Bài giảng Tài chính doanh nghiệp

pdf 10 trang vanle 15/05/2021 2160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_tai_chinh_doanh_nghiep.pdf

Nội dung text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp

 1. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 1 NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU ƒ Khaùi nieäm taøi chính doanh nghieäp ƒ Caáu truùc taøi chính ƒ Cô cheá taøi trôï ƒ Thu nhaäp vaø lôïi nhuaän 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 2 KHAÙI NIEÄM ƒ Taøi chính doanh nghieäp phaûn aûnh söï vận động caùc nguoàn löïc voán giöõa doanh nghieäp vôùi caùc chuû theå phaùt sinh trong hoaït ñoäng kinh doanh. ƒ Quan heä giöõa doanh nghieäp vôùi chính phuû ƒ Quan heä giöõa doanh nghieäp vôùi doanh nghieäp ƒ Quan heä trong noäi boä doanh nghieäp 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 3
 2. CAÁU TRUÙC TAØI CHÍNH ƒ Xem xeùt baûng caân ñoái cuûa moät doanh nghieäp: Taøi saûn Nôï vaø voán ƒ Taøi saûn löu ñoäng ƒ Nôï thöôøng xuyeân ƒ Taøi saûn coá ñònh ƒ Nôï daøi haïn ƒ Voán coå phaàn (ñieàu leä) ƒ Lôïi nhuaän 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 4 Caáu truùc taøi chính ƒ Caáu truùc taøi chính doanh nghieäp ñöôïc xem xeùt dưới caùc goùc ñoä: ƒ Caáu truùc taøi saûn ƒ Caáu truùc nguoàn voán 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 5 Caáu truùc taøi chính ƒ Caáu truùc taøi saûn ƒ Taøi saûn coá ñònh ƒ Taøi saûn löu ñoäng ⇒Tuøy theo ñaëc ñieåm kinh teá – kyõ thuaät, caùc doanh nghieäp boá trí cô caáu tyû leä taøi saûn coá ñònh vaø taøi saûn löu ñoäng sao cho hôïp lyù. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 6
 3. Caáu truùc taøi chính ƒ Caáu truùc nguoàn voán ƒ Voán vay ƒ Voán sôû höõu ⇒ Löïa choïn caáu truùc nguoàn voán toái öu. Ñaây laø chuû ñeà hieän coøn gaây nhieàu tranh caûi. ƒ Ngöôøi quaûn trò taøi chính: cô caáu voán toái öu laø chi phí söû duïng voán thaáp nhaát. ƒ Ngöôøi quaûn lyù: cô caáu voán toái öu laø khoâng laøm thay ñoåi quyeàn quaûn lyù cuûa hoï. ƒ Ngöôøi ñaàu tö thì cô caáu voán khoâng daãn ñeán vôõ nôï 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 7 TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH ƒ Khaùi nieäm: ƒ Thôøi gian söû duïng daøi. ƒ Giaù trò lôùn. ƒ TSCÑ coù 2 loaïi: – Taøi saûn coá ñònh höõu hình: nhaø cöûa; maùy moùc thieát bò; daây chuyeàn coâng ngheä . – Taøi saûn coá ñònh voâ hình: thöông hieäu; baèng phaùt minh saùng cheá 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 8 Taøi saûn coá ñònh Ñaëc ñieåm: ƒ Tham gia nhieàu chu kyø kinh doanh. => chæ caàn ñaàu tö 1 laàn nhöng khai thaùc trong moät thôøi gian daøi ƒ Giaù trò bò giaûm daàn do chuùng bò hao moøn - giaûm daàn veà giaù trò vaø giaù trò söû duïng => Thieát laäp phöông thöùc khaáu hao thích hôïp ñeå thu hoài voán ñaàu tö taøi saûn coá ñònh. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 9
 4. Taøi saûn coá ñònh (Caùc phöông thöùc khaáu hao) - Phöông phaùp khaáu hao ñöôøng thaúng: Theo phöông phaùp naøy, khaáu hao TSCÑ haøng naêm ñöôïc tính theo coâng thöùc : Möùc MKH = NG/T KH Ñöôøng khaáu hao Thôøi gian 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 10 Taøi saûn coá ñònh (Caùc phöông thöùc khaáu hao) Phöông phaùp khaáu hao gia toác (Caùch 1) Khaáu hao TSCÑ haøng naêm ñöôïc tính : MKH (t) = TKH (ñc) x GTCL (t) ƒ MKH (t) laø möùc khaáu hao naêm thöù (t). ƒ GTCL(t) laø giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ naêm thöù (t). ƒ TKH (ñ/c) = TKH x heä soá ñieàu chænh . Heä soá ñieàu chænh > 1. Do vaäy, TKH (ñ/c) thöôøng laø lôùn hôn TKH (tyû leä khaáu hao thöôøng). 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 11 Taøi saûn coá ñònh (Caùc phöông thöùc khaáu hao) Möùc KH Ñöôøng khaáu hao Thôøi gian 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 12
