Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 18: Cung tiền và cầu tiền

pdf 8 trang Đức Chiến 05/01/2024 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 18: Cung tiền và cầu tiền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_kinh_te_vi_mo_chuong_18_cung_tien_va_cau_tien.pdf

Nội dung text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 18: Cung tiền và cầu tiền

 1. Mc tiêu ca ch ng CH NG 18 Cung Tin ° Cung tin œ h th ng ngân hàng —to“ tin nh th nào o và Cu Tin œ ba cách kim soát cung tin ca NHT! r œ ti sao NHT! không th kim soát cung kinh t v mô tin m#t cách chính xác bn th nm ° Các lð thuyt v c*u tin c œ lð thuyt danh m,c Č*u t N. Gregory Mankiw œ lð thuyt giao d.ch: mô hình Baumol-Tobin a Bài ging ca TS Phm Th Anh pham.theanh@yahoo.com (dch và sa theo bài ging ca Ron Cronovich) © 2002 Worth Publishers, all rights reserved CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 1 m Vai trò ca các ngân hàng Mt vài khái nim s b i v i cung tin ° Cung tin b3ng v4i l5ng tin m6t c#ng v4i ° D tr(R ): là ph*n tin g8i mà ngân hàng không cho vay. các kho7n tin g8i có th rút theo yêu c*u (tài kho7n có th vit séc) : ° J i v4i m#t ngân hàng, tài s7n n5 bao gDm các kho7n tin g8i, tài s7n có bao gDm dL trM và các M = C + D kho7n cho vay ° ngân hàng có 100% d tr: là h th ng trong ° Do cung tin bao gDm c7 các kho7n tin g8i Čó các ngân hàng giM toàn b# tin g8i nhNn Č5c có th rút theo yêu c*u nên h th ng ngân d4i dng dL trM. hàng Čóng m#t vai trò quan trGng. ° ngân hàng d tr mt phn: là h th ng trong Čó các ngân hàng giM m#t ph*n tin g8i d4i dng dL trM. CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 2 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 3 Tình hu ng 1: Không có ngân hàng Tình hu ng 2: Ngân hàng v i 100% d tr Khi không có ngân hàng, ° Ban Č*u C = $1000, D = $0, M = $1000. D = 0 và M = C = $1000. ° Bây giU gi7 s8 các h# gia Čình g8i $1000 vào —Ngân hàng thV nhWt“ Sau khi g8i tin, Bng cân i ca C = $0,  NGÂN HÀNG TH NH T D = $1000, Tài sn có Tài sn n M = $1000.   d tr $1000 ti n g i $1000 ° Ngân hàng v4i 100% dL trM không có tác Č#ng gì Čn quy mô ca cung tin. CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 4 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 5 1
 2. Tình hu ng 3: Ngân hàng d tr mt phn Tình hu ng 3: Ngân hàng d tr mt phn ° Gi7 s8 các ngân hàng giM 20% tin g8i d4i dng Do vNy, trong h th ng ngân hàng dL trM dL trM, và cho vay ph*n còn li. m#t ph*n, các ngân hàng to tin. ° Ngân hàng thV nhWt s\ cho vay $800. Cung tin bây giU là Cung tin bây giU là Bng cân i ca $1800: Bng cân i ca $1800: NGÂN HÀNG TH NHT NgUi g8i tin vYn NGÂN HÀNG TH NHT NgUi g8i tin vYn Tài sn có Tài sn n có $1000 tin g8i Tài sn có Tài sn n có $1000 tin g8i có th rút theo yêu có th rút theo yêu dres etrves$ 2 $010000 tin gi $1000 c*u, d tr $200 tin gi $1000 c*u, cho vay $800 tuy nhiên giU Čây cho vay $800 tuy nhiên giU Čây ngUi Či vay có ngUi Či vay có $800 tin m6t. $800 tin m6t. CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 6 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 7 Tình hu ng 3: Ngân hàng d tr mt phn Tình hu ng 3: Ngân hàng d tr mt phn ° Gi7 s8 ngUi Či vay g8i $800 vào Ngân hàng thV hai. ° Nu $640 này cu i cùng li Č5c g8i vào Ngân hàng thV ba, ° Ban Č*u, b7ng cân Č i ca Ngân hàng thV hai có dng ° thì Ngân hàng thV ba s\ giM 20% dL trM, và cho vay ph*n còn li: Bng cân i ca ° Tuy nhiên Ngân Bng cân i