Kế toán, kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ

pdf 63 trang vanle 23/06/2021 30
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế toán, kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfke_toan_kiem_toan_chuong_1_tong_quan_ve_doanh_nghiep_thuong.pdf

Nội dung text: Kế toán, kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ

 1. 9/12/2011 CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ DOANH NGHIEÄP THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ • 1.1 KHAÙI NIEÄM VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG KINH DOANH THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ • 1.1.1 Khaùi nieäm – Hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi laø hoaït ñoäng löu thoâng phaân phoái haøng hoaù – Kinh doanh dòch vuï laø ngaønh kinh doanh saûn phaåm voâ hình CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ • 1.1.2 Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi – dòch vuï – Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi laø caùc loaïi haøng hoaù phaân theo töøng ngaønh nhö noâng, laâm, thuûy, haûi saûn; haøng coâng ngheä phaåm tieâu duøng; vaät tö thieàt bò; thöïc phaåm cheá bieán; löông thöïc – Hoaït ñoäng dòch vuï raát ña daïng: dòch vuï thöông maïi, dòch vuï trong hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu, du lòch, tö vaán, ñaàu tö, baûo hieåm, vaän taûi Trong giaùo trình, taùc giaû xin giôùi thieäu 3 lónh vöïc: nhaø haøng khaùch saïn, kinh doanh du lòch, vaän taûi. 1
 2. 9/12/2011 CHÖÔNG 1:TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ • 1.1.3 Ñaëc ñieåm DN thöông maïi dòch vuï • 1.1.3.1 Ñaëc ñieåm veà löu chuyeån haøng hoùa – Löu chuyeån haøng hoùa bao goàm ba khaâu: Mua vaøo, döï tröõ vaø baùn ra • Quaù trình saûn xuaát vaø tieâu thuï caùc saûn phaåm dòch vuï thöôøng dieãn ra ñoàng thôøi ngay cuøng moät ñòa ñieåm neân cung – caàu dòch vuï khoâng theå taùch rôøi nhau CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ • 1.1.3.2 Ñaëc ñieåm veà vieäc tính giaù – Haøng hoaù trong doanh nghieäp thöông maïi ñöôïc xaùc ñònh theo giaù mua thöïc teá ôû töøng khaâu kinh doanh : • - Trong khaâu mua Giaù mua thöïc teá bao goàm giaù thanh toaùn vôùi ngöôøi baùn (+) Chi phí thu mua (+) Caùc khoaûn thueá khoâng ñöôïc hoaøn laïi (-) Caùc khoaûn giaûm giaù, haøng mua traû laïi, chieát khaáu thöông maïi ñöôïc höôûng (neáu coù). • - Trong khaâu döï tröõ (thôøi ñieåm nhaäp kho) CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ 1.1.3.2 Ñaëc ñieåm veà vieäc tính giaù - Trong khaâu baùn: • Trò giaù voán cuûa haøng hoaù tieâu thuï aùp duïng moät trong 4 phöông phaùp xuất kho: FIFO, LIFO, BQGQ, THÖÏC TEÁ ĐÍCH DANH • Trò giaù voán cuûa dòch vuï cung caáp cuõng chính laø giaù thaønh cuûa saûn phaåm dòch vuï 2
 3. 9/12/2011 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ. 1.2.1 Nguyeân taéc toå chöùc – Toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaûi ñuùng vôùi nhöõng quy ñònh trong ñieàu leä toå chuùc keá toaùn nhaø nöôùc, trong cheá ñoä keá toaùn ban haønh phuø hôïp vôùi caùc chính saùch, cheá ñoä quaûn lyù kinh teá taøi chính cuûa nhaø nöôùc trong töøng thôøi kyø. – Toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaûi phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm toå chuùc saûn xuaát kinh doanh, toå chöùc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp – Toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong doanh nghieäp phaûi ñaûm baûo nguyeân taéc tieát kieän vaø hieäu quaû. – Toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaûi ñaûm baûo keát hôïp toát giöõa keá toaùn taøi chính vaø keá toaùn quaûn trò. CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ • 1.2.2 Toå chöùc vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn • Moïi nghieäp vuï kinh teá- taøi chính phaùt sinh ñeàu phaûi laäp chöùng töø keá toaùn laøm cô sôû cho vieäc ghi soå keá toaùn • - Heä thoáng chöùng töø keá toaùn baét buoäc • - Heä thoáng chöùng töø keá toaùn höôùng daãn • Theo cheá ñoä chöùng töø keá toaùn hieän haønh (ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 15/2006/QÑ-BTC vaø quyeát ñònh soá 48/2006/QÑ-BTC ) CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ • 1.2.3 Toå chöùc vaän duïng heä thoáng soå keá toaùn vaø hình thöùc keá toaùn • 1.2.3.1 Caùc hình thöùc keá toaùn – Nhaät kyù chung – Nhaät kyù – soå caùi – Chöùng töø ghi soå – Nhaät kyù chöùng töø – Keá toaùn treân maùy vi tính • 1.2.3.2 Toå chöùc vaän duïng heä thoáng soå keá toaùn vaø hình thöùc keá toaùn • Tuøy theo hình thöùc keá toaùn doanh nghieäp löa choïn, seõ coù soá löôïng vaø keát caáu caùc loaïi soå, moái quan heä vaø söï keát hôïp cuûa caùc loaïi soå, trình töï vaø kyõ thuaät ghi cheùp caùc loaïi soå. 3
 4. 9/12/2011 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI – DICH VUÏ • 1.2.4 Toå chöùc thöïc hieän baùo caùo taøi chính • 1.2.4.1 Caùc heä thoáng baùo caùo ñoái vôùi keá toaùn taøi chính DN - Baùo caùo taøi chính naêm - BaÙo caùo taøi chính giöõa nieân ñoä - Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát - Baùo caùo taøi chính toång hôïp 1.2.4.2 Toå chöùc thöïc hieän baùo caùo taøi chính - Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình DN thuộc các ngành và các thành phần kinh tế - Công ty mẹ và tập đòan lập Báo cáo tài chính hợp nhất - Đơn vị kế kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc hoặc Tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình không có công ty con phải lập báo cáo tài chính tổng hợp. - Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ (BCTC quý) được áp dụng cho các DN nhà nước , các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán và các DN khác khi tự nguyện 1.3 Tổ chức bộ máy kế toán và các mô hình tổ chức trong DN thương mại dịch vụ 1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán 1.3.1.1 Đối với D có quy mô lớn: * Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy kế toán trong DN có quy mô lớn Trưởng phòng KTTC P.Trưởng phòng Bộ phận KTTC Bộ phận KT quản trị Tổ KT vật tư/HH KT dự toán Tổ KT bán hàng KT Chi phí KT phân tích Tổ KT theo dõi c/nợ Tổ KT thanh toán 1.3.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 1.3.1.2 Đối với D có quy mô nhỏ và vừa: * Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy kế toán trong DN có quy nhỏ và vừa KTT, đại diện kt KT Tổng hợp Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán vật tư và bán hàng chi phí thanh các và các toán khoản khoản phải trả phải thu 4
 5. 9/12/2011 1.3.2 Các mô hình tổ chức bộ máy kế toán Chỉ Mô hình KT tập trung Mô hình KT phân tán Mô hình KT tiêu vừa t.trung vừa p.tán Đặc -Toàn bộ công việc xư lý -Các đơn vị trực thuộc điểm thông tin tập trung ở hạch toán độc lập phòng KT - P.KT tập hợp báo cáo -Các đơn vị trực thuộc của đơn vị trực thuộc để chỉ thu thập , phân loại lập báo cáo tổng hợp toàn TT và gửi về phòng KT doanh nghiệp 2. Ưu - Gon nhẹ, tiết kiệm, xử - Đáp ứng được yêu cầu điểm lý TT nhanh chóng, kịp thông tin phục vụ cho thời quản lý nội bộ 3.Như - Cơ sở vật chất kỹ thuật Cồng kềnh, tốn kém, ợc phải đồng bộ chồng chéo công việc điểm chuyên môn 4. ĐK - Phạm vi hoạt động hẹp, - Phù hợp với DN có quy áp quy mô nhỏ mô lớn, họa động ở nhiều dụng địa bàn CHÖÔNG 2 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI CHÖÔNG 2: KEÁ TOAÙN CHEÂNH LỆCH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI 2.1. CAÙC KHAÙI NIEÄM 2.1.1 Tyû giaù hoái ñoaùi Hoái ñoaùi (Exchange) : laø söï chuyeån ñoåi töø moät ñoàng tieàn naøy sang ñoàng tieàn khaùc Tyû giaù hoái ñoaùi giöõa(Exchange rate) 2 ñoàng tieàn chính laø giaù caû cuûa ñoàng tieàn naøy tính baèng moät soá ñôn vò ñoàng tieàn kia 2.1.2 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi Phaùt sinh caùc ñôn vò tieàn teä khaùc vôùi ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn vaø laäp baùo caùo taøi chính, thì qui ñoåi vaø seõ laøm phaùt sinh cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi. 5
 6. 9/12/2011 2.1. CAÙC KHAÙI NIEÄM • 2.1.3 Caùc tröôøng hôïp phaùt sinh cheânh leäch tyû giaù • - Cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän phaùt sinh trong kyø töø caùc giao dòch mua baùn haøng hoaù, dòch vuï, vay – nôï, thanh toaùn baèng ngoaïi teä ñöôïc qui ñoåi theo tyû giaù hoái ñoaùi ngaøy giao dòch ( tyû giaù thöïc teá hay tyû giaù giao dòch bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä lieân ngaân haøng do ngaân haøng Nhaø nöôùc coâng boá taïi thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï) • - Cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän : cheânh leäch do ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoai teä taïi ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn ôû thôøi ñieåm cuoái naêm taøi chính, ñöôïc ghi theo tyû giaù hoái ñoaùi cuoái kyø cho caû 2 tröôøng hôïp neâu treân • - Cheânh leäch töø chuyeån ñoåi baùo caùo taøi chính cuûa hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi 2.2 NGUYEÂN TAÉC GHI NHAÄN VAØ XÖÛ LYÙ CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ • 2.2.1 Nguyeân taéc ghi nhaän cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi • - Ñoái vôùi “caùc khoaûn muïc tieàn teä” coù phaùt sinh ngoaïi teä laøm giaûm, ghi soå theo tyû giaù ghi treân soå keá toaùn ( tyû giaù xuaát ngoaïi teä, tyû giaù nhaän Nôï). Ngöôïc laïi, coù phaùt sinh ngoaïi teä laøm taêng, ghi soå theo tyû giaù thöïc teá • - Ñoái vôùi “caùc khoaûn muïc phi tieàn teä” coù phaùt sinh ngoaïi teä, ghi soå theo tyû giaù thöïc teá • - Cuoái naêm taøi chính, phaûi ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä theo tyû gía hoái ñoaùi cuoái kyø laø tyû giaù giao dòch bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä lieân ngaân haøng do ngaân haøng Nhaø nöôùc coâng boá taïi thôøi ñieåm laäp baûng caân ñoái keá toaùn 2.2.NGUYEÂN TAÉC GHI NHAÄN VAØ XÖÛ LYÙ CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ • 2.2.2 Nguyeân taéc xöû lyù cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi • - Ñoái vôùi DN ñang hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh keå caû ñaàu tö xaây döïng cô baûn • + Toaøn boä cheânh leäch ñaõ thöïc hieän ghi nhaän vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính treân baùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa naêm taøi chính • + Toaøn boä cheânh leäch chöa thöïc hieän ghi nhaän vaøo khoaûn “cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi”, sau khi buø tröø giöõa phaùt sinh Nôï vaø phaùt sinh Coù seõ chuyeån vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính treân baùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa naêm taøi chính • + DN khoâng ñöôïc chia lôïi nhuaän hoaëc traû coå töùc treân laõi cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän 6
 7. 9/12/2011 2.2.NGUYEÂN TAÉC GHI NHAÄN VAØ XÖÛ LYÙ CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ • 2.2.2 Nguyeân taéc xöû lyù cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi • - Ñoái vôùi DN chöa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñang ñaàu tö xaây döïng cô baûn • + Toaøn boä cheânh leäch ñaõ thöïc hieän vaø chöa thöïc hieän phaûn aùnh luõy keá treân baûng caân ñoái keá toaùn chæ tieâu “cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi” • + Khi keát thuùc quaù trình ñaàu tö , ôû thôøi ñieåm quyeát toaùn, baøn giao ñöa taøi saûn coá ñònh vaøo hoaït ñoäng, keát chuyeån toaøn boä vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính treân baùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa naêm taøi chính coù ñöa TSCÑ vaøo söû duïng hoaëc phaân boå toái ña naêm naêm keå töø khi coâng trình ñöa vaøo hoaït ñoäng • - Phaùt sinh töø chuyeån ñoåi baùo caùo taøi chính cuûa hoaït ñoäng nöôùc ngoaøi • + Cô sôû ñoù phuï thuoäc DN trong nöôùc, tính ngay vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính trong kyø • + Cô sôû ñoù hoaït ñoäng ñoäc laäp vôùi DN trong nöôùc, phaûn aùnh luõy keá treân taøi khoaûn “cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi” vaø chæ ñöôïc tính vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính khi DN thanh lyù khoaûn ñaàu tö thuaàn ñoù ôû cô sôû nöôùc ngoaøi 2.3 NGUYEÂN TAÉC HAÏCH TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI • 2.3.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá • (1) Taøi khoaûn thuoäc vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, doanh thu, chi phí, beân Nôï caùc TK voán baèng tieàn, beân Nôï caùc khoaûn phaûi thu, beân Coù caùc TK phaûi traû, caùc khoaûn thueá phaûi noäp khi phaùt sinh nghieäp vuï lieân quan ñeán ngoaïi teä thì phaûi ghi soå theo TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï. • (2) Beân Coù caùc TK voán baèng tieàn thì phaûi ghi soå theo TGTT luùc xuaát ngoaïi teä. TGTT xuaát ngoaïi teä coù theå löïa choïn 1 trong 4 phöông phaùp : Bình quaân gia quyeàn, FIFO, LIFO, thöïc teá ñích danh. • (3) Beân Coù TK phaûi thu, beân Nôï TK phaûi traû thì phaûi ghi soå TGTT luùc ghi nhaän nôï. 2.3 NGUYEÂN TAÉC HAÏCH TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI • 2.3.2 Phöông phaùp coù söû duïng tyû giaù haïch toaùn • (1) TK thuoäc VT, HH, TSCÑ, DT,CP, thueá phaûi noäp phaûi ghi soå theo TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï. • (2) Beân Nôï hoaëc beân Coù Voán Baèng Tieàn, caùc khoaûn phaûi thu, phaûi traû ghi soå theo TGHT . 7