 5. Taøi saûn coá ñònh (Caùc phöông thöùc khaáu hao) Tính khaáu hao theo tyû leä khaáu hao giaûm daàn: MKH (t) = TKH (t) x NG T ()t T KH ()t = n ∑ T ()i i = 1 TKH (t) : Tyû leä khaáu hao naêm thöù (t). NG : Nguyeân giaù TSCÑ. n : Thôøi haïn phuïc vuï cuûa TSCÑ. T(t) hoaëc T(i) laø soá naêm coøn laïi cuûa TSCÑ töø naêm thöù (t) hoaëc thöù (i) ñeán heát thôøi haïn phuïc vuï (n) 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 13 Taøi saûn coá ñònh (Caùc phöông thöùc khaáu hao) Nhaän xeùt: ƒ Moãi caùch tính coù keát quaû khaáu hao khaùc nhau. ƒ Caùc doanh nghieäp caàn löïa choïn phöông thöùc thích hôïp vôùi töøng loaïi taøi saûn coá ñònh: – Nhaø cöûa => Khaáu hao ñöôøng thaúng. – Thieát bò coâng ngheä => Khaáu hao gia toác. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 14 TAØI SAÛN LƯU ĐỘNG Khaùi nieäm: ƒ Taøi saûn löu ñoäng laø loaïi taøi saûn coù thôøi gian luaân chuyeån voán döôùi 1 naêm Đaëc ñieåm: ƒ Taøi saûn löu ñoäng thay ñoåi caùc hình thöùc bieåu hieän. ƒ Tham gia moät chu kyø kinh doanh. => ñaàu tö voán lieân tuïc theo chu kyø kinh doanh. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 15
 6. Taøi saûn löu ñoäng Caùc loaïi TSLÑ: ƒ Tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng, tieàn taïm öùng. ƒ Nôï phaûi thu ƒ Nhoùm haøng toàn kho (nguyeân vaät lieäu, haøng hoùa, thaønh phaåm ) => Quaûn lyù taøi saûn löu ñoäng theo phöông phaùp ñònh möùc, giôùi haïn. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 16 CAÁU TRUÙC NGUOÀN VOÁN ƒ Laø söï hoãn hôïp giöõa nôï vaø voán sôû höõu chuû + lôïi nhuaän. => phaûn aûnh söï löïa choïn caùc nguoàn taøi trôï. 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 17 Caáu truùc nguoàn voán ƒ Khi phaùt sinh ñaàu tö moät döï aùn môùi, coâng ty coù theå löïa choïn taøi trôï theo 2 caùch: – Vay nôï – Huy ñoäng voán coå phaàn 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 18
 7. Ñaëc ñieåm nôï vaø voán „ Nôï „ Voán coå phaàn „ Phaân phoái coá ñònh „ Phaân phoái theo coå töùc „ Öu tieân thanh toaùn cao nhaát „ Öu tieân thanh toaùn thaáp „ Giaûm tröø thueá nhaát „ Kyø haïn coá ñònh „ Khoâng giaûm tröø thueá „ Khoâng kieåm soaùt quaûn lyù „ Khoâng xaùc ñònh thôøi gian „ Kieåm soaùt quaûn lyù 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 19 Cô cheá taøi trôï Taøi chính giaùn tieáp Ngöôøi caàn voán Ngöôøi tieát kieäm Trung • Hoä gia ñình ƒ Hoä gia ñình gian taøi • Doanh nghieäp ƒ Doanh nghieäp chính ƒ Chính phuû • Chính phuû ƒ Nöôùc ngoaøi • Nöôùc ngoaøi Thò tröôøøng taøi chính Taøi chính tröïc tieáp 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 20 Taøi trôï giaùn tieáp Tieàn göûi Tieàn vay Ngöôøi Doanh Trung gian nghieäp Tieát kieäm taøi chính Laõi Laõi 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 21