ca hàng thV hai s\ cho NGÂN HÀNG TH HAI NGÂN HÀNG TH BA vay80% l5ng tin Tài sn có Tài sn n g8i này Tài sn có Tài sn n rdes etrves $81060 tin gi $800 ° và b7ng cân Č i ca rdes etrves $614208 tin gi $640 lcohaon vs a y $6040 nó s\ th này: lcohaon vs a y $5012 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 8 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 9 Tìm tng l ng tin: Quá trình to tin ca h th ng ngân hàng Tin g8i ban Č*u = $1000 + Ngân hàng thV nhWt cho vay = $ 800 H th ng ngân hàng dL trM m#t ph*n có + Ngân hàng thV hai cho vay= $ 640 th to tin, tuy nhiên nó không to ra + Ngân hàng thV ba cho vay= $ 512 ca c7i: + và các kho7n cho vay ca ngân hàng mang li cho ngUi Či vay nhMng kho7n tin m4i và m#t kho7n n5 m4i teng Vng. Tbng cung tin = (1/rr ) × $1000 trong Čó rr = td l dL trM trên tin g8i Trong ví d, này, rr = 0,2, do vNy M = $5000 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 10 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 11 2
 3. Mt mô hình v cung tin Tìm cung tin: các bin ngoi sinh C + D M = C + D = × B = m × B ° tin c s, B A C + R B kim soát bfi ngân hàng trung eng trong Čó C + D ° t l! d tr - tin g#i, rr = R/D m = ph, thu#c vào nhMng quy Č.nh và chính sách B ca ngân hàng C + D (C D ) + (D D ) cr + 1 = = = ° t l! tin m$t - tin g#i, cr = C/D C + R (C D ) + (R D ) cr + rr ph, thu#c vào sL u thích ca các h# gia Čình CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 12 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 13 S nhân tin Bài tp cr + 1 cr + 1 M = m × B , trong do m = M = m × B , trong Čó m = cr + rr cr + rr ° Nu rr 1 Gi7 s8 các h# gia Čình quyt Č.nh giM nhiu tin m6t và ít tin g8i hen. ° Nu tin ce sf thay Čbi m#t l5ng ∆B, thì ∆M = m × ∆B 1.Xác Č.nh tác Č#ng Č i v4i ° m Č5c gGi là s% nhân tin. cung tin. 2.Gi7i thích hàm ð ca kt qu7. CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 14 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 15 Li gii Ba công c ca chính sách tin t Tác Č#ng ca sL gia tjng td l tin m6t - tin g8i ∆cr > 0. 1. SL gia tjng ca cr làm tjng mYu s cam 11 HHoot tČ Č##nngg t hth. .t rtrUUnngg m mff theo td l nhiu hen so v4i t8 s . Do vNym gi7m, khin cho M ckng gi7m. 22 DDLL t rtMrM b bllt tb buu##cc 2. Nu các h# gia Čình g8i tin ít Či thì các ngân 33 LLããi is suuWWt tc chhiit tk khhWWuu hàng không th cho vay nhiu, do vNy h th ng ngân hàng không có kh7 njng —to“ nhiu tin. CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 16 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 17 3
 4. Hot ng th tr ng m D tr bt buc ° -.nh nghpa: ° Č.nh nghpa: Vi c mua ho6c bán trái phiu chính ph ca Các quy Č.nh ca ngân hàng trung eng yêu ngân hàng trung eng. c*u các ngân hàng giM m#t td l dL trM - tin ° nó hot Č#ng th nào: g8i t i thiu. Nu ngân hàng trung eng mua trái phiu tr ° nó hot Č#ng th nào: công chúng, DL trM blt bu#c tác Č#ng Čn rr và m : hG thanh toán b3ng nhMng ČDng tin m4i, làm Nu ngân hàng trung eng gi7m dL trM blt tjng B và do vNyM. bu#c thì các ngân hàng có th cho vay nhiu hen và —to“ nhiu tin hen tr msi kho7n tin g8i. CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 18 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 19 Lãi sut chit khu Công c nào hay c s dng nht? ° Č.nh nghpa: ° Hot Č#ng th. trUng mf: Lãi suWt mà các ngân hàng ph7i tr7 cho ngân J5c s8 d,ng thUng xuyên nhWt. hàng trung eng khi vay tin ca hG. ° NhMng thay Čbi v dL trM blt bu#c: ° nó hot