Kinh tế thương mại Việt Nam - Chương 4: Thị trường và thương mại nội địa trong điều kiện hội nhập

pdf 17 trang vanle 22/06/2021 250
Bạn đang xem tài liệu "Kinh tế thương mại Việt Nam - Chương 4: Thị trường và thương mại nội địa trong điều kiện hội nhập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfkinh_te_thuong_mai_viet_nam_chuong_4_thi_truong_va_thuong_ma.pdf

Nội dung text: Kinh tế thương mại Việt Nam - Chương 4: Thị trường và thương mại nội địa trong điều kiện hội nhập

 1. DHTM_TMU CHƢƠNG 4. THỊ TRƢỜNG VÀ THƢƠNG MẠI NỘI ĐỊA DHTM_TMU DHTM_TMU TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP 4.1. Thị trƣờng nội địa và các loại hình TM trên thị trƣờng nội địa DHTM_TMU4.2. Khái quát sựDHTM_TMU phát triển của thƣơng mại nội địa DHTM_TMU 4.3. Quan điểm, định hƣớng phát triển thị trƣờng, thƣơng mại nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 2. DHTM_TMU 4.1. Thị trƣờng nội địa và các loại hình TM trên thị trƣờng nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 4.1.1. Thị trường nội địa DHTM_TMU 4.1.2.DHTM_TMU Thương mại nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 3. DHTM_TMU 4.1.1. Thị trƣờng nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Phân loại thị trường nội địa DHTM_TMU DHTM_TMUVai trò của thị trường nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đặc điểm của thị trường nội địa trong điều kiện hội nhập DHTM_TMU DHTM_TMUXu hướng phát triển của thị DHTM_TMU DHTM_TMU trường nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 4. DHTM_TMU Phân loại thị trƣờng nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUThị trường hàngPhân hoá, loại thị trường DHTM_TMU Thị trường bán buôn, bán lẻ dịch vụ Thị trường đô thị, nông thôn, miền núi và hải đảo, vùng biên DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Thị trường cả nước, địa phương Thị trường theovà vùng cách lãnhphân thô. loại DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU khác DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 5. DHTM_TMUĐặc điểm cơDHTM_TMU bản của thị trƣờngDHTM_TMU nội địa trongDHTM_TMU điều kiệnDHTM_TMU DHTM_TMU hội nhập DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Hạn chế: phát triển không đều, Tăng còn nhiều trưởng mất cân Nhiều Sự gắn kết, nhanh và Thị trường Tiềm năng đối, quản thành tính thông thay đổi cơ cạnh tranh và hấp dẫn lý và kiểm phần nhất cấu theo DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUtra, kiểm DHTM_TMU hướng hội soát thị nhập. trường còn nhiều hạn chế. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 6. Vai trò của thị trƣờng nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU ThúcDHTM_TMU đẩy lưu thông hàngDHTM_TMU Tạo cơ hội phátDHTM_TMU triển các DHTM_TMU Thúc đẩy tăng trưởng và hoá, cung ứng dịch vụ loại hình DN, hình thức phát triển kinh tế thông suốt. kinh doanh mới tiến bộ Vừa là căn cứ, vừa là đối tương, Giải quyết nhiều quan hệ, tiền đề quan trọng của KH, QH, cân đối lớn của nền kinh DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUCL phát triểnDHTM_TMU kKT-XH, điểm tựa DHTM_TMU DHTM_TMU tế và đời sống XH, tạo của XNK và là nơi đề các lực việc làm và thu nhập cho lượng thị trường cạnh tranh, hội người lao động. nhập và phát triển. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 7. DHTM_TMUXu hƣớng phátDHTM_TMU triển của thịDHTM_TMU trƣờng nội địaDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Trong quá trình phát triển, DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUHạ tầng thị trườngDHTM_TMU được DHTM_TMU cấu trúc lại thị trường sẽ Phát triển nhanh, mạnh và cải thiện, công nghệ và tin diễn ra đồng thời 2 quá đồng bộ các loại thị học ngày càng phát triển, trình giữ lại và loại bỏ các trường. tạo thuận lợi cho TM và lực lượng tham gia thị cạnh tranh. trường. Tiêu dùng của hộ gia đình DHTM_TMU DHTM_TMU đốiDHTM_TMU với một số H-D và DHTM_TMUQLNN về thị trườngDHTM_TMU nội DHTM_TMU Cạnh tranh diễn ra rất gay nhiều đầu vào của DN địa gặp nhiều trở ngại, khó gắt, quyết liệt. trong nước có xu hướng khăn trong kiểm tra, kiểm phụ thuộc vào DN nước soát, xử lý vi phạm ngoài. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 8. DHTM_TMU 4.1.2. Thƣơng mại nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Các loạiDHTM_TMU hình thương mại chủ DHTM_TMU yêu trên thị trường nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tác động của hội nhập đối với DHTM_TMU thươngDHTM_TMU mại nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU Đặc điểm thương mại nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 9. DHTM_TMUCác loại hìnhDHTM_TMU thƣơng mạiDHTM_TMU chủ yếu trênDHTM_TMU thị trƣờng nội DHTM_TMUđịa DHTM_TMU Các loại hình TM Các loại hình TM truyền thống: mới: DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU TMBB, BL tại Nhượng quyền các cửa hàng, thương mại cửa hiệu TM trong các Đại lý thương siêu thị, mại TTTM, hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU chợDHTM_TMU TM DHTM_TMU DHTM_TMU Thương mại TMĐT và các chợ đô thị và loại phi truyền nông thôn thống khác. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 10. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đặc điểm thƣơng mại nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Hạn chế: phát triển không Cơ cấu TM cân đối; Đa dạng hoá Hệ thống biến đổi Nguồn lực CSHTTM, chủ thể phân phối có TM liên tục theo hướng và hạ tầng nhân lực còn thuộc các bước phát phát triển về tích cực, tạo thương mại thiếu và yếu; thành phần triển mới, KD trái phép, quy mô và ra thị trường được tăng DHTM_TMUkinh tế, loại DHTM_TMU DHTM_TMUmạng lướiDHTM_TMU DHTM_TMUgian lận TM, DHTM_TMU tốc độ ngày càng cường, nâng hình và hình KD được buôn lậu còn mang tính cấp. thức KD. mở rộng. phổ biến; cạnh tranh. phát triển nhưng chưa bền vững. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 11. DHTM_TMU Tác động của hội nhập đối với thƣơng mại nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tác động của hội nhập đối với DHTM_TMU DHTM_TMU thƣơngDHTM_TMU mại nội địa DHTM_TMU Tác động tích cực DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tác động tiêu cực DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 12. DHTM_TMU 4.2. Khái DHTM_TMU DHTM_TMUquát sự phát triển của thƣơng mại nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 4.2.1. Thương mại nội địa trong thời kỳ đổi mới (1986 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUđến nay) DHTM_TMU 4.2.2. Thương mại thành thị DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 4.2.3 Thương mại nông thôn DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 13. 4.2.1. Thƣơng mại nội địa trong thời kỳ đổi mới (1986 DHTM_TMUđến nay) DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Những thành tựu đã đạt được. Xóa bỏ cơ chế bao cấp về Hình thành thị trường thống H-D ngày càng phong phú, cơ bản, chuyển sang cơ chế nhất, ổn định và thông suốt đa dạng, nhiều mặt hàng có thị trường. trên cả nước. khả năng cạnh tranh khá. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tổng mức bán lẻ hàng hóa Kiềm chế được lạm phát, và doanh thu DV xã hội liên chỉ số giá tiêu dùng tăng ở Từng bước hình thành các tục tăng mạnh qua các năm, mức hợp lý đã tạo điều kiện kênh lưu thông một số mặt trong đó tỷ trọng bán lẻ của thuận lợi để phát triển kinh hàng chủ yếu thương mại tư nhân tăng tế-xã hội. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUcao (75-80%). DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Phát triển được một đội ngũ thương nhân đông đảo và đa Kết cấu hạ tầng TM ngày QLNN về TM đã có sự đổi dạng, trình độ quản lý kinh càng phát triển theo hướng mới bước đầu về tư duy, nội doanh và chất lượng đội văn minh, hiện đại. dung, phương pháp quản lý. ngũ lao động trong các DN DHTM_TMU DHTM_TMU ngàyDHTM_TMU càng được cải thiện.DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 14. 4.2.1. Thƣơng mại nội địa trong thời kỳ đổi mới (1986 đến DHTM_TMUnay) DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Những hạn chế DHTM_TMUTự phát, thiếuDHTM_TMU tính bền DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU vững; các mô hình tổ chức DN có quy mô nhỏ, tính Thương nhân tuy đông thị trường thích hợp chậm chuyên nghiệp trong quản nhưng chưa mạnh. được xác lập và triển khai lý và KD thấp. thực hiện. HTPP chưa có khả năng phản Thể chế quản lý về lưu DHTM_TMUKết cấu hạ tầngDHTM_TMU TM có DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU ứng thích hợp hạn chế tác thông hàng hóa và thị bước phát triển nhưng động tiêu cực trước biến động trường nội địa chưa hoàn chưa đáp ứng được yêu của thị trường TG, chưa tạo chỉnh. Trật tự thị trường và cầu, còn nhiều yếu kém, tiền đề để “tiếp nhận” nhanh văn minh thương mại còn lạc hậu. sự can thiệp của NN vào thị trường. nhiều hạn chế. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 15. 4.2.2. Thƣơng mại thành thị DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Khái niệm  Đặc điểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Xu hướng phát Các tập đoàn, triển HTPP theo TCT, các công Hội đủ các thành chuỗi và liên kết ty đều có trụ Ưu thế về hạ phần kinh tế, các giữa các DN trên sở KD chính tại tầng TM, thị chủ sở hữu, các cùng địa bàn, khu vực thành trường và phát phương thức phương thức thị và các giao triển các hình kinh doanh DHTM_TMU DHTM_TMUnhượng DHTM_TMUquyền DHTM_TMUdịch TMDHTM_TMU thông DHTM_TMU thức KD tiến bộ truyền thống và TM để mở rộng qua phương tiện hiện đại. mạng lưới bán điện tử chủ yếu hàng diễn ra ở đây. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 16. 4.2.3 Thƣơng mại nông thôn DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Khái niệm  Đặc điểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chủ thể chủ yếu là nông dân, các hộ gia đình làm Thị trường và TM nông kinh tế tư nhân, kinh tế thôn còn kém phát triển trang trại hoặc sản xuất và phát triển không đều; nhỏ và các tiểu thương. Hoạt động trao đổi hàng các kênh lưu thông hàng Ngoài ra, còn có các hoá chủ yếu diễn ra trên hoá chưa thông suốt và công ty, chi nhánh công các chợ truyền thống DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUkết hợp chặt chẽDHTM_TMU với DHTM_TMU ty thuộc các chủ sở hữu, nhau; thương nhân đông các thành phần kinh tế nhưng chưa mạnh khác tham gia cung ứng H-D DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU
 17. DHTM_TMU 4.3. Quan điểm, định hƣớng phát triển thị trƣờng, thƣơng mại nội địa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Định hƣớng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Quan điểm phát triển DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU