Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp (tt)

doc 50 trang vanle 15/05/2021 800
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docbai_tap_ke_toan_hanh_chinh_su_nghiep_tt.doc

Nội dung text: Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp (tt)

 1. - 1 - Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp
 2. - 2 - BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP === Bài 2.1: A. Tại ĐV HCSN M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ). I. Số dư đầu tháng 2N: - TK 111 : 300.000 - TK 112 : 240.000 - TK 008 : 900.000 - Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 1. Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKP hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt: 100.000 2. Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt trả tiền điện nước dùng cho hoạt động thường xuyên: 60.000 3. Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền gửi mua nguyên vật liệu đưa vào sử dụng cho dự án A: 27.000 4. Ngày 9/2 PT 0035 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi lương:120.000 5. Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợt 1 cho cán bộ viên chức trong ĐV: 120.000 6. Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.500 7. Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000. 8. Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt :25.360. 9. Ngày 19/2 PT 0038Tạm ứng kinh phí bằng tiền mặt số tiền 50.000 10. Ngày 20/2 Số thu phí, lệ phí phải nộp cho nhà nước là 40.000. 11. Ngày 22/2 PC 0025 Nộp cho Nhà nước các khoản thu phí, lệ phí :40.000 bằng tiền mặt 12. Ngày 23/2 GBC 0043 Nhận lệnh chi tiền bằng TGKB: 200.000 13. Ngày 29/2 PT 0039 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền : 200.000 14. Ngày 30/2 PC 0026 Chi tiền mặt cho HĐTX theo lệnh chi tiền: 200.000 B. Yêu cầu: 1. Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ trên. 2. Mở và ghi vào: Sổ quỹ, Nhật ký chung, Sổ cái TK 111, TK 112 của hình thức Nhật ký chung. Bài 2.2 A. Tại đơn vị HCSN A trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (đvt:1.000đ), các tài khoản có số dư hợp lý. 1. Nhận thông báo dự toán kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính duyệt cho quý I/N số tiền 80.000 2. Ngày 5/3 PT 130 rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt: 30.000 3. Ngày 5/3 PC 149, chi trả lương và phụ cấp khác cho viên chức 17.000 phụ cấp lương 2.000 4. Ngày 7/3 PC 150 chi mua vật liệu nhập kho dùng cho hoạt động HCSN số tiền 16.500 5. Ngày 8/3 PT 131, thu học phí của sinh viên, số tiền 135.000 6. Ngày 9/3 PC 151 gửi tiền mặt vào ngân hàng số tiền 50.000 7. Ngày 12/3 PC 153 chi trả phụ cấp học bổng sinh viên, số tiền 12.000 8. Ngày 14/3 PC 154 chi trả tiền điện thoại, tiền điện 5.540 ghi chi hoạt động thường xuyên 9. Ngày 15/3 PC 155 chi mua tài liệu phục vụ hoạt động HCSN ghi chi hoạt động thường xuyên là 10.850 10. Ngày 25/3, PC 156, chi hoạt động nghiệp vụ và chuyên môn được ghi chi thường xuyên: 9.800 11. Ngày 25/3 nhận cấp phát bằng lệnh chi tiền để chi tiêu đột xuất (hội thảo chuyên đề) số tiền 12.000 đơn vị nhận được giấy báo có của kho bạc nhà nước. 12. Ngày 27/3 PC 132, rút tiền gửi kho bạc về quỹ tiền mặt: 12.000 13. Ngày 27/ PC 157 chi cho hội thảo chuyên đề 12.000 B. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 2. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản kế toán biết tiền mặt tồn quỹ đầu tháng 3 là 50.000 Bài 2.3 A. Tại ĐV HCSN H tháng 10/N có các tài liệu sau (Đvt :1000đ) I. Số dư đầu tháng 10/N . - TK 111 : 3.500.000 - TK 112 (NH) : 1.500.000 - TK 112 (KB) : 250.000 - TK 511 : 770.000 - Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng như sau: 1. Ngày 1/10 PT 101 Tạm ứng kinh phí nhập quỹ tiền mặt để chi hoạt động thường xuyên 100.000
 3. - 3 - 2. Ngày 3/10 PC 321 Chi tiền mặt mua vật liệu nhập kho 25.000. 3. Ngày 4/10 GBN 0031 Chi trả lương lao động hợp đồng bằng tiền gửi: 50.000 4. Ngày 8/10 GBC 0231 Thu nợ khách hàng A bằng TGNH 750.000. 5. Ngày 9/10 GBN 0032, PC 322 Cấp kinh phí cho ĐV cấp dưới bằng TGKB 120.000, bằng tiền mặt 80.000. 6. Ngày 11/10 PT 102 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt 30.000. 7. Ngày 13/10 GBC 234Ngân hàng gửi giấy báo có số tiền thanh lý tài sản cố định khách hàng trả là 72.000. 8. Ngày 15/10 Số thu phí, lệ phí phải nộp cho NSNN 800.000 9. Ngày 20/10 PC 00323 Nộp tiền mặt cho Ngân sách Nhà nước số thu, lệ phí phải nộp 800.000 10. Ngày 23/10 GBC235 Nhận lệnh chi tiền bằng TGKB 720.000 cho hoạt động thường xuyên. 11. Ngày 24/10 PC 324Chi tạm ứng bằng tiền mặt cho viên chức A 5.000 đi công tác. 12. Ngày 26/10 Nhận viện trợ 200.000 của tổ chức M bằng TGKB, ĐV chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi. 13. Ngày 27/10 PT 103 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo chi theo lệnh chi 720.000. 14. Ngày 28/10 ĐV thanh toán tạm ứng kinh phí với kho bạc ngày 1, số kinh phí tạm ứng ĐV ghi tăng nguồn kinh phí thường xuyên 15. Ngày 29/10 PC 325 Chi theo lệnh chi gồm các khoản trong dự toán bằng tiền mặt 720.000. 16. Ngày 30/10 ĐV có chứng từ ghi thu ghi chi về nghiệp vụ nhận viện trợ ngày 26. B. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ. 2. Mở và ghi vào sổ kế toán :Sổ quỹ, Nhật ký chung, Sổ cái TK 111,112 trong hình thức NKC Bài 2.4: A. Tài liệu tại ĐV HCSN X tháng 8/N có các tài liệu sau: (đvt :1000đ). I. Số dư đầu tháng 8: - TK 111: 530.000 - TK 112: 700.000 - Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 1. Ngày 2/8 Rút DTKP về tài khoản TGKB thuộc kinh phí dự án: 280.000, kinh phí hoạt động thường xuyên: 920.000 2. Ngày 3/8 Rút TGKB về quỹ tiền mặt thuộc KPHĐTX là 920.000, KPDA 280.000 3. Ngày 4/8 Chi tiền mặt trả lương viên chức 640.000, trả học bổng sinh viên 120.000 4. Ngày 6/8 Thu đào tạo theo hợp đồng bằng tiền mặt 1.000.000 5. Ngày 8/8 Nộp tài khoản TGKB số tiền mặt thu thu được 1.100.000 6. Ngày 11/8 Thu học phí các hệ đào tạo bằng tiền mặt 1.240.000 7. Ngày 14/8 Nộp tiền mặt vào kho bạc 1.240.000 8. Ngày 17/8 Chi tiền mặt tạm ứng cho viên chức 15.200 9. Ngày 17/8 Chi tiền mặt mua vật liệu văn phòng đã nhập kho theo giá mua 68.800, 10. Ngày 18/8 Chi phí hội họp định kỳ tháng ghi chi thường xuyên bằng tiền mặt 6.000 11. Ngày 20/8 trả nhà cung cấp M 50.000 bằng tiền gửi kho bạc. 12. Ngày 24/8 Thanh toán số thực chi hoạt động thường xuyên từ tiền tạm ứng 11.200, số còn lại nộp hoàn quỹ tiền mặt 4.000. 13. Ngày 25/8 Thanh toán tạm ứng đề tài nghiên cứu khoa học ghi chi dự án 120.000. 14. Ngày 27/8 Thu dịch vụ hỗ trợ đào tạo bằng tiền mặt 1.844.000 15. Ngày 29/8 Chi phí tiền mặt cho hoạt động dịch vụ hỗ trợ đào tạo là 1.044.000. 16. Ngày 30/8 Nộp tài khoản TGKB số tiền mặt là 800.000 B.Yêu cầu: 1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. 2. Mở và ghi vào sổ kế toán các hình thức “chứng từ - ghi sổ”các nghiệp vụ kinh tế trên. Bài 3.1: A. Tài liệu cho: Đơn vị HCSN M trong năm N như sau: (đvt:1000đ): I. Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như sau: - TK 1211: 100.000 (1000 cổ phiếu công ty A) - TK 1218: 350.000 - Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Các nghiệp vụ phát sinh như sau: 1. Ngày 5/4 mua trái phiếu công ty M, kỳ hạn 10 tháng lãi suất 1%/tháng, mệnh giá 50.000, lãi được thanh toán ngay khi mua. Các chi phí liên quan 600 tất cả đã trả bằng tiền mặt 2. Ngày 7/4 bán 500 cổ phiếu công ty A giá bán 120/CP thu bằng tiền gửi 3. Ngày 15/4 Mua 150 cổ phiếu công ty D, giá mua 500/CP, đã thanh toán bằng tiền gửi, hoa hồng phải trả là 2%, đã trả bằng tiền mặt. 4. Ngày 20/4 Ngân hàng báo có (vốn góp ngắn hạn với công ty A): công ty A thanh toán số tiền mà đơn vị góp vốn bằng tiền gửi số tiền: 30.000 và thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn là 2.000 5. Ngày 29/4 Ngân hàng gửi giấy báo Có về khoản lãi tiền gửi ngân hàng 2.000. 6. Ngày 10/5 mua kỳ phiếu ngân hàng mệnh giá 50.000, lãi suất 0,5%/tháng, kỳ hạn 12 tháng, lãi thanh toán định kỳ. 7. Ngày 1/6 Góp vốn ngắn hạn bằng tiền mặt 100.000. 8. Ngày 3/10 Mua trái phiếu công ty N kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá 45.000, lãi suất 12% được thanh toán vào ngày đáo hạn B. Yêu cầu:
 4. - 4 - 1. Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản 2. Các chứng khoán ngắn hạn của công ty trong quý khi đáo hạn hạch toán như thế nào? Bài 3.2: A. Tài liệu cho tình hình đầu tư tài chính tại đơn vị HCSN Y trong quí III/N như sau: (đvt:1000đ), các tài khoản có số dư hợp lý 1. Ngày 4/7 Đơn vị góp vốn liên doanh dài hạn bằng một TSCĐ hữu hình (có nguyên giá 300.000, giá trị khấu hao luỹ kế 50.000) với công ty A. Theo đánh giá của hội đồng liên doanh thì tài sản này trị giá: 270.000 2. Ngày 21/7 Đơn vị nhận lại vốn góp liên doanh (góp vốn với công ty X) bằng TSCĐ hữu hình theo nguyên giá được thoả thuận: 170.000 và tiền lãi liên doanh đơn vị nhận bằng tiền gửi ngân hàng 23.000 3. Ngày 22/8 Nhận được thông báo của bên liên doanh A về số thu nhập được chia cho đơn vị là 20.000 4. Ngày 30/8 tập hợp phiếu xuất vật tư để góp vốn liên doanh với đơn vị A trị giá 30.000, giá đánh giá của hội đồng liên doanh là 23.500 5. Ngày 5/9 mua tín phiếu kho bạc bằng tiền mặt, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10%/năm, mệnh giá 100.000, lãi được thanh toán ngay sau khi mua. 6. Ngày 20/9 mua trái phiếu công trình trị giá 250.000 kỳ hạn 10 năm lãi suất 12%/năm, lãi thanh toán vào ngày đáo hạn. B. Yêu cầu: 1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ phát sinh. 2. Mở và ghi sổ các nghiệp vụ đã cho trên sổ của hình thức “Nhật ký chung”. 3. Nghiệp vụ 5 và 6 các năm sau phản ánh như thế nào? Bài 4.1: A. Có số liệu về SP, HH tháng 6/N tại một đơn vị SNCT X như sau (đvt: 1.000đ). I. Số dư đầu tháng của các tài khoản - TK 1551 A: 120.000 (số lượng 300 cái x 400/cái) - TK 1552 C: 35.000 (số lượng 350 cái x 100/cái) - Các tài khoản có só dư hợp lý II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế sau phát sinh: 1. Ngày 5/6 bộ phận sản xuất bàn giao 1.000 sản phẩm A trị giá 450.000 2. Ngày 8/6 nhập kho hàng hoá C mua bằng tiền mặt - Số lượng: 300, thành tiền 39.600, trong đó thuế GTGT 10%. 3. Ngày 10/6 xuất kho sản phẩm, hàng hoá bán cho công ty Y - Sản phẩm A: 350 cái giá bán đơn vị cả thuế GTGT 10% là 550 - Hàng hoá C: 450 cái, tổng giá bán 74.250, trong đó thuế 6.750 4. Ngày 15/6 sản xuất nhập kho sản phẩm A đợt 2: 1.200 đơn vị, giá thành đơn vị sản phẩm 420 5. Ngày 18/6 xuất kho sản phẩm, hàng hoá bán cho công ty Z. - Hàng hoá C: 180 cái, giá bán đơn vị chưa có thuế GTGT 10% là 170. -Sản phẩm A: 1.400 cái, tổng giá bán có thuế GTGT 10% cho 1.400 sản phẩm A là: 770.000 6. Ngày 20/6 rút tiền giửi kho bạc mua hàng hoá C về nhập kho với số lượng 250, tổng giá thanh toán 30.250, trong đó thuế GTGT 10% B. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 2. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản Biểt rằng đơn vị thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, giá thực tế hàng xuất kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước. Bài 4.2 A. Tại ĐV HCSN Y trong tháng 12/ N có tình hình tồn kho và nhập xuất vật liệu X như sau: (đvt: 1.000đ) I. Vật liệu X tồn kho đầu tháng 12 : - 152X: 18.000.(2.000kg x 9/kg) - Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Tháng 12/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau đây: 1. Ngày 3/12 Nhập kho vật liệu X chưa thanh toán 1.500kg, giá mua chưa có thuế GTGT 9/kg, thuế suất GTGT 5%, vật liệu mua cho hoạt động thường xuyên. 2. Ngày 4/12 Nhập kho vật liệu X do cấp trên cấp kinh phí số lượng 2.000kg, giá nhập kho 9/kg, chi phí vận chuyển ĐV đã trả bằng tiền mặt 5.000 3. Ngày 8/12 Xuất vật liệu X cho hoạt động thường xuyên 2.200kg. 4. Ngày 10/12 Mua vật liệu X nhập kho dùng cho hoạt động thường xuyên 1.600kg, giá mua chưa có thuế GTGT 9,1/kg thuế suất GTGT 5%, đã trả bằng tiền gửi ngân hàng. 5. Ngày 13/12 Xuất vật liệu X cho hoạt động thường xuyên 1.100kg. 6. Ngày 15/12 Rút DTKP hoạt động thường xuyên chuyển trả nợ người bán vật liệu X ngày 3. 7. Ngày 18/12 Rút DTKP hoạt động thường xuyên mua vật liệu X 2.500kg, đơn giá chưa có thuế GTGT là 9,2/ kg, thuế suất GTGT 5%. 8. Ngày 20/12 Xuất vật liệu cho hoạt động thường xuyên là 2.400kg. B Yêu cầu: 1. Tính giá trị vật liệu X xuất kho trên bảng kê tính giá theo phương pháp nhập trước – xuất trước và phương pháp bình quân cuối kỳ.