Č#ng th nào: Khi các ngân hàng vay tin tr NHT!, dL trM ca Èt Č5c s8 d,ng thUng xuyên nhWt. hG tjng, cho phép hG cho vay nhiu hen và —to“ ° Thay Čbi lãi suWt chit khWu: nhiu tin hen. Ch yu mang tính t5ng trng; NHT! có th tjng B b3ng cách gi7m lãi suWt NHT! là —ngUi cho vay cu i cùng“, chit khWu, khin cho các ngân hàng vay nhiu dL trM hen tr NHT!. không thUng xuyên Čáp Vng nhu c*u vay tin ca các ngân hàng. CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 20 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 21 Ti sao NHT không th kim soát Tình hu ng: S sp ca h th ng chính xác M ngân hàng trong nhng nm 1930 cr + 1 Tr 1929Čn 1933, M = m × B , trong Čó m = cr + rr ° Hen 9000 ngân hàng Čã Čóng c8a. ° Các h# gia Čình có th thay Čbi cr, ° Cung tin gi7m 28%. khin cho m và M thay Čbi. ° Các ngân hàng thUng xuyên có d tr d( th)a SSLL g gi7i7mm s súút tn nààyy c caa c cuunngg t itinn c cóó l \l\ Č Čãã (dL trM l4n hen mVc dL trM blt bu#c). ggââyy r ara C Cuu##cc J Ji iK Khhnngg h hoo77nngg Nu các ngân hàng thay Čbi dL trM d thra ca hG, CChhllcc c chhllnn n nóó l àlàmm n ngghhiêiêmm t rtGrGnngg t hthêêmm thì rr, m và M thay Čbi. ccuu##cc k khhnngg h hoo77nngg. . CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 22 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 23 4
 5. Bng 18-1: Cung tin và Các nhân t quyt Bng 18-1: Cung tin và Các nhân t quyt nh nó: 1929 và 1933 nh nó: 1929 và 1933 cr tng do m t lòng tin vào các ngân hàng rr tng do các ngân hàng c n tr ng hn, tng d tr d tha CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 24 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 25 Bng 18-1: Cung tin và Các nhân t quyt Liu iu này có xy ra na không? nh nó: 1929 và 1933 ° Nhiu chính sách Čã Č5c thLc hi n k tr nhMng njm 1930 Č ngjn ch6n sL s,p Čb lan r#ng teng tL ca h th ng ngân hàng. ° Ví d,: B7o him tin g8i, nh3m ngjn ch6n sL tháo chy ca ngân hàng và nhMng bin Č#ng mnh ca td l tin m6t - tin g8i. S gia tng ca cr và rr làm gim s nhân tin. CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 26 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 27 Cu Tin Mt lý thuyt n gin v danh mc Có Hai loi Lð thuyt: d e (M /P) = L(rs ,rb ,π ,W ), ° Các Lð thuyt v danh m,c Č*u t − − − + œ nhWn mnh chVc njng —dL trM giá tr.“ trong do œ phù h5p v4i M2, M3 r = loi tuc ky vong thuc te cua co phieu œ không phù h5p v4i M1. (x vai trò dL trM giá tr., s M1 b. +n át bfi các tài s7n khác.) rb = loi tuc ky vong thuc te cua trai phieu e = ty le lam phat ky vong ° Các lð thuyt giao d.ch π œ nhWn mnh chVc njng —pheng ti n trao Čbi“ W = tai san thuc te œ ckng phù h5p v4i M1 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 28 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 29 5
 6. Mô hình Baumol-Tobin Lng tin gi trong nm ° w#t lð thuyt giao d.ch v c*u tin. L5ng ° Kð hi u: tin giM N = 1 5 = tbng chi tiêu, Č5c thLc hi n Ču trong njm Y i = lãi suWt ca tài kho7n tit ki m Trung bình N = s l*n khách hàng Čn ngân hàng rút tin = Y/ 2 tr tài kho7n tit ki m F = chi phí ca msi l*n Čn ngân hàng (ví d,, nu msi l*n Čn mWt 15 phút và tin leng ca khách hàng là = $12/giU, thì F = $3) 1 ThUi gian CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 30 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 31 Lng tin gi trong nm Lng tin gi trong nm L5ng L5ng tin giM N = 2 tin giM 6 = 3 Y 5 Y/ 2 Trung bình = Y/ 4 5/ 3 Trung bình = 5/ 6 1/2 1 ThUi 1/3 2/3 1 ThUi gian