 8. 9/12/2011 2.4 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.1.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá (TGTT) + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): (1) Mua saém vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chi phí baèng ngoaïi teä: Nôï TK 151, 152,153,156,211,213,641,642,133, : TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV TGTT xuaát ngoaïi teä) 2.4 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.1.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá (TGTT) + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): (2) Khi mua chòu vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chi phí baèng ngoaïi teä: Nôï TK 151, 152,153,156,211,213,641,642,133, : TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Coù TK 331: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.1.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá (TGTT) + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): • Khi chi ngoaïi teä ñeå traû nôï cho ngöôøi ngöôøi baùn: Nôï TK 331: TGTT luùc ghi soå Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc ghi soå TGTT xuaát ngoaïi teä) 8
 9. 9/12/2011 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.1.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá (TGTT) + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): 3) Doanh thu baùn chòu TP,HH,DV phaûi thu baèng ( ngoaïi teä: Nôï TK 131: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Coù TK 511, 3331: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.1.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá (TGTT) + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): Khaùch haøng traû nôï cho doanh nghieäp baèng ngoaïi teä: Nôï TK 1112, 1121: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV TGTT luùc ghi soå) + Neáu DN ñang trong quaù trình xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh (chöa phaùt sinh DT, CP: Phöông phaùp töông töï nhöng neáu laõi CLTG lieân quan ñeán ngoaïi teä thì haïch toaùn vaøo beân Coù TK 4132, ngöôïc laïi neáu loã beân Nôï TK 4132. 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.1.2 Phöông phaùp coù söû duïng tyû giaù haïch toaùn (TGHT) + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): (1) Mua saém vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chi phí baèng ngoaïi teä: Nôï TK 151,152,153,156,211,213,641,642,133, : TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Nôï TK635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV TGHT) 9
 10. 9/12/2011 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.1.2 Phöông phaùp coù söû duïng tyû giaù haïch toaùn (TGHT) + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): (2) Khi mua chòu vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chi phí baèng ngoaïi teä: Nôï TK 151, 152,153,156,211,213,641,642,133, : TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV TGTT luùc PSNV) Khaùch haøng traû nôï cho doanh nghieäp baèng ngoaïi teä: Nôï TK 1112, 1122: TGHT Coù TK 131: TGHT + Neáu DN ñang trong quaù trình xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh (chöa phaùt sinh DT, CP): Phöông phaùp töông töï nhöng neáu laõi CLTG lieân quan ñeán ngoaïi teä thì HT vaøo beân Coù TK 4132, ngöôïc laïi neáu loã beân Nôï TK 4132. 2.4.2 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ CHÖA THÖÏC HIEÄN Ñieàu chænh tyû giaù vaøo cuoái kyø caùc taøi khoaûn coù lieân quan ñeán ngoaïi teä goàm: voán baèng tieàn, nôï phaûi thu, nôï phaûi traû theo tyû giaù thöïc teá bình quaân lieân ngaân haøng taïi ngaøy laäp baùo caùo taøi chính naêm. (1) Khi ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä: - Neáu phaùt sinh laõi CLTG: • Nôï TK 1112, 1122, 131, 136, 138, 311, 315, 331 341, 342, Coù 413 - Neáu phaùt sinh loã CLTG • Nôï TK 413 Coù TK 1112, 1122, 131, 138, 311, 315, 331 341, 342, 10
 11. 9/12/2011 2.4.2 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ CHÖA THÖÏC HIEÄN Ñieàu chænh tyû giaù vaøo cuoái kyø caùc taøi khoaûn coù lieân quan ñeán ngoaïi teä goàm: voán baèng tieàn, nôï phaûi thu, nôï phaûi traû theo tyû giaù thöïc teá bình quaân lieân ngaân haøng taïi ngaøy laäp baùo caùo taøi chính naêm. (2) Xöû lyù cheânh leäch tyû giaù do ñaùnh giaù laïi cuoái naêm Buø tröø giöõa toång phaùt sinh nôï TK 413 vaø phaùt sinh coù TK 413 keát chuyeån vaøo chi phí taøi chính (neáu loã), doanh thu hoaït ñoäng taøi chính (neáu laõi) - (2a) Keát chuyeån laõi CLTG Nôï TK 413 Coù TK 515 - (2b) K/c loã CLTG Nôï TK 635 Coù TK 413 CHÖÔNG 3 KEÁ TOAÙN MUA BAÙN HAØNG HOÙA TRONG NÖÔÙC 3.1. TOÅNG QUAÙT 3.1.1 Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng thöông maïi 3.1.1 Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng thöông maïi - Mua baùn haøng hoaù trong nöôùc hay coøn goïi laø noäi thöông laø lónh vöïc hoaït ñoäng thöông maïi trong töøng nöôùc, thöïc hieän quaù trình löu chuyeån haøng hoùa töø nôi saûn xuaát, haøng nhaäp khaåu tôùi nôi tieâu duøng 11
 12. 9/12/2011 3.2. KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.2.1. Khaùi nieäm - Haøng hoaù mua vaøo töø nôi saûn xuaát, töø ñôn vò nhaäp khaåu ( ñoái vôùi baùn buoân ), töø caùc ñôn vò baùn buoân (ñoái vôùi ñôn vò baùn leû haøng hoaù) - Haøng hoaù mua ñöôïc thöïc hieän theo nhieàu phöông thöùc giao nhaän : mua tröïc tieáp, mua theo phöông thöùc chuyeån haøng, theo hôïp ñoàng cung caáp, mua theo phöông thöùc ñaët haøng Moãi phöông thöùc mua haøng ñeàu coù nhöõng thoûa thuaän veà caùch thöùc, nôi giao nhaän, thanh toaùn, phí toån coù lieân quan ñeán töøng thöông vuï 3.2. KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.2.2. Chöùng töø - Chöùng töø goàm : bieân baûn kieåm nghieäm, phieáu nhaäp kho (3lieân) - Tröôøng hôïp mua haøng noâng, laâm,thuûy saûn cuûa ngöôøi tröïc tieáp nuoâi troàng hoaëc ngöôøi khoâng kinh doanh baùn, khoâng coù hoaù ñôn theo cheá ñoä qui ñònh phaûi laäp baûng keâ haøng hoaù mua vaøo theo ñuùng qui ñònh laøm cô sôû nhaäp haøng 3.2. KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.2.3 Nguyeân taéc haïch toaùn haøng hoaù - Chæ ñöôïc xem laø haøng hoaù khi caùc ñoái töôïng ñöôïc DN mua vaøo vôùi muïc ñích laø ñeå baùn - Nguyeân taéc haïch toaùn vaø ñaùnh giaù cuõng gioáng nhö ñoái vôùi nguyeân vaät lieäu, coâng cuï, caàn löu yù: gía thöïc teá haøng mua vaøo phaûi ñöôïc chi tieát theo 2 chæ tieâu: giaù mua vaø chi phí thu mua haøng hoaù 12
 13. 9/12/2011 3.2. KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.2.4. TK söû duïng °DN haïch toaùn haøng toàn kho theo pp keâ khai thöôøng xuyeân söû duïng - TK 156 “Haøng hoaù” - TK 1561”Giaù mua haøng hoaù”:Trò giaù haøng hoaù mua vaøo, Thueá nhaäp khaåu, Chi phí gia coâng - TK 1562 ”Chi phí thu mua haøng hoaù”:Chi phí baûo hieåm haøng hoaù, Tieàn thueâ kho, thueâ beán baõi, Chi phí vaän chuyeån, boác xeáp, Chi phí baûo quaûn haøng hoaù töø nôi mua veà ñeán kho, Caùc khoaûn hao huït töï nhieân trong ñònh möùc, Thuû tuïc nhaän haøng 3.2. KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ ●DN haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø söû duïng caû 2 TK 156 “HAØNG HOAÙ” , 611(6112) “MUA HAØNG HOAÙ” 3.2.5. Keá toaùn mua haøng 3.2.5.1 Mua HH nhaäp kho bình thöôøng (1) Caên cöù Hoaù Ñôn, Bieân Baûn Kieåm Nhaän, Phieáu Nhaäp Kho nhaäp khoHaøng Hoaù hoaëc caên cöù vaøo baûng keâ haøng Hoaù mua vaøo Nôï TK 156(1561); TK 611(6112) Nôï TK 1331 Coù TK 331, 111,112,311,141 3.2.5. Keá toaùn mua haøng (2) Chi phí thu mua Haøng Hoaù thöïc teá phaùt sinh Nôï TK 156(1562); TK 6112 Nôï TK 133(1331) Coù TK111,112,141,331 (3) Chieát khaáu hay giaûm giaù ñöôïc höôûng: Nôï TK331,111,112 Coù TK1561 13
 14. 9/12/2011 3.2.5. Keá toaùn mua haøng (4) Traû laïi haøng ñaõ mua cho ngöôøi baùn caên cöù Phieáu Xuaát Kho Nôï TK 331,111,112 Coù TK1561-hoaëc TK 611(6112) Coù TK 133(1331) (5) Xuaát kho HH ñi gia coâng, cheá bieán: Nôï TK 154 Coù TK 156(1561) - hoaëc TK 611(6112) 3.2.5. Keá toaùn mua haøng (6) Chi phí gia coâng cheá bieán Nôï TK 154 hoaëc TK 631 Nôï TK 133 (1331) Coù TK111,112,331 (7) Khi gia coâng xong Haøng Hoaù ñöôïc nhaäp laïi kho: Nôï TK 156(1561) hoaëc TK 6112 Coù TK 154 hoaëc TK 631 3.2.5. Keá toaùn mua haøng 3.2.5.2 Mua HH nhaäp kho coù phaùt sinh thieáu, thöøa (1) Mua Haøng Hoaù nhaäp kho phaùt hieän thieáu (Treo thieáu chöa roõ nguyeân nhaân theo giaù chöa thueá GTGT) Nôï TK 156(1561), TK611(6112) (trò giaù thöïc nhaäp) Nôï TK 133(1331) Nôï TK 138(1381) (trò giaù thieáu) Coù TK 331,111,112 14
 15. 9/12/2011 3.2.5. Keá toaùn mua haøng (2) Beân baùn gôûi haøng tieáp cho ñuû vaø beân mua ñoàng yù nhaän haøng Nôï TK 156(1651) – TK 611(6112) Coù TK 138(1381) (3) Beân baùn khoâng giao tieáp soá thieáu: Nôï TK 331,111,112 Coù TK 138 (1381) Coù TK 1331 ( Coù theå ghi nhaän haøng hoaù thieáu chöa roõ nguyeân nhaân theo giaù thanh toaùn ) 3.2.5. Keá toaùn mua haøng (4) Mua haøng nhaäp kho phaùt hieän thöøa so vôùi hoaù ñôn cuûa beân baùn, nhaäp kho theo giaù trò hoaù ñôn cuûa beân baùn Nôï TK 156(1561), TK 611(6112) Nôï TK 133 (1331) Coù TK 331,111,112 (5) Nhaäp kho soá haøng thöøa (ghi nhaän haøng thöøa chöa roõ nguyeân nhaân theo giaù thanh toaùn ) Nôï TK 156(1561) – TK 611(6112) Nôï TK 1331 Coù TK 338(3381) 3.2.5. Keá toaùn mua haøng (6) Beân mua ñoàng yù mua soá haøng thöøa ñaõ nhaäp kho: Nôï TK 338(3381) Coù TK331,111,112 (7) Beân mua xuaát traû haøng thöøa cho beân baùn: Nôï TK 338(3381) Coù TK 156(1561) – TK611(6112) Coù TK 1331 (8) Soá haøng thöøa ñöôïc baûo quaûn rieâng : Nôï TK002 (9) Sau ñoù xuaát kho traû ngöôøi baùn : Coù TK 002 15
 16. 9/12/2011 3.3.KEÁ TOAÙN BAÙN HAØNG HOAÙ 3.3.1 Khaùi nieäm - Doanh thu - Ñieàu kieän ghi nhaän doanh thu - Thôøi ñieåm ghi nhaän doanh thu - Doanh thu noäi boä - Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 3.3.KEÁ TOAÙN BAÙN HAØNG HOAÙ 3.3.2. Caùc phöông thöùc baùn haøng 3.3.2.1. Baùn buoân + Phöông thöùc baùn haøng qua kho ●Hình thöùc nhaän haøng ●Hình thöùc chuyeån haøng + Phöông thöùc baùn haøng vaän chuyeån thaúng ●Vaän chuyeån thaúng coù tham gia thanh toaùn ●Vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanh toaùn 3.3.2. Caùc phöông thöùc baùn haøng 3.3.2.2. Baùn leû + Phöông thöùc baùn haøng thu tieàn taäp trung + Phöông thöùc baùn haøng khoâng thu tieàn taäp trung + Baùn haøng töï ñoäng 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân a.Chöùng töø b.Taøi khoaûn söû duïng c.Moät soá nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu 16
 17. 9/12/2011 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân c.Moät soá nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu c1) Baùn buoân theo phöông thöùc tröïc tieáp: (1) Chuyeån giao HH cho ngöôøi mua + Phaûn aùnh toång giaù thanh toaùn cuûa haøng tieâu thuï Nôï TK 111,112,131 Coù TK 511,512 Coù TK 333 (3331) 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân c1) Baùn buoân theo phöông thöùc tröïc tieáp: + Phaûn aùnh giaù voán cuûa haøng tieâu thuï Baùn buoân tröïc tieáp qua kho Nôï TK 632/ Coù TK 153(1532): trò giaù bao bì keøm theo,156 (1561) theo giaù mua cuûa haøng ñaõ tieâu thuï Baùn buoân tröïc tieáp theo caùch thöùc vaän chuyeån thaúng Nôï TK 632 trò giaù mua thöïc teá cuûa haøng tieâu thuï Nôï TK 133 (1331) (neáu coù) Coù TK 151,331,111,112 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân c1) Baùn buoân theo phöông thöùc tröïc tieáp: (2) Caùc khoaûn chieát khaáu thöông maïi phaùt sinh Nôï TK 521 taäp hôïp chieát khaáu thöông maïi (chöa coù thueá GTGT) Nôï 3331(33311) Coù TK 131,111,112, 3388 (CKTM ñaõ traû hay chaáp nhaän traû cho khaùch) 17
