ch ng t không m b o v hình th c khi ki m tra: a. T y xoá b. Ghi b ng bút chì c. Không ghi ngày tháng d. C a, b và c. 5. Khi ki m tra n i dung ch ng t c n ki m tra: a. Vi c tính toán s li u trên ch ng t b. Qui mô nghi p v có úng m c phê chu n không c. Nghi p v kinh t ph n ánh trên ch ng t có h p pháp không d. C a, b và c. 6. Trong hóa ơ n giá tr gia t ng, y u t nào là b t bu c a. S l ng, thành ti n hàng mua b. Ph ơ ng th c thanh toán c. Ngày, tháng, n m d. C a,b và c BÀI 12 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. Ch ng t c xác nh là b o m tính pháp lí tr c h t ph i có y các y u t c a m t b n ch ng t . 2. Mt yêu c u v tính pháp lý c a ch ng t là ph i có các ch ký c a các bên có liên quan. 3. Ch ng t m nh l nh có th làm c n c ghi s 4. Ch ng t th t c k toán là lo i ch ng t có y c ơ s pháp lý cho các cu c thanh tra, ki m tra. 5. Mi nghi p v ghi vào s sách k toán u ph i có ch ng t h p pháp, h p l . tín)
 9. BÀI 13 Cho các c m t sau: a. T ng h p b. Chi ti t c. Ghi kép d. Ghi ơ n e. Quan h KT f. nh kho n g. S d u kì h. S d cu i kì i. S phát sinh j. S phát sinh tng k. Tài s n l. Ngu n v n m. Cùng bên n. Ng c bên o. N p. Có q. Cân i tài kho n r. T ng h p chi ti t s. i chi u bàn c t. Bút toán Ch n các c m t cho s n trên in vào ch tr ng trong các nh ngh a sau: 1. là khái ni m bi u th m i quan h mang tính hai m t gi a tài s n và ngu n v n, gi a t ng và gi m ca các i t ng k toán c th trong m i nghi p v kinh t . 2. Vi c s d ng các tài kho n t ng h p ph n ánh và theo dõi các i t ng k toán có n i dung kinh t dng t ng quát g i là k toán 3. là s hi n có c a i t ng k toán ph n ánh trên tài kho n lúc u kì. 4. S bi n ng làm t ng i t ng k toán trong kì là 5. Kt c u c a tài kho n ph n ánh luôn ng c v i k t c u c a tài kho n ph n ánh 6. Kt c u c a tài kho n luôn gi ng v i k t c u c a tài kho n 7. Tài kho n dùng ph n ánh m t cách chi ti t v i t ng k toán ã ph n ánh trong tài kho n tơ ng ng. 8. S d u kì c a tài kho n ph n ánh tài s n c qui nh n m bên 9. S phát sinh t ng n m v i s d u kì, s phát sinh gi m n m v i s d u kì. 10. Vi c ghi chép ph n ánh nghi p v kinh t vào ít nh t hai tài kho n có liên quan theo úng quan h i ng k toán g i là 11. Mi nghi p v kinh t sau khi xác nh ghi N vào tài kho n nào, ghi Có vào tài kho n nào v i s ti n bao nhiêu, k toán th c hi n b ng m t l n ghi vào tài kho n g i là 12. ki m tra s liêu ghi chép gi a các tài kho n t ng h p có th s d ng b ng ho c b ng , còn ki m tra vi c ghi chép gi a tài kho n t ng h p và tài kho n chi ti t có th l p b ng Lu ý: Có nh ng c m t c s d ng nhi u h ơn m t l n và có nh ng c m t có th không c s d ng. BÀI 14 Ch n ph ơ ng án tr l i úng nh t cho các câu sau: 1. Tài kho n k toán thi t k theo ki u 2 bên d a trên c ơ s : a. Tính a d ng c a i t ng k toán b. Theo yêu c u c a qu n lý c. c im v n ng mang tính 2 m t c a i t ng k toán d. m b o nguyên t c ghi kép 2. Tài kho n k toán thi t k theo nhi u c p khác nhau d a trên c ơ s : a. Tính a d ng c a i t ng k toán b. Yêu c u c a qu n lí phù h p v i tính a d ng c a i t ng k toán. c. c im v n ng mang tính 2 m t c a i t ng k toán d. m b o nguyên t c ghi kép 3. Tài kho n ph n ánh tài s n có k t c u ng c v i tài kho n ph n ánh ngu n v n d a trên c ơ s : a. Tính a d ng c a i t ng k toán b. Theo yêu c u c a qu n lý c. c im v n ng mang tính 2 m t c a i t ng k toán d. m b o nguyên t c ghi kép
 10. 4. Phát sinh t ng tài s n c ph n ánh vào: a. Bên N TK ph n ánh tài s n b. Bên Có TK ph n ánh tài s n c. Bên N TK ph n ánh ngu n v n d. Bên Có TK ph n ánh ngu n v n 5. Phát sinh gi m tài s n c ph n ánh vào: a. Bên Có TK ph n ánh tài s n b. Bên Có TK ph n ánh ngu n v n c. Bên N TK ph n ánh ngu n v n d. Bên N TK ph n ánh tài s n 6. Phát sinh t ng ngu n v n c ph n ánh vào: a. Bên N TK ph n ánh ngu n v n b. Bên Có TK ph n ánh ngu n v n c. Bên Có TK ph n ánh tài s n d. Bên N TK ph n ánh tài s n 7. Phát sinh gi m ngu n v n c ph n ánh vào: a. Bên Có TK ph n ánh tài s n b. Bên Có TK ph n ánh ngu n v n c. Bên N TK ph n ánh ngu n v n d. Bên N TK ph n ánh tài s n 8. Quan h i ng k toán c hi u là: a. Quan h gi a tài s n và ngu n v n b. Quan h v i ít nh t 2 tài kho n c. Quan h gi a t ng và gi m d. Quan h v s bi n ng gi a các i t ng k toán qua m i nghi p v kinh t phát sinh. 9. T ng tài s n, t ng ngu n v n v i cùng m t l ng giá tr s làm: a. Tng tài s n và t ng ngu n v n thay i b. Cơ c u tài s n, ngu n v n thay i c. Tng tài s n và t ng ngu n v n t ng lên v i cùng m t l ng giá tr d. C b và c 10. Ghi kép vào TK c hi u là: a. Ghi vào 2 i t ng k toán b. Ghi theo quan h i ng c. Ghi ng th i vào ít nh t 2 TK theo quan h i ng k toán d. C a và b. 11. Tài kho n t ng h p bi u hi n trong th c t là: a. S chi ti t b. Bng kê ch ng t c. S cái d. Bng t ng h p chi ti t 12. Tài kho n chi ti t bi u hi n trong th c t là: a. S chi ti t b. Bng kê ch ng t c. S cái d. Bng t ng h p chi ti t
 11. 13. K toán t ng h p và k toán chi ti t có m i quan h th hi n: a. c ti n hành ng th i b. Có quan h v m t s li u c. Không có quan h i ng d. C a, b và c 14. Công d ng c a “B ng cân i tài kho n”: a. Ki m tra tính cân i c a tài s n và ngu n v n b. Ki m tra vi c ghi chép trên TK chi ti t c. Ki m tra vi c ghi chép trên TK t ng h p d. C a, b và c 15. Công d ng c a “ B ng t ng h p chi ti t”: a. Ki m tra vi c ghi chép trên TK chi ti t b. Ki m tra vi c ghi chép trên TK t ng h p c. Ki m tra s li u gi a k toán t ng h p và k toán chi ti t d. Không câu nào úng BÀI 15 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. N, Có là thu t ng dùng trong k toán phân bi t hai bên c a tài kho n ch không có ý ngh a v m t kinh t . 2. Ghi kép vào tài kho n là ch ghi vào hai tài kho n có liên quan. 3. Qua các lo i quan h i ng k toán có th th y r ng tính cân i gi a tài s n và ngu n v n s không b phá v . 4. gi m nh kh i l ng công vi c ghi s có th g p nhi u nh kho n gi n ơn thành m t nh kho n ph c t p. 5. Mi tài kho n t ng h p và chi ti t s d ng trong k u c ph n ánh trên B ng cân i tài kho n. 6. Khi ki m tra cân i trên B ng cân i tài kho n hoàn toàn úng thì k t lu n vi c ghi chép c a k toán là chính xác. BÀI 16 Ông Nguy n V n Anh ã ng kí thành l p m t công ti t nhân v i tài s n ban u nh sau: - Ti n g i ngân hàng : 1.000.000.000 - Ti n m t : 500.000.000 Trong n m N, t i Công ti này có các nghi p v kinh t phát sinh nh sau: ( VT: ng) 1. Mua thi t b v n phòng tr giá 60.000.000 ã tr b ng TGNH. 2. Mua thi t b s n xu t 250.000.000, ã chuy n kho n tr cho ng i bán 100.000.000, s còn l i công ti còn n. 3. Mua nguyên li u c a ng i bán M ch a tr ti n tr giá 50.000.000. 4. Mua công c dung c tr giá 12.000.000 ã tr b ng ti n m t. 5. Vay ng n h n tr h t n cho ng i bán M. 6. Dùng ti n m t tr l ơ ng nhân viên 3.000.000 Yêu c u: 1. Xác nh ph ơ ng trình k toán khi thành l p công ti. 2. Xác nh tài s n và ngu n v n c a công ti sau m i nghi p v kinh t trên qua ph ơ ng trình k toán. BÀI 17 Công ti A có tình hình tài s n và ngu n v n vào ngày 31/12/N nh sau: (VT: 1.000 ng)
 12. 1. Ti n m t 50.000 2. Vay ng n h n 80.000 3. Máy móc thi t b 220.000 4. Ph n m m máy vi tính 35.000 5. Nguyên li u, v t li u 70.000 6. Vay dài h n 150.000 7. Ti n g i ngân hàng 170.000 8. Nhà x ng 350.000 9. Ph ơ ng ti n v n chuy n 250.000 10. Qu u t phát tri n 30.000 11. Ph i tr cho ng i bán 65.000 12.Ngu n v n kinh doanh X Trong tháng 01/N+1 có các nghi p v kinh t phát sinh t i công ti nh sau: ( VT: 1.000 ng) 1. Mua nguyên v t li u nh p kho tr giá 8.000 b ng ti n g i ngân hàng 2. Mua công c , d ng c nh p kho tr giá 7.500 ch a tr ti n cho ng i bán. 3. Vay ng n h n ngân hàng mua nguyên v t li u nh p kho: 10.000. 4. Mua b ng phát minh sáng ch tr giá 20.000 b ng ti n g i ngân hàng. 5. Dùng ti n m t tr n cho ng i bán 7.500. Yêu c u: 1. Aïp d ng ph ơ ng trình k toán tìm giá tr c a X, Sau ó cho bi t ph ơ ng trình k toán công ti vào ngày 31/12/N? 2. Cho bi t ph ơ ng trình k toán sau m i nghi p v kinh t trên. BÀI 18 Công ti B có tình hình tài s n và ngu n v n vào ngày 01/01/N nh sau: ( VT: 1.000 ng) Ti n m t 50.000 Ti n g i ngân hàng 1.000.000 Ph i thu c a khách hàng 120.000 Nguyên li u v t li u 750.000 TSC h u hình 5.000.000 Hao mòn TSC h u hình 750.000 Ph i tr cho ng i bán 550.000 Vay ng n h n 1.500.000 Ph i tr ng i lao ng 30.000 Thu và các kho n ph i n p Nhà n c 50.000 Ngu n v n kinh doanh X Qu u t phát tri n 600.000 Li nhu n ch a phân ph i 120.000 Trong tháng có các nghi p v phát sinh nh sau: 1. Mua v t li u nh p kho, tr giá 45.000 ch a tr ti n ng i bán. 2. Khách hàng tr ti n 20.000 b ng ti n g i ngân hàng. 3. Tr h t l ơ ng cho ng i lao ng b ng ti n m t: 30.000 4. Chi ti n m t tr n cho ng i bán: 70.000. 5. Ch s h u b sung v n kinh doanh m t thi t b s n xu t tr giá 150.000 6. Dùng ti n g i ngân hàng tr n vay ng n h n: 200.000. 7. Chi ti n m t thanh toán n thu Nhà n c: 20.000.
