Quản trị kinh doanh - Câu hỏi ôn tập

pdf 43 trang vanle 25/05/2021 2070
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Quản trị kinh doanh - Câu hỏi ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfquan_tri_kinh_doanh_cau_hoi_on_tap.pdf

Nội dung text: Quản trị kinh doanh - Câu hỏi ôn tập

 1. Qu ản tr ị doanh nghi ệp Ch ươ ng I Câu 1: T góc tái s n xu t xã h i DN ưc hi u là 1 ơ n v A. Sn xu t c a c i v t ch t B. Phân ph i c a c i v t ch t C. Phân ph i và s n xu t c a c i v t ch t D. C 3 ý trên Câu 2: Tìm câu tr l i úng nh t. Theo lu t DN 1999 thì A. DN là 1 t ch c kinh t B. DN là 1 t ch c chính tr C. DN là 1 t ch c xã h i D. DN là 1 t ch c chính tr xã h i Câu 3: DN là 1 t ch c kinh t do ai u t ư v n A. Do Nhà n ưc B. Do oàn th C. Do t ư nhân D. Do Nhà n ưc, oàn th ho c t ư nhân Câu 4: M c ích ho t ng ch y u c a các DN là A. Th c hi n các ho t ng s n xu t – kinh doanh ho c ho t ng công ích B. Th c hi n các ho t ng s n xu t kinh doanh C. Th c hi n các ho t ng công ích D. Th c hi n các ho t ng mua bán hàng hoá s n ph m Câu 5: Qu n tr DN là 1 thu t ng ra i g n li n v i s phát tri n c a A. Nn công nghi p h u t ư b n B. Nn công nghi p ti n t ư b n C. Nn công nghi p cã h i ch ngh a D. C 3 ý Câu 6: Lu t DN do Qu c H i n ưc CHXHCN VN thông qua n m nào? A. Nm 1977 B. Nm 2001 C. Nm 1999 Tr n B o Loan - 1 -
 2. D. Nm 2000 Câu 7: Hin nay ta có bao nhiêu thành ph n kinh t? A. 4 thành ph n B. 5 thành ph n C. 6 thành ph n D. 7 thành ph n Câu 8: Lu t DN nhà n ưc ưc thông qua vào nm: A. Nm 1995 B. Nm 1997 C. Nm 1999 D. Nm 2001 Câu 9: Trong các thành ph n kinh t sau, thành ph n kinh t nào óng vai trò ch o trong n n kinh t qu c dân? A. Thành ph n kinh t Nhà N ưc B. Thành ph n kinh t T ư Nhân C. Thành ph n kinh t T ư B n Nhà N ưc D. Thành ph n kinh t có v n u t ư n ưc ngoài Câu 10: Trong các lo i hình DN sau, DN nào có ch s hu? A. DN t ư nhân B. DN nhà n ưc và DN t ư nhân C. DN liên doanh D. DN nhà n ưc Câu 11: Theo lu t pháp VN, ph n kinh t nào d ưi ây không ph i tuân th theo quy nh c a lu t phá sn? A. Thành ph n kinh t HTX B. Thành ph n kinh t Nhà N ưc C. Thành ph n kinh t T ư B n Nhà N ưc D. Thành ph n kinh t cá th ti u ch Câu 12: Trong các khái ni m v DN Nhà N ưc, khái ni m nào úng? A. DN Nhà n ơc là t ch c kinh t do Nhà N ưc u t ư v n, thành lp và t ch c qu n lý B. DN Nhà N ưc có t ư cách pháp nhân,có các quy n và ngh a v dân s Tr n B o Loan - 2 -
 3. C. DN Nhà N ưc có tên g i,có con du riêng và có tr s chính trên lãnh th VN D. C 3 ý Câu 13: H i ng thành viên c a công ty TNHH có th là t ch c, cá nhân, có s l ưng t i a không v ưt quá A. 2 B. 11 C. 21 D. 50 Câu 14: H i ng thành viên c a công ty TNHH có th là t ch c, cá nhân có s l ưng t i thi u A. 2 B. 11 C. 21 D. 50 Câu 15: H i ng thành viên c a công ty TNHH có các quy n, và nhi m v sau ây A. Quy t nh ph ươ ng h ưng phát tri n công ty, quy t nh c ơ c u t ch c qu n lý B. Quy t nh t ng ho c gi m v n iu l , ph ươ ng th c huy ng v n ph ươ ng th c u t ư và d án u t ư C. Bu, mi n nhi m, bãi nhi m các ch c danh cua H i ng thành viên, ban iu hành trong toàn h th ng D. C 3 ý Câu 16: Trong các lo i hình DN sau, lo i hình nào ưc phát hành c phi u ra th tr ưng? A. Công ty TNHH B. DN Nhà N ưc C. Công ty c ph n D. Công ty t ư nhân Câu 17: Công ty c ph n có th có c ph n ưu ãi. Ng ưi s h u c ph n ưu ãi g i là c ông ưu ãi. C ph n ưu ãi g m các lo i sau ây? A. C ph n ưu ãi bi u quy t B. C ph n ưu ãi c t c, c ph n ưu ãi hoàn l i C. C ph n ưu ãi khác do iu l công ty quy nh D. C 3 ý trên Tr n B o Loan - 3 -
 4. Câu 18: C phi u có giá tr pháp lý: A. Ch s h u B. Hưng c t c C. Có quy n bi u quy t t i i h i ng c ông D. C 3 ý Câu 19: Trái phi u có giá tr pháp lý: A. Ch s h u B. Hưng c t c C. Có quy n bi u quy t t i i h i ng c ông D. C 3 ý Câu 20: Trong công ty c ph n, s c ông t i thi u thành l p công ty là A. 3 ng ưi B. 5 ng ưi C. 7 ng ưi D. 11 ng ưi Câu 21: Lo i hình DN nào quy nh s v n t i thi u? A. DN cá th ti u ch B. Công ty TNHH C. Công ty c ph n D. DN nhà n ưc Câu 22: Ph ươ ng pháp ti p c n QTDN là Theo: A. Quá trình xác nh h th ng m c tiêu phát tri n và ho t ng s n xu t kinh doanh B. Quá trình t ch c h th ng qu n tr kinh doanh t ưc m c tiêu C. Quá trình iu khi n, v n hành và iu ch nh h th ng ó nh m hưng ích h th ng ó t ưc h th ng m c tiêu D. C 3 ý Câu 23: M c tiêu c a DN bao g m nhi u lo i khác nhau, song suy n cùng mi DN u ph i theo ui: A. Bo m ho t ng trong DN di n ra liên t c, trôi ch y B. Bo m tính b n v ng và phát tri n cua DN C. Ho t ng có hi u qu tìm ki m l i nhu n D. C 3 ý Tr n B o Loan - 4 -
 5. Câu 24: M c tiêu s 1 cua DN là A. Bo m ho t ng trong Dn di n ra liên t c trôi ch y B. Bo m tính b n v ng và phát tri n c a DN C. Ho t ng có hi u qu tìm ki m l i nhu n D. C 3 ý Câu 25: Theo Henry Fayol, ông chia quá trình qu n tr c a DN thành 5 ch c n ng. Cách chia nào úng nh t? A. Hoach nh, t ch c, ch huy, ph i h p và ki m tra B. T ch c, ph i h p, ki m tra, ch huy và ho ch nh C. Ch huy, ki m tra, ph i h p, ho ch nh và t ch c D. D ki n, t ch c, ph i h p, ch huy và ki m tra Câu 26: Abraham Maslow ã xây d ng lý thuy t và “nhu c u c a con ng ưi” g m 5 lo i ưc s p x p t th p n cao. Hãy s p x p theo cách úng n A. Vt ch t, an toàn, xã h i, kính tr ng v à “t hoàn thi n” B. Xã h i, kính tr ng, an toàn “t hoàn thi n” v v t ch t C. An toàn, v t ch t, “ t hoàn thi n” kính tr ng, xã h i D. Vt ch t, an toàn, xã h i, “t hoàn thi n” , kính tr ng Câu 27: T ch t c ơ b n cua m t G DN : A. Có ki n th c, có óc quan sát, có phong cách và s t tin B. Có n ng l c qu n lý và kinh nghi m tích lu , t o d ng ưc m t ê kíp giúp vi c C. Có khát v ng làm giàu chính áng, có ý chí, có ngh l c, tính kiên nh n và lòng quy t tâm D. C 3 ý Câu 28 : c im lao ng ch y u c a giám c DN là ? A. Lao ng trí óc B. Lao ng qu n lý kinh doanh C. Lao ng c a nhà s ư ph m D. Lao ng c a nhà ho t ng xã h i Câu 29: Khái ni m theo ngh a r ng nào sau ây v quá trình s n xu t s n ph m trong DN là úng? Tr n B o Loan - 5 -
