Quản trị marketing - Chương 14: Tổ chức và thực hiện hoạt động marketing

pdf 16 trang vanle 1510
Bạn đang xem tài liệu "Quản trị marketing - Chương 14: Tổ chức và thực hiện hoạt động marketing", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfquan_tri_marketing_chuong_14_to_chuc_va_thuc_hien_hoat_dong.pdf

Nội dung text: Quản trị marketing - Chương 14: Tổ chức và thực hiện hoạt động marketing

 1. CHƯƠNG 14 TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING ThS. Nguyễn Tiến Dũng Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Viện Kinh tế và Quản lý Email: dung.nguyentien3@hust.edu.vn Website:
 2. Các nội dung chính 1. Tổ chức hoạt động marketing trong doanh nghiệp 2. Triển khai thực hiện hoạt động marketing © Nguyễn Tiến Dũng Quản trị marketing 2
 3. 1. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MARKETING ● Sự phát triển của phòng marketing ● Các kiểu tổ chức bộ máy marketing trong doanh nghiệp ● Quan hệ giữa bộ phận marketing và các bộ phận khác ● Xây dựng doanh nghiệp theo triết lý marketing vị xã hội © Nguyễn Tiến Dũng Quản trị marketing 3
 4. Sự phát triển của phòng marketing ● Phòng tiêu thụ thuần tuý (sales department) ● Phòng tiêu thụ kiêm các chức năng marketing ● Phòng marketing riêng biệt với phòng tiêu thụ ● Phòng marketing tồn tại song song với phòng tiêu thụ ● Các chức năng marketing được tách nhỏ ● Tiêu thụ - Marketing trực tiếp ● Quảng cáo và PR ● Nghiên cứu và p.triển sản phẩm mới ● Hành chính marketing © Nguyễn Tiến Dũng Quản trị marketing 4
 5. Sự phát triển của phòng marketing Phòng tiêu thụ (sales department) Phòng tiêu thụ kiêm chức năng marketing Phòng marketing song song với Phòng tiêu thụ Bộ phận marketing hiện đại với sự chuyên môn hóa © Nguyễn Tiến Dũng Quản trị marketing 5
 6. Tổ chức hoạt động trong bộ phận marketing ● Tổ chức theo chức năng ● Tổ chức theo khu vực địa lý (theo địa bàn) ● Tổ chức theo sản phẩm và nhãn hiệu ● Tổ chức theo thị trường ● Tổ chức theo ma trận sản phẩm – thị trường ● Tổ chức theo chi nhánh © Nguyễn Tiến Dũng Quản trị marketing 6
 7. Tổ chức theo chức năng © Nguyễn Tiến Dũng Quản trị marketing 7
 8. Tổ chức theo địa bàn © Nguyễn Tiến Dũng Quản trị marketing 8
 9. Tổ chức theo sản phẩm và nhãn hiệu © Nguyễn Tiến Dũng Quản trị marketing 9
 10. Tổ chức theo thị trường (theo khách hàng) © Nguyễn Tiến Dũng Quản trị marketing 10
 11. Tổ chức theo ma trận © Nguyễn Tiến Dũng Quản trị marketing 11
 12. Quan hệ giữa bộ phận marketing và các bộ phận chức năng khác ● BP Marketing và BP R&D ● BP Marketing và BP Kỹ thuật ● BP Marketing và BP Vật tư ● BP Marketing và BP Sản xuất ● BP Marketing và BP Tài chính ● BP Marketing và BP Tín dụng ● BP Marketing và BP Kế toán © Nguyễn Tiến Dũng Quản trị marketing 12
 13. Xây dựng triết lý marketing vị xã hội toàn doanh nghiệp ● Marketing đối nội ● Marketing đối ngoại ● Một số định hướng để thực hiện triết lý marketing vị xã hội toàn doanh nghiệp © Nguyễn Tiến Dũng Quản trị marketing 13
 14. Marketing đối nội ● Sự thỏa mãn của nhân viên ● Định hướng theo khách hàng ● Các nỗ lực phối hợp ● Giữa các công cụ marketing ● Giữa các bộ phận chức năng ● Định hướng đổi mới sáng tạo © Nguyễn Tiến Dũng Quản trị marketing 14
 15. Marketing đối ngoại (External Marketing) ● Đúng pháp luật ● Đúng đạo đức ● Có trách nhiệm với xã hội © Nguyễn Tiến Dũng Quản trị marketing 15
 16. Định hướng triển khai triết lý marketing vị xã hội trong doanh nghiệp ● Thuyết phục các nhà quản lý khác ● Cần có NQL trong BLĐ DN và tổ công tác marketing đặc trách liên phòng ban ● Sử dụng sự giúp đỡ và hướng dẫn từbên ngoài ● Tuyển dụng người giỏi vềmarketing ● Thay đổi chế độ khen thưởng theo định hướng phục vụ khách hàng ● Xây dựng các chương trình huấn luyện marketing tại chỗ ● Thiết lập hệ thống lập kế hoạch marketing hiện đại ● Xây dựng chương trình khen thưởng thành tích marketing xuất sắc hàng năm ● Xem xét chuyển từ định hướng lấy sản phẩm làm trung tâm thành lấy thị trường làm trung tâm © Nguyễn Tiến Dũng Quản trị marketing 16