Giáo trình môn Toefl

pdf 129 trang vanle 04/06/2021 2110
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo trình môn Toefl", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfgiao_trinh_mon_toefl.pdf

Nội dung text: Giáo trình môn Toefl

 1. GIÁO TRÌNH TOEFL -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Nguyễn Hoàng Cương
 2. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT +1. Chủ ngữ (subject). 7 β 1.1 Danh từ đếm được và không đếm được. β 1.2 Quán từ a (an) và the β 1.3 Cách sử dụng Other và another. β 1.4 Cách sử dụng litter/ a litter, few/ a few β 1.5 Sở hữu cách β 1.6 Some, any +2. Động từ ( verb) β 2.1 Hiện tại (present) ®2.1.1 Hiệntại đơn giản (simple present) ®2.1.2 Hiện tại tiếp diễn (present progressive) ®2.1.3 Present perfect ( hiện tại hoàn thành) ®2.1.4 Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ( preset perfect progressive) β 2.2 Quá khứ ( Past) ®2.2.1 Quá khứ đơn giản (simple past) ®2.2.2 Quá khứ tiếp diễn (Past progresive). ®2.2.3 Quá khứ hoàn thành (past perfect). ®2.2.4 Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect progressive). β 2.3 Tương lai Trang 1
 3. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương ®2.3.1 Tương lai đơn giản (simple future) ®2.3.2 Tương lai tiếp diễn ( future progressive) ®2.3.3 Tương lai hoàn thành (future perfect) +3. Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ. β 3.1 Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ. β 3.2 Các danh từ luôn đòi hỏi động từ và đại từ số it. β 3.3 Cách sử dụng none, no β 3.4 Cách sử dụng cấu trúc either or và neither nor. β 3.5 Các danh từ tập thể β 3.6 Cách sử dụng A number of/ the number of β 3.7 Các danh từ luôn dùng ở số nhiều. β 3.8 Cách dùng các thành ngữ There is, there are +4. Đại từ β 4.1 Đại từ nhân xưng chủ ngữ (Subject pronoun) β 4.2 Đại từ nhân xưng tân ngữ β 4.3 Tính từ sở hữu β 4.4 Đại từ sở hữu β 4.5 Đại từ phản thân (reflexive pronoun) +5. Động từ dùng làm tân ngữ β 5.1 Động từ nguyên thể làm tân ngữ β 5.2 Ving dùng làm tân ngữ β 5.3 3 động từ đặc biệt β 5.4 Các động từ đứng đằng sau giới từ β 5.5 Vấn đề đại từ đi trước động từ nguyên thể hoặc Ving làm tân ngữ. Trang 2
 4. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương +6. Cách sử dụng động từ bán khiếm khuyết need và dare β 6.1 need β 6.2 Dare +7. Cách dùng động từ to be + infinitive +8. Câu hỏi β 8.1 Câu hỏi yes và no β 8.2 Câu hỏi thông báo ®8.2.1 who và what làm chủ ngữ. ®8.2.2 Whom và what là tân ngữ của câu hỏi ®8.2.3 Câu hỏi dành cho các bổ ngữ (when, where, why, how) β 8.3 Câu hỏi gián tiếp (embedded questions) β 8.4 Câu hỏi có đuôi +9. Lối nói phụ hoạ khẳng định và phủ định. β 9.1 Lối nói phụ hoạ khẳng định. β 9.2 Lối nói phụ hoạ phủ định +10. Câu phủ định +11. Mệnh lệnh thức β 11.1 Mệnh lệnh thức trực tiếp. β 11.2 Mệnh lệnh thức gián tiếp. +12. Động từ khiếm khuyết. β 12.1 Diễn đạt thời tương lai. β 12.2 Diễn đạt câu điều kiện. ®12.2.1 Điều kiện có thể thực hiện được ở thời hiện tại. ®12.2.2 Điều kiện không thể thực hiện được ở thời hiện tại. Trang 3
 5. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương ®12.2.3 Điều kiện không thể thực hiện được ở thời quá khứ. ®12.2.4 Các cách dùng đặc biệt của Will, would và sould trong các mệnh đề if +13. Cách sử dụng thành ngữ as if, as though. β 13.1 Thời hiện tại. β 13.2 Thời quá khứ. +14. Cách sử dụng động từ To hope và to wish. β 14.1 Thời tương lai. β 14.2 Thời hiện tại β 14.3 Thời quá khứ. +15. Cách sử dụng thành ngữ used to và get/be used to β 15.1 used to. β 15.2 get / be used to. +16. Cách sử dụng thành ngữ Would rather β 16.1 Loại câu có một chủ ngữ. β 16.2 Loại câu có 2 chủ ngữ +17. Cách sử dụng Would Like +18. Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở hiện tại. β 18.1 Could/may/might. β 18.2 Should β 18.3 Must +19. Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diến đạt các trạng thái ở thời quá khứ. +20. tính từ và phó từ (adjective and adverb). Trang 4
 6. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương +21. Động từ nối. +22. So sánh của tính từ và danh từ β 22.1 So sánh bằng. β 22.2 So sánh hơn, kém β 22.3 So sánh hợp lý β 22.4 Các dạng so sánh đặc biệt β 22.5 So sánh đa bộ β 22.6 So sánh kép (càng thì càng) β 22.7 No sooner than (vừa mới thì; chẳng bao lâu thì) +23. Dạng nguyên, so sánh hơn và so sánh hơn nhất. +24. Các danh từ làm chức năng tính từ +25. Enough với tính từ, phó từ và danh từ +26. Các từ nối chỉ nguyên nhân β 26.1 Because/ because of β 26.2 Mục đích và kết quả (so that- để) β 26.3 Cause and effect +27. Một số từ nối mang tính điều kiện +28. Câu bị động +29. Động từ gây nguyên nhân β 29.1 Have/ get / make β 29.2 Let β 29.3 Help +30. Ba động từ đặc biệt Trang 5
 7. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương +31. Cấu trúc phức hợp và đại từ quan hệ thay thế β 31.1 That và Which làm chủ ngữ của câu phụ β 31.2 That và wich làm tân ngữ của câu phụ β 31.3 Who làm chủ ngữ của câu phụ β 31.4 Whom làm tân ngữ của câu phụ β 31.5 Mệnh đề phụ bắt buộc và mệnh đề phụ không bắt buộc β 31.6 Tầm quan trọng của dấu phNy trong mệnh đề phụ β 31.7 Cách sử dụng All / both/ several / most + of + whom / which β 31.8 What và whose +32. Cách loại bỏ các mệnh đề phụ +33. Cách sử dụng phân từ 1 trong một số trường hợp đặc biệt +34. Cách sử dụng nguyên mẫu hoàn thành +35. N hững cách sử dụng khác của that β 35.1 That với tư cách của một liên từ (rằng) β 35.2 Mệnh đề có that +36. Câu giả định β 36.1 Câu giả định dùng would rather that β 36.2 Câu giả định dùng với động từ trong bảng. β 36.3 Câu giả định dùng với tính từ β 36.4 Dùng với một số trường hợp khác β 36.5 Câu giả định dùng với it is time +37. Lối nói bao hàm β 37.1 N ot only but also (không những mà còn) β 37.2 As well as (cũng như, cũng như là) Trang 6
 8. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương β 37.3 Both and ( cả lẫn ) +38. Cách sử dụng to know và to know how +39. Mệnh đề nhượng bộ β 39.1 Despite / in spite of (mặc dù) β 39.2 although, even though, though +40. N hững động từ dễ gây nhầm lẫn +41. Một số động từ đặc biệt khác. Phần II Tiếng Anh viết I. Các lỗi thường gặp trong tiếng anh viết +42. Sự hoà hợp của thời động từ +43. Cách sử dụng to say, to tell +44. Từ đi trước để giới thiệu +45. Đại từ nhân xưng one và you +46. Cách sử dụng phân từ mở đầu cho mệnh đề phụ β 46.1 V+ing mở đầu mệnh đề phụ β 46.2 Phân từ 2 mở đầu mệnh đề phụ để chỉ bị động β 46.3 Động từ nguyên thể chỉ mục đích mở đầu cho mệnh đề phụ β 46.4 N gữ danh từ hoặc ngữ giới từ mở đầu mệnh đề phụ chỉ sự tương ứng +47. Phân từ dùng làm tính từ β 47.1 Dùng phân từ 1 làm tính từ β 47.2 Dùng phân từ 2 làm tính từ +48. Thừa (redundancy) Trang 7
 9. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương +49. Cấu trúc câu song song +50. Thông tin trực tiếp và thông tin gián tiếp β 50.1 Câu trực tiếp và câu gián tiếp β 50.2 Phương pháp chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp β 50.3 Động từ với tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp +51. Phó từ đảo lên đầu câu +52. Cách chọn những câu trả lời đúng +53. N hững từ dễ gây nhầm lẫn +54. Cách sử dụng giới từ β 54.1 During - trong suốt (hành động xảy ra trong một quãng thời gian) β 54.2 From (từ) > < into (di vào) β 54.4 by β 54.5 In (ở trong, ở tại) - nghĩa xác định hơn at β 54.6 on β 54.7 at - ở tại (thường là bên ngoài, không xác định bằng in) +55. N gữ động từ +56. Sự kết hợp của các danh từ, động từ và tính từ với các giới từ GRAMMAR REVIEW Trang 8
 10. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Cấu trúc câu tiếng Anh Subject + Verb as predicate + Complement + Modifier. Chủ ngữ Động từ vị ngữ tân ngữ bổ ngữ 1. Chủ ngữ (subject) Đứng đầu câu làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ. Chủ ngữ có thể là 1 cụm từ, 1 động từ nguyên thể (có to), 1 V+ing, song nhiều nhất vẫn là 1 danh từ vì 1 danh từ có liên quan tới những vấn đề sau: 1.1 Danh từ đếm được và không đếm được. - Danh từ đếm được có thể được dùng với số đếm do đó có hình thái số ít, số nhiều. N ó có thể dùng được dùng với a (an) và the. - Danh từ không đếm được không dùng được với số đếm do đó nó không có hình thái số nhiều. Do đó, nó không dùng được với a (an). - Một số các danh từ đếm được có hình thái số nhiều đặc biệt ví dụ: person - people woman – women mouse - mice foot – feet tooth - teeth man - men. -Sau đây là một số danh từ không đếm được mà ta cần biết. Sand soap physics mathematics N ews mumps Air politics measles information Meat homework food economics advertising* money * Mặc dù advertising là danh từ không đếm được, nhưng advertisement lại là danh từ đếm được. Ví dụ: There are too many advertisements during television shows. There is too much advertising during television shows. - Một số danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water, đôi lúc được dùng như các danh từ đếm được để chỉ các dạng khác nhau của loại danh từ đó. Ví dụ: This is one of the foods that my doctor has forbidden me to eat. (chỉ ra một loại thức ăn đặc biệt nào đó) He studies meats ( chẳng hạn pork, beef, lamb. vv ) Bảng sau là các định ngữ dùng được với danh từ đếm được và không đếm được. Trang 9
 11. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Danh từ đếm được (with count noun) Danh từ không đếm được (with non-count noun) a (an), the, some, any the, some, any this, that, these, those, this, that none,one,two,three, non many much (thường dùng trong câu phủ định hoặc câu hỏi a lot of a lot of plenty of a large number of a large amount of a great number of, a great many of. a great deal of (a) few (a) little few than less than more than more than - Danh từ time nếu dùng với nghĩa thời gian là không đếm được nhưng nếu dùng với nghĩa số lần hoặc thời đại lại là danh từ đếm được. Ví dụ: We have spent too much time on this homework. She has been late for class six times this semester. 1.2 Quán từ a (an) và the 1- a vÀ an an - được dùng: - trước 1 danh từ số ít đếm được bắt đầu bằng 4 nguyên âm (vowel) a, e, i, o - hai bán nguyên âm u, y - các danh từ bắt đầu bằng h câm. ví dụ: u : an uncle. h : an hour - hoặc trước các danh từ viết tắt được đọc như 1 nguyên âm. Ví dụ: an L-plate, an SOS, an MP a : được dùng: - trước 1 danh từ bắt đầu bằng phụ âm (consonant). - dùng trước một danh từ bắt đầu bằng uni. a university, a uniform, a universal, a union. - trước 1 danh từ số ít đếm được, trước 1 danh từ không xác định cụ thể về mặt đặc điểm, tính chất, vị trí hoặc được nhắc đến lần đầu trong câu. - được dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định. Ví dụ : a lot of, a couple, a dozen, a great many, a great deal of. - dùng trước những số đếm nhất định, đặc biệt là chỉ hàng trăm, hàng ngàn. Ví dụ: a hundred, a thousand. - trước half khi nó theo sau 1 đơn vị nguyên vẹn. Trang 10
 12. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Ví dụ: a kilo and a half và cũng có thể đọc là one and a half kilos. Chú ý: 1 /2 kg = half a kilo ( không có a trước half). - dùng trước half khi nó đi với 1 danh từ khác tạo thành từ ghép. Ví dụ : a half-holiday nửa kỳ nghỉ, a half-share : nửa cổ phần. - dùng trước các tỷ số như 1/3, 1 /4, 1/5, = a third, a quarter, a fifth hay one third, one fourth, one fifth . - Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỷ lệ. Ví dụ: five dolars a kilo; four times a day. - Dùng trong các thành ngữ trước các danh từ số ít đếm được, dùng trong câu cảm thán. Ví dụ: Such a long queue! What a pretty girl! N hưng: such long queues! What pretty girls. - a có thể được đặt trước Mr/Mrs/Miss + tên họ (surname): Ví dụ: a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith. a Mr Smith nghĩa là ‘ người đàn ông được gọi là Smith’ và ngụ ý là ông ta là người lạ đối với người nói. Còn nếu không có a tức là người nói biết ông Smith. 2- The - Được sử dụng khi danh từ được xác định cụ thể về tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc được nhắc đến lần thứ 2 trong câu. - The + noun + preposition + noun. Ví dụ : the girl in blue; the man with a banner; the gulf of Mexico; the United States of America. - The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ Ví dụ: the boy whom I met; the place where I met him. - Trước 1 danh từ ngụ ý chỉ một vật riêng biệt. Ví dụ: She is in the garden. - The + tính từ so sánh bậc nhất hoặc số từ thứ tự hoặc only way. Ví dụ : The first week; the only way. - The + dt số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật thì có thể bỏ the và đổi danh từ sang số nhiều. Ví dụ: The whale = Whales, the shark = sharks, the deep-freeze = deep - freezes. N hưng đối với danh từ man (chỉ loài người) thì không có quán từ (a, the) đứng trước. Ví dụ: if oil supplies run out, man may have to fall back on the horse. - The + danh từ số ít chỉ thành viên của một nhóm người nhất định. Ví dụ: the small shopkeeper is finding life increasingly difficult. - The + adj đại diện cho 1 lớp người, nó không có hình thái số nhiều nhưng được coi là 1 danh từ số nhiều và động từ sau nó phải được chia ở ngôi thứ 3 số nhiều. Ví dụ: the old = người già nói chung; The disabled = những người tàn tật; The unemployed = những người thất nghiệp. - Dùng trước tên các khu vực, vùng đã nổi tiếng về mặt địa lý hoặc lịch sử. Ví dụ: The Shahara. The N etherlands. The Atlantic. Trang 11