 5. - 5 - 2. Mở và ghi sổ các nghiệp vụ theo hình thức sổ “chứng từ – ghi sổ” trên cơ sở phương pháp tính giá nhập trước – xuất trước. Biết số vật liệu X mua, sử dụng, tồn kho thuộc kinh phí năm tài chính N . Bài 4.3: A. Tại ĐV HCSN M trong tháng 6 có tình hình như sau:(đvt: 1.000đ) I. Số dư của TK 152 đầu tháng 6 gồm: - 152A : 10.000 (5.000kg x 2) - 152 B: 7.500 ( 5.000kg x1,5) - 152 C: 5.000 ( 500l x 10 ) - Các tài koản khác có số dư hợp lý II. Trong tháng 6 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: 1. Ngày 2/6 Rút dự toán KPHĐTX vị mua 5.000kg vật liệu A giá 2, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển bốc dỡ 0,1/kg đã trả bằng tiền gửi ngân hàng 2. Ngày 4/6 ĐV mua 500 l Nhiên liệu C, giá đã bao gồm thuế 10% là 11, chiết khấu thương mại ĐV được hưởng 0.5/l, đã trả bằng tiền mặt 3. Ngày 5/6 ĐV chi tạm ứng 13.000 cho ông A để mua nguyên liệu B 4. Ngày 7/6 ĐV xuất 7.000kg nguyên liệu chính A, trong đó dùng cho HĐTX là 5.000, dự án 1.000, đơn đặt hàng của nhà nước 1.000 5. Ngày 10/6 Nhân viên A thanh toán tạm ứng số tiền mua nguyên liệu B, đã nhập kho 8.000 kg giá chưa thuế 1,4 thuế GTGT 10% số tiền còn thừa nhập quỹ tiền mặt. 6. Ngày 11/6 ĐV xuất nhiên liệu C cho HĐTX 600l, dự án 200l. 7. Ngày 12/6 Xuất vật liệu B cho HĐTX 10.000kg 8. Ngày 13/6 Nhập khẩu 5.000kg vật liệu M để sản xuất sản phẩm N. Giá nhập khẩu 4, thuế nhập khẩu 5%, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp 9. Ngày 15/6 Xuất 2.000 kg VLA, 2000 kg VLB cấp cho ĐV cấp dưới Y 10. Ngày 20/6 Xuất 4.000kg vật liệu M để sản xuất sản phẩm N. 11. Này 30/6 Kiểm kê phát hiện thừa 20kg vật liệu A trị giá 50 B. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 2. Mở và ghi vào sổ chi tiết và sổ cái TK 152 Biết rằng ĐV thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, giá thực tế hàng xuất kho được tính theo phương pháp nhập sau xuất trước. Bài 4.4 A. Tại ĐV HCSN Y trong tháng 12/N có tài liệu sau (đvt: 1.000đ) I. Số liệu đầu tháng của 152, 153, 155 như sau: - 152 D 12.000 (2.000 kg x 6 ) - 153 M 10.000 (100 cái x 100) - 1552 A 400.000 (40.000 chiếc x 10) - Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Trong quý có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau. 1. Ngày 4/12 Nhập kho 3.000 kg nguyên liệu D giá mua chưa thuế 6,5 thuế 10%, tiền hàng chưa thanh toán 2. Ngày 5/12 Mua 30.000 chiếc hàng hoá A giá mua chưa thuế 10, thuế 10%, đã trả bằng tiền gửi NH 3. Ngày 6/12 Xuất nguyên liệu D cho hoạt dộng thường xuyên 3.000kg 4. Ngày 10/12 bán 50.000 hàng hoá A, giá bán 15, thuế GTGT đầu ra 10%, người mua trả một nửa bằng TGNH, còn lại 6 tháng sau thanh toán 5. Ngày 11/12 Nhận góp vốn liên doanh của công ty MM 500kg dụng cụ N trị giá 45.000 6. Ngày 15/12 rút dự toán dự án mua 200 công cụ dụng cụ M phục vụ cho dự án X, giá mua bao gồm thuế GTGT 110, thuế 10%, công cụ dụng cụ đã nhập kho đủ 7. Ngày 16/12 rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả người bán nguyên liệu D 8. Ngày 18/12 xuất 300 công cụ dụng cụ M cho dự án X. 9. Ngày 20/12 bán hết hàng hoá A còn lại trong kho cho công ty N, giá bán 14, thuế 10%, 3 tháng sau công ty N trả tiền. 10. Ngày 31/12 kiểm kê kho nguyên liệu D còn 2.000kg dùng cho hoạt động thường xuyên, trong đó 1.500kg còn sử dụng được, 500kg bị hư hỏng ĐV quyết định thanh lý. B. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 2. Mở và ghi sổ kế toán theo hình thức NKC, biết ĐV tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, giá xuất kho theo phương pháp FIFO. 3. Nguyên liệu D còn tồn kho đến đầu năm N+1 xử lý như thế nào? Bài 5.1: A. Tại một đơn vị HCSN có tình hình tăng giảm TSCĐ trong kỳ như sau: I. Số dư đầu tháng 12/N của một số tài khoản (đvt: 1.000đ) - TK 211: 24.792.000 - TK 466: 20.300.000 - TK 214: 4.492.000 - Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế sau phát sinh.
 6. - 6 - 1. Đơn vị tiếp nhận của đơn vị cấp trên 1 TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động thường xuyên trị giá 25.000, chi phí vận chuyển bằng tiền mặt 700 tính vào chi phí hoạt động thường xuyên 2. Đơn vị mua 1 TSCĐ hữu hình qua lắp đặt, giá mua TSCĐ được lắp đặt chưa có thuế 300.000, thuế GTGT đầu vào 5% đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, tài sản này được đầu tư bằng nguồn kinh phí dự án. 3. ngày 20/12 đơn vị tiến hành thanh lý 1 TSCĐ sử dụng trong lĩnh vực HCSN, nguyên giá 37.680, giá trị hao mòn luỹ kế 37.400, thu thanh lý bằng tiền mặt 450, chi thanh lý bằng tiền mặt 250, phần chênh lệch thu lớn hơn chi được phép bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển sự nghiệp. 4. Tính hao mòn tài sản cố định trong năm là 210.000 Yêu cầu: Định khoản phản ánh lên sơ đồ tài khoản. Bài 5.2: A. Tại một ĐV HCSN có tình hình tăng, giảm TSCĐ, trong tháng 12/N như sau (đvt: 1.000đ): I. Số dư đầu tháng 12/N của một số tài khoản - TK 211: 750.500 - TK 214: 370.500 - Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế sau phát sinh: 1. Ngày 1/12 Rút dự toán kinh phí dự án mua 1 TSCĐ hữu hình, nguyên giá chưa có thuế 150.000, thuế GTGT đầu vào 5%, chi phí liên quan trước khi đưa tài sản vào sử dụng ĐV đã trả bằng tiền gửi 1.200 2. Ngày 5/12 ĐV tiến hành nhượng bán 1 thiết bị A cho công ty M với giá15.000 đã thu bằng tiền gửi, nguyên giá TS 75.000, giá trị hao mòn lũy kế 65.000, chi nhượng bán bằng tiền mặt 4.000 phần chênh lệch Thu lớn hơn chi được phép bổ sung quỹ phát triển sự nghiệp. 3. Ngày 7/12 ĐV tiếp nhận của ĐV cấp trên một TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động thường xuyên trị giá 25.000, chi phí vận chuyển ĐV đã trả bằng tiền mặt 700. 4. Ngày 20/12 Nhà thầu A bàn giao khối lượng XDCB trị giá 54.000. Tài sản đã lắp đặt hoàn thành bàn giao cho hoạt động sự nghiệp, TS này được hình thành từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. 5. Ngày 23/12 điều chuyển một TSCĐ cho cấp dưới, nguyên giá 20.000, giá trị hao mòn luỹ kế 12.000. 6. Ngày 27/12 Thanh lý 1 thiết bị N cho ông A thu bằng tiền gửi với giá 7.000, nguyên giá 90.000 giá trị hao mòn luỹ kế 87.000, chi thanh lý 2.500, giá trị phế liệu thu hồi nhập kho 500. 7. Ngày 31/12 Giá trị hao mòn trong năm N là 90.000, trong đó hoạt động sự nghiệp 63.000, chương trình dự án: 27.000. B. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên và phản ánh vào sơ đồ tài khoản của các tài khoản có liên quan. 2. Nghiệp vụ 2, 6 TSCĐ nhượng bán thanh lý thuộc NVKD thì hạch toán như thế nào. 3. Mở và ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ. Bài 5.3 : A. Tài liệu cho tình hình đầu tư XDCB và sửa chữa TSCĐ tại ĐV HCSN S trong năm N như sau (đvt: 1000đ, các tài khoản có số dư hợplý) . I. Thực hiện kế hoạch đầu tư xây lắp một nhà văn phòng theo phương thức giao thầu, kinh phí XDCB gồm: 70% kinh phí XDCB, 30% huy động quỹ cơ quan. Giá trị công trình giao thầu 3.600.000. 1. Rút DTKP XDCB về tài khoản TGKB là 2.520.000 2.Tạm ứng cho nhà thầu theo tiến độ thi công số kinh phí XDCB bằng TGKB 1.764.000. 3. Cuối năm N Công trình được nghiệm thu theo giá thầu 3.600.000, sau khi giữ lại 5% giá trị công trình ĐV trả nốt nhà thầu qua tài khoản TGKB. 4. Tỷ lệ hao mòn năm 5%. II. Trong năm N đã mua thiết bị thuộc kinh phí XDCB trong dự toán dùng cho hoạt động sự nghiệp. 1. Rút DTKP XDCB về tài khoản TGKB là 960.000 2. Mua vật tư thiết bị lắp đặt tạm nhập kho chờ lắp đặt là 936.600, tiền mua đã thanh toán bằng ủy nhiệm chi qua kho bạc Nhà nước. 3. Xuất vật tư thiết bị để lắp đặt 936.600 4. Chi phí lắp đặt tính vào giá trị tài sản là 23.400, đã chi bằng tiền mặt. 5. Thiết bị đã hoàn thành bàn giao cho ĐV sử dụng theo giá 960.000, tỷ lệ hao mòn năm 20%. III. Thực hiện sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên TSCĐ năm N . 1. Sửa chữa lớn thuê ngoài đã nhận bàn giao, chi phí sửa chữa lớn ghi chi phí hoạt động thường xuyên là 60.000 ghi dự án 45.000, chi kinh doanh 30.000. ĐV đã rút DTKP thanh toán tiền sửa chữa lớn 135.000 cho bên nhận thầu sửa chữa. 2. Chi phí sửa chữa thường xuyên thiết bị văn phòng được ghi chi thường xuyên gồm: - Vật tư cho sửa chữa 7.500. - Tiền công sửa chữa chi bằng tiền mặt 4.500. B. Yêu cầu: 1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 2. Mở và ghi sổ các nghiệp vụ đã cho trên sổ của hình thức “chứng từ - ghi sổ” . 3. Giả sử chi phí sửa chữa lớn tài sản cho HĐTX trong năm N theo phương thức tự làm là 60.000 nhưng chưa hoàn thành, đến năm sau khối lượng sửa chữa lớn tài sản cho HĐTX hoàn thành trị giá 100.000 thì hạch toán như thế nào? Bài 5.4:
 7. - 7 - A. Tại đơn vị HCSN E trong năm N có tình hình như sau (đvt: 1000đ, các tài khoản có số dư hợp lý): I. Đầu tư xây lắp 1 nhà xưởng từ nguồn vốn kinh doanh để sản xuất sản phẩm các chi phí phát sinh như sau: 1. Giá mua thiết bị lắp đặt 220.000 trong đó thuế 10%, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng 2. Tiền lương cho nhân viên xây lắp 50.000 3. Các khoản trích theo lương: 9.500 4. Các chi phí khác đã trả bằng tiền gửi: 25.000 5. Công trình đã hoàn thành bàn giao sử dụng, biết công trình được đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh. 6. Tỷ lệ hao mòn 10%/năm. II. Nhập khẩu thiết bị phục vụ sản xuất sản phẩm từ quỹ đầu tư phát triển: 1. Nhập khẩu thiết bị Y trị giá 400.000, thuế nhập khẩu 5%, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 10%, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng trước khi đưa vào sử dụng phải qua lắp đặt chạy thử. 2. Chi phí lắp đặt chạy thử trả bằng tiền mặt 5.000 3. Dịch vụ cho lắp đặt chạy thử 1.000 thuế 10% chưa trả tiền 4. Thiết bị hoàn thành bàn giao cho bộ phận sử dụng 5. Tỷ lệ hao mòn năm là 20%. III. Sửa chữa lớn một tài sản cố định dùng cho hoạt dộng sản xuất kinh doanh trong năm: 1. Mua chịu vật tư thiết bị cho cải tạo nâng cấp TSCĐ giao trực tiếp cho bộ phận sửa chữa 50.000, thuế 5%, chưa trả tiền cho nhà cung cấp 2. Chi dịch vụ sửa chữa 20.000, thuế 10% 3. Thanh toán tiền cho các nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng 4. Công trình đã hoàn thành bàn giao cho bộ phận sử dụng, chi phí sửa chữa được phân bổ trong 5 kỳ băt đầu từ kỳ này B. Yêu cầu: 1. Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh trên. 2. Mở và ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ Bài 5.5 : A. Tài liệu tại đơn vị HCSN G trong năm tài chính N về việc thực hiện, hoàn thành công trình đầu tư, cải tạo, sửa chữa lớn TSCĐ (đvt: 1000đ, các tài khoản có số dư hợplý): I. Cải tạo nâng cấp sửa chữa TSCĐ thuộc dự toán HĐTX, phương thức tự làm: 1. Rút dự kinh phí cho sửa chữa nâng cấp về quỹ tiền mặt 580.000 2. Mua vật tư thiết bị cho cải tạo, nâng cấp giao trực tiếp cho bộ phận sửa chữa 440.000 còn nợ người bán. 3. Chi dịch vụ mua chịu cho sửa chữa 20.000 4. Chi tiền mặt trả nợ cho người bán 460.000 5. Chi tiền công sửa chữa 120.000 6. Công trình đã hoàn thành bàn giao cho sử dụng, ghi tăng nguyên giá: Nguyên giá cũ trước khi cải tạo nâng cấp 240.000, thời gian sử dụng 10 năm (Tỷ lệ 10%). Hao mòn đã tính trong 6 năm 144.000 Số năm mới sử dụng xác định 8 năm II. Đầu tư xây dựng cơ bản mới : 1. Rút DTKP hoạt động mua thiết bị lắp đặt theo phương thức tự làm Giá mua thiết bị giao lắp đặt 880.000 Chi phí lắp đặt gồm: . Lương và các khoản chi nhân công khác: 500 . Quỹ trích phải nộp (17%): 85 . Chi tiền mặt cho lắp đặt chạy thử: 415 Công trình bàn giao cho sử dụng, tỷ lệ hao mòn là 10%. 2. Hoàn thành và nhận bàn giao TSCĐ qua XDCB thuê thầu bằng nguồn kinh phí XDCB cấp phát theo dự toán: Giá trị quyết toán nhận bàn giao ghi nguyên giá là 518.000 (Đã tạm ứng trước 300.000 bằng DTKP rút). Rút DTKP XDCB trả nốt cho nhà thầu sau khi trừ số tạm ứng trước cho nhà thầu là 300.000 và 5% giá trị công trình giữ lại để bảo hành công trình. Công trình bàn giao sử dụng cho hoạt động thường xuyên , tỷ lệ hao mòn năm là 5%. B. Yêu cầu: 1. Định khoản và vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh trên. 2. Mở sổ và ghi theo hình thức Nhật ký chung. 3. Nếu tài sản được cải tạo nâng cấp thuộc hoạt động kinh doanh, nguồn vốn cải tạo là vốn XDCB thì hạch toán thế nào? Bài 5.6 : Tại liệu tại một đơn vị HCSN K trong năm N (đvt:1000đ, các tài khoản có số dư hợp lý I. Số dư ngày 1/1/N Loại TSCĐ Nguyên giá Tỷ lệ hao mòn năm Giá trị hao mòn lũy kế Nhà làm việc 3.600.000 8 576.000 Nhà ở 1.560.000 5 153.000 Phương tiện vận tải 8.400.000 15 1.260.000 Thiết bị máy móc 354.000 20 141.600 Đồ dùng quản lý 54.000 10 10.200 Tổng cộng 13.968.000 2.140.800
 8. - 8 - II. Các nghiệp vụ tăng giảm TSCĐ trong năm : 1. Ngày 5/3 Tiếp nhận một thiết bị thuộc dự án cấp, đã bàn giao cho trung tâm 900.000, tỷ lệ hao mòn 20%/năm. 2. Ngày 3/4 Rút DTKP hoạt động thường xuyên mua máy văn phòng 1.200.000, chi phí tiếp nhận TSCĐ bằng tiền mặt 900, tỷ lệ hao mòn 20%/năm. 3. Ngày 14/7 Mua TSCĐ thuộc đồ dùng quản lý bàn giao cho các bộ phận sử dụng, chưa trả người bán 45.000, chi phí khác bằng tiền mặt 300, TS mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động, tỷ lệ hao mòn năm 10%. 4. Ngày 10/9 Rút DTKP hoạt động trả nợ người bán 45.000. 5. Ngày 25/10 Bộ phận XDCB bàn giao công trình hoàn thành thuộc kinh phí chương trình dự án 9.000.000, tỷ lệ hao mòn 8%/năm. 6. Ngày 10/11 Cấp cho đơn vị phụ thuộc tài sản cố định trị giá 23.000 7. Ngày 15/12 Rút dự toán kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước mua TSCĐ, giá mua chưa có thuế GTGT đầu vào là 15.000, thuế 10%, chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt 1.500 tỷ lệ hao mòn 10% năm A. Yêu cầu: 1. Tính hao mòn TSCĐ năm N và N+1 2. Định khoản và ghi TK các nghiệp vụ phát sinh trong năm N. 3. Hãy ghi vào trang Nhật ký - sổ cái các nghiệp vụ phát sinh 4. Giả sử các TSCĐ thuộc nguồn kinh phí dùng cho hoạt động kinh doanh thì mức khấu hao trích được hạch toán như thế nào? Bài 5.7: A. Tại liệu tại một đơn vị HCSN K trong năm N (đvt:1000đ, các tài khoản có số dư hợp lý) Số dư ngày 1/1/N Tỷ lệ hao mòn Giá trị hao mòn Loại TSCĐ Nguyên giá năm luỹ kế Nhà làm việc 2.000.000 5 300.000 Khu điều trị 4.000.000 8 2.240.000 Máy móc thiết bị 10.000.000 10 4.000.000 Dụng cụ quản lý 200.000 20 80.000 Nhà tập thể 800.000 15 600.000 Phương tiện vận tải 2.000.000 10 800.000 Tổng cộng 19,000,000.00 8.020.000 Các nghiệp vụ tăng giảm TSCĐ trong năm : 1. Ngày 20/1 nhận viện trợ của tổ chức Y một TSCĐ nguyên giá 256.000, chi phí vận chuyển đã trả bằng tiền mặt là 5.000, đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi, tài sản dùng cho HĐTX, tỷ lệ hao mòn 10% năm 2. Ngày 25/1 đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ tiếp nhận và có đầy đủ chứng từ ghi thu ghi chi TSCĐ 3. Ngày 2/2 Đơn vị nhập khẩu 1 TSCĐ, giá mua 100.000, thuế NK 4%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 5%, tài sản mua về dùng cho HĐTX, các chi phí khác đơn vị đã trả bằng TGKB 6.000, tỷ lệ hao mòn 15% năm 4. Ngày 10/2 Điều chuyển cho đơn vị cấp dưới 1 TSCĐ nguyên giá 200.000, hao mòn luỹ kế 150.000. 5. Ngày 20/5 Bộ phận xây dựng cơ bản bàn giao công trình thuộc nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản 150.000, tỷ lệ hao mòn 10% năm. 6. Ngày 25/7 Nhượng bán một xe ô tô nguyên giá 100.000, giá trị hao mòn luỹ kế 90.000, thu nhượng bán 20.000, chi nhượng bán 5.000 7. Ngày 30/8 rút dự toán kinh phí theo đơn đặt hàng nhà nước mua một TSCĐ, giá mua 56.000, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển, lắp ráp đã chi bằng tiền gửi 6.000, tỷ lệ hao mòn 12% năm 8. Ngày 25/11 mua 1 TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi từ quỹ khen thưởng phúc lợi, trị giá 10.000, thuế 10% , tỷ lệ hao mòn 25% năm. B. Yêu cầu: 1. Tính hao mòn TSCĐ năm N và N+1 2. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong năm N. 3. Mở và ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 4. Nếu các TSCĐ phục vụ cho hoạt động SXKD thi kế toán hạch toán và tính khấu hao như thế nào? Bài 6.1: A. Tại trường trung học kinh tế trung ương I trong tháng N có tình hình như sau (đvt: 1.000, các tài khoản có số dư hợp lý) : 1. Nhận dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên năm nay về tiền lương 20.000 2. Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên năm nay về lương và các khoản phụ cấp nhập quỹ tiền mặt 20.000 3. Khấu trừ lương các khoản tiền điện, điện thoại phải thu của cán bộ, công chức ở nhà tập thể 1.200 4. Khấu trừ lương viên chức khoản nợ phải thu: 300 5. Khấu trừ lương viên chức tiền tạm ứng: 600 6. Lương và các koản phụ cấp khác phải trả trong tháng ghi chi hoạt động thường xuyên 20.000 7. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định 8. Xuất quỹ tiền mặt chi lương và phụ cấp trong kỳ cho viên chức B. Yêu cầu:
 9. - 9 - Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bài 6.2: A. Tại Đvt HCSN X trong tháng 1 năm N có tình hình như sau: Đầu tháng 1 năm N một số TK có số dư như sau: đvt: 1.000đ TK 111: 40.000.000 TK 3321: 1.000.000 TK 334: 2.500.000 TK 661: 3.200.000 Các tài khoản khác có số dư hợp lý Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế: 1. Tiền lương và phụ cấp phải trả cho viên chức trong tháng là 20.000.000 ghi chi hoạt động thường xuyên. 2. BHXH phải trả theo chế độ quy định cho viên chức: 800.000 3. Khấu trừ lương, tiền nhà, điện, nước của viên chức: 400.000 4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định. 5. Xuất quỹ tiền mặt chi lương và bhxh cho công chức (kể cả số lương kỳ trước)là 21.700.000 6. Nộp bảo hiểm xã hội theo quy định bằng TGKB cho cơ quan quản lý là 4.800 7. Cơ quan BHXH cấp chi BHXH cho Đvt bằng tiền gửi Kho bạc: 800.000 B. Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên và phản ánh vào sơ đồ tài khoản của các tài khoản có liên quan. Bài 6.3: A. Tài liệu tại một ĐV bệnh viện X trong quý 3 năm N có tình hình như sau: (đvt: 1.000đ) I. Số dư đầu kỳ: - TK 331 là 70.000. Trong đó chi tiết theo đối tượng: + TK 3311 (X): 25.000 + TK 3311 (Y): 15.000 - TK 3312: 30.000 (vay tiền) - TK 111: 246.000 - TK 112: 159.000 - Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh : (đvt: 1.000đ) 1. Ngày 1/7 Nhượng bán 1 máy trợ tim cho ĐV Y, nguyên giá 120.000 đã hao mòn 60.000 người mua chưa trả tiền, giá bán 80.000. 2. Ngày 3/7 Xuất quỹ tiền mặt cho ĐV bạn mượn 20.000 3. Ngày 10/7 Các khoản phải thu về lãi tín phiếu, kho bạc được xác định là 8.000 4. Ngày 13/7 Rút TGKB ứng trước tiền cho người bán hóa chất Z là 50.000 theo hợp đồng. 5. Ngày 15/7 Người nhận thầu sửa chữa lớn nhà kho bệnh viện đã sửa chữa xong, bàn giao đúng thủ tục tính tiền mà bệnh viện phải trả là 100.000 6. Ngày 25/7 Rút TGKB thanh toán cho người nhận thầu 100.000 7. Ngày 5/8 Theo biên bản kiểm kê TSCĐ một máy chuyên dùng sử dụng cho việc điều trị mất chưa rõ nguyên nhân. Nguyên giá 50.000 đã khấu hao 20.000, TSCĐ hình thành từ nguồn KPHĐSN. 8. Ngày 12/8 Tình hình mất TSCĐ ở nghiệp vụ 7, ĐV quyết định bắt buộc bồi thường 50%, 50% giá trị còn lại cho phép xóa bỏ số thu bồi thường theo quyết định phải nộp vào ngân sách. 9. Ngày 20/8 Nhập qũy tiền mặt số tiền ĐV bạn mượn: 15.000 10. Ngày 29/8 Khoản nợ khó đòi của ĐV bạn 5.000 ĐV quyết định xóa nợ bằng cách tính vào quỹ cơ quan. 11. Ngày 11/9 Nhận được giấy báo Có về tiền nhượng bán máy trợ tim là 80.000. Số tiền này được phép ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp. 12. Ngày 12/9 Nhập kho hóa chất do người bán giao, ĐV đã kiểm nhận giá thực tế nhập kho là 50.000. B. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 2. Vào sổ cái tài khoản 331, 311 của hình thức chứng từ ghi sổ? Bài 6.4: A. Tại đơn vị SN có thu T trong tháng 6/N (đvt: 1.000đ, các tài khoản có số dư hợp lý): 1. Ngày 15/6 Tính số tiền lương phải trả cho viên chức, cộng chức 150.000. 2. Ngày 20/6 Tính các khoản trích theo lương theo quy định 3. Ngày 23/6 Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ lương: - Nợ tạm ứng quá hạn 350. - Nợ tiền phạt vật chất 150. - Nợ tiền điện thoại 30 4. Ngày 26/6 Rút dự toán kinh phí hoạt động kỳ báo cáo về quỹ tiền mặt 150.000 và nộp BHXH 25.000 5. Ngày 27/6 Chi quỹ tiền mặt để trả lương viên chức và lao động hợp đồng 141.970 và mua thẻ BHYT cho viên chức 3.750 6. Ngày 27/6 Tính các khoản khác phải trả cho viên chức và lao động hợp đồng. - Thưởng thi đua từ quỹ khen thưởng 60.000 - Phúc lợi phải trả trực tiếp từ quỹ phúc lợi 160.000 - Phụ cấp ngoài lương từ nguồn thu sự nghiệp đã bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên 1.195.000 - BHXH phải trả trực tiếp 18.000 7. Ngày 28/6 Tính số chi học bổng sinh viên 850.000 được ghi chi hoạt động thường xuyên
 10. - 10 - 8. Ngày 29/6 Nhận tiền BHXH cấp bù chi bằng TGKB 18.000 9. Ngày 29/6Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi trả các khoản khác cho lao động 1.433.000 và để chi trả học bổng sinh viên 850.000. 10. Ngày 30/6 Chi tiền mặt trả các khoản cho lao động và học bổng sinh viên. B. Yêu cầu: 1. Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ. 2. Mở và ghi sổ các nghiệp vụ theo hình thức Nhật ký chung Bài 6.5: A. Tài liệu cho tại ĐV HCSN K trong tháng 10 năm N (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý) 1. Ngày 20/10 Tính số lương phải trả cho viên chức và lao động trong ĐV: - Chi HĐTX:1.780.000 - Chi dự án: 50.000 - Chi XDCB: 70.000 2. Ngày 20/10 Trích các quỹ theo quy định 3. Ngày 29/10 Rút DTKP - Về quỹ tiền mặt để chi lương: 1.900.000 - Về quỹ tiền mặt để mua thẻ BHYT: 57.000 - Nộp BHXH 380.000 4. Ngày 30/10 Trả lương 1.900.000 và mua thẻ BHYT là 57.000 bằng tiền mặt. 5. Ngày 30/10 Nhận 19.000 tiền KPCĐ được cấp để chi tiêu tại ĐV bằng TGKB. 6. Ngày 30/10 Chi BHXH cho lao động trực tiếp theo bảng kê thanh toán là 80.000. 7. Ngày 31/10 Chi KPCĐ tại ĐV bằng tiền mặt 16.160. 8. Ngày 31/10 Quyết toán số chi BHXH trực tiếp và ĐV nhận cấp phát bù chi BHXH theo thực tế bằng TGKB là 80.000. B. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên và phản ánh vào sơ đồ tài khoản của các tài khoản có liên quan. 2. Mở và ghi sổ kế toán theo hình thức sổ “Nhật ký chung”, “CTGS”, “NK - SC” Bài 6.6: A. Tại đơn vị HCSN có thu D trong tháng 9/N có tình hình thanh toán lương và các khoản phải nộp theo lương như sau (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý) 1. Ngày 25/9 Tính số tiền lương phải trả cho: - Viên chức tại đơn vị: 6.000.000, lao động hợp đồng phải trả 400.000 2. Ngày 25/9 Tính các khoản trích theo lương theo quy định. 3. Ngày 26/9 Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ lương. - Nợ tạm ứng quá hạn: 5.600 - Nợ tiền phạt bồi thường vật chất; 2.400 - Nợ tiền điện thoại quá hạn: 480 4. Ngày 27/9 Rút dự toán kinh phí hoạt động kỳ báo cáo nhập quỹ tiền mặt 2.400.000 và nộp BHXH 400.000 5. Ngày 29/9 Chi quỹ tiền mặt để: - Trả lương cho viên chức và lao động hợp đồng: 2.271.520 - Mua thẻ BHYT cho viên chức: 60.000 6. Ngày 29/9 Các khoản khác phải trả cho viên chức và lao động hợp đồng: - Thưởng thi đua: 960.000 - Phúc lợi chi: 2.256.000 - Phụ cấp ngoài lương từ quỹ thu đào tạo: 19.120.000 ghi bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên. - BHXH phải trả trực tiếp 288.000 7. Ngày 30/9 Tính số học bổng theo quy chế cho sinh viên 1.600.000, trong đó: thuộc kinh phí cấp theo dự toán là 3.200.000, số còn lại bổ sung từ thu đào tạo cho nguồn kinh phí hoạt động. 8. Ngày 30/9 Rút TGKB về quỹ tiền mặt 36.800.000 9. Ngày 30/9 Chi trả các khoản khác cho viên chức 22.928.000 và chi trả học bổng sinh viên 13.600.000 bằng tiền mặt B. Yêu cầu: 1. Định khoản và ghi vào tài khoản các nghiệp vụ phát sinh 2. Mở và ghi sổ các nghiệp vụ theo hình thức " Chứng từ - ghi sổ". Bài 6.7 : A. Tại trường Đại học X trong kỳ có tình hình như sau: (ĐVT: 1.000đ) I. Số dư đầu kỳ TK 312: 142.000 trong đó chi tiết: - 312 A: 20.000 (tạm ứng nhân viên A đi công tác) - 312 B: 36.000 (tạm ứng nhân viên B thực hiện đề tài khoa học) - 312 C: 86.000 (tạm ứng nhân viên C mua nguyên liệu) - Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh: 1. Thanh toán hoàn tạm ứng của anh C mua nguyên liệu nhập kho 83.000, còn lại nhập quỹ 3.000.
 11. - 11 - 2. Thanh toán hoàn tạm ứng cho anh A đi công tác, số tiền là 19.900, trừ lương trong tháng số tiền anh A tạm ứng chi chưa hết. 3. Anh B hoàn chứng từ đề tài khoa học đã nghiệm thu 36.000, ghi chi thường xuyên. 4. Tạm ứng cho anh A số tiền mặt để quảng cáo: 4.000 B. Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào TK tổng hợp, chi tiết cho từng đối tượng tạm ứng. Bài 6.8 A.Ở đơn vị sự nghiệp có thu A có các tài liệu kế toán liên quan đến các khoản nợ phải thu như sau (đvt: 1.000đ): I. Số dư đầu tháng 2/N của TK 311: 500 trong đó + TK 3111: 400 (Chi tiết công ty X) + TK 3118: 100 (Chi tiết tài sản thiếu) + Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 2/N: 1. Ngày 02/2/N xuất kho sản phẩm để bán cho công ty Y, giá xuất kho 86.000, giá bán 99.000 trong đó thuế GTGT 10%, 1 tháng sau công ty Y thanh toán 2. Ngày 05/2/N nhận được tiền do công ty X trả nợ kỳ trước bằng tiền gửi ngân hàng: 300 3. Ngày 10/2/N thu bồi thường về giá trị tài sản phát hiện thiếu theo quyết định xử lý bằng tiền mặt: 40, trừ dần vào lương phải trả viên chức: 60 4. Giá trị khối lượng công việc theo đơn đặt hàng của Nhà nước hoàn thành được nghiệm thu thanh toán theo giá thanh toán: 200 5. các khoản chi hoạt động khi quyết toán không được duyệt y phải thu hồi: 20. B. Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào sơ đồ kế toán các nghiệp vụ kinh tế trên. Bài 6.9: A.Ở đơn vị sự nghiệp có thu A có tài liệu kế toán về các khoản phải trả như sau (đvt: 1.000đ) I. Số dư đầu tháng 2/N của TK 331 : 18.000 Trong đó: + TK 3311 : 13.000 (Chi tiết công ty B) + TK 3318 : 1.000 + Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 2/N: 1. Chuyển tiền gửi kho bạc về trả nợ Công ty B ở kỳ trước, số tiền: 13.000 2. Mua vật liệu về nhập kho chưa trả tiền người bán, số tiền: 5.000 3. Vay tiền của đơn vị X mua hàng hoá về nhập kho, số tiền: 8.000 4. Quyết định xử lý số 01: Xác định số tài sản thừa tháng trước 1.000 được bổ sung kinh phí hoạt động. B. Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào sơ đồ kế toán các nghiệp vụ kinh tế trên. Bài 6.10 A.Ở đơn vị sự nghiệp có thu A có các tài liệu về tình hình thanh toán các khoản phải nộp Nhà nước ( đvt: 1.000đ): I. Số đư đầu tháng 6/N của TK 333: 10.000 trong đó: + TK 3331: 7.000 + TK 3332: 3.000 + Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 6/N: 1. Doanh thu bán hàng hoá: 99.000, trong đó thuế GTGT 10%, đã thu bằng tiền gửi ngân hàng, giá vốn hàng bán 36.000 2. Số thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/N đơn vị phải nộp NSNN: 3.000 3. Các khoản thu phí đơn vị phải nộp NSNN: 4.000 4. Thuế GTGT đầu vào phát sinh được khấu trừ: 12.000 5. Chuyển tiền gửi ngân hàng nộp thuế GTGT: 4.000 và nộp thuế TNDN: 3.000 6. Xuất quỹ tiền mặt nộp tiền thu phí: 6.000 B. Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào sơ đồ kế toán các nghiệp vụ kinh tế trên Bài 6.11 a. Tại đơn vị HCSN V trong tháng 12 có các nghiệp vụ sau (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý) 1. Ngày 4/12 Rút dự toán kinh phí hoạt động sự nghiệp mua TSCĐ HH trị giá 437.500 chi phí vận chuyển đã trả bằng tiền mặt là 1.250 2. Ngày 7/12Xuât quỹ tiền mặt chi trả tiền điện thoại cho HĐTX 37.500 3. Ngày 10/12 Xuất quỹ tiền mặt chi trả tiền dịch vụ điện nước mua ngoài ghi chi hoạt động theo giá thanh toán 62.500 4. Ngày 11/12 Xuất kho vật liệu, dụng cụ ghi chi cho HĐTX 25.000, trong đó vật liệu 7.500 dụng cụ lâu bền 17.500 5. Ngày 28/12 Tính lương viên chức phải trả cho HĐTX 1.000.000 6. Ngày 29/12 Tính các khoản trích theo lương theo quy định 7. Ngày 30/12 Rút tiền gửi Kho bạc: về quỹ tiền mặt 1.025.000, nộp quỹ BHXH cho nhà nước (20%) 200.000 8. Ngày 30/12 Xuất quỹ tiền mặt trả lương cho viên chức 1.000.000 và mua thẻ BHYT cho viên chức 30.000 9. Ngày 30/12 Cuối năm quyết toán khối lượng XDCB dở dang thuộc kinh phí năm tài chính 46.250
 12. - 12 - 10. Ngày 31/12 Vật tư mua dùng cho hoạt động thuộc kinh phí hoạt động được đánh giá theo số tồn kho cuối năm là 4.250 11. Ngày 31/12 Kinh phí và chi kinh phí hoạt động thường xuyên được kết chuyển chờ duyệt năm sau B. Yêu cầu: 1. Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ. 2. Năm sau giả sử công trình XDCB hoàn thành với giá quyết toán 50.000 thì hạch toán như thế nào? 3. Năm sau số vật tư tồn kho thuộc kinh phí năm trước xuất dùng thì kế toán ghi như thế nào? 4. Năm sau nếu kinh phí năm trước và chi dùng kinh phí năm trước được duyệt thì hạch toán thế nào số chi được duyệt, số chi không được duyệt do sai chế độ? Bài 6.12 A. Tài liệu cho tại 1 đơn vị HCSN E có tình hình thanh toán kinh phí cấp phát nội bộ như sau (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý) 1. Nhận thông báo dự toán kinh phí được cấp trong quý I/N trong đó hoạt động thường xuyên 15.000.000, xây dựng cơ bản 5.000.000 2. Phân phối dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên năm cho đơn vị F 10.400.000 và kinh phí XDCB quí I/N 2.080.000 3. Đơn vị F báo cáo đã rút dự toán kinh phí quí 1 để chi tiêu bằng tiền gửi kho bạc 4.680.000, trong đó DTKP XDCB: 2.080.000 4. Cho phép F bổ sung kinh phí hoạt động và kinh phí XDCB từ nguồn thu sự nghiệp 1.430.000, trong đó kinh phí hoạt động thường xuyên là 1.300.000 5. Cấp phát bổ sung kinh phí hoạt động 863.200 và kinh phí XDCB 520.000 cho F bằng chuyển khoản ngoài dự toán kinh phí. 6. Đơn vị F báo đã tiếp nhận kinh phí hoạt động thường xuyên từ nguồn ngân sách địa phương bằng tiền gửi kho bạc là 403.000 7. Cuối quý I/N đơn vị phụ thuộc F nộp báo cáo quyết toán gồm các khoản: a. Chi phí thường xuyên theo báo cáo: 5.063.500 Chi lương và các khoản phụ cấp cho viên chức 4.160.000 Quỹ phải nộp theo lương 17% ghi chi: 707.200 Học bổng phải trả cho sinh viên: 127.400 Chi mua vật liệu bằng tiền mặt: 68.900 b. Chi XDCB đã hoàn thành quyết toán theo số kinh phí XDCB cấp cho F quý I/N là 2.730.000 B. Yêu cầu. 1. Định khoản và ghi vào tài khoản của đơn vị E cấp trên. 2. Mở và ghi sổ Nhật ký chung các nghiệp vụ đã cho tại đơn vị E (Nhật ký chung và sổ cái TK 341). 3. Tại đơn vị F các nghiệp vụ được hạch toán thế nào? Bài 6.13 A. Đơn vị HCSN X là đơn vị dự toán cấp 2, đơn vị HCSN Y là đơn vị dự toán cấp 3 I. kỳ cả hai đơn vị có số dư như sau (đvt: 1.000đ). Đơn vị X Đơn vị Y TK 111: 156.000 TK 111: 20.000 TK 112: 210.000 TK 112: 142.000 TK 341 (Y): 50.000 TK 342 (X): 20.000 (Dư có) TK 431: 62.000 Các tài khoản khác có số dư hợp lý TK 1552: 90.000 TK 342(Y): 20.000 Dư nợ II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 1. Đơn vị X cấp bổ sung kinh phí HĐSN cho đơn vị Y: Tiền mặt: 50.000 TGKB: 70.000 2. Đơn vị X mua vật liệu nhập kho sử dụng cho HĐSN chưa thanh toán cho người bán 42.000, phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt 1.800. 3. Theo yêu cầu của đơn vị X, đơn vị Y thanh toán hộ người bán của X số tiền 42.000 bằng TGKB. 4. Đơn vị X xuất kho một số hàng hoá bán cho khách hàng K, giá vốn là 25.000, giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 41.000, K chấp nhận thanh toán. 5. Đơn vị Y thu hộ số tiền cho đơn vị X từ khách hàng K thanh toán bằng TGKB 45.400 6. Đơn vị Y nhận được thông báo của đơn vị X phân phối quỹ phúc lợi là 5.000 7. Đơn vị X chi hộ cho đơn vị Y tiền thanh toán văn phòng phẩm của người bán bằng TM:1.800 8. Cuối kỳ 2 đơn vị thanh toán bù trừ cho nhau về các khoản chi hộ, thu hộ và thanh toán cho nhau phần chênh lệch bằng tiền mặt B. Yêu cầu: 1. Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ trên 2. Ghi vào sổ chi tiết 341, 342 3. Ghi vào sổ cái TK 341, 342 của hình thức nhật ký chung Bài 6.14 A. Tại đơn vị HCSN có thu Y trong quý I năm tài chính N có các nghiệp vụ sau: (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý)