 18. 9/12/2011 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân c1) Baùn buoân theo phöông thöùc tröïc tieáp: (3) Caùc khoaûn giaûm giaù haøng baùn phaùt sinh Nôï TK 532 giaûm giaù haøng baùn (khoâng thueá GTGT) Nôï TK 3331(33311) Coù TK131,111,112 giaûm giaù haøng ñaõ traû hay chaáp nhaän traû (4) Haøng baùn bò traû laïi + Soá doanh thu haøng baùn bò traû laïi Nôï TK 531 (khoâng thueá GTGT) Nôï TK 3331(33311) Coù TK 131,111,112 + Gæam trò giaù voán haøng baùn bò traû laïi Nôï TK 1561,157,6112 giaù mua haøng bò traû laïi nhaäp kho, göûi taïi kho ngöôøi mua Coù TK 632 giaûm giaù voán haøng baùn (5) Soá chieát khaáu thanh toaùn phaùt sinh trong kyø Nôï TK 635 / Coù TK 131,111,112 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân c 2) Baùn buoân theo phöông thöùc chuyeån haøng chôø chaáp nhaän (1) Xuaát kho haøng hoaù ñeå baùn theo hình thöùc chuyeån haøng + Baùn buoân tröïc tieáp qua kho Nôï TK 157 Coù TK 156 (1561) giaù mua cuûa haøng xuaát gôûi ñi baùn Coù TK 153(1532) trògiaù bao bì tính rieâng keøm theo + Baùn buoân tröïc tieáp vaän chuyeån thaúng, khoâng qua kho Nôï TK 157 giaù mua cuûa haøng tieâu thuï Nôï TK 133 (1331) Coù TK 151,331,111,112 18
 19. 9/12/2011 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân c 2) Baùn buoân theo phöông thöùc chuyeån haøng chôø chaáp nhaän (2) Toång giaù thanh toaùn cuûa haøng ñaõ tieâu thuï khi ngöôøi mua chaáp nhaän, ñaõ traû + Nôï TK 111,112,131,1368 Coù TK 511, 512 Coù TK 333 (3331) + Nôï TK 632 Coù TK 157 giaù mua 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa c 3) Baùn buoân vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanh toaùn vaø coù tham gia thanh toaùn * Baùn buoân vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanh toaùn (1) Thöïc chaát DN thöông maïi laøm trung gian moâi giôùi giöõa beân baùn vaø beân mua ñeå höôûng hoa hoàng (do beân baùn hoaëc beân mua traû). Beân mua nhaän haøng vaø thanh toaùn cho beân baùn. Soá hoa hoàng moâi giôùi ghi Nôï TK 111,112,131 Coù TK 3331 (33311) Coù TK 511, 512 hoa hoàng moâi giôùi ñöôïc höôûng 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa * Baùn buoân vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanh toaùn (2) Chi phí lieân quan ñeán baùn haøng Nôï TK 641 Nôï TK 133 (1331) Coù TK 334, 338, 111, 112 19
 20. 9/12/2011 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa * Baùn buoân chuyeån thaúng coù tham gia thanh toaùn (1) DN giao hoaù ñôn cho ngöôøi mua ñeán nhaän haøng tröïc tieáp cuûa ngöôùi cung caáp - Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 333(3331) - Nôï TK 632 Nôï TK 133(1331) Coù TK 331 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa * Baùn buoân chuyeån thaúng coù tham gia thanh toaùn (2) DN cöû caùn boä cuûa mình ñeán nhaän haøng cuûa ngöôøi cung caáp, sau ñoù toå chöùc vaän chuyeån haøng ñeán giao cho ngöôøi mua - Nôï TK 157 Nôï TK 133 (1331) Coù TK 331 - Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 333(3331) - Nôï TK 632 Coù TK 157 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa c4) Baùn haøng phaùt sinh thöøa – thieáu (1) Trong hình thöùc baùn haøng vaän chuyeån thaúng Khi nhaän giaáy baùo nhaän haøng cuûa beân mua keøm theo bieân baûn + Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 333(33311) + Nôï TK 632 giaù voán cuûa HH ñaõ baùn Coù TK157 + Nôï TK 138(1381) giaù voán HH thieáu Coù TK 157 + Nôï TK 157 Coù TK 338(3381) giaù voán HH thöøa 20
 21. 9/12/2011 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa c4) Baùn haøng phaùt sinh thöøa – thieáu (2) Beân baùn giao tieáp soá HH thieáu cho ñuû soá treân hoaù ñôn vaø beân mua ñaõ nhaän + Nôï TK 156 (1561) Coù TK 1381 + Nôï TK 157 Coù TK 156 + Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 333 (33311) + Nôï TK 632 Coù TK 157 (3) DN baét nhaân vieân aùp taûi hoaëc cô quan vaän taûi boài thöôøng Nôï TK 138 (1388) Coù TK 138(1381) 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa c 5) Baùn haøng theo phöông thöùc kyù gôûiñaïi lyù (1) Xuaát kho giao HH cho ñaïi lyù baùn: Nôï TK 157 Coù TK 156, 6112 (2) Nhaän ñöôïc tieàn baùn haøng do ñaïi lyù noäp hoaëc ñaõ xaùc ñònh HH ñaõ baùn + Nôï TK 111,131 theo giaù baùn qui ñònh Coù TK 511 Coù TK 3331(33311) + Nôï TK 632 Coù TK 157 giaù voán HH ñaõ baùn + Nôï TK 641 Coù TK 131,111 hoa hoàng ñaïi lyù 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa c 6) Baùn HH ñoåi vaät tö,HH khaùc cho SXKD + Nôï TK 131 Coù TK 511 , Coù TK 3331 (33311) + Nôï TK 632 Coù TK 156, 157,6112 + Nôï TK 152, 153, 156,6112 Nôï TK133 (1331) Coù TK 131 21
 22. 9/12/2011 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.2 Keá toùan baùn leû haøng hoaù a. Chöùng töø thuû tuïc keá toaùn b. Moät soá nghieäp vuï chuû yeáu (1) Keá toaùn kieåm tra baùo caùo baùn haøng, baûng keâ baùn haøng, giaáy noäp tieàn + Nôï TK 111 Coù TK 511 Coù TK 3331(33311) + Nôï TK 632 Coù TK 156,6112 giaù voán haøng ñaõ baùn (2) Thieáu tieàn baùn haøng laäp bieân baûn chôø xöû lyù: NôïTK 138(1381) Coù TK 511 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.2 Keá toùan baùn leû haøng hoaù b. Moät soá nghieäp vuï chuû yeáu (3) Thöøa tieàn baùn haøng + Nôï TK 111,112,113 soá tieàn ñaõ noäp Coù TK 511 Coù TK 3331 (33311) Coù TK 338 (3381)soá noäp thöøa + Nôï TK 632 Coù TK 156 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.2 Keá toùan baùn leû haøng hoaù b. Moät soá nghieäp vuï chuû yeáu (4) Baùn haøng ñaïi lyù ñuùng giaù qui ñònh cuûa chuû haøng, ñôn vò nhaän haøng ghi + Nôï TK 111,112 Coù TK 331 giaù thanh toaùn + Nôï TK 331 Coù TK 511 hoa hoàng ñöôïc höôûng veà BH ñaïi lyù Coù TK 33311 + Nôï TK 331 Coù TK 111,112 traû tieàn haøng cho ñaïi lyù + Phaûn aùnh tình hình nhaän vaø thanh toaùn tieàn haøng gôûi baùn treân TK 003 “ Haøng hoaù nhaän baùn hoä” 22
 23. 9/12/2011 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.2 Keá toùan baùn leû haøng hoaù b. Moät soá nghieäp vuï chuû yeáu (5) Baùn haøng traû goùp, laõi baùn haøng traû chaäm coi laø thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính : + Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 3331(33311), Coù TK 515 + Nôï TK 111 Coù TK 131 + Nôï TK 632 Coù TK 156,6112 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.2 Keá toùan baùn leû haøng hoaù b. Moät soá nghieäp vuï chuû yeáu (6) Baùn haøng coù khuyeán maõi khoâng tính thueá GTGT ñaàu ra cuûa haøng khuyeán maõi, do ñoù khoâng xuaát hoaù ñôn cho soá haøng khuyeán maõi. Khi baùn haøng keøm khuyeán maõi, soá löôïng haøng khuyeán maõi ghi treân cuøng hoaù ñôn phaûi ghi roõ “haøng khuyeán maõi khoâng thanh toaùn”. Soá thueá GTGT ñaàu vaøo khoâng ñöôïc khaáu tröø cuûa haøng khuyeán maõi ghi: Nôï TK 641 Coù TK 133(1331) 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.2 Keá toùan baùn leû haøng hoaù b. Moät soá nghieäp vuï chuû yeáu (7) Bieáu taëng Haøng Hoaù do quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi ñaøi thoï + Nôï TK 431 Coù TK 511 Coù TK 3331 (33311) + Nôï TK 632 Coù TK156,6112 23
 24. 9/12/2011 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.2 Keá toùan baùn leû haøng hoaù b. Moät soá nghieäp vuï chuû yeáu (8) Duøng Haøng Hoaù ñeå traû löông cho nhaân vieân + Nôï TK 334 Coù TK 512 Coù TK 3331(33311) + Nôï TK 632 Coù TK 156, 6112 3.3.4.KEÁ TOAÙN CHI PHÍ THU MUA VAØ KEÁT QUAÛ TIEÂU THUÏ HAØNG HOAÙ 3.3.4.1. KEÁ TOAÙN CHI PHÍ THU MUA HAØNG HOAÙ • Chi phí thu mua caàn phaân boå cho haøng tieâu thuï vaø haøng toàn kho, toàn quaày, haøng ñang gôûi baùn, kyù gôûi, haøng mua ñang ñi treân ñöôøng theo tieâu thöùc phuøhôïp • Tieâu thöùc phaân boå: coù theå löïa choïn: Trò gía mua cuûa haøng hoaù; soá löôïng; loâ haøng, + Taäp hôïp chi phí thu mua Nôï TK 156 (1562) Nôï TK 133 (1331) CoÙ TK 311,111,112,334 + Phaân boå chi phí thu mua cho haøng baùn ra Nôï TK 632 Coù TK 156 (1562) 3.3.4.2. KEÁ TOAÙN KEÁT QUAÛ TIEÂU THUÏ HAØNG HOAÙ - Keát chuyeån caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu baùn haøng Nôï TK 511 Coù TK 521,531,532, 3332,3331(noäp thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp) - Keát chuyeån doanh thu thuaàn : Nôï TK 511,512 Coù TK 911 - Phaân boå chi phí thu mua cho haøng tieâu thuï: Nôï TK 632 Coù TK 1562, 6112 24
 25. 9/12/2011 3.3.4.2. KEÁ TOAÙN KEÁT QUAÛ TIEÂU THUÏ HAØNG HOAÙ - Keát chuyeån giaù voán haøng baùn: Nôï TK 911 Coù TK 632 - Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp trong kyø = lôïi nhuaän chòu thueá x thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp • Lôïi nhuaän chòu thueá = doanh thu thuaàn baùn haøng hoaù - trò giaù voán haøng baùn ra – chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp • Nôï TK 8211 Coù TK 3334 3.3.4.KEÁ TOAÙN CHI PHÍ THU MUA VAØ KEÁT QUAÛ TIEÂU THUÏ HAØNG HOAÙ 3.3.4.2. KEÁ TOAÙN KEÁT QUAÛ TIEÂU THUÏ HAØNG HOAÙ - Keát chuyeån chi phí baùn haøng, chi phí quaûn lyù doanh nghieäp, chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh NôïTK 911 Coù TK 641, 642 keát chuyeån soá trong kyø Coù TK 142 (1422) chi phí chôø keát chuyeån Coù TK 8211 ( chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh ): thueá thu nhaäp phaûi noäp trong kyø - Keát chuyeån keát quaû ( neáu laõi ): Nôï TK 911 Coù TK 421 - Neáu loã ghi ngöôïc laïi CHÖÔNG 4 KEÁ TOAÙN XUAÁT NHAÄP KHAÅU HAØNG HOÙA 25
 26. 9/12/2011 KEÁ TOAÙN XUAÁT NHAÄP KHAÅU HAØNG HOÙA 4.1. TOÅNG QUAÙT Hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu laø caàu noái giöõa saûn xuaát vaø tieâu duøng treân phaïm vi quoác teá vôùi chöùc naêng toå chöùc löu chuyeån haøng hoùa giöõa trong nöôùc vôùi nöôùc ngoaøi. Ñoái töôïng cuûa hoaït ñoäng xuaát khaåu laø nhöõng maët haøng thuoäc theá maïnh cuûa neàn saûn xuaát trong nöôùc thuoäc caùc ngaønh coâng nghieäp, noâng nghieäp 4.1.TOÅNG QUAÙT 4.1.1 Nhöõng ñieàu kieän thöông maïi quoác teá Theo ñieàu kieän FOB (Free on board) töùc laø “giao leân taøu”. Theo ñieàu kieän CIF (cost, insurance and Freight) töùc laø “tieàn haøng, phí baûo hieåm vaø cöôùc phí”. 4.1.2 Caùc phöông thöùc thanh toaùn quoác teá Phöông thöùc chuyeån tieàn (remittance): Phöông thöùc nhôø thu ( collection of payment ) Phöông thöùc tín duïng chöùng töø (documentary credit) 4.2. KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU HAØNG HOAÙ TRÖÏC TIEÁP 4.2.1 Khaùi nieäm Nhaäp khaåu tröïc tieáp goàm 2 giai ñoaïn : nhaäp khaåu haøng hoaù vaø tieâu thuï haøng nhaäp khaåu, doanh nghieäp ñöôïc ghi doanh soá nhaäp khaåu vaø doanh soá baùn haøng nhaäp khaåu; caùc chi phí, thueá nhaäp khaåu ñöôïc tính vaøo giaù trò voán haøng nhaäp khaåu 26
 27. 9/12/2011 4.2. KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU HAØNG HOAÙ TRÖÏC TIEÁP 4.2.2 Chöùng töø – Soå saùch 4.2.3 Phöông phaùp haïch toaùn 4.2.3.1 Taøi khoaûn söû duïng 4.2.3.2 Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. – Khi kyù quyõ môû L/C, ghi: Nôï TK 144 – theo tyû giaù thöïc teá taïi thôøi ñieåm. Nôï TK 635 – khoaûn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi Coù TK 111, 112 – theo tyû giaù thöïc teá xuaát quyõ. Coù TK 515 – khoaûn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi – Neáu doanh nghieäp mua ngoaïi teä ñeå kyù quyõ môû L/C Nôï TK 144 Coù TK 111, 112 Coù TK 515 (Nôï TK 635 ) 4.2. KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU HAØNG HOAÙ TRÖÏC TIEÁP 4.2.3.2 Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. – Neáu doanh nghieäp vay ngoaïi teä cuûa ngaân haøng ñeå môû L/C thì khi chuyeån tieàn vaøo taøi khoaûn kyù quyõ, ghi: Nôï TK 144 Coù TK 311 – Khi haøng veà ñeán caûng, ga theo thoâng baùo cuûa haûi quan, doanh nghieäp tieán haønh nhaän haøng vaø kieåm haøng. Caên cöù giaáy baùo nhaän haøng vaø caùc chöùng töø khaùc coù lieân quan ñeán haøng nhaäp khaåu ñaõ hoaøn thaønh thuû tuïc haûi quan, ghi: Theo tyû giaù thöïc teá taïi thôøi ñieåm Nôï TK 151,1561,157 Coù TK 331 4.2. KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU HAØNG HOAÙ TRÖÏC TIEÁP 4.2.3.2 Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. – Caên cöù thoâng baùo noäp thueá nhaäp khaåu cuûa haûi quan, ghi : Nôï TK 151, 1561, 157 Coù Tk 333 (3333) – Chi tieát thueá nhaäp khaåu. – Thueá GTGT phaûi noäp cuûa haøng nhaäp khaåu, ghi: Nôï TK 133 Coù TK 333 (33312) • Hoaëc ghi: Nôï TK 151, 1561, 157 Coù TK 333 (33312) 27