 13. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương - The + East / West/ South/ North + noun. Ví dụ: the East/ West end. The N orth / South Pole. N hưng không được dùng the trước các từ chỉ phương hướng này, nếu nó đi kèm với tên của một khu vực địa lý. Ví dụ: South Africal, N orth Americal, West Germany. - The + tên các đồ hợp xướng, các dàn nhạc cổ điển, các ban nhạc phổ thông. Ví dụ: the Bach choir, the Philadenphia Orchestra, the Beatles. - The + tên các tờ báo lớn/ các con tầu biển/ khinh khí cầu. Ví dụ: The Titanic, the Time, the Great Britain. - The + tên họ ở số nhiều có nghĩa là gia đình họ nhà Ví dụ: the Smiths = Mr and Mrs Smith (and their children) hay còn gọi là gia đình nhà Smith. - The + Tên ở số ít + cụm từ/ mệnh đề có thể được sử dụng để phân biệt người này với người khác cùng tên. Ví dụ: We have two Mr Smiths. Which do you want? I want the Mr Smith who signed this letter. - Không dùng the trước 1 số danh từ như Home, church, bed, court, hospital, prison, school, college, university khi nó đi với động từ và giới từ chỉ chuyển động (chỉ đi tới đó làm mục đích chính). Ví dụ: He is at home. I arrived home before dark. I sent him home. to bed ( để ngủ) to church (để cầu nguyện) to court (để kiện tụng) We go to hospital (chữa bệnh) to prison (đi tù) to school / college/ university (để học) Tương tự in bed at church We can be in court in hospital at school/ college/ university We can be / get back (hoặc be/ get home) from school/ college/university. leave school We can leave hospital be released from prison. Với mục đích khác thì phải dùng the. Ví dụ: I went to the church to see the stained glass. He goes to the prison sometimes to give lectures. Trang 12
 14. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Student go to the university for a class party. Sea Go to sea (thủy thủ đi biển) to be at the sea (hành khách/ thuỷ thủ đi trên biển) Go to the sea / be at the sea = to go to/ be at the seaside : đi tắm biển, nghỉ mát. We can live by / near the sea. Work and office. Work (nơi làm việc) được sử dụng không có the ở trước. Go to work. nhưng office lại phải có the. Go to the office. Ví dụ: He is at / in the office. N ếu to be in office (không có the) nghĩa là đang giữ chức. To be out of office - thôi giữ chức. Town The có thể bỏ đi khi nói về thị trấn của người nói hoặc của chủ thể. Ví dụ: We go to town sometimes to buy clothes. We were in town last Monday. Go to town / to be in town - Với mục đích chính là đi mua hàng. Bảng dùng the và không dùng the trong một số trường hợp đặc biệt. Dùng the Không dùng the Trước các đại dương, sông ngòi, biển, vịnh và Trước tên 1 hồ (hay các hồ ở số ít). các hồ ở số nhiều. Ví dụ: Ví dụ: Lake Geneva, Lake Erie The Red sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gulf, the Great Lackes. Trước tên các dãy núi. Trước tên 1 ngọn núi Ví dụ: Ví dụ: The Rockey Moutains. Mount Mckinley Trước tên 1 vật thể duy nhất trên thế giới hoặc Trước tên các hành tinh hoặc các chùm sao vũ trụ. Ví dụ: Ví dụ: Venus, Mars, Earth, Orion. The earth, the moon, the Great Wall Trước School/college/university + of + noun Trước tên các trường này khi trước nó là 1 tên Ví dụ: riêng. The University of Florida. Ví dụ: The college of Arts and Sciences. Cooper’s Art school, Stetson University. Trước các số thứ tự + noun. Trước các danh từ mà sau nó là 1 số đếm. Trang 13
 15. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Ví dụ: Ví dụ: The first world war. World war one The third chapter. chapter three. Trước các cuộc chiến tranh khu vực với điều Không nên dùng trước tên các cuộc chiến kiện tên các khu vực đó phải được tính từ hoá. tranh khu vực nếu tên khu vực để nguyên. Ví dụ: The Korean war. Trước tên các nước có từ 2 từ trở lên. N goại trừ Great Britain. Trước tên các nước có 1 từ như : Sweden, Venezuela và các nước được đứng trước bởi new hoặc tính từ chỉ phương hướng. Ví dụ: The United States, the United Kingdom, the Ví dụ: N ew Zealand, South Africa. Central Africal Republic. Trước tên các nước được coi là 1 quần đảo. Ví dụ: The Philipin. Trước tên các lục địa, tiểu bang, tỉnh, thành phố, quận, huyện. Trước các tài liệu hoặc sự kiện mang tính lịch Ví dụ: Europe, California. sử. Trước tên bất cứ môn thể thao nào. Ví dụ: The constitution, the Magna Carta. Ví dụ: Trước tên các nhóm dân tộc thiểu số. Base ball, basket ball. Ví dụ: Trước tên các danh từ mang tính trừu tượng The Indians, the Aztecs. trừ những trường hợp đặc biệt. N ên dùng trước tên các nhạc cụ. Ví dụ: Freedom, happiness. Ví dụ: Trước tên các môn học chung. To play the piano. Ví dụ: Trước tên các môn học cụ thể. Mathematics, Sociology. Ví dụ: Trước tên các ngày lễ, tết. The applied Math. Ví dụ: The theoretical Physics. Christmas, thanksgiving. 1.3 Cách sử dụng Other và another. Hai từ này tuy giống nhau về mặt ngữ nghĩa nhưng khác nhau về mặt ngữ pháp. Dùng với danh từ đếm được Dùng vói danh từ không đếm được another + dtđ2 số it = 1 cái nữa, 1 cái khác, 1 the other + dt đ2số ít = người cuối cùng, cái người nữa, 1 người khác. cuối cùng của 1 bộ, 1 nhóm. Ví dụ: another pencil other + dt không đ2 = 1 chút nữa. other + dtđ2 số nhiều = mấy cái nữa, mấy cái Ví dụ: other water = some more water. khác, mấy người nữa, mấy người khác. other beer = some more beer. Ví dụ: other pencils = some more. the other + dt không đ2 = chỗ còn sót lại. the other + dtđ2 số nhiều = những cái cuối Ví dụ: cùng, những người cuối cùng còn lại. The other beer = the remaining beer. (chỗ bia Ví dụ: the other pencils = all remaining pencils còn lại) - Another và other là không xác định trong khi the other là xác định. N ếu danh từ hoặc chủ ngữ ở trên đã được hiểu hoặc được nhắc đến, chỉ cần dùng another và other như 1 đại từ là đủ. Trang 14
 16. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Ví dụ: I don’t want this book. Please give me another. - N ếu danh từ được thay thế là số nhiều thì other được sử dụng theo 1 trong 2 cách (other + nouns hoặc others) mà không bao giờ được sử dụng (others + DTSN ). - Có thể dùng đại từ thay thế one hoặc ones cho danh từ sau another, the other và other. Lưu ý rằng this và that có thể dùng với đại từ one nhưng these và those tuyệt đối không dùng với ones. 1.4 Cách sử dụng litter/ a litter, few/ a few - Little + dt không đếm được : rất ít, hầu như không. Ví dụ: There is little water in the bottle. I have little money, not enough to buy groceries. - A little + dt không đếm được: có 1 chút, đủ để dùng. Ví dụ: I have a little money, enough to buy a ticket. - few + dt đếm được số nhiều : có rất ít, không đủ. Ví dụ: She has few books, not enough for references. - a few + dt đếm được số nhiều : có một ít, đủ để. Ví dụ: She has a few books, enough to read. - N ếu danh từ ở trên đã được nhắc đến thì ở dưới chỉ cần dùng (a) few và (a) little như 1 đại từ là đủ. Ví dụ: Are you ready in money? Yes, a little. - quite a few = quite a lot = quite a bit = khá nhiều. - only a few = only a little = có rất ít ( nhấn mạnh). 1.5 Sở hữu cách The + noun’s + noun. - Chỉ được dùng trong các danh từ chỉ người hoặc động vật, không dùng cho bất động vật. Ví dụ: The student’s book. The cat’s legs. - N ếu có 2 danh từ cùng đứng ở sở hữu cách thì danh từ nào đứng gần danh từ bị sở hữu nhất sẽ mang dấu sở hữu. Ví dụ: Tom and Mark’s house. - Đối với những danh từ số nhiều đã có s thì chỉ cần đặt dấu ‘ là đủ. Ví dụ: Trang 15
 17. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương The students’ books. - N hưng đối với những danh từ có số nhiều đặc biệt không có s tại đuôi vẫn phải dùng nguyên dấu sở hữu. Ví dụ: The children’s toys. - N ó được dùng cho thời gian (năm tháng, thế kỷ, thiên niên kỷ.) Ví dụ: The 1980’ events. The 21 st century’s prospect. - N ó được dùng cho các mùa trong năm ngoại trừ mùa Xuân và mùa Thu. N ếu dùng sở hữu cách cho mùa Xuân và mùa Thu tức là ta đang nhân cách hoá mùa đó. Ví dụ: The summer’s hot days. The winter’s cold days. The spring’s coming back = N àng Xuân đang trở về. The autunm’s leaving = sự ra đi của N àng Thu. Trường hợp này hiện nay ít dùng. Đối với một số danh từ bất động vật chỉ dùng trong 1 số trường hợp thật đặc biệt khi danh từ đó nằm trong các thành ngữ. Ví dụ: A stone’s throw. - Đôi khi đối với những danh từ chỉ nơi chốn hoặc địa điểm chỉ cần dùng sở hữu cách cho danh từ đó mà không cần danh từ theo sau. Ví dụ: At the hairdresser’s At the butcher’s 1.6 Some, any some và any nghĩa là “1 số hoặc 1 lượng nhất định”. Chúng được sử dụng với (hoặc thay thế) các danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được. + Some là dạng số nhiều của a/an và one: Ví dụ: Have a biscuit/some biscuits. I ate a date/ some dates. + some, any of + the/ this/ these/ those/ đại từ riêng/ đại từ sở hữu. Ví dụ: Some of the staff can speak Japaneses. Did any of your photos come out well? + some được sử dụng với : - Các động từ ở thể khẳng định. Ví dụ: They bought some honey. - Trong các câu hỏi mà có câu trả lời là ‘yes’. Ví dụ: Trang 16
 18. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Did some of you sleep on the floor? ( N gười nói chờ đợi câu trả lời là yes) - Trong các câu đề nghị và yêu cầu: Ví dụ: Would you like some wine? Could you do some typing for me? + any được sử dụng: - Với động từ ở thể phủ định Ví dụ: I haven’t any matches. - Với hardly, barely, scarely ( các phó từ này đều mang nghĩa phủ định) Ví dụ: I have hardly any spare time. - Với without khi without any = with no Ví dụ: He crossed the frontier without any difficulty/ with no difficulty. - Với các câu hỏi Have you got any fish? Did he catch any fish? - Sau if/ whether các thành ngữ mang tính nghi ngờ. Ví dụ: If you need any more money, please let me know. I don’t think there is any petrol in the tank. 2. Động từ ( verb) Động từ trong tiếng Anh chia làm 3 thời chính: - Quá khứ. - Hiện tại. - Tương lai. Mỗi thời chính lại chia ra làm nhiều thời nhỏ để xác định chính xác thời gian của hành động. 2.1 Hi ện tại (present) 2.1.1 Hiệntại đơn giản (simple present) Khi chia động từ ở ngôi thứ 3 số ít, phải có s ở đuôi và vần đó phải được đọc lên. Ví dụ: John walks to school everyday. - N ó dùng để diễn đạt 1 hành động xảy ra ở thời điểm hiện tại, không xác định cụ thể về mặt thời gian và hành động lặp đi lặp lại có tính quy luật. - N ó thường dùng với 1 số phó từ như: now, present day, nowadays. Đặc biệt là1 số phó từ chỉ tần suất hoạt động: often, sometimes, always, frequently. Trang 17
 19. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Ví dụ: They understand the problem now. Henry always swims in the evening. (thói quen) We want to leave now. Your cough sounds bad. 2.1.2 Hiện tại tiếp diễn (present progressive) am Subject + is + [verb +ing ] are - N ó dùng để diễn đạt 1 hành động đang xảy ra ở thời hiện tại. Thời gian được xác định cụ thể bằng các phó từ như now, right now, presently. - N ó dùng để thay thế cho thời tương lai gần. Ví dụ: He is learning in the US. Lưu ý: Để phân biệt tương lai gần và hành động đang xảy ra cần căn cứ vào phó từ trong câu) Ví dụ: The committee members are examining the material now. ( hiện tại đang kiểm tra) George is leaving for France tomorrow. (tương lai gần - sẽ rời tới Pháp vào ngày mai) 2.1.3 Present perfect ( hiện tại hoàn thành) Have + P2 - Dùng để diễn đạt 1 hành động đã xảy ra trong 1 quá khứ kéo dài và chấm dứt ở hiện tại. Thời gian trong câu hoàn toàn không xác định. - Chỉ 1 hành động xảy ra nhiều lần trong quá khứ kéo dài tới hiện tại. - Dùng với 2 giới từ for và since + thời gian. - Dùng với already trong câu khẳng định, already có thể đứng sau have nhưng nó cũng có thể đứng cuối câu. have Subject + + already + P2 has Ví dụ: We have already written our reports. I have already read the entire book. Sam has already recorded the results of the experiment. - Dùng với yet trong câu phủ định và câu nghi vấn phủ định, yet thường xuyên đứng ở cuối câu, công thức sau: have Subject + not + P2 + yet Trang 18