 13. - 13 - 1. Ngày 2/1 Nhận dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên năm tài chính 3.960.000 2. Ngày 3/1 Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên vê qũy tiền mặt 880.000 3. Ngày 20/1 Rút dự toán kinh phí HĐTX trả tiền mua nguyên vật liệu nhập kho theo giá thanh toán 44.000 và chi trực tiếp cho hoạt động thường xuyên 396.000 4. Ngày 25/1 Rút dự toán kinh phí HĐTX cấp cho đơn vị phụ thuộc 528.000 5. Ngày 3/3 Nhận bàn giao từ nhà thầu công trình sửa chữa lớn thuộc hoạt động thường xuyên trị giá 35.200 6. Ngày 15/2 Rút dự toán kinh phí HĐTX chi thanh toán tiền thuê thầu sửa chữa 40.000 7. Ngày 28/2 Tiền lương phải trả viên chức trong tháng 2 là: 440.000 8. Ngày 28/2 Các khoản trích theo lương theo quy định 9. Ngày 5/3 Rút dự toán chi HĐTX mua TSCĐ HH đã bàn giao cho sử dụng theo giá mua có thuế GTGT 10% là 792.000. Chi phí mua, lắp đặt chạy thử chi bằng tiền mặt 9.900. 10. Ngày 7/3 Xuất vật liệu chi dùng cho hoạt động TX 44.000 11. Ngày 10/3 Nhận dự toán kinh phí hoạt động không thường xuyên năm tài chính 1.500.000 12. Ngày 16/3 Cấp kinh phí hoạt động TX cho cấp dưới bằng tiền mặt 594.000 13. Ngày 17/3 Rút dự toán kinh phí hoạt động không TX cấp cho cấp dưới 660.000 14. Ngày 21/3 Rút dự toán chi HĐ không TX chi thanh toán dịch vụ mua ngoài 239.800 15. Ngày 24/3 Chi khác cho hoạt động TX bằng tiền mặt 91.300 16. Ngày 30/3Duyệt quyết toán chi của cấp dưới theo số cấp đã dùng. B. Yêu cầu. 1. Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ. 2. Mở và ghi sổ theo hình thức "Nhật ký chung". Bài 7.1: A. Tài liệu cho tại đơn vị sự nghiệp G (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý): I. Tình hình kinh phí và sử dụng kinh phí ngày 1/10/N. - 461: 1.996.800 (4611: 512.000; 4612: 1.484.800 ) - 661 1.996.000 (6611: 512.000; 6612: 1.484.000) - Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Nghiệp vụ phát sinh quý IV/N: 1. Rút dự toán kinh phí hoạt động quý IV về tài khoản TGKB 2.560.000 2. Bổ sung kinh phí hoạt động quý IV/N từ nguồn thu sự nghiệp đã có chứng từ ghi thu, ghi chi11.520.000 3. Nhận cấp phát kinh phí theo lệnh chi tiền 64.000 4. Chi hoạt động thường xuyên phát sinh trong kỳ gồm: - Lương lao động thuộc quỹ lương phải trả: 1.024.000 - Lương cho lao động hợp đồng phải trả: 384.000 - Các khoản phải nộp theo lương ghi chi (17%): 174.080 - Chi phụ cấp khác ngoài dự toán kinh phí được ghi chi viên chức là 8.448.000 - Chi thanh toán tiền học bổng cho sinh viên theo quyết định: 3.584.000, trong đó thuộc quỹ kinh phí cấp phát theo dự toán là 512.000 - Chi trả điện nước cho HĐTX bằng TGKB 51.200, bằng tiền mặt 38.400 - Xuất dùng công cụ lâu bền cho hoạt động: 20.480 - Mua máy vi tính văn phòng cho HĐTX: 202.240 trả bằng TGKB, đã bàn giao cho sử dụng. - Số kinh phí cấp phát cho đơn vị phụ thuộc bằng tiền mặt là: 217.600 5. Chi kinh phí quý trước đã được duyệt y theo thực tế chi kết chuyển chờ duyệt. 6. Đơn vị phụ thuộc báo số kinh phí cấp, cấp trên duyệt y số chi theo chứng từ 217.600. 7. Kinh phí chi quý IV kết chuyển chờ duyệt trong năm (N+1) B. Yêu cầu: 1. Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ quý IV 2. Mở và ghi sổ theo hình thức "Nhật ký chung" cho quý IV. Bài 7.2: A. Tài liệu tại đơn vị SNCT T trong năm tài chính N có tình hình kinh phí hoạt động và chi tiêu kinh phí như sau (đvt: 1.000đ): I. Số dư ngày 1/12/N: - 461: 1.053.000 (4611: 270.000; 4612: 783.000) - 661 1.053.000 (6611: 270.000; 6612: 783.000 - Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Các nghiệp vụ tháng 12/N. 1. Rút dự toán kinh phí hoạt động quý IV/N về TGKB 1.350.000 2. Bổ sung kinh phí hoạt động năm N bằng nguồn thu sự nghiệp đã có chứng từ ghi thu, ghi chi 6.075.000 3. Nhận cấp phát theo lệnh chi tiền là 33.750 4. Chi hoạt động thường xuyên được ghi chi trong tháng 12/N. - Chi lương cho viên chức: 675.000 - Chi lương cho lao động hợp đồng: 202.500
 14. - 14 - - Các khoản phải nộp theo lương ghi chi : 114.750 - Chi trả phụ cấp khác cho lao động trong đơn vị ngoài dự toán kinh phí hoạt động được ghi chi hoạt động thường xuyên 4.455.000 - Học bổng phải trả cho sinh viên theo quyết định là 1.890.000 trong đó chi bằng dự toán kinh phí hoạt động 270.000 - Chi điện nước bằng TGKB 27.000, chi nộp điện thoại bằng tiền mặt 20.250 - Xuất dụng cụ lâu bền cho hoạt động thường xuyên 10.800 - Mua máy vi tính văn phòng cho hoạt động thường xuyên 63.450 chưa trả tiền, đã bàn giao sử dụng. 2. Quyết toán kinh phí năm tài chính N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm (N+1) B. Yêu cầu: 1. Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ. 2. Mở và ghi sổ kế toán cho tháng 12/N theo hình thức sổ "Nhật ký chung". 3. Sổ kinh phí năm trước nếu được duỵêt trong năm báo cáo sẽ hạch toán như thế nào? Bài 7.3: A. Tài liệu cho tại đơn vị sự nghiệp Y (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý) 1. Nhận dự toán kinh phí hoạt động được phân phối 1.440.000 2. Rút dự toán kinh phí hoạt động về quỹ tiền mặt để chi 320.000 3. Rút dự toán kinh phí hoạt động trả tiền mua vật tư nhập kho 16.000 4. Rút dự toán kinh phí hoạt động mua dụng cụ dùng trực tiếp cho bộ phận 144.000 5. Rút dự toán kinh phí hoạt động cấp cho đơn vị cấp dưới 192.000 6. Chi sửa chữa lớn khu nhà văn phòng thuê thầu đã bàn giao cho sử dụng 12.800 7. Rút dự toán kinh phí hoạt động thanh toán tiền cho nhà thầu sửa chữa lớn 12.800 8. Tổng số tiền lương phải trả viên chức ghi trong năm 160.000 9. Quỹ phải nộp theo lương được ghi chi hoạt động 27.200 10. Dùng dự toán kinh phí hoạt động mua TSCĐ HH đã bàn giao cho sử dụng theo giá mua 288.000, chi phí lắp đặt chạy thử bằng tiền mặt 3.600 11. Xuất kho vật liệu cho hoạt động 16.000 12. Rút dự toán kinh phí hoạt động về quỹ tiền mặt 120.000 13. Rút dự toán kinh phí hoạt động chi trả tiền mua vật liệu văn phòng dùng cho hoạt động 20.000 14. Cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị phụ thuộc bằng tiền mặt 216.000 15. Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng rút dự toán kinh phí hoạt động 240.000 16. Chi dịch vụ điện nước cho hoạt động là 120.400, trong đó chi bằng dự toán kih phí hoạt dộng rút 87.200, còn lại chi bằng tiền mặt 33.200. 17. Duyệt chi cho cấp dưới theo số kinh phí cấp phat năm tài chính. 18. Ghi kết chuyển kinh phí và sử dụng kinh phí năm nay chờ duyệt năm sau. B. Yêu cầu: 1. Định khoản và ghi tài khoản 2. Mở và ghi sổ các nghiệp vụ trên sổ của hình thức "Nhật ký chung". Bài 7.4: A. Cho tài liệu tại môt đơn vị hành chính sự nghiệp có thu như sau (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý) 1. Nhận kinh phí Nhà nước đặt hàng bằng lệnh chi tiền 150.000 2. Tập hợp chi phí thực hiện đơn đặt hàng thực tế phát sinh: - Giá trị vật liệu xuất kho sử dụng cho đơn đặt hàng 65.000 - Giá trị vật liệu mua ngoài chưa trả dùng trực tiếp cho đơn đặt hàng 25.000 - Các khoản phải trả công nhân viên 20.000 - Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định - Thanh toán tạm ứng cho nhân viên thực hiện đơn đặt hàng 4.000 - Chi phí khác phát sinh bằng tiền mặt 3.200, bằng chuyển khoản 4.000 3. Mua một TSCĐ đưa vào sử dụng ngay theo nguyên giá 15.000 bằng nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước. Tiền mua chưa thanh toán. 4. Hoàn thành đơn đặt hàng được nghiệm thu theo giá thanh toán 150.000 5. Kết chuyển chi phí thực tế thực hiện đơn đặt hàng để xác định chênh lệch thu chi 6. Trích lập quỹ cơ quan từ chênh lệch thu lớn hơn chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước trong đó quỹ khen thưởng 5.000, quỹ phúc lợi 200 B. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ trên 2. Mở và ghi sổ theo hình thức nhật ký chung, sổ cái TK 465, TK 635 Bài 7.5: A. Cho tài liệu tại một đơn vị hành chính sự nghiệp có thu như sau (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý) 1. Mua một TSCĐ trị giá 120.000, chưa trả người bán. Chi phí tiếp nhận đã chi bằng tiền mặt 1.500. Tài sản được mua bằng nguồn kinh phí hoạt động
 15. - 15 - 2. Dùng số tiết kiệm chi trong nguồn kinh phí nhà nước cấp theo đơn đặt hàng mua một số TSCĐ đưa vào sử dụng ngay theo nguyên giá 21.000. Tiền mua đã thanh toán bằng chuyển khoản 3. Thanh lý một TSCĐ đang dùng cho quản lý dự án biết nguyên giá tài sản là 60.000, đã hao mòn 58.000. Chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt 500. Người mua chấp nhận mua theo giá 2.800 và đã thanh toán bằng chuyển khoản 4. Mua một TSCĐ dùng cho sản xuất theo đơn đặt hàng của Nhà nước trị giá 34.000. Chi phí lắp đặt 1.000. Tiền mua và chi phí khác đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Biết tài sản này được mua bằng nguồn kinh phí Nhà nước cấp để thực hiện đơn đặt hàng 5. Điều chuyển cho đơn vị cấp dưới một TSCĐ đang dùng có nguyên giá 42.000, đã hao mòn 20.000 6. Tiếp nhận một TSCĐ do cấp trên điều động theo giá trị còn lại trên sổ của đơn vị cấp trên là 20.000 B. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên 2. Mở và ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế theo hình thức Nhật ký sổ cái Bài 7.6: A. Cho số dư đầu kỳ các TKKT tại bệnh viện Bạch Mai: (đvt: 1.000đ) . TK 111: 156.000 . TK 112: 242.000 . TK 461: 142.000 . TK 661: 120.000 . Các tài khoản khác có số dư hợp lý Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (đvt: 1.000đ): 1. Thu viện phí của bệnh nhân điều trị bằng tiền mặt: 450.000. 2. Theo quy định số thu viện phí được phân phối như sau: . 60% bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên. . 30% chi bồi dưỡng cho CBCNV làm việc . 5% chuyển về cơ quan chủ quản bộ quản lý . 5% Trích lập quỹ khen thưởng. 3. Chi phí khám chữa bệnh bằng tiền mặt: 20.000 4. Xuất quỹ khen thưởng cho CBCNV: 10.000 5. Xuất quỹ nộp cho cơ quan cấp trên: 6.500 6. Chi công tác phí bằng tiền mặt: 3.000 7. Xuất quỹ tiền mặt mua máy móc thiết bị dùng cho hoạt động khám, chữa bệnh 20.000. Chi phí trước khi sử dụng 1.000. Tài sản này mua từ nguồn viện phí bổ sung kinh phí. 8. Dùng TGNH mua một số thuốc để điều trị bệnh đã nhập kho 28.000 B. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 2. Ghi vào sổ chi tiết TK 511 và sổ cái TK 511 của hình thức chứng từ ghi sổ. Bài 7.7: A. Cho số dư đầu kỳ các TKKT tại viện thử nghiệm công nghệ sinh học K như sau: đvt: 1.000đ . TK 111: 124.000 . TK 112: 241.000 . TK 631: 21.000 . TK 152: 58.000 . TK 461: 49.000 . Các tài khoản khác có số dư hợp lý Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (đvt: 1.000đ): 1. Nhận DTKP do bộ cấp thuộc nguồn KPHĐTX: 500.000 2. Rút dự toán KPHĐTX chuyển vào TGKB 100.000, tiền mặt 50.000 3. Mua vật liệu nhập kho phục vụ cho HĐSXKD thanh toán bằng TM: 70.000 4. Xuất vật liệu phục vụ cho SXKD 50.000 5. Tiền lương phải trả cho các đối tượng trong viện: . Viên chức thuộc HĐTX: 40.000 . Nhân viên thuộc bộ phận SXKD: 12.000 6. BHXH, BHYT, HPCĐ trích theo quy định của chế độ trên lương viên chức thực tế và lương lao động SXKD. 7. Dịch vụ mua ngoài thanh toán bằng TGKB phục vụ HĐTX: 24.000, phục vụ HĐSXKD: 21.000 8. Dịch vụ của HĐSXKD đã hoàn thành và được khách hàng chấp nhận với giá 120.000 B. Yêu cầu 1. Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ vào TKKT? 2. Ghi vào sổ chi tiết, tổng hợp các TK của hình thức chứng từ ghi sổ, NKC và NKSC. Bài 7.8: A. Tài liệu tại đơn vị HCSN M có tình thình tiếp nhận và sử dụng kinh phí dự án năm N như sau (đvt: 1.000, các tài khoản khác có số dư hợp lý). 1. Nhận thông báo DTKP dự án 1.250.000
 16. - 16 - 2. Rút DTKP dự án về quỹ tiền mặt để chi tiêu 1.250.000 trong đó kinh phí quản lý dự án 375.000. 3. Mua vật liêu cho thực hiện dự án đã trả bằng tiền mặt 250.000 4. Mua tài sản hữu hình để phục vụ cho việc thực hiện dự án 500.000, đã trả bằng tiền mặt. 5. Lương trả cho dự án 75.000, trong đó quản lý dự án là 11.250 6. Tính các khoản chi tiền mặt mua vật liệu cho quản lý dự án là 37.500 7. Mua tài sản cố định phục vụ quản lý dự án 262.500 đã trả bằng tiền mặt. 8. Chi bằng tiền mặt cho: . Thực hiện dự án 11.250 . Quản lý dự án: 13.750 9. Dịch vụ điện nước cho quản lý dự án là 22.500, thực hiện dự án 50.000 đã trả bằng tiền mặt. 10. Dịch vụ thuê văn phòng quản lý dự án phải trả đã trả bằng tiền mặt 27.500 11. Quyết toán kinh phí dự án năm N được duyệt B. Yêu cầu: 1. Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ. 2. Mở và ghi sổ các nghiệp vụ theo hình thức “Chứng từ - ghi sổ” 3. Kinh phí và sử dụng kinh phí dự án năm tài chính N được quyết toán như thế nào nếu: . Kinh phí dự án được duyệt công nhận 95% . Chi Kinh phí dự án sai chế độ không được duyệt 5% Bài 7.9: A. Tài liệu tại đơn vị HCSN Y tháng 6/N (1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý) I. Chi phí kinh doanh dịch vụ dở dang 11.120 ( chi phí quản lý) II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 6/N. 1. Chi phí khấu hao TSCĐ của hoạt động dịch vụ 2.780 2. Chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho hoạt động dịch vụ đã trả bằng tiền mặt 36.140, thuế GTGT 5% 3. Chi phí điện thoại trả bằng chuyển khoản 34.750, thuế GTGT 10% 4. Thanh lý 1 TSCĐ của hoạt động thường xuyên. . Nguyên giá: 83.400 . Hao mòn lũy kế: 69.500 . Giá trị bán thu hồi sau thanh lý 11.120 bằng tiền mặt 5. Chi phí tiền lương phải trả cho hoạt động dịch vụ kinh doanh 27.800 6. Tính quỹ trích phải nộp theo lương (19%) 5.282. 7. Nhượng bán TSCĐ hữu hình của Kinh doanh: . Nguyên giá: 139.000 . Hao mòn lũy kế: 127.880 . Thu bán TSCĐ phải thu 13.900 . Chi bán tài sản bằng tiền mặt: 1.390 8. Chi quản lý khác tính cho hoạt động kinh doanh 33.360 được ghi giảm chi hoạt động thường xuyên. 9. Phát hiện thiếu 1 TSCĐ của hoạt động thường xuyên, đơn vị làm thủ tục ghi thanh lý. . Nguyên giá: 34.750. . Hao mòn lũy kế: 27.800 . Giá trị còn lại nếu thiếu mất chờ xử lý thu hồi là 6.950 10. Quyết định xử lý giá trị thiếu mất TSCĐ bằng cách: . Đòi bồi thường bằng cách trừ lương: 10% . Xóa bỏ số phải thu: 90% 11. Dịch vụ hoàn thành bàn giao cho khách hàng. . Giá vốn hoạt động kinh doanh dịch vụ: 117.872 . Chi phí quản lý kết chuyển là 33.360 . Chi sản xuất, kinh doanh khác (thanh lý, bán TSCĐ) 12.510 . Doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ 195.990 đã thu bằng chuyển khoản. 12. Các định chênh lệch thu, chi hoạt động kinh doanh và kết chuyển 57.963. B. Yêu cầu: 1. Định khoản và ghi TK các nghiệp vụ phát sinh 2. Mở và ghi sổ các nghiệp vụ trên sổ của hình thức “NKC”, “CTGS”, “NKSC”. Bài 7.10: A. Tài liệu cho tại đơn vị HCSN năm N như sau (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý): I. Chi phí kinh doanh dịch vụ dở dang 1.815,5 (phi phí bán hàng) II. Chi phát sinh trong kỳ: 1. Chi tiền lương tính theo số phải trả của hoạt động cung cấp dịch vụ kinh doanh 14.500 2. Tính các khoản phải nộp theo lương (19%) 2.465 3. Khấu hao thiết bị và TSCĐ khác của hoạt động kinh doanh là 1.450. 4. Chi phí dịch vụ mua ngoài phải trả giá chưa thuế18.850, thuế GTGT 10% 5. Chi phí điện thoại cho kinh doanh dịch vụ chi bằng tiền mặt 1.595, thuế GTGT 10% 6. Chi quản lý hành chính tính cho hoạt động kinh doanh 17.400 được ghi giảm chi hoạt động thường xuyên.