 13. 8. Trích t l i nhu n ch a phân phi b sung Ngu n v n kinh doanh: 100.000 và Qu u t phát tri n: 20.000. Yêu c u: 1. Aïp d ng ph ơ ng trình k toán tìm giá tr c a X, Sau ó cho bi t ph ơ ng trình k toán công ti vào ngày 01/01/N? 2. Phân tích s bi n ng c a các i t ng k toán và nh n xét v s thay i c a Tài s n và Ngu n v n sau mi nghi p v kinh t phát sinh. 3. nh kho n các nghi p v kinh t trên. BÀI 19 Có các nghi p v kinh t phát sinh trong tháng 01/N t i Công ti C nh sau: ( VT: ng) 1. Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu ti n m t: 20.000.000. 2. Chi ti n m t tr l ơ ng còn n ng i lao ng: 15.000.000. 3. Khách hàng tr ti n còn n Doanh nghi p b ng chuy n kho n qua ngân hàng:15.000.000. 4. Mua v t li u nh p kho, ch a thanh toán cho ng i bán 13.000.000. 5. Vay ng n h n Ngân hàng tr n cho ng i bán: 50.000.000. 6. Ch s h u b sung v n kinh doanh b ng m t ph ơ ng ti n v n t i tr giá 250.000.000. 7. B sung ngu n v n kinh doanh t l i nhu n ch a phân ph i 25.000.000. 8. Chuy n ti n g i ngân hàng tr ti n vay ng n h n: 20.000.000. 9. Chuy n ti n g i ngân hàng thanh toán thu còn n Ngân sách: 5.000.000. 10. Ch s h u rút v n kh i Doanh nghi p 10.000.000 b ng ti n m t. Yêu c u: 1. Sp x p các nghi p v kinh t trên theo các lo i quan h i ng k toán, ng th i phân tích nh h ng ca các nghi p v kinh t trên n ph ơ ng trình k toán c a Doanh nghi p. 2. nh kho n các nghi p v kinh t trên. BÀI 20 I/Tài li u: ( VT: ng) A- S d u kì c a các tài kho n t i Công ti D nh sau: TK 111 - Ti n m t 10.000.000 TK 112 - Ti n g i ngân hàng 130.000.000 TK 131 - Ph i thu c a khách hàng 18.000.000 Trong ó: - Ph i thu c a ơn v X 10.000.000 - Ph i thu c a ơn v Y 8.000.000 TK 152 - Nguyên li u v t li u 32.000.000 TK 211 - TSC h u hình 400.000.000 TK 214 - Hao mòn TSC 80.000.000 TK 311 - Vay ng n h n 20.000.000 TK 331 - Ph i tr cho ng i bán 80.000.000 Trong ó: - Ph i tr cho ơn v M 50.000.000 - Ph i tr cho ơn v N 30.000.000 TK 334 - Ph i tr ng i lao ng 15.000.000 TK 341 - Vay dài h n 115.000.000 TK 411 - Ngu n v n kinh doanh 280.000.000
 14. B- Trong kì có các nghi p v kinh t phát sinh nh sau: 1. Mua nguyên v t li u c a ơn v M nh p kho theo giá mua: 10.000.000, ch a tr ti n. 2. ơ n v X tr ti n b ng chuy n kho n qua ngân hàng: 10.000.000. 3. Doanh nghi p chuy n ti n g i ngân hàng tr h t n cho ơn v M. 4. Mua v t li u ph c a ơn v N nh p kho, tr giá 20.000.000 ch a tr ti n. 5. Ch s h u b sung v n kinh doanh m t thi t b s n xu t tr giá 60.000.000. 6. Chuy n ti n g i ngân hàng tr h t s ti n còn n cho ơn v N. 7. ơ n v Y tr ti n cho Doanh nghi p b ng ti n m t: 8.000.000. 8. Dùng ti n m t tr l ơ ng cán b công nhân viên: 15.000.000. II/ Yêu c u: 1. nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh. 2. M các tài kho n c n thi t ph n ánh s d u kì, s phát sinh trong kì và rút ra s d cu i kì c a các tài kho n. 3. Lp B ng cân i tài kho n vào cu i kì. BÀI 21 I/Tài li u: ( VT: ng) A- Ngày 01/01/N có tình hình m t s tài kho n t i m t Doanh nghi p c ơ khí nh sau: TK 331 - Ph i tr cho ng i bán 50.000.000 Trong ó: + Ph i tr cho Công ti A 30.000.000 + Ph i tr cho Công ti B 20.000.000 TK 152 -Nguyên li u,v t li u 100.000.000 Trong ó: + S t 60.000.000 + Thép 30.000.000 + Sơn 10.000.000 TK 112 - Ti n g i ngân hàng 160.000.000 TK 111-Ti n m t 10.000.000 B- Trong tháng 01/N có các nghi p v kinh t phát sinh: 1. Mua c a Công ti A: 10.000 kg s t, thành ti n 20.000.000 và 5.000 kg thép thành ti n 7.500.000. V t li u ã nh p kho, nh ng ch a thanh toán ti n. 2. Mua c a Công ti B: 10.000 kg thép, tr giá 15.000.000. V t li u ã nh p kho, nh ng ch a thanh toán ti n. 3. Mua c a Công ti C: 5.000 kg s t, tr giá 10.000.000, ã nh p kho và thanh toán b ng ti n m t. 4. Mua c a Công ti A: 5.000 kg s ơn, thành ti n 1.250.000, ã nh p kho nh ng ch a thanh toán ti n. 5. Xu t kho nguyên li u, v t li u dùng tr c ti p cho s n xu t (ghi N TK “Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p”) g m: - St 20.000 kg, thành ti n: 40.000.000 - Thép 15.000 kg, thành ti n: 22.500.000 - Sơn 25.000 kg, thành ti n: 6.250.000 6. Chuy n ti n g i ngân hàng tr n cho ng i bán 60.000.000. Trong ó: - Tr cho Công ti A : 40.000.000 - Tr cho Công ti B : 20.000.000
 15. II/ Yêu c u: 1. nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n. 2. Lp B ng t ng h p chi ti t v t li u c a Doanh nghi p, cho bi t s l ng v t li u t n u tháng 01/NN gm có: - St: 30.000 kg - Thép: 20.000 kg - Sơn : 40.000 kg 3. L p B ng t ng h p chi ti t thanh toán v i ng i bán. 4. i chi u s li u trên B ng t ng h p chi ti t v i s li u trên tài kho n t ng h p t ơ ng ng. BÀI 22 I/Tài li u: ( VT: 1.000 ng) A- Tình hình tài s n và ngu n v n c a Doanh nghi p X vào ngày 01/01/N nh sau: - Ti n m t 100.000 - Ti n g i ngân hàng 1.200.000 - Ph i thu c a khách hàng 100.000 - Nguyên li u, v t li u 410.000 - Tài s n c nh h u hình 2.800.000 - Vay ng n h n 200.000 - Vay dài h n 560.000 - Ph i tr cho ng i bán 140.000 - Thu và các kho n ph i n p Nhà n c 80.000 - Ph i tr ng i lao ng 30.000 - Ngu n v n kinh doanh 3.500.000 - Qu u t phát tri n 100.000 B- Trong tháng 01/NN có các nghi p v kinh t phát sinh: 1. Ch s h u góp v n b sung b ng ti n m t: 150.000. 2. Mua nguyên v t li u tr giá 50.000 nh p kho, ch a tr ti n ng i bán. 3. Rút TGNH v nh p qu ti n m t chu n b tr l ơ ng: 30.000. 4. Chi ti n m t tr l ơ ng ng i lao ng: 30.000. 5. Chuy n ti n g i ngân hàng n p thu cho Ngân sách: 5.000 và tr n vay ng n h n ngân hàng: 100.000. 6. Vay dài h n ngân hàng mua m t thi t b ng l c, tr giá 60.000. 7. Tm ng cho nhân viên thu mua i công tác b ng ti n m t: 3.000. 8. Vay ng n h n ngân hàng tr n cho ng i bán: 140.000. 9. Khách hàng tr ti n b ng chuy n kho n qua ngân hàng: 40.000. 10. Vay ng n h n mua công c , d ng c nh p kho tr giá: 60.000. II/Yêu c u: 1. M các tài kho n liên quan, ph n ánh s d u tháng, s phát sinh trong tháng và rút ra s d cu i tháng ca các tài kho n. 2. Lp B ng cân i tài kho n vào ngày 31/01/N. 3. Lp B ng i chi u ki u bàn c vào ngày 31/01/N. BÀI 23