 6. A. T khâu t ch c, chu n b s n xu t, mua s m v t t ư k thu t n tiêu th sn ph m hàng hoá d ch v và tích lu ti n t B. T khâu chu n b s n xu t, mua s m v t t ư k thu t, t ch c s n xu t n tiêu th s n ph m, hàng hoá, d ch v và tích lu ti n t C. A D. A Câu 30: Ch n câu tr l i úng : C ơ c u s n xu t trong DN bao g m 4 b ph n A. Sn xu t chính, s n xu t ph , phân x ưng và ngành ( bu ng máy) B. Sn xu t ph tr , ph c v s n xu t, s n xu t ph và phân x ưng C. Sn xu t chính, s n xu t ph , s n xu t ph tr va ph c v s n xu t D. Ph c v s n xu t, s n xu t ph , n ơi làm vi c và b ph n s n xu t chính Câu 31: Ch n câu tr l i úng : Các c p s n xu t trong DN bao g m A. Phân x ưng, ngành ( bu ng máy) và n ơi làm vi c B. B ph n s n xu t ph tr , n ơi làm vi c và phân x ưng C. B ph n s n xu t chính, ngành (bu ng máy) và n ơi làm vi c D. Phân x ưng, ngành ( bu ng máy ) và n ơi làm vi c Câu 32: Ch n câu tr l i úng: Hi n nay trong các DN s n xu t và ch bi n nưc ta có m y ki u c ơ c u s n xu t A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 33: Các nhân t nào sau ây nh h ưng n c ơ c u s n xu t c a doanh nghi p? A. Ch ng lo i, c im k t c u và ch t l ưng s n ph m B. Ch ng lo i, kh i l ưng và tính ch t c ơ lý hoá c a nguyên v t li u C. Máy móc thi t b công ngh , trình chuyên môn hoá và h p tác hoá c a DN D. C 3 ý trên Câu 34 : Các c p qu n tr trong doanh nghi p bao g m A. Cp cao B. Cp trung gian ( c p th a hành) C. Cp c ơ s ( c p th c hi n ) D. C 3 ý trên Tr n B o Loan - 6 -
 7. Câu 35: Có m y lo i quan h trong c ơ c u t ch c qu n tr DN A. Quan h t ư v n B. Quan h ch c n ng C. Quan h tr c thu c D. C 3 ý trên Câu 36: Ai là qu n tri iu hành c p d ưi trong DN A. Qu n c phân x ưng B. Giám c, t ng giám c C. Tr ưng ngành, c công D. K toán tr ưng Câu 37: Ki u c ơ c u t ch c qu n tr DN nào là khoa h c và hi u qu nh t A. Cơ c u t ch c qu n tr không n nh B. Cơ c u t ch c tr c tuy n C. Cơ c u t ch c tr c tuy n, ch c n ng D. Cơ c u t ch c ch c n ng Câu 38: Trong t ch c b máy qu n lý phân xưng còn có ai ? A. Nhân viên k thu t B. Nhân viên iu s n xu t C. Nhân viên kinh t phân x ưng D. C 3 ý trên Câu 39: khi xây d ng mô hình t ch c b máy qu n tr t i DN,các DN có th l a ch n các mô hình nào ? A. Theo s n ph m B. Theo lãnh th , a lý C. Theo khách hàng hay th tr ưng D. C 3 ý trên Câu 40: Nh ưc im c ơ b n c a c u trúc ma tr n là ? A. Mt n nh c a t ch c DN B. D gây ra s l n x n, nguyên nhân gây ra s tranh ch p quy n l c gi a các b ph n C. Ph i h p th c hi n m t h th ng d án ph c t p D. Hi n t ưng “ cha chung ko ai khóc” l i gi a các b ph n Câu 41: C u trúc a d ng hay h n h p là ? A. S d ng riêng các lo i c u trúc Tr n B o Loan - 7 -
 8. B. S k t h p C. S k t h p t ng h p các lo i c u trúc D. C 3 ý trên Câu 42: Lãnh o thành công là vi c tác ng n ng ưi khác h th c hi n các ho t ng nh m t k t qu nh ư mong mu n cho dù là ng ưi nh n tác ng : A. Mong mu n hay không mong mu n B. Ch p nh n hay không ch p nh n C. Tâm ph c kh u ph c D. C 3 ý trên Câu 43: Nh ng công vi c nào d ưi ây nh m giúp DN thích nghi ưc v i môi tr ưng KD ? A. K ho ch hoá qu n tr B. K ho ch hoá chi n l ưc C. K ho ch hoá DN D. C 3 ý trên Câu 44: nh ngh a nào sau ây là úng ? A. Công ngh là t t c nh ng gì dùng bi n i u vào thành u ra B. Công ngh là m t h th ng nh ng ki n th c ưc áp d ng s n xu t mt s n ph m ho c m t d ch v C. Công ngh là khoa h c và ngh thu t dùng trong s n xu t và phân ph i hàng hoá và d ch v D. C 3 ý trên Câu 45: Công ngh ưc chia ra thành m y ph n c ơ b n ? A. Ph n c ng là ph n ch các phát tri n k thu t nh ư máy móc thi t b , công c, d ng c , n ng l ưng, nguyên v t li u B. Ph n m m là ph n ch các v n k n ng c a ng ưi lao ng, các d ki n thông tin và các v n t ch c qu n lý C. C 3 ý trên Câu 46: Công ngh bao g m nh ng y u t nào c u thành d ưi ây ? A. Ph n v t t ư k thu t ( ), ph n thong tin ( ) B. Ph n con ng ưi () C. Ph n t ch c () D. C 3 ý trên Tr n B o Loan - 8 -
 9. Câu 47: Nhân t nào sau ây quy t nh nh t n hi u qu i m i công ngh c a DN ? A. Nng l c công ngh c a DN B. Kh n ng tài chính C. Tư t ưng c a ng ưi lãnh o D. Trình t chc qu n lý và trình c a công nhân Câu 48: iu ki n l a ch n ưc ph ươ ng án công ngh t i ưu d a vào ? A. Ph ươ ng án có giá thành cao nh t. B. Ph ươ ng án có chi phí cao nh t. C. Ph ươ ng án có giá thành th p nh t. D. Ph ươ ng án có chi phí th p nh t. Câu 49: Nh ng tính ch t c tr ưng c a ch t l ưng s n ph m ? A. Tính kinh t B. Tính k thu t và tính t ươ ng i c a ch t l ưng s n ph m C. Tính xã h i D. C 3 ý trên Câu 50: Ch n câu tr l i úng: Vai trò c a ch t l ưng trong n n kinh t th tr ưng là A. Ch t l ưng s n ph m ngày càng tr thành y u t c nh tranh hàng u, là iu ki n t n t i và phát tri n c a DN B. Ch t l ưng s n ph m là y u t m b o h giá thành s n ph m, t ng l i nhu n cho DN C. Ch t l ưng s n ph m là m t trong nh ng iu ki n quan tr ng nh t không ng ng tho mãn nhu cu phát tri n liên t c c a con ng ưi D. C 3 ý trên Câu 51: DN là : A. T bào c a xã h i B. T bào c a chính tr C. T bào c a kinh t D. C 3 ý trên Câu 52: Tìm câu tr l i úng nh t : Qu n tr là m t khái ni m ưc s d ng t t c các n ưc A. Có ch chính tr - xã hi khác nhau B. Có ch chính tr - xã h i gi ng nhau C. Có ch chính tr - xã h i i l p t ư b n Tr n B o Loan - 9 -
 10. D. Có ch chính tr - xã h i dân ch Câu 53: DN có ch c n ng : A. Sn xu t kinh doanh B. Lưu thong, phân ph i C. Tiêu th s n ph m D. Th c hi n, d ch v Câu 54: S n ph m c a DN không ph i là A. Hàng hoá B. Dch v C. Ý t ưng D. Ý chí Câu 55: Ho t ng kinh doanh ch y u c a DN th ươ ng m i A. Mua ch r bán ch t B. Mua c a ng ưi th a, bán cho ng ưi thi u C. Yêu c u có s tham gia c a ng ưi trung gian gi a nhà s n xu t và ng ưi tiêu th D. C 3 ý trên Câu 56: Th c ch t ho t ng c a DN th ươ ng m i là A. Ho t ng mua bán B. Ho t ng d ch v thông qua mua bán C. Ho t ng d ch v cho ng ưi bán D. Ho t ng d ch v cho ng ưi mua Câu 57: Nhi m v c a các DN th ươ ng m i là A. To các giá tr s d ng B. To ra các giá tr m i C. Th c hi n giá tr D. C 3 ý trên Câu 58: Ho t ng ch y u c a các DN th ươ ng m i bao g m các quá trình A. T ch c B. Kinh t C. K thu t D. C 3 ý trên Câu 59:Trong DN nhân v t trung gian là Tr n B o Loan - 10 -
 11. A. Khách hàng B. Khách hàng bán l C. Khách hàng bán buôn D. Ng ưi tiêu dùng Câu 60: Trong DN th ươ ng m i nhân v t trung gian là A. Khách hàng B. Khách hàng bán l C. Khách hàng bán buôn D. Ng ưi tiêu dùng Câu 61: Ngân hàng th ươ ng m i VN là : A. DN m t ch B. DN nhi u ch C. Công ty TNHH D. Công ty TN vô h n Câu 62: Ngân hàng th ươ ng m i c ph n Sài Gòn thươ ng tín là : A. DN m t ch B. DN nhi u ch C. Công ty TNHH D. Công ty TN vô h n Câu 63: Theo tinh th n v n b n 681/CP-KTN c a th t ưng chính ph ban hành ngày 20/06/1998 quy nh t m th i tiêu chí th ng nh t c a các DN v a và nh c a nưc ta thì DN có s v n : A. Nh h ơn 5 t ng B. Nh h ơn 4 t ng C. Nh h ơn 6 t ng D. Nh h ơn 3 t ng Câu 64: Theo tinh th n v n b n 681/CP-KTN c a th t ưng chính ph ban hành ngày 20/06/1998 quy nh t m th i tiêu chí th ng nh t cho các DN v a và nh c a nưc ta thì DN có s lao ng trong n m : A. Ít h ơn 100 ng ưi B. Ít h ơn 200 ng ưi Tr n B o Loan - 11 -