 28. 9/12/2011 – Caùc chi phí giaùm ñònh haûi quan, thueâ kho, thueâ baõi, phí ngaân haøng ghi: Nôï TK 151, 1562, 157 Nôï TK 133 Coù TK 111, 112 – Khi nhaän ñöôïc giaáy baùo cuûa ngaân haøng veà khoaûn tieàn traû cho thöông nhaân nöôùc ngoaøi baèng tieàn kyù quyõ, ghi: Nôï TK 331 – Theo tyû giaù ñaõ ghi soå Coù TK 144 – theo tyû giaù ñaõ ghi soå. • Neáu coù cheânh leäch veà tyû giaù hoái ñoaùi thì ghi vaøo TK 515 hoaëc TK 635. Tröôøng hôïp soá tieàn ñaõ kyù quyõ khoâng ñuû ñeå thanh toaùn cho ngöôøi baùn ôû nöôùc ngoaøi thì phaûi xuaát quyõ ngoaïi teä ñeå thanh toaùn cho ñuû soá. Caên cöù vaøo giaáy baùo Nôï cuûa ngaân haøng, ghi: Nôï TK 331 – Theo tyû giaù ñaõ ghi soå. Nôï TK 635 Coù TK 112 (1122) – Theo tyû giaù thöïc teá xuaát quyõ Coù TK 515 – Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi Ñoàng thôøi ghi Coù TK 007 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.1. Khaùi nieäm Nhaäp khaåu uûy thaùc laø moät trong nhöõng phöông thöùc kinh doanh, trong ñoù doanh nghieäp kinh doanh khoâng ñöùng ra tröïc tieáp ñaøm phaùn, kyù keát hôïp ñoàng ngoaïi thöông maø thoâng qua moät ñôn vò nhaäp khaåu coù kinh nghieäm trong lónh vöïc naøy kyù keát vaø thöïc hieän hôïp ñoàng ngoaïi thöông thay cho mình 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.2. Keá toaùn taïi ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu 4.3.2.1Chöùng töø – Soå saùch 4.3.2.2Phöông phaùp haïch toaùn (1). Khi traû tröôùc moät khoaûn tieàn uûy thaùc mua haøng theo hôïp ñoàng uûy thaùc nhaäp khaåu cho ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu môû LC, ., Nôï TK 331- Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 111, 112 28
 29. 9/12/2011 4.3.2. Keá toaùn taïi ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu 4.3.2.2 Phöông phaùp haïch toaùn (2.1.1). Tröôøng hôïp haøng hoùa nhaäp khaåu duøng vaøo saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá thì thueá GTGT cuûa haøng nhaäp khaåu seõ ñöôïc khaáu tröø, ghi: a/ Neáu ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu noäp hoä caùc khoaûn thueá vaøo NSNN, ghi: Nôï TK 151, 152, 1561, 211 (Giaù trò haøng nhaäp khaåu khoâng bao goàm thueá GTGT haøng nhaäp khaåu) Nôï TK 133- Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 331- Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu). 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.2. Keá toaùn taïi ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu 4.3.2.2 Phöông phaùp haïch toaùn (2.1.1). Tröôøng hôïp haøng hoùa nhaäp khaåu duøng vaøo saûn xuaát, kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá thì thueá GTGT cuûa haøng nhaäp khaåu seõ ñöôïc khaáu tröø, ghi: b/ Neáu ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu laøm thuû tuïc keâ khai thueá nhöng ñôn vò uûy thaùc töï noäp thueá vaøo NSNN thì giaù trò haøng nhaäp khaåu ñöôïc phaûn aùnh nhö buùt toaùn taïi ñieåm a. khi noäp caùc khoaûn thueá vaøo NSNN, ghi: Nôï TK 331- Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 111, 112 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.2. Keá toaùn taïi ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu 4.3.2.2 Phöông phaùp haïch toaùn (2.1.2). Tröôøng hôïp haøng hoùa nhaäp khaåu duøng vaøo hoaït ñoäng kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï khoâng chòu thueá GTGT hoaëc chòu thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp hoaëc duøng vaøo hoaït ñoäng ñöôïc trang traûi baèng nguoàn kinh phí khaùc thì thueá GTGT haøng nhaäp khaåu khoâng ñöôïc khaáu tröø, ghi: a/ Neáu ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu noäp hoä caùc khoaûn thueá vaøo NSNN, ghi: Nôï TK 152, 1561, 211 (Giaù trò haøng nhaäp khaåu bao goàm caû caùc khoaûn thueá phaûi noäp) Coù TK 331- Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùcnhaäpkhaåu) 29
 30. 9/12/2011 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.2. Keá toaùn taïi ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu 4.3.2.2 Phöông phaùp haïch toaùn (2.1.2). Tröôøng hôïp haøng hoùa nhaäp khaåu duøng vaøo hoaït ñoäng kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï khoâng chòu thueá GTGT hoaëc chòu thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp hoaëc duøng vaøo hoaït ñoäng ñöôïc trang traûi baèng nguoàn kinh phí khaùc thì thueá GTGT haøng nhaäp khaåu khoâng ñöôïc khaáu tröø, ghi: b/ Neáu ñôn vò nhaän uûy thaùc laøm thuû tuïc keâ khai thueá, nhöng ñôn vò uûy thaùc töï noäp caùc khoaûn thueá vaøo NSNN, thì giaù trò haøng nhaäp khaåu ñöôïc keá toaùn nhö buùt toaùn taïi ñieåm a. Khi noäp thueá vaøo NSNN, ghi: Nôï TK 331- Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 111, 112 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.2. Keá toaùn taïi ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu 4.3.2.2Phöông phaùp haïch toaùn (2.2). Phí uûy thaùc nhaäp khaåu phaûi traû ñôn vò nhaän uûy thaùc, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 151, 152, 1561, 211 Nôï TK 133- Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 331- Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu) 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.2. Keá toaùn taïi ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu 4.3.2.2Phöông phaùp haïch toaùn (2.3). Soá tieàn phaûi traû ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu caùc khoaûn chi hoä cho hoaït ñoäng nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 151, 152, 1562, 211 Nôï TK 133- Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø (neáu coù) Coù TK 331- Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu) 30
 31. 9/12/2011 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.2. Keá toaùn taïi ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu 4.3.2.2 Phöông phaùp haïch toaùn (3). Khi traû tieàn cho ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu veà soá tieàn haøng coøn laïi, tieàn thueá nhaäp khaåu, tieàn thueá GTGT, thueá tieâu thuï ñaëc bieät (neáu nhôø ñôn vò nhaän uûy thaùc noäp hoä vaøo NSNN), phí uûy thaùc nhaäp khaåu vaø caùc khoaûn chi hoä, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 111, 112 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.2. Keá toaùn taïi ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu 4.3.2.2 Phöông phaùp haïch toaùn (4). Tröôøng hôïp ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu chuyeån traû haøng uûy thaùc nhaäp khaåu chöa noäp thueá GTGT, ghi: (4.1). Khi nhaän haøng, caên cöù phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä cuûa ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu, keá toaùn phaûn aùnh giaù trò haøng nhaäp khaåu uûy thaùc theo giaù ñaõ coù thueá GTGT haøng nhaäp khaåu, ghi: Nôï TK 152, 1561, 211 (Giaù trò haøng nhaäp khaåu bao goàm caùc khoaûn thueá phaûi noäp) Coù TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu) 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.2. Keá toaùn taïi ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu 4.3.2.2 Phöông phaùp haïch toaùn (4.2). Khi nhaän hoùa ñôn GTGT haøng uûy thaùc nhaäp khaåu cuûa ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu, keá toaùn phaûn aùnh thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø, ghi: (4.2.1). Tröôøng hôïp haøng uûy thaùc nhaäp khaåu coøn toàn kho, ghi: Nôï TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 152, 1561, 211. 31
 32. 9/12/2011 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.2. Keá toaùn taïi ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu 4.3.2.2 Phöông phaùp haïch toaùn (4.2.2). Tröôøng hôïp haøng hoùa uûy thaùc nhaäp khaåu ñaõ xuaát baùn, ghi: Nôï TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 632 - Giaù voán haøng baùn 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.3. Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu 4.3.3.1 Chöùng töø – Soå saùch 4.3.3.2 Phöông phaùp haïch toaùn (1). Khi nhaän cuûa ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu moät khoaûn tieàn mua haøng traû tröôùc ñeå môû LC, ., caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 111, 112 Coù TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc nhaäp khaåu) 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.3.Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäpkhaåu (2). Khi chuyeån tieàn hoaëc vay ngaân haøng ñeå kyù quyõ môû LC (neáu thanh toaùn baèng thö tín duïng), caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 144 - Caàm coá, kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn Coù TK 111, 112, 311. 32
 33. 9/12/2011 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.3.Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäpkhaåu (3). Khi nhaäp khaåu vaät tö, thieát bò, haøng hoùa, ghi: (3.1). Soá tieàn haøng uûy thaùc nhaäp khaåu phaûi thanh toaùn hoä vôùi ngöôøi baùn cho beân giao uûy thaùc, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 151 - Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng (Neáu haøng ñang ñi ñöôøng) Nôï TK 1561 - Haøng hoùa (Neáu haøng veà nhaäp kho) Coù TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ngöôøi baùn) ●Tröôøng hôïp nhaän haøng cuûa nöôùc ngoaøi khoâng nhaäp kho chuyeån giao thaúng cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát ngöôøi baùn nöôùc ngoaøi) 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.3.Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäpkhaåu (3.2). Thueá nhaäp khaåu phaûi noäp hoä cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 151 - Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng Nôï TK 1561 - Haøng hoùa Coù TK 3333 - Thueá xuaát, nhaäp khaåu (Chi tieát thueá nhaäp khaåu) ●Tröôøng hôïp nhaän haøng cuûa nöôùc ngoaøi khoâng nhaäp kho chuyeån giao thaúng cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 3333 - Thueá xuaát, nhaäp khaåu (Chi tieát thueá nhaäp khaåu) 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.3.Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäpkhaåu (3.3). Thueá giaù trò gia taêng haøng nhaäp khaåu phaûi noäp hoä cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 151 - Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng Nôï TK 1561 - Haøng hoùa Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp (33312) ●Tröôøng hôïp nhaän haøng cuûa nöôùc ngoaøi khoâng qua nhaäp kho chuyeån giao thaúng cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp (33312). 33
 34. 9/12/2011 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.3.Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäpkhaåu (3.4). Thueá tieâu thuï ñaëc bieät phaûi noäp hoä cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 151 - Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng Nôï TK 1561 - Haøng hoùa Coù TK 3332 - Thueá tieâu thuï ñaëc bieät ●Tröôøng hôïp nhaän haøng cuûa nöôùc ngoaøi khoâng qua nhaäp kho chuyeån giao thaúng cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 3332 - Thueá tieâu thuï ñaëc bieät. 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.3.Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäpkhaåu (3.5). Khi traû haøng cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù vaøo hoùa ñôn GTGT xuaát traû haøng vaø caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 1561 - Haøng hoùa (Giaù trò haøng nhaäp khaåu ñaõ bao goàm caùc khoaûn thueá phaûi noäp) Coù TK 151 - Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng. 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.3.Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäpkhaåu (3.6). Tröôøng hôïp traû haøng cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu chöa noäp thueá GTGT, caên cöù phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä, ghi nhö buùt toaùn 3.5. Sau khi ñaõ noäp thueá GTGT ôû khaâu nhaäp khaåu cho haøng hoùa nhaäp khaåu uûy thaùc, phaûi laäp hoùa ñôn GTGT göûi cho ñôn vò giao uûy thaùc. 34