 16. Có s li u trên m t s tài kho n c a m t Doanh nghi p nh sau: ( VT: ng) N TK Ti n m t Có N TK TGNH Có SD: xxx SD: xxx (1) 2.000.000 2.500.000 (4) (5)4.000.000 1.200.000 (3) (6) 3.000.000 500.000 (7) 2.500.000 (8) 3.000.000 (9) 1.500.000 (10) N TK NL, VL Có N TK Ph i thu KH Có SD: xxx SD: xxx (2) 25.000.000 2.000.000 (1) (4) 2.500.000 4.000.000 (5) (10) 1.500.000 3.000.000 (6) N TK Ph i tr NB Có SD: xxx (3) 1.200.000 (7) 500.000 25.000.000 (2) (8) 2.500.000 (9) 3.000.000 N TK Ph i tr NB A Có N TK Ph i tr NB B Có SD: xxx SD: xxx (3) 1.200.000 15.000.000 (2) (8) 2.500.000 10.000.000 (2) (7) 500.000 (9) 3.000.000 Yêu c u: Trình bày n i dung kinh t c a các nghi p v trên. BÀI 24 I/Tài li u: ( VT: ng) A- S d vào ngày 01/01/N c a m t s tài kho n t i m t Doanh nghi p nh sau: - TK Ph i thu khác (138) 1.500.000 Trong ó: + Ph i thu c a công nhân A 1.000.000 + Ph i thu c a ơn v X 500.000 - TK Ph i tr , ph i n p khác (338) 3.000.000 Trong ó: + Ph i tr cho công nhân B 1.200.000 + Ph i tr cho ơn v Y 1.800.000 - TK Ti n m t (111) 3.200.000 B- Trong tháng 01/N có các nghi p v kinh t phát sinh: 1. ơ n v X tr n cho Doanh nghi p b ng ti n m t: 500.000 2. Kh u tr ti n l ơ ng c a công nhân A v kho n ph i thu: 500.000 3. Chi ti n m t tr n cho công nhân B, s ti n: 1.200.000 4. Dùng ti n m t tr n cho ơn v Y: 800.000 II/ Yêu c u:
 17. 1. nh kho n các nghi p v kinh t trên. 2. Ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n có liên quan 3. Cho bi t tình hình các kho n ph i thu, ph i tr khác vào cu i ngày 31/01/N c a Doanh nghi p. BÀI 25 Ch n ph ơ ng án tr l i úng nh t cho các câu sau: 1. Các tài kho n c phân lo i thành lo i tài kho n c ơ b n, lo i tài kho n iu ch nh và lo i tài kho n nghi p v . Vi c phân lo i nh v y là d a trên: a. Ni dung kinh t c a tài kho n b. Công d ng c a tài kho n c. Mc ph n ánh c a tài kho n d. Mi quan h c a tài kho n v i báo cáo tài chính. 2. Vi c phân lo i tài kho n thành tài kho n ph n ánh tài s n, tài kho n ph n ánh ngu n v n và tài kho n ph n ánh quá trình kinh doanh là d a trên: a. Ni dung kinh t c a tài kho n b. Công d ng c a tài kho n c. Mc ph n ánh c a tài kho n d. Mi quan h c a tài kho n v i báo cáo tài chính. 3. Tài kho n nào d i ây không thu c nhóm tài kho n có s d n : a. TK Ti n m t b. TK tài s n c nh h u hình c. TK Ph i thu c a khách hàng d. TK Nguyên li u, v t li u 4. Tài kho n nào d i ây thu c nhóm tài kho n có s d N - Có: a. TK Ph i thu c a khách hàng b. TK Ph i tr cho ng i bán c. TK Ph i thu khác d. C a, b, c. 5. Tài kho n nào d i ây không cùng nhóm v i các tài kho n còn l i: a. TK Chi phí bán hàng b. TK Chi phí qu n lí doanh nghi p c. TK Chi phí tr tr c d. TK Chi phí nguyên li u, v t li u tr c tip BÀI 26 Hãy phân lo i nh ng tài kho n sau ây theo công d ng và k t c u c a tài kho n: TK 111 - Ti n m t TK 152 - Nguyên li u, v t li u TK 112 - TGNH TK 311 - Vay ng n h n TK 138 - Ph i thu khác TK 411 - Ngu n v n kinh doanh TK 338 - Ph i tr khác TK 632 - Giá v n hàng bán TK 711 - Thu nh p khác TK 911 - X K t qu kinh doanh TK 531 - Hàng bán b tr l i TK 214 - Hao mòn TSC TK 515 - Thu nh p tài chính TK 635 - Chi phí tài chính TK 641 - Chi phí bán hàng TK 627 - Chi phí SX chung TK 131 - Ph i thu c a khách hàng TK 154 - Chi phí SXKD d dang TK 335 - Chi phí ph i tr TK 413 - Chênh l ch t giá TK 242 - Chi phí tr tr c dài h n TK 139 - DP ph i thu khó òi TK 511 - Doanh thu bán hàng TK 642 - Chi phí QLDN BÀI 27 I/Tài li u: ( VT: ng)
 18. A- Tình hình thanh toán c a m t Doanh nghi p v i ng i bán, ng i mua vào ngày 01/01/N th hi n qua s d ca hai tài kho n. - TK Ph i thu c a khách hàng (131) (D N ) 12.000.000 Chi ti t: + Ph i thu c a Công ti A 10.000.000 + Ph i thu c a Công ti B 2.000.000 - TK Ph i tr cho ng i bán (331) (D Có) 8.000.000 Chi ti t: + Ph i tr cho Công ti M 5.000.000 + Ph i tr cho Công ti N 3.000.000 B- Trong tháng 01/NN Doanh nghi p có tình hình sau: 1. Mua nguyên li u tr giá 5.000.000 c a Công ti N nh p kho, ch a tr ti n. 2. Công ti A tr h t s ti n còn n Doanh nghi p b ng chuy n kho n qua ngân hàng 3. Vay ng n h n ngân hàng tr n cho Công ti M: 4.000.000 4. ng tr c ti n m t cho Công ti Q mua hàng: 2.500.000. 5. Công ti B chuy n kho n tr n cho Doanh nghi p: 2.000.000 6. Chuy n ti n g i ngân hàng tr h t n cho Công ti N và ng thêm 4.000.000 mua v t li u. 7. Công ti B ng tr c ti n mua hàng cho Doanh nghi p b ng ti n m t 1.500.000. 8. Nh p kho nguyên v t li u c a Công ti Q chuy n n, ti n hàng c tr vào s ti n ã ng tr c (nghi p v 4) tr giá: 2.250.000. II/ Yêu c u: 1. Ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n có liên quan. 2. Tính s d cu i kì c a TK 131, TK 331 và các tài kho n chi ti t c a chúng. Cho bi t ý ngh a c a các con s này. 3. Lp b ng t ng h p chi ti t Ph i thu c a khách hàng và Ph i tr cho ng i bán. BÀI 28 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. K toán ch ghi nh n nh ng i t ng có th xác nh c giá tr b ng ơ n v ti n t . 2. Nguyên t c giá g c không ph i là nguyên t c duy nh t o l ng i t ng k toán. 3. Giá g c là t t nh t o l ng i t ng k toán. 4. Trong th c t , khi doanh nghi p b gi i th hay phá s n thì giá tr th c hi n ròng c s d ng ph bi n nh t trong o l ng tài s n. 5. Vi c s d ng giá g c trong o l ng i t ng k toán có th m b o c tính tin c y c a thông tin k toán. 6. Vi c o l ng i t ng k toán ph i mang tính chính xác tuy t i. 7. Có nhi u ph ơ ng pháp o lng m t i t ng k toán. 8. Tin c y và th ng nh t là hai yêu c u c ơ b n c a vi c o l ng i t ng k toán. 9. Giá thay th thích h p khi s d ng o l ng tài s n, công n nh ng qu c gia có m c l m phát cao. 10. m b o o l ng i t ng k toán chính xác, t t c các chi phí ph i c t p h p tr c ti p. 11. Khi phân b chi phí, v n quan tr ng nh t là xác nh tiêu th c phân b phù h p. 12. Cơ s o l ng n ph i tr th ng d a trên c ơ s o l ng tài s n. 13. Chi phí phát sinh mà mang l i l i ích kinh t trong t ơ ng lai là chi phí xác nh k t qu . 14. Chi phí xác nh k t qu là chi phí khi phát sinh s làm gi m tài s n ho c t ng n ph i tr . 15. Doanh thu s c ghi nh n khi làm t ng m t tài s n nh ng không làm gi m tài s n khác hoc t ng n ph i tr . 16. Mi nghi p v t ng ngu n v n ch s h u s c ghi nh n là doanh thu.