 12. C. Ít h ơn 300 ng ưi D. Ít h ơn 400 ng ưi Câu 65: Môi tr ưng KD chung ( môi tr ưng v mô ch y u) không ph i là : A. Môi tr ưng kinh t B. Môi tr ưng chính tr pháp lu t C. Có môi tr ưng t nhiên D. Môi tr ưng v n hoá xã h i Câu 66: Môi tr ưng KD bên ngoài DN là : A. H th ng toàn b các tác nhân bên ngoài DN B. Môi tr ưng KD c tr ưng ( môi tr ưng vi mô ) C. Môi tr ưng KD chung ( môi tr ưng v mô ) Câu 67: Môi tr ưng KD bên trong c a DN là : A. Các y u t v t ch t B. Các y u t tinh th n C. Vn hoá c a t ch c DN D. C 3 ý trên Câu 68: Nh ng chu n b c n thi t c a nhà n ưc qu n tr DN A. Nghiên c u th tr ưng B. Chu n b v n, nhân l c C. Tìm ki m c ơ h i KD D. Kinh nghi m, ki n th c, quy t oán Câu 69: Có bao nhiêu ph m ch t khác nhau mà nhà qu n tr c n có A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Câu 70: Ho t ng qu n tr DN nh m góp ph n t m c tiêu chung nh ưng : A. Tr c ti p B. Gián ti p C. Bán tr c ti p D. Bán gián ti p Câu 71: Qu n tr là ? A. Khoa h c B. Ngh thu t Tr n B o Loan - 12 -
 13. C. Công tác hành chính D. Va là khoa h c v a là ngh thu t Câu 72: Th c ch t QTDN là : A. QTDN mang tính khoa h c B. QTDN mang tính ngh thu t C. QTDN mang tính khoa h c ,QTDN mang tính ngh thu t, QTDN là 1 ngh D. QTDN là m t ngh Câu 73: QTDN có bao nhiêu ch c n ng ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 74: Cách ti p c n các tr ưng phái ánh d u giai on phân kì trong phát tri n các t ư t ưng hi n i không có óng góp ch y u c a h c thuy t QTDN thu c : A. Tr ưng phái QT Khoa h c B. Tr ưng phái QT k thu t C. Tr ưng phái QT hành chính D. Tr ưng phái QT tâm lí – XH Câu 75: Các quan im ti p c n QTDN không ph i là A. Quan im ti p c n quá trình B. Quan im ti p c n tình hu ng C. Quan im ti p c n h th ng D. Quan im ti p c n i sánh Câu 76: M c tiêu lâu dài, th ưng xuyên và c tr ưng c a các t ch c DN là A. Thu l i nhu n B. Cung c p hàng hoá - d ch v C. Trách nhi m XH D. o c DN Tr n B o Loan - 13 -
 14. Câu 77: Quy t nh v s m nh c a DN, các m c tiêu c a DN trong t ng th i kì, các m c tiêu b ph n và l a ch n các P.Án chi n l ưc hay các bi n pháp tác nghi p liên quan n : A. Ho ch nh B. T ch c C. Lãnh o D. Ki m soát Câu 78: Quy t nh áp d ng m t bi n pháp khen, th ưng và ra 1 v n b n h ưng dn nhân viên d ưi quy n th c hi n 1 công vi c nào ó liên quan n A. Ho ch nh B. T ch c C. Lãnh o D. Ki m soát Câu 79: L a ch n m t ph ươ ng pháp o l ưng k t qu , ưa ra ánh giá 1 k t qu và quy t nh m t hành ng iu ch nh s ưc áp d ng liên quan t i A. Ho ch nh B. T ch c C. Lãnh o D. Ki m soát Câu 80: Ho ch nh òi h i các iu ki n tr l i các câu h i v b n than DN A. Chúng ta ã làm gì ? B. Chúng ta s làm gì ? C. Chúng ta ang âu, mu n i v âu ? D. Chúng ta s i v âu ? Câu 81: Xét v th i gian ho ch nh có th chia thành A. Ho ch nh dài, ng n h n B. Ho ch nh tác nghi p Câu 82: Trên ph ươ ng di n chi n l ưc phát tri n c a DN, ho ch nh ưc chia thành A. Ho ch inh dài h n B. Ho ch nh chi n l ưc, tác nghi p C. Ho ch nh ng n h n D. Hoach nh theo m c tiêu Câu 83: Có bao nhiêu n i dung c a ho ch nh DN th ươ ng m i Tr n B o Loan - 14 -
 15. Câu 84: im cu i cùng c a vi c ho ch nh, im k t thúc c a công vi c t ch c ch o, ki m tra là : A. Mc tiêu B. Chi n l ưc C. Chính sách D. Th t c Câu 85: 1 k ho ch l n, ch ươ ng trình hành ng t ng quát, ch ươ ng trình các m c tiêu và vi c xác nh các m c tiêu dài h n c ơ b n c a DN là : A. Mc tiêu B. Chi n l ưc C. Chính sách D. Th t c Câu 86: Nh ng iu kho n hay nh ng quy nh chung khai thông nh ng suy ngh và hành ng khi ra quy t nh là : A. Mc tiêu B. Chi n l ơc C. Chính sách D. Th t c Câu 87: Các k ho ch thi t l p m t ph ưng pháp c n thi t cho vi c iu hành các ho t ng t ươ ng lai là A. Mc tiêu B. Chi n l ưc C. Chính sách D. Th t c Câu 88: Giai on th nh t c a ho ch nh là : A. D báo B. Chu n oán C. c l ưng D. c tính Câu 89: Giai on cu i cùng c a ho ch nh là : A. Tìm các ph ươ ng án B. La ch n ph ươ ng án C. So sánh ph ươ ng án D. Quy t nh Tr n B o Loan - 15 -
 16. Câu 90: Tìm ra th c ch t c a v n ang t ra i v i DN mà nhà QT ph i gi i quy t là A. Chu n oán B. Tìm các ph ươ ng án C. So sánh và l a ch n ph ươ ng án D. Quy t nh Câu 91: Tìm các kh n ng t ưc m c tiêu là A. Ch n oán B. Tìm các ph ươ ng án C. So sánh và l a ch n ph ươ ng án D. Quy t nh Câu 92: Vi c xác nh các kh n ng khac nhau có th cho phép tri t tiêu các khác bi t v k ho ch là A. Ch n oán B. Tìm các ph ươ ng án C. So sánh và l a c n ph ươ ng án D. Quy t nh Câu 93: Vi c l a ch n gi a các ph ươ ng th c hành ng khác nhau là A. Ch n oán B. Tìm các ph ươ ng án C. So sánh và l a ch n ph ươ ng án D. Quy t nh Câu 94: L p k ho ch chi n l ưc ưc ti n hành : A. Cp iu hành c p cao B. Cp iu hành trung gian C. Cp c ơ s D. Cp d ch v Câu 95: Y u t (YT) không nh h ưng ch y u n ng ưi tiêu dùng là A. YT v n hoá B. YT xã h i C. YT tâm lý D. YT chính tr Tr n B o Loan - 16 -
 17. Câu 96: YT nh h ưng ch y u n ng ưi tiêu dùng là A. Th tr ưng B. Cơ ch C. Chính sách D. C 3 ý trên Câu 97: Trong quá trình QTDN t ch c ưc coi là 1 ch c n ng c ơ b n, là 1 công tác r t quan tr ng nh m th c hi n A. Chi n l ưc B. Ho ch nh C. Mc tiêu D. C 3 ý trên Câu 98: T ch c ưc hi u là quá trình 2 m t : công tác t ch c và c u trúc t ch c chúng : A. Là quá trình 2 m t tách r i B. Là quá trình 2 m t c l p C. Có liên quan m t thi t và chi ph i l n nhau D. Có liên quan t ươ ng i v i nhau Câu 99: Công vi c t ch c ưc coi là A. Thành l p m ng l ưi ho t ng c a DN B. Xây d ng m ng l ưi khách hàng C. Ho t ng v i vi c phân công lao ng khoa h c, phân h n quy n QT và xác nh t ch c D. T ch c công vi c c n ph i làm và m i liên h gi a các b ph n Câu 100: C u trúc t ch c không ưc xem xét trên c tr ưng c ơ b n sau A. Tính t p trung B. Tính ph c t p C. Tính t ng h p D. Tính tiêu chu n hoá Câu 101: C u trúc t ch c nh t nh không ph i là c ơ s cho : A. Ho ch nh B. Lãnh o C. Ki m soát D. K ho ch tác nghi p Tr n B o Loan - 17 -
