Quản trị logistics - Chương III: Quản trị dự trữ (inventory management)

pdf 22 trang vanle 26/05/2021 6180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Quản trị logistics - Chương III: Quản trị dự trữ (inventory management)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfquan_tri_logistics_chuong_iii_quan_tri_du_tru_inventory_mana.pdf

Nội dung text: Quản trị logistics - Chương III: Quản trị dự trữ (inventory management)

 1. CHƯƠNG III QUAÛN TRÒ DỰ TRỮ (INVENTORY MANAGEMENT) 1
 2. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.1 Khái niệm dự trữ: Dự trữ là các hình thái kinh tế của sự vận động các sản phẩm hữu hình – vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm, - trong hệ thống logistics nhằm thỏa mãn nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng với chi phí thấp nhất. 2
 3. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.2 Chức năng dự trữ:  Chức năng cân đối cung - cầu  Chức năng điều hoà những biến động  Chức năng giảm chi phí 3
 4. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.3 Phân loại dự trữ 3.3.1 Phân loại theo vị trí của sản phẩm trên dây chuyền cung ứng Các loại dự trữ phân theo vị trí trên dây Ghi chú: Quy trình logistics Quy trình logistics ngược chuyền cung ứng 4
 5. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.3 Phân loại dự trữ 3.3.1 Phân loại theo vị trí của sản phẩm trên dây chuyền cung ứng Dự trữ sản Dự trữ sản Dự trữ nguyên Dự trữ bán phẩm trong sản phẩm trong vật liệu thành phẩm xuất phân phối Các loại dự trữ chủ yếu phân theo vị trí trong hệ thống logistics 5
 6. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.3 Phân loại dự trữ 3.3.1 Phân loại theo các yếu tố cấu thành dự trữ trung bình  Dự trữ chu kỳ: là dự trữ để đảm bảo cho việc tiêu thụ sản phẩm (sản xuất hoặc bán hàng) được tiến hành liên tục giữa hai kỳ đặt hàng (mua hàng) liên tiếp Dự trữ định kỳ được xác định bằng công thức: Trong đó: Dck : Dự trữ chu kỳ (Qui mô lô hàng nhập - Qn) m : mức bán/ tiêu thụ sản phẩm bình quân 1 ngày đêm. Tdh: thời gian của một chu kỳ đặt hàng (ngày) Trong trường hợp chỉ có dự trữ chu kỳ, dự trữ trung bình bằng 1/2 qui mô lô hàng nhập 6
 7. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.3 Phân loại dự trữ 3.3.1 Phân loại theo các yếu tố cấu thành dự trữ trung bình  Dự trữ bảo hiểm: Một khi m hoặc tdh hoặc cả hai yếu tố này thay đổi, dự trữ chu kỳ không thể đảm bảo cho quá trình diễn ra liên tục, mà cần có dự trữ dự phòng, hay dự trữ bảo hiểm. Dự trữ bảo hiểm được tính theo công thức sau: Db = δ.z Db- Dự trữ bảo hiểm δ- Độ lệch tiêu chuẩn chung z- Hệ số tương ứng với xác suất có sẵn sản phẩm để tiêu thụ (tra bảng) Trong trường hợp doanh nghiệp phải có dự trữ bảo hiểm, dự trữ trung bình sẽ là: 7
 8. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.3 Phân loại dự trữ 3.3.1 Phân loại theo các yếu tố cấu thành dự trữ trung bình  Dự trữ trên đường: Dự trữ trên đường phụ thuộc vào thời gian sản phẩm nằm trên đường và cường độ tiêu thụ hàng hóa, và bên đảm bảo dự trữ trên đường là bên sở hữu sản phẩm trong quá trình vận chuyển. Dự trữ trên đường được tính theo công thức sau: Nếu doanh nghiệp có dự trữ trên đường thì dự trữ trung bình sẽ là: 8
 9. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.3 Phân loại dự trữ 3.3.2 Phân loại theo mục đích của dự trữ  Dự trữ thường xuyên  Dự trữ thời vụ 3.3.3 Phân loại theo giới hạn của dự trữ  Dự trữ tối đa  Dự trữ tối thiểu  Dự trữ bình quân. Dự trữ bình quân được xác định bằng công thức: Trong đó: D: Dự trữ trung bình d1,d2 , ,dn - mức dực trữ ở những thời điểm quan sát; 1,2, , n – thời điểm quan sát mức dự trữ. 9
 10. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.4 Các yêu cầu quản trị dự trữ 3.4.1 Yêu cầu dịch vụ Trình độ dịch vụ là việc xác định các mục tiêu hoạt động mà dự trữ phải có khả năng thực hiện. Trình độ dịch vụ được xác định bằng thời gian thực hiện đơn đặt hàng; hệ số thoả mãn mặt hàng, nhóm hàng và đơn đặt hàng. 10
 11. Chương III: Quản Trị Dự Trữ Trường hợp một đối tượng tiêu thụ nhiều loại sản phẩm thì trình độ dịch vụ chung được tính như sau: Chỉ tiêu trình độ dịch vụ kế hoạch được xác định theo công thức sau: 11
