Bài tập Nguyên lý kế toán (tiếp)

pdf 36 trang vanle 3340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài tập Nguyên lý kế toán (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_tap_nguyen_ly_ke_toan_tiep.pdf

Nội dung text: Bài tập Nguyên lý kế toán (tiếp)

 1. Bài tập Nguyên Lý Kế Toán
 2. TR NG I H C KINH T KHOA K TOÁN Bài t p NGUYÊN LÍ K TOÁN LI NÓI U Cùng v i vi c biên so n Giáo trình Nguyên lí k toán, Khoa K toán, Tr ng i h c Kinh t - i h c à N ng biên so n quy n BÀI T P NGUYÊN LÍ K TOÁN d a trên n i dung Giáo trình này. Trên tinh th n ph c v gi ng d y và h c t p, góp ph n nâng cao ch t l ng ào t o, quy n BÀI T P NGUYÊN LÍ K TOÁN ã c nhóm gi ng viên tr c a Khoa chu n b chu áo, th o lu n nhi u l n, sát v i chu n m c k toán, v i các bài t p t ơn gi n n ph c t p. Hi v ng quy n Bài t p s giúp cho sinh viên c ng c nh ng ch ơ ng ã h c, nâng cao k n ng th c hành và chu n b t t cho vi c h c các môn k toán c th ti p theo. Trân tr ng gi i thi u v i b n c, c bi t vi sinh viên trong và ngoài ngành k toán, v i sinh viên các h ào t o quy n BÀI T P NGUYÊN LÍ K TOÁN TR NG I H C KINH T KHOA K TOÁN
 3. BÀI 1 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. Mc ích c a k toán là ch cung c p thông tin v tình hình kinh t tài chính cho ng i qu n lí ơn v . 2. K toán nghiên c u tài s n c a ơn v không ch tr ng thái t nh mà còn nghiên c u c s vn ng c a tài s n. 3. K toán ch c n thi t cho các ơn v ho t ng vì m c tiêu l i nhu n. 4. Hai ch c n ng c ơ b n c a k toán là thông tin và ki m tra. 5. Qui trình k toán trong ơn v g m ba giai on: Thu th p, o l ng và ghi nh n. 6. o l ng i t ng k toán là tài s n, th c o hi n v t là th c o t t nh t. 7. Th c o giá tr là th c o b t bu c c s d ng trong k toán. 8. S k p th i c a thông tin k toán không c n t ra, mi n là thông tin ó ph n ánh y , toàn di n, trung th c, khách quan ho t ng kinh t tài chính c a ơn v . BÀI 2 Vn d ng các nguyên t c k toán chung c th a nh n x lí các tình hu ng sau: 1. Ch s h u công ty X cho ông S (nhân viên c a công ty) vay 5.000.000 ng. Kho n n c a ông S có ghi vào s k toán c a công ty X không? 2. Ngày 1/1/N công ty X chi 60.000.000 ng thanh toán ti n thuê v n phòng cho c n m, b t u t ngày 1/1/N. Anh (ch ) hãy cho bi t s ti n thuê v n phòng c ghi nh n vào chi phí qu n lý doanh nghi p c a tháng 01/N là bao nhiêu? 3. Ngày 15/06/N Công ty X xu t 100 s n ph m A chuy n i bán cho Công ty Y. Ngày 20/06/N Công ty Y nh n c hàng và ch p nh n thanh toán. S s n ph m trên c h ch toán tiêu th vào th i im nào? 4. Ch s h u công ty X mua m t ôtô con dùng riêng cho gia ình v i giá 330.000.000 ng, ã thanh toán bng chuy n kho n t tài kho n cá nhân c a ông ta. Giá tr c a ôtô trên có c ghi vào s k toán c a công ty X không? BÀI 3 Ch n m t ý c t A phù h p v i m t ý c t B: Ct A Ct B 1. Khái ni m th c th kinh doanh a. Chi phí c ghi nh n xác nh k t qu kinh doanh trong kì là chi phí phát sinh t o nên doanh thu ã ghi nh n trong kì. 2. Gi thi t ho t ng liên t c b. Vi c ghi chép k toán c a m t ơn v là c l p và tách bi t v i ch s hu ca nó và i v i các ơn v khác. 3. Nguyên t c kì k toán c. Báo cáo k toán c a ơn v c l p sau nh ng kho ng th i gian nh t nh. 4. Nguyên t c th c o ti n t d. Giá tr c a tài s n c xác nh c n c vào s ti n ho c các kho n t ơ ng ơ ng ti n ph i chi ra có tài s n ó t i th i im hình thành tài s n. 5. Nguyên t c phù h p e. Các i t ng k toán ph i c xác nh giá tr b ng ti n ghi s . 6. Nguyên t c giá phí f. N u vi ph m gi thi t này, vi c o l ng các i t ng theo giá th tr ng s có ý ngh a h ơn so v i giá g c 7. Gi thuy t c ơ s d n tích g. Các nghi p v kinh t phát sinh c ghi nh n không nh t thi t liên quan n vi c thu và chi ti n. BÀI 4 Ch n ph ơ ng án tr l i úng nh t cho các câu sau: 1. Thông tin k toán c n c trình bày trung th c và khách quan nh m b o m yêu c u v :
 4. a. Tính tr ng y u b. úng h n c. Tính so sánh d. tin c y 2. M c tiêu chính c a nguyên t c nh t quán nh m: a. Cung c p thông tin úng th i h n b. Tng c ng tính so sánh c c a các báo cáo tài chính gi a các kì k toán khác nhau c. Bo m s phù h p doanh thu và chi phí trong m t kì k toán d. Bo m các thông tin gi ng nhau c trình bày trong m i kì k toán 3. Khái ni m th c th kinh doanh c ph n ánh t t nh t qua phát bi u nào sau ây: a. Khi công ti m và công ti con c h p nh t cho m c ích k toán, gi thi t này b vi ph m b. Cách t t nh t o l ng tin c y k t qu ho t ng c a ơn v là o l ng các k t qu 1o t i th i im nó b gi i th . c. Ho t ng c a ơn v c tách bi t v i ng i ch s h u và các ơ n v khác. d. Mt th c th kinh doanh là ơ n v kinh doanh làm t i a hoá l i ích c a ng i ch s h u 4. ơ n v k toán có th là: a. Doanh nghi p s n xu t hay doanh nghi p th ơ ng m i b. Ngân hàng c. Tr ng h c, b nh vi n d. C a, b và c. 5. Khi có l m phát phi mã thì vi c áp d ng nguyên t c nào sau ây s làm gi m tính h u ích c a thông tin k toán : a. Nguyên t c giá g c b. Nguyên t c phù h p c. Nguyên t c th n tr ng d. C a và c 6. M c dù có ý ki n ph n i liên quan n vi c s d ng giá g c xác nh giá tr tài s n, giá g c v n c s dng vì: a. Ph n ánh t t giá hi n hành b. Bo m ph n ánh giá tr tài s n úng v i chi phí th c t c. Làm ơ n gi n vi c so sánh s li u qua các n m d. Giá g c tính n s thay i v giá c a i t ng c o l ng. 7. Theo ph ơ ng th c bán hàng hóa thông th ng, doanh thu c ghi nh n khi: a. Doanh nghi p ã thu c ti n b. Quy n s h u hàng hoá bán ra c chuy n giao c. Ng i mua ã nh n c hàng d. Hàng hóa ã c xu t kho 8. Phát bi u nào sau ây c p n nguyên t c phù h p: a. Ghi nh n tài s n ph i phù h p v i ngu n hình thành tài s n b. Ti n chi ra trong kì ph i phù h p v i ti n thu trong kì c. Thu nh p nên c báo cáo trên c ơ s hàng quí d. Chi phí xác nh k t qu ph i phù h p v i doanh thu ã ghi nh n 9. Nguyên t c nào cho phép ghi nh n m t kho n l khi có ch ng c ch a ch c ch n: a. Th n tr ng b. Phù h p c. Nh t quán
 5. d. Khách quan 10. Nguyên t c tr ng y u liên quan n a. Nh ng kho n m c có s ti n l n: b. Nhng thông tin mà vi c không trình bày ho c trình bày sai nh ng thông tin này làm nh h ng n vi c ra quy t nh c a ng i s d ng nh ng thông tin này. c. Nh ng nghi p v phát sinh th ng xuyên v i qui mô l n d. Vi c cung c p thông tin cho ng i s d ng BÀI 5 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. Khái ni m ơn v k toán ch phù h p khi ơn v c c p n là m t doanh nghi p ho t ng vì l i nhu n. 2. Gi thi t ho t ng liên t c c v n d ng trong h u h t các tr ng h p tr khi m t doanh nghi p chu n b gi i th . 3. Nu công ti A mua tài s n c a công ti B, nguyên t c giá phí yêu c u công ti A ghi nh n tài s n theo úng giá g c ban u mà công ti B ã ghi nh n. 4. Theo nguyên t c phù h p, có th có m t kho n chi phí c ph n ánh trên báo cáo tài chính c a m t kì, nh ng vi c chi ti n l i di n ra vào m t kì k toán khác. 5. Khi s ti n c a m t kho n m c c các k toán viên cho là không tr ng y u so v i các kho n m c khác, kho n m c ó có th b xoá b kh i s k toán. 6. Tuân th nguyên t c nh t quán c hi u là vi c áp d ng các nguyên t c và ph ơ ng pháp k toán i v i các nghi p v t ơ ng t không c thay i trong b t kì tr ng h p nào. 7. Khi giá th tr ng c a m t tài s n thay i thì k toán c phép iu ch nh giá tr c a tài s n ó v giá th tr ng trong b t kì tr ng h p nào. BÀI 6 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. Tài s n c a ơn v là nh ng ngu n l c kinh t do ơn v ki m soát và có th mang l i l i ích kinh t trong tơ ng lai. 2. Tài s n ca ơn v ph i là nh ng tài s n thu c quy n s h u c a ơn v . 3. K toán ch ghi nh n nh ng tài s n xác nh c giá tr m t cách áng tin c y. 4. Ti th i im ký h p ng mua hàng hóa, ơ n v ghi nh n hàng hóa ó là tài s n c a ơn v . 5. Nguyên t c th n tr ng yêu c u kh n ng mang l i l i ích kinh t trong t ơ ng lai c a tài s n ph i ch c ch n. 6. Tt c nh ng tài s n thuê u không ph i là tài s n c a ơn v . 7. Chi phí nghiên c u không uc ghi nh n là tài s n vô hình vì không ch c ch n chi phí này có mang l i l i ích kinh t trong t ơ ng lai hay không. 8. Chí phí tr tr c là tài s n. 9. Vi c qui nh tiêu chu n giá tr i v i TSC th hi n nguyên t c tr ng y u c a k toán. 10. Hàng t n kho ch bao g m nh ng hàng hoá c l u tr t i kho c a ơn v . 11. Theo chu n m c k toán (VAS 01), chi phí ph i tr c xem là n ph i tr . 12. Ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p lãi ho c l s làm t ng ho c gi m ngu n v n ch s h u. 13. Trách nhi m pháp lý c a ơn v i v i ngu n v n ch s h u và n ph i tr là gi ng nhau. 14. Mt lo i ngu n v n ch tham gia hình thành nên m t lo i tài s n. 15. Ngu n v n ch s h u c a m t ơn v c xác nh khi ã xác nh c giá tr tài s n và n ph i tr ca ơn v . BÀI 7 Ch n m t ý c t A phù h p v i m t ý ct B:
 6. Ct A Ct B 1.Tài s n ng n h n a. Ti m n ng làm t ng ti n và các kho n t ơ ng ơ ng ti n 2. Tài s n dài h n b. Giá tr v n ch s h u c tính b ng s chênh l ch gi a giá tr tài s n và n ph i tr . 3. N ph i tr c. Tài s n ng n h n d tr cho quá trình ho t ng c a ơn v . 4. Ngu n v n CSH d. Nh ng kho n n có th i h n thanh toán trong vòng m t n m 5. L i ích kinh t e. Quy n s d ng l i ích kinh t do m t ngu n l c mang l i. 6. Tài s n c nh f. Nh ng kho n chi tiêu ã phát sinh nh ng liên quan n l i ích kinh t c a nhi u kì k toán 7. Ph ơ ng trình k toán g. Kho ng th i gian trung bình t lúc chi ti n mua v t t , hàng hoá d tr cho s n xu t kinh doanh n khi bán thành ph m hàng hoá hay cung c p d ch v thu c ti n. 8. Ngu n v n kinh doanh h. Ngu n v n ch s h u tài tr cho b ph n tài s n dùng vào m c ích kinh doanh. 9. Các kho n ph i thu i.Nh ng kho n n có th i h n thanh toán trên m t n m. 10. Hàng t n kho k.Tài s n có th i gian luân chuy n trong m t chu kì kinh doanh bình th ng. 11. N ng n h n l.Ph n ánh m i quan h gi a tài s n và ngu n hình thành tài s n. 12. N dài h n m. Ngh a v hi n t i phát sinh t các giao d ch và s ki n ã qua mà ơ n v ph i thanh toán t ngu n l c c a mình. 13. Chu kì kinh doanh n.Tài s n dài h n do ơn v n m gi s d ng cho ho t ng thông th ng c a ơn v . 14. Quy n ki m soát o. Quy n c a ơn v nh n ti n, hàng hoá ho c d ch v t các t ch c, cá nhân khác. 15. Chí phí tr tr c p. Tài s n có th i gian luân chuy n dài h ơn m t chu kì kinh doanh bình th ng. BÀI 8 Da vào nh ngh a và tiêu chu n ghi nh n tài s n hãy gi i thích các ngu n l c sau ây có ph i là tài s n c a ơn v hay không? 1. Nguyên li u, v t li u ơn v mua v ph c v cho quá trình s n xu t. 2. Mt i ng công nhân v i tay ngh cao. 3. Mt l ng hàng hoá th c ph m l n t i kho c a ơn v ã b m m c và quá h n không th tiêu th c dù ơ n v có h giá n m c nào. 4. Mt thi t b s n xu t c ơn v thuê ngoài trong th i gian ng n s d ng thay cho thi t b c a ơn v b h h ng ang s a ch a. 5. Nhãn hi u s n ph m hàng hóa c a ơn v r t n i ti ng a ph ơ ng. BÀI 9 Có tài li u v tình hình tài s n và ngu n v n c a m t doanh nghi p vào ngày 01/01/N nh sau: (VT: 10.000 ng) 1. u t trái phi u 5.000 2. Máy móc thi t b 125.000 3. Ngu n v n kinh doanh 455.000 4. Vn góp liên doanh 21.000 5. Vay ng n h n ngân hàng 20.000 6. Ph i thu c a khách hàng 12.000 7. Ph i tr cho ng i bán 55.000 8. Tm ng 2.000 9. Vt li u ph 9.000 10. Thu ph i n p Nhà n c 15.000 11. Công c , d ng c 3.000
 7. 12. Sn ph m d dang 6.000 13. Ti n m t 2.000 14. Ph i tr ng i lao ng 50.000 15. Nhà x ng 240.000 16. Vay dài h n 140.000 17. Thi t b v n phòng 137.000 18. Ti n g i ngân hàng 115.000 19. Nguyên li u, v t li u chính 15.000 20. Bn quy n v ch t o s n ph m m i 25.000 21. Li nhu n ch a phân ph i 60.000 22. Thành ph m 24.000 23. Qu u t phát tri n 10.000 24. Ph n m m máy vi tính 17.000 25. u t c phi u dài h n 17.000 26. Ngu n v n u t xây d ng c ơ b n 110.000 27. Giá tr quy n s d ng t 120.000 28. Câu l c b , nhà v n hóa 20.000 Yêu c u: 1. Hãy s p x p các kho n m c trên theo t ng lo i tài s n (ng n h n và dài d n) và t ng lo i ngu n v n (N ph i tr và Ngu n v n ch s h u) c a Công ti. 2. Cho bi t t ng giá tr tài s n và t ng giá tr ngu n v n c a công ti. Nh n xét. BÀI 10 Vn d ng m i quan h gi a tài s n và ngu n v n xác nh ngu n v n kinh doanh c a doanh nghi p trong tr ng h p sau: Ti n m t 50.000 Ph i tr cho ng i bán 100.000 Thành ph m 35.000 Ph i thu c a khách hàng 22.000 Vay ng n h n 250.000 Máy móc, thi t b 600.000 u t ng n h n 120.000 Hàng mua ang i ng 20.000 Vay dài h n 450.000 Ph i tr cho ng i lao ng 10.000 Hàng g i i bán 30.000 Nguyên li u, v t li u 130.000 Li nhu n ch a phân ph i 75.000 Nhà x ng 250.000 Sn ph m d dang 60.000 Công c , d ng c 15.000 Vay dài h n n h n tr 100.000 Ngu n v n kinh doanh X
 8. BÀI 11 Ch n ph ơ ng án tr l i úng nh t cho các câu sau: 1. Ch ng t nào sau ây không th làm c n c ghi s : a. Hoá ơ n bán hàng b. Phi u xu t kho c. Lnh chi ti n d. Phi u chi. 2. Ch ng t nào sau ây không ph i là ch ng t g c: a. Hoá ơ n bán hàng b. Phi u xu t v t t theo h n m c c. B ng kê chi ti n d. Phi u thu 3. Y u t nào sau ây không ph i là y u t b t bu c c a m t hoá ơn bán hàng: a. Ngày, tháng, n m b. Ph ơ ng th c bán hàng c. Tên, a ch ng i bán, ng i mua d. Tên, s lu ng, giá tr hàng 4. Y u t nào sau ây d n t i ch ng t không m b o v hình th c khi ki m tra: a. T y xoá b. Ghi b ng bút chì c. Không ghi ngày tháng d. C a, b và c. 5. Khi ki m tra n i dung ch ng t c n ki m tra: a. Vi c tính toán s li u trên ch ng t b. Qui mô nghi p v có úng m c phê chu n không c. Nghi p v kinh t ph n ánh trên ch ng t có h p pháp không d. C a, b và c. 6. Trong hóa ơ n giá tr gia t ng, y u t nào là b t bu c a. S l ng, thành ti n hàng mua b. Ph ơ ng th c thanh toán c. Ngày, tháng, n m d. C a,b và c BÀI 12 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. Ch ng t c xác nh là b o m tính pháp lí tr c h t ph i có y các y u t c a m t b n ch ng t . 2. Mt yêu c u v tính pháp lý c a ch ng t là ph i có các ch ký c a các bên có liên quan. 3. Ch ng t m nh l nh có th làm c n c ghi s 4. Ch ng t th t c k toán là lo i ch ng t có y c ơ s pháp lý cho các cu c thanh tra, ki m tra. 5. Mi nghi p v ghi vào s sách k toán u ph i có ch ng t h p pháp, h p l . tín)
 9. BÀI 13 Cho các c m t sau: a. T ng h p b. Chi ti t c. Ghi kép d. Ghi ơ n e. Quan h KT f. nh kho n g. S d u kì h. S d cu i kì i. S phát sinh j. S phát sinh tng k. Tài s n l. Ngu n v n m. Cùng bên n. Ng c bên o. N p. Có q. Cân i tài kho n r. T ng h p chi ti t s. i chi u bàn c t. Bút toán Ch n các c m t cho s n trên in vào ch tr ng trong các nh ngh a sau: 1. là khái ni m bi u th m i quan h mang tính hai m t gi a tài s n và ngu n v n, gi a t ng và gi m ca các i t ng k toán c th trong m i nghi p v kinh t . 2. Vi c s d ng các tài kho n t ng h p ph n ánh và theo dõi các i t ng k toán có n i dung kinh t dng t ng quát g i là k toán 3. là s hi n có c a i t ng k toán ph n ánh trên tài kho n lúc u kì. 4. S bi n ng làm t ng i t ng k toán trong kì là 5. Kt c u c a tài kho n ph n ánh luôn ng c v i k t c u c a tài kho n ph n ánh 6. Kt c u c a tài kho n luôn gi ng v i k t c u c a tài kho n 7. Tài kho n dùng ph n ánh m t cách chi ti t v i t ng k toán ã ph n ánh trong tài kho n tơ ng ng. 8. S d u kì c a tài kho n ph n ánh tài s n c qui nh n m bên 9. S phát sinh t ng n m v i s d u kì, s phát sinh gi m n m v i s d u kì. 10. Vi c ghi chép ph n ánh nghi p v kinh t vào ít nh t hai tài kho n có liên quan theo úng quan h i ng k toán g i là 11. Mi nghi p v kinh t sau khi xác nh ghi N vào tài kho n nào, ghi Có vào tài kho n nào v i s ti n bao nhiêu, k toán th c hi n b ng m t l n ghi vào tài kho n g i là 12. ki m tra s liêu ghi chép gi a các tài kho n t ng h p có th s d ng b ng ho c b ng , còn ki m tra vi c ghi chép gi a tài kho n t ng h p và tài kho n chi ti t có th l p b ng Lu ý: Có nh ng c m t c s d ng nhi u h ơn m t l n và có nh ng c m t có th không c s d ng. BÀI 14 Ch n ph ơ ng án tr l i úng nh t cho các câu sau: 1. Tài kho n k toán thi t k theo ki u 2 bên d a trên c ơ s : a. Tính a d ng c a i t ng k toán b. Theo yêu c u c a qu n lý c. c im v n ng mang tính 2 m t c a i t ng k toán d. m b o nguyên t c ghi kép 2. Tài kho n k toán thi t k theo nhi u c p khác nhau d a trên c ơ s : a. Tính a d ng c a i t ng k toán b. Yêu c u c a qu n lí phù h p v i tính a d ng c a i t ng k toán. c. c im v n ng mang tính 2 m t c a i t ng k toán d. m b o nguyên t c ghi kép 3. Tài kho n ph n ánh tài s n có k t c u ng c v i tài kho n ph n ánh ngu n v n d a trên c ơ s : a. Tính a d ng c a i t ng k toán b. Theo yêu c u c a qu n lý c. c im v n ng mang tính 2 m t c a i t ng k toán d. m b o nguyên t c ghi kép
 10. 4. Phát sinh t ng tài s n c ph n ánh vào: a. Bên N TK ph n ánh tài s n b. Bên Có TK ph n ánh tài s n c. Bên N TK ph n ánh ngu n v n d. Bên Có TK ph n ánh ngu n v n 5. Phát sinh gi m tài s n c ph n ánh vào: a. Bên Có TK ph n ánh tài s n b. Bên Có TK ph n ánh ngu n v n c. Bên N TK ph n ánh ngu n v n d. Bên N TK ph n ánh tài s n 6. Phát sinh t ng ngu n v n c ph n ánh vào: a. Bên N TK ph n ánh ngu n v n b. Bên Có TK ph n ánh ngu n v n c. Bên Có TK ph n ánh tài s n d. Bên N TK ph n ánh tài s n 7. Phát sinh gi m ngu n v n c ph n ánh vào: a. Bên Có TK ph n ánh tài s n b. Bên Có TK ph n ánh ngu n v n c. Bên N TK ph n ánh ngu n v n d. Bên N TK ph n ánh tài s n 8. Quan h i ng k toán c hi u là: a. Quan h gi a tài s n và ngu n v n b. Quan h v i ít nh t 2 tài kho n c. Quan h gi a t ng và gi m d. Quan h v s bi n ng gi a các i t ng k toán qua m i nghi p v kinh t phát sinh. 9. T ng tài s n, t ng ngu n v n v i cùng m t l ng giá tr s làm: a. Tng tài s n và t ng ngu n v n thay i b. Cơ c u tài s n, ngu n v n thay i c. Tng tài s n và t ng ngu n v n t ng lên v i cùng m t l ng giá tr d. C b và c 10. Ghi kép vào TK c hi u là: a. Ghi vào 2 i t ng k toán b. Ghi theo quan h i ng c. Ghi ng th i vào ít nh t 2 TK theo quan h i ng k toán d. C a và b. 11. Tài kho n t ng h p bi u hi n trong th c t là: a. S chi ti t b. Bng kê ch ng t c. S cái d. Bng t ng h p chi ti t 12. Tài kho n chi ti t bi u hi n trong th c t là: a. S chi ti t b. Bng kê ch ng t c. S cái d. Bng t ng h p chi ti t
 11. 13. K toán t ng h p và k toán chi ti t có m i quan h th hi n: a. c ti n hành ng th i b. Có quan h v m t s li u c. Không có quan h i ng d. C a, b và c 14. Công d ng c a “B ng cân i tài kho n”: a. Ki m tra tính cân i c a tài s n và ngu n v n b. Ki m tra vi c ghi chép trên TK chi ti t c. Ki m tra vi c ghi chép trên TK t ng h p d. C a, b và c 15. Công d ng c a “ B ng t ng h p chi ti t”: a. Ki m tra vi c ghi chép trên TK chi ti t b. Ki m tra vi c ghi chép trên TK t ng h p c. Ki m tra s li u gi a k toán t ng h p và k toán chi ti t d. Không câu nào úng BÀI 15 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. N, Có là thu t ng dùng trong k toán phân bi t hai bên c a tài kho n ch không có ý ngh a v m t kinh t . 2. Ghi kép vào tài kho n là ch ghi vào hai tài kho n có liên quan. 3. Qua các lo i quan h i ng k toán có th th y r ng tính cân i gi a tài s n và ngu n v n s không b phá v . 4. gi m nh kh i l ng công vi c ghi s có th g p nhi u nh kho n gi n ơn thành m t nh kho n ph c t p. 5. Mi tài kho n t ng h p và chi ti t s d ng trong k u c ph n ánh trên B ng cân i tài kho n. 6. Khi ki m tra cân i trên B ng cân i tài kho n hoàn toàn úng thì k t lu n vi c ghi chép c a k toán là chính xác. BÀI 16 Ông Nguy n V n Anh ã ng kí thành l p m t công ti t nhân v i tài s n ban u nh sau: - Ti n g i ngân hàng : 1.000.000.000 - Ti n m t : 500.000.000 Trong n m N, t i Công ti này có các nghi p v kinh t phát sinh nh sau: ( VT: ng) 1. Mua thi t b v n phòng tr giá 60.000.000 ã tr b ng TGNH. 2. Mua thi t b s n xu t 250.000.000, ã chuy n kho n tr cho ng i bán 100.000.000, s còn l i công ti còn n. 3. Mua nguyên li u c a ng i bán M ch a tr ti n tr giá 50.000.000. 4. Mua công c dung c tr giá 12.000.000 ã tr b ng ti n m t. 5. Vay ng n h n tr h t n cho ng i bán M. 6. Dùng ti n m t tr l ơ ng nhân viên 3.000.000 Yêu c u: 1. Xác nh ph ơ ng trình k toán khi thành l p công ti. 2. Xác nh tài s n và ngu n v n c a công ti sau m i nghi p v kinh t trên qua ph ơ ng trình k toán. BÀI 17 Công ti A có tình hình tài s n và ngu n v n vào ngày 31/12/N nh sau: (VT: 1.000 ng)