 35. 9/12/2011 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.3.Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäpkhaåu (4). Ñoái vôùi phí uûy thaùc nhaäp khaåu vaø thueá GTGT tính treân thì phí uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù vaøo hoùa ñôn GTGT vaø caùc chöùng töø lieân quan, keá toaùn phaûn aùnh doanh thu phí uûy thaùc nhaäp khaåu, ghi: Nôï TK 131, 111, 112 (Toång giaù thanh toaùn) Coù TK 511 - Doanh thu baùn haøng (5113) Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.3.Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäpkhaåu (5). Ñoái vôùi caùc khoaûn chi hoä cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu lieân quan ñeán hoaït ñoäng nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu (Phí ngaân haøng, phí giaùm ñònh haûi quan, chi thueâ kho, thueâ baõi, chi boác xeáp vaän chuyeån haøng .), caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) Coù TK 111, 112 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.3.Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäpkhaåu (6). Khi ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu chuyeån traû heát soá tieàn haøng nhaäp khaåu, tieàn thueá nhaäp khaåu, thueá GTGT haøng nhaäp khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät (neáu ñôn vò uûy thaùc nhôø noäp hoä vaøo NSNN caùc khoaûn thueá naøy), vaø caùc khoaûn chi hoä cho hoaït ñoäng nhaäp khaåu uûy thaùc, phí uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù vaøo caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 111, 112 Coù TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) 35
 36. 9/12/2011 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.3.Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäpkhaåu (7). Khi thanh toaùn hoä tieàn haøng nhaäp khaåu vôùi ngöôøi baùn cho ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ngöôøi baùn) Coù TK 112, 144 (8). Khi noäp hoä thueá nhaäp khaåu, thueá GTGT haøng nhaäp khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät vaøo NSNN, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 3331, 3332, 3333 Coù TK 111, 112 4.3 KEÁ TOAÙN NHAÄP KHAÅU UYÛ THAÙC 4.3.3.Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäpkhaåu (9). Tröôøng hôïp ñôn vò nhaän uûy thaùc nhaäp khaåu laøm thuû tuïc noäp thueá nhaäp khaåu, ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu töï noäp caùc khoaûn thueá naøy vaøo NSNN, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, keá toaùn phaûn aùnh soá tieàn ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu ñaõ noäp vaøo NSNN, ghi: Nôï TK 3331, 3332, 3333 Coù TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò uûy thaùc nhaäp khaåu) 4.4 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU TRÖÏC TIEÁP 4.4.1 Khaùi nieäm - laø hoaït ñoäng trao ñoåi haøng hoaù dòch vuï giöõa caùc toå chöùc, caù nhaân Vieät Nam ( nhaø xuaát khaåu ) vôùi caùc toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi ( nhaø nhaäp khaåu ) thoâng qua mua baùn ñaët treân neàn taûng lyù thuyeát veàlôïi theá so saùnh Nhöõng maët haøng xuaát khaåu laø nhöõng maët haøng coù theá maïnh trong nöôùc, coù lôïi theá so saùnh so vôùi haøng hoaù cuøng loaïi cuûa caùc nöôùc khaùc. 36
 37. 9/12/2011 4.4 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU TRÖÏC TIEÁP 4.4.2 Chöùng töø – Soå saùch 4.4.3 Phöông phaùp haïch toaùn 4.4.3.1. Taøi khoaûn söû duïng 4.4.3.2. Ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh - Khi xuaát kho haøng hoùa chuyeån ra beán caûng, beán taøu, ñeå chuaån bò giao haøng cho ngöôøi vaän taûi thì caên cöù vaøo “Phieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä” keøm theo “Leänh ñieàu ñoäng noäi boä”, ghi : Nôï TK 157 Coù TK 1561 4.4 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU TRÖÏC TIEÁP 4.4.3.2. Ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh – Tröôøng hôïp haøng xuaát khaåu ñöôïc mua theo phöông thöùc vaän chuyeån thaúng thì ghi : Nôï TK 157 Nôï TK 133 Coù TK 331 – Khi hoaøn thaønh traùch nhieäm giao haøng, haøng xuaát khaåu ñöôïc xaùc ñònh laø ñaõ baùn thì keá toaùn laäp Hoùa ñôn baùn haøng, phaûn aûnh doanh thu cuûa soá haøng xuaát khaåu theo giaù baùn ñaõ ñöôïc quy ñoåi ra tieàn Vieät Nam theo tyû giaù thöïc teá thôøi ñieåm ghi nhaän doanh thu ñeå ghi : Nôï TK 131 Coù TK 511 Nôï TK 632 Coù TK 157 4.4 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU TRÖÏC TIEÁP 4.4.3.2. Ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh – Caùc phí toån giao nhaän haøng xuaát khaåu, ghi : Nôï TK 641 Nôï TK 133 Coù TK 111, 112 – Thueá xuaát khaåu phaûi noäp, ghi : Nôï TK 511 Coù TK 333 (3333) 37
 38. 9/12/2011 4.4 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU TRÖÏC TIEÁP 4.4.3.2. Ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh – Tröôøng hôïp haøng rôøi cöûa khaåu nhöng chöa ñöôïc tính laø tieâu thuï thì soá thueá xuaát khaåu phaûi noäp ñöôïc phaûn aûnh teân TK 157 nhö laøm moät boä phaän cuûa giaù voán haøng gôûi baùn. – Khi nhaän ñöôïc giaáy baùo coù cuûa ngaân haøng veà khoaûn tieàn haøng ñaõ baùn,ghi Nôï TK 112 (1122) – Theo tyû giaù thöïc teá taïi thôøi ñieåm. Coù TK 131 – Theo tyû giaù ñaõ ghi soå Coù TK 515 – Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi. • Hoaëc ghi: Nôï TK 112 (1122) – Theo tyû giaù thöïc teá taïi thôøi ñieåm. Nôï TK 635 – Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi. Coù TK 131 – Theo tyû giaù ñaõ ghi soå. • Ñoàng thôøi ghi Nôï TK 007 4.4 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU TRÖÏC TIEÁP 4.4.3.2. Ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh – Khi ñöôïc hoaøn laïi thueá GTGT ñaàu vaøo, ghi: Nôï TK 111, 112 Coù TK 133 4.5 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU UÛY THAÙC 4.5.1 Khaùi nieäm Xuaát khaåu uûy thaùc laø moät trong nhöõng phöông thöùc kinh doanh, trong ñoù doanh nghieäp kinh doanh khoâng ñöùng ra tröïc tieáp ñaøm phaùn, kyù keát hôïp ñoàng ngoaïi thöông maø thoâng qua moät ñôn vò xuaát khaåu coù kinh nghieäm trong lónh vöïc naøy kyù keát vaø thöïc hieän hôïp ñoàng ngoaïi thöông thay cho mình 38
 39. 9/12/2011 4.5 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU UÛY THAÙC 4.5.2 Keá toaùn taïi ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu 4.5.2.1 Chöùng töø – Soå saùch 4.5.2.2 Phöông phaùp haïch toaùn (1). Khi giao haøng cho ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 157 - Haøng göûi ñi baùn Coù TK 1561 - Haøng hoùa Coù TK 155 - Thaønh phaåm 4.5 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU UÛY THAÙC 4.5.2. Keá toaùn taïi ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu 4.5.2.2. Phöông phaùp haïch toaùn (2). Khi ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu ñaõ xuaát khaåu haøng cho ngöôøi mua, caên cöù chöùng töø lieân quan, ghi: (2.1). Giaù voán haøng xuaát khaåu, ghi: Nôï TK 632 - Giaù voán haøng baùn Coù TK 157 - Haøng göûi ñi baùn 4.5 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU UÛY THAÙC 4.5.2 Keá toaùn taïi ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu (2.2). Doanh thu haøng xuaát khaåu uûy thaùc, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 511 - Doanh thu baùn haøng 39
 40. 9/12/2011 4.5 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU UÛY THAÙC 4.5.2 Keá toaùn taïi ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu (2.3). Thueá xuaát khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät phaûi noäp, beân nhaän uûy thaùc xuaát khaåu noäp hoä vaøo NSNN, ghi: - Soá thueá xuaát khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät cuûa haøng xuaát khaåu uûy thaùc phaûi noäp, ghi: Nôï TK 511 - Doanh thu baùn haøng Coù TK 3332, 3333. - Khi ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu ñaõ noäp hoä thueá xuaát khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät vaøo NSNN, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 3332, 3333 Coù TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu) - Traû tieàn noäp hoä caùc loaïi thueá cho ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu, ghi: Nôï TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 111, 112. 4.5 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU UÛY THAÙC 4.5.2 Keá toaùn taïi ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu (2.4). Soá tieàn phaûi traû cho ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu veà caùc khoaûn ñaõ chi hoä lieân quan ñeán haøng uûy thaùc xuaát khaåu, ghi: Nôï TK 641 - Chi phí baùn haøng Nôï TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (3388) (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu). 4.5 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU UÛY THAÙC 4.5.2 Keá toaùn taïi ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu (3). Phí uûy thaùc xuaát khaåu phaûi traû cho ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 641 - Chi phí baùn haøng Nôï TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (3388) (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu) 40
 41. 9/12/2011 4.5 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU UÛY THAÙC 4.5.2 Keá toaùn taïi ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu (4). Buø tröø khoaûn tieàn phaûi thu veà haøng xuaát khaåu vôùi khoaûn phaûi traû ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (3388) (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu) (5). Khi nhaän soá tieàn baùn haøng uûy thaùc xuaát khaåu coøn laïi sau khi ñaõ tröø ñi phí uûy thaùc xuaát khaåu vaø caùc khoaûn do ñôn vò nhaän uûy thaùc chi hoä, caên cöù chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 111, 112 Coù TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaát khaåu) 4.5 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU UÛY THAÙC 4.5.3. Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaátkhaåu 4.5.3.1 Chöùng töø – Soå saùch (Nhö 4.5.2.1) 4.5.3.2 Phöông phaùp haïch toaùn 1). Khi nhaän haøng cuûa ñôn vò uûy thaùc xuaát khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: • Nôï TK 003 - Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi 4.5 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU UÛY THAÙC 4.5.3. Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaátkhaåu (2). Khi ñaõ xuaát khaåu haøng, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: (2.1). Soá tieàn haøng uûy thaùc xuaát khaåu phaûi thu hoä cho beân giao uûy thaùc xuaát khaåu, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ngöôøi mua nöôùc ngoaøi) Coù TK 331 - Phaûi traû ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu) - Ñoàng thôøi ghi trò giaù haøng ñaõ xuaát khaåu: Coù TK 003 - Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi 41
 42. 9/12/2011 4.5 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU UÛY THAÙC 4.5.3. Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaátkhaåu (2.2). Thueá xuaát khaåu phaûi noäp hoä cho beân giao uûy thaùc xuaát khaåu, ghi: Nôï TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Keá toaùn chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc) Coù TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (3388 chi tieát phaûi noäp vaøo NSNN) (2.3). Thueá tieâu thuï ñaëc bieät phaûi noäp hoä cho beân giao uûy thaùc xuaát khaåu, ghi: Nôï TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Keá toaùn chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (3388 chi tieát noäp vaøo NSNN) 4.5 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU UÛY THAÙC 4.5.3. Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaátkhaåu (3). Ñoái vôùi phí uûy thaùc xuaát khaåu, vaø thueá GTGT tính treân phí uûy thaùc xuaát khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, keá toaùn phaûn aùnh doanh thu phí uûy thaùc xuaát khaåu, ghi: Nôï TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 511 - Doanh thu baùn haøng (5113) Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp (4). Ñoái vôùi caùc khoaûn chi hoä cho beân uûy thaùc xuaát khaåu (Phí ngaân haøng, phí giaùm ñònh haûi quan, chi vaän chuyeån boác xeáp haøng, .), caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 138 - Phaûi thu khaùc (1388 chi tieát töøng ñôn vò uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 111, 112 4.5 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU UÛY THAÙC 4.5.3. Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaátkhaåu (5). Khi thu hoä tieàn haøng cho beân uûy thaùc xuaát khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 112 - Tieàn göûi ngaân haøng Coù TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ngöôøi mua nöôùc ngoaøi) (6). Khi noäp hoä thueá xuaát khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät cho ñôn vò uûy thaùc xuaát khaåu, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 338 - Phaûi traû, phaûi noäp khaùc (3388 chi tieát phaûi noäp vaøo NSNN) Coù TK 111, 112 42