 20. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương has Ví dụ: John hasn’t written his report yet. The president hasn’t decided what to do yet. We haven’t called on our teacher yet. - Trong 1 số trường hợp yet có thể đảo lên đứng sau to have và ngữ pháp có thay đổi. Not mất đi và phân từ 2 trở về dạng nguyên thể có to. have Subject + + yet + [verb in simple form] has Ví dụ: John has yet to learn the material. = John hasn’t learned the material yet. We have yet to decide what to do with the money. = We haven’t decided what to do with the money yet. Chú ý: CNn thận sử dụng yet trong mẫu câu kẻo nhầm với yet trong mẫu câu có yet làm từ nối mang nghĩa “nhưng” Ví dụ: I don’t have the money, yet I really need the computer. My neighbors never have the time, yet they always want to do something on Saturday nights. 2.1.4 Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ( preset perfect progressive) Have been + verbing. - Dùng giống hệt như present perfect nhưng hành động không chấm dứt ở hiện tại mà vẫn đang tiếp tục xảy ra. N ó thường xuyên được dùng với 2 giới từ for, since + time. Ví dụ: John has been living in the same house for ten years. = John has live in the same house for ten years. Một số thí dụ Jorge has already walked to school. (thời gian không xác định) He has been to California three times. (hơn 1 lần) Mary has seen this movie before. (thời gian không xác định) They have been at home all day. We haven’t gone to the store yet. (thời gian không xác định). John has worked in Washington for three years. Hoặc Trang 19
 21. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương John has been working in Washington for three years. (vẫn chưa kết thúc - John vẫn đang làm việc ở Washington). Phân biệt cách dùng giữa 2 thời Present perfect Present perfect progressive Hành động chấm dứt ở hiện tại, do đó có kết Hành động vẫn tiếp tục tiếp diễn ỏ hiện tại do quả rõ rệt. vậy không có kết quả rõ rệt. Ví dụ: Ví dụ: I have waited for you for half an hour (now I I have been waiting for you for half an hour. stop waiting) (and continue waiting hoping that you will come) 2.2 Quá khứ ( Past) 2.2.1 Quá khứ đơn giản (simple past) Verb + ed - Một số động từ trong tiếng Anh có quá khứ đặc biệt và đồng thời cũng có phân từ 2 đặc biệt. - Một số các động từ có cả 2 dạng: Ví dụ: Light - lighted - lighted lit - lit N gười Anh ưa dùng quá khứ thường khi chia động từ và phân từ 2 đặc biệt. Ví dụ: He lighted the candle on his birthday cake. N ó thắp ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật N hưng I can see the lit house from a distance. Tôi có thể nhìn thấy từ xa ngôi nhà sáng ánh điện. N ó dùng để diễn đạt 1 hành động đã xảy ra dứt điểm trong quá khứ, không liên quan gì tới hiện tại. Thời gian hành động trong câu là rất rõ ràng, nó thường dùng với một số phó từ chỉ thời gian như: yesterday, at that moment, last + thời gian như: Last night month week vv Lưu ý: N ếu thời gian trong câu là không rõ ràng thì phải dùng present perfect. Ví dụ: Trang 20
 22. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương John went to Spain last year. Bob bought a new bicycle yesterday. Maria did her homework last night. Mark washed the dishes after dinner. We drove to grocery store this afternoon. George cooked dinner for his family Saturday night. 2.2.2 Quá khứ tiếp diễn (Past progresive). Was / were + Ving - N ó được dùng để diễn đạt 1 hành động đang xảy ra ở vào 1 thời điểm nhất định trong quá khứ không liên hệ gì tới hiện tại. Thời điểm trong câu được xác định bằng các phó từ chỉ thời gian như: At + thời gian quá khứ. Ví dụ: He was eating dinner at 7 P.M Last night. - N ó được dùng kết hợp với 1 simple past thông qua 2 liên từ When và while để chỉ 1 hành động đang xảy ra trong quá khứ thì 1 hành động khác đột ngột xen vào (tương đương với câu Tiếng Việt “ Khi đang thì bỗng”). * Subject1 + simple past + while + subject 2 + past progressive. Ví dụ: Somebody hit him on the head while he was going to his car. Subject1 + past progressive + when + subject 2 + simple past. Ví dụ: He was going to his car when someone hit him on the head. Lưu ý: Mệnh đề có when và while có thể đứng bất kỳ nơi nào trong câu nhưng sau when nhất thiết phải là 1 simple past và sau while nhất thiết phải là 1 past progressive. - Dùng để diễn đạt 2 hành động song song cùng 1 lúc, nối với nhau bằng liên từ while. Subject1 + past progressive + while + subject 2 + past progressive. Ví dụ: He was reading newspaper while his wife was preparing the dinner in the kitchen. Trang 21
 23. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương ( Mệnh đề không có while có thể được chuyển sang simple past nhưng hiếm khi vì sợ nhầm lẫn với *) Ví dụ: Jose was writing a letter to his family when his pencil broke. While Joan was writing the report, Henry was looking for more information. When Mark arrived, the Johnsons was having dinner, but they stopped in order to talk to him. 2.2.3 Quá khứ hoàn thành (past perfect). Had + P2 - Dùng để diễn đạt 1 hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong quá khứ. (trong câu bao giờ cũng có 2 hành động: 1 trước và 1 sau. - Dùng kết hợp với 1 simple past thông qua 2 giới từ chỉ thời gian before và after. Subject + past perfect + before + subject + past simple Ví dụ: I had gone to the store before I went home. The professor had reviewed the material before he gave the quiz. Before Ali went to sleep, he had called his family. George had worked at the university for forty-five years before he retired. The doctor had examined the patient thoroughly before he prescribed the medication. Subject + past simple + after + subject + past perfect Ví dụ: John went home after he had gone to the store. After the committee members had considered the consequences, they voted on the proposal. - Mệnh đề có before và after có thể đứng đầu hoặc cuối câu nhưng sau before nhất thiết phải là 1 simple past và sau after nhất thiết phải là 1 past perfect. - Before và after có thể được thay bằng when mà không sợ bị nhầm lẫn vì trong câu bao giờ cũng có 2 hành động: 1 trước và 1 sau. Ví dụ: The police cars came to the scene when the robbers had gone away. ( trong câu này when có nghĩa là after vì sau when là past perfect.) Trang 22
 24. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương 2.2.4 Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect progressive). Subject + had + been + [Verb + ing] N ó được dùng giống hệt như past perfect nhưng hành động không dừng lại mà tiếp tục tiếp diễn cho đến thời điểm simple past. N ó thường được kết hợp với 1 simple past thông qua phó từ before. Trong câu thường có since hoặc for + thời gian. - Thời này hiện nay ít dùng và được thay thế bằng past perfect. Ví dụ: Henry had been living in N ew York for ten years before he moved to California. George had been working at the university for forty-five years before he retired. 2.3 Tương lai 2.3.1 Tương lai đơn giản (simple future) Will / shall + [ Verb in simple form ] Can / may. - N gày nay ngữ pháp hiện đại, đặc biệt là Mỹ dùng will cho tất cả các ngôi còn shall chỉ được dùng trong các trường hợp sau: Mời mọc người khác 1 cách lịch sự. Ví dụ: Shall we go out for lunch? Shall I take your coat? Đề nghị giúp đỡ người khác 1 cách lịch sự. Ví dụ: Shall I give you a hand with these packages. Dùng để ngã giá khi mua bán, mặc cả. Ví dụ: Shall we say : fifteen dollars? - N ó dùng để diễn đạt 1 hành động sẽ xảy ra ở vào thời đhiểm n ất định trong tương lai. Thời điểm này không được xác định rõ rệt. Các phó từ thường dùng là tomorrow, next + thời gian, in the future. N ear future. (tương lai gần) To be going to do smth - sắp làm gì. - Dùng để diễn đạt 1 hành động sẽ xảy ra trong 1 tương lai gần, thời gian sẽ được diễn đạt bằng 1 số phó từ như : in a moment (lát nữa), tomorrow. Trang 23
 25. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Ví dụ: We are going to have a meeting in a moment. We are going to get to the airport at 9 am this morning. - N gày nay, đặc biệt là trong văn nói người ta thường dùng Present progressive để thay thế. - Dùng để diễn đạt 1 sự việc chắc chắn sẽ xảy ra dù rằng không phải là tương lai gần. Ví dụ: N ext year we are going to take a TOEFL test for the score that enables us to learn in the US. 2.3.2 Tương lai tiếp diễn ( future progressive) Will / shall + be + [ verb + ing ] Can / may. - N ó diễn đạt 1 hành động sẽ đang xảy ra ở 1 thời điểm nhất định của tương lai. Thời điểm này được xác định cụ thể bằng ngày, giờ. Ví dụ: I will be doing a test on Monday morning next week. - N ó được dùng kết hợp với 1 present progressive để diễn đạt 2 hành động song song xảy ra, 1 ở hiện tại, 1 ở tương lai. Ví dụ: N ow we are learning English here but by the time tomorrow we will be working at the office. 2.3.3 Tương lai hoàn thành (future perfect) Will have + P2 - N ó được dùng để diễn đạt 1 hành động sẽ phải được hoàn tất ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai. Thời điểm này thường được diễn đạt bằng : by the end of, by tomorrow. Ví dụ: We will have taken a TOEFL test by the end of this year. Lưu ý : Thời này phải có lý do đặc biệt mới sử dụng. 3. S ự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ. Thông thường thì động từ đứng liền ngay với chủ ngữ và phải chia theo ngôi chủ ngữ. Song có những trường hợp không phải như vậy. 3.1 Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ. - Đứng xen vào giữa chủ ngữ và động từ là 1 ngữ giới từ ( 1 giới từ mở đầu kết hợp với các danh từ theo sau). N gữ giới từ này không quyết định gì đến việc chia động từ. Động từ phải chia theo chủ ngữ chính. Trang 24
 26. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Subject + [ngữ giới từ] + verb Ví dụ: The study of languages is very interesting. Singular subject singular verb Several theories on this subject have been proposed. Plural subject plural verb The view of these disciplines varies from time to time. Singular subject singular verb The danger of forest fires is not to be taken lightly. Singular subject singular verb The effects of that crime are likely to be devastating. Plural subject plural verb The fear of rape and robbery has caused many people to flee the cities. Singular subject singular verb - Các thành ngữ trong bảng dưới đây cùng với các danh từ đi đằng sau nó tạo nên hiện tượng đồng chủ ngữ. Cụm đồng chủ ngữ này phải đứng tách biệt ra khỏi chủ ngữ chính và động từ bằng 2 dấu phNy và không có ảnh hưởng gì tới việc chia động từ. Together with along with accompanied by as well as Ví dụ: The actress, along with her manager and some friends, is going to a party tonight. Singular subject singular verb Mr. Robbins, accompanied by his wife and children, is arriving tonight. Singular subject singular verb Lưu ý: - N ếu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bằng liên từ and thì động từ lập tức phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều (they). Ví dụ: The actress and her manager are going to a party tonight. - nhưng nếu 2 đồng chủ ngữ nối với nhau bằng liên từ or thì động từ sẽ phải chia theo danh từ đứng sau or. N ếu đó là danh từ số ít thì phải chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại. Ví dụ: The actress or her manager is going to a party tonight. 3.2 Các danh từ luôn đòi hỏi động từ và đại từ số it. Đó là các động từ trong bảng sau: any + danh từ số ít no + danh từ số ít Some + danh từ số ít anybody nobody somebody anyone no one someone Trang 25
 27. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương anything nothing something every + danh từ số it each + danh từ số ít everybody everyone either* everything neither* * Either và either là số ít nếu nó không được sử dụng với or và nor. Lưu ý: - either (1 trong 2) chỉ dùng cho 2 người, 2 vật. N ếu 3 người, 3 vật trở lên phải dùng any. Ví dụ: If either of you takes a vacation now, we won’t be able to finish this work. If any of students in this class is absent, he or she must have the permission of the instructor. - Neither (không 1 trong 2) chỉ dùng cho 2 người, 2 vật. N ếu 3 người, 3 vật trở lên phải dùng not any). Ví dụ: N either of two his classes gets an “c” N ot any of those pairs of shoes fits me. 3.3 Cách sử dụng none, no none of the : được sử dụng tùy theo danh từ đứng đằng sau nó. - nếu danh từ đó là không đếm được thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số ít. None + of the + non-count noun + singular verb Ví dụ: N one of the counterfeit money has been found. - nếu sau none of the là 1 danh từ đếm được số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều. None + of the + plural noun + plural verb Ví dụ: N one of the students have finished the exam yet. No được sử dụng cũng tuỳ theo danh từ đứng sau nó. - nếu sau no là danh từ số ít hoặc không đếm được thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số ít. Singular noun No + + singular verb Trang 26