 8. Taøi trôï tröïc tieáp ƒ Hoä gia ñình Thò tröôøøng ƒ Doanh nghieäp ƒ Nhaø ñaàu tö taøi chính ƒ Chính phuû ƒ Thò tröôøng chöùng khoaùn keát noái tröïc tieáp giöõa ngöôøi tieát kieäm vaø ngöôøi coù nhu caàu voán . 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 22 THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP ƒ Khaùi nieäm ƒ Soá tieàn thu ñöôïc töø caùc hoaït ñoäng ñaàu tö trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh. ƒ => Thu nhaäp phaûn aûnh doøng tieàn ñi vaøo doanh nghieäp (inflows) ƒ Cô caáu ƒ Doanh thu ƒ Thu nhaäp töø hoaït ñoäng taøi chính 9/7/2009 ƒ Thu nhaäp khaùcPGS.TS. Su Dinh Thanh 23 Thu nhaäp ƒ Thu nhaäp laø nguoàn taøi chính vaø ñeå söû duïng caàn coù chính saùch phaân phoái. ƒ Phaân phoái thu nhaäp caàn döïa vaøo: ƒ Chính saùch thueá cuûa nhaø nöôùc ƒ Chính saùch tieàn löông vaø phaùt trieån nguoàn löïc ƒ Nhu caàu voán ñaàu tö phaùt trieån cuûa DN ôû hieän taïi vaø töông lai (taùi ñaàu tö). 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 24
 9. Thu nhaäp ƒ Thu nhaäp cuûa doanh nghieäp ñöôïc phaân phoái cho caùc muïc ñích sau: ƒ Buø ñaép chi phí: goàm nguyeân vaät lieäu, tieàn löông, chi phí khaáu hao, thueá giaùn thu => Caùc chi phí naøy lieân quan ñeán vieäc taïo ra thu nhaäp trong kyø ƒ Noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp ƒ Phaàn coøn laïi goïi laø thu nhaäp sau thueá vaø ñöôïc phaân phoái: ƒ Boå sung voán ƒ Trích laäp caùc quyõ ƒ Traû coå töùc cho caùc coå ñoâng 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 25 LÔÏI NHUAÄN ƒ Laø phaàn cheânh leäch döông giöõa toång thu nhaäp vaø toång chi phí coù lieân quan ñeán thu nhaäp trong kyø. ƒ P= TN - CP ƒ Lôïi nhuaän laø chæ tieâu ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng, hieäu quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp. ƒ Tyû suaát lôïi nhuaän laø tyû leä so saùnh giöõa P vôùi voán. ƒ Laø chæ tieâu ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä sinh lôøi ñoàng voán vaø cho pheùp so saùnh ñaùnh giaù möùc ñoä hieäu quaû kinh doanh giöõa caùc doanh nghieäp vôùi nhau . 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 26 BAØI TAÄP 1. Moät doanh nghieäp coù taøi lieäu sau: ƒ Nôï vay ngaân haøng: 100 ƒ Nôï vay daøi haïn: 70 ƒ Tieàn löông phaûi traû: 20 ƒ BHXH phaûi traû: 10 ƒ Nguyeân vaät lieäu: 20 ƒ Coâng cuï lao ñoäng: 40 ƒ Haøng toàn kho: 60 Yeâu caàu: Laäp baûng caân ñoái taøi saûn cuûa doanh nghieäp ƒ Chi phí saûn xuaát: 30 ƒ Maùy moùc thieát bò 100 ƒ Nhaø cöûa: 300 ƒ Chöùng khoaùn caùc loaïi: 40 ƒ Voán sôû höõu chuû: 300 ƒ9/7/2009Lôïi nhuaän: 90 PGS.TS. Su Dinh Thanh 27
 10. BAØI TAÄP 2. Tính khaáu hao TSCÑ haøng naêm theo phöông phaùp ñöôøng thaúng: ƒ Giaù trò TSCÑ: 1000 ñôn vò. ƒ Tyû leä khaáu hao: 10% 3. Tính khaáu hao TSCÑ theo phöông phaùp gia toác gia toác C2: ƒ TSCÑ: 2000 ñôn vò ƒ Thôøi gian 5 naêm 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 28 BAØI TAÄP 4. Doanh nghieäp A trong naêm coù lôïi nhuaän thu ñöôïc laø 120 tyû; doanh nghieäp B coù lôïi nhuaän thu ñöôïc laø 100 tyû? Hoûi doanh nghieäp naøo kinh doanh coù hieäu quaû hôn. 5. Moät doanh nghieäp A trong naêm kinh doanh coù ñöôïc lôïi nhuaän laø 100 tyû vaø chính saùch phaân phoái nhö sau: ƒ Noäp thueá TNDN laø 28% ƒ Lôïi nhuaän coøn laïi: ƒ Trích laäp caùc quyõ 50% 9/7/2009 ƒ Traû lôïi töùc choPGS.TS. coåSu Dinh ñoâng: Thanh 50% 29 BAØI TAÄP 6. Trong naêm moät doanh nghieäp coù taøi lieäu sau: ƒ Doanh thu: 250 tyû ƒ Chi phí: ƒ Nguyeân vaät lieäu: 100 tyû ƒ Khaáu hao taøi saûn: 50 tyû ƒ Tieàn löông: 50 tyû ƒ Baûo hieåm: 19% cuûa tieàn löông ƒ Chi phí khaùc: 20 tyû Tính lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp 9/7/2009 PGS.TS. Su Dinh Thanh 30