 17. - 17 - 7. Dịch vụ hoàn thành cung cấp cho khách hàng theo giá dịch vụ 90.965, thuế GTGT 10%, đã thu bằng tiền mặt 50%, bán chịu phải thu 50%. 8. Thanh lý TSCĐ kinh doanh: . Nguyên giá: 217.500 . Hao mòn lũy kế 214.600 . Thu thanh lý bằng tiền mặt: 7.250 . Chi thanh lý bằng tiền mặt: 725 9. Phát hiện thiếu mất 1 TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động HCSN, làm thủ tục thanh lý: . Nguyên giá: 43.500 . Hao mòn lũy kế: 36.250 . Giá trị còn lại TSCĐ thiếu mất chờ xử lý thu hồi. 10. Xử lý giá trị TSCĐ thiếu mất: . Xóa bỏ số thiếu mất 30% . Số còn lại thu bồi thường bằng tiền mặt 725, còn lại khấu trừ lương 10 tháng liên tục từ tháng báo cáo. 11. Kết chuyển và xác định chênh lệch thu, chi hoạt động kinh doanh. B. Yêu cầu: 1. Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ phát sinh 2. Ghi sổ kế toán theo hình thức “Chứng từ ghi sổ”. Bài 7.11: A. Tài liệu cho tại đơn vị HCSN Đ tháng 6/N (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý). I. Chi phí kinh doanh sản xuất dở dang 61.920 (sản xuất sản phẩm) II. Chi phí phát sinh tháng 6/N: 1. Chi phí khấu hao TSCĐ của hoạt động SXKD 15.480 2. Chi phí điện nước mua ngoài cho hoạt động SXKD phải trả 201.240 3. Chi phí tiền lương phải trả cho hoạt động SXKD 94.800. 4. Trích các quỹ phải nộp tính cho chi phí SXKD 18.012. 5. Chi phí điện thoại đã thanh toán bằng tiền mặt 193.500 6. Chi quản lý tính cho hoạt động kinh doanh 185.760. 7. Nhượng bán TSCĐ kinh doanh, nguyên giá: 774.000, KH lũy kế: 748.200, thu bán TSCĐ chưa thanh toán: 77.400, chi bán TSCĐ bằng tiền mặt: 7.740. 8. Xuất vật liệu dùng cho hoạt động SXDK 464.000 9. Thanh lý 1 TSCĐ của hoạt động kinh doanh, nguyên giá: 464.400, hao mòn đã khấu hao: 412.800, giá trị bán thu hồi sau thanh lý bằng tiền mặt: 61.920. 10. Phát hiện thiếu mất 1 TSCĐ hữu hình của hoạt động thường xuyên, nguyên giá: 193.500, hao mòn lũy kế 154.800, giá trị thiếu mất chờ xử lý phải thu: 38.700. 11. Cuối kỳ tính giá thực tế 10.000 sản phẩm hoàn thành nhập kho. Biết chi phí SXKD dở dang cuối kỳ 77.400 12. Xất sản phẩm bán cho khách hàng, số lượng xuất: 5.000 sản phẩm, giá vốn sản phẩm xuất kho 485.000, doanh thu bán phải thu 688.240. 13. Xác định chênh lệch thu > chi kinh doanh và kết chuyển. 14. Quyết định bổ sung 30% số chênh lệch thu, chi cho kinh phí HĐTX, 50% cho nguồn vốn kinh doanh và 20% cho quỹ cơ quan. B. Yêu cầu: 1. Định khoản và ghi tài khoản, biết đơn vị tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ 2. Mở và ghi sổ theo hình thức “Chứng từ ghi sổ”. 3. Giá trị TSCĐ thiếu mất sẽ được hạch toán thế nào theo quyết định xử lý sau: . 15% Khấu trừ lương bồi thường giá trị mất. . 35% ghi hủy bỏ giá trị thiếu. . 50% ghi chi hoạt động thường xuyên? Bài 7.12: A. Tài liệu cho: Đơn vị HCSN có tình hình thu, chi và kết quả hoạt động năm tài chính N (1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý): 1. Thu sự nghiệp trong năm 19.200.000, trong đó: . Thu tiền mặt: 12.000.000 . Thu chuyển khoản kho bạc: 7.200.000 2. Thu từ hoạt động dịch vụ kinh doanh 11.760.000. Trong đó: . Thu bằng tiền mặt: 4.704.000 . Thu bằng chuyển khoản: 7.056.000 3. Chi bằng tiền mặt cho hoạt động sự nghiệp 10.560.000 từ nguồn kinh phí bổ sung từ thu sự nghiệp 12.000.000. 4. Quyết định thu sự nghiệp còn lại chuyển bổ sung kinh phí XDCB 50%, phải nộp nhà nước 50%. 5. Chi kinh phí kinh doanh kết chuyển vào nguồn thu kinh doanh dịch vụ là 6.000.000. 6. Kết chuyển thu > chi hoạt động dịch vụ kinh doanh chờ phân phối. 7. Chênh lệch thu > chi được phân phối như sau: . Bổ sung quỹ khen thưởng: 20%
 18. - 18 - . Bổ sung quỹ phúc lợi: 20% . Bổ sung vốn kinh doanh: 60% 8. Quyết định khen thưởng cho cán bộ viên chức 552.000 9. Chi quỹ phúc lợi thanh toán công trình XDCB hoàn thành bàn giao cho sử dụng với giá trị quyết toán 366.000 và chi phúc lợi trực tiếp bằng tiền mặt 300.000 B. Yêu cầu: 1. Định khoản va ghi tài khoản các nghiệp vụ. 2. Mở và ghi sổ kế toán hình thức “NKC”, “NKSC”, “CTGS”. Bài 7.13 A. Tài liệu cho tại đơn vị HCSN X (đvt: 1.000đ, các tài khoản khác có số dư hợp lý): I. Thu các loại thực hiện trong năm tài chính N: 1. Thu sự nghiệp đào tạo (học phí): . Thu bằng tiền mặt: 15.600.000 . Thu chuyển khoản qua hệ thống tài khoản kho bạc: 13.000.000 2. Thu hoạt động dịch vụ hỗ trợ đào tạo: . Thu dịch vụ hàng ăn, giải khát bằng tiền mặt trong năm: 234.000 . Thu dịch vụ trông xe: 1.404.000 bằng tiền mặt. . Thu dịch vụ khoa học, tư vấn tại các trung tâm, viện 3.120.000, trong đó bằng tiền mặt 1.664.000, TGKB 1.456.000 3. Thu thanh lý nhượng bán tài sản, dụng cụ: . Thu bán thanh lý dụng cụ giảng đường: 18.200 bằng tiền mặt. II. Chi họat động 1. Chi tiền mặt được ghi chi sự nghiệp thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp bổ sung nguồn kinh phí 15.730.000 2. Chi kinh doanh đã chi gồm: . Chi lương phải trả cho họat động kinh doanh 650.000 . Các khoản phải nộp theo lương (19%): 123.500 . Vật tư xuất kho cho kinh doanh: 19.500 . Chi khấu hao ghi cho hoạt động kinh doanh: 15.600 . Chi điện nước, điện thoại, dịch vụ khác bằng tiền mặt cho kinh doanh: 455.000 . Chi thanh lý TSCĐ sự nghiệp bằng tiền mặt: 390 III. Quyết toán tài chính về nguồn thu sự nghiệp, chênh lệch thu, chi kinh doanh: 1. Bổ sung kinh phí hoạt động từ nguồn thu sự nghiệp đào tạo la 15.730.000 2. Bổ sung từ nguồn thu sự nghiệp đào tạo cho nguồn kinh phí XCCB 12.870.000 3. Chênh lệch thu > chi thanh lý TSCĐ được quyết định xử lý như sau: . Phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 25% . Bổ sung quỹ khen thưởng 20% . Bổ sung quỹ phúc lợi 20% . Bổ sung nguồn vốn kinh doanh 35% IV. Chi dùng quỹ cơ quan cho: . Khen thưởng: 598.000 . Quyết toán công trình XDCB hoàn thành bằng quỹ phúc lợi 136.500 dùng cho hoạt động phúc lợi . Chi phúc lợi trực tiếp bằng tiền mặt 455.000 B. Yêu cầu 1. Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ. 2. Mở và ghi sổ theo hình thức “NK-SC”, “CTGS”, “NK-SC”. Bài 7.14: A. Tại đơn vị HCSN Q có tài liệu sau về kinh phí dự án và sử dụng kinh phí dự án quý IV/N (đvt: 1.000đ) 1. Nhận dự toán kinh phí dự án quý IV được giao 1.800.000, trong đó dự toán kinh phí quản lý dự án 30%, thực hiện dự án 70%. 2. Rút dự toán kinh phí dự án về quỹ tiền mặt để chi tiêu, trong đó: dự toán kinh phí quản lý dự án 270.000, dự toán kinh phí thực hiện dự án là 630.000 3. Mua vật liệu cho thực hiện dự án chi bằng tiền mặt 160.000, trả bằng dự toán kinh phí thực hiện dự án rút thanh toán 180.000. 4. Mua TSCĐ hữu hình cho thực hiện dự án 720.000, trong đó trả bằng tiền mặt 40%, trả bằng dự toán kinh phí rút 60%. 5. Lương phải trả cho dự án 54.000, trong đó quản lý dự án là 8.100, thực hiện dự án 45.900 6. Tính các khoản chi mua vật liệu dùng trực tiếp cho quản lý dự án 54.000 (bằng tiền mặt 30%, bằng dự toán kinh phí 70%) 7. Mua thiết bị cho quản lý dự án 378.000, trong đó chi bằng tiền mặt 189.000, còn lại trả bằng dự toán kinh phí dự án rút thanh toán. 8. Chi tiền mặt cho thực hiện dự án: 8.100, quản lý dự án: 9.900. 9. Rút dự toán kinh phí dự án trả dịch vụ mua ngoài cho: . Thực hiện dự án: 54.000 . Quản lý dự án: 9.900 10. Dịch vụ điện nước đã chi: . Bằng tiền mặt cho quản lý dự án 16.200, cho thực hiện dự án 36.000
 19. - 19 - . Rút dự toán kinh phí trả tiền dịch vụ mua cho quản lý dự án 16.200, thực hiện dự án 36.000 11. Dịch vụ thuê văn phòng quản lý dự án đã chi trả trực tiếp bằng tiền mặt là 19.800,bằng dự toán kinh phí dự án rút là 27.900. 12. Quyết toán kinh phí dự án được duyệt, kết chuyển chi dự án sang nguồn kinh phí dự án. B. Yêu cầu: 1. Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ. 2. Mở và ghi sổ Nhật ký chung, sổ cái tài khoản 662 và 462. 3. Nếu kinh phí dự án và chi dự án được duyệt trong năm sau thì hạch toán như thế nào? Bài 7.15: A. Tại đơn vị HCSN có thu Z, có tài liệu như sau ( đvt: 1.000đ) 1. Xuất quỹ tiền mặt trả tiền điện thoại 20.250 cho hoạt động thường xuyên. 2. Xuất quỹ tiền mặt trả tiền điện nước mua ngoài 33.750 cho hoạt động thường xuyên. 3. Xuất kho vật liệu, dụng cụ cho hoạt động thường xuyên 13.500, trong đó vật liệu 4.050, công cụ dụng cụ 9.450. 4. Tính lương viên chức phải trả cho hoạt động thường xuyên 540.000 5. Tính quỹ phải nộp theo lương (BHXH, BHYT) . 17% lương ghi chi hoạt động thường xuyên. . 6% lương ghi trừ trực tiếp lương phải trả viên chức. 6. Rút TGKB: . Về quỹ tiền mặt: 553.500 . Nộp BHXH cho nhà nước: 108.000 7. Xuất quỹ tiền mặt chi trả lương cho viên chức 507.600 và mua thẻ BHYT cho viên chức 16.200. 8. Mua 1 TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động thường xuyên, trong đó rút dự toán kinh phí 236.250, chi vận chuyển trả bằng tiền mặt 6.750. 9. Cuối năm quyết toán khối lượng XDCB dở dang thuộc kinh phí HĐTX năm tài chính là 24.975. 10. Vật tư mua dùng cho hoạt động thường xuyên thuộc kinh phí hoạt động được đánh giá theo số tồn kho ghi chi hoạt động năm tài chính là 20.290 11. Chi kinh phí hoạt động thường xuyên kết chuyển chờ duyệt năm tài chính sau N+1 B. Yêu cầu: 1. Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ phát sinh. 2. Mở và ghi sổ các nghiệp vụ theo hình thức sổ "Nhật ký chung". 3. Giả sử sang năm (N+1) quyết toán kinh phí năm N được duyệt theo thực tế thì kế toán ghi sổ thế nào cho các trường hợp: . 10% chi sai chế độ ghi chờ thu theo số xuất toán. . 90% chi được duyệt theo số kinh phí cấp năm N. . Tổng số kinh phí hoạt động năm trước đã nhận là 1.350.000, kết dư ngân sách của kinh phí hoạt động kết chuyển sử dụng năm nay. Bài tập tổng hợp 1: A. Tài liệu tại một đơn vị hành chính - sự nghiệp có hoạt động kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong quí I/N (đvt 1.000đ) I. Tình hình đầu quý: - Tạm ứng: 70.000 - Phải trả nhà cung cấp: 270.000 - Phải trả viên chức: 60.000 - Phải trả nợ vay: 100.000 - Hao mòn TSCĐ: 60.000 - Nguồn vốn kinh doan: 400.000 - Chênh lệch thu chi, chưa xử lý (dư có): 100.000 - Nguồn kinh phí hoạt động: - Năm nay: 900.000 - Năm trước: 300.000 - Dự toán kinh phí hoạt động: 1.300.000 - Tài sản cố định HH: 1.560.000 - Nguyên vật liệu: 350.000 - Thành phẩm, hàng hóa: 160.000 - Tiền mặt: 100.000 - Phải thu người mua: 150.000 - Chi phí SXKD dở dang: 80.000 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 600.000 - Chi hoạt động năm trước: 250.000 - Dụng cụ: 70.000 II. Các nghiệp vụ phát sinh trong quý: 1. Ngày 2/1 Người mua thanh toán toàn bộ tiền hàng còn nợ kỳ trước bằng chuyển khoản. 2. Ngày 3/1 Xuất kho vật liệu để cho sản xuất 160.000, cho hoạt động sự nghiệp 150.000