 19. 17. Li nhu n k toán là chênh l ch gi a doanh thu và chi phí phù h p v i doanh thu. 18. K toán d n tích ghi nh n chi phí, doanh thu t i th i im phát sinh ch không ph i t i th i im chi ti n và thu ti n 19. Li nhu n k toán trên c ơ s k toán ti n luôn b ng l i nhu n k toán trên c ơ s d n tích. 20. Vi c phân lo i chi phí thành chi phí hình thành tài s n và chi phí xác nh l i nhu n ch có ý ngh a i vi c ơ s k toán d n tích. BÀI 29 Doanh nghi p ti n hành mua v t li u X ph c v cho s n xu t. Trong kì có các tài li u liên quan n vi c mua vt li u X nh sau: - Giá thanh toán 132.000.000 + Giá mua (ch a có thu GTGT) 120.000.000 + Thu GTGT 12.000.000 - Giá c c v n chuy n, b c x p (ch a có thu GTGT) 5.280.000 + Thu GTGT 264.000 - Chi phí cho b ph n mua hàng 658.800 - Kh i l ng v t li u mua 1.800 kg - nh m c hao h t t nhiên 0,72 % - Kh i l ng v t li u th c t nh p kho 1.794 kg Yêu c u: Tính giá th c t v t li u X nh p kho. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 30 Mt Doanh nghi p th ơ ng m i thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr , trong kì có tình hình mua hàng hóa nh sau: Mua m t lô hàng Y, giá mua (ch a có thu GTGT) 829.200.000 , thu GTGT 10%, tr ng l ng hàng ki m nh n bàn giao cho ơ n v v n t i 60.000 kg. Giá c c v n chuy n lô hàng này v nh p kho là 7.812.000 (trong ó thu GTGT là 372.000). S hàng mà ơ n v v n t i bàn giao t i kho c a ơn v th c t ch có 59.400 kg. Cho bi t: nh m c hao h t c a hàng Y là 0,48 %. Yêu c u: 1. Tính giá th c t c a hàng Y. 2. Xác nh s ti n hàng (theo giá thanh toán) mà ơ n v v n t i ph i b i th ng? BÀI 31 Mt Doanh nghi p s n xu t hai lo i s n ph m M và N. Chi phí s n xu t c t p h p theo dây chuy n s n xu t cho c hai lo i s n ph m. Trong kì, k toán ã t p h p chi phí s n xu t nh sau: ( VT: ng) - Chi phí NVL tr c ti p : 18.400.000 - Chi phí nhân công tr c ti p : 14.700.000 - Chi phí s n xu t chung : 2.058.000 Cu i kì, hoàn thành nh p kho 100 s n ph m M và 50 s n ph m N. Yêu c u: Tính giá thành s n ph m M và N hoàn thành nh p kho. Bi t r ng: - u kì và cu i kì không có s n ph m d dang - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p c phân b cho t ng lo i s n ph m theo nh m c nguyên v t li u tiêu hao. Cho bi t: + nh m c tiêu hao NVL cho s n ph m M: 70.000 /sp
 20. + nh m c tiêu hao NVL cho s n ph m N: 320.000 /sp - Chi phí nhân công tr c ti p c phân b cho t ng lo i s n ph m theo ti n l ơ ng nh m c. Cho bi t: + nh m c ti n l ơ ng c a s n ph m M: 80.000 /sp + nh m c ti n l ơ ng c a s n ph m N: 85.000 /sp - Chi phí s n xut chung c phân b cho t ng s n ph m theo chi phí nhân công tr c ti p. BÀI 32 Ch n ph ơ ng án tr l i úng nh t cho các câu sau: 1. Báo cáo tài chính : a. Ph n ánh khái quát v i t ng k toán b. Cung c p thông tin cho i t ng bên ngoài ơ n v c. Cung c p thông tin cho i t ng bên ngoài và các nhà qu n lí ơn v d. C a và c. 2. Báo cáo nào d i ây không c l p trên c ơ s k toán d n tích: a. Bng cân i k toán b. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh c. Báo cáo l u chuy n ti n t d. C a và b. 3. Chi phí lãi vay c trình bày riêng trên áo cáo k t qu ho t ng kinh doanh là theo nguyên t c a. Nh t quán b. Bù trù c. Tr ng y u b. Ho t ng liên t c 4. Các kho n m c nào c ph n ánh ph n tài s n c a B ng cân i k toán: a. Ph i thu c a khách hàng b. Khách hàng ng tr c cho ơn v c. ơ n v ng tr c cho ng i bán d. C b và c. 5. Doanh nghi p có s d N cu i ngày 31/12/N c a TK 131 ‘ph i thu c a khách hàng là 1.000.000, trong ó: - chi ti t 131-khách hàng A là 1.500.000 (d n ) - chi ti t 131-khách hàng B là 2.500.000 (d n ) - chi ti t 131-khách hàng C là 3.000.000 (d có) Vi c ph n ánh lên b ng Cân i k toán s nh sau: a. 1.000.000 bên ph n tài s n b. 4.000.000 ghi bình th ng bên ph n tài s n, 3.000.000 ghi âm bên tài s n c. 3.000.000 bên ph n ngu n v n d. 4.000.000 bên ph n tài s n, 3.000.000 bên ph n ngu n v n 6. S d Có c a TK 214 ‘hao mòn TSC s : a. Ghi th ng bên ph n tài s n c a b ng cân i k toán. b. Ghi th ng bên ph n ngu n v n c a b ng cân i k toán. c. Ghi âm bên tài s n c a b ng cân i k toán. d. Ghi âm bên ngu n v nc a b ng cân i k toán. 7. S d N c a TK ‘ L i nhu n ch a phân ph i’ s : a. Ghi âm bên tài s n c a b ng cân i k toán. b. Ghi th ng bên ph n tài s n c a b ng cân i k toán. c. Ghi th ng bên ph n ngu n v n c a b ng cân i k toán. d. Ghi âm bên ngu n v n c a b ng cân i k toán. 8. T ng l i nhu n k toán tr c thu c tính b ng: a. Tng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v tr t t c các chi phí trong kì
 21. b. Li nhu n thu n ho t ng kinh doanh c ng l i nhu n khác c. Li nhu n g p c ng l i nhu n khác d. Không câu nào úng 9. Dòng ti n nào d i ây không thu c ho t ng kinh doanh: a. Ti n thu t vi c bán hàng b. Ti n thu t thanh lí tài s n c. Ti n chi tr l ơ ng ng i lao ng d. Ti n chi tr n ng i bán. BÀI 33 Mt Doanh nghi p trong quý I /N có tài li u sau: ( vt:1.000 ). - Doanh thu bán hàng 8.000.000 - Gi m giá hàng bán 200.000 - Hàng bán b tr l i 500.000 - Giá v n hàng bán 5.000.000 - Doanh thu ho t ng tài chính 125.000 - Chi phí tài chính 95.000 - Chi phí bán hàng 250.000 - Chi phí qu n lí doanh nghi p 125.000 - Thu nh p khác 27.000 - Chi phí khác 18.000 Yêu c u: 1. Xác nh l i nhu n g p t ho t ng bán hàng và l i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh. 2. Xác nh l i nhu n khác và t ng l i nhu n tr c thu . BÀI 34 I/Tài li u: ( VT: 10.000 ) A- Bng cân i k toán ngày 31/12/N c a Công ti A nh sau: TÀI S N S ti n 1. Ti n m t 18.000 2. Ti n g i ngân hàng 21.700 3. Ph i thu c a khách hàng 1.700 4. Các kho n ph i thu khác 3.500 5. Nguyên li u, v t li u 8.500 6. Tài s n c nh h u hình 34.400 7. Hao mòn TSC h u hình (18.000) Tng c ng tài s n 69.800 NGU N V N 1. Vay ng n h n 3.000 2. Ph i tr cho ng i bán * 2.000 3. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c 3.600 4. Ph i tr ng i lao ng 1.200 5. Ngu n v n kinh doanh 60.000 Tng c ng ngu n v n 69.800 * Chi ti t ng i bán M: 2.000 B- Trong quý I n m N+1, có các nghi p v kinh t phát sinh sau: 1. Chuy n ti n g i ngân hàng tr n ng i bán M 2.000. 2. Công ti ng tr c ti n mua v t t cho ng i bán N 3.000 b ng ti n m t.
 22. 3. Chi ti n m t tr h t ti n l ơ ng cho ng i lao ng kì tr c. 4. Cp trên c p v n u t xây d ng c ơ b n cho Công ti b ng chuy n kho n qua ngân hàng: 150.000. 5. Vay dài h n ngân hàng mua thi t b s n xu t: 50.000 6. Chuy n ti n g i ngân hàng tr h t n vay ng n h n c a kì tr c. 7. S ph i thu khác c a kì tr c Công ti ã thu b ng ti n m t. II/ Yêu c u: 1. Ph n ánh s d u quý, s phát sinh trong quý và s d cu i quý vào các tài kho n có liên quan. 2. Lp B ng cân i tài kho n quý I n m NN+1 và B ng cân i k toán ngày 31/03/NN+1. 3. Có nh n xét gì gi a B ng cân i k toán và B ng cân i tài kho n. BÀI 35 I/Tàìi li u: ( VT: ng) A- S d vào 01/01/N c a m t s tài kho n m t Doanh nghi p s n xu t: - TK 152 25.000.000 Trong ó: + V t li u chính 20.000.000 + V t li u ph 5.000.000 - TK 151 10.000.000 Trong ó: + V t li u chính 8.000.000 + V t li u ph 2.000.000 - TK 111 8.000.000 - TK 112 30.000.000 B- Trong tháng 01/N Doanh nghi p có tình hình sau: 1. Mua v t li u chính nh p kho, giá mua (ch a có thu GTGT): 6.000.000, thu GTGT: 600.000; giá c c vn chuy n (ch a có thu GTGT) : 800.000, thu GTGT 5%. T t c ã c tr b ng ti n g i ngân hàng. 2. Nh p kho s v t li u chính i ng tháng tr c: 8.000.000. 3. Mua v t li u ph nh p kho, giá mua (ch a có thu GTGT): 3.000.000, thu GTGT: 300.000, ch a tr ti n ng i bán. 4. Cc v n chuy n s v t li u ph trên v nh p kho là: 945.000 (trong ó thu GTGT 45.000). 5. S v t li u ph i ng tháng tr c ã v nh p kho: 2.000.000. 6. Chuy n ti n g i ngân hàng tr ti n mua v t li u nghi p v 3: 1.800.000. 7. Mua v t li u chính, giá mua (ch a có thu GTGT): 5.000.000, thu GTGT: 500.000, ch a tr ti n cho ng i bán. Cu i tháng, s v t li u này v n ch a v nh p kho. II/ Yêu c u: 1. nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n k toán liên quan. 2. Cho bi t t ng giá tr các lo i v t li u nh p kho trong tháng. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 36 I/Tài li u: ( VT: 1.000 )
 23. A- S d vào ngày 01/01/N c a m t s tài kho n t i m t Doanh nghi p th ơ ng m i: - TK156 300.000 Trong ó: + Hàng hóa A 180.000 + Hàng hóa B 120.000 - TK151 50.000 Trong ó: + Hàng hóa A 20.000 + Hàng hóa B 30.000 - TK111 50.000 - TK112 200.000 - TK 331 (s d N ) 30.000 B- Mt s nghi p v kinh t phát sinh trong tháng 01/NN: 1. Mua hàng hóa A v nh p kho, giá mua (ch a có thu GTGT): 80.000, thu GTGT: 8.000, ch a tr ti n cho ng i bán. Chi phí b c x p: 3.000, ã thanh toán b ng ti n m t. 2. Toàn b s hàng hóa i ng tháng tr c ã v nh p kho. C c v n chuy n s hàng hóa này v nh p kho là 2.100 (trong ó thu GTGT 100), ã thanh toán b ng ti n m t. Chi phí v n chuy n c phân b cho 2 lo i hàng hóa theo tr giá mua. 3. Chuy n ti n g i ngân hàng thanh toán toàn b ti n mua hàng hóa A nghi p v 1. 4. Mua hàng hóa B v nh p kho, giá mua (ch a có thu GTGT):20.000, thu GTGT: 2.000, tr vào s ti n Doanh nghi p ã ng tr c cho ng i bán. Chi phí b c x p: 1.000, ã thanh toán b ng ti n m t. 5. Dùng ti n g i ngân hàng mua hàng hóa A và B, giá mua (ch a có thu GTGT): 60.000 (trong ó:hàng hóa A: 40.000, hàng hóa B: 20.000), thu GTGT: 6.000. n cu i tháng, s hàng này v n ch a v nh p kho. II/ Yêu c u: 1. nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n k toán liên quan. 2. Cho bi t tình hình hàng t n kho vào cu i tháng 01/N. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 37 I/Tài li u: ( VT: ng) A- Tình hình t n kho NVL u tháng 01/N t i Công ti ABC nh sau: - Vt li u X: 124.800.000 (S l ng: 60.000 kg) - Vt li u Y: 61.200.000 (S l ng: 40.000 kg) - Vt li u Z: 10.320.000 (S l ng: 40.000 kg) B- Tng h p tình hình nh p, xu t NVL trong tháng 01/N t i Công ti nh sau: 1. Ngày 01/01, mua nguyên li u nh p kho ch a thanh toán cho ng i bán: - Vt li u X (S l ng: 10.000 kg): giá mua (ch a có thu GTGT) 21.200.000, thu GTGT 10% - Vt li u Y (S l ng: 5.000 kg): giá mua (cha có thu GTGT) 7.700.000, thu GTGT 10% ng th i Công ti ã dùng ti n m t thanh toán ti n b c x p s v t li u trên nh p kho 1.500.000. S chi phí này phân b cho 2 lo i v t li u t l v i kh i l ng c a chúng. 2. Tng h p các phi u xu t kho v t li u ngày 10 tháng 01 nh sau: - Vt li u X: 41.600.000 (S l ng: 20.000 kg), dùng tr c ti p cho s n xu t (ghi N TK 621- “Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p”). - Vt li u Y: 22.950.000 (S l ng: 15.000 kg), dùng tr c ti p cho s n xu t. - Vt li u Z: 2.580.000 (S l ng: 10.000 kg), dùng cho qu n lí phân x ng (ghi N TK 627 - “Chi phí s n xu t chung”).
