Kế toán - Kiểm toán - Chứng từ kế toán qua các phần hành

pdf 27 trang vanle 17/05/2021 1430
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế toán - Kiểm toán - Chứng từ kế toán qua các phần hành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfke_toan_kiem_toan_chung_tu_ke_toan_qua_cac_phan_hanh.pdf

Nội dung text: Kế toán - Kiểm toán - Chứng từ kế toán qua các phần hành

 1. 16/10/2015 KỸ N ĂNG X Ử LÝ CH ỨNG T Ừ 2015  ư  ư 1
 2. 16/10/2015 1. Mua hàng và thanh toán cho nhà cung cp 2. Bán hàng và thu n ph i thu 3. Lao ng, ti n lơ ng và bo bi m 4. Ch ng t ti ngày cu i k A A 2
 3. 16/10/2015 AAO MUA HÀNG THANH TOÁN Ki m soát d Ki m soát tr hàng công n Các b ph n Các b ph n liên quan liên quan Lp ch ng t Lp ch ng t Ghi s, báo Ghi s, báo cáo cáo Lưu tr Lưu tr OO  ư ư  ư 3
 4. 16/10/2015 A ươ ư A e ưee e A D tr theo nh mc KHO S dng cho các b ph n HÀNH CHÍNH SN XU T Hp ng, ơn t hàng K ho ch tn tr 4
 5. 16/10/2015 AƠ • Nhân viên ph trách mua • Hàng mua nh p kho, lp PNK • Chuy n h sơ v phòng k toán • B ph n mua ti p nh n và tng hp • Tr ư ng b ph n mua ký duy t • Giám c duy t h sơ ngh •Nhân viên ngh mua •Mô t chi ti t mt hàng mua, giá ư c tính •Tr ư ng b ph n ngh ký duy t Ơ O   ơ ơ 5
 6. 16/10/2015 Câu hi tr ư c khi thanh toán Làm sao bi t ư c hàng có nh p kho không? Làm sao ki m ư c s lư ng và giá ca hàng mua? Làm sao ki m tra ư c hàng mua s dng ngay (không nh p kho) có ư c giao cho b ph n ngh ? K toán nên làm gì nu h sơ không làm thanh toán Mua r u d tr trong kho Mua vn phòng ph m giao ngay cho b ph n s dng (BP hành chính, kinh doanh, k toán, ) u u Lp phi u nh p kho Thi t k mt biên bn bàn giao cho b ph n s dng Ghi s nh t ký, s cái, s chi ti t và tng hp nh p xu t tn. 6
 7. 16/10/2015 u ơ ư ơ AAO ơ ư  Ki m soát c ch ng lo i hàng mua Bi t c s l ng và giá th c t mua n hn thanh toán Thông tin v tài kho n ngân hàng ca ng i cung cp 7
 8. 16/10/2015 A A AƯ ơ Ư uy A ơ Ư 8
 9. 16/10/2015  Lp phi u chi ti n mt thanh toán ti n VPP Lp UNC chuy n t TK VCB thanh toán ti n mua r u Ghi s nh t ký, s cái, s chi ti t Lp bng tng hp chi ti t n ph i tr ng i bán. u ư ư ư ư ư ư ư  ư ơ ư ư 9
 10. 16/10/2015 u Doanh nghi p không ph i hoàn thu GTGT CT CHI Hoá TI N H sơ ơn khác Liên 2 Biên bn bàn giao Biên bn ki m Phi u nghi m Báo nh p giá Liên hch toán kho Bn chính u Doanh nghi p ph i hoàn thu GTGT Phi u Báo H sơ nh p giá khác kho Ch ng t chi Liên hch toán Bn chính Bn chính ti n Bn photo Bng kê hoá Hoá ơn ch ng t ơn hàng hoá dch v mua vào 10
 11. 16/10/2015 BÁN HÀNG THU N Ki m soát quá Ki m soát trình bán hàng công n ph i thu Các b ph n liên quan Các b ph n liên quan Lp ch ng t Lp ch ng t Ghi s, báo cáo Ghi s, báo cáo Lưu tr Lưu tr O  Qui nh ca công ty v bán hàng theo hp ng, bán hàng ti ca hàng, Qui trình ti p nh n ơn t hàng và tri n khai ơn t hàng ã ký kt Ph ơ ng th c giao nh n hàng và thanh toán  Mc tn ti qu y ti a, ti thi u Báo cáo bán hàng và np ti n bán hàng Ki m kê qu y hàng, báo cáo ki m kê 11
 12. 16/10/2015 A BG Xét duy t giá bán Công n PKD Ti p nh n ơn hàng Th tc bán hàng KHO Xu t hàng Giao nh n KT Hoá ơn, thu n Ơ • NV kinh lp lnh giao hàng • K toán lp phi u xu t kho, h • Giao hàng + Qua qtrình thu n • B ph n mua tri n khai QT mua • B ph n sn xu t tri n khai QTSX • B ph n liên quan ph n hi • Nhân viên kinh doanh ti p nh n ơn hàng • Lp th tc mua hàng, yêu cu sn xu t • Tr ư ng b ph n kinh doanh duy t 12