 18. Câu 102: Nguyên t c c ơ b n c a c u trúc t ch c là A. áp ng yêu c u c a chi n l ưc KD B. m b o tính t i ưu C. m b o tính linh ho t D. m báo tính tin c y Câu 103: Nhân t không nh h ưng manh m và tr c ti p n c u trúc t ch c DN là A. Chi n l ưc KD c a DN trong t ng th i kì B. Môi tr ưng KD và quy mô c a DN C. Kinh t ngành, ngh KD D. Công ngh KD, trình qu n tr và trang thi t b qun tr c a DN Câu 104: C u trúc ơn gi n t ch c DN là lo i c u trúc A. Không có c u trúc B. Gn nh ư không có c u trúc C. Nhi u y u t ưc “ mô hình hoá” D. Nhi u y u t ưc “ công th c hoá” Câu 105: C u trúc t ch c ơn gi n th hi n r t cao : A. Tính t p trung B. Tính t i ưu C. Tính linh ho t Câu 106: C u trúc ch c n ng tiêu bi u cho la i hình c u trúc : A. Truy n th ng B. C in C. Hi n i D. C 3 ý trên Câu 107: u im c ơ b n c a c u trúc t ch c theo ch c n ng là A. áp ng yêu c u c a th tr ưng hay khách hàng B. Hp tác ch t ch gi a các b ph n, t ng c ưng tính h th ng C. Linh ho t và có hi u qu cao trong vi c s d ng nhân s Câu 108 : C u trúc t ch c DN theo ngành hàng, m t hàng KD tiêu bi u cho lo i hình c u trúc A. Truy n th ng B. C in C. Hi n i Tr n B o Loan - 18 -
 19. D. C 3 ý trên Câu 109 : C u trúc t ch c DN theo ngành hàng, m t hàng tiêu bi u có ưu im cơ b n sau : A. Các c p qu n tr n m b t và th ng nh t hi u ưc các m c tiêu chung B. Gi m chi phí và giá thành s n ph m C. Phát huy y n ng l c s thích c a nhân viên D. Tng c ưng kh n ng c nh tranh v ch t l ưng Câu 110: c im c ơ b n c a c u trúc t ch c cho khách hàng: A. Ho t ng t p trung B. Ho t ng phi t p trung C. Ho t ng phân nhánh D. Ho t ng phân tán Câu 111: C u trúc t ch c nh h ưng theo khách hàng có ưu im c ơ b n ? A. Ít có s trùng l p v ho t ng B. Ít có s trùng l p v ch c n ng C. Tránh ưc s trùng l p v s d ng ngu n l c D. Toàn b ho t ng DN h ưng vào k t qu cu i cùng Câu 112: c im c ơ b n c a c u trúc t ch c theo khu v c là : A. Cơ ch ho t ng KD theo khách hàng B. Cơ ch ho t ng KD theo lãnh th C. Cơ ch ho t ng KD theo ngành hàng D. C 3 ý trên Câu 113: Nh ưc im c ơ b n c a c u trúc t ch c theo khu v c là : A. Linh ho t d th ng nh t m c tiêu b ph n chung v i m c tiêu chung B. Lãng phí v ngu n l c nh t là nhân l c C. Cp giá tr cao nh t t ng c ưng công tác iu hành tr c ti p D. Gia t ng thách th c do môi tr ưng v n hoá, xã h i t ra cho DN Câu 114: C u trúc t ch c ma tr n không th áp ng ưc yêu c u : A. Ca môi tr ưng KD, tho mãn nhu c u c a khách hàng B. Trao i thông tin gi a các cá nhân, các nhóm, các khu v c C. Qu n tr iu hành t p trung D. To ra c u trúc n ng ng, linh ho t, khai thác t i a các ngu n l c Câu 115: H th ng t ch c th hai là h th ng Tr n B o Loan - 19 -
 20. A. Chính th c B. Bán chính th c C. Phi chính th c D. C 3 ý trên Câu 116: H th ng t ch c không chính th c ưc hình thành không ph i t lý do A. Tho mãn nhu c u ưc h i nh p B. Mong mu n ưc b o v và giúp l n nhau C. Trao i thông tin và tính c m DDDDD D. To ra công n vi c làm, ngh nghi p Câu 117: c tr ưng c a h th ng t ch c th 2 ( không chính xác) không ph i là A. Th l nh chính th c B. Th l nh phi chính th c C. Mc tiêu t phát, ki m soát XH D. Yu t ch ng l i i m i Câu 118: Lãnh o trong DN là A. Th c hi n ho t ng theo ý mu n c a lãnh o B. S tác ng t i ng ưi b lãnh o, th c hi n theo ý mu n c a ng ưi lãnh o C. Th c hi n theo ý mu n c a ng ưi b lãnh o D. C 3 ý Câu 119: Lãnh o hi u qu là : A. Lãnh o thành công B. Lãnh o không thành công C. Lãnh o thành công trên c ơ s ch p nh n, t nguy n, nhi t tình, t giác ca ng ưi nh n tác ng D. C 3 ý trên Câu 120: Xu h ưng ph c tùng nh ng ng ưi em l i quy n l i, gi i quy t nguy n vng là nguyên t c chính lãnh o v : A. m b o s k t h p hài hoà gi a các m c tiêu B. Tho mãn nhu c u và mong mu n c a nhân viên C. Làm vi c theo ch c trách và quy n h n D. U quy n và u nhi m Tr n B o Loan - 20 -
 21. Câu 121: S th ng nh t, hoà h p v nguy n v ng, ưc mu n là nguyên t c chính lãnh o v : A. m b o s k t h p hài hoà gi a các m c tiêu B. Tho mãn nhu c u và mong mu n c a nhân viên C. Làm vi c theo ch c trách và quy n h n D. U quy n và u nhi m Câu 122: Ph m vi công vi c theo nh ng quy nh và h ưng d n th ng nh t áp dng trong DN là nguyên t c chính lãnh o v A. m b o s k t h p hài hoà gi a các m c tiêu B. Tho mãn nhu c u và mong mu n c a nhân viên C. Làm vi c theo ch c trách và quy n h n D. U quy n và u nhi m Câu 123: Vi c c p d ưi ph i th c thi nhi m v ( ch c trách ) c a c p trên, gi i quy t công vi c c a c p trên là nguyên t c chính lãnh o v : A. m b o s k t h p hài hoà gi a các m c tiêu B. Tho mãn nhu c u và mong mu n c a nhân viên C. Làm vi c theo ch c trách và quy n h n D. U quy n và u nhi m Câu 124: Ng ưi lãnh o không nên phát huy m t cách quá m c 1 trong các kh nng d ưi ây : A. Kh n ng thuy t ph c B. Kh n ng m nh l nh, áp t C. Kh n ng ánh giá cá nhân D. Kh n ng ng viên ng ưi khác m t cách khéo léo Câu 125: Ng ưi lãnh o trong DN không nh t thi t phát huy m t trong các t ch t d ưi ây : A. Gan d , tin c y B. Th ng nh t, nh y bén C. Quá coi tr ng tình c m D. Phán xét, tôn tr ng Câu 126: Ki m soát trong DN là A. Quá trình o l ưng k t qu th c hi n B. Quá trình th m nh k t qu th c hi n C. Quá trình ch n oán k t qu th c hi n D. C 3 ý trên Tr n B o Loan - 21 -
 22. Câu 127: N i dung ki m soát không ph i tr l i 1 trong các câu h i d ưi ây A. Quan sát âu, khi nào ? B. Quan sát nh ư th nào ? C. Ti sao quan sát ? D. Quan sát bao nhiêu l n ? Câu 128: Ki m soát có vai trò to l n trong QTDN nh ưng có h n ch : A. Ch t l ưng ho t ng DN ngày ưc nâng cao B. S t do sáng t o c a cá nhân C. ánh giá k p th i, chính xác nh h ưng c a môi tr ưn KD D. DN th c hi n úng các ch ươ ng trình, k ho ch v i hi u qu cao Câu 129: Phân lo i ki m soát theo th i gian không ph i là A. Ki m soát tr ưc B. Ki m soát sau C. Ki m soát liên t c D. Ki m soát t t c hay không ki m soát Câu 130: Phân lo i ki m soát theo t n su t các cu c ki m soát không ph i là : A. Ki m soát nh kì B. Ki m soát liên t c C. Ki m soát b ng m c tiêu hay k t qu D. Ki m soát t t c hay không ki m soát Câu 131: Phân lo i ki m soát theo n i dung không ph i là : A. Ki m soát toàn b B. Ki m soát b ph n C. Ki m soát theo m c tiêu hay k t qu D. Ki m soát cá nhân Câu 132: Các giai on ki m soát trong DN không ph i là A. Xác nh tiêu chu n và o l ưng k t qu B. Thông báo k t qu ki m soát C. Các gi i pháp, bi n pháp iu ch nh D. Th c hi n các ho t ng iu ch nh Câu 133: H th ng ki m soát trong DN không c n ph i m b o m t trong nh ng yêu c u sau A. H th ng ki m soát c n mang tính ch quan B. H th ng ki m soát c n mang tính khách quan Tr n B o Loan - 22 -