 24. 3. Ngày 15/01, mua v t li u Z nh p kho (S l ng 10.000 kg): giá mua (ch a có thu GTGT) 2.600.000, thu GTGT 10%. Giá c c v n chuy n ph i tr (ch a có thu GTGT) cho s v t li u này là 580.000, thu GTGT: 29.000. T t c ch a tr ti n cho nhà cung c p. 4. Ngày 17/01, mua nguyên v t li u nh p kho, ã thanh toán b ng ti n g i ngân hàng: - Vt li u X (S l ng: 7.000 kg): giá mua (ch a có thu GTGT) 21.000.000, thu GTGT 10%. - Vt li u Y (S l ng: 3.000 kg): giá mua (ch a có thu GTGT) 4.680.000, thu GTGT 10%. - Vt li u Z (S l ng: 5.000 kg): giá mua (ch a có thu GTGT) 1.530.000, thu GTGT 10%. 5. Tng h p các phi u xu t kho v t li u ngày 19 tháng 01 nh sau: - Vt li u X: 83.200.000 (S l ng: 40.000 kg), dùng tr c ti p cho s n xu t. - Vt li u Y: 38.250.000 (S l ng: 25.000 kg), dùng tr c ti p cho s n xu t. - Vt li u Z: 7.740.000 (S l ng: 30.000 kg), dùng cho qu n lí phân x ng. II/ Yêu cu: 1. Tính giá th c t các lo i v t li u nh p kho trong tháng 01/N c a Công ti. 2. Ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n t ng h p có liên quan và S chi ti t v t li u. 3. Trình bày cách ki m tra i chi u phù h p gi a h ch toán t ng h p và h ch toán chi ti t. (Cho bi t: Công ti ABC thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 38 I/Tài li u: ( VT: ng) A- S d u kì c a m t s tài kho n m t Doanh nghi p s n xu t: - TK 152 25.000.000 - TK 154 2.600.000 Trong ó: + Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p 1.600.000 + Chi phí nhân công tr c ti p 600.000 + Chi phí s n xu t chung 400.000 B- Trong kì, Doanh nghi p ti n hành s n xu t m t lo i s n ph m. Chi phí s n xu t trong kì nh sau: 1. Xu t v t li u chính dùng tr c ti p cho s n xu t s n ph m: 8.000.000. 2. Xu t v t li u ph dùng tr c ti p cho s n xu t s n ph m: 1.500.000, dùng ph c v chung phân x ng: 400.000. 3. Tính ti n l ơ ng ph i tr trong kì: - Ti n l ơ ng công nhân s n xu t s n ph m: 8.000.000. - Ti n l ơ ng nhân viên qu n lí phân x ng: 600.000. 4. Trích BHXH, BHYT, KPC tính vào chi phí s n xu t theo t l quy nh. 5. Trích kh u hao thi t b s n xu t: 4.000.000, kh u hao nhà x ng s n xu t: 580.000. 6. Tính ti n in dùng cho s n xu t ph i tr cho Công ti in 220.000 (trong ó thu GTGT là 20.000). 7. Các kho n chi phí khác b ng ti n m t phát sinh phân x ng: 500.000. 8. Kt chuy n các chi phí s n xu t vào TK “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang”. 9. Trong kì, hoàn thành nh p kho 100 s n ph m theo giá thành th c t . Bi t r ng: Giá tr s n ph m d dang cu i kì: 1.600.000, trong ó: - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p 900.000. - Chi phí nhân công tr c ti p 500.000. - Chi phí s n xu t chung 200.000. II/ Yêu c u: 1. nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n k toán liên quan. 2. Lp b ng tính giá thành s n ph m.
 25. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 39 Mt Doanh nghi p s n xu t, trong kì ti n hành s n xu t hai lo i s n ph m X, Y. Chi phí s n xu t phát sinh nh sau: 1. Xu t nguyên li u chính dùng tr c ti p cho s n xu t các s n ph m X, Y theo giá th c t 8.000.000 . Bi t rng: chi phí nguyên li u chính c phân b cho t ng lo i s n ph m theo nh m c tiêu hao nh sau: - nh m c tiêu hao nguyên li u chính cho s n ph m X: 53,125 kg/sp. - nh m c tiêu hao nguyên li u chính cho s n ph m Y: 10,625 kg/sp. 2. Vt li u ph xu t dùng tr c ti p cho s n xu t s n phm: 1.600.000 , phân b cho hai lo i s n ph m t l vi chi phí nguyên li u chính c a t ng lo i. 3. Chi phí nhiên li u dùng cho máy móc thi t b phân x ng 3.400.000 . 4. Tính ti n l ơ ng ph i tr cho: - Công nhân tr c ti p s n xu t: 5.000.000 , phân b cho các s n ph m theo ti n l ơ ng nh m c. Cho bi t: + nh m c ti n l ơ ng c a s n ph m X: 25.000 /sp + nh m c ti n l ơ ng c a s n ph m Y: 5.000 /sp - Nhân viên phân x ng: 2.500.000 . 5. Trích BHXH, BHYT, KPC tính vào chi phí s n xu t theo t l quy nh. 6. Chi phí ti p khách, h i h p phân x ng ã chi b ng ti n m t: 2.300.000 . 7. Kh u hao máy móc thi t b s n xu t, nhà x ng: 6.675.000 8. Kt chuy n các chi phí s n xu t vào tài kho n “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang”. Bi t r ng: chi phí sn xu t chung phân b cho các s n ph m t l v i ti n l ơ ng công nhân s n xu t 9. Trong kì, s n xu t hoàn thành nh p kho 100 s n ph m X và 300 s n ph m Y theo giá thành th c t . (u kì và cu i kì không có s n ph m d dang) Yêu c u: 1. Tính toán, phân b các chi phí c n phân b cho hai lo i s n ph m X,Y. 2. Ph n ánh tình hình trên vào tài kho n có liên quan. 3. Lp b ng tính giá thành s n ph m X,Y. BÀI 40 I/Tài li u: ( VT: 1.000 ) Chi phí s n xu t phát sinh trong tháng 05/N c a m t Doanh nghi p tp h p c theo b ng sau: i t ng s d ng Ni dung chi phí SP A SP B Qu n lí phân x ng 1. Nguyên v t li u chính 150.000 100.000 - 2. V t li u ph 30.000 25.000 12.000 3. Ti n l ơ ng 210.000 140.000 46.800 4. BHXH, BHYT, KPC 39.900 26.600 8.892 5. Kh u hao TSC - - 40.000 6. Chi phí khác b ng ti n m t - - 6.208 Tng c ng 429.900 291.600 113.900 II/ Yêu c u: 1. Ph n ánh tình hình trên vào tài kho n. 2. Lp b ng tính giá thành s n ph m A, B.