 28. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương non-count noun Ví dụ: N o example is relevant to this case. - nhưng nếu sau no là 1 danh từ đếm được số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều. No + plural noun + plural verb Ví dụ: N o examples are relevant to this case. 3.4 Cách sử dụng cấu trúc either or và neither nor. Điều cần lưu ý nhất khi sử dụng cặp thành ngữ này là động từ sau đó phải chia theo danh từ sau or hoặc nor. N ếu danh từ đó là số ít thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại. Neither nor + noun + singular noun + singular verb either or Ví dụ: N either John nor Bill is going to the beach today. Singular noun singular verb Either John or Bill is going to the beach today. Singular noun singular verb Neither nor + noun + plural noun + plural verb either or Ví dụ: N either Maria nor her friends are going to class today. Plural plural Lưu ý : Khi chủ ngữ là 1 verbing thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số ít. 3.5 Các danh từ tập thể Đó là những danh từ trong bảng dưới đây dùng để chỉ một nhóm người hoặc 1 tổ chức. Cho dù vậy, chúng vẫn được xem là danh từ số ít và do đó, các động từ và đại từ đi cùng với chúng phải ở ngôi thứ 3 số ít. congress family group committee class organization team army club crowd government jury majority* minority public Trang 27
 29. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương - N ếu động từ đằng sau những danh từ này chia ở ngôi thứ 3 số nhiều thì nó ám chỉ các thành viên của tổ chức hoặc nhóm đó đang hoạt động riêng rẽ. Ví dụ: The congress votes for the bill. The congress are discussing the bill (some agree but some don’t). (TOEFL không bắt lỗi này) * Majority Danh từ này được dùng tuỳ theo danh từ đi đằng sau nó. The majority + singular verb The majority of the plural noun + plural verb. Ví dụ: The majority believes that we are in no danger. The majority of the students believe him to be innocent. Lưu ý: Danh từ police luôn được coi là danh từ ngôi thứ 3 số nhiều do vậy động từ đằng sau nó phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều. Ví dụ: The police come to the crime scene at good time and arrested a suspect. Một số thí dụ: The committee has met, and it has rejected the proposal. The family was elated by the news. The crowd was wild with excitement. Congress has initiated a new plan to combat inflation. The organization has lost many members this year. Our team is going to win the game. Các cụm từ trong bảng dưới đây chỉ một nhóm gia súc động vật cho dù danh từ đằng sau giới từ of có ở số nhiều thì động từ sau đó vẫn phải chia ở ngôi thứ 3 số ít. flock of birds, sheep herd of cattle pack of dogs school of fish pride of lions Ví dụ: The flock of birds is circling overhead. The herd of cattle is breaking away. A school of fish is being attacked by sharks. Lưu ý: Tất cả các danh từ tập hợp chỉ thời gian, tiền bạc, số đo đều đòi hỏi các động từ - đại từ - bổ ngữ đi cùng nó phải ở ngôi số ít. (TOEFL bắt lỗi này). Ví dụ: Trang 28
 30. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương He has contributed $50 and now he wants to contribute another fifty. Twenty-five dollars is too much to pay for that shirt. Fifty minutes isn’t enough time to finish this test. Twenty dollars is all I can afford to pay for that recorder. Two miles is too much to run in one day. 3.6 Cách sử dụng A number of/ the number of a number of + danh từ số nhiều + động từ ở số nhiều - a number of : một số lượng lớn nhứng . Đi với danh từ số nhiều và động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều. - the number of : một số Đi vói danh từ số nhiều nhưng động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số ít. the number of + danh từ số nhiều + động từ ở số ít Ví dụ: A number of applicants have already been interviewed. The number of residents who have been questioned on this matter is quite small 3.7 Các danh từ luôn dùng ở số nhiều. Các danh từ sau đây luôn phải dùng ở dạng số nhiều. Trousers eyeglasses tongs - cái kẹp shorts scissors- cái kéo tweezers- cái nhíp Jeans pants- quần pliers - cái kìm Ví dụ: The pants are in the drawer. A pair of pants is in the drawer. Các danh từ trên thường xuyên ở dạng số nhiều vì chúng bao gồm 2 thực thể, do vậy các động từ và đại từ đi cùng chúng phải ở ngôi thứ 3 số nhiều. Ví dụ: The pliers are on the table. These scissors are dull. - N ếu muốn biến chúng thành số ít dùng a pair of và lúc đó động từ và đại từ đi cùng với chúng phải ở ngôi thứ 3 số ít. Ví dụ: This pair of scissors is dull. Trang 29
 31. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương The pair of pliers is on the table. 3.8 Cách dùng các thành ngữ There is, there are Thành ngữ này chỉ sự tồn tại của người hoặc vật tại 1 nơi nào đó. Phải phân biệt chúng với động từ to have. There is chỉ sự tồn tại There are (existance) To have chỉ sự sở hữu (possession) To possess (get, hold instinctively). - Chủ ngữ thật của thành ngữ này đi đằng sau động từ to be. N ếu danh từ đó là số nhiều thì động từ chia ở số nhiều và ngược lại. - Mọi biến đổi về thời và thể đều nhằm vào động từ to be còn phân từ 2 thì dựa vào trợ động từ to have/ has been. there is there was + singular subject there has been ( hoặc non-count) there are there were + singular subject there have been ( hoặc non-count) Ví dụ: There is a storm approaching. singular singular There have been a number of telephone calls today. Plural plural There was an accident last night. singular singular There were too many people at the party. Plural plural There has been an increase in the importation of foreign cars. Plural plural There was water on the floor where he fell. Plural non-count 4. Đại từ Đại từ trong tiếng Anh chia 5 loại có các chức năng riêng biệt. 4.1 Đại từ nhân xưng chủ ngữ (Subject pronoun) Gồm : I we you you he they Trang 30
 32. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương she it Chức năng: - Đứng đầu câu làm chủ ngữ trong câu và quyết định việc chia động từ. - Đứng đằng sau động từ to be. Ví dụ: The teachers who were invited to the party were George, Batty. - Đứng đằng sau các phó từ so sánh như than, as. Tuyệt đối không được dùng đại từ nhân xưng tân ngữ trong trường hợp này. Ví dụ: He is taller than I (am) - không được dùng me. She is as beautiful as my girlfriend. - Đối với các đại từ nhân xưng chủ ngữ như we, you và đại từ nhân xưng tân ngữ như us có thể dùng 1 danh từ số nhiều ngay sau đó. Ví dụ: We students, you teachers, us workers. Các đại từ như all, both có thể được dùng theo lối này với các ngôi số nhiều. we you all/ both they Ví dụ: I am going to the store. We have lived here for twenty years. It was she who called you. (sau động từ be) George and I would like to leave now. We students are going to have a party. 4.2 Đại từ nhân xưng tân ngữ me us you you him them her it - nó đứng ngay sau động từ hoặc các giới từ làm nhiệm vụ của một tân ngữ. - đối với các ngôi đại từ nhân xưng tân ngữ ở số nhiều có thể dùng all hoặc both ngay sau đó. us you all / both them Ví dụ: They called us on the phone. complement The teacher gave him a bad grade. Trang 31
 33. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương complement John told her a story. complement The policeman was looking for him. sau giới từ To us, it seems like a good bargain sau giới từ Lưu ý: N ên nhớ rằng nhiều giới từ có thể có chức năng như các thành phần khác trong câu, chẳng hạn như phó từ hoặc liên từ. Vì vậy, ta cần phải xác định các xem chúng đóng vai trò gì - cần dựa vào ngữ cảnh chứ không phải dựa vào sự hiểu biết bình thường về chức năng của chúng. Ví dụ: Janet will make her presentation after him. preposition complement pronoun Janet will make her presentation after he finishes his speech. conjunction subject pronoun clause ( một mệnh đề (clause) gồm 1 chủ ngữ và 1 động từ. Trong mệnh đề trên, he là chủ ngữ và finishes là động từ). 4.3 Tính từ sở hữu my our your your his her their its - N ó đứng ngay trước danh từ và chỉ sự sở hữu của người hoặc vật đối với danh từ đứng đằng sau. Ví dụ: John is eating his dinner. This is not my book. The cat has injured its foot. The boy broke his arm yesterday She forgot her homework this morning. My food is cold. Lưu ý: Its khác với It’s. It’s có nghĩa là it is hoặc it has. 4.4 Đại từ sở hữu mine ours yours yours his hers theirs its Trang 32
 34. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương - Dùng để thay thế cho tính từ sở hữu và danh từ đã được nhắc đến ở trên. possessive pronoun + possessive adjective + noun - N ó có thể được đứng làm chủ ngữ trong câu. - Đứng đằng sau động từ to be. - N ó có thể làm tân ngữ khi đi sau 1 động từ hoặc sau 1 giới từ. Do you remember to take your money? - Đứng đằng sau các phó từ so sánh như than, as. Your book is as good as mine. Một số thí dụ: This is my book = This is mine. Your teacher is the same as his teacher = Yours is as the same as his. Her dress is green and my dress is red = Hers is green is green and mine is red. Our books are heavy = Ours are heavy. Their coasts are too small. Theirs are too small. I forgot my homework = I forgot mine. 4.5 Đại từ phản thân (reflexive pronoun) myself ourselves yourself yourselves himself themselves herself itself Lưu ý: ở các ngôi số nhiều, đuôi - self biến thành - selves. Chức năng: - Chỉ chủ ngữ làm việc gì đó cho chính mình. Trong trường hợp này nó đứng ngay sau động từ hoặc đứng ở cuối câu sau giới từ for hoặc to. Ví dụ: He sent the letter to himself. You can see the differences for yourselves. - Chỉ chủ ngữ tự thân làm lấy 1 việc gì. Trong trường hợp này nó đứng đằng sau chủ ngữ hoặc cuối câu khi nói. Ví dụ: I myself believe that the proposal is good. He himself set out to break the long distance flying record. Trang 33
 35. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương She prepared the nine-course meal herself. The students themselves decorated the room. You yourself must do this homework. John himself bought this gifts. By + one-self = alone. Ví dụ: John washed the dishes by himself = John washed the dishes alone. 5. Động từ dùng làm tân ngữ - Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đòi hỏi 1 danh từ hoặc đại từ theo sau nó làm tân ngữ. Có một số động từ lại yêu cầu tân ngữ sau nó phải là một động từ khác. Chúng chia làm 2 loại sau: 5.1 Động từ nguyên thể làm tân ngữ Bảng sau là những động từ đòi hỏi tân ngữ sau nó phải là một động từ khác. Chúng tuân theo mẫu câu như sau: agree to do something. desire to do something. decide to do something. agree attempt claim decide demand desire expect fail forget hesitate hope intend learn need offer plan prepare pretend refuse seem strive tend want wish Ví dụ: John expects to begin studying law next semester. Mary learned to swim when she was very young. The budget committee decided to postpone this meeting. The president will attempt to reduce inflation in the next your years. The soldiers are preparing to attack a village. Cynthia has agreed to act as a liaison between the two countries. 5.2 Ving dùng làm tân ngữ - Bảng sau là 1 số các động từ đòi hỏi tân ngữ sau nó là 1 Ving theo các mẫu câu sau: admit doing something (thú nhận làm gì) Ví dụ: He admitted having done wrong. Enjoy doing something (thích thú khi làm điều gì) admit appreciate enjoy quit Trang 34
 36. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương delay deny practice resume miss postpone resist consider report resent can’t help mind suggest avoid finish recall risk Lưu ý : Trong bảng trên có mẫu động từ: can’t help + (against) doing smth : không thể dừng được, can’t resist không thể nhịn được Ví dụ: With such good oranges, we can’t help (resist) buying 2 kilos at a time. Lưu ý: N ếu muốn đặt phủ định cho các trường hợp này đặt not trước nguyên thể bỏ to hoặc Ving. Tuyệt đối không được cấu tạo dạng phủ định của động từ chính. Ví dụ: John decided not to by the car. We regretted not going to the party last night. Một số thí dụ: John admitted stealing the jewels. We enjoy seeing them again after so many years. You shouldn’t risk entering that building in its present condition. Michael was considering buying a new car until the price went up. The Coast Guard reported seeing another ship in the Florida Straits. Would you mind not smoking in this office? * Các động từ ở bảng sau là những động từ mà tân ngữ của chúng có thể là động từ nguyên thể hay Ving mà ngữ nghĩa của chúng không thay đổi. Ví dụ: begin to do smth = begin doing smth. begin can’t stand continue dread hate like love prefer regret start try Lưu ý: Trong bảng trên có mẫu động từ : to do smth can’t ( Không thể chịu đựng được khi phải td doing smth làm gì) Ví dụ: waiting such a long time. I can’t td to wait such a long time. I hate to ride her bicycle to school = I hate riding her bicycle to school. Trang 35
 37. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương 5.3 3 động từ đặc biệt Đó là các động từ mà ngữ nghĩa của chúng thay đổi khi tân ngữ sau nó là 1 nguyên thể hoặc 1 Ving. Stop to do smth : dừng lại để làm gì. Ví dụ: He stops to get gasoline. Stop doing smth : dừng việc gì đang làm lại. Ví dụ: He stops writing and goes out. Remember to do smth : nhớ sẽ phải làm gì. Ví dụ: I remember to send a letter at the post office. Remember doing smth : nhớ đã làm gì. Ví dụ: I remember locking the door before leaving but I can’t find the key. Forget to do smth : quên sẽ phải làm gì. Ví dụ: He forgets to call his friend this afternoon. Forget doing smth : quên đã làm gì. Ví dụ: I forget doing the homework yesterday. Lưu ý: Động từ forget trong mẫu câu mang nghĩa phủ định. I forget getting to the airport to meet my girl-friend this morning. 5.4 Các động từ đứng đằng sau giới từ - Tất cả các động từ đứng đằng sau giới từ đều phải ở dạng Ving. verb adj. + preposition + Ving noun Động từ + giới từ + Ving Bảng sau gồm các động từ + giới từ. approve of: tán thành be better off: keep on = continue give up: từ bỏ insist on: nài nỉ think about rely on: phụ thuộc vào succeed in: thành công trong think of worry about: lo lắng về count on = rely on depend on put off: trì hoãn Trang 36
 38. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Danh từ + giới từ + Ving (bảng sau) possibility of method of method for reason for choice of intention of excuse for Ví dụ: George has no excuse for dropping out of school. There is a possibility of acquiring this property at a good price. There is no reason for leaving this early. Connie has developed a method for evaluating this problem. Tính từ + giới từ + Ving (bảng sau) accustomed to afraid of capable of fond of intent on interested in successful in tired of Ví dụ: Mitch is afraid of getting married now. We are accustomed to sleeping late on weekends. Jean is not capable of understanding the predicament. Alvaro is intent on finishing school next year. Craig is fond of dancing. We are interested in seeing this film. - Không phải bất cứ tính từ nào trong tiếng Anh cũng đòi hỏi đắng sau nó phải là 1 giới từ, có một số tính từ lại đòi hỏi đằng sau nó là một động từ nguyên thể (xem bảng sau). anxious boring dangerous hard eager: háo hức easy good strange pleased prepared ready able* usual common difficult eager to do smth: háo hức làm gì. hard to do smth : khó làm gì. * able : able to do capable of doing unable s m t h = incapable smth Ví dụ: These students are not yet able to handle such difficult problems. These students are not yet capable of handling such difficult problems. Một số thí dụ: Mohammad is eager to see his family. It is dangerous to drive in this weather We are ready to leave now. It is difficult to pass this test. Trang 37
 39. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương It is uncommon to find such good crops in this section of the country. Ritsuko was pleased to be admitted to the college. Lưu ý: - Một số các động từ tiếng Anh thường có giới từ đi kèm ở phía sau. Không được nhầm lẫn giới từ đó với to của động từ nguyên thể. Chẳng hạn một số động từ trong bảng sau: object to: phản đối look forward to : mong đợi confess to : thú nhận đã làm gì Ví dụ: John gave up smoking because of his doctor’s advice. Mary insisted on taking the bus instead of the plane. Fred confessed to stealing the jewels. We are not looking forward to going back to school. Henry is thinking of going to France in August. You would be better off leaving now instead of tomorrow. 5.5 Vấn đề đại từ đi trước động từ nguyên thể hoặc Ving làm tân ngữ. - Đứng trước 1 động từ nguyên thể làm tân ngữ thì dạng của đại từ phải là tân ngữ. Pronoun Subject + verb + complement form + [ to + verb] noun Sau đây là bảng các động từ đòi hỏi đại từ (hay danh từ ) đi sau nó phải ở dạng tân ngữ. allow ask beg convince instruct invite order permit persuade prepare remind urge want expect promise Ví dụ: Joe asked Mary to call him when he woke up. We ordered him to appear in court. I urge you to consider your decision. They were trying to persuade him to change his mind. The teacher permitted them to turn their assignments in late. You should prepare your son to take this examination. Tuy nhiên, đứng trước 1 Ving làm tân ngữ thì dạng của danh từ hoặc đại từ phải ở dạng sở hữu. dạng sở hữu của danh từ Chủ ngữ + động từ + + [verb + ing] tính từ sở hữu Trang 38
 40. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Ví dụ: We understand your not being able to stay longer. He regrets her leaving. We are looking forward to their coming next year. We don’t approve of John’s buying this house. We resent the teacher’s not announcing the test sooner. We object to their calling at this hour. 6. Cách sử dụng động từ bán khiếm khuyết need và dare 6.1 need Động từ này được sử dụng ra sao còn phụ thuộc vào danh từ đứng đằng sau nó là động vật hay bất động vật. - khi chủ ngữ là động vật (living thing) Subject as a living thing + need + to + verb (cần phải làm gì) Ví dụ: I need to clean my house. John and his brother need to paint the house. My friend needs to learn Spanish. He will need to drive alone tonight. -Tuy nhiên khi chủ ngữ là một bất động vật (unliving thing) thì động từ sau need sẽ đổi khác. Subject as unliving thing + need + [Verb + ing] to be + P2 Ví dụ: The grass needs to be cut. Hoặc The grass needs cutting. The television needs repairing. Hoặc The television need to be repaired. The composition needs rewriting. Hoặc The composition needs to be rewritten. Lưu ý: need = to be in need of + noun to be in need of + noun có thể thay thế cho cả 2 công thức trên. Ví dụ: Trang 39
 41. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Jill is in need of money = Jill needs money. The roof is in need of repair = The roof needs to be repaired. The organization was in need of volunteers = The organization needed volunteers. 6.2 Dare - Dare không được dùng nhiều ở khẳng định. N ó chỉ được dùng ở phủ định và nghi vấn. Động từ sau nó theo lý thuyết là có to nhưng trên thực tế thường bỏ to. N ó có thể dùng với trợ động từ to do hoặc dùng trực tiếp. He doesn’t dare (to) say anything = He dares not (to) say anything. Does he dare (to) say anything = Dares he (to) say anything. - Dare không được dùng ở thể khẳng định trừ trường hợp - I dare say mang 2 nghĩa: - Tôi cho là. Ví dụ: I dare say there will be a restaurant car at the end of the train. - Tôi công nhận là. Ví dụ: I dare say you are right. Tôi thừa nhận là anh đúng. - How dare (dared) + subject (sao dám). Ví dụ: How dare you open my letter? Sao cậu dám bóc thư của tôi ra thế ? - Dare còn được dùng như 1 ngoại động từ mang nghĩa dám, thách theo mẫu câu sau: To dare smb to do smth (thách ai làm gì) They dare the boy to swim across the river in the cold weather. 7. Cách dùng động từ to be + infinitive BE + IN FIN ITIVE - N ó được dùng để truyền đạt những mệnh lệnh hoặc những chỉ dẫn ttừ người thứ nhất qua người thứ 2 tới người thứ 3. Ví dụ: N o one is to leave this building without the permission of the police. (không ai được phép rời toà nhà này mà không được phép của cảnh sát). He is to stay here until we return. (nó phải ở lại đây cho tới khi bọn tao quay lại). - Dùng với mệnh đề if mang tính bắt buộc hoặc mệnh lệnh. Ví dụ: Something must be done quickly if extinct birds are to be saved He said if he fall asleep at the wheel, we were to wake him up. - để truyền đạt một dự định. Ví dụ: Trang 40
 42. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương She is to be married next month. (cô ấy sẽ cưới vào tháng tới) The expedition is to start in a week’s time. Cấu trúc này rất thông dụng trong báo chí và nếu nó là tựa đề báo thì người ta bỏ be đi để tiết kiệm chỗ. Ví dụ: The Prime Minister is to make a statement tomorrow. = The Prime Minister to make a statement tomorrow. - Was/ were + infinitive Để diễn đạt 1 ý tưởng về số mệnh. Ví dụ: They said good bye without knowing that they were never to meet again. (họ chia tay nhau mà không biết rằng sẽ chẳng bao giờ họ gặp lại nhau) - To be about to + verb = near future = to be in the point of Ving. 8. Câu hỏi 8.1 Câu hỏi yes và no Sở dĩ gọi là như vậy vì trong câu trả lời có thể dùng yes hoặc no ở đầu câu. N ên nhớ rằng: Yes + positive verb N o + negative verb. Không được nhầm lẫn dạng câu trả lời tiếng việt. auxiliary be + subject + verb do, does, did Is Mary going to school today? Was Mary sick yesterday? Have you seen this movie before? Will the committee decide on the proposal today? Do you want to use the telephone? Does George like peanut butter? Did you go to class yesterday? 8.2 Câu hỏi thông báo Là loại câu hỏi mà trong câu trả lời ngoài yes hoặc no ra còn phải thêm một số các thông tin khác. Các câu hỏi này dùng với một số các đại từ nghi vấn. 8.2.1 who và what làm chủ ngữ. Trang 41
 43. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Who + verb + (complement) + (modifier) what Who opened the door? (someone opened the door) What happened last night? (something happened last night.) Chú ý: Không đúng khi nói : Who did open the door? What did happen last night? 8.2.2 Whom và what là tân ngữ của câu hỏi whom auxiliary + + subject + verb + ( modifier) what do, does, did Chú ý: Mặc dù trong văn nói, nhiều người sử dụng who thay cho whom trong loại câu hỏi này nhưng tuyệt đối không được dùng như vậy trong văn viết (lỗi cơ bản) Ví dụ: Whom does Ahmad know from Venezuela? ( Ahmad know someone from Venezuela) What did George buy at the store? ( George bought something at the store) 8.2.3 Câu hỏi dành cho các bổ ngữ (when, where, why, how) when Auxiliary where + be + subject + why verb + (complement) + (modifier) how do does did When did John move to Jacksonville? Where does Mohamad live ? Why did George leave so early? How did Maria get to school today? Where has Henry gone? When will Bertha go back to Mexico? 8.3 Câu hỏi gián tiếp (embedded questions) Là loại câu hỏi có các đặc điểm sau: - Câu có 2 thành phần nối với nhau bằng 1 đại từ nghi vấn. Trang 42
 44. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương - động từ ở mệnh đề 2 phải đứng xuôi sau chủ ngữ không được cấu tạo câu hỏi ở thành phần thứ 2. - đại từ nghi vấn không chỉ bao gồm 1 từ mà nhiều khi có thể là 2 hoặc 3 từ chẳng hạn: whose + noun, how many, how much, how long, how often, what time, và what kind. Subject + verb ( phrase) + question word + subject + verb Ví dụ: Câu hỏi : Where will the meeting take place? Câu hỏi gián tiếp: We haven’t ascertained where the meeting will take place. Q word subject verb phrase Câu hỏi: Why did the plane land at the wrong airport? Câu hỏi gián tiếp : The authorities cannot figure out why the plane landed at the wrong airport. Q word subject phrase auxiliary + subject + verb + question word + subject + verb Do you know where he went? Could you tell me what time it is? Một số thí dụ: The professor didn’t know how many students would be in her afternoon class. I have no idea how long the interview will take. Do they know how often the bus runs at night? Can you tell me how far the museum is from the college? I’ll tell you what kind of ice cream tastes best. The teacher asked us whose book was on his desk. 8.4 Câu hỏi có đuôi Khi sử dụng loại câu hỏi này nên nhớ rằng nó không nhằm mục đích đê hỏi mà nhằm để khẳng định lại ý kiến của bản thân mình đã biết. - Câu chia làm 2 thành phần tách biệt nhau bởi dấu phNy. - N ếu động từ ở phần chính ở thể khẳng định thì ở phần đuôi là phủ định và ngược lại. - Động từ to be được dùng trực tiếp, các động từ thường dùng trợ động từ to do, các động từ ở thời kép: future, perfect, progressive dùng với chính trợ động từ của thời đó. - Các thành ngữ there is, there are và it is dùng lại ở phần đuôi. - Động từ to have trong tiếng Anh của người Mỹ là động từ thường do đó nó sẽ dùng với trợ động từ to do. Ví dụ: There are only twenty-eight days in February, aren’t there? It’s raining now, isn’t it? It isn’t raining now, is it? The boys don’t have class tomorrow, do they? You and I talked with the professor yesterday, didn’t we? Trang 43
 45. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương You won’t be leaving for another hour, will you? Jill and Joe have been to Mexico, haven’t they? You have two children, don’t you? (Trong tiếng Anh, thì sẽ dùng haven’t you?) Lưu ý: Trong các bài thi TOEFL nếu động từ chính là have thì đằng sau phải dùng trợ động từ do. Ví dụ: She has an exam tomorrow, doesn’t she? 9. Lối nói phụ hoạ khẳng định và phủ định. 9.1 Lối nói phụ hoạ khẳng định. - Dùng để phụ hoạ lại ý khẳng định của một người khác tương đương với câu tiếng việt “cũng thế ” và người ta sẽ dùng so và too trong cấu trúc này. - Động từ to be được phép dùng trực tiếp, các động từ thường dùng với trợ động từ to do, các động từ ở thời kép (future, perfect, progressive) dùng với chính động từ của nó. - Khi be được sử dụng trong m ệnh đề chính thì thời của động từ be sử dụng trong câu phụ hoạ cũng phải cùng thời với be ở mệnh đề chính. Subject + verb(be) + too Affirmative statement (be) + and + So + verb(be) + subject Ví dụ: I am happy, and you are too. I am happy, and so are you. - Khi một động từ ở thể kép (auxilary + verb), ví dụ, will go, should do, has done, have written, must examine, vv xuất hiện trong mệnh đề chính thì trợ động từ của mệnh đề chính được sử dụng ở dạng khẳng định, và chủ ngữ và động từ phải hoà hợp. Subject + auxiliary only + too Affirmative statement + and + (động từ ở thể kép) So + auxiliary only + subject Ví dụ: They will work in the lab tomorrow, and you will too. They will work in the lab tomorrow, and so will you. Subject +do, does, or did + too. Affirmative statement + and + (động từ đơn trừ be) So + do, does, or did + subject Trang 44
 46. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Ví dụ: Jane goes to that school, and my sister does too. Jane goes to that school, and so does my sister. John went to the mountains on his vacation, and we did too. John went to the mountains on his vacation, and so did we. I will be in N ew Mexico in August, and they will too. I will be in N ew Mexico in August, and so will they. He has seen her plays, and the girls have too. He has seen her plays, and so have the girls. We are going to the movies tonight, and Suzy is too. We are going to the movies tonight, and so is Suzy. She will wear a costume to the party, and we will too. She will wear a costume to the party, and so will we. 9.2 Lối nói phụ hoạ phủ định - Dùng để phụ hoạ lại ý phủ định của người khác, tương ứng với câu tiếng việt “ cũng không”. - Cấu trúc dùng cho loại câu này là either và neither. N ên nhớ rằng: Not either / Neither positive verb. Các trường hợp dùng giống hệt công thức khẳng định. Subject + negative auxiliary or be + either . N egative statement + and + Neither + positive auxiliary or be + subject. Ví dụ: I didn’t see Mary this morning. John didn’t see Mary this morning. I didn’t see Mary this morning, and John didn’t either. I didn’t see Mary this morning, and neither did John. She won’t be going to the conference. Her colleagues won’t be going to the conference. She won’t be going to the conference, and her colleagues won’t either. She won’t be going to the conference, and neither will her colleagues. John hasn’t seen the new movie yet. I haven’t seen the new movie yet. John hasn’t seen the new movie yet, and I haven’t ether. John hasn’t seen the new movie yet, and neither have I. 10. Câu phủ định Để thành lập câu phủ định người ta đặt not vào sau động từ to be, trợ động từ to do của động từ thường, và các trợ động từ của động từ ở thời kép. - Đặt any đằng trước danh từ để nhấn mạnh cho phủ định. Trang 45
 47. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương - Trong một số trường hợp để nhấn mạnh cho danh từ đằng sau bị phủ định, người ta để động từ ở nguyên thể và đặt no trước danh từ. ( no = not at all). N agative + nagative = Positive Ví dụ: It’s really unbelievable that he has no money. N agative + comparative = Superlative Ví dụ: Professor Baker couldn’t be more helpful = Pr. Baker was the most helpful. We couldn’t have gone to the beach on a better day. Tức là: Today is the best day to go to the beach. N agative , much less + noun. (không mà lại càng không) Ví dụ: He didn’t like to read novels, much less text books. It’s really unbelievable how he could have survived, after such a free fall, much less live to tell about it on TV. Một số phó từ trong tiếng Anh mang nghĩa phủ định, khi đã dùng nó trong câu tuyệt đối không được dùng phủ định của động từ nữa. Ví dụ: Hardly Scarcely Hầu như không ( Almost no) Barely Hardly ever Rarely Hầu như không bao giờ ( almost never). Seldom Công thức dùng với các phó từ trên. Subject + nagative + adverb + positive verb Trang 46
 48. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Lưu ý: Barely và scarcely đôi khi mang nghĩa vừa đủ, vừa soạn (just enough). Phải căn cứ theo ngữ cảnh của câu hoặc các câu trả lời dưới phần nghe để tìm ra nghĩa đúng. Ví dụ: He scarcely has money for the tuition fee and not any coins left. (N ó vừa đủ tiền để trả học phí và không còn xu nào cả.) 11. Mệnh lệnh thức Chia làm 2 loại trực tiếp và gián tiếp. 11.1 Mệnh lệnh thức trực tiếp. Mệnh lệnh thức trực tiếp là câu mà một người ra lệnh cho một người khác làm việc gì đó. N ó có thể có please đi trước. Chủ ngữ được hiểu là you. Sử dụng dạng đơn giản của động từ (N guyên thể bỏ to). Ví dụ: Close the door. Open the window. Leave the room. Pay your rent. Please turn off the light. Be quiet. Dạng mệnh lệnh thức phủ định được thành lập nhờ cộng thêm don’t trước động từ. Don’t close the door. Please don’t turn off the light. Don’t open the window, please. ( Please có thể đứng đầu hoặc cuối câu mệnh lệnh thức làm cho câu trở nên lịch sự hơn). 11.2 Mệnh lệnh thức gián tiếp. Thường dùng với 4 động từ sau: to order to ask to do something. smb not to do to tell something to say Ví dụ: John told Mary to close the door. Jack asked Jill to turn off the light. The teacher told Christopher to open the window. Please tell Jaime to leave the room. John ordered Bill to close his book. The policeman ordered the suspect to be quiet. Lưu ý: Đuôi của Let’s , shall we. Ví dụ: Trang 47
 49. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Let’s go out for lunch, shall we? Khác với let us trong câu mệnh lệnh thức. Ví dụ: Let’s go now (chúng ta đi thôi) khác với Let us go, please. ( xin hãy để cho chúng tôi đi) 12. Động từ khiếm khuyết. Sở dĩ gọi là như vậy vì động từ này mang những đặc tính như sau: - Không có tiểu từ to đằng trước. - Động từ nào đi sau nó cũng phải bỏ to. - Không bao giờ 2 động từ khiếm khuyết đi cùng với nhau, nếu có thì bắt buộc động từ thứ 2 phải chuyển sang một dạng khác. Ví dụ: Will have to must Will be able to can Will be allowed to may Động từ khiếm khuyết được sử dụng với các chức năng sau: 12.1 Diễn đạt thời tương lai. 12.2 Di ễn đạt câu điều kiện. 12.2.1 Điều kiện có thể thực hiện được ở thời hiện tại. Will/shall If + Subject + simple present + subject + + [verb in simple form] can/ may Ví dụ: If I have the money, I will buy a new car. If you try more, you will improve your English. We will have plenty of time to finish the project before dinner if it is only ten o’clock now. If + subject + simple present tense + subject + + simple present tense Mẫu câu này còn được dùng để diễn tả một thói quen. Ví dụ: If the doctor has morning office hours, he visits his patients in the hospital in the afternoon (không có động từ khuyết thiếu.) John usually walks to school if he has enough time. Trang 48
 50. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương If + Subject + simple present tense + command form* * N ên nhớ rằng mệnh lệnh thức ở dạng đơn giản của động từ. ( simple form) Mẫu câu trên có nghĩa là nhờ ai, ra lệnh cho ai làm gì. Ví dụ: If you go to the Post Office, please mail this letter for me. Please call me if you hear from Jane. 12.2.2 Điều kiện không thể thực hiện được ở thời hiện tại. Would/should If + Subject + simple past + subject + + verb in simple form could/ might Ví dụ: If I had enough money now, I would buy this house ( but now I don’t have enough money.) If I had the time, I would go to the beach with you this weekend. (but I don’t have the time.) ( I’m not going to the beach with you.) He would tell you about it if he were here. ( he won’t tell you about it.) ( He is not here). If he didn’t speak so quickly, you could understand him. (He speaks very quickly.) (You can’t understand him.) Lưu ý: Động từ to be sau if ở mẫu câu này phải chia làm were ở tất cả các ngôi. I they were. Ví dụ: If I were you, I wouldn’t do such a thing. (but I’m not you.) 12.2.3 Điều kiện không thể thực hiện được ở thời quá khứ. Would/should If + Subject + past perfect + subject + + have + P2 could / might Ví dụ: If we hadn’t lost the way we could have been here in time. (but in fact we lost the way, so we were late.) Trang 49
 51. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương If we had known that you were there, we would have written you a letter. (We didn’t know that you were there.) ( we didn’t write you a letter.) She would have sold the house if she had found the right buyer. (She didn’t sell the house.) (She didn’t find the right buyer.) If we hadn’t lost the way, we would have arrived sooner. (We lost our way.) (we didn’t arrive early.) Câu điều kiện không phải lúc nào cũng tuân theo đúng công thức trên, trong một số trường hợp 1 vế của câu điều kiện ở quá khứ còn một vế lại ở hiện tại do thời gian của từng mệnh đề quy định. Ví dụ: If she had caught the flight she would be here by now. Lưu ý: Trong một số trường hợp ở câu điều kiện không thể thực hiện được ở thời quá khứ, người ta bỏ if đi và đảo had lên đầu câu nhưng ý nghĩa vẫn giữ nguyên. Had + subject + [verb in past participle ] Ví dụ: Had we known you were there, we would have written you a letter. Had she found the right buyer, she would have sold the house. Hadn’t we lost the way, we would have arrived sooner. 12.2.4 Các cách dùng đặc biệt của Will, would và sould trong các mệnh đề if Thông thường những động từ này không được dùng đằng sau if nhưng nếu được dùng nó sẽ mang ý nghĩa sau: If you will /would. Thường được dùng trong các yêu cầu lịch sự ( Would lịch sự hơn) Ví dụ: If you would wait a moment, I will see if Mr John is here. (N ếu cô vui lòng chờ một chút, tôi sẽ xem liệu ông John có ở đây không.) I would be very grateful if you will/ would make an arrangement for me. If you could + verb in simple form. N ếu ông vui lòng - N gưòi nói cho rằng người kia sẽ đồng ý như một lẽ tất nhiên Ví dụ: If you could fill in this form. If you could open your books. Trang 50
 52. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương If + subject + will / would. N ếu chịu - Diễn đạt ý tự nguyện Ví dụ: If he will (would) listen to me, I can help him. N ếu nó chịu nghe theo lời tôi thì tôi có thể giúp nó. If + subject + will. Diễn tả sự ngoan cố. Ví dụ: If you will learn English this way, a failure for TOFEL test is sure awaiting you. N ếu cậu mà cứ học tiếng Anh theo cách này thì trượt kỳ thi TOFEL chắc chắn đang chờ đón cậu. If + subject +should. Diễn đạt một hành động dù rất có thể được song khả năng rất ít và khi nói người nói không tin là sự việc lại có thể xảy ra. Ví dụ: If you shouldn’t know how to use this TV set, please call me up this number. N ếu anh không biết cách sử dụng chiếc tivi này, hãy gọi điện cho tôi số máy này. (N ói vậy nhưng người nói không cho rằng là anh ta lại không biết sử dụng chiếc tivi đó.) If you should have any difficulties while doing these exercises, please feel free to ask me. (N gười thầy không cho rằng cậu học sinh lại không làm được những bài tập đó - vì chúng rất dễ hoặc cậu học trò rất thông minh) - Trong một số trường hợp người ta bỏ if đi và đảo should lên đầu câu mà ngữ nghĩa không thay đổi. Ví dụ: Should you have any difficulties while doing these exercises, please feel free to ask me. Should it be cloudy and gray, the groundhog will supposedly wander around for food - a sign that spring is near. N ếu trời có nhiều mây và bầu trời xám xịt thì người ta cho là con sóc đất sẽ đi lang thang kiếm ăn - đó là dấu hiệu của mùa Xuân đang tới gần. Thực ra, khi sử dụng cấu trúc này thì tác giả cho rằng khi con sóc đất chui ra thì rất hiếm khi trời lại có nhiều mây và bầu trời lại xám lại - có thể là do kết quả thống kê. 13. Cách sử dụng thành ngữ as if, as though. (Có nghĩa là : dường như là, như thể là) Trang 51
 53. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương - Mệnh đề đằng sau 2 thành ngữ này thường hay ở dạng điều kiện không thể thực hiện được và chia làm 2 thời: 13.1 Thời hiện tại N ếu động từ ở mệnh đề trước chia ở simple present thì động từ ở mệnh đề sau phải chia ở simple past, động từ to be sẽ phải chia ở là were ở tất cả các ngôi. as if Subject + verb (simple present) + + subject + verb (simple past) as though Ví dụ: The old lady dresses as if it were winter even in the summer. Hiện tại quá khứ (It is not winter.) Angelique walks as though she studied modelling. Hiện tại quá khứ (She didn’t study modelling) He acts as though he were rich. Hiện tại quá khứ (He is not rich) 13.2 Thời quá khứ. N ếu động từ ở mệnh đề trước chia ở simple past thì động từ ở mệnh đề 2 phải chia ở past perfect. as if Subject + verb (simple past) + + subject + verb (past perfect) as though Ví dụ: Betty talked about the contest as if she had won the grand prize. Past simple past perfect (She didn’t win the grand prize.) Jeff looked as if he had seen a ghost. Past simple past perfect (She didn’t see a ghost.) He looked as though he had run ten miles. Past simple past perfect (He didn’t run ten miles.) Cả 2 dạng chia đó sau as if đều diễn đạt điều kiện không thể thực hiện được. Lưu ý: Trang 52
 54. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Trong một số trường hợp nếu điều kiện là có thật thì 2 công thức trên không được tuân theo. Động từ lại trở về dạng bình thường theo diễn biến của câu. Ví dụ: He looks as if he has finish the test. 14. Cách sử dụng động từ To hope và to wish. Hai động từ này tuy đồng nghĩa nhưng khác nhau về mặt ngữ pháp. + Đằng sau động từ to hope là một câu diễn biến bình thường. Ví dụ: I hope that they will come. ( I don’t know if they are coming.) ( Tôi hy vọng là họ sẽ tới.) We hope that they came yesterday. ( We don’t know if they came.) + N hưng động từ to wish lại đòi hỏi đằng sau nó phải là một điều kiện không thể thực hiện được. Điều kiện này chia làm 3 thời. 14.1 Thời tương lai. Động từ ở mệnh đề sau sẽ phải là Would / could + verb hoặc were + Ving. Could + verb Subject + wish + (that) + Subject* + would + verb + were + Ving Subject* : có thể là cùng hoặc khác chủ ngữ với chủ ngữ trong mệnh đề chính. Ví dụ: We wish that you could come to the party tonight. (You can’t come.) I wish that you would stop saying that. (You probably won’t stop.) She wish that she were coming with us. ( She is not coming with us.) 14.2 Thời hiện tại Động từ ở mệnh đề 2 sẽ chia ở simple past. Động từ to be phải chia làm were ở tất cả các ngôi. Subject + wish + (that) + Subject* + verb in simple past Ví dụ: I wish that I had enough time to finish my homework. ( I don’t have enough time.) We wish that he were old enough to come with us. ( He is not old enough.) They wish that they didn’t have to go to class today. ( They have to go to class.) Trang 53
 55. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương 14.3 Thời quá khứ. Động từ ở mệnh đề sau sẽ phải chia ở Past perfect hoặc Could have + P2 Past perfect Subject + wish + (that) + Subject + Could have + P2 Ví dụ: I wish that I had washed the clothes yesterday. ( I didn’t wash the clothes yesterday.) She wish that she could have been there. ( She couldn’t be there.) We wish that we had had more time last night. ( We didn’t have more time.) Lưu ý: Động từ wish chỉ có thể ảnh hưởng đến mệnh đề đằng sau nó bằng cách buộc mệnh đề đó phải ở điều kiện không thể thực hiện được. N hưng điều kiện đó ở thời nào lại do thời gian của mệnh đề đó quyết định không hề phụ thuộc vào thời của động từ to wish. Ví dụ: He wished that he could come to the party next week. Quá khứ Điều kiện ở tương lai Tương lai Phù hợp về thời The photographer wished that we stood closer together than we are standing now. Quá khứ điều kiện ở hiện tại hiện tại Phù hợp về thời - Phải phân biệt với to wish ở dạng câu này với nghĩa ước gì, mong gì với to wish trong mẫu câu sau: To wish somebody something Ví dụ: I wish you a happy birthday. 15. Cách sử dụng thành ngữ used to và get/be used to 15.1 used to. (*) Used to + [Verb in simple form] ( Thường hay, đã từng) Chỉ một thói quen, hành động thường xuyên xảy ra lặp đi lặp lại trong quá khứ. Trang 54
 56. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Ví dụ: When David was young, he used to swim once a day. ( Thói quen trong quá khứ) Chuyển sang câu nghi vấn: Did + Subject + use to + Verb = Used + Subject + to + verb. Ví dụ: When David was young, did he use to swim once a day? used he to swim once a day? Câu phủ định: Subject + didn’t + use to + Verb = Subject + used not to + verb. Ví dụ: When David was young, he didn’t use to swim once a day. he used not to swim once a day. 15.2 get / be used to. BE / GET USED TO + VIN G ( trở nên quen với) (noun) Lưu ý: Trong công thức (*) có thể thay used to = Would nhưng dễ nhầm lẫn. 16. Cách sử dụng thành ngữ Would rather Would rather than = Prefer to (Thích hơn là; thà hơn là) Đằng sau would rather phải là một động từ nguyên thể bỏ to (bare infinitive) nhưng đằng sau prefer phải là một verb+ing. Ví dụ: John would rather drink Coca-Cola than orange juice. John prefer drinking Coca-Cola to drinking orange juice. Lưu ý: Việc sử dụng thành ngữ này còn tuỳ thuộc vào số chủ ngữ và nghĩa của câu Trang 55
 57. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương 16.1 Loại câu có một chủ ngữ. ở loại câu này chỉ dùng Would rather (không có than) và chia làm 2 thời : 1. Thời hiện tại. Động từ sau Would rather là nguyên thể bỏ to. N ếu muốn dùng phủ định đặt not trước động từ nguyên thể bỏ to ( công thức 1) Subject + Would rather + (not) bare infinitive (1 ) Ví dụ: Jim would rather go to class tomorrow Trong câu này người nói muốn nói Jim thích đến lớp vào ngày mai (chứ hôm nay Jim không muốn) 2. Thời quá khứ. ở thời quá khứ sau would rather là have + past participle (hay còn gọi là phân từ 2 - P2) - Công thức 2. (2 Subject + would rather + have + (P2) ) Ví dụ: John would rather have gone to class yesterday than today ( John thích đi học vào ngày hôm qua hơn ngày hôm nay). 16.2 Loại câu có 2 chủ ngữ ở loại câu này thành ngữ được sử dụng sẽ là Would rather that (ước gì, mong gì) và chia làm những mẫu câu như sau: 1. Câu giả định Là loại câu diễn đạt ý người thứ nhất muốn người thứ 2 làm một việc gì đó, nhưng làm hay không còn tuỳ thuộc vào vào phía người thứ 2. Do vậy cấu trúc động từ sau chủ ngữ 2 phải là nguyên thể bỏ to - Công thức 1. (1 Subject1 + Would rather that + Subject2 + bare infinitive ) Ví dụ: I would rather that Jones call me tomorrow ( Tôi muốn Johnes gọi điện cho tôi vào ngày mai - N hưng Jones có gọi điện cho người nói hay không còn tuỳ vào Jones). We would rather that he take this train. (Đáp chuyến tàu đó hay không còn tuỳ vào anh ấy - Họ chỉ muốn vậy). 2. Điều kiện không thực hiện được ở hiện tại (nghĩa của câu trái với thực tế). Trang 56
 58. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Động từ sau chủ ngữ 2 sẽ chia ở Simple past, động từ to be sẽ phải được chia thành Were ở tất cả các ngôi - Công thức 2 Subject + would rather that + Subject + Simple past (2 1 2 ) Ví dụ: Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does (In fact his girlfriend doesn’t work in the same department.) Jane would rather that it were winter now. (It is not winter now.) Nhận xét: - Trong các câu trên nghĩa của vế thứ 2 luôn trái với thực tế ở thời điểm hiện tại. - N ếu muốn thành lập thể phủ định dùng Did not + verb Were not + verb 3. Điều kiện không thể thực hiện được trong quá khứ ( Nghĩa của câu là trái với thực tế.) Trong loại câu này động từ ở mệnh đề thứ 2 sẽ phải được chia ở Past perfect - Công thức 1. Subject + would rather that + Subject + Past perfect (1 1 2 ) Ví dụ: Jim would rather that Jill had gone to class yesterday. (nhưng trong thực tế thì Jill đã không tới lớp ngày hôm qua và người nói chỉ lấy làm tiễc là Jill đã không tới lớp vào ngày hôm qua.) Nhận xét: Trên thực tế nghĩa của to wish và would rather that (với nghĩa ước, mong muốn) trong trường hợp trên là giống nhau nhưng Wish được sử dụng trong tiếng Anh bình dân (hàng ngày). Còn Would rather that mang kịch tính nhiều hơn. 17. Cách sử dụng Would Like Thành ngữ này dùng để mời mọc người khác một cách lịch sự hoặc diễn đạt mong muốn của mình một cách nhã nhặn sau đó phải là động từ nguyên thể có to (infinitive). Subject + would like + [to + verb] Ví dụ: Would you like to dance with me? I would like to visit Hongkong. We would like to order now, please. The president would like to be re-elected. Trang 57
 59. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương They would like to study at the university. Would you like to see a movie tonight? Lưu ý : - N ếu hành động được xác định cụ thể về mặt thời gian hoặc thời gian là hiện tại thì dùng động từ nguyên thể sau like. - N hưng nếu thời gian là không xác định thì phải dùng Verb+ing. Ví dụ: Would you like a lemonade now? (thời gian là hiện tại now) She likes watching TV every night. (thời gian là không xác định - chỉ sở thích hobby) Hoặc I would like eating a steak and salad. 18. Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở hiện tại. 18.1 Could/may/might. Could/may/might + [Verb in simple form] Có thể /có lẽ. Chỉ một khả năng có thể xảy ra ở hiện tại song người nói không chắc. Cả 3 động từ có giá trị như nhau. Ví dụ: It might rain tomorrow It will possibly rain tomorrow It may rain tomorrow = OR It could rain tomorrow Maybe it will rain tomorrow Chú ý: Maybe là sự kết hợp của may và be, nhưng nó là một từ và không phải là trợ động từ. N ó đồng nghĩa với perhaps. Một số ví dụ về Could, may, và might: The president said that there might be a strike next month. I don’t know what I’m doing tomorrow. I may go to the beach or I may stay home. (Lưu ý là người Anh thường nói là stay at home nhưng người Mỹ lại nói là stay home.) It might be warmer tomorrow. I may not be able to go with you tonight. I don’t know where Jaime is. He could be at home. 18.2 Should Should + [Verb in simple form] Trang 58
 60. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương N ghĩa là : - N ên ( diễn đạt một lời khuyên, đề nghị hoặc bắt buộc nhưng không mạnh lắm) - Có khi - dùng để diễn đạt mong muốn điều gì xảy ra. Ví dụ: It should rain tomorrow ( I expect it to rain tomorrow) My check should arrive next week. ( I expect it to arrive next week). Lưu ý: - Had better, ought to, be supposed to nói chung là đồng nghĩa với should với điều kiện là động từ to be phải chia ở thời hiện tại. - be supposed to ngoài nghĩa tương đương với should còn mang nghĩa quy định phải, bắt buộc phải. Ví dụ: We are supposed to have a math test this afternoon, but it was postponed because the Professor had to attend a science conference. ( Theo quy định là ) 18.3 Must Must + [verb in simple form] N ghĩa là : - Phải - bắt buộc rất mạnh (người bị bắt buộc không có sự lựa chọn nào khác) Ví dụ: One must endorse a check before one cashes it. (người ta phải ký sau tấm séc trước khi rút tiền). George must call his insurance agent today. A pharmacist must keep a record of the prescriptions that are filled. An automobile must have gasoline to run. An attorney must pass an examination before practising law. This freezer must be kept at -200. - Hẳn là - diễn đạt một sự suy luận có logic dựa trên những hiện tượng có thật ở hiện tại. Ví dụ: John’s lights are out. He must be asleep. (We assume that John is asleep because the lights are out.) The grass is wet. It must be raining. (We assume that it is raining because the grass is wet.) Must được thay thế bằng have to trong những trường hợp sau đây Trang 59
 61. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương - Đứng sau Will ở thời tương lai. Ví dụ: We will have to take a TOEFL test at the end of this year. - Had to thay cho must ở quá khứ. Ví dụ: The teacher had to attend a science conference yesterday. ở thời hiện tại have to được thay thế cho must khi: Hỏi xem mình có bị buộc phải làm điều gì không hoặc diễn đạt sự bắt buộc do khách quan mang lại để làm giảm nhẹ tính bắt buộc của must. Ví dụ: Q : Do I have to leave a deposit? A : N o, you needn’t but you have to sign in this register, I’m sorry but that’s the rule. 19. Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diến đạt các trạng thái ở thời quá khứ. Could/ May/ might + have +P2 (có lẽ đã) Chỉ một khả năng ở quá khứ song người nói không dám chắc. Ví dụ: It might have rained last night, but I’m not sure. (Có lẽ đêm qua trời mưa) The cause of death could have been bacteria. (N guyên nhân của cái chết có lẽ là do vi trùng) John might have gone to the movies yesterday. (Có lẽ John đã tới rạp chiếu bóng ngày hôm qua) Could + have +P2 (có lẽ đã có thể - nhưng thực tế thì không) Ví dụ: We could have solved this problem at that time (But we couldn’t in fact) (Lẽ ra lúc đó chúng tôi đã có thể giải quyết được vấn đề này.) SHOULD + HAVE + P2 (lẽ ra phải, lẽ ra nên - nhưng thực tế thì không) Thành ngữ này tương đương với Was / were / Supposed to. MUST HAVE P2 - Hẳn là đã (Chỉ sự suy luận logic dựa trên những hiện tượng có thật trong quá khứ) Ví dụ: Trang 60
 62. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Paul did so well in his speech today that he could have rehearsed it many times this past week. (Hôm nay Paul đã có lời phát biểu rất hay, hẳn là tuần qua nó đã diễn tập rất nhiều lần ). MIGHT HAVE BEEN VERB+ IN G - có lẽ lúc ấy đang (Chỉ sự suy luận logic dựa trên những hiện tượng có thật trong quá khứ) Ví dụ: I didn’t hear the telephone ring, I might have been sleeping at that time. I didn’t watch that scene on television, I might have been paying attention to the argument. MUST HAVE BEEN VERB+ IN G - chắc hẳn lúc ấy đang (Chỉ sự suy luận logic dựa trên những hiện tượng có thật trong quá khứ) Ví dụ: I didn’t hear you knock, I must have been sleeping at that time. I didn’t see him this morning, he must have been working in the office. 20. tính từ và phó từ (adjective and adverb). Một tính từ bao giờ cũng bổ nghĩa cho một danh từ và chỉ danh từ. N ó đứng ngay trước danh từ đó. Trong tiếng Anh chỉ có một danh từ duy nhất đứng sau danh từ mà nó bổ nghĩa đó là: galore ( nhiều, phong phú, dồi dào). Ví dụ: There are errors galore in the final exam. - Một phó từ bao giờ cũng bổ nghĩa cho: + Một động từ - một tính từ - và một phó từ khác. Ví dụ: He runs very fast. verb adv adv She is terribly beautiful. Adv adj - Adj + ly = adv nhưng phải cNn thận vì không phải bất cứ từ nào có đuôi ly đều là phó từ. Một số các tính từ cũng có tận cùng là ly. Ví dụ: Lovely, friendly, lonely. - Một số các cụm từ mở đầu bằng giới từ để chỉ địa điểm, thời gian, phương tiện hành động, tình huống hành động cũng được coi là phó từ. Ví dụ: in the office. - Một số các phó từ có cấu tạo đặc biệt như soon, very, almost. Trang 61
 63. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương - Vị trí các phó từ trong tiếng Anh tương đối thoải mái nhưng cũng có những phức tạp. Có một số quy luật như sau: + Các phó từ bổ ngữ sẽ thường xuyên đứng ở cuối câu theo thứ tự ưu tiên: chỉ phương thức hành động (đuôi ly), chỉ địa điểm (here, there, at school ), chỉ thời gian, chỉ phương tiện hành động, chỉ tình huống hành động. + M ột phó từ không bao giờ được đứng xen vào giữa động từ và tân ngữ. Ví dụ: I have terribly a headache. (câu sai vì phó từ đứng xen giữa động từ và tân ngữ ) + N ếu trong câu chỉ có phó từ chỉ thời gian thì nó thể đứng lên đầu câu. Ví dụ: In 1975 I graduated but I didn’t find a job. + Các phó từ chỉ tần số (always, sometimes ) thường bao giờ cũng đứng trước động từ chính khi nó là động từ hành động, nhưng bao giờ cũng đứng sau động từ to be. Ví dụ: - They have often visited me recently. - He always comes in time. N hưng: The president is always in time. 21. Động từ nối. Đó là các động từ trong bảng sau. be appear feel become seem look remain sound smell stay taste Các động từ trên có những đặc tính sau: Không diễn đạt hành động mà diễn đạt bản chất của sự vật, sự việc, như màu sắc, mùi vị Đằng sau chúng phải là một tính từ không được là một phó từ. Lưu ý: các cặp động từ appear to happen seem = to chance ( Dường như) - To appear có thể thay thế cho to seem và ngược lại nhưng không thể thay thế cho to happen và to chance. Trang 62
 64. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương - 3 động từ to be, to become, to remain có những trường hợp có một danh từ hoặc một ngữ danh từ theo sau, lúc đó chúng mất đi chức năng động từ nối. - 4 động từ to feel, to look, to smell và to taste trong một số trường hợp đòi hỏi sau nó là danh từ làm tân ngữ và trở thành một ngoại động từ. Lúc này chúng mất đi chức năng của một động từ nối và trở thành một động từ diễn đạt hành động và có quyền đòi hỏi 1 phó từ đi bổ trợ (chúng thay đổi về mặt ngữ nghĩa). - To feel = sờ, nắn, khám xét. - to look at : nhìn - to smeel : ngửi. - to taste : nếm. 22. So sánh của tính từ và danh từ 22.1 So sánh bằng. So sánh bằng chỉ ra 2 thực thể chính xác giống nhau (bằng nhau hoặc như nhau) và ngược lại nếu cấu trúc so sánh ở dạng phủ định. Cấu trúc As as adj noun S + verb + as + + as + adv pronoun N ếu là cấu trúc phủ định as thứ nhất có thể thay bằng so. Ví dụ: He is not so tall as his father. Lưu ý: Ta cần phải nhớ rằng đại từ sau as luôn ở dạng chủ ngữ. Peter is as tall as I. You are as old as she. Một số thí dụ về so sánh bằng. My book is as interesting as your. Tính từ His car runs as fast as a race car. Phó từ John sings as well as his sister. Phó từ Their house is as big as that one. Tính từ His job is not as difficult as mine. Hoặc His job is not so difficult as mine. Tính từ Tính từ They are as lucky as we Tính từ Trang 63
 65. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Danh từ cũng có thể dùng để so sánh cho cấu trúc này nhưng trước khi so sánh phải xác định chắc chắn rằng danh từ đó có những tính từ tương đương như trong bảng sau: Tính từ Danh từ heavy, light weight wide, narrow width deep, shallow depth long, short length big, small size Cấu trúc dùng cho loại này sẽ là the same as. noun Subject + verb + the same + (noun) + as pronoun Ví dụ: My house is as high as his My house is the same height as his. Lưu ý: - Do tính chất phức tạp của loại công thức này nên việc sử dụng bó hẹp vào trong bảng trên. - The same as >< different from. My nationality is different from hers. Our climate is different from Canada’s. - Trong tiếng Anh của người Mỹ có thể dùng different than nếu sau đó là cả một câu hoàn chỉnh (không phổ biến). Ví dụ: His appearance is different from what I have expected. = His appearance is different than I have expected. - From có thể thay thế bằng to. Một số thí dụ về the same và different from: These trees are the same as those. He speaks the same language as she. Her address is the same as Rita’s. Their teacher is different from ours. My typewriter types the same as yours. She takes the same courses as her husband. 22.2 So sánh hơn, kém - Trong loại so sánh này, người ta phân ra làm 2 loại phó từ, tính từ ngắn và phó từ, tính từ dài. - Đối với các phó từ và tính từ ngắn, ta chỉ cần cộng thêm đuôi ER vào tận cùng. Trang 64
 66. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương - Đối với những tính từ ngắn có 1 nguyên âm kẹp giữa 2 phụ âm, ta phải gấp đôi phụ âm cuối để không phải thay đổi cách đọc. Ví dụ: big - bigger. red - redder hot - hotter - N hững tính từ có tận cùng bằng bán nguyên âm phải đổi thành ier (y -ier) Ví dụ: happy - happier friendly - friendlier (hoặc more friendly than) - Trường hợp ngoại lệ: strong - stronger. - Đối với tất cả các phó từ và tính từ dài dùng more (nếu hơn) và dùng less ( nếu kém). Ví d ụ: more beautiful, more important, more believable. adj + er Subject + verb adv + + er * noun + than + more + adj/ adv pronoun less + adj * có thể thêm er vào tận cùng của một số phó từ như: faster, quicker, sooner, và later. Lưu ý: - Đằng sau phó từ so sánh như than và as phải là đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được phép là đại từ nhân xưng tân ngữ ( lỗi cơ bản). Ví dụ: John’s grades are higher than his sister’s. Today is hotter than yesterday. This chair is more comfortable than the other. He speaks Spanish more fluently than I . He visits his family less frequently than she does. This year’s exhibit is less impressive than last year’s. - Để nhấn mạnh cho tính từ và phó từ so sánh người ta dùng far hoặc much trước so sánh. far adv noun Subject + verb + + +er + than + much adj pronoun far more adj noun Subject + verb + + + + than + much less adv pronoun - Một số thành ngữ nhấn mạnh : much too much adv adv adj Trang 65
 67. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Ví dụ: Harry’s watch is far more expensive than mine. That movie we saw last night was much less interesting than the one on television. A watermelon is much sweeter than a lemon. She dances much more artistically than her predecessor. He speaks English much more rapidly than he does Spanish. His car is far better than yours. Danh từ cũng có thể được dùng để so sánh trong các cấu trúc bằng hoặc hơn, kém. - Trong cấu trúc so sánh bằng chỉ cần xác định xem danh từ đó là đếm được hay không đếm được vì trước chúng có một số định ngữ dùng với 2 loại danh từ đó. - Trong cấu trúc so sánh hơn kém cũng cần phải xác định xem danh từ đó là đếm được hay không đếm được vì đằng trước chúng có dùng fewer (cho đếm được), less (không đếm được) và more dùng chung cho cả 2 (công thức dưới đây). Do cấu trúc này không phức tạp nên được dùng rộng rãi hơn so với cấu trúc so sánh bằng. many Subject + verb + muchas + noun + little pronoun few hoặc more noun Subject + verb + fewer + noun + than + pronoun less Ví dụ: I have more books than she. February has fewer days than March. He earns as much money as his brother. They have as few class as we. Their job allows them less freedom than ours does. Before pay-day, I have as little money as my brother. 22.3 So sánh hợp lý Khi so sánh nên nhớ rằng các mục từ dùng để so sánh phải tương đương với nhau về bản chất ngữ pháp ( người với người, vật với vật). Do vậy 3 mục so sánh hợp lý sẽ là: sở hữu cách that of (cho số ít) those of (cho số nhiều) Câu sai: His drawings are as perfect as his instructor (câu này so sánh drawings với instructor) Trang 66
 68. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Câu đúng : His drawings are as perfect as his instructor’s (instructor’s = instructor’s drawings) Câu sai: The salary of a professor is higher than a secretary. (câu này so sánh giữa lương của 1 ông giáo sư với một cô thư ký) Câu đúng: The salary of a professor is higher than that of a secretary. ( that of = that salary of) Câu sai : The duties of a policeman are more dangerous than a teacher. (câu này so sánh giữa duties với teacher) Câu đúng: The duties of a policeman are more dangerous than those of a teacher. (those of = those duties of). Một số thí dụ về so sánh hợp lý. John’s car runs better than Mary’s. (Mary’s = Mary’s car) The climate in Florida is as mild as that of California. (that of = that climate of ) Classes in the university are more difficult than those in the college. (those in = the classes in ) The basketball games at the university are better than those of the high school. (those of = the games of) Your accent is not as strong as my mother’s. (my mother’s = my mother’s accent) My sewing machine is better than Jane’s. (Jane’s = Jane’s sewing machine). 22.4 Các dạng so sánh đặc biệt Bảng dưới đây là một số dạng so sánh đặc biệt của tính từ và phó từ. Trong đó lưu ý rằng farther dùng cho khoảng cách, further dùng cho thông tin và những vấn đề trừu tượng khác. Tính từ và phó từ so sánh hơn kém so sánh nhất far farther farthest further furthest little less least much more most many good better best well bad worse worst badly I feel much better today than I did last week. The university is farther than the mall. He has less time now than he had before. Trang 67
 69. Upload bởi www.viet-ebook.co.cc Nguyễn Hoàng Cương Marjorie has more books than Sue. This magazine is better than that one. He acts worse now than ever before. + further = more. Ví dụ: The distance from your house to school is farther than that of mine. He will come to the US for further education next year. 22.5 So sánh đa bộ Là loại so sánh gấp rưỡi, gấp đôi, gấp 3. N ên nhớ rằng trong cấu trúc này không được dùng so sánh hơn kém mà phải dùng so sánh bằng. much noun Subject + verb + bội số + as + + noun + as + many pronoun Ví dụ: This encyclopedia costs twice as much as the other one. At the clambake last week, Fred ate three times as many oysters as Barney. Jerome has half as many records now as I had last year. Lưu ý: - Khi dùng so sánh loại này phải xác định rõ danh từ đó là đếm được hay không đếm được vì đằng trước chúng có much và many. - Các cấu trúc twice that much many (gấp đôi số đó) chỉ được dùng trong văn nói, tuyệt đối không được dùng trong văn viết. Ví dụ: We had expected eighty people at the rally, but twice that many showed up. (văn nói) We had expected eighty people at the rally, but twice as many as that number showed up. (văn viết) 22.6 So sánh kép (càng thì càng) N hững câu này bắt đầu bằng một cấu trúc so sánh hơn, và do đó mệnh đề thứ 2 cũng phải bắt đầu bằng một cấu trúc so sánh hơn. The + comparative + subject + verb + the comparative + subject + verb Ví dụ: The hotter it is, the more miserable I feel. The higher we flew, the worse Edna felt. Trang 68