 43. 9/12/2011 4.5 KEÁ TOAÙN XUAÁT KHAÅU UÛY THAÙC 4.5.3. Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän uûy thaùc xuaátkhaåu (7). Khi ñôn vò uûy thaùc xuaát khaåu thanh toaùn, buø tröø phí uûy thaùc xuaát khaåu, vaø caùc khoaûn chi hoä, caên cöù caùc chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 131 - Phaûi thu cuûa khaùch haøng (Chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 138 - Phaûi thu khaùc (Chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu) (8). Khi chuyeån traû cho ñôn vò uûy thaùc xuaát khaåu soá tieàn haøng coøn laïi sau khi ñaõ tröø ñi phí uûy thaùc xuaát khaåu vaø caùc khoaûn chi hoä, caên cöù chöùng töø lieân quan, ghi: Nôï TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn (Chi tieát cho töøng ñôn vò giao uûy thaùc xuaát khaåu) Coù TK 111, 112. CHÖÔNG 5 KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH DÒCH VUÏ 5.1.KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH NHAØ HAØNG 5.1.1. Ñaëc ñieåm keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh nhaø haøng 5.1.2. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh nhaø haøng 5.1.2.1.Keá toaùn chi phí saûn xuaát haøng töï cheá bieán . Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: caùc loaïi nguyeân lieäu ñeå cheá bieán moùn aên, thöùc uoáng, . . Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông cuûa nhaân vieân tröïc tieáp cheá bieán moùn aên, thöùc uoáng. . Chi phí saûn xuaát chung: – Tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông cuûa nhaân vieân quaûn lyù beáp, nhaân vieân cung öùng – Chi phí phuï lieäu duøng chung. – Coâng cuï, duïng cuï duøng cho vieäc cheá bieán moùn aên, thöùc uoáng. – Khaáu hao TSCD duøng cho vieäc cheá bieán moùn aên, thöùc uoáng. – Chi phí dòch vuï mua ngoaøi: tieàn ñieän, nöôùc, ga, – Chi phí baèng tieàn khaùc. 43
 44. 9/12/2011 5.1.2. Keá toaùn hoaït ñoäng kd nhaø haøng • Phöông phaùp haïch toaùn KEÁ TOAÙN NGUYEÂN VAÄT LIEÄU TRÖÏC TIEÁP - Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp saûn xuaát laø giaù trò cuûa nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp coù maët trong saûn phaåm cheá taïo ra. Ví duï trong moùn gaø haáp caûi beï xanh thì nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp laø gaø, caûi xanh, naám vaø caùc phuï lieäu khaùc. Keá toaùn laäp soå kho cheá bieán ñeå theo doõi nguyeân vaät lieäu ñaõ giao cho boä phaän cheá bieán KEÁ TOAÙN CHI PHÍ NHAÂN COÂNG TRÖÏC TIEÁP - Tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông: BHXH, BHYT, KPCÑ cuûa ngöôøi tröïc tieáp cheá bieán moùn aên uoáng - Löông vaø caùc khoaûn trích theo löông: BHXH, BHYT, KPCÑ cuûa nhaân vieân phuïc vuï cho SXCB tính vaøo CPSXC( nhaân vieân tieáp lieäu, nhaân vieân baûo quaûn kho ). KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛNXUAÁT CHUNG - CPSXC laø chi phí mang tính chaát taùc ñoäng giaùn tieáp SX + Nguyeân lieäu giaùn tieáp + Tieàn coâng củøa löïc löôïng giaùn tieáp quaûn lyù SXCB + CP coâng cuï , duïng cuï xuaát duøng + Chi Phí Khaáu HaoTSCÑ + Dòch vuï mua ngoaøi: nhieân lieäu, ñieän nöôùc + Chi phí baèng tieàn khaùc 5.1.2. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh nhaø haøng TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM - Cuoái thaùng taäp hôïp caùc yeáu toá chi phí SX ñeå tính giaù thaønh Saûn PhaåmCheá Bieán + PP Keâ KhaiThöôøng Xuyeân, TK154”CPSXKDDD”, Taøi Khoaûn coù soá dö nôï + PPKKÑK, TK631 “giaù thaønh saûn xuaát”, Taøi khoaûn quaûn lyù khoâng coù soá dö - Gía thaønh saûnphaåm: Giaù thaønh saûn phaåm = SPDDÑK + CPSXtrong kyø - SPDDCK – Pheá lieäu, khoaûn ñöôïc boài thöôøng Nhaø haøng thöôøng khoâng co ùsaûn phaåm dô ûdang cuoái kyø 44
 45. 9/12/2011 5.1.2. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh nhaø haøng 5.1.2.2.Keá toaùn tieâu thuï vaø tính keát quaû kinh doanh nhaø haøng a/. Phöông thöùc baùn haøng vaø chöùng töø - Giao haøng vaø thu tieàn tröïc tieáp - Phöông thöùc baùn veù - Phöông thöùc theo ñôn ñaët haøng - Phöông thöùc ghi ngay hoùa ñôn baùn leû b/. Chöùng töø: hoaù ñôn GTGT, hoaù ñôn thoâng thöôøng, baùo caùo baùn haøng, giaáy noäp tieàn, baûng phaân boå 5.1.2. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh nhaø haøng 5.1.2.2.Keá toaùn tieâu thuï vaø tính keát quaû kinh doanh nhaø haøng c/. Soå saùch: soå caùi taøi khoaûn, soå chi tieát doanh thu baùn haøng d/. Taøi khoaûn söû duïng • TK 5111 doanh thu baùn haøng mua saün, TK 5112 doanh thu baùn haøng töï cheá bieán, TK 521, 512, 532, 531,911, 421 • TK 632, 641(chi phí lieân quan ñeán vieäc thuùc ñaåy baùn haøng : quaø löu nieäm, chi phí phuïc vuï ), 642 5.1.2. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh nhaø haøng e/. Phöông phaùp haïch toaùn - Taäp hôïp chi phí Baùn Haøng(CPBH)&Quûan Lyù Doanh Nghieäp(CPQLDN) caàn thöïc hieän cho chính xaùc. Nhöõng chi phí coù lieân quan ñeán vieäc thuùc ñaåy baùn haøng haïch toaùn vaøo chi phí baùn haøng. Ví duï: quaø löu nieäm taëng khaùch khi toå chöùc ñaùm tieäc, chi phí phuïc vuï Neáu nhaø haøng coù thu phí phuïc vuï theo doanh thu vaø tính chi phí rieâng thì keá toùan phaûi chi tieát phí töông öùng vôùi doanh thu phuïc vuï - Caàn theo doõi rieâng chi tieát Keát Quûa Kinh Doanh cho töøng loaïi haøng mua saün vaø haøng töï cheá bieán, theo doõi chi phí rieâng cho töøng loaïi doanh thu hoaëc taäp hôïp chung roài phaân boå CPBH&CPQLDN cho doanh thu töøng loaïi. Tieâu thöùc phaân boå tuøy thuoäc vaøo ñaëc ñieåm nhaø haøng kinh doanh, sao cho nguyeân taéc chi phí töông öùng vôùi doanh thu hôp lyù nhaát, keá toaùn thöøông choïn doanh thu thöïc teá hoaëc chi phí phaùt sinh thöïc teá taïi moãi boä phaän ñeå laøm tieâu thöùc phaân boå. CPBH phaân boå cho haøng töï cheá=(CPBH/Toång doanh thu thöïc te)áxDT haøng töï cheá thöïc teá 45
 46. 9/12/2011 5.2.KEÁ TOAÙN KINH DOANH KHAÙCH SAÏN 5.2.1. Ñaëc ñieåm kinh doanh khaùch saïn 5.2.1.1.Toåchöùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùch saïn - Dòch vuï cho thueâ phoøng nguû - Dòch vuï ñi keøm: giaët uûi, aåm thöïc, baõi xe, xoa boùp, baùn haøng löu nieäm, vuõ tröøông 5.2.1.2. Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng kinh doanh khaùch saïn - Chí phí thueâ ngoaøi vaø khaáu hao TSCÑ lôùn - Chi phí phoøng cho thueâ coù theå coù chi phí dôû dang cuoái kyø 5.2.KEÁ TOAÙN KINH DOANH KHAÙCH SAÏN 5.2.2. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh khaùch saïn 5.2.2.1.Keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh dòch vuï - Chi phí saûn xuaát bao goàm ba yeáu toá chi phí: chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp SX, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp SX, vaø chi phí SX chung. - Cho thueâ phoøng, chi phí tröïc tieáp nhö nguyeân vaät lieäu, tieàn coâng coù giaù trò nhoû, chi phí thueâ ngoaøi,chi phí Sxchung phaùt sinh raát lôùn - Ñeå quaûn lyù chi phí coù hieäu quaû, keá toaùn xaùc ñònh chi phí ñònh möùc cho töøng loaïi phoøng tính theo töøng ngaøy ñeâm cho thueâ, cuõng nhö chi phí ñònh möùc caùc hoaït ñoäng dòch vuï khaùc keøm theo. - Chi phí dòch vuï dôû dang = soá ngaøy thöïc teá khaùch ñaõ ôû * chi phí ñònh möùc ngaøy ñeâm phoøng khaùch ñang ô ûdôû dang 5.2.KEÁ TOAÙN KINH DOANH KHAÙCH SAÏN 5.2.2.1.Keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát, giaùthaønh Phöông phaùp keá toaùn chi phí SX vaø tính giaù thaønh dòch vuï cuûa khaùch saïn - Keá toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp SX, phuïc vuï: Nguyeân vaät lieäu chính duøng cho quy trình phuïc vuï phoøng bao goàm caùc vaät tö, nguyeân vaät lieäu trang bò cho phoøng ñeå khaùch löu truù söû duïng nhö : xaø boâng,daàu goäi, thuoác taåy . Taøi khoaûn söû duïng: 152(nguyeân lieäu vaät lieäu),611(mua haøng), 621(chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp - khoâng coù soá dö ) 46
 47. 9/12/2011 5.2.2.1.Keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát, giaùthaønh - Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp bao goàm: löông, phuï caáp, baûo hieåm XH, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn cuûa nhaân vieân tröïc tieáp phuïc vuï: nhaân vieân phuïc vuï buoàng. Taøi khoaûn söû duïng: 622 (chi phí nhaân coâng tröïc tieáp) – khoâng coù soá dö 5.2.2.1.Keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát, giaùthaønh - Keá toaùn chi phí SX chung: nguyeân vaät lieäu giaùn tieáp tham gia qui trình taïo ra saûn phaåm phoøng, löông cuûa ngöôøi quaûn lyù tröïc tieáp, löông cuûa nhaân vieân phuïc vuï nhö tieáp taân, porter,quaûn gia, chi phí coâng cuï, khaáu hao TSCD, nhieân lieäu , chi phí baèng tieàn khaùc. Taøi khoaûn söû duïng: 627(chi phí Sx chung) khoâng coù soá dö. - Cuoái thaùng taäp hôïp caùc chi phí keå treân vaøo taøi khoaûn 154 – CPSXKDDD(p/p keâ khai thöôøng xuyeân) hay taøi khoaûn 631 – GTSX(P/P kieåm keâ ñònh kyø). 5.2.KEÁ TOAÙN KINH DOANH KHAÙCH SAÏN 5.2.2.2.Keá toaùn doanh thu ,chi phí quaûn lyù DN vaø keát quaû kinh doanh - Doanh thu tính thueá cuûa khaùch saïn laø doanh thu thöïc thu töøkhaùch thanh toaùn - Tuøy loaïi hình phuïc vuï trong khaùch saïn ñeå tính thueá GTGT hay thueá tieâu thuï ñaëc bieät - Taäp hôïp chi phí baùn haøng töông öùng vôùi doanh thu ñeå tính keát quaû kinh doanh cho töøng loaïi hình phuïc vuï. Choïn tieâu thöùc phaân boå CPQLDN cho phuø hôïp vôùi thöïc teá hoaït ñoäng cuûa KS. Phaân boå cho töøng loaïi hình hoaït ñoäng theo: doanh thu, löông cô baûn - Hoaït ñoäng mua baùn haøng mua saün vaø taïi KS laø hoaït ñoäng kinh doanh ôû nhaø haøng, shop baùn haøng löu nieäm, baùn haøng nöôùc uoáng taïi phoøng 47
 48. 9/12/2011 5.2.KEÁ TOAÙN KINH DOANH KHAÙCH SAÏN 5.2.2.2.Keá toaùn doanh thu ,chi phí quaûn lyù DN vaø keát quaû kinh doanh Phöông phaùp keá toaùn chi phí quaûn lyù doanh nghieäp vaø tính keát quaû kinh doanh - Cuoái thaùng taäp hôïp chi phí quaûn lyù doanh nghieäp laø nhöõng chi phí söû duïng ñeå duy trì hoaït ñoäng cho toaøn doanh nghieäp nhaèm vaøo coâng taùc quaûn lyù: löông cuûa nhaø quaûn lyù giaùn tieáp, chi phí vaên phoøng phaåm, KHTSCD - Phaân boå cho doanh thu cuûa töøng loaïi hình phuïc vuï sao cho chiphí ñi vôùi doanh thu moät caùch hôïp lyù nhaát. 5.3. KEÁ TOAÙN KINH DOANH DU LÒCH 5.3.1. Ñaëc ñieåm kinh doanh du lòch + Caùc dòch vuï du lòch khaùc chuû yeáu duøng lao ñoäng cuûa nhaân vieân phuïc vuï keát hôïp vôùi vieäc söû duïng trang thieát bò vaø moät soá nguyeân lieäu khaùc ñeå taïo ra saûn phaåm du lòch ña daïng vaø phong phuù + Caùch tính thueá GTGT theo töøng dòch vuï du lòch cuõng khaùc nhau, ví duï du lòch trong nöôùc thì phaûi tính thueá GTGT treân toång doanh thu troïn goùi tuor du lòch, nhöng du lòch nöôùc ngoaøi thì khoâng tính phaàn doanh thu dòch vuï thöïc hieän ôû nöùôc ngoaøi . 5.3. KEÁ TOAÙN KINH DOANH DU LÒCH 5.3.2. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh du lòch 5.3.2.1.Keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh dòch vuï A. Noäi dung chi phí tröïc tieáp tính vaøo gía thaønh töøng dòch vuï Caùc chi phí tính tröïc tieáp vaøo gía thaønh cuûa töøng loaïi dòch vuï, khoâng tính vaøo CPQLDN. Neáu ñoù laø chi phí nguyeân lieäu tröïc tieáp thì haïch toùan vaøo TK 621, tieàn coâng tröïc tieáp haïch toùan vaøo TK 622, caùc chi phí coøn laïi trong quaù trình taïo ra dòch vuï haïch toaùn vaøo TK 627. 48