 26. Tài li u b sung: - Chi phí s n xu t chung phân b cho các lo i s n ph m A, B t l v i ti n l ơ ng công nhân s n xu t. - Trong tháng hoàn thành nh p kho 1.000 s n ph m A và 500 s n ph m B. - Sn ph m d dang u tháng và cu i tháng c ánh giá nh sau: Kho n m c u tháng Cu i tháng SP A SP B SP A SP B - Cp. Nl,VL tr c ti p 75.000 50.000 38.000 24.000 - Cp. nhân công tr c ti p 35.700 29.750 11.900 7.140 - Cp. s n xu t chung 9.900 4.750 5.300 14.700 Tng c ng 120.600 84.500 55.200 45.840 BÀI 41 I/Tài li u: ( VT: 1.000 ) A- Tình hình thành ph m t n kho vào ngày 01/06/N t i m t Doanh nghi p nh sau: - Thành ph m trong kho: 150.000 - Thành ph m ang g i bán: 50.000 B- Trong tháng 06/N có các nghi p v v tiêu th thành ph m nh sau: 1. Xu t kho thành ph m tiêu th tr c ti p, giá xu t kho: 15.000, giá bán (ch a có thu GTGT): 22.500, thu GTGT: 2.250. Khách hàng ã thanh toán b ng ti n m t. 2. Khách hàng thông báo ã nh n c s thành ph m Doanh nghi p g i bán tháng tr c và ã ch p nh n thanh toán. Giá v n s thành ph m này: 30.000, giá bán (ch a có thu GTGT): 45.000, thu GTGT: 4.500. 3. Xu t kho thành ph m g i i bán, giá xu t kho: 40.000, giá bán (ch a có thu GTGT): 60.000, thu GTGT 6.000. 4. Chi ti n m t tr ti n v n chuy n thành ph m i bán 2.100 (trong ó thu GTGT 100). 5. Khách hàng thông báo ã nh n c toàn b s thành ph m ơn v g i bán nghi p v 3 và ã thanh toán toàn b ti n hàng b ng chuy n kho n. 6. Tính ti n l ơ ng ph i tr cho b ph n tiêu th 4.000, b ph n qu n lí doanh nghi p 5.000. 7. Trích BHXH, BHYT, KPC tính vào chi phí theo t l quy nh. 8. Trích kh u hao TSC b ph n bán hàng 4.000, b ph n qu n lí doanh nghi p 6.000. 9. Xác nh k t qu tiêu th trong tháng 06/NN. II/ Yêu c u: Ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n liên quan. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 42 A. SD K c a m t s tài kho n t i m t Doanh nghi p nh sau: - TK 156 160.000.000 Chi ti t: + Hàng hóa A 140.000.000 + Hàng hóa B 20.000.000 - TK 111 5.000.000
 27. - TK 112 20.000.000 B. Trong kì có các nghi p v kinh t liên quan n tình hình tiêu th nh sau: 1. Xu t kho hàng hóa A g i i bán, giá xu t kho: 50.000.000, giá bán (ch a có thu GTGT)ì: 75.000.000, thu GTGT: 7.500.000. 2. Xu t kho hàng hóa A bán tr c ti p cho khách hàng, giá xu t kho: 30.000.000, giá bán (ch a có thu GTGT) 46.000.000, thu GTGT: 4.600.000, ng i mua ã thanh toán b ng ti n m t. 3. S hàng hóa A g i bán (nghi p v 1) ã c ng i mua ch p nh n mua, nhng ch a thanh toán. 4. Xu t kho hàng hóa B tiêu th tr c ti p, khách hàng ch p nh n mua v i giá (ch a có thu GTGT)ì: 22.000.000, thu GTGT: 2.200.000, nh ng ch a tr ti n. Giá xu t kho c a s hàng hóa này là: 15.000.000. 5. Các chi phí liên quan n vi c tiêu th s hàng hóa trên: - Chi phí b c x p ã tr b ng ti n m t: 550.000. - Cc v n chuy n (ch a có thu GTGT) 2.000.000, thu GTGT 5%; ã thanh toán 1.500.000 b ng ti n g i ngân hàng, s còn l i Doanh nghi p còn n . - Ti n l ơ ng ph i tr cho nhân viên bán hàng trong kì: 4.500.000. - BHXH, BHYT, KPC tính vào chi phí theo t l quy nh. 6. Chi phí qu n lí doanh nghi p phát sinh trong kì: - Kh u hao thi t b và nhà v n phòng qu n lí: 1.000.000. - Chi phí h i h p, ti p khách b ng ti n m t: 1.312.000. - Ti n l ơ ng ph i tr cho nhân viên qu n lí: 1.500.000. - Trích BHXH, BHYT, KPC tính vào chi phí theo t l qui nh. 7. Xác nh k t qu tiêu th trong kì. Bi t r ng: chi phí bán hàng và chi phí QLDN c phân b cho hai lo i hàng hóa A, B theo giá v n hàng tiêu th . C. Yêu c u: 1. nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n k toán. 2. Cho bi t l i nhu n thu n c a t ng lo i hàng hóa A, B? (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 43 I/Tài li u: ( VT: ng) A- S d c a m t s tài kho n vào ngày 01/01/N t i m t Doanh nghi p nh sau: - TK 155 38.000.000 Chi ti t: + L p xe p 20.000.000 + X m xe p 18.000.000 - TK 157 15.000.000 Chi ti t: + L p xe p 10.000.000 + X m xe p 5.000.000 - TK 111 25.000.000 B- Trong quý I n m NN có các nghi p v kinh t phát sinh v tiêu th hai lo i s n ph m trên: 1. Xu t kho tiêu th tr c ti p, bao g m: - Lp xe p: Giá xu t kho: 12.000.000, khách hàng chp nh n mua v i giá (ch a có thu GTGT) là: 19.500.000, thu ú GTGT: 1.950.000 nh ng ch a thanh toán. - Xm xe p: Giá bán (ch a có thu GTGT): 25.000.000, thu GTGT: 2.500.000, ã thu b ng ti n m t. Giá xu t kho: 15.000.000.
 28. 2. Khách hàng báo ã nh n c s x m xe p Doanh nghi p g i tháng tr c và ã chuy n kho n tr toàn b s ti n theo h p ng: 8.800.000, trong ó giá bán (ch a có thu GTGT): 8.000.000, thu GTGT 800.000. 3. Chi ti n m t tr ti n b c x p hai lo i s n ph m tiêu th trên là: 500.000 4. Tính ti n l ơ ng ph i tr cho b ph n tiêu th s n ph m: 1.000.000, b ph n qu n lí doanh nghi p: 3.000.000. 5. Trích BHXH, BHYT, KPC tính vào chi phí theo t l qui nh. 6. Trích kh u hao ph ơ ng ti n v n t i, c a hàng: 935.000, kh u hao v n phòng, d ng c qu n lí doanh nghi p: 9.765.000 7. Xác nh k t qu tiêu th thành ph m trong quý (chi ti t theo t ng m t hàng). II/Yêu c u: Ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n liên quan. Cho bi t: - Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr . - Chi phí bán hàng và chi phí qu n lí doanh nghi p c phân b cho hai s n ph m trên theo doanh thu bán hàng. BÀI 44 I/Tài li u: ( VT: 1.000 ng) A- S d ngày 31/12/N c a các tài kho n t i Công ti A nh sau: TK 111 - Ti n m t TK 112 - Ti n g i ngân hàng TK 152 - Nguyên li u,v t li u TK 153 - Công c , d ng c TK 155 - Thành ph m TK 157 - Hàng g i i bán TK 131 - Ph i thu c a khách hàng TK 211 - Tài s n c nh h u hình TK 214 - Hao mòn tài s n c nh h u hình TK 411 - Ngu n v n kinh doanh TK 441 - Ngu n v n u t XDCB TK 331 - Ph i tr cho ng i bán (CT: ng i bán M) TK 334 - Ph i tr ng i lao ng TK 311 - Vay ng n h n 9.000 30.000 37.000 13.000 5.000 4.000 12.000 485.000 X 340.000 116.000 15.000 8.000 80.000 B- Trong quý I n m N+1 có các nghi p v kinh t phát sinh nh sau: 1. Tr h t ti n l ơ ng còn n kì tr c b ng ti n m t. 2. Nhà n c c p cho Công ti m t thi t b s n xu t có nguyên giá là 55.000. 3. Mua nguyên v t li u, giá mua (ch a có thu GTGT) 4.000, thu GTGT 10%, Công ti ã thanh toán cho ng i bán b ng ti n g i ngân hàng nh ng cu i quý hàng v n ch a v nh p kho.
 29. 4. Xu t kho thành ph m g i i bán theo giá thành th c t : 3.000. 5. Tr n cho ng i bán M b ng ti n g i ngân hàng: 9.000. 6. Khách hàng tr n cho Công ti b ng ti n m t: 12.000. 7. Tr n vay ng n h n b ng ti n g i ngân hàng: 8.000. 8. Tm ng cho nhân viên i công tác b ng ti n m t: 3.000. 9. Mua công c , d ng c nh p kho: giá mua (ch a có thu GTGT) 2.500, thu GTGT 10%, Công ti ch a tr ti n ng i bán M. 10. Công ti chuy n ti n m t ng tr c ti n mua hàng cho ng i bán N : 1.000. II/ Yêu c u: 1. Xác nh giá tr c a X, sau ó ph n ánh s d u quý, s phát sinh trong quý và s d cu i quý vào các tài kho n có liên quan. 2. Lp B ng cân i tài kho n quý I n m N+1 và B ng cân i k toán ngày 31/03/N+1 (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 45 I/Tài li u: ( VT: 1.000 ng) A- S d ngày 31/12/N c a các tài kho n t i Công ti A nh sau: TK 111-Ti n m t TK 112-Ti n g i ngân hàng TK 131-Ph i thu khách hàng (CT: Ph i thu Công ty M) TK 152-Nguyên li u, v t li u TK 156-Hàng hoá TK 211-TSC h u hình TK 214-Hao mòn TSC 27.000 135.000 8.500 6.500 30.000 115.000 35.000 TK 311- Vay ng n h n TK 331- Ph i tr ng i bán (CT: Ph i tr Công ty A) TK 333- Thu và các kho n ph i n p nhà n c (d có) TK 334 -Ph i tr CNV (d có) TK 411-Ngu n v n KD 12.000 7.000 2.500 1.200 264.300 B. Trong tháng 01/2006 có các nghi p v kinh t phát sinh nh sau: 1. Công ty M tr n cho ơn v b ng ti n m t 3.500. 2. Mua v t li u c a Công ty B nh p kho. Giá mua (ch a có thu GTGT): 5.000, thu GTGT:500, ch a tr ti n cho ng i bán. Chi phí v n chuy n 100, ã thanh toán b ng ti n m t.