 12. 1. Ti n m t 50.000 2. Vay ng n h n 80.000 3. Máy móc thi t b 220.000 4. Ph n m m máy vi tính 35.000 5. Nguyên li u, v t li u 70.000 6. Vay dài h n 150.000 7. Ti n g i ngân hàng 170.000 8. Nhà x ng 350.000 9. Ph ơ ng ti n v n chuy n 250.000 10. Qu u t phát tri n 30.000 11. Ph i tr cho ng i bán 65.000 12.Ngu n v n kinh doanh X Trong tháng 01/N+1 có các nghi p v kinh t phát sinh t i công ti nh sau: ( VT: 1.000 ng) 1. Mua nguyên v t li u nh p kho tr giá 8.000 b ng ti n g i ngân hàng 2. Mua công c , d ng c nh p kho tr giá 7.500 ch a tr ti n cho ng i bán. 3. Vay ng n h n ngân hàng mua nguyên v t li u nh p kho: 10.000. 4. Mua b ng phát minh sáng ch tr giá 20.000 b ng ti n g i ngân hàng. 5. Dùng ti n m t tr n cho ng i bán 7.500. Yêu c u: 1. Aïp d ng ph ơ ng trình k toán tìm giá tr c a X, Sau ó cho bi t ph ơ ng trình k toán công ti vào ngày 31/12/N? 2. Cho bi t ph ơ ng trình k toán sau m i nghi p v kinh t trên. BÀI 18 Công ti B có tình hình tài s n và ngu n v n vào ngày 01/01/N nh sau: ( VT: 1.000 ng) Ti n m t 50.000 Ti n g i ngân hàng 1.000.000 Ph i thu c a khách hàng 120.000 Nguyên li u v t li u 750.000 TSC h u hình 5.000.000 Hao mòn TSC h u hình 750.000 Ph i tr cho ng i bán 550.000 Vay ng n h n 1.500.000 Ph i tr ng i lao ng 30.000 Thu và các kho n ph i n p Nhà n c 50.000 Ngu n v n kinh doanh X Qu u t phát tri n 600.000 Li nhu n ch a phân ph i 120.000 Trong tháng có các nghi p v phát sinh nh sau: 1. Mua v t li u nh p kho, tr giá 45.000 ch a tr ti n ng i bán. 2. Khách hàng tr ti n 20.000 b ng ti n g i ngân hàng. 3. Tr h t l ơ ng cho ng i lao ng b ng ti n m t: 30.000 4. Chi ti n m t tr n cho ng i bán: 70.000. 5. Ch s h u b sung v n kinh doanh m t thi t b s n xu t tr giá 150.000 6. Dùng ti n g i ngân hàng tr n vay ng n h n: 200.000. 7. Chi ti n m t thanh toán n thu Nhà n c: 20.000.
 13. 8. Trích t l i nhu n ch a phân phi b sung Ngu n v n kinh doanh: 100.000 và Qu u t phát tri n: 20.000. Yêu c u: 1. Aïp d ng ph ơ ng trình k toán tìm giá tr c a X, Sau ó cho bi t ph ơ ng trình k toán công ti vào ngày 01/01/N? 2. Phân tích s bi n ng c a các i t ng k toán và nh n xét v s thay i c a Tài s n và Ngu n v n sau mi nghi p v kinh t phát sinh. 3. nh kho n các nghi p v kinh t trên. BÀI 19 Có các nghi p v kinh t phát sinh trong tháng 01/N t i Công ti C nh sau: ( VT: ng) 1. Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu ti n m t: 20.000.000. 2. Chi ti n m t tr l ơ ng còn n ng i lao ng: 15.000.000. 3. Khách hàng tr ti n còn n Doanh nghi p b ng chuy n kho n qua ngân hàng:15.000.000. 4. Mua v t li u nh p kho, ch a thanh toán cho ng i bán 13.000.000. 5. Vay ng n h n Ngân hàng tr n cho ng i bán: 50.000.000. 6. Ch s h u b sung v n kinh doanh b ng m t ph ơ ng ti n v n t i tr giá 250.000.000. 7. B sung ngu n v n kinh doanh t l i nhu n ch a phân ph i 25.000.000. 8. Chuy n ti n g i ngân hàng tr ti n vay ng n h n: 20.000.000. 9. Chuy n ti n g i ngân hàng thanh toán thu còn n Ngân sách: 5.000.000. 10. Ch s h u rút v n kh i Doanh nghi p 10.000.000 b ng ti n m t. Yêu c u: 1. Sp x p các nghi p v kinh t trên theo các lo i quan h i ng k toán, ng th i phân tích nh h ng ca các nghi p v kinh t trên n ph ơ ng trình k toán c a Doanh nghi p. 2. nh kho n các nghi p v kinh t trên. BÀI 20 I/Tài li u: ( VT: ng) A- S d u kì c a các tài kho n t i Công ti D nh sau: TK 111 - Ti n m t 10.000.000 TK 112 - Ti n g i ngân hàng 130.000.000 TK 131 - Ph i thu c a khách hàng 18.000.000 Trong ó: - Ph i thu c a ơn v X 10.000.000 - Ph i thu c a ơn v Y 8.000.000 TK 152 - Nguyên li u v t li u 32.000.000 TK 211 - TSC h u hình 400.000.000 TK 214 - Hao mòn TSC 80.000.000 TK 311 - Vay ng n h n 20.000.000 TK 331 - Ph i tr cho ng i bán 80.000.000 Trong ó: - Ph i tr cho ơn v M 50.000.000 - Ph i tr cho ơn v N 30.000.000 TK 334 - Ph i tr ng i lao ng 15.000.000 TK 341 - Vay dài h n 115.000.000 TK 411 - Ngu n v n kinh doanh 280.000.000
 14. B- Trong kì có các nghi p v kinh t phát sinh nh sau: 1. Mua nguyên v t li u c a ơn v M nh p kho theo giá mua: 10.000.000, ch a tr ti n. 2. ơ n v X tr ti n b ng chuy n kho n qua ngân hàng: 10.000.000. 3. Doanh nghi p chuy n ti n g i ngân hàng tr h t n cho ơn v M. 4. Mua v t li u ph c a ơn v N nh p kho, tr giá 20.000.000 ch a tr ti n. 5. Ch s h u b sung v n kinh doanh m t thi t b s n xu t tr giá 60.000.000. 6. Chuy n ti n g i ngân hàng tr h t s ti n còn n cho ơn v N. 7. ơ n v Y tr ti n cho Doanh nghi p b ng ti n m t: 8.000.000. 8. Dùng ti n m t tr l ơ ng cán b công nhân viên: 15.000.000. II/ Yêu c u: 1. nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh. 2. M các tài kho n c n thi t ph n ánh s d u kì, s phát sinh trong kì và rút ra s d cu i kì c a các tài kho n. 3. Lp B ng cân i tài kho n vào cu i kì. BÀI 21 I/Tài li u: ( VT: ng) A- Ngày 01/01/N có tình hình m t s tài kho n t i m t Doanh nghi p c ơ khí nh sau: TK 331 - Ph i tr cho ng i bán 50.000.000 Trong ó: + Ph i tr cho Công ti A 30.000.000 + Ph i tr cho Công ti B 20.000.000 TK 152 -Nguyên li u,v t li u 100.000.000 Trong ó: + S t 60.000.000 + Thép 30.000.000 + Sơn 10.000.000 TK 112 - Ti n g i ngân hàng 160.000.000 TK 111-Ti n m t 10.000.000 B- Trong tháng 01/N có các nghi p v kinh t phát sinh: 1. Mua c a Công ti A: 10.000 kg s t, thành ti n 20.000.000 và 5.000 kg thép thành ti n 7.500.000. V t li u ã nh p kho, nh ng ch a thanh toán ti n. 2. Mua c a Công ti B: 10.000 kg thép, tr giá 15.000.000. V t li u ã nh p kho, nh ng ch a thanh toán ti n. 3. Mua c a Công ti C: 5.000 kg s t, tr giá 10.000.000, ã nh p kho và thanh toán b ng ti n m t. 4. Mua c a Công ti A: 5.000 kg s ơn, thành ti n 1.250.000, ã nh p kho nh ng ch a thanh toán ti n. 5. Xu t kho nguyên li u, v t li u dùng tr c ti p cho s n xu t (ghi N TK “Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p”) g m: - St 20.000 kg, thành ti n: 40.000.000 - Thép 15.000 kg, thành ti n: 22.500.000 - Sơn 25.000 kg, thành ti n: 6.250.000 6. Chuy n ti n g i ngân hàng tr n cho ng i bán 60.000.000. Trong ó: - Tr cho Công ti A : 40.000.000 - Tr cho Công ti B : 20.000.000
 15. II/ Yêu c u: 1. nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n. 2. Lp B ng t ng h p chi ti t v t li u c a Doanh nghi p, cho bi t s l ng v t li u t n u tháng 01/NN gm có: - St: 30.000 kg - Thép: 20.000 kg - Sơn : 40.000 kg 3. L p B ng t ng h p chi ti t thanh toán v i ng i bán. 4. i chi u s li u trên B ng t ng h p chi ti t v i s li u trên tài kho n t ng h p t ơ ng ng. BÀI 22 I/Tài li u: ( VT: 1.000 ng) A- Tình hình tài s n và ngu n v n c a Doanh nghi p X vào ngày 01/01/N nh sau: - Ti n m t 100.000 - Ti n g i ngân hàng 1.200.000 - Ph i thu c a khách hàng 100.000 - Nguyên li u, v t li u 410.000 - Tài s n c nh h u hình 2.800.000 - Vay ng n h n 200.000 - Vay dài h n 560.000 - Ph i tr cho ng i bán 140.000 - Thu và các kho n ph i n p Nhà n c 80.000 - Ph i tr ng i lao ng 30.000 - Ngu n v n kinh doanh 3.500.000 - Qu u t phát tri n 100.000 B- Trong tháng 01/NN có các nghi p v kinh t phát sinh: 1. Ch s h u góp v n b sung b ng ti n m t: 150.000. 2. Mua nguyên v t li u tr giá 50.000 nh p kho, ch a tr ti n ng i bán. 3. Rút TGNH v nh p qu ti n m t chu n b tr l ơ ng: 30.000. 4. Chi ti n m t tr l ơ ng ng i lao ng: 30.000. 5. Chuy n ti n g i ngân hàng n p thu cho Ngân sách: 5.000 và tr n vay ng n h n ngân hàng: 100.000. 6. Vay dài h n ngân hàng mua m t thi t b ng l c, tr giá 60.000. 7. Tm ng cho nhân viên thu mua i công tác b ng ti n m t: 3.000. 8. Vay ng n h n ngân hàng tr n cho ng i bán: 140.000. 9. Khách hàng tr ti n b ng chuy n kho n qua ngân hàng: 40.000. 10. Vay ng n h n mua công c , d ng c nh p kho tr giá: 60.000. II/Yêu c u: 1. M các tài kho n liên quan, ph n ánh s d u tháng, s phát sinh trong tháng và rút ra s d cu i tháng ca các tài kho n. 2. Lp B ng cân i tài kho n vào ngày 31/01/N. 3. Lp B ng i chi u ki u bàn c vào ngày 31/01/N. BÀI 23