 23. C. H th ng ki m soát ph i ưc thi t k theo k ho ch, phù h p v i công tác t ch c và nhân s trong DN D. H th ng ki m soát c n ph i có linh ho t và hi u qu . Câu 134 : M i quan h gi a h th ng ki m soát và h th ng qu n tr c p cao nh t ca DN là quan h : A. Cp trên , c p d ưi B. Tươ ng tác quy nh, h tr l n nhau C. Hp tác, tr giúp D. C 3 CH ƯƠ NG 4 : QU ẢN TR Ị NHÂN S Ự TRONG DN Câu 135 : Qu n tr nhân s trong DN là: A. Tuy n d ng nhân s B. ào t o , phát tri n nhân s C. ãi ng nhân s D. C 3 Câu 136: Qu n tr nhân s là : A. Bi n pháp và th t c t ch c B. Ngh thu t tuy n d ng nhân s C. Ho t ng t o ra duy trì phát tri n và s d ng có hi u qu nhân s D. ào t o phát tri n con ng ưi t m c tiêu t i a v n ng su t, ch t lưng công vi c Câu 137: Y u t quy t nh trong s n xu t KD là A. Lãnh o B. T ch c C. Ki m soát D. Nhân s Câu 138: Lo i vốn quan tr ng nh t là : A. Vn v t ch t B. Vn tài chính C. Vn con ng ưi D. C 3 ý trên Tr n B o Loan - 23 -
 24. Câu 139: N i dung c a qu n tr nhân s không ph i là: A. Mô hình, c u trúc t ch c B. Phân tích công vi c C. Tuy n d ng, ào t o, phát tri n nhân s D. ãi ng nhân s Câu 140: M c ích c a phân tích công vi c là: A. Tuy n ch n ng ưi B. S d ng ng ưi C. Ch n úng ng ưi, úng vi c D. C 3 ý trên Câu 141: K t qu phân tích công viêc th ưng ưc trình bày d ưi d ng A. Báo cáo k t qu phân tích công vi c B. Mô t công vi c C. Bn tiêu chu n công vi c D. B&C Câu 142: Ngu n tuy n d ng nhân s m i c a DN th ưng là A. Ngu n bên trong B. Ngu n bên ngoài C. Các tr ưng H và d y ngh D. Các công ty gi i thi u vi c làm Câu 143: Tuy n d ng n i b không ph i là: A. b t B. Thuyên chuy n công tác C. Tuy n m i D. Tuy n con em nh ng ng ưi trong doanh nghi p Câu 144 : Ông A ang làm giám c t i 1 công ty tr c thu c 1 t ng công ty, vì yêu cu nhi m v m i c a t ng công ty, ông v m nh n ch c phó TG , trong tr ưng hp này ông A ưc : A. b t B. Thuyên chuy n C. B nhi m D. A, B & C Câu 145: Nh ư câu 144. Trong tr ưng h p này ông A là : A. tuy n m i Tr n B o Loan - 24 -
 25. B. tuy n d ng n i b C. tuy n bên ngoài D. c 3 câu 146 : M c ích nâng cao tay ngh , k n ng ng ưi lao ng là : A. Tuy n d ng nhân s B. ào t o, hu n luy n nhân s C. ãi ng nhân s D. C 3 Câu 147: ãi ng tài chính i v i nhi m v trong DN bao g m: A. Ti n l ươ ng B. Ti n th ưng C. Phúc l i tr c p D. C 3 Câu 148 : ãi ng nhân s hi n nay v n t n t i d ưi hình th c A. ãi ng v t ch t B. ãi ng tài chính C. D. C 3 Câu 149: ãi ng tài chính tr c ti p là : A. Lươ ng th ưng B. Phúc l i C. Tr c p D. C 3 Câu 150: ãi ng tài chính gián ti p là : A. Ti n l ươ ng B. Ti n th ưng C. Tr c p, phúc l i D. C 3 Câu 151: ãi ng phi tài chính không ph i là : A. ãi ng thông qua công vi c B. ãi ng thông qua môi tr ưng làm vi c C. Lươ ng th ưng D. S quan tâm n i s ng tinh th n ng ưi lao ng Tr n B o Loan - 25 -
 26. Câu 152: Các ch c danh nhân s trong DN theo c p quá trình qu n tr g m A. Cp cao B. Cp trung gian C. Cp th p D. C 3 Câu 153: Các ch c danh nhân s trong DN theo n i dung công vi c QT không ph ải là: A. Các nhà Qt ch c n ng B. Các nhà QT t ng h p C. Các nhà ho ch nh chi n l ưc D. Các nhà QT chuyên ngành Câu 154 : M t s ch c danh Qt quan tr ng trong DNTM không bao g m: A. Kinh doanh, ti p th B. Xu t nh p kh u, kho hàng C. Tài chính v n phòng, lao ng ào t o, công ngh D. Cơ s h t ng Câu 155 : i v i nhà QT ti n l ươ ng là : A. Giá c s c lao ng B. Yu t kích thích v t ch t C. Công c duy trì, phát tri n nhân s D. C 3 Câu 156: Phân lo i công ngh theo tính ch ất là : A. Công ngh công nghi p, CNNN, CNSXHTD, CNVL B. CNSX, CNDV, CNTT, CN T C. CN ô tô, xi m ng, xe p, n ng l ưng D. CN then ch t, m i nh n, truy n th ng Câu 157: Phân lo i công ngh theo s ản ph ẩm là : A. CNCN, CNNN, CNSXHTD, CNVL B. CNSX, CNDV, CNTT, CN T C. CN ô tô, CN xi m ng, CN xe p, CNNL D. CN then ch t, m i nh n, CN truy n th ng Câu 158: Phân lo i công ngh theo ngành kinh t ế là : A. CNCN, CNNN, CNSXHTD, CNVL Tr n B o Loan - 26 -
 27. B. CNSX, DV, TT, T C. CN ô tô, xi m ng, xe p, n ng l ưng D. CN then ch t, m i nh n, truy n th ng Câu 159: Phân lo i công ngh theo tính thi ết y ếu là : A. CNCN, CNNN, CNSXHTD, CNVL B. CNSX, CNDV, CNTT, CN T C. CN ô tô, xi m ng, xe p, n ng l ưng D. CN then ch t, m i nh n , truy n th ng Câu 160: Trong bi u nhân qu , các yu nào quy t nh n ch t l ưng s n ph m: A. Con ng ưi, máy móc , method sx, nguyên li u B. Vn hoá DN, method sx, nguyên li u, con ng ưi C. Method sx,nguyên li u, máy móc, v n D. Nguyên v t li u, con ng ưi, máy móc, mean vehicle Câu 161: Trong bài t p tình hu ng s 1, công ty CAMUS chuyên sx bao nhiêu lo i : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 162: Trong bài t p tình hu ng s 2, “ M o hi m, không li u m ng” ông giám c quy t nh i 1 n ưc c m o hi m. Ông c ng nh n làm khi khách hàng t hàng t m kính giá: A. 100.000 B. 200.000 C. 300.000 D. 400.000 Câu 163: Ông giám c áp c u b ra bao nhiêu ti n làm khuân cho h p ng A. 5 tr B. 10 tr C. 15 tr D. 20 tr Câu 164 : Trong tình hu ng s 3, “tâm s c a nh ng ông ch DN b phá s n” tr ưng h p ch s 1, ông ã bao nhiêu l n xin t ch c và không ưc t ch c Tr n B o Loan - 27 -
 28. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 165 : Trong tình hu ng s 3, “tâm s c a nh ng ông ch b phá s n”, tr ưng hp c a ông ch s 3 thua l do : A. Thi u kinh nghi m và ki n th c B. K0 m o hi m và quy t oán C. Nhân s c và thi u v n D. Câu 166: Trong tình hu ng s 4, ch tín và ch trong kinh doanh y u t quan tr ng t n t i và DN là A. ch t l ưng ph c v B. a d ng hoá s n ph m, d ch v C. Giá c h p lý D. Ch tín v i khách hàng Câu 167 : Trong tình hu ng s 4: “ Nh ư bán và ch tín trong kinh doanh” tên th t ca bà là : A. Nguy n Th D u B. NT Dâu C. NT u D. NT Câu 168 : Trong tình hu ng s 5: “v tr ng thành hàng m ngh ” ông Nguy n Thi tt nghi p : A. Ngành ho tr ưng k ngh B. Ngành h c tr ưng d ưc C. Ngành h c tr ưng k thu t D. Ngành h c khoa h c t nhiên Câu 169 : Trong tình hu ng s 7 “ mèo xơi chu t, chu t x ơi mèo” nguyên t c trong kinh doanh là : A. Gi m chi phí B. H giá thành C. Ti a hoá l i nhu n D. C 3 Tr n B o Loan - 28 -
 29. Câu 170: Th ươ ng m i in t là : A. Kinh doanh – máy tính B. Kinh doanh – công ngh thông tin C. Th ươ ng m i – máy tính D. Th ươ ng m i – công ngh thông tin Câu 171: Làm giá s n ph m, hàng hoá và d ch v d a trên: A. Cu c a th tr ưng B. Chi phí C. Da trên c nh tranh D. C 3 Câu 172: Qu ti n t qu c t vi t t t : A. WB B. WTO C. IMF D. ICC Câu 173: Phòng th ươ ng m i qu c t là ch vi t t t A. WB B. WTO C. IMF D. ICC Câu 174: B th ươ ng m i nưc CHXHCNVN có tên vi t t t Ti ng Anh là : A. MOM B. MOB C. MOT D. MOE Câu 175: B tài chính n ưc CHXHCNVN có ch vi t t t ti ng anh là : A. MOM B. SBV C. MOS D. SSC Câu 176: Hi n nay chúng ta ang s ng trong k nguyên : A. K nguyên công ngh B. K nguyên thông tin C. K nguyên công ngh thông tin Tr n B o Loan - 29 -