 20. - 20 - 3. Ngày 4/1 Tính ra tổng số tiền lương phải trả cho cán bộ, công chức và công nhân sản xuất trong kỳ 360.000, trong đó cho bộ phận cán bộ, công chức hành chính - sự nghiệp 300.000, bộ phận công nhân sản xuất 60.000 (trong đó nhân viên trực tiếp sản xuất 40.000, nhân viên quản lý 20.000) 4. Ngày 10/1 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo tỷ lệ quy định. 5. Ngày 13/1 Trích khấu hao TSCĐ ở bộ phận sản xuất 25.000 6. Ngày 18/1 Nhận kinh phí hoạt động, tổng số 800.000, bao gồm: . Tiền mặt: 100.000 . Tiền gửi kho bạc: 230.000 . Vật liệu: 140.000 . Tài sản cố định hữu hình: 330.000. 7. Ngày 21/1 Chi phí dịch vụ mua ngoài sử dụng cho hoạt động sản xuất đã trả bằng tiền tạm ứng (gồm cả thuế GTGT 10%) là 33.000. 8. Ngày 24/1 Xuất dụng cụ cho hoạt động sự nghiệp 40.000, cho hoạt động sản xuất 20.000. 9. Ngày 25/1 Nhập kho thành phẩm từ sản xuất số lượng 10000 sản phẩm 10. Ngày 2/2 Xuất bán trực tiếp tại kho cho người mua 9000 thành phẩm, giá bán chưa thuế 70.000, thuế GTGT 10%. Tiền hàng người mua sẽ thanh toán vào quý sau. 11. Ngày 4/2 Các chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng tiêu thụ đã chi bằng tiền mặt 6.000 12. Ngày 8/2 Rút dự toán kinh phí sự nghiệp chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp 100.000 13. Ngày 10/2 Nhận viện trợ bằng tiền mặt bổ sung nguồn kinh phí hoạt động đã có chứng từ ghi thu, ghi chi 200.000. 14. Ngày 20/2 Bổ sung nguồn kinh phí hoạt động từ chênh lệch thu, chi 50.000 15. Ngày 23/2 Rút dự toán kinh phí sự nghiệp 190.000, trong đó mua dụng cụ hoạt động ( đã nhập kho) trị giá 40.000, thanh toán cho người bán 150.000. 16. Ngày 27/2 Báo cáo quyết toán năm trước được duyệt, công nhận số chi họat động 250.000 được kết chuyển vào nguồn kinh phí. Số kinh phí năm trước còn lại chưa sử dụng hết, đơn vị đã nộp lại ngân sách bằng tiền gửi kho bạc. 17. Ngày 2/3 Tổng số tiền điện, nước, điện thoại đã trả bằng tiền mặt thuộc hoạt động sự nghiệp trong kỳ 50.000. 18. Ngày 12/3 Thanh toán các khoản cho cán bộ, công chức và công nhân sản xuất của đơn vị bằng tiền mặt 340.000. 19. Ngày 31/3 Kết chuyển chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. 20. Ngày 31/3 Bổ sung quỹ khen thưởng: 25%, quỹ phúc lợi 25%, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 20%, còn lại bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên từ chênh lệch thu, chi chưa xử lý. B. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phản ánh vào tài khoản 2. Lập bảng cân đối tài khoản 3. Lập báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng. 4. Lập báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu. Biết rằng giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ (CPSXKD dở dang cuối kỳ) là 100 triệu đồng. Bài tập tổng hợp 2 Tài liệu tại một đơn vị HCSN A có tài liệu trong tháng 2/N như sau (đvt 1.000đ) I. Tình hình đầu tháng: SHTK Nợ Có SHTK Nợ Có 111 150,000 335 15,000 112 100,000 341 24,000 152 90,500 411 300,000 153 80,000 431 25,000 155 60,000 441 38,500 211 800,000 4611 2,500,000 214 157,500 4612 100,000 241 15.000 466 642,500 311 56,000 631 19,500 (SPDD) 331 30,000 643 8,500 332 45,000 6611 2,500,000 334 40,000 008 700,000 009 600,000 II. Các nghiệp vụ phát sinh trong quí 1/N. 1. Nhận thông báo dự toán kinh phí được cấp trong đó: - Dùng cho HĐTX: 900.000
 21. - 21 - - Dùng cho Dự án: 90.000 - Dùng cho XDCB: 75.000 2. Ngày 3/1 Rút dự toán KPHĐTX bằng tiền mặt 90.000; TGKB 300.000 và mua TSCĐ tính trị giá 66.000 dùng cho HĐTX. 3. Ngày 4/1 Mua NVL về nhập kho trị giá chưa thuế 25.000 trong đó dùng cho HĐ SXSP là 15.000, thuế 10% còn lại dùng cho HĐTX chưa thanh toán 4. Ngày 5/1 thu sự nghiệp bằng tiền mặt 177.000, thu tiền bán sản phẩm 70.000, thuế 10% đã thu bằng tiền gửi, giá xuất kho của sản phẩm 30.000. 5. Ngày 9/1 nộp vào kho bạc số thu sự nghiệp ngày 5/1 6. Ngày 15/1 Xuất NVL trị giá 20.000 và CCDC trị giá 12.000 trong đó: ─ Dùng cho HĐĐTXDCB: NVL: 13.000, CCDC 7.000 ─ Dùng cho HĐSXKD: NVL 7.000, CCDC 5.000 7. Ngày 20/1 cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền mặt: 25.000, NVL 10.000 8. Ngày 26/1 Nhượng bán một TSCĐ dùng cho HĐTX nguyên giá 45.000, hao mòn luỹ kế 35.000, thu nhượng bán bằng tiền gửi 15.000, chi nhượng bán bằng tiền mặt 3.000 9. Ngày 13/2 cấp trên quyết định bổ sung kinh phí hoạt động năm N bằng nguồn thu sự nghiệp 90.000, đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi. 10. Ngày 14/2 Nhập khẩu một số nguyên liệu phục vụ cho hoạt động thường xuyên, giá nhập khẩu 25.000, thuế nhập khẩu 5%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%, đơn vị đã rút dự toán kinh phí thanh toán cho nhà cung cấp, chi phí vận chuyển 2.000, thuế GTGT 5% đơn vị đã trả bằng chuyển khoản 11. Ngày 15/2 công tác XDCB hoàn thành, bàn giao TSCĐ dùng cho HĐTX trị giá 25.000, biết TS này được đầu tư bằng KP ĐTXDCB 12. Ngày 18/2 Người mua thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ kỳ trước bằng chuyển khoản 13. Ngày 19/2 đơn vị có chứng từ ghi thu ghi chi nghiệp vụ ngày 13/2 14. Ngày 20/2 tạm ứng cho nhân viên A bằng tiền mặt 11.000 15. Ngày 25/2 thanh toán tiền cho người bán bằng tiền gửi kho bạc 30.000 16. Ngày 20/2 nhân viên A thanh toán tạm ứng: ghi chi HĐTX 2.000, nhập kho CCDC giá chưa thuế 8.000, thuế 10% dùng cho hoạt động SXKD số còn dư nhập quỹ 17. Ngày 3/3 Xuất bán sản phẩm cho khách hàng M giá xuất kho 30.000, giá bán 80.000, thuế VAT 10% khách hàng chưa thanh toán 18. Ngày 10/3 tập hợp chi phí sửa chữa lớn tài sản dùng cho hoạt động thường xuyên phát sinh trong kỳ gồm: - Tiền lương nhân viên sửa chữa 15.000 - Các khoản trích theo lương theo quy định - Nguyên vật liệu 2.000, CCDC 4.000 - Các chi phí khác 7.000, thuế GTGT 10% đơn vị đã trả bằng tiền mặt. - Công tác sửa chữa hoàn thành bàn giao TS cho hoạt động thường xuyên. 19. Ngày 24/3 Chi hoạt động thường xuyên trong quý gồm: - Lương cho viên chức, công chức: 85.000 - Các khoản nộp theo lương ghi chi HĐTX: 14.450, trừ vào lương: 5.100 - Phải trả đối tượng khác 20.000 - Xuất CCDC lâu bền cho hoạt động thường xuyên 23.000 - Xuất NVL dùng cho hoạt động thường xuyên 11.000 (trong đó NVL năm trước là 5.000) - Tiền điện, nước, điện thoại và dịch vụ khác bằng tiền mặt 30.000, thuế GTGT 10% 20. Ngày 25/3 Chi hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý gồm: - Lương cho viên chức sản xuất: 20.000 - Lương cho viên chức quản lý và bán hàng : 10.000 - Trích các khoản theo lương theo quy định - Các khoản khác bằng tiền mặt 22.000 trong đó thuế GTGT 10% 21. Ngày 28/3 đơn vị thanh toán tiền lương, và các đối tượng khác bằng TGKB 22. Ngày 29/3 Duyệt báo cáo quyết toán kinh phí năm trước số tiền 2.500.000 23. Kết chuyển chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Biết rằng trong kỳ sản xuất được 5000sp nhập kho, giá trị SPDD cuối kỳ 16 triệu đồng 24. Bổ sung quỹ khen thưởng 40%, phúc lợi 20%, dự phòng ổn định thu nhập 20%, phát tiển hoạt động sự nghiệp 20%, sau khi đóng thuế thu nhập DN 25%. B. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phản ánh vào sơ đồ tài khoản 2. Lập bảng cân đối tài khoản
 22. - 22 - BÀI GIẢI KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Bài 2.1: 1. Định khoản: -4/2: Nợ TK111/CóTK46121(nguồn KP thường xuyên) 100 - 6/2:NợTK66121(chi TX năm nay)/CóTK111 60 - 7/2:Nợ TK6622/CóTK112 27 - 9/2: NợTK111/Có TK112 120 - 10/2: Nợ TK334/Có TK111 120 - 15/2: NợTK112/CóTK5118 75,5 - 16/2: NợTK111/CóTK342(thanh toán nội bộ) 53 - 18/2: NợTK111/CóTK5111 25,36 - 19/2: NợTK336(tạm ứng KP)/CóTK111 50 - 20/2: NợTK5111/CóTK3332 40 - 22/2: NợTK3332/CóTK111 40 - 23/2:NợTK112/CóTK4612 200 - 29/2: Nợ TK111/CóTK112 200 -30/2: NợTK6612/CóTK111 200 Bài 2.2: - NợTK008(dự toán chi hoạt động TX) 80 - 5/3: a. Nợ TK111/CóTK4612 (nguồn KPH động năm nay) 30 b. Có TK008 30 - 5/3: Nợ TK334/Có TK111 19 - 7/3: Nợ TK152/CóTK111 16 - 8/3: NợTK111/CóTK5111 135 - 9/3: NợTK112/CóTK111 50 - 12/3: NợTK335/CóTK111 12 - 14/3: NợTK6612/CóTK111 5,54 - 15/3: NợTK6612/CóTK111 10,85 - 25/3: NợTK6612/CóTK111 9,8 - 25/3: NợTK112/CóTK46122 12 - 27/3: NợTK111/CóTK112 12 - 27/3: NợTK66122/CóTK111 12 BÀI 2.3 - 1/10: NợTK111/CóTK336 100 - 3/10: NợTK152/CóTK111 25 - 4/10: NợTK334/CóTK111 50 - 8/10: NợTK112/CóTK3111 750 - 9/10: NợTK341 200 CóTK211 180 CóTK111 20 -11/10: NợTK111/CóTK5111 30 - 13/10: NợTK112/CóTK5118 72 - 15/10: NợTK5111/CóTK3332 800 - 20/10: NợTK3332/CóTK111 800 - 23/10: NợTK112/CóTK4612 720 - 24/10: NợTK312/CóTK111 5
 23. - 23 - -26/10: NơTK112/CóTK5212 200 - 27/10: NợTK111/CóTK112 720 -28/10: NợTK336/CóTK4612 100 - 29/10:NợTK6612/CóTK111 720 - 30/10: NợTK5212/CóTK4612 200 BÀI 2.4 -2/8: a.NợTK112 1200 CóTK4621 280 CóTK4612 920 b. CóTK0091 (dự toán chi chương trình dự án) 280 c. CóTK0081 (dự toán chi hoạt động thường xuyên) 920 - 3/8: Nợ TK111/CóTK112 1200 -4/8: NợTK334 640 NợTK335 120 CóTK111 760 -6/8: NợTK111/CóTK531 1000 - 8/8: NợTK112/CóTK111 1100 - 11/8: NợTK111/CóTK511 1240 - 14/8: NợTK112/CóTK111 1240 - 17/8: NợTK312/CóTK111 15,2 - 17/8: NợTK152/CóTK111 68,8 - 18/8: NợTK6612/CóTK111 6 - 20/8: NợTK3311/CóTK112 50 -24/8: NợTK6612 11,2 NợTK111 4 CóTK312 15,2 - 25/8: NợTK6622/CóTK312 120 - 27/8: NợTK111/CóTK531 1844 - 29/8: NợTK631/CóTK111 1044 - 30/8: NợTK111/CóTK112 800 BÀI 3.1 -5/4: a. NợTK1211 50000 CóTK3318 10*1%*50000 = 5000 (lãi nhận trước) CóTK111 45000 b. NợTK1211 600 CóTK111 600 c. NợTK3318 5000/10t = 500 CóTK531 500 - 7/4: NợTK112 500*120 = 60000 CóTK1211A 500*100 = 50000 CóTK531 10000 -15/4: a. NợTK1211D 150*500 = 75000 CóTK112 75000
 24. - 24 - b. NợTK1211D 2%*75000 = 1500 CóTK111 1500 - 20/4: NợTK112 32000 CóTK1218 30000 CóTK531 2000 - 29/4; NợTK112 2000 CóTK531 2000 - 10/5: a. NợTK1211 50000 CóTK112 50000 b. NợTK3118 50000*0,5% = 250 CóTK531 250 - 1/6 NợTK1218 100000 CóTK111 100000 - 3/10 NợTK1211 45000 CóTK112 45000 2. Khi đáo hạn các chứng khoán: - NV1: a.NợTK112/CóTK1211 45000 b. NợTK3318/CóTK531 500 -NV6: a. NợTK112/CóTK1211 50000 b. NợTK112/CóTK531 250 - NV8: a. NợTK112/CóTK1211 45000 b. NợTK112/CóTK531 45000*12% = 5400 Bài 3.2: 1. 4/7: NợTK2212 270000 NợTK2141 50000 CóTK211 300000 CóTK531 20000 2. 21/7 a. NợTK211 170000 CóTK2212 170000 b. NợTK112 23000 CóTK531 23000 3.22/8NợTK3118 20000 CóTK531 20000 4. 30/8 NợTK2212 23500 NợTK631 6500 CóTK152 30000 5. 5/9 a. NợTK2211 100000 CóTK3318 100000*5*10% = 50000 CóTK111 50000 b. NợTK3318 50000/5 = 10000 CóTK531 10000 6. 20/9 a. NợTK2211 250000 CóTK112 250000 b. NợTK3118 250000*12% = 30000 (lãi phải thu năm đầu) CóTK531 30000 Yêu cầu 2: năm sau
 25. - 25 - - NV5: NợTK3318 10000 CóTK531 10000 Phân bổ như trên cho 3 năm còn lại Khi thu hồi lại vốn đầu tư (đến hạn thanh toán) NợTK111/CóTK2211 - NV6: NợTK3118250000*12% = 30000 CóTK531 30000 Phân bổ như trên cho 7 năm còn lại; khi đến hạn thanh toán: a. Nợ TK112 270000 + 250000 Có TK3118: 30000*9 năm = 270000 Có TK2211 250000 b. Nợ TK112 30000 CóTK531 30000 Bài 4.1: 1. 5/6: NợTK1551A 450000 CóTK631 450000 2. 8/6:NợTK1552C 39600/(1+10%)= 36000 CóTK111 36000 3. 10/6 a. NợTK3111Z 770000+30600+73060 CóTK531A 700000 CóTK531C 170*180 = 30600 CóTK33311 (700000+30600)10%= 73060 b. NợTK531 142500 + 47000 CóTK1551A= 300*400+50*450= 142500 (tồn 950SPA; đơn giá 450) CóTK1552C= 350*100+100*120= 47000 (tồn 200hàng C; đơn giá 120) 4. 15/6: NợTK1551A 1200* 420 = 504000 CóTK631 504000 5. 18/6: a. NợTK3111 803660 CóTK531C: 180 * 170 = 30600 CóTK531A 700000 CóTK33311(30600+700000)10%= 73060 b. NợTK531 616500+ 21600 = 638100 CóTK1551A = 950*450+(1400-950)* 21600420 = 616500 CóTK1552C = 180*120 = 21600 6.20/6: NợTK1552C 27500 NợTK3113127500*10%= 2750 CóTK112 30250 Bài 4.2 1. 3/12: NợTK152: 1500*9*(1+5%) = 14175 (hoạt động TX không được khấu trừ thuế) CóTK3311 14175 2. 4/12: a. NợTK152: 2000*9 = 18000 CóTK4612 18000 b. NợTK6612 5000