 16. Có s li u trên m t s tài kho n c a m t Doanh nghi p nh sau: ( VT: ng) N TK Ti n m t Có N TK TGNH Có SD: xxx SD: xxx (1) 2.000.000 2.500.000 (4) (5)4.000.000 1.200.000 (3) (6) 3.000.000 500.000 (7) 2.500.000 (8) 3.000.000 (9) 1.500.000 (10) N TK NL, VL Có N TK Ph i thu KH Có SD: xxx SD: xxx (2) 25.000.000 2.000.000 (1) (4) 2.500.000 4.000.000 (5) (10) 1.500.000 3.000.000 (6) N TK Ph i tr NB Có SD: xxx (3) 1.200.000 (7) 500.000 25.000.000 (2) (8) 2.500.000 (9) 3.000.000 N TK Ph i tr NB A Có N TK Ph i tr NB B Có SD: xxx SD: xxx (3) 1.200.000 15.000.000 (2) (8) 2.500.000 10.000.000 (2) (7) 500.000 (9) 3.000.000 Yêu c u: Trình bày n i dung kinh t c a các nghi p v trên. BÀI 24 I/Tài li u: ( VT: ng) A- S d vào ngày 01/01/N c a m t s tài kho n t i m t Doanh nghi p nh sau: - TK Ph i thu khác (138) 1.500.000 Trong ó: + Ph i thu c a công nhân A 1.000.000 + Ph i thu c a ơn v X 500.000 - TK Ph i tr , ph i n p khác (338) 3.000.000 Trong ó: + Ph i tr cho công nhân B 1.200.000 + Ph i tr cho ơn v Y 1.800.000 - TK Ti n m t (111) 3.200.000 B- Trong tháng 01/N có các nghi p v kinh t phát sinh: 1. ơ n v X tr n cho Doanh nghi p b ng ti n m t: 500.000 2. Kh u tr ti n l ơ ng c a công nhân A v kho n ph i thu: 500.000 3. Chi ti n m t tr n cho công nhân B, s ti n: 1.200.000 4. Dùng ti n m t tr n cho ơn v Y: 800.000 II/ Yêu c u:
 17. 1. nh kho n các nghi p v kinh t trên. 2. Ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n có liên quan 3. Cho bi t tình hình các kho n ph i thu, ph i tr khác vào cu i ngày 31/01/N c a Doanh nghi p. BÀI 25 Ch n ph ơ ng án tr l i úng nh t cho các câu sau: 1. Các tài kho n c phân lo i thành lo i tài kho n c ơ b n, lo i tài kho n iu ch nh và lo i tài kho n nghi p v . Vi c phân lo i nh v y là d a trên: a. Ni dung kinh t c a tài kho n b. Công d ng c a tài kho n c. Mc ph n ánh c a tài kho n d. Mi quan h c a tài kho n v i báo cáo tài chính. 2. Vi c phân lo i tài kho n thành tài kho n ph n ánh tài s n, tài kho n ph n ánh ngu n v n và tài kho n ph n ánh quá trình kinh doanh là d a trên: a. Ni dung kinh t c a tài kho n b. Công d ng c a tài kho n c. Mc ph n ánh c a tài kho n d. Mi quan h c a tài kho n v i báo cáo tài chính. 3. Tài kho n nào d i ây không thu c nhóm tài kho n có s d n : a. TK Ti n m t b. TK tài s n c nh h u hình c. TK Ph i thu c a khách hàng d. TK Nguyên li u, v t li u 4. Tài kho n nào d i ây thu c nhóm tài kho n có s d N - Có: a. TK Ph i thu c a khách hàng b. TK Ph i tr cho ng i bán c. TK Ph i thu khác d. C a, b, c. 5. Tài kho n nào d i ây không cùng nhóm v i các tài kho n còn l i: a. TK Chi phí bán hàng b. TK Chi phí qu n lí doanh nghi p c. TK Chi phí tr tr c d. TK Chi phí nguyên li u, v t li u tr c tip BÀI 26 Hãy phân lo i nh ng tài kho n sau ây theo công d ng và k t c u c a tài kho n: TK 111 - Ti n m t TK 152 - Nguyên li u, v t li u TK 112 - TGNH TK 311 - Vay ng n h n TK 138 - Ph i thu khác TK 411 - Ngu n v n kinh doanh TK 338 - Ph i tr khác TK 632 - Giá v n hàng bán TK 711 - Thu nh p khác TK 911 - X K t qu kinh doanh TK 531 - Hàng bán b tr l i TK 214 - Hao mòn TSC TK 515 - Thu nh p tài chính TK 635 - Chi phí tài chính TK 641 - Chi phí bán hàng TK 627 - Chi phí SX chung TK 131 - Ph i thu c a khách hàng TK 154 - Chi phí SXKD d dang TK 335 - Chi phí ph i tr TK 413 - Chênh l ch t giá TK 242 - Chi phí tr tr c dài h n TK 139 - DP ph i thu khó òi TK 511 - Doanh thu bán hàng TK 642 - Chi phí QLDN BÀI 27 I/Tài li u: ( VT: ng)
 18. A- Tình hình thanh toán c a m t Doanh nghi p v i ng i bán, ng i mua vào ngày 01/01/N th hi n qua s d ca hai tài kho n. - TK Ph i thu c a khách hàng (131) (D N ) 12.000.000 Chi ti t: + Ph i thu c a Công ti A 10.000.000 + Ph i thu c a Công ti B 2.000.000 - TK Ph i tr cho ng i bán (331) (D Có) 8.000.000 Chi ti t: + Ph i tr cho Công ti M 5.000.000 + Ph i tr cho Công ti N 3.000.000 B- Trong tháng 01/NN Doanh nghi p có tình hình sau: 1. Mua nguyên li u tr giá 5.000.000 c a Công ti N nh p kho, ch a tr ti n. 2. Công ti A tr h t s ti n còn n Doanh nghi p b ng chuy n kho n qua ngân hàng 3. Vay ng n h n ngân hàng tr n cho Công ti M: 4.000.000 4. ng tr c ti n m t cho Công ti Q mua hàng: 2.500.000. 5. Công ti B chuy n kho n tr n cho Doanh nghi p: 2.000.000 6. Chuy n ti n g i ngân hàng tr h t n cho Công ti N và ng thêm 4.000.000 mua v t li u. 7. Công ti B ng tr c ti n mua hàng cho Doanh nghi p b ng ti n m t 1.500.000. 8. Nh p kho nguyên v t li u c a Công ti Q chuy n n, ti n hàng c tr vào s ti n ã ng tr c (nghi p v 4) tr giá: 2.250.000. II/ Yêu c u: 1. Ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n có liên quan. 2. Tính s d cu i kì c a TK 131, TK 331 và các tài kho n chi ti t c a chúng. Cho bi t ý ngh a c a các con s này. 3. Lp b ng t ng h p chi ti t Ph i thu c a khách hàng và Ph i tr cho ng i bán. BÀI 28 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. K toán ch ghi nh n nh ng i t ng có th xác nh c giá tr b ng ơ n v ti n t . 2. Nguyên t c giá g c không ph i là nguyên t c duy nh t o l ng i t ng k toán. 3. Giá g c là t t nh t o l ng i t ng k toán. 4. Trong th c t , khi doanh nghi p b gi i th hay phá s n thì giá tr th c hi n ròng c s d ng ph bi n nh t trong o l ng tài s n. 5. Vi c s d ng giá g c trong o l ng i t ng k toán có th m b o c tính tin c y c a thông tin k toán. 6. Vi c o l ng i t ng k toán ph i mang tính chính xác tuy t i. 7. Có nhi u ph ơ ng pháp o lng m t i t ng k toán. 8. Tin c y và th ng nh t là hai yêu c u c ơ b n c a vi c o l ng i t ng k toán. 9. Giá thay th thích h p khi s d ng o l ng tài s n, công n nh ng qu c gia có m c l m phát cao. 10. m b o o l ng i t ng k toán chính xác, t t c các chi phí ph i c t p h p tr c ti p. 11. Khi phân b chi phí, v n quan tr ng nh t là xác nh tiêu th c phân b phù h p. 12. Cơ s o l ng n ph i tr th ng d a trên c ơ s o l ng tài s n. 13. Chi phí phát sinh mà mang l i l i ích kinh t trong t ơ ng lai là chi phí xác nh k t qu . 14. Chi phí xác nh k t qu là chi phí khi phát sinh s làm gi m tài s n ho c t ng n ph i tr . 15. Doanh thu s c ghi nh n khi làm t ng m t tài s n nh ng không làm gi m tài s n khác hoc t ng n ph i tr . 16. Mi nghi p v t ng ngu n v n ch s h u s c ghi nh n là doanh thu.
 19. 17. Li nhu n k toán là chênh l ch gi a doanh thu và chi phí phù h p v i doanh thu. 18. K toán d n tích ghi nh n chi phí, doanh thu t i th i im phát sinh ch không ph i t i th i im chi ti n và thu ti n 19. Li nhu n k toán trên c ơ s k toán ti n luôn b ng l i nhu n k toán trên c ơ s d n tích. 20. Vi c phân lo i chi phí thành chi phí hình thành tài s n và chi phí xác nh l i nhu n ch có ý ngh a i vi c ơ s k toán d n tích. BÀI 29 Doanh nghi p ti n hành mua v t li u X ph c v cho s n xu t. Trong kì có các tài li u liên quan n vi c mua vt li u X nh sau: - Giá thanh toán 132.000.000 + Giá mua (ch a có thu GTGT) 120.000.000 + Thu GTGT 12.000.000 - Giá c c v n chuy n, b c x p (ch a có thu GTGT) 5.280.000 + Thu GTGT 264.000 - Chi phí cho b ph n mua hàng 658.800 - Kh i l ng v t li u mua 1.800 kg - nh m c hao h t t nhiên 0,72 % - Kh i l ng v t li u th c t nh p kho 1.794 kg Yêu c u: Tính giá th c t v t li u X nh p kho. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 30 Mt Doanh nghi p th ơ ng m i thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr , trong kì có tình hình mua hàng hóa nh sau: Mua m t lô hàng Y, giá mua (ch a có thu GTGT) 829.200.000 , thu GTGT 10%, tr ng l ng hàng ki m nh n bàn giao cho ơ n v v n t i 60.000 kg. Giá c c v n chuy n lô hàng này v nh p kho là 7.812.000 (trong ó thu GTGT là 372.000). S hàng mà ơ n v v n t i bàn giao t i kho c a ơn v th c t ch có 59.400 kg. Cho bi t: nh m c hao h t c a hàng Y là 0,48 %. Yêu c u: 1. Tính giá th c t c a hàng Y. 2. Xác nh s ti n hàng (theo giá thanh toán) mà ơ n v v n t i ph i b i th ng? BÀI 31 Mt Doanh nghi p s n xu t hai lo i s n ph m M và N. Chi phí s n xu t c t p h p theo dây chuy n s n xu t cho c hai lo i s n ph m. Trong kì, k toán ã t p h p chi phí s n xu t nh sau: ( VT: ng) - Chi phí NVL tr c ti p : 18.400.000 - Chi phí nhân công tr c ti p : 14.700.000 - Chi phí s n xu t chung : 2.058.000 Cu i kì, hoàn thành nh p kho 100 s n ph m M và 50 s n ph m N. Yêu c u: Tính giá thành s n ph m M và N hoàn thành nh p kho. Bi t r ng: - u kì và cu i kì không có s n ph m d dang - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p c phân b cho t ng lo i s n ph m theo nh m c nguyên v t li u tiêu hao. Cho bi t: + nh m c tiêu hao NVL cho s n ph m M: 70.000 /sp
 20. + nh m c tiêu hao NVL cho s n ph m N: 320.000 /sp - Chi phí nhân công tr c ti p c phân b cho t ng lo i s n ph m theo ti n l ơ ng nh m c. Cho bi t: + nh m c ti n l ơ ng c a s n ph m M: 80.000 /sp + nh m c ti n l ơ ng c a s n ph m N: 85.000 /sp - Chi phí s n xut chung c phân b cho t ng s n ph m theo chi phí nhân công tr c ti p. BÀI 32 Ch n ph ơ ng án tr l i úng nh t cho các câu sau: 1. Báo cáo tài chính : a. Ph n ánh khái quát v i t ng k toán b. Cung c p thông tin cho i t ng bên ngoài ơ n v c. Cung c p thông tin cho i t ng bên ngoài và các nhà qu n lí ơn v d. C a và c. 2. Báo cáo nào d i ây không c l p trên c ơ s k toán d n tích: a. Bng cân i k toán b. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh c. Báo cáo l u chuy n ti n t d. C a và b. 3. Chi phí lãi vay c trình bày riêng trên áo cáo k t qu ho t ng kinh doanh là theo nguyên t c a. Nh t quán b. Bù trù c. Tr ng y u b. Ho t ng liên t c 4. Các kho n m c nào c ph n ánh ph n tài s n c a B ng cân i k toán: a. Ph i thu c a khách hàng b. Khách hàng ng tr c cho ơn v c. ơ n v ng tr c cho ng i bán d. C b và c. 5. Doanh nghi p có s d N cu i ngày 31/12/N c a TK 131 ‘ph i thu c a khách hàng là 1.000.000, trong ó: - chi ti t 131-khách hàng A là 1.500.000 (d n ) - chi ti t 131-khách hàng B là 2.500.000 (d n ) - chi ti t 131-khách hàng C là 3.000.000 (d có) Vi c ph n ánh lên b ng Cân i k toán s nh sau: a. 1.000.000 bên ph n tài s n b. 4.000.000 ghi bình th ng bên ph n tài s n, 3.000.000 ghi âm bên tài s n c. 3.000.000 bên ph n ngu n v n d. 4.000.000 bên ph n tài s n, 3.000.000 bên ph n ngu n v n 6. S d Có c a TK 214 ‘hao mòn TSC s : a. Ghi th ng bên ph n tài s n c a b ng cân i k toán. b. Ghi th ng bên ph n ngu n v n c a b ng cân i k toán. c. Ghi âm bên tài s n c a b ng cân i k toán. d. Ghi âm bên ngu n v nc a b ng cân i k toán. 7. S d N c a TK ‘ L i nhu n ch a phân ph i’ s : a. Ghi âm bên tài s n c a b ng cân i k toán. b. Ghi th ng bên ph n tài s n c a b ng cân i k toán. c. Ghi th ng bên ph n ngu n v n c a b ng cân i k toán. d. Ghi âm bên ngu n v n c a b ng cân i k toán. 8. T ng l i nhu n k toán tr c thu c tính b ng: a. Tng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v tr t t c các chi phí trong kì