 49. 9/12/2011 5.3.2. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh du lòch 5.3.2.1.Keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh dòch vuï B. Kinh doanh höôùng daãn du lòch + Tieàn traû cho caùc khoûan aên, uoáng, nguû, tieàn thueâ phöông tieän ñi lai, veù ño,ø phaø, tieàn veù vaøo cöûaï caùc di tích, danh lam thaéng caûnh tính vaøo chi phí vaät lieäu tröïc tieáp + Tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông nhö BHXH, BHYT, KPCÑ cuûa nhaân vieân höôùng daãn du lòch tính vaøo chi phí nhaân coâng tröïc tieáp + Chi phí tröïc tieáp khaùc nhö coâng taùc phí cuûa höôùng daãn vieân, chi phí giao dòch kyù keát hôïp ñoàng du lòch, hoa hoàng moâi giôùi tính vaøo CPSXC + Tính giaù thaønh tuor theo phöông phaùp ñôn ñaët haøng 5.3.2. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh du lòch 5.3.2.1.Keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh dòch vuï C.Kinh doanh vaän chuyeån du lòch + Chi phí vaät lieäu tröïc tieáp nhö nhieân lieäu, daàu moû vaø caùc phuï tuøng thay theá khaùc + Chi phí tieàn coâng tröïc tieáp nhö tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông nhö BHXH, BHYT, KPCÑ cuûa nhaân vieân laùi xe vaø phuï laùi xe, caùc khoaûn phuï caáp tính vaøo löông + Caùc chi phí tính vaøo CPSXC nhö: - Khaáu hao phöôngtieän vaän taûi - Trích tröôùc chi phí voû ruoät xe - Chi phí söûa chöõa phöông tieän vaän chuyeån - Leä phí giao thoâng - Tieàn mua baûo hieåm xe - Moät soá chi phí khaùc nhö thieät haïi do ñuïng xe vaø caùc khoaûn boài thöôøng thieät haïi 5.3.2. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh du lòch Noäi dung chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp ôû caùc ñôn vò kinh doanh du lòch laø chi phí quaûn ly haønh chính vaø nhöõng chi phí coù tính chaát chung trong toaøn ñôn vò, bao goàm: - Chi phí duy trì boä maùy quaûn lyù cuûa DN nhö tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông nhö BHXH, BHYT, KPCÑ cuûa nhaân vieân quaûn lyù DN( nhaân vieân caùc phoøng ban, ban giaùm ñoác, baûo veä DN, ), caùc khoaûn phuï caáp tính vaøo löông - Chi phí coâng cuï duïng cuï duøng chung cho DN - KHTSCÑ duøng chung cho doanh nghieäp - Chi phí söûa chöõa TSCÑ duøng chung cho DN - Chi phí veà tuyeân truyeàn quaûng caùo, giôùi thieäu saûn phaåm - Chi phí noäp caáp treân - Chi phí dòch vuï mua ngoaøi nhö ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi, fax, - Chi phí chung khaùc nhö giao teá, 49
 50. 9/12/2011 5.4 KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH VAÄN TAÛI 5.4.1.Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng kinh doanh vaän taûi Doanh nghieäp vaän taûi quaûn lyù quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh theo nhieàu khaâu khaùc nhau nhö giao dòch, hôïp ñoàng vaän chuyeån haøng hoaù hoaëc haønh khaùch, thanh toaùn hôïp ñoàng, laäp keá hoaïch ñieàu vaän vaø kieåm tra tình hình thöïc hieän keá hoaïch ñieàu vaän. Saûn phaåm vaän taûi khoâng coù hình thaùi hieän vaät, ñôn vò tính saûn phaåm laø taán.km vaän taûi haøng hoùa hoaëc ngöôøi.km vaän chuyeån haønh khaùch 5.4 KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH VAÄN TAÛI 5.4.2. Keá toaùn hoaït ñoäng kinh doanh vaän taûi 5.4.2.1 Keá toaùn taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm vaän taûi A.Noäi dung chi phí * Chi phí vaän taûi oâtoâ * Chi phí vaän taûi ñöôøng thuûy * Chi phí ñôn vò boác xeáp 5.4 KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH VAÄN TAÛI 5.4.2.1 Keá toaùn taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm vaän taûi B. Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí vaän taûi Đoái töôïng taäp hôïp chi phí vaän taûi laø caùc ñoaøn taøu, ñoaøn xe, ñoäi taøu, ñoäi xe. Rieâng ñoái vôùi vaän taûi ñöôøng saét ñöôïc taäp hôïp rieâng theo töøng boä phaän vaø theo khoaûn muïc chi phí theo ngaønh quy ñònh 50
 51. 9/12/2011 5.4 KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH VAÄN TAÛI 5.4.2.1 Keá toaùn taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm vaän taûi C. Phöông phaùp taäp hôïp chi phí vaän taûi * Phöông phaùp taäp hôïp chi phí tröïc tieáp Chi phí tröïc tieáp laø nhöõng khoaûn chi phí coù lieân quan tröïc tieáp ñeán ñoái töôïng taäp hôïp chi phí vaø coù theå haïch toaùn tröïc tieáp cho töøng ñoái töôïng Haøng ngaøy, khi caùc khoaûn chi phí tröïc tieáp phaùt sinh lieân quan tröïc tieáp ñeán ñoái töôïng naøo, keá toaùn phaûi caên cöù vaøo thöù töø ñeå haïch toaùn tröïc tieáp cho ñoái töôïng ñoù treân caùc soå keá toaùn toång hôïp vaø keá toaùn chi tieát. 5.4 KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH VAÄN TAÛI 5.4.2.1 Keá toaùn taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm vaän taûi C. Phöông phaùp taäp hôïp chi phí vaän taûi * Phöông phaùp taäp hôïp vaø phaân boå chi phí chung • Chi phí chung laø nhöõng khoaûn chi phí lieân quan ñeán nhieàu ñoái töôïng, caàn phaûi toång hôïp ñeå cuoái thaùng phaân boå do caùc ñoái töôïng theo tieâu chuaån thích hôïp. • Trình töï taäp hôïp vaø phaân boå chi phí chung nhö sau : 5.4 KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH VAÄN TAÛI 5.4.2.1 Keá toaùn taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm vaän taûi C. Phöông phaùp taäp hôïp chi phí vaän taûi * Phöông phaùp taäp hôïp vaø phaân boå chi phí chung Böôùc 1 : Taäp hôïp chi phí chung, lieân quan ñeán nhieàu ñoái töôïng Böôùc 2 : Löïa choïn tieâu chuaån phaân boå vaø phaân boå theo töøng noäi dung chi phí cho töøng ñoái töôïng chòu chi phí 51
 52. 9/12/2011 5.4 KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH VAÄN TAÛI 5.4.2.1 Keá toaùn taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm vaän taûi Haïch toaùn chi phí saêm loáp trong doanh nghieäp vaän taûi * Phöông phaùp 1 : caên cöù vaøo toång soá tieàn öôùc tính cuûa caùc boä saêm loáp vaø thôøi gian söû duïng cuûa chuùng ñeå tính chi phí cho moät thaùng hoaëc moät kyø tính giaù thaønh Soá trích tröôùc chi phí saêm loáp =Toång soá tieàn öôùc tính/Soá thaùng söû duïng 5.4 KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH VAÄN TAÛI 5.4.2.1 Keá toaùn taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm vaän taûi Haïch toaùn chi phí saêm loáp trong doanh nghieäp vaän taûi * Phöông phaùp 2 : caên cöù vaøo ñònh möùc chi phí saêm loáp cho 1KM (100km, 1000km) xe chaïy treân tuyeán ñöôøng tieâu chuaån loaïi 1 vaø soá km xe chaïy thöïc teá trong thaùng vôùi heä soá quy ñoåi töø ñöôøng loaïi 1 ñeå aùp duïng cho caùc phöông tieän chaïy treân caùc loaïi ñöôøng khaùc nhau : 5.4 KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH VAÄN TAÛI 5.4.2.1 Keá toaùn taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm vaän taûi Haïch toaùn chi phí saêm loáp trong doanh nghieäp vaän taûi - Caên cöù soá lieäu trích tröôùc chi phí saêm loáp vaøo chi phí dòch vuï vaän taûi: Nôï TK 627 – Chi phí saûn xuaát chung (chi tieát vaän taûi haøng hoùa vaø vaän taûi haønh khaùch) Coù TK 335 – Chi phí phaûi traû - Khi thöïc teá phaùt sinh veà chi phí saêm loáp Nôï TK 335 – Chi phí phaûi traû Coù TK 152, 111, 112 - Cuoái kyø neáu khoaûn trích tröôùc lôùn hôn chi phí thöïc teá phaùt sinh: Khoaûn cheânh leäch Nôï TK 335 – Chi phí phaûi traû Coù TK 627 – Chi phí saûn xuaát chung Ngöôïc laïi neáu khoaûn trích tröôùc nhoû hôn chi phí thöïc teá phaùt sinh: Nôï TK 627 – Chi phí saûn xuaát chung Coù TK 335 Khoaûn cheânh leäch 52
 53. 9/12/2011 Ñoái töôïng vaø phöông phaùp tính giaù thaønh vaän taûi Ñoái vôùi vaän taûi haøng hoùa thöôøng laø Taán.km haøng hoaù vaän chuyeån, ñoái vôùi vaän taûi haønh khaùch laø ngöôøi.km haønh khaùch vaän chuyeån * Phöông phaùp tính giaù thaønh giaûn ñôn Phöông phaùp tính giaù thaønh theo ñôn ñaët haøng Toång giaù Chi phí nhieân lieäu Chi phí vaän taûi Chi phí thaønh saûn Coøn ôû phöông tieän + phaùt sinh - nhieân lieäu = Phaåm Ñaàu kyø trong kyø coøn ôû phöông tieän cuoái kyø Giaù thaønh ñôn vò saûn phaåm vaän taûi=Toång giaù thaønh saûn phaåm/Khoái löôïng vaän taûi hoaøn thaønh Ñoái töôïng vaø phöông phaùp tính giaù thaønh vaän taûi – Phöông phaùp naøy thöôøng aùp duïng vôùi nhöõng doanh nghieäp vaän taûi haønh khaùch vaø vaän taûi haøng hoaù trong tröôøng hôïp nhaän vaän chuyeån haønh khaùch ñi tham quan, du lòch hoaëc vaän chuyeån haøng choïn theo loâ haøng treân cô sôû caùc hôïp ñoàng ñaõ kyù keát. – Do ñaëc ñieåm cuûa saûn phaåm vaän taûi khoâng coù hình thaùi hieän vaät neân giaù thaønh saûn phaåm vaän taûi hoaøn thaønh ñöôïc keát chuyeån sang TK 632- Giaù voán haøng baùn . Nôï TK 632 – Giaù voán haøng baùn Coù TK 154 – Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang CHÖÔNG 6 KEÁ TOAÙN DOANH NGHIEÄP XAÂY DÖÏNG 53
 54. 9/12/2011 6.1. ÑAËC ÑIEÅM NGAØNH XAÂY DÖÏNG 6.1.1. Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng kinh doanh xaây döïng - Saûn phaåm xaây laép ñöôïc tieâu thuï theo giaù döï toaùn hoaëc giaù thoaû thuaän vôùi chuû ñaàu tö töø tröôùc. Saûn phaåm xaây laép coá ñònh taïi nôi saûn xuaát, coøn caùc ñieàu kieän saûn xuaát phaûi di chuyeån theo ñòa ñieåm ñaët saûn phaåm - Toå chöùc saûn xuaát trong caùc doanh nghieäp xaây laép ôû nöôùc ta hieän nay phoå bieán theo phöông thöùc “khoaùn goïn” caùc coâng trình, haïng muïc coâng trình, khoái löôïng hoaëc coâng vieäc cho caùc ñôn vò trong noäi boä doanh nghieäp ( ñoäi, xí nghieäp ). Trong giaù khoaùn goïn, khoâng chæ coù tieàn löông coøn coù ñuû caùc chi phí vaät lieäu, coâng cuï duïng cuï thi coâng, chi phí chung cuûa boä phaän nhaän khoaùn 6.1. ÑAËC ÑIEÅM NGAØNH XAÂY DÖÏNG 6.1.2. Ñaëc ñieåm haïch toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm xaây laép - Chi phí ñöôïc phaân tích theo töøng khoaûn muïc, töøng haïng muïc coâng trình, töøng coâng trình cuï theå. Qua ñoù thöôøng xuyeân so saùnh, kieåm tra vieäc thöïc hieän döï toaùn chi phí - Ñoái töôïng haïch toaùn chi phí laø caùc coâng trình, haïng muïc coâng trình, caùc ñôn ñaët haøng, caùc giai ñoaïn haïng muïc hay nhoùm haïng muïc - Giaù thaønh coâng trình laép ñaët thieát bò khoâng bao goàm giaù trò baûn thaân thieát bò do chuû ñaàu tö ñöa vaøo ñeå laép ñaët - Gía thaønh coâng taùc xaây döïng vaø laép ñaët keát caáu bao goàm giaù trò vaät keát caáu vaø giaù trò thieát bò keøm theo nhö caùc thieát bò veä sinh, thoâng gioù, söôûi aám, ñieàu hoøa nhieät ñoä, thieát bò truyeàn daãn 6.1. ÑAËC ÑIEÅM NGAØNH XAÂY DÖÏNG 6.1.2. Ñaëc ñieåm haïch toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm xaây laép – Phöông phaùp taäp hôïp chi phí : taäp hôïp theo töøng saûn phaåm hay ñôn ñaët haøng hoaëc nhoùm saûn phaåm hay caùc giai ñoaïn, khoái löôïng coâng taùc xaây laép coù giaù trò döï toaùn rieâng – Phöông phaùp tính giaù thaønh : phöông phaùp tröïc tieáp, heä soá hoaëc tæ leä, phöông phaùp toång coäng chi phí vaø phöông phaùp keát hôïp • Ñaùnh giaù saûn phaåm xaây laép dôû dang cuoái kyø phuï thuoäc vaøo phöông thöùc thanh toaùn + Ñoái vôùi haïng muïc coâng trình ñöôïc qui ñònh thanh toaùn sau khi hoaøn thaønh toaøn boä, giaù trò saûn phaåm dôû dang laø toång soá chi phí phaùt sinh töø luùc khôûi coâng ñeán thôøi ñieåm ñoù + Tröôøng hôïp thanh toaùn theo giai ñoaïn coâng vieäc hoaëc khoái löôïng coâng taùc xaây laép rieâng bieät coù giaù trò döï toaùn rieâng, giaù trò saûn phaåm dôû dang laø giaù trò coâng vieäc hoaëc khoái löôïng xaây laép chöa hoaøn thaønh hoaëc ñaõ hoaøn thaønh nhöng chöa baøn giao luùc cuoái kyø treân cô sôû bieân baûn kieåm keâ xaùc ñònh theo chi phí saûn xuaát thöïc teá hay ñònh möùc 54
 55. 9/12/2011 6.2. KEÁ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG XAÂY DÖÏNG 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.1. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép a. Chi phí nguyeân, vaät lieäu tröïc tieáp ( tröø vaät lieäu duøng cho maùy thi coâng ) - Xuaát kho vaät lieäu söû duïng tröïc tieáp cho hoaït ñoäng xaây laép Nôï TK 621(chi tieát ñoái töôïng) / Coù TK 152(chi tieát vaät lieäu) - Thu mua nguyeân vaät lieäu chuyeån ñeán taän coâng trình khoâng qua kho, söû duïng tröïc tieáp cho hoaït ñoäng xaây laép Nôï TK 621(chi tieát ñoái töôïng) Nôï TK 133(1331) Coù TK 111,112,141(1412)”taïm öùng vaät tö, haøng hoaù”,331 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.1. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép a. Chi phí nguyeân, vaät lieäu tröïc tieáp - Taïm öùng chi phí ñeå thöïc hieän giaù trò khoaùn xaây laép noäi boä ( boä phaän nhaän khoaùn khoâng coù keá toaùn rieâng), khi quyeát toaùntaïm öùng veà khoái löôïng xaây laép noäi boä hoaøn thaønh ñaõ baøn giao ñöôïc duyeät Nôï TK 621(chi tieát ñoái töôïng) Coù TK 141(1413) “taïm öùng chi phí giao khoaùn xaây laép noäi boä” - Vaät lieäu duøng khoâng heát nhaäp kho hay baùn thu hoài Nôï TK 111,112,152 / Coù TK 621(chi tieát ñoái töôïng) 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.1. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép - Cuoái kyø, keát chuyeån hoaëc phaân boå giaù trò nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp theo töøng coâng trình, haïng muïc coâng trình Nôï TK 154(1541. Chi tieát ñoái töôïng) / Coù TK 621(chi tieát ñoái töôïng) 55