 26. - 26 - CóTK111 5000 c. CóTK008 18000 3. 8/12: NợTK6612: 2000*9 + 200*9*(1+5%) = 19890 (tồn kho 1300*9*(1+5%)) CóTK152 19890 4. 10/12: NợTK152: 1600*9,1*(1+5%) = 15288 CóTK112 15288 5. 13/12: NợTK6612: 1100*9*(1+5%) = 10395 (tồn kho 200*9*(1+5%)) CóTK152 10395 6. 15/12: a. NợTK3311 14175 CóTK4612 14175 b. CóTK008 14175 7. 18/12: a. NợTK152 2500*9,2*1,05 = 24150 CóTK2612 24150 b. CóTK008 24150 Bài 4.3: 1. 2/6 a. NợTK152A: 5000*2*1,1 = 11000 CóTK4612 11000 b. NợTK6612/CóTK112: 5000*0,1 = 500 c. CóTK008 11000 2. 4/6:1. Nếu hưởng chiết khấu ngay tại thời điểm mua hàng: NợTK152C: 500*11*0,95 = 5225 CóTK111 5225 2. Mua về nhập kho, sau đó hưởng cktt: a. NợTK152C 500*11 = 5500 CóTK3311 5500 b. NợTK3311 5500*0,05 = 275 CóTK152C 275 3. 5/6: a. NợTK312/CóTK111 13000 4. 7/6: xuất 7000kgA: 11000 + 2000*2 = 15000; Tồn kho 3000kg * 2 = 6000 NợTK6612: 11000 NợTK6622: 1000*2 = 2000 NợTK635: 1000*2 = 2000 5. 10/6 NợTK152B: 8000*1,4*1,1 = 12320 NợTK111 680 CóTK312 13000 6. 11/6 NợTK6612 5225+100*10 = 6225 NợTK6622 200*10 = 2000 CóTK152C 8225 (tồn C: 200 lit*10) 7. 12/6 NợTK6612 15320 CóTK152B: 8000*1,4*1,1= 12320 + 2000*1,5 = 15320 (tồn B= 3000*1,5) 8. 13/6 a. NợTK152M: 5000*4 +5000*4*5% = 21000 (đơn giá 4,2) CóTK3337 1000 CóTK3311 20000 b. NợTK31131 2100 CóTK33312: 5000*4*1,05*0,1 = 2100 9. 15/6 NợTK341Y 7000
 27. - 27 - CóTK152A: 2000*2 = 4000 CóTK152B: 2000*1,5 = 3000 10. 10/6 NợTK631N 16800 CóTK152M 4000*4,2 = 16800 11. 30/6 NợTK152A 50 CóTK3318 50 Bài 4.4 1. 4/12: NợTK152D: 3000*6,5*1,1 = 21450 (đơn giá 7,15) CóTK3311 21450 2. 5/12: NợTK1552A: 30000*10 = 300000 NợTK3113 30000 CóTK112 330000 3. 6/12: NợTK6612/CóTK152D: 2000*6+1000*7,15 = 19150 (tồn 2000*7,15) 4. 10/12: a. NơTK112 412500 NợTK3111 412500 CóTK531: 50000*15 = 750000 CóTK33311 75000 b. NợTK531/CóTK1552A: 50000*10 = 500000 5. 11/12 NợTK153N/CóTK411 45000 6. 15/12 a. NợTK153M/CóTK4621: 200*110 = 22000 b. CóTK009 22000 7. 16/12 a. NợTK3311/CóTK4612 21450 b. CóTK008 21450 8. 18/12 NợTK662/CóTK153M: 10000 + 200*110 = 32000 9. 20/12 a. NợTK3111N 308000 CóTK531 20000*14 = 280000 CóTK33311 28000 b. NơTK531/CóTK1552A 20000*10 = 200000 10. 31/12 NợTK661/CóTK3371: 2000*7,15 = 14300 (sử dụng và không sd) NĂM N+1 1. Xuất 1500kg sử dụng được xuất dùng NợTK3371/CóTK152D 1500*7,15 = 10725 2. Không sử dụng: a. NợTK3371/CóTK152D 500*7,15 = 3575 b. Thu thanh lý: NợTK111/CóTK5118 8000 c. Chi thanh lý: NợTK5118/CóTK111 6000 Bài 5.1: 1. a. NợTK211/CóTK4612 25000 b. NợTK211/CóTK111 700 c. NợTK6612 – chi thường xuyên 25700 CóTK466 – nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 2. a. NợTK211/CóTK112: 300000*1,05 = 315000
 28. - 28 - b. NợTK662/CóTK466: 315000 3. a. NợTK466: 37680-37400 = 280 NợTK214 37400 CóTK211 37680 b. NợTK111/CóTK5118 450 c. NợTK5118/CóTK111 250 d. NợTK5118/CóTK4314 200 4. NợTK466/CóTK214 210000 Bài 5.2: 1. a. NợTK2411 158700 CóTK461: 150000*1,05 = 157500 CóTK112 1200 b. NợTK211/CóTK2411 158700 c. CóTK0081 158700 d. NợTK661/CóTK466 158700 2. a. NợTK466: 75-65 = 10000 NợTK214 65000 CóTK211 75000 b. NợTK112/CóTK5118 15000 c. NợTK5118/CóTK111 4000 d. NợTK5118/CóTK4314 11000 3. 7/12 a. NợTK211 25700 CóTK4612 25000 CóTK111 700 b. NợTK661/CóTK466 25700 4. a. NợTK211/CóTK2412 54000 b. NợTK4314/CóTK466 54000 5. NợTK214 12000 NợTK466 18000 CóTK211 20000 6. a. NợTK466 : 90-87 3000 NợTK214 87000 CóTK211 90000 b. NợTK112/CóTK5118 7000 c. NợTK5118/CóTK111 2500 d. NợTK152/CóTK5118 500 7. NợTK466/CóTK214 90000 2. Nếu NV2,6 thuộc NVKD: NV2: a. NợTK5118: 75-65 = 10000 NợTK214 65000 CóTK211 75000 b. NợTK112/CóTK5118 15000 c. NợTK5118/CóTK111 4000 d. NợTK5118/CóTK4212 1000
 29. - 29 - NV6 a. NợTK5118 3000 NợTK214 87000 CóTK211 90000 b. NợTK112/CóTK5118 7000 c. NợTK5118/CóTK111 2500 d. NợTK152/CóTK5118 500 e. NợTK5118/CóTK4212 2000 Bài 5.3 : I: 1. a. NợTK112/CóTK4411(nguồn KPXDCB ngân sách cấp) 2520000 b. CóTK0092 2520000 2. NợTK3311/CóTK112 1764000 3. a. NơTK2412/CóTK3311 3600000 b. NợTK3311/CóTK112: 3600000 – 1764000 – 3600000*5% = 1656000 c. NợTK211/CóTK2412 3600000 d. NợTK4411 2520000 NợTK4314 1080000 CóTK466 3600000 4. NợTK466/CóTK214 180000 (năm) II. 1. a. NợTK112/CóTK4411 960000 b. CóTK0092 960000 2. NợTK152 (kho)/ CóTK112 936600 3. NợTK152 (đi lắp đặt)/CóTK152 (kho) 936600 4. NợTK2412/CóTK111 23400 5. a. NợTK2412/CóTK152 (lắp đặt) 936600 b. NợTK211/CóTK2412 960000 c. NợTK4411/CóTK466 960000 III. Thực hiện sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên TSCĐ năm N 1. a. NợTK2413/CóTK3311 1350000 b. NợTK3311 1350000 CóTK4612 60000 CóTK4621 45000 CóTK112 (kinh doanh) 30000 c. CóTK0081: 60000; CóTK0092: 45000 d. NợTK6612 60000 NợTK6622 45000 NợTK631 30000 CóTK2413 135000 2. NợTK6612 12000 CóTK152 7500 CóTK111 4500 Câu 3: Năn N: a. NợTK2413/CóTK3311 60000; b. NợTK6612/CóTK337 60000
 30. - 30 - NămN+1: 1. a. NợTK2413/CóTK3311 40000 b. NợTKTK337 60000 NợTK6612 40000 CóTK2413 100000 Bài 5.4: I. Đầu tư xây lắp 1 nhà xưởng từ nguồn vốn kinh doanh để sản xuất sản phẩm 1. NợTK152(lắp đặt) 200000 NợTK31132 20000 CóTK112 220000 2. NợTK2412/CóTK334 50000 3. NợTK2412/CóTK332 9500 4. NợTK2412/CóTK112 25000 5. a. NợTK2412/CọK152(lắp đặt) 200000 b. NợTK211/CóTK2412 284500 II. Nhập khẩu thiết bị phục vụ sản xuất sản phẩm từ quỹ đầu tư phát triển: 1. a. NợTK2411/CóTK112 400000 b. NợTK2411/CóTK3337 20000 c. NợTK31132/CóTK33312 400000*1,05*0,1 = 42000 2. NợTK2411/CóTK111 5000 3. NợTK2411 1000 NợTK31131 100 CóTK3311 1100 4. a. NợTK211/CóTK2411 426000 b. NợTK4314/CóTK411 426000 III. Sửa chữa lớn một tài sản cố định dùng cho hoạt dộng sản xuất kinh doanh 1. NợTK2413 50000 NợTK31131 2500 CóTK3311 52500 2. NợTK2413 20000 NợTK31131 2000 CóTK3311 22000 3. NợTK3311/CóTK112 74500 4. a. NợTK643/CóTK2413 70000 b. NợTK631/CóTK643 = 70000/5 = 14000 Bài 5.5 : I. Cải tạo nâng cấp sửa chữa TSCĐ thuộc dự toán HĐTX, phương thức tự làm 1. NợTK111/CóTK4612 580000; CóTK0081 580000 2. NợTK2413/CóTK3311 440000 3. NợTK2413/CóTK3311 20000 4. NợTK3311/CóTK111 460000 5. NợTK2413/CóTK111 120000 5. a. NợTK211/CóTK2413 580000 b. NợTK6612/CóTK466 580000 II. Đầu tư xây dựng cơ bản mới 1. a. NợTK152 (lắp đặt)/CóTK4612 880000; + CóTK0081 880000
 31. - 31 - b. NợTK2412 1000 CóTK334 500 CóTK332 85 CóTK111 415 c. NợTK2412/CóTK152(lắp đặt) 880000 d. NợTK211/CóTK2412 881000 e. NợTK661/CóTK466 881000 2. Hoàn thành và nhận bàn giao TSCĐ qua XDCB thuê thầu bằng nguồn kinh phí XDCB cấp phát theo dự toán: a. NợTK2412/CóTK3311 518000 b. NợTK211/CóTK2412 518000 c. NợTK3311/CóTK4411 518000*95% - 300000 = 192100; CóTK0092: 192000 d. NợTK4411/CóTK466 518000 Bài 5.6 1. NợTK211/CóTK4621 900000; NợTK6612/CóTK466 900000 2. a. NơTK211 1200900 CóTK4612 1200000 CóTK111 900 b. NợTK6612/CóTK466 1200900; CóTK0081 1200900 3. a. NơTK211 45300 CóTK3311 45000 CóTK111 300 b. NợTK6612/CóTK466 45300 4 a. NơTK3311/CóTK4612 45000; b. CóTK0081 45000 5. a. NợTK211/CóTK2412 9000000 b. NợTK662/CóTK466 9000000 6. NợTK341/CóTK211 23000 7. a. NợTK211 18000 CóTK465 15000*1,1 = 16500 CóTK111 1500 b. NợTK6612/CóTK466 18000; CóTK0082 18000 1. Tính hao mòn TSCD năm N và N+1 a. Hao mòn năm N - Nhà làm việc = 3600000*8% = 208000 - Nhà ở = 1560000*5% = 78000 - Phương tiện vận tải = 8.400.000*15% = 1260000 - Máy móc thiết bị = 354.000*20% = 70800 - Đồ dùng quản lý = 54.000 * 10% = 5400 TỔNG CỘNG= 488200 b. Hao mòn năm N+1 2. Tính hao mòn TSCD năm N: NợTK466/CóTK214 488200 Nếu dùng cho hoạt động KD: NợTK631/CóTK214 488200 NếuTSCD vốn của NS dùng vào SXKD: NợTK466/CóTK4314;3338 488200
 32. - 32 - Bài 5.7: 1. a. NợTK211/CóTK5212 256000 b. NợTK211/CóTK111 5000 c. NợTK661/CóTK466 261000 2. NợTK5212/CóTK4612 261000 3. a. NợTK211 109200 CóTK3311 100000 CóTK3337 100000*4% = 4000 CóTK33312 100000*1,04*0,05 = 5200 b. NợTK211/CóTK112 6000 c. NợTK6612/CóTK466 115200 4. NợTK466 50000 NợTK214 150000 CóTK211 200000 5. a. NợTK211/CóTK2412 150000 b. NợTK441/CóTK466 150000 6. a. NợTK466 10000 NợTK214 90000 CóTK211 100000 b. NợTK111/CóTK5118 20000 c. NợTK5118/CóTK111 5000 7. a. NợTK211/CóTK465 56000*1,1 = 61600 b. NợTK211/CóTK112 6000 c. NợTK635/CóTK466 67600 CóTK0082 61600 8. a. NợTK211/CóTK3311 10000*1,1 = 11000 b. NợTK4312/CóTK466 11000 Bài 6.1: 1. NợTK0081 20000 2. NợTK111/CóTK4612 20000; CóTK0081 20000 3. NợTK334/CóTK3118 1200 4. NợTK334/CóTK3118 300 5. NợTK334/CóTK312 600 6. NợTK6612/CóTK334 20000 7. NợTK6612 20000*17% = 3400 NợTK334 20000* 7% = 1400 CóTK332 4800 8. NợTK334/CóTK111 16500 Bài 6.2: 1. NợTK6612/CóTK334 20000000 2. NợTK3321/CóTK334 800000 3. NợTK334/CóTK3118 400000 4. NợTK6612 3400000 NợTK33420000000*7% = 1400000 (5%BHXH, 1%BHYT; 1%KPCD) CóTK332 4600000
 33. - 33 - 5. NợTK334/CóTK111 21700000 6. NợTK332/CóTK112 4800 7. NợTk112/CóTK332 800000 Bài 6.3: 1. a. NợTK466 60000 NợTK214 60000 CóTK211 120000 b. NợTK3111/CóTK5118 80000 2. NợTK3118/CóTK111 20000 3. NợTK3118/CóTK531 8000 4. NợTK3311Z/CóTK112 50000 5. a. NợTK2413/CóTK3311 100000 b. NơTK6612/CóTK2413 100000 6. NợTK3311/CóTK112 100000 7. a. NợTK466 30000 NợTK214 20000 CóTK211 50000 b. NợTK3118/CóTK5118 30000 8. NợTK5118 30000 CóTK3338 15000 CóTK3118 15000 9. NợTK111/CóTK3118 15000 10. NợTK4313/CóTK3118 5000 11. a. NợTK466/CóTK211 80000 b. NợTK112/CóTK4612 80000 12. NợTK152/CóTK3311 50000 Bài 6.4: 1. NợTK6612/CóTK334 150000 2. NợTK6612 150000*17%= 25500 NợTK334 150000*7% = 10500 CóTK332 36000 3. NợTK334 530 CóTK312 350 CóTK3118 180 4. a. NợTK111 150000 NợTK3321 25000 CóTK4612 175000 b. CóTK0081 175000 5. NợTK334 141970 NợTK3322 3750 CóTK111 145720 6. NợTK4311 60000 NợTK4312 160000 NợTK6612 1195000
 34. - 34 - NợTK3321 18000 CóTK334 1433000 7. NợTK6612/CóTK335 850000 8. Nợ112/CóTK3321 18000 9. NợTK111/CóTK112 2283000 10 NợTK334 1433000 NợTK335 850000 CóTK111 2283000 Bài 6.5: 1. NợTK6612 1780000 NợTK6622 50000 NợTK2412 70000 CóTK334 1900000 2. NợTK6612 1780000*17% = 302600 NợTK6622 50000*17%= 8500 NợTK2412 70000*17%= 11900 NợTK334 1900000*7% = 133000 CóTK332 456000(3321: 380000; 3322: 57000; 3323: 19000) 3. a. NơTK111 1957000 NợTK332 418000 CóTK461 2375000 b. Có0081 2375000 4. NợTK334 1900000 NợTK3322 57000 CóTK111 1957000 5. NợTK112/CóTK3323 19000 6. NợTK3321/CóTK111 80000 7. NợTK3323/CóTK111 16160 8. NợTK112/CóTK3321 80000 Bài 6.6: A. HCSN: 1. NợTK6612/CóTK334 6400000 2. NợTK6612 17% = 1088000 NợTK334 7% = 448000 CóTK332 1536000 3. NợTK334 8480 CóTK312 5600 CóTK3118 2880 4. NợTK111 2400000 NợTK3321 400000 CóTK4612 2800000 CóTK0081 2800000 5. NợTK334 2271520 NợTK3322 60000