 30. D. K nguyên công nghi p d a trên ki n th c Câu 177: M ng giá tr c c b là ch vi t t t là : A. LANS B. VANS C. WANS D. WWW Câu 178: M ng giá tr gia t ng là ch vi t t t : A. LANS B. VANS C. WANS D. WWW Câu 179: M ng di n r ng là : A. LANS B. VANS C. WANS D. WWW Câu 180: Toàn c u hoá phát sinh t : A. Th k 16 B. Th k 17 C. Th k 19 D. Th k 20 Câu 181: S thách th c to l n mà các nhà qu n tr c a công ty a qu c gia ( MNE) ang g p ph i : A. Ph i có s hi u bi t sâu s c các l nh v c khác nhau c a môi tr ưng qu c t B. Ph i t o ra m i quan h c th gi a các nhân t c a môi tr ưng qu c t C. Ph i có s hi u bi t v nh h ưng c a các nhân t này t i vi c xây d ng và th c hi n chi n l ưc trong công ty a qu c gia D. C 3 Câu 182: S i m i v s n ph m hàng hoá, d ch v không tr i qua giai on: A. Hình th c phát tri n B. Cc th nh C. Bão hoà D. Chu n hoá / suy thoái Tr n B o Loan - 30 -
 31. Câu 183: Ngân hàng th ươ ng m i là doanh nghi p: A. Sn xu t B. Th ươ ng m i C. Dch v D. Kinh doanh 1 lo i hàng hoá c bi t Câu 184: nh ngh a nói không úng trong các nh ngh a sau : A. séc ưc coi là ti n t B. séc ưc coi là ng ti n pháp lý C. ti n g i ngân hàng là ti n t nh ưng không ph i là ng ti n pháp lý D. ti n g i ngân hàng không ph i là ti n t mà là ng ti n pháp lý câu 185: Ho t ng ngân hàng là : A. Nh n ti n g i th ưng xuyên B. S d ng ti n g i th ưng xuyên c o tín d ng C. S d ng ti n g i ngân hàng th ưng xuyên ng d ng thanh toán D. C 3 Câu 186: Trong lu t các t ch c tín d ng c a Vi t Nam, c ông là : A. Cá nhân và t ch c s h u 10 % v n iu l B. Cá nhân và t ch c s h u 15 % v n iu l C. Cá nhân ho c t ch c s h u 25 % v n iu l D. C 3 Câu 187: Ch n câu tr l i úng nh t : thông qua vi c nâng cao ch t l ưng s n ph m trong n i b doanh nghi p là nh m : A. Ci thi n tình tr ng khó kh n hi n t i và áp ng nh ng xu h ưng phát tri n khách hàng B. Tng kh n ng c nh tranh c a s n ph m, m r ng chi m l nh th tr ưng C. Nâng cao ch t l ưng trong khâu phân ph i, tiêu th , các d ch v bán hàng và bán hàng t ng doanh s D. C 3 Câu 188: Tìm câu tr l i úng nh t trong các câu d ưi ây : A. Qu n lý nhân s là s vi c tuy n d ng, duy trì, phát tri n, s d ng, ãi ng và x lý các môi quan h lao ng, ng viên và phát huy n ng l c ti a c a m i ng ưi trong t ch c B. Qu n lý ngu n nhân l c là làm th nào phát huy t i a ngu n l c c a m i ng ưi Tr n B o Loan - 31 -
 32. C. Qu n lý nhân l c nhân l c là tác ng t i con ng ưi hay nh ng nhóm con ng ưi trong m t t ch c nào ó nh m hoàn thành muc tiêu D. Qu n lý nhân s là o t o ra môi tr ưng lành m nh m i thành viên t nguy n làm vi c h t trách nhi m và kh n ng sáng t o c a mình Câu 189: ào t o trong doanh nghi p nh m m c ích: A. Giúp cho m i ng ưi nâng cao trình B. Kh c ph c tình tr ng y u kiém c a i ng lao ng C. Tránh ưc tình tr ng sai l i trong qúa trình làm vi c D. C 3 Câu 190: Tìm câu tr l i úng trong các câu tr l i sau : A. Tuy n m nhân s nh m thu hút nh ng ng ưi ang có nhu c u xin vi c ti công ty n p ơn xin vi c áp ng nguy n v ng c a mình B. Tuy n m nhân s là quá trình tìm ki m, thu hút nh ng ng ưi có kh nng ( trong và ngoài doanh nghi p) t i doanh nghi p n p ơn ng thi vào các v trí c n thi t mà doanh nghi p ang c n tuy n C. Tuy n m nhân s là quá trình h p d n, khuy n khích ng ưi lao ng tham gia ng thi vào các ch c danh trong doanh nghi p khi có nhu c u D. Tuy n m nhân s là quá trình h p d n lôi cu n m i ng ưi n doanh nghi p l a ch n Câu 191: Ch ươ ng trình h i nh p môi tr ưng làm vi c s : A. Giúp ng ưi lao ng tránh ưc l i sai trong quá trình làm vi c, tránh ưc s m c c m t ty, e dè khi ng ưi lao ng ch ưa quen v i môi tr ưng m i B. Giúp ng ưi lao ng nhanh chóng thích nghi h i nh p môi tr ưng m i và s m phát huy kh n ng c a mình C. Cung c p cho ng ưi lao ng các thông tin y v doanh nghi p c ng nh ư công vi c c a mình D. To ưc n t ưng t t v hình nh c a công ty trong m t ng ưi lao ng mi giúp h tránh ưc nh ng th t v ng do o t ưng Câu 192: Vi c ào t o ngu n nhân l c t i doanh nghi p nhà n ưc th ưng d a vào: A. Hoàn toàn do ngân sách nhà n ưc c p B. Ngân sách ưc trích t các kho n l i nhu n c a doanh nghi p C. T qu ào t o c a doanh nghi p và ngân sách h tr c a nhà n ưc D. Ngân sách t các qu h tr bên ngoài doanh nghi p Tr n B o Loan - 32 -
 33. Câu 193: Ho ch nh ngu n l c nh m m c ích: A. Tri n khai các ch ươ ng trình nh m cung c p l c l ưng úng s l ưng, phân b úng n ơi, úng lúc áp ng nhu c u c a các t ch c trong doanh nghip m i th i k kinh doanh B. Cung c p úng s l ưng và ch t l ưng lao ng c n thi t trong doanh nghi p C. áp ng nhu c u và chu n b m t cách có h th ng các công vi c có liên quan t i nhân s c a t ch c Câu 194: C n c th ng ch c: A. Da vào m c tiêu, nhim v hoàn thành công vi c, th i gian làm vi c t i doanh nghi p B. Da vào kh n ng trình áp ng nhu c u công vi c m i C. Da vào yêu c u s p x p c a doanh nghi p, n ng l c qu n lý, trình áp ng yêu c u c a công vi c m i D. Da vào thành tích công tác c a bn than c ng hi n cho doanh nghi p Câu 195: Tác d ng c a th ng ch c: A. La ch n ưc nh ng ng ưi có n ng l c, phù h p v i vi c th c hi n các ch c qu n tr trong công vi c, phát huy y trí l c c a i ng qu n tr viên gi i và công nhân lâu n m, lành ngh B. To d ng i ng qu n tr viên k c n v i các v trí qu n tr và i ng nh ng ng ưi lao ng có trình tay ngh gi i C. Kích thích i ng nhân viên, qu n tr viên các c p không ng ng h c t p, bi d ưng nâng cao trình D. C 3 Câu 196: Tìm câu tr l i sai: Doanh nghi p bu c ng ưi lao ng khi : A. Nng su t lao ng th p. th ưng hay kêu ca, phàn nàn v l ươ ng th p, hay òi h i thuyên chuy n ý th c kém B. Mc khuy t im gây h u qu nghiêm tr ng t i quy n l i chung c a doanh nghi p C. Th ưng xuyên vô t ch c k lu t không ch p hành n i quy, quy nh chung làm th t thoát tài s n c a doanh nghi p D. Các lý do có trong n i dung u ch ưa n m c ng ưi lao ng thôi vi c Tr n B o Loan - 33 -
 34. CH NG V: QU N TR THI T B CÔNG NGH TRONG DOANH NGHI P Câu 197 : Trong doanh nghi p b ph n quan tr ng nh t v máy móc thi t b là : A. Thi t b gia công B. Thi t b phân x ưng C. B ph n s n xu t D. C 3 Câu 198: Thi t b gia công bao g m: A. Nh ng máy móc d ng c , ph tùng cho 1 ho t ng nào ó B. Tt c nh ng máy công c , d ng c , thi t b , ph tr và h th ng thi t b khác s d ng tr c ti p cho vi c s n xu t, x lý và bao gói chi ti t gia coong hay s n ph m C. Tng th nh ng máy móc, d ng c . ph tùng thi t b phân x ưng , b ph n s n xu t D. Nh ng thi t b chuyên d ng ưc thi t k và s d ng s n xu t 1 ho c nhi u chi ti t s n ph m c bi t Câu 199: Theo hình th c t ch c qu n lý công tác s a ch a có: A. Sa ch a phân tán B. Sa ch a t p trung C. Sa ch a h n h p D. C 3 Câu 200: N u xét m c tiêu kinh t các doanh nghi p th ưng phân lo i MMTB nh m A. d dàng cho vi c qu n lý và i m i MMTB B. Phân bi t ưc các b ph n dùng th c hi n chính xác 1 ho c 1 lo i công vi c chuyên môn hoá nào ó C. Phân b êt rõ m c ích s d ng các lo i MMTB s a ch a k thu t công ngh giai on s n ph m D. Gi i quy t nh ng m i quan h gi a các MMTB s a ch a k thu t công ngh các giai on s n ph m Câu 201: Phân lo i MMTB theo k t c u l p t các lo i sau : A. Dng c c ơ khí và thi t b c nh, d ng c c ơ khí, thi t b di ng, d ng c c m tay, thi t b ph tr Tr n B o Loan - 34 -