 56. 9/12/2011 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.1. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép b. Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp - Tieàn löông phaûi traû cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát trong danh saùch doanh nghieäp quaûn lyù vaø lao ñoäng thueâ ngoaøi, chi tieát theo töøng ñoái töôïng Nôï TK 622(chi tieát ñoái töôïng) Coù TK 334(3341) Phaûi traû cho coâng nhaân trong danh saùch doanh nghieäp quaûn lyù Coù TK 334(3342, 111 ) Traû cho lao ñoäng thueâ ngoaøi - Taïm öùng chi phí ñeå thöïc hieän giaù trò khoaùn xaây laép noäi boä ( boä phaän nhaän khoaùn khoâng coù keá toaùn rieâng), khi quyeát toaùntaïm öùng veà khoái löôïng xaây laép noäi boä hoaøn thaønh ñaõ baøn giao ñöôïc duyeät Nôï TK 622(chi tieát ñoái töôïng) / Coù TK 141(1413) - Keát chuyeån chi phí nhaân coâng tröïc tieáp cuoái kyø Nôï TK 154(1541. Chi tieát ñoái töôïng) / Coù TK 622(chi tieát ñoái töôïng) 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.1. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép c. Chi phí söû duïng maùy thi coâng - Maùy thi coâng thueâ ngoaøi + Nôï TK 623(6237) Nôï TK 133(1331) Coù TK 331,111,112 + Nôï TK 154(1541. Chi tieát ñoái töôïng) /Coù TK 623(6237) 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.1. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép c. Chi phí söû duïng maùy thi coâng - Töøng ñoäi xaây laép coù maùy thi coâng rieâng + Taäp hôïp chi phí vaät lieäu Nôï TK 623(6232) / Coù TK 152,111,112 + Taäp hôïp chi tieàn löông cuûa coâng nhaân ñieàu khieån vaø phuïc vuï maùy thi coâng Nôï TK 623(6231) / Coù TK 3341,3342,111 + Caùc chi phí khaùclieân quan ñeán boä phaän maùy thi coâng trong töøng ñoäi (khaáu hao, söûa chöõa maùy thueâ ngoaøi, ñieän, nöôùc, chi phí baèng tieàn khaùc ) Nôï TK 623(chi tieát tieåu khoaûn) Nôï TK 133(1331) (Neáu coù) Coù TK 214, 152, 111, 112 56
 57. 9/12/2011 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.1. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép - Töøng ñoäi xaây laép coù maùy thi coâng rieâng + Taïm öùng chi phí ñeå thöïc hieän giaù trò khoaùn xaây laép noäi boä ( boä phaän nhaän khoaùn khoâng coù keá toaùn rieâng), khi quyeát toaùntaïm öùng veà khoái löôïng xaây laép noäi boä hoaøn thaønh ñaõ baøn giao ñöôïc duyeät Nôï TK 623 / Coù TK 141(1413) + Keát chuyeån chi phí maùy thi coâng cho töøng ñoái töôïng cuoái kyø Nôï TK 154(1541. Chi tieát ñoái töôïng) /Coù TK 623 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.1. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép - Coâng ty toå chöùc ñoäi maùy thi coâng rieâng Toaøn boä chi phí lieân quan tröïc tieáp ñeán ñoäi maùy thi coâng ñöôïc taäp hôïp rieâng treân caùc taøi khoaûn 621, 622, 627. Cuoái kyø, toång hôïp chi phí vaøo TK 154(1543). Chi tieát ñoäi maùy thi coâng) ñeå tính giaù thaønh ca maùy hoaëc giôø maùy, töø ñoù xaùc ñònh giaù trò maø ñoäi maùy thi coâng phuïc vuï cho töøng coâng trình, haïng muïc theo giaù thaønh ca maùy hoaëc giôø maùyvaø khoái löôïng ca maùy hoaëc giôø maùy phuïc vuï cho töøng ñoái töôïng 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.1. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép d. Chi phí saûn xuaát chung - Phaûi traû tieàn löông cho nhaân vieân quaûn lyù ñoäi; tieàn aên ca cuûa ñoäi Nôï TK 627(6271) / Coù TK 334 - Trích kinh phí coâng ñoaøn, Baûo hieåm xaõ hoäi, Baûo hieåm y teá Nôï TK 627(6271) / Coù TK 338 - Toång hôïp chi phí vaät lieäu, coâng cuï xuaát duøng cho töøng ñoäi Nôï TK 627(6272, 6273) / Coù TK 152, 153 57
 58. 9/12/2011 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.1. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép d. Chi phí saûn xuaát chung - Trích khaáu hao maùy moùc, thieát bò söû duïng cho töøng ñoäi Nôï TK 627(6274) / Coù TK 214 - Caùc chi phí theo döï toaùn Nôï TK 627 (Chi tieát töøng khoaûn) / Coù TK 242, 335 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.1. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép d. Chi phí saûn xuaát chung - Caùc chi phí khaùc (ñieän, nöôùc, söûa chöõa, dòch vuï mua ngoaøi khaùc ) Nôï TK 627 (Chi tieát tieåu khoaûn) Nôï TK 133(1331) Coù TK 331, 111, 112 - Caùc khoaûn thu hoài ghi giaûm chi phí Nôï TK 152, 111, 112 / Coù TK 627 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.1. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép d. Chi phí saûn xuaát chung - Taïm öùng chi phí ñeå thöïc hieän giaù trò khoaùn xaây laép noäi boä Nôï TK 627 / Coù TK 141(1413) - Phaân boå chi phí cho töøng ñoái töôïng Nôï TK 154(Chi tieát ñoái töôïng) / Coù TK 627(Chi tieát boä phaän) 58
 59. 9/12/2011 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.1. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép e. Toång hôïp chi phí saûn xuaát, tính giaù thaønh - Toång hôïp chi phí saûn xuaát Nôï TK 154(1541. Chi tieát ñoái töôïng) Coù TK 621(Chi tieát ñoái töôïng) Coù TK 622(Chi tieát ñoái töôïng) Coù TK 623(Chi tieát ñoái töôïng) Coù TK 627(Chi tieát boä phaän) 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.1. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép e. Toång hôïp chi phí saûn xuaát, tính giaù thaønh - Doanh nghieäp laø nhaø thaàu chính, khi nhaän baøn giao khoái löôïng xaây laép hoaøn thaønh töø nhaø thaàu phuï : Nôï TK 154(1541. Chi tieát ñoái töôïng) Gía trò baøn giao chöa xaùc ñònh tieâu thuï Nôï TK 632 Gía trò baøn giao ñaõ xaùc ñònh tieâu thu,ï ñöôïc beân ñoái taùc nghieäm thu Nôï TK 133(1331) Coù TK 331(3312) Soá tieàn phaûi traû cho nhaø thaàu phuï 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.1. Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh coâng trình xaây laép e. Toång hôïp chi phí saûn xuaát, tính giaù thaønh Toång giaù thaønh saûn xuaát coâng trình xaây laép hoaøn thaønh - Nôï TK 632 Gía trò coâng trình hoaøn thaønh baøn giao cho chuû ñaàu tö Nôï TK 155 Gía trò saûn phaåm xaây laép chôø tieâu thuï Nôï TK 241(2412) Gía thaønh coâng trình laùn traïi, nhaø ôû taïm, coâng trình phuï trôï coù nguoàn voán ñaàu tö rieâng trong doanh nghieäp Coù TK 154(1541. Chi tieát ñoái töôïng) 59
 60. 9/12/2011 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.2 Haïch toaùn thieät haïi trong saûn xuaát - Thieät haïi do phaù ñi laøm laïi, coù 2 tröôøng hôïp + Thieät haïi do ñôn vò xaây laép gaây ra Nôï TK 111, 152 giaù trò pheá lieäu thu hoài Nôï TK 1388, 334 giaù trò do caù nhaân phaûi boài thöôøng Nôï TK 632 thieät haïi tính vaøo giaù voán haøng baùn Nôï TK 811 thieät haïi tính vaøo chi phí khaùc Coù TK 138(1381 – Thieät haïi phaù ñi laøm laïi) Gía trò thieät haïi + Do chuû ñaàu tö yeâu caàu vaø chòu boài thöôøng Nôï TK 111, 152 giaù trò pheá lieäu thu hoài Nôï TK 131 giaù trò chuû ñaàu tö ñoàng yù boài thöôøng Coù TK 138(1381) 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.2.2 Haïch toaùn thieät haïi trong saûn xuaát - Thieät haïi phaùt sinh trong thôøi gian baûo haønh saûn phaåm + Baûo haønh do doanh nghieäp töï laøm caùc chi phí phaùt sinh taäp hôïp treân caùc taøi khoaûn 621, 622, 623, 627 vaø khi hoaøn thaønh chi phí naøy toång hôïp treân TK 154(1544), sau ñoù keát chuyeån nhö sau Nôï TK 641(6415) chi phí baûo haønh phaùt sinh nhoû khoâng trích tröôùc Nôï TK 242 khoâng trích tröôùc, chi phí phaùt sinh lôùn, lieân quan ñeán 2 naêm taøi chính Nôï TK 335 trích tröôùc chi phí baûo haønh Coù TK 154(1544) + Thueâ ngoaøi baûo haønh, caùc khoaûn phaûi traû cho ngöôøi baûo haønh Nôï TK 335, 1421, 6415 Nôï TK 133(1331) Coù TK 331, 111, 112 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.3 Chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp Haïch toaùn gioáng caùc doanh nghieäp khaùc, tuy nhieân cuoái kyø seõ ñöôïc phaân boå cho töøng ñoái töôïng : coâng trình, haïng muïc coâng trình xaây laép ñeå tính giaù thaønh toaøn boä saûn phaåm xaây laép theo tieâu thöùc chi phí nhaân coâng tröïc tieáp cuûa saûn phaåm xaây laép 60
 61. 9/12/2011 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.4 Haïch toaùn baøn giao coâng trình xaây laép - Doanh thu coâng trình, haïng muïc coâng trình Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 3331(33311) - Gía thaønh saûn phaåm xaây laép baøn giao Nôï TK 632 / Coù TK 154(1541) 6.2.1. KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH, HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH XAÂY LAÉP 6.2.1.4 Haïch toaùn baøn giao coâng trình xaây laép - Nhaø thaàu chính baøn giao khoái löôïng xaây laép cuûa Nhaø thaàu phuï ñöôïc chuû ñaàu tö nghieäm thu, giaù trò coâng trình cuûa Nhaø thaàu phuï ñöôïc ghi Nôï TK 632 Nôï TK 133(1331) Coù TK 331(3312) Phaûi traû Nhaø thaàu phuï - Nhaø ñaàu tö giöõ laïi tieàn baûo haønh coâng trình chöa thanh toaùn thì soá tieàn baûo haønh naèm treân soá dö Nôï TK 131 hoaëc chuyeån tieàn vaøo kyù quyõ baûo haønh Nôï TK 144, 244 Coù TK 131, 111,112 6.2.2. KEÁ TOAÙN THEO PHÖÔNG THÖÙC KHOAÙN GOÏN TRONG XAÂY LAÉP 6.2.2.1. Keá toaùn taïi ñôn vò giao khoaùn a. Tröôøng hôïp ñôn vò nhaän khoaùn noäi boä khoâng coù boä maùy keá toaùn rieâng - Taïm öùng vaät tö, tieàn voán cho ñôn vò nhaän khoaùn Nôï TK 141(1413. Chi tieát ñôn vò nhaän khoaùn )/ Coù TK 152, 111, 112 - Khi thanh lyù hôïp ñoàng, caên cöù vaøo quyeát toaùn taïm öùng veà giaù trò khoái löôïng xaây laép ñaõ hoaøn thaønh Nôï TK 621, 622, 623, 627 Nôï TK 133(1331) Coù TK 141(1413) Gía trò xaây laép giao khoaùn noäi boä 61
 62. 9/12/2011 6.2.2. KEÁ TOAÙN THEO PHÖÔNG THÖÙC KHOAÙN GOÏN TRONG XAÂY LAÉP 6.2.2.1. Keá toaùn taïi ñôn vò giao khoaùn - Tröôøng hôïp giaù trò xaây laép giao khoaùn noäi boä phaûi traû lôùn hôn soá ñaõ taïm öùng, thanh toaùn boå sung hay ghi nhaän Nôï TK 141(1413. Chi tieát ñôn vò) / Coù TK 111, 112, 3388 - Tröôøng hôïp giaù trò xaây laép giao khoaùn noäi boä phaûi traû nhoû hôn soá ñaõ taïm öùng, soá thöøa phaûi thu hoài Nôï TK 111, 112, 334, 1388 / Coù TK 141(1413. Chi tieát ñôn vò) 6.2.2. KEÁ TOAÙN THEO PHÖÔNG THÖÙC KHOAÙN GOÏN TRONG XAÂY LAÉP 6.2.2.1. Keá toaùn taïi ñôn vò giao khoaùn b. Tröôøng hôïp ñôn vò nhaän khoaùn noäi boä coù boä maùy keá toaùn rieâng vaø phaân caáp quaûn lyù taøi chính - Taïm öùng cho ñôn vò nhaän khoaùn noäi boä Nôï TK 136(1362. Chi tieát ñôn vò nhaän khoaùn) Coù TK 111, 112, 152, 153, 311, 214 - Khi nhaän khoái löôïng xaây laép giao khoaùn noäi boä töø ñôn vò nhaän khoaùn Nôï TK 154(1541. Chi tieát coâng trình) Nôï TK 133(1331) Coù TK 136(1362. Chi tieát ñôn vò nhaän khoaùn) 6.2.2. KEÁ TOAÙN THEO PHÖÔNG THÖÙC KHOAÙN GOÏN TRONG XAÂY LAÉP 6.2.2.1. Keá toaùn taïi ñôn vò giao khoaùn b. Tröôøng hôïp ñôn vò nhaän khoaùn noäi boä coù boä maùy keá toaùn rieâng vaø phaân caáp quaûn lyù taøi chính - Thanh toaùn boå sung soá thieáu cho ñôn vò nhaän khoaùn Nôï TK 136(1362. Chi tieát ñôn vò nhaän khoaùn) / Coù TK 111, 112, 336 - Thu hoài khi soá taïm öùng lôùn hôn soá phaûi traû Nôï TK 111, 112, 334, 1388 / Coù TK 136(1362. Chi tieát ñôn vò nhaän khoaùn) 62
 63. 9/12/2011 6.2.2. KEÁ TOAÙN THEO PHÖÔNG THÖÙC KHOAÙN GOÏN TRONG XAÂY LAÉP 6.2.2.2. Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän khoaùn a. Ñôn vò nhaän khoaùn khoâng coù boä maùy keá toaùn phaûi môû soå theo doõi khoái löôïng xaây laép, giaù trò nhaän khoaùn vaø chi phí thöïc teá theo töøng khoaûn muïc chi phi‘ b. Ñôn vò nhaän khoaùn coù boä maùy keá toaùn vaø ñöôïc phaân caáp quaûn lyù taøi chính - Khi nhaän taïm öùng veà tieàn, vaät tö, khaáu hao TSCÑ vaø caùc khoaûn ñôn vò giao khoaùn chi hoä Nôï TK 152, 153, 627, 111, 112 Chi tieát töøng ñôn vò giao khoaùn Coù TK 336(3362) 6.2.2. KEÁ TOAÙN THEO PHÖÔNG THÖÙC KHOAÙN GOÏN TRONG XAÂY LAÉP 6.2.2.2. Keá toaùn taïi ñôn vò nhaän khoaùn b. Ñôn vò nhaän khoaùn coù boä maùy keá toaùn vaø ñöôïc phaân caáp quaûn lyù taøi chính - Ñôn vò nhaän khoaùn taäp hôïp chi phí tính giaù thaønh saûn phaåm xaây laép vaø baøn giao + Ñôn vò nhaän khoaùn khoâng haïch toaùn keát quaû rieâng Nôï TK 336(3362) / Coù TK 154(1541) + Ñôn vò nhaän khoaùn haïch toaùn keát quaû rieâng * Nôï TK 632 / Coù TK 154(1541) * Nôï TK 336(3362) Coù TK 512 Coù TK 3331(33311) * Khoaûn cheânh leäch giöõa soá ñaõ taïm öùng vôùi giaù trò coâng trình seõ ñöôïc thanh toaùn boå sung hoaëc noäp laïi 63