 12. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.4 Các yêu cầu quản trị dự trữ 3.4.2 Yêu cầu về giảm chi phí có liên quan đến dự trữ Có nhiều loại chi phí có liên quan đến quản trị dự trữ. Tổng chi phí có liên quan đến dự trữ bao gồm: Fm: Chi phí giá trị sản phẩm mua Fd: Chi phí dự trữ Min Fv: Chi phí vận chuyển Fdh: Chi phí đặt hàng 12
 13. Chương III: Quản Trị Dự Trữ Chi phí dự trữ là những chi phí bằng tiền để dự trữ. Chi phí dự trữ trong mọt thời kỳ phụ thuộc vào chi phí bình quân đảm bảo một đơn vị dự trữ và qui mô dự trữ trung bình : Chi phí bình quân cho một đơn vị dự trữ D : Dự trữ bình quân kd: Tỷ lệ chi phí /giá trị sản phẩm cho một đơn vị sản phẩm p: Giá trị của một đơn vị sản phẩm Q: Qui mô lô hàng Db: Dự trữ bảo hiểm 13
 14. Chương III: Quản Trị Dự Trữ CẤU THÀNH CHI PHÍ DỰ TRỮ 14
 15. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.5 Quyết định hệ thống dự trữ.  Hệ thống “đẩy”: Là hệ thống do một trung tâm điều tiết dự trữ chung (quyết định “đẩy” sản phẩm dự trữ vào các đơn vị)  Hệ thống “kéo”: Là hệ thống dự trữ trong đó, các đơn vị của doanh nghiệp hoạt động độc lập, việc hình thành và điều tiết dự trữ do từng đơn vị đảm nhiệm (kéo hút sản phẩm vào dự trữ tại đơn vị) 15
 16. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.5.1 Quyết định hệ thống đẩy  Mô hình phân phối sản phẩm dự trữ vượt yêu cầu theo tỷ lệ nhu cầu dự báo - Bước 1: Xác định nhu cầu của thời kỳ kinh doanh cho từng cơ sở logistics (kho). - Bước 2: Xác định số lượng hàng hoá dự trữ hiện có ở mỗi cơ sở logistics. - Bước 3: Xác định xác suất có hàng cần thiết ở mỗi kho. - Bước 4: Xác định tổng lượng hàng hoá cần thiết ở mỗi cơ sở logistics trên cơ sở lượng hàng hoá dự báo cộng với lượng hàng hoá dự trữ bảo hiểm. 16
 17. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.5.1 Quyết định hệ thống đẩy - Bước 5: Xác định lượng hàng hoá bổ sung dự trữ - chênh lệch giữa tổng lượng hàng hoá cần thiết và dự trữ hàng hoá hiện có. - Bước 6: Xác định số lượng hàng hoá phân phối vượt quá yêu cầu cho từng điểm dự trữ theo tỷ lệ nhu cầu trung bình theo dự báo. - Bước 7: Xác định số lượng hàng hoá phân phối cho từng điềm dự trữ bằng cách cộng lượng hàng hoá bổ sung dự trữ (bước5) với lượng hàng hoá phân phối vượt quá yêu cầu (bước 6). 17
 18. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.5.1 Quyết định trong hệ thống đẩy  Mô hình bổ sung sản phẩm dự trữ theo ngày dự trữ chung - Bước 1: Xác định tổng lượng hàng hoá hiện có tại nguồn tập trung, lượng hàng hoá cần dự trữ ở ở nguồn tập trung và lượng hàng hoá cần phân phối cho các cơ sở logistics trực thuộc. - Bước 2: Xác định lượng hàng hoá dự trữ hiện có và mức tiêu thụ hàng hoá bình quân hàng ngày ở từng cơ sở logistics trực thuộc. - Bước 3: Xác định số ngày dự trữ chung của cả hệ thống theo công thức sau: 18
 19. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.5.2 Quyết định trong hệ thống kéo. 3.5.2.1 Quyết định mô hình kiểm tra dự trữ  Mô hình kiểm tra thường xuyên dự trữ: Áp dụng cho những hàng hóa có tốc độ chu chuyển nhanh. Đối với mô hình này, điểm tái đặt hàng được xác định như sau: Dđ = 19
 20. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.5.2 Quyết định trong hệ thống kéo. 3.5.2.1 Quyết định mô hình kiểm tra dự trữ  Mô hình kiểm tra định kỳ thông thường: Áp dụng cho những hàng hóa có chu kỳ kiểm tra dài. Đối với mô hình này, điểm tái đặt hàng được xác định như sau: Dđ = Với L: chu kỳ kiểm tra dự trữ 20
 21. Chương III: Quản Trị Dự Trữ 3.6 Các giải pháp cải tiến quản trị dự trữ  Cung ứng sản phẩm đầu vào (nguyên liệu, hàng mua, ) ổn định về số lượng, cơ cấu, chất lượng, và thời gian  Tăng tốc độ quá trình sản xuất và quá trình kinh doanh, và do đó tăng tốc độ chu chuyển dự trữ, giảm thời gian dự trữ, giảm chi phí dự trữ.  Xây dựng kế hoạch bảo trì, sửa chữa nhằm giảm dự trữ vật tư đáp ứng cho 3 yêu cầu: duy trì, sửa chữa, thay thế  Dự báo chính xác nhu cầu tiêu thụ vật tư, nguyên liệu, nhu cầu mua hàng của khách hàng nhằm giảm dự trữ bảo hiểm 21
 22. KẾT THÚC CHƯƠNG III 22