 35. B. Dng c và thi t b c nh, d ng c c ơ khí thi t b c m tay, thi t b v n phòng C. Dng c và thi t b ph tr , d ng c c m tay, thi t b chuyên d ng, d ng c c ơ khí và thi t b chuyên dùng D. Dng c c ơ khí và thi t b di ngm thi t b v n phòng, thi t b v n n ng, dng c c m tay Câu 202: Phân lo i MMTB theo công d ng có các lo i sau : A. Thi t b v n phòng, thi t b v n n ng B. Thi t b v n n ng, d ng c c m tay C. Thi t b v n n ng, thi t b chuyên dùng D. Dng c c ơ khí, thi t b chuyên dùng Câu 203: Ki m tra nh k là : A. Vi c b o d ưng MMTB theo nh k quy nh trong k ho ch B. Cn c vào ti n b ki m tra ã ưc quy nh trong k ho ch và nh k xem xét, phát hi n nh ng b ph n h ư h ng c n s a ch a C. Bao g m vi c ki m tra và thay d u m , gi gìn máy móc s ch s Câu 204: Theo c im và n i dung công tác s a ch a có A. Mt hình th c s a ch a : s a ch a nh B. Hai hình th c s a ch a: nh và v a C. Ba hình th c s a ch a : nh , v a, l n D. Bn hình th c s a ch a: nh , v a, l n, phân tán Câu 205: Công ngh bao g m: A. 1 y u t c u thành : ph n v t t ư k thu t B. 2 y u t c u thành : ph n con ng ưi, ph n v t t ư k thu t C. 3 y u t c u thành: ph n con ng ưi, ph n v t t ư k thu t, ph n thông tin, ph n t ch c D. 4 y u t c u thành : ph n con ng ưi, v t t ư k thu t, thông tin, t ch c Câu 206: S a ch a v a là : A. Lo i hình c ng có c im là không ph i tháo r i máy ra kh i b nh ưng kh i l ưng s a ch a l n h ơn B. Là hình th c s a ch a mà không ph i tháo r i máy ra kh i b và trong quá trình s a ch a ch thay th ho c s a ch a ,1 ô chi ti t b ph n c n bn C. Là hình th c s a ch a ph i tháo r i máy ra kh i b , kh i l ưng s a ch a va ph i Tr n B o Loan - 35 -
 36. D. Là hình th c s a ch a ph i tháo r i máy ra kh i b , kh i l ưng s a ch a ph i thay th nhi u, b ph n chi ti t c ơ b n c a máy ng th i trong quá trình s a ch a có s k t h p v i vi c hi n i hoá MMTB Câu 207: Ch tiêu trong k c a doanh nghi p bao g m : A. Chi tiêu cho các quá trình mua hàng B. Chi tiêu cho các quá trình s n xu t C. Chi tiêu cho các ho t ng kinh doanh D. C 3 Câu 208: S a ch a t p trung là : A. Hình th c s a ch a mà m i vi c là do 1 b ph n c a doanh nghi p m nh n B. Hình th c s a ch a mà các phân x ưng t ch c s a ch a l y C. ang s a ch a v a và l n do b ph n s a ch a c a doanh nghi p m nh n D. Hình th c t p trung nhi u b ph n b h ư h ng t i cùng 1 lúc và doanh nghi p ti n hành s a ch a Câu 209: Khi xác nh giá thành s n ph m c n chú ý n: A. Tính úng, tính chi phí giá thành s n ph m B. Xác nh úng i t ưng giá thành s n ph m C. A & B úng D. A & B sai Câu 210: Thu t ng : “ công ngh - technogia” ưc b t ngu n t : A. Ti ng Anh B. Ti ng Pháp C. Ti ng c D. Ti ng HyL p Câu 211: Hao mòn là : A. S gi m giá c a 1 ơn v MMTB trong 1 kho ng th i gian B. S t ng giá tr c a MMTB khi ti n hành thanh lý C. Lưng giá tr tiêu hao d n trong quá trình ph c v kinh doanh mà doanh nghi p không có kh n ng thu h i l i D. S gi m giá tr c a MMTB mà doanh nghi p ph i bù p b ng cách u tư m i Câu 212: Th tr ưng chuy n giao công ngh bao g m : Tr n B o Loan - 36 -
 37. A. Th tr ưng ph n c ng B. Th tr ưng ph n m m C. A & B úng D. A & B sai Câu 213: Nhu c u i m i công ngh ưc b t ngu n t : A. Nhu c u c a doanh nghi p B. Th tr ưng C. Các chính sách D. C 3 Câu 214: Trong k t c u giá thành s n ph m, t tr ng nguyên v t li u chi m A. T 20 – 40% B. 40 – 60% C. 60 – 80% D. 80 – 100% Câu 215: Ho t ng chuy n giao công ngh ưc phát tri n m nh t i các n ưc A. Ch m phát tri n B. ang phát tri n C. Phát tri n D. C 3 Câu 216: Công ngh u tiên trong toàn b công tác tính giá thành s n ph m là : A. Xác nh ưc các chi phí ã b ra trong quá trình s n xu t s n ph m B. Xác nh i t ưng tính giá thành s n ph m C. Xác nh ưc chi phí tr c ti p và gián ti p D. C 3 Câu 217: Công ngh là : A. Vi c áp d ng khoa h c vào công ngh b ng cách s d ng các k t qu nghiên c u và x lý nó m t cách có h th ng và method B. H th ng ki n th c v quy trình và k thu t dùng ch bi n v t li u và thông tin nó bao g m c k n ng ki n th c thi t b và method s d ng trong s n xu t ch t o d ch v và qu n lý thông tin C. Tt c nh ng gì dùng bi n i u vào thành u ra Câu 218: Ph n c ng c a công ngh là : A. Bao g m toàn b máy móc thi t b nguyên v t li u, ph ươ ng ti n ưc coi là c t lõi c a công ngh Tr n B o Loan - 37 -
 38. B. Chi các v n k n ng c a lao ng các d li u thông tin, các v n t ch c qu n lý C. Các ph ươ ng ti n k thu t nh ư máy móc trang b công c n ng l ưng nguyên v t li u D. C 3 Câu 219: Ph n v t t ư k thu t ưc coi là : A. Sc m nh c a công ngh B. Ct lõi c a công ngh C. ng l c c a công ngh D. C 3 Câu 220: Chuy n giao công ngh là : A. Ho t ng nh m ua công ngh tiên ti n n tay ng ưi tiêu dùng ( tr ưc ht là nh ng s n xu t kinh doanh ch y u d ưi hình th c mua bán trên th tr ưng c bi t là th tr ưng qu c t ) B. Ho t ng chuy n giao các bí quýêt MMTB cho các doanh nghi p d ưi hình th c mua bán, bi u , t ng, cho C. ư a các thi t b nghiên c u khoa h c t n ơi này n ưc này sang n ơi khác nưc khác D. Nh ng cu c tham quan nghiên c u kh o sát n ưc ngoài, nh ng h i ngh khoa h c qu c t mà ó ng ưi mua và ng ưi bán có th g p nhau cùng gi i thi u ho c tho thu n v công ngh chuy n giao Câu 221: Th tr ưng ph n c ng là : A. Th tr ưng mà ó ng ưi mua và bán các trang thi t b ã ưc s n xu t t tr và ã bán v i giá n nh trên th tr ưng B. Th tr ưng mà ó ng ưi ta mua và bán các thi t b ho c các phát minh sáng ch còn n m trong giai on nghiên c u th giá c c a các lo i s n ph m này th ưng không n nh và không theo quy lu t giá tr C. A & B úng D. A & B sai Câu 222: Chuy n giao d c là : A. Quá trình chuy n giao di n ra tu n t nghiên c u c ơ b n chuy n sang nghiên c u ng d ng tri n khai và công ngh hoá B. Quá trình chuy n giao công ngh ã ưc tri n khai t 1 n ơi, 1 khu v c 1 ngành và 1 qu c gia khác C. Quá trình chuy n giao công ngh v i iu ki n, y u t giá không i chi phí v MMTB n ng v n t ng lên và chi phí v lao ng gi m xu ng Tr n B o Loan - 38 -