gian CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 32 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 33 Chi phí c a vic gi tin Tìm N t i thi u hoá chi phí Chi ° Nói chung, l5ng tin giM trung bình = 5/26 phí Foregone ° Lãi suWt by qua= i ×(Y/2N ) interest = iY/2N ° Chi phí caN l*n Čn ngân hàng = F ×N Cost of trips ° Do vNy, = FN Y Total cost tong chi phi = i × + F × N 2N N* ° V4i Y, i, và F cho tr4c, N khách hàng lLa chGn N Č t i thiu hoá tbng chi phí CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 34 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 35 6
 7. Tìm N t i thi u hoá chi phí Hàm c u tin 5 * i Y tong chi phi = i × + F × N ° Giá tr. t i thiu hoá chi phí ca N : N = 2N 2F ° J xây dLng Č5c hàm c*u tin, ° nW( Čo hàm ca tbng chi phí theoN, sau Čó thayN* vào biu thVc ca l5ng tin giM Č6t nó b3ng 0: trung bình: i Y − + F = 0 Y F 2N 2 luong tien giu trung binh = 2i ° Gi7i tìm N* t i thiu hoá chi phí i Y ° C*u tin ph, thu#c deng vào Y và F, và N * = 2F ph, thu#c âm vào i . CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 36 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 37  Bài t p: Hàm c u ti n Tác ng c a ATMs i vi c u tin ° Hàm c*u tin Baumol-Tobin: Trong nhMng njm 1980, Y F các máy rút tin tL Č#ng (M /P)d = = L(i ,Y ,F ) 2i Čã Č5c s8 d,ng r#ng rãi. Bn nghp Čiu này Čã 7nh Hàm c*u tin B-T khác gì so v4i hàm c*u tin ca hfng Čn N* và c*u cheng tr4c: tin th nào?Gi7i thích. ° B-T cho thWy F 7nh hfng Čn c*u tin th nào ° B-T hàm ð r3ng h s co giãn ca c*u tin theo thu nhNp= 0.5, h s co giãn ca c*u tin theo lãi suWt = −0.5 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 38 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 39 S i mi tài chính, Tài sn gi ng tin, S i mi tài chính, Tài sn gi ng tin, và vic t b s dng cung tin và vic t b s dng cung tin Các ví d, v sL Čbi m4i tài chính: ° SL gia tjng ca các tài s7n gi ng tin khin cho • nhiu tài kho7n có th vit séc giU Čây Čã tr7 c*u tin kém bn Č.nh hen và làm phVc tp lãi suWt chính sách tin t . • rWt d} mua và bán các tài s7n • các qu~ Č*u t là nhMng chic giy c phiu ° 1993: NHT! Mp chuyn tr m,c tiêu cung tin d} dàng mua li - ch• c*n vit séc sang m,c tiêu lãi suWt ngln hn. Các tài s7n phi tin có m#t s tính thanh kho7n ° SL thay Čbi này có th giúp gi7i thích ti sao ca tin Č5c gGi là gi%ng tin. nn kinh t Mp li bn Č.nh nh vNy trong nhMng njm còn li ca thNp kd90. Tin & tài s7n gi ng tin d} dàng thay th lYn nhau, và d} dàng chuyn Čbi tr cái này sang cái khác. CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 40 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 41 7
 8. Tóm tt ch ng Tóm tt ch ng 1. Ngân hàng dL trM m#t ph*n có th to tin bfi 4. Các lð thuyt v danh m,c Č*u t v c*u tin msi Čsla dL trM có th to ra nhiu Čôla tin ° nhWn mnh chVc njng dL trM giá tr. ca tin g8i. ° cho r3ng c*u tin ph, thu#c vào ri ro/l5i tVc 2. Cung tin ph, thu#c vào ca tin & các tài s7n khác ° tin ce sf 5. Mô hình Baumol-Tobin ° td l tin m6t - tin g8i ° là m#t ví d, v các lð thuyt giao d.ch v c*u ° td l dL trM tin, nhWn mnh chVc njng —pheng ti n 3. NHT! có th kim soát cung tin v4i trao Čbi“ ° hot Č#ng th. trUng mf ° c*u tin ph, thu#c deng vào chi tiêu, âm ° dL trM blt bu#c vào lãi suWt, và deng vào chi phí ca vi c ° lãi suWt chit khWu chuyn Čbi các tài s7n phi tin sang tin CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 42 CHAPTER 18 Money Supply and Money Demand slide 43 8