 30. 3. Chuy n ti n g i ngân hàng tr h t n cho Công ty A. 4. ng tr c ti n mua hàng cho Công ty A b ng ti n m t: 10.000 5. Xu t kho hàng hoá bán tr c ti p cho Công ty N. Giá xu t kho: 2.000. Giá bán (ch a có thu GTGT): 3.000, thu GTGT: 300. Công ty N ch a tr ti n. 6. Chi ti n m t thanh toán h t ti n l ơ ng k tr c còn n công nhân viên. 7. Xu t kho hàng hoá g i i bán: giá xu t kho: 12.000. 8. Tính ti n l ơ ng tháng 01 ph i tr cho nhân viên bán hàng: 6.000, nhân viên qu n lý doanh nghi p: 12.000. 9. Mua hàng hoá nh p kho: giá mua (ch a có thu GTGT) 8.000, thu GTGT:800. Toàn b ti n mua hàng c tr vào s ti n ã ng tr c cho Công ty A nghi p v 4. 10. Ch s h u góp b sung v n kinh doanh b ng ti n g i ngân hàng: 80.000 II.Yêu c u: 1/ L p B ng cân i k toán c a Công ty X t i ngày 31/12/2005. 2/ nh kho n các nghi p v kinh t trên. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp khu tr ) BÀI 46 S d vào ngày 31/12/N c a m t s tài kho n t i Công ty X nh sau ( VT: 1000 ng): TK 131-Ph i thu c a khách hàng Chi ti t: - Ph i thu c a Công ty M - Công ty N ng tr c ti n mua hàng 8.500 12.000 3.500 TK 331- Ph i tr ng i bán - Chi ti t: Ph i tr Công ty A TK 334 -Ph i tr CNV (d có) 7.000 7.000 1.200 Các tài kho n khác có s d gi nh. Trong tháng 01/N+1 có các nghi p v kinh t phát sinh nh sau ( VT: 1000 ng): 1. Công ty M tr n cho ơn v b ng ti n m t 3.500. 2. Mua v t li u nh p kho: - Giá mua (ch a có thu GTGT): 5.000, thu GTGT:500, ch a tr ti n cho ng i bán. - Chi phí v n chuy n s v t li u này 100, ã thanh toán b ng ti n m t. 3. Chuy n ti n g i ngân hàng tr h t n cho Công ty A 4. ng tr c ti n mua hàng cho Công ty A b ng ti n m t: 10.000 5. Xu t kho hàng hoá bán tr c ti p cho Công ty N. Giá xu t kho: 2.000, giá bán (ch a có thu GTGT): 3.000, thu GTGT:300. Toàn b s ti n bán hàng c tr vào s ti n Công ty N ã ng tr c cho ơ n v n m tr c. 6. Chi ti n m t thanh toán h t ti n l ơ ng k tr c còn n công nhân viên. 7. Xu t kho hàng hoá g i i bán: giá xu t kho: 12.000, giá bán (ch a có thu GTGT): 18.000, thu GTGT: 10%. 8. Tính ti n l ơ ng tháng 01 ph i tr cho nhân viên bán hàng: 6.000, nhân viên qu n lý doanh nghi p: 12.000. 9. Mua hàng hoá nh p kho: giá mua (ch a có thu GTGT) 8.000, thu GTGT:800. Toàn b ti n mua hàng c tr vào s ti n ã ng tr c cho Công ty A nghi p v 4. 10. Ch s h u góp b sung v n kinh doanh b ng ti n g i ngân hàng: 80.000 Yêu c u: 1/ nh kho n các nghi p v kinh t trên. 2/ Ph n ánh các nghi p v liên quan vào TK 131 và các tài kho n phân tích t ơ ng ng. L p B ng t ng h p chi ti t ph i thu khách hàng. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr )
 31. BÀI 47 I/ Tài li u : ( VT: ng) A- Tình hình tài s n c a Công ti A ngày 01/01/N nh sau: Ti n m t 5.000.000 Vay ng n h n 8.000.000 Ph i thu c a khách hàng 7.000.000 Ti n g i ngân hàng 4.800.000 Ph i tr cho ng i bán 4.000.000 Li nhu n ch a phân ph i 2.000.000 Nguyên li u, v t li u 7.800.000 TSC h u hình 30.000.000 Hao mòn TSC h u hình X Ngu n v n kinh doanh 37.900.000 B- Trong quý I - nm N phát sinh các nghi p v kinh t sau: 1. Mua nguyên v t li u nh p kho ch a tr ti n cho ng i bán, giá mua (ch a có thu GTGT): 10.000.000, thu GTGT: 1.000.000. 2. Xu t kho công c , d ng c thu c lo i phân b hai l n dùng cho qu n lí phân x ng 400.000, cho qu n lí doanh nghi p 100.000. 3. Xu t kho v t li u s d ng tr c ti p cho s n xu t 6.000.000, qu n lí phân x ng 500.000. 4. Nhà n c c p b sung v n kinh doanh cho Công ti b ng ti n m t 10.000.000. 5. Chi ti n m t tr n cho ng i bán 3.000.000, tr n vay ng n h n 2.000.000. 6. Tính ti n l ơ ng ph i tr trong quý I nh sau: - Ti n l ơ ng c a công nhân tr c ti p s n xu t 4.000.000. - Ti n l ơ ng c a nhân viên qu n lí phân x ng 600.000. - Ti n l ơ ng c a nhân viên bán hàng 500.000. - Ti n l ơ ng c a nhân viên qu n lí doanh nghi p 500.000. 7. Trích BHXH, BHYT, KPC theo t l quy nh. 8. Tp h p các chi phí khác trong quý I nh sau: - Chi ti n m t cho v n chuy n hàng i bán 105.000 (trong ó thu GTGT: 5.000), cho qu n lí doanh nghi p 100.000. - Kh u hao máy móc thi t b dùng cho s n xu t 500.000, cho bán hàng 100.000, cho qu n lí doanh nghi p 100.000. 9. Kt chuy n chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m hoàn thành nh p kho. Bi t r ng: cu i tháng hoàn thành nh p kho 100 s n ph m và giá tr s n ph m d dang 200.000. 10. Xu t kho 90 thành ph m bán tr c ti p theo giá thành th c t , ơn giá bán (ch a có thu GTGT): 300.000 /sp, thu GTGT: 10%, khách hàng ã tr cho Công ti b ng ti n m t. 11. Xác nh k t qu tiêu th trong kì c a Công ti II. Yêu c u: 1. Xác nh giá tr c a X và ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n có liên quan. 2. Lp B ng cân i k toán cu i quý I n m N c a Công ti. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 48 I/Tài li u: ( VT: 1.000 ng) A- S d cu i ngày 31/12/N c a m t s tài kho n m t Doanh nghi p nh sau: - TK 111: 400.000 - TK 152: 1.270.000
 32. - TK 154: 155.000 B- Trong tháng 01/N+1, có các nghi p v kinh t phát sinh sau: 1. Xu t kho v t li u chính dùng cho s n xu t s n ph m A: 662.000, s n ph m B: 438.000. 2. Xu t kho v t li u ph dùng cho qu n lí s n xu t phân x ng: 15.000. 3. Tính ti n l ơ ng ph i tr trong tháng: - Công nhân tr c ti p s n xu t: + S n ph m A: 320.000. + S n ph m B: 180.000. - Nhân viên qu n lí phân x ng: 60.000. - Nhân viên bán hàng: 45.000. - Nhân viên qu n lí doanh nghi p: 65.000. 4. Trích BHXH, BHYT, KPC tính vào chi phí s n xu t kinh doanh theo t l qui nh. 5. Tp h p các chi phí khác trong tháng b ng ti n m t: - Qu n lí phân x ng: 10.000. - B ph n bán hàng: 25.000. - B ph n qu n lí doanh nghi p: 25.000. 6. Trích kh u hao TSC trong tháng: 580.000, trong ó: - Kh u hao TSC phân x ng: 525.000. - Kh u hao TSC b ph n bán hàng: 25.000. - Kh u hao TSC dùng cho qu n lí doanh nghi p: 30.000. 7. Tng h p các chi phí s n xu t phát sinh trong tháng vào tài kho n “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang”. Cho bi t: chi phí s n xu t chung phân b cho hai s n ph m A, B t l v i ti n l ơ ng công nhân s n xu t. 8. Trong tháng, hoàn thành 20 s n ph m A và 10 s n ph m B nh p kho theo giá thành th c t . 9. Xu t kho 10 s n ph m A và 5 s n ph m B g i i tiêu th theo giá thành th c t , giá bán (ch a có thu GTGT): 95.000 /SPA và 100.000 /SPB. Thu su t thu GTGT c a m t hàng A là 5 %, m t hàng B là 10 % 10. Xu t kho tiêu th tr c ti p 5 s n ph m A theo giá thành th c t , giá bán (ch a có thu GTGT): 95.000 /SPA, thu GTGT: 5 %. Ng i mua ã tr ti n cho Doanh nghi p b ng chuy n kho n 11. S hàng g i i bán ng i mua ã nh n c và ch p nh n mua m t n a s s n ph m A và toàn b s n ph m B. Ti n hàng ng i mua còn n . 12. S s n ph m A ch a bán c, Doanh nghi p ã nh p l i kho 13. Xác nh k t qu tiêu th trong tháng. - Chi phí bán hàng và chi phí qu n lí doanh nghi p phân b cho hai lo i s n ph m tiêu th A, B theo t l 4:1. - Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr . II/ Yêu c u: 1. Ph n ánh s d u tháng và nghi p v kinh t phát sinh trong tháng vào tài kho n. 2. Lp b ng tính giá thành s n ph m A, B. Cho bi t: - Sn ph m d dang u tháng và cu i tháng chi ti t theo kho n m c nh sau: Kho n m c chi phí u tháng Cu i tháng SP A SP B SPA SP B Nguyên v t li u tr c ti p 42.000 41.000 82.000 53.000 Nhân công tr c ti p 25.000 20.000 16.000 9.000 Sn xu t chung 13.000 14.000 22.000 3.000 Tng c ng 80.000 75.000 120.000 65.000 - Chi phí bán hàng và chi phí qu n lí doanh nghi p phân b cho hai lo i sn ph m tiêu th A, B theo t l 4:1. - Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr .
 33. BÀI 49 I/ Tài li u: ( VT: ng) A- Mt Doanh nghi p th ơ ng m i vào ngày 31/12/N có tình hình nh sau: - Ti n m t 10.000.000 - Ti n g i ngân hàng 80.000.000 - Ph i thu c a khách hàng 30.000.000 Chi ti t: Khách hàng X: 30.000.000 - Tr tr c cho ng i bán 8.000.000 Chi ti t: Ng i bán M: 8.000.000 - Hàng mua ang i trên ng 8.750.000 Chi ti t: + Hàng A: 5.000.000 + Hàng B: 3.750.000 - Công c , d ng c 10.500.000 - Hàng hóa 120.000.000 Chi ti t: + Hàng A: 85.000.000 + Hàng B: 35.000.000 - Hàng g i i bán 18.000.000 Chi ti t: + Hàng A: 10.000.000 + Hàng B: 8.000.000 - Tài s n c nh h u hình 105.000.000 - Hao mòn TSC h u hình 25.000.000 - Vay ng n h n 20.800.000 - Ph i tr cho ng i bán 84.000.000 Chi ti t - Ng i bán N: 84.000.000 - Ngu n v n kinh doanh 152.450.000 - Li nhu n ch a phân ph i 16.000.000 - Ngu n v n u t xây d ng cơ b n 92.000.000 B- Các nghi p v kinh t phát sinh trong tháng 01/N+1: 1. Mua lô hàng A c a ng i bán N nh p kho, giá mua (ch a có thu GTGT): 13.500.000, thu GTGT: 10 %, ch a tr ti n ng i bán. 2. Vay ng n h n ngân hàng tr n ng i bán N: 50.000.000. 3. Chi ti n m t tr ti n v n chuy n, b c x p lô hàng A v Doanh nghi p: 105.000 (trong ó thu GTGT: 5.000). 4. Xu t kho hàng hóa B g i i bán, giá xu t kho th c t : 35.000.000, giá bán (ch a có thu GTGT): 42.500.000, thu GTGT: 5 %. 5. Cp trên c p cho Doanh nghi p m t TSC dùng cho b ph n qu n lí tr giá: 20.000.000, chi phí v n chuy n, l p t, ch y th Doanh nghi p ã tr b ng ti n m t: 120.000. 6. Khách hàng báo ch p nh n mua lô hàng A g i i bán kì tr c v i giá bán (ch a có thu GTGT): 16.500.000, thu GTGT: 1.650.000 và ã thanh toán ti n hàng cho Doanh nghi p b ng ti n g i ngân hàng. 7. Xu t kho công c , d ng c cho b ph n bán hàng: 1.200.000, b ph n qu n lí Doanh nghi p: 600.000. 8. Mua lô hàng B c a ng i bán M nh p kho, giá mua (ch a có thu GTGT): 10.000.000, thu GTGT: 500.000, c tr vào ti n Doanh nghi p ng tr c cho ng i bán M, s còn l i Doanh nghi p ã tr b ng ti n mt. 9. Lô hàng Doanh nghi p mua kì tr c ã v nh p kho; các chi phí liên quan, Doanh nghi p ã tr b ng ti n mt: 52.500. (Chi phí mua hàng phân b cho các m t hàng theo giá mua ch a có thu GTGT). 10. Chi ti n m t t m ng cho cán b i công tác: 5.600.000. 11. Khách hàng X tr h t n cho Doanh nghi p, ng th i ng tr c cho Doanh nghi p 15.000.000 b ng ti n gi ngân hàng. 12. Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu ti n m t: 14.000.000. 13. Vay ng n h n ngân hàng 23.175.000 ng tr c cho ng i bán Q mua hàng, giá mua (ch a có thu GTGT) c a hàng A: 12.000.000, hàng B: 9.500.000, thu GTGT c a hàng A: 1.200.000, hàng B: 475.000.