 21. b. Li nhu n thu n ho t ng kinh doanh c ng l i nhu n khác c. Li nhu n g p c ng l i nhu n khác d. Không câu nào úng 9. Dòng ti n nào d i ây không thu c ho t ng kinh doanh: a. Ti n thu t vi c bán hàng b. Ti n thu t thanh lí tài s n c. Ti n chi tr l ơ ng ng i lao ng d. Ti n chi tr n ng i bán. BÀI 33 Mt Doanh nghi p trong quý I /N có tài li u sau: ( vt:1.000 ). - Doanh thu bán hàng 8.000.000 - Gi m giá hàng bán 200.000 - Hàng bán b tr l i 500.000 - Giá v n hàng bán 5.000.000 - Doanh thu ho t ng tài chính 125.000 - Chi phí tài chính 95.000 - Chi phí bán hàng 250.000 - Chi phí qu n lí doanh nghi p 125.000 - Thu nh p khác 27.000 - Chi phí khác 18.000 Yêu c u: 1. Xác nh l i nhu n g p t ho t ng bán hàng và l i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh. 2. Xác nh l i nhu n khác và t ng l i nhu n tr c thu . BÀI 34 I/Tài li u: ( VT: 10.000 ) A- Bng cân i k toán ngày 31/12/N c a Công ti A nh sau: TÀI S N S ti n 1. Ti n m t 18.000 2. Ti n g i ngân hàng 21.700 3. Ph i thu c a khách hàng 1.700 4. Các kho n ph i thu khác 3.500 5. Nguyên li u, v t li u 8.500 6. Tài s n c nh h u hình 34.400 7. Hao mòn TSC h u hình (18.000) Tng c ng tài s n 69.800 NGU N V N 1. Vay ng n h n 3.000 2. Ph i tr cho ng i bán * 2.000 3. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c 3.600 4. Ph i tr ng i lao ng 1.200 5. Ngu n v n kinh doanh 60.000 Tng c ng ngu n v n 69.800 * Chi ti t ng i bán M: 2.000 B- Trong quý I n m N+1, có các nghi p v kinh t phát sinh sau: 1. Chuy n ti n g i ngân hàng tr n ng i bán M 2.000. 2. Công ti ng tr c ti n mua v t t cho ng i bán N 3.000 b ng ti n m t.
 22. 3. Chi ti n m t tr h t ti n l ơ ng cho ng i lao ng kì tr c. 4. Cp trên c p v n u t xây d ng c ơ b n cho Công ti b ng chuy n kho n qua ngân hàng: 150.000. 5. Vay dài h n ngân hàng mua thi t b s n xu t: 50.000 6. Chuy n ti n g i ngân hàng tr h t n vay ng n h n c a kì tr c. 7. S ph i thu khác c a kì tr c Công ti ã thu b ng ti n m t. II/ Yêu c u: 1. Ph n ánh s d u quý, s phát sinh trong quý và s d cu i quý vào các tài kho n có liên quan. 2. Lp B ng cân i tài kho n quý I n m NN+1 và B ng cân i k toán ngày 31/03/NN+1. 3. Có nh n xét gì gi a B ng cân i k toán và B ng cân i tài kho n. BÀI 35 I/Tàìi li u: ( VT: ng) A- S d vào 01/01/N c a m t s tài kho n m t Doanh nghi p s n xu t: - TK 152 25.000.000 Trong ó: + V t li u chính 20.000.000 + V t li u ph 5.000.000 - TK 151 10.000.000 Trong ó: + V t li u chính 8.000.000 + V t li u ph 2.000.000 - TK 111 8.000.000 - TK 112 30.000.000 B- Trong tháng 01/N Doanh nghi p có tình hình sau: 1. Mua v t li u chính nh p kho, giá mua (ch a có thu GTGT): 6.000.000, thu GTGT: 600.000; giá c c vn chuy n (ch a có thu GTGT) : 800.000, thu GTGT 5%. T t c ã c tr b ng ti n g i ngân hàng. 2. Nh p kho s v t li u chính i ng tháng tr c: 8.000.000. 3. Mua v t li u ph nh p kho, giá mua (ch a có thu GTGT): 3.000.000, thu GTGT: 300.000, ch a tr ti n ng i bán. 4. Cc v n chuy n s v t li u ph trên v nh p kho là: 945.000 (trong ó thu GTGT 45.000). 5. S v t li u ph i ng tháng tr c ã v nh p kho: 2.000.000. 6. Chuy n ti n g i ngân hàng tr ti n mua v t li u nghi p v 3: 1.800.000. 7. Mua v t li u chính, giá mua (ch a có thu GTGT): 5.000.000, thu GTGT: 500.000, ch a tr ti n cho ng i bán. Cu i tháng, s v t li u này v n ch a v nh p kho. II/ Yêu c u: 1. nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n k toán liên quan. 2. Cho bi t t ng giá tr các lo i v t li u nh p kho trong tháng. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 36 I/Tài li u: ( VT: 1.000 )
 23. A- S d vào ngày 01/01/N c a m t s tài kho n t i m t Doanh nghi p th ơ ng m i: - TK156 300.000 Trong ó: + Hàng hóa A 180.000 + Hàng hóa B 120.000 - TK151 50.000 Trong ó: + Hàng hóa A 20.000 + Hàng hóa B 30.000 - TK111 50.000 - TK112 200.000 - TK 331 (s d N ) 30.000 B- Mt s nghi p v kinh t phát sinh trong tháng 01/NN: 1. Mua hàng hóa A v nh p kho, giá mua (ch a có thu GTGT): 80.000, thu GTGT: 8.000, ch a tr ti n cho ng i bán. Chi phí b c x p: 3.000, ã thanh toán b ng ti n m t. 2. Toàn b s hàng hóa i ng tháng tr c ã v nh p kho. C c v n chuy n s hàng hóa này v nh p kho là 2.100 (trong ó thu GTGT 100), ã thanh toán b ng ti n m t. Chi phí v n chuy n c phân b cho 2 lo i hàng hóa theo tr giá mua. 3. Chuy n ti n g i ngân hàng thanh toán toàn b ti n mua hàng hóa A nghi p v 1. 4. Mua hàng hóa B v nh p kho, giá mua (ch a có thu GTGT):20.000, thu GTGT: 2.000, tr vào s ti n Doanh nghi p ã ng tr c cho ng i bán. Chi phí b c x p: 1.000, ã thanh toán b ng ti n m t. 5. Dùng ti n g i ngân hàng mua hàng hóa A và B, giá mua (ch a có thu GTGT): 60.000 (trong ó:hàng hóa A: 40.000, hàng hóa B: 20.000), thu GTGT: 6.000. n cu i tháng, s hàng này v n ch a v nh p kho. II/ Yêu c u: 1. nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n k toán liên quan. 2. Cho bi t tình hình hàng t n kho vào cu i tháng 01/N. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 37 I/Tài li u: ( VT: ng) A- Tình hình t n kho NVL u tháng 01/N t i Công ti ABC nh sau: - Vt li u X: 124.800.000 (S l ng: 60.000 kg) - Vt li u Y: 61.200.000 (S l ng: 40.000 kg) - Vt li u Z: 10.320.000 (S l ng: 40.000 kg) B- Tng h p tình hình nh p, xu t NVL trong tháng 01/N t i Công ti nh sau: 1. Ngày 01/01, mua nguyên li u nh p kho ch a thanh toán cho ng i bán: - Vt li u X (S l ng: 10.000 kg): giá mua (ch a có thu GTGT) 21.200.000, thu GTGT 10% - Vt li u Y (S l ng: 5.000 kg): giá mua (cha có thu GTGT) 7.700.000, thu GTGT 10% ng th i Công ti ã dùng ti n m t thanh toán ti n b c x p s v t li u trên nh p kho 1.500.000. S chi phí này phân b cho 2 lo i v t li u t l v i kh i l ng c a chúng. 2. Tng h p các phi u xu t kho v t li u ngày 10 tháng 01 nh sau: - Vt li u X: 41.600.000 (S l ng: 20.000 kg), dùng tr c ti p cho s n xu t (ghi N TK 621- “Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p”). - Vt li u Y: 22.950.000 (S l ng: 15.000 kg), dùng tr c ti p cho s n xu t. - Vt li u Z: 2.580.000 (S l ng: 10.000 kg), dùng cho qu n lí phân x ng (ghi N TK 627 - “Chi phí s n xu t chung”).
 24. 3. Ngày 15/01, mua v t li u Z nh p kho (S l ng 10.000 kg): giá mua (ch a có thu GTGT) 2.600.000, thu GTGT 10%. Giá c c v n chuy n ph i tr (ch a có thu GTGT) cho s v t li u này là 580.000, thu GTGT: 29.000. T t c ch a tr ti n cho nhà cung c p. 4. Ngày 17/01, mua nguyên v t li u nh p kho, ã thanh toán b ng ti n g i ngân hàng: - Vt li u X (S l ng: 7.000 kg): giá mua (ch a có thu GTGT) 21.000.000, thu GTGT 10%. - Vt li u Y (S l ng: 3.000 kg): giá mua (ch a có thu GTGT) 4.680.000, thu GTGT 10%. - Vt li u Z (S l ng: 5.000 kg): giá mua (ch a có thu GTGT) 1.530.000, thu GTGT 10%. 5. Tng h p các phi u xu t kho v t li u ngày 19 tháng 01 nh sau: - Vt li u X: 83.200.000 (S l ng: 40.000 kg), dùng tr c ti p cho s n xu t. - Vt li u Y: 38.250.000 (S l ng: 25.000 kg), dùng tr c ti p cho s n xu t. - Vt li u Z: 7.740.000 (S l ng: 30.000 kg), dùng cho qu n lí phân x ng. II/ Yêu cu: 1. Tính giá th c t các lo i v t li u nh p kho trong tháng 01/N c a Công ti. 2. Ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n t ng h p có liên quan và S chi ti t v t li u. 3. Trình bày cách ki m tra i chi u phù h p gi a h ch toán t ng h p và h ch toán chi ti t. (Cho bi t: Công ti ABC thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 38 I/Tài li u: ( VT: ng) A- S d u kì c a m t s tài kho n m t Doanh nghi p s n xu t: - TK 152 25.000.000 - TK 154 2.600.000 Trong ó: + Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p 1.600.000 + Chi phí nhân công tr c ti p 600.000 + Chi phí s n xu t chung 400.000 B- Trong kì, Doanh nghi p ti n hành s n xu t m t lo i s n ph m. Chi phí s n xu t trong kì nh sau: 1. Xu t v t li u chính dùng tr c ti p cho s n xu t s n ph m: 8.000.000. 2. Xu t v t li u ph dùng tr c ti p cho s n xu t s n ph m: 1.500.000, dùng ph c v chung phân x ng: 400.000. 3. Tính ti n l ơ ng ph i tr trong kì: - Ti n l ơ ng công nhân s n xu t s n ph m: 8.000.000. - Ti n l ơ ng nhân viên qu n lí phân x ng: 600.000. 4. Trích BHXH, BHYT, KPC tính vào chi phí s n xu t theo t l quy nh. 5. Trích kh u hao thi t b s n xu t: 4.000.000, kh u hao nhà x ng s n xu t: 580.000. 6. Tính ti n in dùng cho s n xu t ph i tr cho Công ti in 220.000 (trong ó thu GTGT là 20.000). 7. Các kho n chi phí khác b ng ti n m t phát sinh phân x ng: 500.000. 8. Kt chuy n các chi phí s n xu t vào TK “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang”. 9. Trong kì, hoàn thành nh p kho 100 s n ph m theo giá thành th c t . Bi t r ng: Giá tr s n ph m d dang cu i kì: 1.600.000, trong ó: - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p 900.000. - Chi phí nhân công tr c ti p 500.000. - Chi phí s n xu t chung 200.000. II/ Yêu c u: 1. nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n k toán liên quan. 2. Lp b ng tính giá thành s n ph m.