 39. D. Quá trình chuy n giao công ngh trong ó các y u t v lao ng MMTB tng lên và chi phí v lao ng gi m xu ng Câu 223: Chuy n giao công ngh là : A. Bên giao và bên nh n thu c 2 qu c gia khác nhau B. Bên giao và bên nh n thu c 1 qu c gia C. Không c n thi t n qu c t ch c a 2 bên mi n là vi c giao nh n x y ra trong cùng 1 qu c gia D. C 3 Câu 224: Chuy n giao công ngh tr c ti p x y ra khi : A. Quá trình chuy n giao có m t c a 2 bên giao và nh n B. Quá trình chuy n giao có m t c a c 2 bên giao và bên nh n ho c ơc th c hi n qua 1 hay nhi u trung gian C. Quá trình chuy n giao ưc th c hi n khi bên giao và bên nh n không thu c 1 t ch c D. Quá trình chuy n giao ưc th c hi n khi bên giao và bên nh n thu c cùng 1 t ch c Câu 225: Khi l a ch n ph ươ ng án công ngh t i ưu trên quan im giá thành: A. Ph ươ ng án nào có giá thành l n nh t ưc xem là ph ươ ng án t i ưu B. Ph ươ ng án nào có giá thành l n h ơn chi phí ưc xem là ph ươ ng án t i ưu C. Ph ươ ng án nào có giá thành nh h ơn chi phí ưc xem là ph ươ ng án t i ưu D. Ph ươ ng án nào có giá thành h ưc xem là ph ươ ng án t i ưu Câu 226: Công th c chung ưc s d ng ch n ph ươ ng án t i ưu d a trên quan im giá thành là : A. Z = C + V.Q B. Z = C.V.Q C. Z = Q + VC D. Z = Q – VC Câu 227: Trong công th c Z = C + VQ ng ưi ta phân chia chi phí c nh và chi phí bi n i c n c vào : A. Mi quan h gi a giá thành và chi phí B. Mi quan h gi a giá thành và s n l ưng C. Mi quan h gi a chi phí s n l ưng và chi phí D. Mi quan h gi a chi phí và s n l ưng Tr n B o Loan - 39 -
 40. Câu 228: Giá thành s n ph m c a doanh nghi p là : A. Bi u hi n b ng ti n c a toàn b nh ng hao phí lao ng s ng và lao ng v n hoá mà doanh nghi p ph i chi ra trong 1 th i k th c h ên các ho t ng s n xu t kinh doanh các lo i B. Bi u hi n b ng ti n c a toàn b nh ng hao phí lao ng s ng và lao ng vn hoá mà doanh nghi p ph i chi ra s n xu t và tiêu th s n ph m C. Bi u hi n b ng ti n c a toàn b nh ng hao phí và chi tiêu mà doanh nghi p ph i chi ra trong k kinh doanh D. Bi u hi n b ng ti n c a toàn b nh ng hao phí lao ng s ng và lao ng vn hoá mà doanh ngh êp ph i ch ra trong 1 n m th c hi n các ho t ng s n xu t kinh doanh và tiêu th s n ph m Câu 229: Chi phí s n xu t kinh doanh t o nên : A. Giá thành s n ph m B. Giá tr c a s n ph m C. C A & B úng D. A & B sai Câu 230: Chi phí s n xu t xã h i t o nên : A. Giá thành s n ph m B. Giá tr s n ph m C. C A & B úng D. C A & B sai Câu 231: qu n lý s n ph m có hi u qu kinh t trong doanh nghi p phi qu n lý và Z sp thông qua các lo i h ch toán A. Hch toán th ng kê B. Hch toán k toán C. Hch toán nghi p v D. C 3 Câu 232: Chi phí bi n i: A. Là nh ng chi phí không thay i khi s n l ưng s n ph m làm ra t ng hay gi m trong 1 gi i h n u t ư nh t nh B. Là nh ng chi phí thay i ng , gi m t l thu n hay t l ngh ch v i tình hính thay i c a s n l ưng s n ph m ưc s n ph m C. Là nh ng chi phí có quan h tr c ti p v i quá trình s n xu t ra t ng lo i sn ph m và ưc tính vào giá thành ơ n v c a s n ph m Tr n B o Loan - 40 -
 41. D. Là nh ng chi phí có liên quan n ho t ng chung c a phân x ưng c a doanh nghi p và ưc tính ra giá thành 1 cách gián ti p b ng method phân b Câu 234: im nút là : A. Ti ó ng v i s l ưng s n ph m nh t nh, giá thành c a 2 ph ươ ng án = 0 B. Ti ó ng v i 1 chi phí nh t nh, giá thành c a 2 ph ươ ng án = nhau C. Ti ó ng v i 1 s l ưng s n ph m nh t nh, giá thành c a 2 ph ươ ng án = 0 D. Ti ó ng v i 1 s s n ph m nh t nh , giá thành c a 2 ph ươ ng án = nhau Câu 235: Khi chuy n giao công ngh doanh nghi p c n xem xét m i quan h gi a: A. Vn – chi phí – giá thành B. Vn – công ngh - giá thành C. Vn – công ngh - chi phí D. Vn – công ngh - tiêu th Câu 236: Nh ng n ưc có kh n ng i m i công ngh cao ưc g i là công ngh cao c p th ưng b t u b ng công ngh có hàm l ưng cao v : A. Lao ng B. Vn C. Nguyên nhiên li u D. Tri th c E. C 4 Câu 237: th c hi n chuy n giao công ngh có hi u qu c n ph i có iu ki n: A. Xác nh ưc nhu c u i m i hình th c chuy n giao công ngh và th tr ưng chuy n giao công ngh B. ng l c c a 2 bên cung ng và ti p nh n công ngh C. Nng l c công ngh th c t c a bên chuy n giao và bên ti p nh n công ngh D. Thông tin v công ngh E. C 4 Câu 238: Nhân t quan tr ng nh t chi ph i n n kinh t hi n i và làm cho n n kinh t tr nên n ng ng h ơn: A. Chuy n giao công ngh B. i m i công ngh Tr n B o Loan - 41 -
 42. C. A & B úng D. A & B sai Câu 239: Toàn b quá trình i m i công ngh bao g m vi c t o ra và tri n khai ng d ng toàn b công ngh vào th c ti n ưc c u thành b i các giai on có tính k ti p nhau bao g m: A. Truy n bá i m i và phát minh B. i m i truy n bá và ph t minh C. Phát minh i m i và truy n bá Câu 240: Tiêu chu n có kh n ng c p b ng sáng ch : A. Tính sáng t o B. Tính m i l C. Tính có ích D. C 3 Câu 241: Hình th c i m i công ngh di n ra th ưng xuyên là : A. i m i c n b n B. i m i d n d n C. i m i có h th ng D. i m i công ngh th h sau Câu 242: Giá thành công x ưng bao g m giá thành phân x ưng và : A. Chi phí ngoài s n xu t B. Chi phí qu n lý doanh nghi p C. Chi phí s d ng MMTB D. Chi phí qu n lý phân x ưng Câu 243: Quá trình i m i công ngh tiên ti n bao g m các b ưc theo th t sau : A. D oán công ngh , th c hi n công ngh , khai thác công ngh và khuy n khích công ngh B. D oán công ngh , khai thác công ngh , th c hi n công ngh , khuy n khích công ngh , có ưc công ngh C. D oán công ngh , có ưc công ngh , th c hi n công ngh , khai thác công ngh , khuy n khích công ngh D. Khuy n khích công ngh , d oán công ngh , khai thác công ngh , th c hi n công ngh , có ưc công ngh Câu 245: Các hình th c i m i công ngh bao g m : Tr n B o Loan - 42 -
 43. A. i mi c n b n , i m i tiên ti n, i m i có h th ng, i m i công ngh th h sau B. i m i có h th ng, i m i c n b n, i m i d c, i m i công ngh th h sau C. i m i c n b n , i m i ngang, i m i d c, i m i có h th ng D. i m i công ngh th h sau , i m i d c , i m i có tiên ti n, i mi ngang Câu 246: Chi phí là : A. Toàn b nh ng chi phí do doanh nghi p b ra s n xu t s n ph m B. Toàn b nh ng chi phí v nguyên v t li u, lao ng do doanh nghi p b ra s n xu t s n ph m C. Bi u hi n b ng ti n c a toàn b nh ng hao phí v lao ng s ng , lao ng v n hóa mà doanh nghi p ph i chi ra trong 1 th i k th c hi n các ho t ng s n xu t kinh doanh nh t nh D. Bi u hi n b ng ti n c a toàn b nh ng hao phí v lao ng s ng, lao ng v n hoá mà doanh nghi p ph i chi ra trong các th i k th c hi n các ho t ng s n xu t kinh doanh nh t nh Tr n B o Loan - 43 -