 35. - 35 - CóTK111 2331520 6. NơTK4311 960000 NợTK4312 2256000 NợTK6612 19120000 NợTK3321 288000 CóTK334 22624000 7. NợTK6612/CóTK335 1600000 8. NợTK111/CóTK112 36800000 9. NợTK334 22928000 NợTK335 13600000 CóTK111 36528000 Bài 6.7 : 1. NợTK152 83000 NợTK111 3000 CóTK312C 86000 2. NợTK6612 19900 NợTK334 100 CóTK312A 20000 3. NợTK6612/CóTK312B 36000 4. NợTK312A/CóTK111 4000 Bài6.8 1. a. NợTK531/CóTK1551 86000 b. NợTK3111Y 99000 CóTK531 90000 CóTK33311 9000 2. NợTK112/CóTK3111X 300 3. NợTK111 40 NợTK334 60 CóTK3118 100 4. NợTK465/CóTK5112 200 5. NợTK3118/CóTK6612 20 Bài 6.9: 1. NợTK3311B/CóTK112 13000 2. NợTK152/CóTK3311 5000 3. NợTK1552/CóTK3312X 8000 4. NợTK3338/CóTK4612 1000 Bài 6.10 1 a. NợTK112 99000 CóTK531 90000 CóTK33311 9000 b. NợTK531/CóTK631(1552) 36000 2. NợTK421/CóTK3334 3000 3. NợTK5111/CóTK3332 4000 4. NợTK33311/CóTK3113 12000 5. NợTK3331 4000 NợTK3334 3000
 36. - 36 - CóTK112 7000 6. NợTK3332/CóTK111 6000 Bài 6.11 1. a. NợTK211/CóTK4612 437500 b. NợTK211/CóTK111 1250 c. NợTK6612/CóTK466 438750 d. CóTK0081 438750 2. NợTK6612/CóTK111 37500 3. NợTK6612/CóTK111 62500 4. a. NợTK6612 25000 CóTK152 7500 CóTK153 17500 b. NợTK005 17500 5. NợTK6612/CóTK334 1000000 6. NợTK6612 1000000*17% = 170000 NợTK334 1000000*7% = 70000 CóTK332 100000*24% = 240000 7. NợTK111 1025000 NợTK3321 1000000*20% = 200000 CóTK112 1225000 8. NợTK334 1000000 NợTK3322 30000 CóTK111 1030000 9. NợTK6612/CóTK3373 46250 (NợTK2412/CóTK 46250) Năm sau: NợTK2412/CóTK . 3750 Hoàn thành: a. NợTK211/CóTK2412 50000 b. NơTK337 46250 NợTK6612 3750 CóTK466 50000 10. NợTK6612/CóTK3371 4250 NămN+1: Vạt tư năm trước Xuất dùng: NợTK3371/CóTK152 4250 11. NợTK6611/CóTK6612 1763000 Năm N+1: Quyết toán được duyệt: NơTK4611/CóTK6611 1760000 “ “ không được duyệt NợTK3118/CóTK6611 3000 Bài6.12 A. Tại đơn vị E 1. NợTK0081 15000000 ; NợTK0092 5000000 Đơn vị E Đơn vị F 2. CóTK0081 10400000 2. NợTK0081 10400000 CóTK0092 5000000 NợTK0092 2080000 3. NợTK341 4680 3. a.NợTK112 4680000 CóTK4612 2600 CóTK4612 2600000 CóTK4411 2080 CóTK4411 2080000 b. CóTK0081 2600000 CóTK0092 2080000
 37. - 37 - 4. NợTK341 1430 4. NợTK5118 1430000 CóTK4612 1300 CóTK4612 CóTK4411 130 1300000 CóTK4411 130000 5. NợTK341/CóTK112 1383200 5. NợTK112 1383200 CóTK4612 863200 CóTK4411 520000 6. NợTK341/CóTK4612 403 6. NợTK112/CóTK4612 403 7. a. NợTK4612/CóTK341 5063500 7. a. NợTK6612 5063,5 b. NợTK4411/CóTK341 2730000 CóTK334 4160 CóTK332 707,2 CóTK335 127,4 CóTK111 68,9 b. NợTK211/CóTK2412 2730 c. NợTK4411/CóTK466 2730 Bài 6.13 1. ĐƠN VỊ X ĐƠN VỊ Y 1. NợTK341 120 1. NợTK111 50 CóTK111 50 NợTK112 70 CóTK112 70 CóTK4612 120 2. a. NợTK152 42 CóTK3311 42 b. NợTK6612/CóTK111 1,8 3. NợTK331/CóTK342 42 3. NợTK342/CóTK112 42 4. a. NợTK531/CóTK1552 25 b. NợTK3118 45,1 CóTK531 41 CóTK33311 4,1 5. NợTK342/CóTK3118 45,1 NợTK112/CóTK342 45,1 6. NợTK4312/CóTK342 5 NợTK342/CóTK4312 5 7. NợTK342/CóTK111 1,8 NợTK3311/CóTK342 1,8 8. 342Y 342X D: 20 (3) 42 D: 20 45,1 (5) (6) 5 (5) 45,1 42 (3) 1,8 (7) (7) 1,8 5 (6) 47 46,9 46,9 47 D: 19,9 D: Phải Phải19,9 trả thu NợTK111/CóTK342: 20,1-0,1 = 19,9 NợTK342/CóTK111 19,9 Bài6.14
 38. - 38 - 1. NợTK0081 3960 2. NợTK111/CóTK4612 880; CóTK0081 880 3. a. NợTK152 44 NợTK6612 396 CóTK4612 440 b. CóTK0081 440 4. NợTK341/CóTK4612 528; CóTK0081 528 5. NợTK6612/CóTK2413 35,2 6. NợTK3311/CóTK4612 40; CóTK0081 40 7. NợTK6612/CóTK334 440 8. NợTK6612 440*17% = 74,8 NợTK334 440*7% = 30,8 CóTK332 440*24% = 105,6 9. a. NợTK211/CóTK46121 792 b. NợTK211/CóTK111 9,9 c. NợTK6612/CóTK466 801,9 d. CóTK0081 792 10. NợTK6612/CóTK152 44 11. NợTK0082 1500 12. NợTK341/CóTK111 594 13. NợTK341/CóTK111 660; CóTK0081 660 14. NợTK3311/CóTK46122 239,8; CóTK0082 239,8 15. NợTK66121/CóTK111 91,3 16. NợTK4612/CóTK341 1782 Bài7.1: 1. NợTK112/CóTK4612 2560; CóTK0081 2560 2. NợTK5118/CóTK4612 11520 3. NợTK111/CóTK4612 64; CóTK0081 64 4. a. NợTK6612 13724,48 CóTK334 1024+384+8448 = 9856 CóTK332 174,08 CóTK335 3584; CóTK0081 512 CóTK112 51,2 CóTK111 38,4 CóTK153 20,8; CóTK005 20,8 b. NợTK211/CóTK4612 202,24; NợTK6612/CóTK466 202,24 c. NợTK341/CóTK111 217,6 (cấp dưới: NợTK111/CóTK4612 217,6; CóTK0081: 217,6) 5. NợTK4611/CóTK6611 512 6. NợTK4612/CóTK341 217,6 7. a. NợTK6611/CóTK6612: 1484+13724,48 = 15208,48 b. NợTK4612/CóTK4611: 1484+2560+11520+64+202,24-217,6 = 15612,64 Bài 7.2: 1. a. NợTK112/CóTK4612 1350; b. CóTK0081 1350 2. NợTK5118/CóTK4612 6075 3. NợTK111/CóTK4612 33,750; b. CóTK0081 33,750
 39. - 39 - 4. a. NợTK6612 7395,3 CóTK334 675+202,5+4455 = 5332,5 CóTK332 114,75 CóTK335 1890; CóTK0081 270 CóTK153 10,8; CóTK005 10,8 CóTK112 27 CóTK111 20,25 b. NợTK211/CóTK3311 63,45;NợTK6612/CóTK466 63,5 2. a. NợTK6611/CóTK6612 783+ 7395,3+63,5 = 8241,8 b. NợTK4612/CóTK4611 783+1350+6075+ 33,75 = 8241,75 Câu3: NợTK4611/CóTK6611 270 + 8241,75 Bài 7.3: 1. NợTK0081 1440 2. NơTK111/CóTK4612 320; CóTK0081 320 3. NợTK152/CóTK4612 16; CóTK0081 16 4. NợTK6612/CóTK4612 144; CóTK0081 144 5. NợTK341/CóTK4612 192; CóTK0081 192 6. NơTK6612/CóTK2413 12,8 7. NợTK3311/CóTK4612 12,8; CóTK0081 12,8 8. NợTK6612/CóTK334 160 9. NợTK6612/CóTK332 27,2 10. a. NợTK211 291,6 CóTK4612 288 CóTK111 3,6 b. CóTK0081 288 c. NợTK6612/CóTK466 291,2 11. NợTK6612/CóTK152 16 12. NợTK111/CóTK4612 120; CóTK0081 120 13. NợTK6612/CóTK4612 20; CóTK0081 20 14. NợTK341/CóTK111 216 15. NợTK341/CóTK4612 240; CóTK0081 240 16. NợTK6612 120,4 CóTK4612 87,2 CóTK111 33,2 17. NợTK4612/CóTK341 648 18 a. NợTK6611/CóTK6612 791,7 b. NợTK4612/CóTK4611 1352,8 – 648 = 704,8 Bài 7.4 1. NợTK111, (112)/CóTK465 150 2. a. NợTK635 124,6 CóTK152 65 CóTK3311 25 CóTK334 20 CóTK332 20*17% = 3,4 CóTK312 4 CóTK111 3,2
 40. - 40 - CóTK112 4 b. NợTK334/CóTK332 20*7% = 1,4 3. a. NợTK211/CóTK3311 15 b. NợTK635/CóTK466 15 4. NợTK465/CóTK5112 150 5. a. NợTK5112/CóTK635 139,5 b. NợTK5112/CóTK4213 10,5 6. NơTK4213 5,2 CóTK4311 5 CóTK4312 0,2 Bài7.5 1. + NợTK211 121,5 CóTK3311 120 CóTK111 1,5 + NợTK6612/CóTK466 121,5 2. +NợTK211/CóTK112 21 + NợTK4314 (6612)/CóTK466 21 3. + NợTK466 2000 NợTK214 58000 CóTK211 60000 + NợTK5118/CóTK111 0,5 + NợTK112/CóTK5118 2,8 4. + NợTK211/CóTK111 35 + NợTK635/CóTK465 35 5. + NợTK214 20 NợTK466 22 CóTK211 42 6. NợTK211/CóTK466 20 Bài 7.6: 1. NợTK111/CóTK5118 450 2. NợTK5118 450 CóTK4612 450*60% = 270 CóTK334 450*30% = 135 CóTK342 450*5% = 22,5 CóTK4311 450*5% = 22,5 3. NợTK6612/CóTK111 20 4. NợTK4311/CóTK334 10; NợTK334/CóTK111 10 5. NợTK342/CóTK112 6,5 6. NợTK6612/CóTK1113 7. + NợTK211/CóTK111 21; + NợTK6612/CóTK466 21 8. NợTK152/CóTK112 28 Bài 7.7 1. NợTK0081 500 2. NợTK112 100 NợTK111 50 CóTK4612 150 + CóTK0081 150
 41. - 41 - 3. NợTK152/CóTK111 70 4. NợTK631/CóTK152 50 5. NợTK6612 40 NợTK631 12 CóTK334 52 6. NợTK6612 40*17% = 6,8 NợTK631 12*19% = 2,28 NợTK33440*7%+12*6% = 3,52 CóTK332 12,6 7. NợTK6612 24 NợTK631 21 CóTK111 45 8. NợTK3111/CóTK531 120 Bài 7.8: 1. NợTK0091 1250 2. + NợTK111/CóTK4621 1250; + CóTK0091 1250 3. NợTK6622/CóTK111 250 4. + NợTK211/CóTK111 500; + NợTK6622/CóTK466 500 5. NợTK6621 11,25 NợTK6622 63,75 CóTK334 75 6. NợTK6621/CóTK111 37,5 7. + NợTK211/CóTK111 262,5; + NợTK6621/CóTK466 262,5 8. NợTK6622 11,25 NợTK6621 13,75 CóTK111 25 9. NợTK6621 22,5 NợTK6622 50 CóTK111 72,5 10. NợTK6621/CóTK111 27,5 11. NợTK4621/CóTK662 750 Câu 3: + NợTK4621 750*0,95 = 712,5 NợTK3118 750*0,05 = 37,5 CóTK662 750 Bài 7.9: 1. NợTK631/CóTK214 2780 2. NợTK631 34419 NợTK31131 1721 CóTK111 36140 3. NợTK631 34750 NợTK31131 3475 CóTK111 38225 4.+ NợTK466 83400-69500 = 13900 NợTK214 69500 CóTK211 83400
 42. - 42 - + NợTK111/CóTK5118 11120 5. NợTK631/CóTK334 27800 6. NợTK631/CóTK332 5282 7. + NợTK5118 139 – 127,88 = 11120 NợTK214 127880 CóTK211 139000 + NợTK3111/CóTK5118 13900 + NợTK5118/TK111 1390 8. NợTK631/CóTK6612 33360 9. + NợTK466 6950 NợTK214 27800 CóTK211 34750 + NợTK3118/CóTK5118 6950 10. NợTK334 6950*10% = 695 NợTK5118 6950-695 = 6255 CóTK3118 6950 11. + NợTK631 CóTK531: 117872 + 33360 + 12510 = 163742 + NợTK112/CóTK531 195990 12. NợTK531/CóTK631 57963 Bài 7.10: 1. NợTK631/CóTK334 14500 2. NợTK631/CóTK332 2465 3. NợTK631/CóTK214 1450 4. NợTK631 18850 NợTK31131 1885 CóTK3311 20735 5. NợTK631 1595 NợTK31131 159,5 CóTK111 1754,5 6. NợTK631/CóTK6612 17400 7. + NợTK3111 100061,5 CóTK531 90965 CóTK33311 9096,5 + NợTK111/CóTK3111 50030,75 8.+ NợTK214 214600 NợTK5118 2900 CóTK211 217500 + NợTK111/CóTK5118 7250 + NợTK5118/CóTK111 725 9. + NợTK466 7250 NợTK214 36250 CóTK211 43500 + NợTK3118/CóTK5118 7250 10. NợTK5118 7250*30% = 2175
 43. - 43 - NợTK111 725 NợTK334 4350/10 = 435 NợTK643: 4350- 435 = 3915 CóTK3118 7250 11.+ NợTK531/CóTK631 58075,5 + NợTK531/CóTK4212= 90965 - 58075,5 = 32889,5 Bài 7.11: 1. NợTK631/CóTK214 15,48 2. NợTK631/CóTK3311 201,24 3. NợTK631/CóTK334 94,8 4. NợTK631/CóTK332 18,012 5. NợTK631/CóTK111 193,5 6. NợTK631/CóTK6612 185,76 7 a. NợTK5118 25,8 NợTK214 748,2 CóTK211 774 b. NợTK3111/CóTK5118 77,4 c. NợTK5118/CóTK111 7,74 8. NợTK631/CóTK152 464 9. a. NợTK5118 51,6 NợTK214 412,8 CóTK211 464,4 b. NợTK111/CóTK5118 61,92 10. a. NợTK466 38,7 NợTK214 154,8 CóTK211 193,5 b. NợTK3118/CóTK5118 38,7 11. NợTK1551/CóTK631= 61,92 + 1172,792 -77,4 = 1157,312 Z đơn vị sp = 1157312000/10000 = 115731 đồng/sp 12. a. NợTK3111/CóTK531 688,24 b. NợTK531/CóTK1551 485 13 NợTK531/CóTK4212 203,24 14 NợTK4212 203,24 CóTK4612: 203,24*30% = 60,972 CóTK411 203,24*50% = 101,62 CóTK431 40,648 Câu 3: NợTK334 38,7*15% = 5,805 NợTK5118 38,7*35% = 13,545 NợTK6612 19,35 CóTK3118 38,7 Bài 7.12: 1. NợTK111 12000
 44. - 44 - NợTK112 7200 CóTK5111 19200 2. NợTK111 4704 NợTK112 7056 CóTK531 11760 3. + NợTK5118/CóTK4612 12000 + NợTK6612/CóTK111 10560 4. NợTK5118: 19200 – 12000 = 7200 CóTK4418 3600 CóTK3338 3600 5. NợTK531/CóTK631 6000 6. NợTK531/CóTK4212 5760 7. NợTK4212 5760 CóTK4311 5760*20% = 1152 CóTK4312 1152 CóTK411 3456 8. NợTK4311/CóTK334 552 9. + NợTK4312 636 CóTK2412 336 CóTK111 300 Bài 7.13 1. NợTK111 15600 NợTK112 13000 CóTK5111 28600 2. NợTK111 3302 NợTK112 1456 CóTK5118 4758 3. NợTK111/CóTK5118 18,2 II. Chi hoạt động: 1. + NợTK511/CóTK4612 15730 + NợTK6612/CóTK111 15730 2. + NợTK631 1263,6 CóTK334 650 CóTK332 123,5 CóTK152 19,5 CóTK214 15,6 CóTK111: 455 + NợTK5118/CóTK111 390 III. Quyết toán tài chính 1. NợTK5111/CóTK4612 15730 2. NợTK5111/CóTK441 12870 3. NợTK5118 18,2 CóTK3334 18,2*25% = 4,55 CóTK4311 18,2*20% = 3,64 CóTK4312 3,64 CóTK411 18,2*35% = 6,37
 45. - 45 - IV. Chi dùng quỹ cơ quan 1. NợTK4311/CóTK334 598 2. NợTK4312/CóTK2412 136,5 3. NợTK4312/CóTK111 455 Bài7.14 1. NợTK0091 1800 2. NợTK111 900 CóTK4621 900; CóTK0091 900 3. + NợTK6622/CóTK111 160 + NợTK6622/CóTK4621 180; CóTK0091 180 4. + NợTK211 720 CóTK111 720*40% = 288 CóTK4621 432 + CóTK0091 720 5. NợTK6621 8,1 NợTK6622 45,9 CóTK334 54 6. NợTK6621 54 CóTK111 54*30% = 16,2 CóTK4622 37,8; CóTK0091 37,8 7. + NợTK211 378 CóTK111 189 CóTK4622 189 + NợTK6622/CóTK466 378 8. NợTK6621 8,1 NợTK6622 9,9 CóTK111 18 9. NợTK6621 9,9 NợTK6622 54 CóTK4621 63,9; CóTK0091 63,9 10. + NợTK6621 16,2 NợTK6622 36 CóTK111 52,2 + NợTK111 52,2 CóTK462 52,2 + CóTK0091 52,2 11. + NợTK6621 47,7 CóTK111 19,8 CóTK4621 27,9 + CóTK0091 27,9 12 NợTK462/CóTK662 1007,8 Bài 7.15 1. NợTK6612/CóTK111 20250 2. NợTK6612/CóTK111 33750 3. NợTK6612 13500