 25. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 39 Mt Doanh nghi p s n xu t, trong kì ti n hành s n xu t hai lo i s n ph m X, Y. Chi phí s n xu t phát sinh nh sau: 1. Xu t nguyên li u chính dùng tr c ti p cho s n xu t các s n ph m X, Y theo giá th c t 8.000.000 . Bi t rng: chi phí nguyên li u chính c phân b cho t ng lo i s n ph m theo nh m c tiêu hao nh sau: - nh m c tiêu hao nguyên li u chính cho s n ph m X: 53,125 kg/sp. - nh m c tiêu hao nguyên li u chính cho s n ph m Y: 10,625 kg/sp. 2. Vt li u ph xu t dùng tr c ti p cho s n xu t s n phm: 1.600.000 , phân b cho hai lo i s n ph m t l vi chi phí nguyên li u chính c a t ng lo i. 3. Chi phí nhiên li u dùng cho máy móc thi t b phân x ng 3.400.000 . 4. Tính ti n l ơ ng ph i tr cho: - Công nhân tr c ti p s n xu t: 5.000.000 , phân b cho các s n ph m theo ti n l ơ ng nh m c. Cho bi t: + nh m c ti n l ơ ng c a s n ph m X: 25.000 /sp + nh m c ti n l ơ ng c a s n ph m Y: 5.000 /sp - Nhân viên phân x ng: 2.500.000 . 5. Trích BHXH, BHYT, KPC tính vào chi phí s n xu t theo t l quy nh. 6. Chi phí ti p khách, h i h p phân x ng ã chi b ng ti n m t: 2.300.000 . 7. Kh u hao máy móc thi t b s n xu t, nhà x ng: 6.675.000 8. Kt chuy n các chi phí s n xu t vào tài kho n “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang”. Bi t r ng: chi phí sn xu t chung phân b cho các s n ph m t l v i ti n l ơ ng công nhân s n xu t 9. Trong kì, s n xu t hoàn thành nh p kho 100 s n ph m X và 300 s n ph m Y theo giá thành th c t . (u kì và cu i kì không có s n ph m d dang) Yêu c u: 1. Tính toán, phân b các chi phí c n phân b cho hai lo i s n ph m X,Y. 2. Ph n ánh tình hình trên vào tài kho n có liên quan. 3. Lp b ng tính giá thành s n ph m X,Y. BÀI 40 I/Tài li u: ( VT: 1.000 ) Chi phí s n xu t phát sinh trong tháng 05/N c a m t Doanh nghi p tp h p c theo b ng sau: i t ng s d ng Ni dung chi phí SP A SP B Qu n lí phân x ng 1. Nguyên v t li u chính 150.000 100.000 - 2. V t li u ph 30.000 25.000 12.000 3. Ti n l ơ ng 210.000 140.000 46.800 4. BHXH, BHYT, KPC 39.900 26.600 8.892 5. Kh u hao TSC - - 40.000 6. Chi phí khác b ng ti n m t - - 6.208 Tng c ng 429.900 291.600 113.900 II/ Yêu c u: 1. Ph n ánh tình hình trên vào tài kho n. 2. Lp b ng tính giá thành s n ph m A, B.
 26. Tài li u b sung: - Chi phí s n xu t chung phân b cho các lo i s n ph m A, B t l v i ti n l ơ ng công nhân s n xu t. - Trong tháng hoàn thành nh p kho 1.000 s n ph m A và 500 s n ph m B. - Sn ph m d dang u tháng và cu i tháng c ánh giá nh sau: Kho n m c u tháng Cu i tháng SP A SP B SP A SP B - Cp. Nl,VL tr c ti p 75.000 50.000 38.000 24.000 - Cp. nhân công tr c ti p 35.700 29.750 11.900 7.140 - Cp. s n xu t chung 9.900 4.750 5.300 14.700 Tng c ng 120.600 84.500 55.200 45.840 BÀI 41 I/Tài li u: ( VT: 1.000 ) A- Tình hình thành ph m t n kho vào ngày 01/06/N t i m t Doanh nghi p nh sau: - Thành ph m trong kho: 150.000 - Thành ph m ang g i bán: 50.000 B- Trong tháng 06/N có các nghi p v v tiêu th thành ph m nh sau: 1. Xu t kho thành ph m tiêu th tr c ti p, giá xu t kho: 15.000, giá bán (ch a có thu GTGT): 22.500, thu GTGT: 2.250. Khách hàng ã thanh toán b ng ti n m t. 2. Khách hàng thông báo ã nh n c s thành ph m Doanh nghi p g i bán tháng tr c và ã ch p nh n thanh toán. Giá v n s thành ph m này: 30.000, giá bán (ch a có thu GTGT): 45.000, thu GTGT: 4.500. 3. Xu t kho thành ph m g i i bán, giá xu t kho: 40.000, giá bán (ch a có thu GTGT): 60.000, thu GTGT 6.000. 4. Chi ti n m t tr ti n v n chuy n thành ph m i bán 2.100 (trong ó thu GTGT 100). 5. Khách hàng thông báo ã nh n c toàn b s thành ph m ơn v g i bán nghi p v 3 và ã thanh toán toàn b ti n hàng b ng chuy n kho n. 6. Tính ti n l ơ ng ph i tr cho b ph n tiêu th 4.000, b ph n qu n lí doanh nghi p 5.000. 7. Trích BHXH, BHYT, KPC tính vào chi phí theo t l quy nh. 8. Trích kh u hao TSC b ph n bán hàng 4.000, b ph n qu n lí doanh nghi p 6.000. 9. Xác nh k t qu tiêu th trong tháng 06/NN. II/ Yêu c u: Ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n liên quan. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 42 A. SD K c a m t s tài kho n t i m t Doanh nghi p nh sau: - TK 156 160.000.000 Chi ti t: + Hàng hóa A 140.000.000 + Hàng hóa B 20.000.000 - TK 111 5.000.000
 27. - TK 112 20.000.000 B. Trong kì có các nghi p v kinh t liên quan n tình hình tiêu th nh sau: 1. Xu t kho hàng hóa A g i i bán, giá xu t kho: 50.000.000, giá bán (ch a có thu GTGT)ì: 75.000.000, thu GTGT: 7.500.000. 2. Xu t kho hàng hóa A bán tr c ti p cho khách hàng, giá xu t kho: 30.000.000, giá bán (ch a có thu GTGT) 46.000.000, thu GTGT: 4.600.000, ng i mua ã thanh toán b ng ti n m t. 3. S hàng hóa A g i bán (nghi p v 1) ã c ng i mua ch p nh n mua, nhng ch a thanh toán. 4. Xu t kho hàng hóa B tiêu th tr c ti p, khách hàng ch p nh n mua v i giá (ch a có thu GTGT)ì: 22.000.000, thu GTGT: 2.200.000, nh ng ch a tr ti n. Giá xu t kho c a s hàng hóa này là: 15.000.000. 5. Các chi phí liên quan n vi c tiêu th s hàng hóa trên: - Chi phí b c x p ã tr b ng ti n m t: 550.000. - Cc v n chuy n (ch a có thu GTGT) 2.000.000, thu GTGT 5%; ã thanh toán 1.500.000 b ng ti n g i ngân hàng, s còn l i Doanh nghi p còn n . - Ti n l ơ ng ph i tr cho nhân viên bán hàng trong kì: 4.500.000. - BHXH, BHYT, KPC tính vào chi phí theo t l quy nh. 6. Chi phí qu n lí doanh nghi p phát sinh trong kì: - Kh u hao thi t b và nhà v n phòng qu n lí: 1.000.000. - Chi phí h i h p, ti p khách b ng ti n m t: 1.312.000. - Ti n l ơ ng ph i tr cho nhân viên qu n lí: 1.500.000. - Trích BHXH, BHYT, KPC tính vào chi phí theo t l qui nh. 7. Xác nh k t qu tiêu th trong kì. Bi t r ng: chi phí bán hàng và chi phí QLDN c phân b cho hai lo i hàng hóa A, B theo giá v n hàng tiêu th . C. Yêu c u: 1. nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n k toán. 2. Cho bi t l i nhu n thu n c a t ng lo i hàng hóa A, B? (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 43 I/Tài li u: ( VT: ng) A- S d c a m t s tài kho n vào ngày 01/01/N t i m t Doanh nghi p nh sau: - TK 155 38.000.000 Chi ti t: + L p xe p 20.000.000 + X m xe p 18.000.000 - TK 157 15.000.000 Chi ti t: + L p xe p 10.000.000 + X m xe p 5.000.000 - TK 111 25.000.000 B- Trong quý I n m NN có các nghi p v kinh t phát sinh v tiêu th hai lo i s n ph m trên: 1. Xu t kho tiêu th tr c ti p, bao g m: - Lp xe p: Giá xu t kho: 12.000.000, khách hàng chp nh n mua v i giá (ch a có thu GTGT) là: 19.500.000, thu ú GTGT: 1.950.000 nh ng ch a thanh toán. - Xm xe p: Giá bán (ch a có thu GTGT): 25.000.000, thu GTGT: 2.500.000, ã thu b ng ti n m t. Giá xu t kho: 15.000.000.
 28. 2. Khách hàng báo ã nh n c s x m xe p Doanh nghi p g i tháng tr c và ã chuy n kho n tr toàn b s ti n theo h p ng: 8.800.000, trong ó giá bán (ch a có thu GTGT): 8.000.000, thu GTGT 800.000. 3. Chi ti n m t tr ti n b c x p hai lo i s n ph m tiêu th trên là: 500.000 4. Tính ti n l ơ ng ph i tr cho b ph n tiêu th s n ph m: 1.000.000, b ph n qu n lí doanh nghi p: 3.000.000. 5. Trích BHXH, BHYT, KPC tính vào chi phí theo t l qui nh. 6. Trích kh u hao ph ơ ng ti n v n t i, c a hàng: 935.000, kh u hao v n phòng, d ng c qu n lí doanh nghi p: 9.765.000 7. Xác nh k t qu tiêu th thành ph m trong quý (chi ti t theo t ng m t hàng). II/Yêu c u: Ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n liên quan. Cho bi t: - Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr . - Chi phí bán hàng và chi phí qu n lí doanh nghi p c phân b cho hai s n ph m trên theo doanh thu bán hàng. BÀI 44 I/Tài li u: ( VT: 1.000 ng) A- S d ngày 31/12/N c a các tài kho n t i Công ti A nh sau: TK 111 - Ti n m t TK 112 - Ti n g i ngân hàng TK 152 - Nguyên li u,v t li u TK 153 - Công c , d ng c TK 155 - Thành ph m TK 157 - Hàng g i i bán TK 131 - Ph i thu c a khách hàng TK 211 - Tài s n c nh h u hình TK 214 - Hao mòn tài s n c nh h u hình TK 411 - Ngu n v n kinh doanh TK 441 - Ngu n v n u t XDCB TK 331 - Ph i tr cho ng i bán (CT: ng i bán M) TK 334 - Ph i tr ng i lao ng TK 311 - Vay ng n h n 9.000 30.000 37.000 13.000 5.000 4.000 12.000 485.000 X 340.000 116.000 15.000 8.000 80.000 B- Trong quý I n m N+1 có các nghi p v kinh t phát sinh nh sau: 1. Tr h t ti n l ơ ng còn n kì tr c b ng ti n m t. 2. Nhà n c c p cho Công ti m t thi t b s n xu t có nguyên giá là 55.000. 3. Mua nguyên v t li u, giá mua (ch a có thu GTGT) 4.000, thu GTGT 10%, Công ti ã thanh toán cho ng i bán b ng ti n g i ngân hàng nh ng cu i quý hàng v n ch a v nh p kho.
 29. 4. Xu t kho thành ph m g i i bán theo giá thành th c t : 3.000. 5. Tr n cho ng i bán M b ng ti n g i ngân hàng: 9.000. 6. Khách hàng tr n cho Công ti b ng ti n m t: 12.000. 7. Tr n vay ng n h n b ng ti n g i ngân hàng: 8.000. 8. Tm ng cho nhân viên i công tác b ng ti n m t: 3.000. 9. Mua công c , d ng c nh p kho: giá mua (ch a có thu GTGT) 2.500, thu GTGT 10%, Công ti ch a tr ti n ng i bán M. 10. Công ti chuy n ti n m t ng tr c ti n mua hàng cho ng i bán N : 1.000. II/ Yêu c u: 1. Xác nh giá tr c a X, sau ó ph n ánh s d u quý, s phát sinh trong quý và s d cu i quý vào các tài kho n có liên quan. 2. Lp B ng cân i tài kho n quý I n m N+1 và B ng cân i k toán ngày 31/03/N+1 (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 45 I/Tài li u: ( VT: 1.000 ng) A- S d ngày 31/12/N c a các tài kho n t i Công ti A nh sau: TK 111-Ti n m t TK 112-Ti n g i ngân hàng TK 131-Ph i thu khách hàng (CT: Ph i thu Công ty M) TK 152-Nguyên li u, v t li u TK 156-Hàng hoá TK 211-TSC h u hình TK 214-Hao mòn TSC 27.000 135.000 8.500 6.500 30.000 115.000 35.000 TK 311- Vay ng n h n TK 331- Ph i tr ng i bán (CT: Ph i tr Công ty A) TK 333- Thu và các kho n ph i n p nhà n c (d có) TK 334 -Ph i tr CNV (d có) TK 411-Ngu n v n KD 12.000 7.000 2.500 1.200 264.300 B. Trong tháng 01/2006 có các nghi p v kinh t phát sinh nh sau: 1. Công ty M tr n cho ơn v b ng ti n m t 3.500. 2. Mua v t li u c a Công ty B nh p kho. Giá mua (ch a có thu GTGT): 5.000, thu GTGT:500, ch a tr ti n cho ng i bán. Chi phí v n chuy n 100, ã thanh toán b ng ti n m t.
 30. 3. Chuy n ti n g i ngân hàng tr h t n cho Công ty A. 4. ng tr c ti n mua hàng cho Công ty A b ng ti n m t: 10.000 5. Xu t kho hàng hoá bán tr c ti p cho Công ty N. Giá xu t kho: 2.000. Giá bán (ch a có thu GTGT): 3.000, thu GTGT: 300. Công ty N ch a tr ti n. 6. Chi ti n m t thanh toán h t ti n l ơ ng k tr c còn n công nhân viên. 7. Xu t kho hàng hoá g i i bán: giá xu t kho: 12.000. 8. Tính ti n l ơ ng tháng 01 ph i tr cho nhân viên bán hàng: 6.000, nhân viên qu n lý doanh nghi p: 12.000. 9. Mua hàng hoá nh p kho: giá mua (ch a có thu GTGT) 8.000, thu GTGT:800. Toàn b ti n mua hàng c tr vào s ti n ã ng tr c cho Công ty A nghi p v 4. 10. Ch s h u góp b sung v n kinh doanh b ng ti n g i ngân hàng: 80.000 II.Yêu c u: 1/ L p B ng cân i k toán c a Công ty X t i ngày 31/12/2005. 2/ nh kho n các nghi p v kinh t trên. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp khu tr ) BÀI 46 S d vào ngày 31/12/N c a m t s tài kho n t i Công ty X nh sau ( VT: 1000 ng): TK 131-Ph i thu c a khách hàng Chi ti t: - Ph i thu c a Công ty M - Công ty N ng tr c ti n mua hàng 8.500 12.000 3.500 TK 331- Ph i tr ng i bán - Chi ti t: Ph i tr Công ty A TK 334 -Ph i tr CNV (d có) 7.000 7.000 1.200 Các tài kho n khác có s d gi nh. Trong tháng 01/N+1 có các nghi p v kinh t phát sinh nh sau ( VT: 1000 ng): 1. Công ty M tr n cho ơn v b ng ti n m t 3.500. 2. Mua v t li u nh p kho: - Giá mua (ch a có thu GTGT): 5.000, thu GTGT:500, ch a tr ti n cho ng i bán. - Chi phí v n chuy n s v t li u này 100, ã thanh toán b ng ti n m t. 3. Chuy n ti n g i ngân hàng tr h t n cho Công ty A 4. ng tr c ti n mua hàng cho Công ty A b ng ti n m t: 10.000 5. Xu t kho hàng hoá bán tr c ti p cho Công ty N. Giá xu t kho: 2.000, giá bán (ch a có thu GTGT): 3.000, thu GTGT:300. Toàn b s ti n bán hàng c tr vào s ti n Công ty N ã ng tr c cho ơ n v n m tr c. 6. Chi ti n m t thanh toán h t ti n l ơ ng k tr c còn n công nhân viên. 7. Xu t kho hàng hoá g i i bán: giá xu t kho: 12.000, giá bán (ch a có thu GTGT): 18.000, thu GTGT: 10%. 8. Tính ti n l ơ ng tháng 01 ph i tr cho nhân viên bán hàng: 6.000, nhân viên qu n lý doanh nghi p: 12.000. 9. Mua hàng hoá nh p kho: giá mua (ch a có thu GTGT) 8.000, thu GTGT:800. Toàn b ti n mua hàng c tr vào s ti n ã ng tr c cho Công ty A nghi p v 4. 10. Ch s h u góp b sung v n kinh doanh b ng ti n g i ngân hàng: 80.000 Yêu c u: 1/ nh kho n các nghi p v kinh t trên. 2/ Ph n ánh các nghi p v liên quan vào TK 131 và các tài kho n phân tích t ơ ng ng. L p B ng t ng h p chi ti t ph i thu khách hàng. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr )
 31. BÀI 47 I/ Tài li u : ( VT: ng) A- Tình hình tài s n c a Công ti A ngày 01/01/N nh sau: Ti n m t 5.000.000 Vay ng n h n 8.000.000 Ph i thu c a khách hàng 7.000.000 Ti n g i ngân hàng 4.800.000 Ph i tr cho ng i bán 4.000.000 Li nhu n ch a phân ph i 2.000.000 Nguyên li u, v t li u 7.800.000 TSC h u hình 30.000.000 Hao mòn TSC h u hình X Ngu n v n kinh doanh 37.900.000 B- Trong quý I - nm N phát sinh các nghi p v kinh t sau: 1. Mua nguyên v t li u nh p kho ch a tr ti n cho ng i bán, giá mua (ch a có thu GTGT): 10.000.000, thu GTGT: 1.000.000. 2. Xu t kho công c , d ng c thu c lo i phân b hai l n dùng cho qu n lí phân x ng 400.000, cho qu n lí doanh nghi p 100.000. 3. Xu t kho v t li u s d ng tr c ti p cho s n xu t 6.000.000, qu n lí phân x ng 500.000. 4. Nhà n c c p b sung v n kinh doanh cho Công ti b ng ti n m t 10.000.000. 5. Chi ti n m t tr n cho ng i bán 3.000.000, tr n vay ng n h n 2.000.000. 6. Tính ti n l ơ ng ph i tr trong quý I nh sau: - Ti n l ơ ng c a công nhân tr c ti p s n xu t 4.000.000. - Ti n l ơ ng c a nhân viên qu n lí phân x ng 600.000. - Ti n l ơ ng c a nhân viên bán hàng 500.000. - Ti n l ơ ng c a nhân viên qu n lí doanh nghi p 500.000. 7. Trích BHXH, BHYT, KPC theo t l quy nh. 8. Tp h p các chi phí khác trong quý I nh sau: - Chi ti n m t cho v n chuy n hàng i bán 105.000 (trong ó thu GTGT: 5.000), cho qu n lí doanh nghi p 100.000. - Kh u hao máy móc thi t b dùng cho s n xu t 500.000, cho bán hàng 100.000, cho qu n lí doanh nghi p 100.000. 9. Kt chuy n chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m hoàn thành nh p kho. Bi t r ng: cu i tháng hoàn thành nh p kho 100 s n ph m và giá tr s n ph m d dang 200.000. 10. Xu t kho 90 thành ph m bán tr c ti p theo giá thành th c t , ơn giá bán (ch a có thu GTGT): 300.000 /sp, thu GTGT: 10%, khách hàng ã tr cho Công ti b ng ti n m t. 11. Xác nh k t qu tiêu th trong kì c a Công ti II. Yêu c u: 1. Xác nh giá tr c a X và ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n có liên quan. 2. Lp B ng cân i k toán cu i quý I n m N c a Công ti. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 48 I/Tài li u: ( VT: 1.000 ng) A- S d cu i ngày 31/12/N c a m t s tài kho n m t Doanh nghi p nh sau: - TK 111: 400.000 - TK 152: 1.270.000
 32. - TK 154: 155.000 B- Trong tháng 01/N+1, có các nghi p v kinh t phát sinh sau: 1. Xu t kho v t li u chính dùng cho s n xu t s n ph m A: 662.000, s n ph m B: 438.000. 2. Xu t kho v t li u ph dùng cho qu n lí s n xu t phân x ng: 15.000. 3. Tính ti n l ơ ng ph i tr trong tháng: - Công nhân tr c ti p s n xu t: + S n ph m A: 320.000. + S n ph m B: 180.000. - Nhân viên qu n lí phân x ng: 60.000. - Nhân viên bán hàng: 45.000. - Nhân viên qu n lí doanh nghi p: 65.000. 4. Trích BHXH, BHYT, KPC tính vào chi phí s n xu t kinh doanh theo t l qui nh. 5. Tp h p các chi phí khác trong tháng b ng ti n m t: - Qu n lí phân x ng: 10.000. - B ph n bán hàng: 25.000. - B ph n qu n lí doanh nghi p: 25.000. 6. Trích kh u hao TSC trong tháng: 580.000, trong ó: - Kh u hao TSC phân x ng: 525.000. - Kh u hao TSC b ph n bán hàng: 25.000. - Kh u hao TSC dùng cho qu n lí doanh nghi p: 30.000. 7. Tng h p các chi phí s n xu t phát sinh trong tháng vào tài kho n “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang”. Cho bi t: chi phí s n xu t chung phân b cho hai s n ph m A, B t l v i ti n l ơ ng công nhân s n xu t. 8. Trong tháng, hoàn thành 20 s n ph m A và 10 s n ph m B nh p kho theo giá thành th c t . 9. Xu t kho 10 s n ph m A và 5 s n ph m B g i i tiêu th theo giá thành th c t , giá bán (ch a có thu GTGT): 95.000 /SPA và 100.000 /SPB. Thu su t thu GTGT c a m t hàng A là 5 %, m t hàng B là 10 % 10. Xu t kho tiêu th tr c ti p 5 s n ph m A theo giá thành th c t , giá bán (ch a có thu GTGT): 95.000 /SPA, thu GTGT: 5 %. Ng i mua ã tr ti n cho Doanh nghi p b ng chuy n kho n 11. S hàng g i i bán ng i mua ã nh n c và ch p nh n mua m t n a s s n ph m A và toàn b s n ph m B. Ti n hàng ng i mua còn n . 12. S s n ph m A ch a bán c, Doanh nghi p ã nh p l i kho 13. Xác nh k t qu tiêu th trong tháng. - Chi phí bán hàng và chi phí qu n lí doanh nghi p phân b cho hai lo i s n ph m tiêu th A, B theo t l 4:1. - Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr . II/ Yêu c u: 1. Ph n ánh s d u tháng và nghi p v kinh t phát sinh trong tháng vào tài kho n. 2. Lp b ng tính giá thành s n ph m A, B. Cho bi t: - Sn ph m d dang u tháng và cu i tháng chi ti t theo kho n m c nh sau: Kho n m c chi phí u tháng Cu i tháng SP A SP B SPA SP B Nguyên v t li u tr c ti p 42.000 41.000 82.000 53.000 Nhân công tr c ti p 25.000 20.000 16.000 9.000 Sn xu t chung 13.000 14.000 22.000 3.000 Tng c ng 80.000 75.000 120.000 65.000 - Chi phí bán hàng và chi phí qu n lí doanh nghi p phân b cho hai lo i sn ph m tiêu th A, B theo t l 4:1. - Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr .
 33. BÀI 49 I/ Tài li u: ( VT: ng) A- Mt Doanh nghi p th ơ ng m i vào ngày 31/12/N có tình hình nh sau: - Ti n m t 10.000.000 - Ti n g i ngân hàng 80.000.000 - Ph i thu c a khách hàng 30.000.000 Chi ti t: Khách hàng X: 30.000.000 - Tr tr c cho ng i bán 8.000.000 Chi ti t: Ng i bán M: 8.000.000 - Hàng mua ang i trên ng 8.750.000 Chi ti t: + Hàng A: 5.000.000 + Hàng B: 3.750.000 - Công c , d ng c 10.500.000 - Hàng hóa 120.000.000 Chi ti t: + Hàng A: 85.000.000 + Hàng B: 35.000.000 - Hàng g i i bán 18.000.000 Chi ti t: + Hàng A: 10.000.000 + Hàng B: 8.000.000 - Tài s n c nh h u hình 105.000.000 - Hao mòn TSC h u hình 25.000.000 - Vay ng n h n 20.800.000 - Ph i tr cho ng i bán 84.000.000 Chi ti t - Ng i bán N: 84.000.000 - Ngu n v n kinh doanh 152.450.000 - Li nhu n ch a phân ph i 16.000.000 - Ngu n v n u t xây d ng cơ b n 92.000.000 B- Các nghi p v kinh t phát sinh trong tháng 01/N+1: 1. Mua lô hàng A c a ng i bán N nh p kho, giá mua (ch a có thu GTGT): 13.500.000, thu GTGT: 10 %, ch a tr ti n ng i bán. 2. Vay ng n h n ngân hàng tr n ng i bán N: 50.000.000. 3. Chi ti n m t tr ti n v n chuy n, b c x p lô hàng A v Doanh nghi p: 105.000 (trong ó thu GTGT: 5.000). 4. Xu t kho hàng hóa B g i i bán, giá xu t kho th c t : 35.000.000, giá bán (ch a có thu GTGT): 42.500.000, thu GTGT: 5 %. 5. Cp trên c p cho Doanh nghi p m t TSC dùng cho b ph n qu n lí tr giá: 20.000.000, chi phí v n chuy n, l p t, ch y th Doanh nghi p ã tr b ng ti n m t: 120.000. 6. Khách hàng báo ch p nh n mua lô hàng A g i i bán kì tr c v i giá bán (ch a có thu GTGT): 16.500.000, thu GTGT: 1.650.000 và ã thanh toán ti n hàng cho Doanh nghi p b ng ti n g i ngân hàng. 7. Xu t kho công c , d ng c cho b ph n bán hàng: 1.200.000, b ph n qu n lí Doanh nghi p: 600.000. 8. Mua lô hàng B c a ng i bán M nh p kho, giá mua (ch a có thu GTGT): 10.000.000, thu GTGT: 500.000, c tr vào ti n Doanh nghi p ng tr c cho ng i bán M, s còn l i Doanh nghi p ã tr b ng ti n mt. 9. Lô hàng Doanh nghi p mua kì tr c ã v nh p kho; các chi phí liên quan, Doanh nghi p ã tr b ng ti n mt: 52.500. (Chi phí mua hàng phân b cho các m t hàng theo giá mua ch a có thu GTGT). 10. Chi ti n m t t m ng cho cán b i công tác: 5.600.000. 11. Khách hàng X tr h t n cho Doanh nghi p, ng th i ng tr c cho Doanh nghi p 15.000.000 b ng ti n gi ngân hàng. 12. Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu ti n m t: 14.000.000. 13. Vay ng n h n ngân hàng 23.175.000 ng tr c cho ng i bán Q mua hàng, giá mua (ch a có thu GTGT) c a hàng A: 12.000.000, hàng B: 9.500.000, thu GTGT c a hàng A: 1.200.000, hàng B: 475.000.
 34. 14. Xu t kho hàng A, B bán tr c ti p cho khách hàng Y, giá bán (ch a có thu GTGT) c a hàng A: 18.850.000, hàng B: 14.500.000, thu GTGT c a hàng A: 1.885.000, hàng B: 725.000. Khách hàng cha tr ti n cho Doanh nghi p. (Giá th c t xu t kho c a hàng A: 13.650.000, hàng B: 8.000.000) 15. Lô hàng B Doanh nghi p g i i bán trong kì ng i mua Z ã nh n c và ch p nh n mua m t n a s hàng. Ti n hàng ng i mua còn n . 16. Tính ti n l ơ ng ph i tr cho nhân viên bán hàng: 1.500.000, nhân viên qu n lí Doanh nghi p: 1.200.000. 17. Các kho n trích theo l ơ ng c tính theo t l quy nh. 18. Chi ti n m t tr l ơ ng cho CB CNV: 2.000.000. 19. Trích kh u hao TSC b ph n bán hàng: 2.893.600, b ph n qu n lí Doanh nghi p: 1.221.300. 20. Cán b qu n lí i công tác v thanh toán ti n t m ng nh sau: chi ph c v cho công tác: 4.300.000, s ti n còn th a ch a n p l i qu . 21. Tp h p m t s kho n chi phí khác: - Ti n v n chuy n hàng i bán: 2.625.000 (trong ó thu GTGT 125.000), ã tr b ng ti n m t. - Mua v n phòng ph m dùng v n phòng: giá mua (ch a có thu GTGT): 560.000, thu GTGT: 56.000, ã tr b ng chuy n kho n. - Tính ti n in dùng v n phòng: 561.000 (trong ó thu GTGT: 51.000); qu y hàng, c a hàng: 495.000 (trong ó thu GTGT: 45.000),ch a tr ti n. - Chi phí khác b ng ti n m t b ph n bán hàng: 130.000; b ph n qu n lí Doanh nghi p: 126.000. 22. S hàng B g i i bán kì tr c ch a bán c, Doanh nghi p em v nh p l i kho. 23. Dùng ti n g i ngân hàng n p b o hi m xã h i cho c ơ quan BHXH: 550.000. 24. Xác nh k t qu tiêu th hàng hóa trong kì và k t chuy n vào tài kho n “L i nhu n ch a phân ph i”. II/ Yêu c u: 1. M các tài kho n liên quan ph n ánh s d u tháng và các nghi p v kinh t phát sinh trong tháng 01/N+1. 2. Khóa s các tài kho n và l p các b ng sau: - Tng h p chi ti t hàng hóa, ph i thu khách hàng và ph i tr cho ng i bán. - Bng cân i tài kho n và B ng cân i k toán (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo ph ơ ng pháp kh u tr ) BÀI 50 I/ Tài li u: ( VT: 1.000 ng) A- Bng cân i k toán ngày 31/12/N m t Doanh nghi p nh sau: TÀI S N S ti n 1. Ti n m t 863.000 2. Ti n g i ngân hàng 6.200.000 3. Ph i thu c a khách hàng 290.000 4. Các kho n ph i thu khác 800 5. Nguyên li u, v t li u 9.000.000 6. Chi phí s n xu t kinh doanh d dang 257.000 7. Thành ph m 3.800.000 8. Tài s n c nh h u hình 28.000.000 9. Hao mòn TSC h u hình (8.000.000) Tng c ng tài s n 40.410.800 NGU N V N 1. Vay ng n h n 1.020.800 2. Ph i tr cho ng i bán 5.500.000
 35. 3. Ph i tr ng i lao ng 30.000 4. Ngu n v n kinh doanh 30.000.000 5. L i nhu n ch a phân ph i 1.590.000 6. Ngu n v n u t xây d ng c ơ b n 2.270.000 Tng c ng ngu n v n 40.410.800 Chi ti t c a m t s ch tiêu: - Nguyên li u, v t li u: 9.000.000 Trong ó: + V t li u chính: 6.500.000 + V t li u ph : 2.500.000 - Sn ph m d dang: 257.000 Trong ó: + S n ph m A: 200.000 + S n ph m B: 57.000 - Thành ph m: 3.800.000 Trong ó: + S n ph m A: 2.600.000 + S n ph m B: 1.200.000 - Ph i thu c a khách hàng: 290.000 Trong ó: + Khách hàng X: 290.000 - Ph i tr cho ng i bán: 5.500.000 Trong ó: + Ng i bán M: 5.500.000 - Ph i thu khác: 800 Trong ó: + Công nhân K: 800 B- Các nghi p v kinh t phát sinh trong tháng 01/N+1: 1. Nh p kho v t li u chính mua ngoài, giá mua (ch a có thu GTGT): 350.000, thu GTGT: 5%, Doanh nghi p ch a tr ti n ng i bán M. 2. Cp trên c p cho Doanh nghi p m t TSC m i, tr giá: 20.000. Tài s n này c s d ng b ph n s n xu t. 3. Chi ti n m t tr ti n v n chuy n TSC trên v Doanh nghi p: 1.050 (trong ó thu GTGT 50). 4. Doanh nghi p ng tr c ti n cho ng i bán N mua v t li u ph b ng ti n g i ngân hàng: 17.500. 5. Xu t kho thành ph m A bán tr c ti p cho khách hàng X theo giá thành th c t : 150.000, giá bán (ch a có thu GTGT): 200.000, thu GTGT: 5 %. Khách hàng X ã nh n hàng và thanh toán cho Doanh nghi p m t n a s ti n ph i tr b ng ti n m t. 6. Khách hàng Y ng tr c ti n mua hàng cho Doanh nghi p b ng chuy n kho n qua ngân hàng: 6.000.000. 7. Ti n c c v n chy n, b c x p s v t li u mua c a ng i bán M, Doanh nghi p ã tr b ng ti n m t: 5.250 (trong ó thu GTGT 250). 8. Dùng ti n g i ngân hàng tr n ng i bán M: 270.000. 9. Xu t kho thành ph m bán cho khách hàng Y: 10. Sn ph m Giá thành th c t Giá bán (ch a có thu GTGT) Sn ph m A 1.363.250 1.800.000 Sn ph m B 600.000 1.000.000 (Cho bi t: thu su t thu GTGT hai lo i s n ph m này là: 5%) Khách hàng Y ch p nh n mua s hàng này và tr vào s ti n ã ng tr c cho Doanh nghi p.
 36. 10. Cc v n chuy n, b c x p s hàng tiêu th trên, Doanh nghi p ã tr b ng ti n m t: 39.375 (trong ó thu GTGT 1.875). 11. Khách hàng X tr ti n n Doanh nghi p b ng ti n m t: 290.000. 12. Tính ti n l ơ ng ph i tr cho ng i lao ng trong tháng: 425.000. Trong ó: - Ti n l ơ ng c a công nhân s n xu t s n ph m A: 200.000 - Ti n l ơ ng c a công nhân s n xu t s n ph m B: 100.000 - Ti n l ơ ng c a nhân viên qu n lí PX s n xu t: 50.000 - Ti n l ơ ng c a nhân viên tiêu th s n ph m: 25.000 - Ti n l ơ ng c a nhân viên qu n lí doanh nghi p: 50.000 13. Trích BHXH, BHYT, KPC theo t l quy nh. 14. Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu ti n m t chu n b tr l ơ ng: 425.000. 15. Kh u tr kho n n c a công nhân K vào ti n l ơ ng trong tháng này là: 800. 16. Thanh toán toàn b s ti n l ơ ng ph i tr c a công nhân viên b ng ti n m t. 17. Tng h p các ch ng t v xu t kho nguyên v t li u trong tháng: i t ng s í d ng Lo i v t li u Cng VL chính VL ph 1. S n ph m A 2.000.000 75.000 2.075.000 2. S n ph m B 1.000.000 25.000 1.025.000 3. Qu n lí phân x ng SX - 82.000 82.000 4. Ph c v bán hàng - 16.000 16.000 5. Qu n lí Doanh nghi p - 30.000 30.000 Cng 3.000.000 228.000 3.228.000 18. Trích kh u hao TSC trong tháng: - Kh u hao TSC dùng phân x ng s n xu t: 850.000 - Kh u hao TSC dùng cho b ph n bán hàng: 100.000 - Kh u hao TSC dùng cho qu n lí doanh nghi p: 200.000 19. Tng h p các kho n chi khác b ng ti n m t: - Cho qu n lí phân x ng: 105.000 - Ph c v bán hàng: 80.000 - Ph c v qu n lí doanh nghi p: 84.000 20. Cu i tháng, t ng h p chi phí s n xu t phát sinh trong tháng vào tài kho n “Chi phí s n xu t kinh doanh d dang” (chi phí s n xu t chung c phân b cho các s n ph m t l v i ti n l ơ ng công nhân s n xu t) 21. Trong tháng, hoàn thành nh p kho: 850 s n ph m A và 220 s n ph m B theo giá thành th c t . Bi t r ng, chi phí s n xu t d dang cu i tháng c a các s n ph m nh sau: - Sn ph m A: 190.000 - Sn ph m B: 127.000 22. Xác nh k t qu tiêu th s n ph m trong kì và k t chuy n vào tài kho n "L i nhu n ch a phân ph i". II/ Yêu c u: 1. Cn c vào B ng cân i k toán ngày 31/12/N, m các tài kho n liên quan ph n ánh s d u tháng 01/N+1 vào tài kho n. 2. Ph n ánh các nghi p v kinh t phát sinh trong tháng 01/N+1 vào tài kho n. 3. Khóa s các tài kho n và l p các b ng sau: - Bng t ng h p chi ti t thành ph m, ph i thu c a khách hàng và ph i tr cho ng i bán. - Bng cân i tài kho n và B ng cân i k toán 4. Phân lo i các tài kho n s d ng trên theo công d ng và k t c u.