 13. 16/10/2015 Ơ A H S H S Ơ K TI P NH N TOÁN L P •Hp ng/ơn t hàng • Phi u xu t kho •Lnh giao hàng • Hoá ơn GTGT • Báo cáo bán hàng (qu y)  Bán hàng theo hp ng Bán hàng qua qu y  Phi u xu t kho Hoá ơn GTGT 13
 14. 16/10/2015 Ơ A ơ Thu bng ti n mt Ghi nh n n ph i thu O B ph n kinh doanh có nên theo dõi công n song song vi b ph n k toán không? Phân nhóm khách hàng, qui nh th i hn n, mc gi m giá i chi u công n theo dõi song song (gi a các b ph n trong công ty) tr c khi gi Bng i chi u công n cho khách hàng Th ng xuyên ki m tra tài kho n ngân hàng cp nh t công n Gi gi y ngh thanh toán (nu th y cn thi t) 14
 15. 16/10/2015 ơ Ơ A O ơ Ơ A A 15
 16. 16/10/2015  Lp phi u thu ti n mt cho doanh s bán ti qu y Ly gi y ngh thanh toán gi cho khách hàng Ghi s nh t ký, s cái, s chi ti t Lp bng tng hp chi ti t n ph i thu khách hàng. ư Phi u xu t Hoá ơn Phi u thu kho GTGT ti n • 01 liên óng quy n Liên 01: L u trên 01 liên lu trên vi s th t liên quy n quy n, kèm hoá ơn tc Liên 02: ã giao cho GTGT và phi u xu t kho • 01 liên kèm vào khách hàng hoá ơn Liên 03: Cùng PXK 01 liên giao cho • 01 liên gi bp kho kèm vào ch ng t thu khách hàng 16
 17. 16/10/2015  A ƯƠ 17
 18. 16/10/2015 Ơ AO Hồ sơ cá nhân Thoả thuận lương Hợp đồng lao động HS lao Hợp đồng thử việc ng Hợp đồng giao khoán Quy chế tài chính A Giám c Ký duy t h sơ Phòng nhân s Tính lươ ng và các kho n khác Sn xu t, kinh doanh Xác nh n sp, doanh thu Các b ph n liên quan n công tác tính lươ ng K toán Th tc thanh toán 18
 19. 16/10/2015 AAO Trình t tham gia BH HS BH Th Lp h sơ khai vi c báo tng lao ng, gi Cp CQBH mã s Không tham gia bo hi m DN gi thông tin NL Ký hp xin cp mã s bo ng hi m mi DN ký hp ng lao ng chính th c vi Hoàn tất hồ sơ đă ng ký ng i lao ng tr ướ c ngày 15 của tháng Ơ Bng ch m công Tng hp SP hoàn thành Tng hp doanh thu bán hàng Bng thanh Hp ng lao ng toán Tho thu n lơ ng lơ ng Qui ch tài chính Bng tm ng lơ ng Bng trích BHXH,YT,TN 19
 20. 16/10/2015 AOƠ AOƠ 20
 21. 16/10/2015 Ơ ơ ươ e  ươ ươ ươ S nh t ký S Cái ươ 21
 22. 16/10/2015 ơ B trong bì h sơ/mi nv 1 bì h sơ Sp xp theo phòng ban và theo mã nhân viên Cp nh t bng cp ca NL ơ Lu theo tháng, óng trên bìa còng i chi u vi CQBH 1 quý/ln ơ ươ Tách theo tháng, óng trên bìa còng Photo ch ng t thanh toán ính kèm ư ơ ư ư ươ  ươ 22
 23. 16/10/2015 ư  23
 24. 16/10/2015 CHI PHÍ TR TR C 1 Khi phát sinh: Ghi nh n chi phí tr tr c vào TK 242 2 Cp nh t ngay vào Bng phân b chi phí tr tr c 3 Hoàn ch nh Bng phân b, lp ch ng t hch toán Ơ Hoá ơn Phi u xu t kho Ch ng t khác Cp nh t Bng phân b CP tr tr c Ghi s Nh t ký, S Cái TK 242 Bút toán phân b c tính th i gian Xác nh i t ng ch u chi phí Hoàn ch nh Bng phân b CP TT 24
 25. 16/10/2015 Mt nghi p v hch toán t hoá ơn Mt nghi p v hch toán t phi u xu t kho Ly li ví d bài 1, cho thêm thông tin (nu cn) ee KH U HAO TÀI S N C NH 1 Khi phát sinh: Ghi nh n nguyên giá tài sn c nh 2 Cp nh t ngay vào Bng trích kh u hao TSC 3 Hoàn ch nh Bng kh u hao, lp ch ng t hch toán 25
 26. 16/10/2015 Ơ Hoá ơn BB bàn giao Ch ng t khác Cp nh t Bng kh u hao TSC Ghi s Nh t ký, S Cái TK 211, 213, 214 Bút toán kh u hao c tính th i gian Xác nh i t ng ch u chi phí Hoàn ch nh Bng Kh u hao TSC ươ ư  26
 27. 16/10/2015 O LẬP BC THUẾ VÀ THAM GIA QUYẾT TOÁN THUẾ 27