 34. 14. Xu t kho hàng A, B bán tr c ti p cho khách hàng Y, giá bán (ch a có thu GTGT) c a hàng A: 18.850.000, hàng B: 14.500.000, thu GTGT c a hàng A: 1.885.000, hàng B: 725.000. Khách hàng cha tr ti n cho Doanh nghi p. (Giá th c t xu t kho c a hàng A: 13.650.000, hàng B: 8.000.000) 15. Lô hàng B Doanh nghi p g i i bán trong kì ng i mua Z ã nh n c và ch p nh n mua m t n a s hàng. Ti n hàng ng i mua còn n . 16. Tính ti n l ơ ng ph i tr cho nhân viên bán hàng: 1.500.000, nhân viên qu n lí Doanh nghi p: 1.200.000. 17. Các kho n trích theo l ơ ng c tính theo t l quy nh. 18. Chi ti n m t tr l ơ ng cho CB CNV: 2.000.000. 19. Trích kh u hao TSC b ph n bán hàng: 2.893.600, b ph n qu n lí Doanh nghi p: 1.221.300. 20. Cán b qu n lí i công tác v thanh toán ti n t m ng nh sau: chi ph c v cho công tác: 4.300.000, s ti n còn th a ch a n p l i qu . 21. Tp h p m t s kho n chi phí khác: - Ti n v n chuy n hàng i bán: 2.625.000 (trong ó thu GTGT 125.000), ã tr b ng ti n m t. - Mua v n phòng ph m dùng v n phòng: giá mua (ch a có thu GTGT): 560.000, thu GTGT: 56.000, ã tr b ng chuy n kho n. - Tính ti n in dùng v n phòng: 561.000 (trong ó thu GTGT: 51.000); qu y hàng, c a hàng: 495.000 (trong ó thu GTGT: 45.000),ch a tr ti n. - Chi phí khác b ng ti n m t b ph n bán hàng: 130.000; b ph n qu n lí Doanh nghi p: 126.000. 22. S hàng B g i i bán kì tr c ch a bán c, Doanh nghi p em v nh p l i kho. 23. Dùng ti n g i ngân hàng n p b o hi m xã h i cho c ơ quan BHXH: 550.000. 24. Xác nh k t qu tiêu th hàng hóa trong kì và k t chuy n vào tài kho n “L i nhu n ch a phân ph i”. II/ Yêu c u: 1. M các tài kho n liên quan ph n ánh s d u tháng và các nghi p v kinh t phát sinh trong tháng 01/N+1. 2. Khóa s các tài kho n và l p các b ng sau: - Tng h p chi ti t hàng hóa, ph i thu khách hàng và ph i tr cho ng i bán. - Bng cân i tài kho n và B ng cân i k toán (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 50 I/ Tài li u: ( VT: 1.000 ng) A- Bng cân i k toán ngày 31/12/N m t Doanh nghi p nh sau: TÀI S N S ti n 1. Ti n m t 863.000 2. Ti n g i ngân hàng 6.200.000 3. Ph i thu c a khách hàng 290.000 4. Các kho n ph i thu khác 800 5. Nguyên li u, v t li u 9.000.000 6. Chi phí s n xu t kinh doanh d dang 257.000 7. Thành ph m 3.800.000 8. Tài s n c nh h u hình 28.000.000 9. Hao mòn TSC h u hình (8.000.000) Tng c ng tài s n 40.410.800 NGU N V N 1. Vay ng n h n 1.020.800 2. Ph i tr cho ng i bán 5.500.000
 35. 3. Ph i tr ng i lao ng 30.000 4. Ngu n v n kinh doanh 30.000.000 5. L i nhu n ch a phân ph i 1.590.000 6. Ngu n v n u t xây d ng c ơ b n 2.270.000 Tng c ng ngu n v n 40.410.800 Chi ti t c a m t s ch tiêu: - Nguyên li u, v t li u: 9.000.000 Trong ó: + V t li u chính: 6.500.000 + V t li u ph : 2.500.000 - Sn ph m d dang: 257.000 Trong ó: + S n ph m A: 200.000 + S n ph m B: 57.000 - Thành ph m: 3.800.000 Trong ó: + S n ph m A: 2.600.000 + S n ph m B: 1.200.000 - Ph i thu c a khách hàng: 290.000 Trong ó: + Khách hàng X: 290.000 - Ph i tr cho ng i bán: 5.500.000 Trong ó: + Ng i bán M: 5.500.000 - Ph i thu khác: 800 Trong ó: + Công nhân K: 800 B- Các nghi p v kinh t phát sinh trong tháng 01/N+1: 1. Nh p kho v t li u chính mua ngoài, giá mua (ch a có thu GTGT): 350.000, thu GTGT: 5%, Doanh nghi p ch a tr ti n ng i bán M. 2. Cp trên c p cho Doanh nghi p m t TSC m i, tr giá: 20.000. Tài s n này c s d ng b ph n s n xu t. 3. Chi ti n m t tr ti n v n chuy n TSC trên v Doanh nghi p: 1.050 (trong ó thu GTGT 50). 4. Doanh nghi p ng tr c ti n cho ng i bán N mua v t li u ph b ng ti n g i ngân hàng: 17.500. 5. Xu t kho thành ph m A bán tr c ti p cho khách hàng X theo giá thành th c t : 150.000, giá bán (ch a có thu GTGT): 200.000, thu GTGT: 5 %. Khách hàng X ã nh n hàng và thanh toán cho Doanh nghi p m t n a s ti n ph i tr b ng ti n m t. 6. Khách hàng Y ng tr c ti n mua hàng cho Doanh nghi p b ng chuy n kho n qua ngân hàng: 6.000.000. 7. Ti n c c v n chy n, b c x p s v t li u mua c a ng i bán M, Doanh nghi p ã tr b ng ti n m t: 5.250 (trong ó thu GTGT 250). 8. Dùng ti n g i ngân hàng tr n ng i bán M: 270.000. 9. Xu t kho thành ph m bán cho khách hàng Y: 10. Sn ph m Giá thành th c t Giá bán (ch a có thu GTGT) Sn ph m A 1.363.250 1.800.000 Sn ph m B 600.000 1.000.000 (Cho bi t: thu su t thu GTGT hai lo i s n ph m này là: 5%) Khách hàng Y ch p nh n mua s hàng này và tr vào s ti n ã ng tr c cho Doanh nghi p.
 36. 10. Cc v n chuy n, b c x p s hàng tiêu th trên, Doanh nghi p ã tr b ng ti n m t: 39.375 (trong ó thu GTGT 1.875). 11. Khách hàng X tr ti n n Doanh nghi p b ng ti n m t: 290.000. 12. Tính ti n l ơ ng ph i tr cho ng i lao ng trong tháng: 425.000. Trong ó: - Ti n l ơ ng c a công nhân s n xu t s n ph m A: 200.000 - Ti n l ơ ng c a công nhân s n xu t s n ph m B: 100.000 - Ti n l ơ ng c a nhân viên qu n lí PX s n xu t: 50.000 - Ti n l ơ ng c a nhân viên tiêu th s n ph m: 25.000 - Ti n l ơ ng c a nhân viên qu n lí doanh nghi p: 50.000 13. Trích BHXH, BHYT, KPC theo t l quy nh. 14. Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu ti n m t chu n b tr l ơ ng: 425.000. 15. Kh u tr kho n n c a công nhân K vào ti n l ơ ng trong tháng này là: 800. 16. Thanh toán toàn b s ti n l ơ ng ph i tr c a công nhân viên b ng ti n m t. 17. Tng h p các ch ng t v xu t kho nguyên v t li u trong tháng: i t ng s í d ng Lo i v t li u Cng VL chính VL ph 1. S n ph m A 2.000.000 75.000 2.075.000 2. S n ph m B 1.000.000 25.000 1.025.000 3. Qu n lí phân x ng SX - 82.000 82.000 4. Ph c v bán hàng - 16.000 16.000 5. Qu n lí Doanh nghi p - 30.000 30.000 Cng 3.000.000 228.000 3.228.000 18. Trích kh u hao TSC trong tháng: - Kh u hao TSC dùng phân x ng s n xu t: 850.000 - Kh u hao TSC dùng cho b ph n bán hàng: 100.000 - Kh u hao TSC dùng cho qu n lí doanh nghi p: 200.000 19. Tng h p các kho n chi khác b ng ti n m t: - Cho qu n lí phân x ng: 105.000 - Ph c v bán hàng: 80.000 - Ph c v qu n lí doanh nghi p: 84.000 20. Cu i tháng, t ng h p chi phí s n xu t phát sinh trong tháng vào tài kho n “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang” (chi phí s n xu t chung c phân b cho các s n ph m t l v i ti n l ơ ng công nhân s n xu t) 21. Trong tháng, hoàn thành nh p kho: 850 s n ph m A và 220 s n ph m B theo giá thành th c t . Bi t r ng, chi phí s n xu t d dang cu i tháng c a các s n ph m nh sau: - Sn ph m A: 190.000 - Sn ph m B: 127.000 22. Xác nh k t qu tiêu th s n ph m trong kì và k t chuy n vào tài kho n "L i nhu n ch a phân ph i". II/ Yêu c u: 1. Cn c vào B ng cân i k toán ngày 31/12/N, m các tài kho n liên quan ph n ánh s d u tháng 01/N+1 vào tài kho n. 2. Ph n ánh các nghi p v kinh t phát sinh trong tháng 01/N+1 vào tài kho n. 3. Khóa s các tài kho n và l p các b ng sau: - Bng t ng h p chi ti t thành ph m, ph i thu c a khách hàng và ph i tr cho ng i bán. - Bng cân i tài kho n và B ng cân i k toán 4. Phân lo i các tài kho n s d ng trên theo công d ng và k t c u.