Hậu cần thương mại điện tử - Chiến lược hậu cần thương mại điện tử

pdf 34 trang vanle 3050
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Hậu cần thương mại điện tử - Chiến lược hậu cần thương mại điện tử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfhau_can_thuong_mai_dien_tu_chien_luoc_hau_can_thuong_mai_die.pdf

Nội dung text: Hậu cần thương mại điện tử - Chiến lược hậu cần thương mại điện tử

 1. 5 TrTr−−êngêng §§¹¹ii HHääcc ThTh−−¬¬ngng MM¹¹ii HËu cÇn th−¬ng m¹i ®iÖn tö GV: Lôc ThÞ Thu H−êng Logistics 1
 2. 5 HËu cÇn TM§T Tæng quan vÒ hËu cÇn TM§T H¹ tÇng c¬ së cña hËu cÇn TM§T HËu cÇn ®Çu ra TM§T HËu cÇn ®Çu vµo TM§T ChiÕn l−îc hËu cÇn TM§T Logistics 2
 3. 5 ChiÕn l−îc hËu cÇn TM§T X©y dùng chiÕn l−îc hËu cÇn TM§T • C¨n cø • Quy tr×nh x©y dùng chiÕn l−îc Thuª ngoµi dÞch vô hËu cÇn • Vai trß & c¸c mèi quan hÖ • Ph©n lo¹i ®vÞ cung øng dvô hËu cÇn • C¨n cø & rñi ro cña thuª ngoµi • Quy tr×nh lùa chän ®èi t¸c HËu cÇn ng−îc • Kh¸i niÖm & vai trß • Tæ chøc qu¸ tr×nh hËu cÇn ng−îc Tæ chøc & kiÓm so¸t ho¹t ®éng hËu cÇn • Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¬ cÊu tæ chøc hËu cÇn • M« h×nh tæ chøc hËu cÇn • KiÓm so¸t ho¹t ®éng hËu cÇn 3
 4. ChiÕn l−îc hËu cÇn TM§T ChiÕn l−îc hËu cÇn KÕ ho¹ch dµi h¹n, thèng nhÊt & toµn diÖn nh»m ®¹t ®−îc lîi thÕ c¹nh tranh th«ng qua viÖc ®¶m b¶o cung øng tèt CL c«ng ty chÊt l−îng dvô KH víi tæng CF hîp lý trong qu¸ tr×nh qu¶n lý hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc hËu cÇn cña DN CL ®¬n vÞ KD CL chøc n¨ng 4
 5. T¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c CL chøc n¨ng HÖ thèng qu¶n lý Ho¹ch ®Þnh ThiÕt kÕ ThiÕt kÕ s¶n phÈm qu¸ tr×nh Kü thuËt Thùc thi } CS KiÓm so¸t s¶n phÈm CS gi¸ CS Marketing xóc tiÕn CS ph©n phèi C«ng suÊt M¹ng l−íi SX c¬ së HC HËu cÇn LÞch Dù tr÷ SX S¶n xuÊt VËn Quy ho¹ch chuyÓn mÆt b»ng 5
 6. ryn®¹tttin truyÒn ugcp& cÊp Cung iotiÕp Giao hmgaTM§T gia tham ¨ øxydn LhucnTM§T cÇn CLhËu dùng x©y cø C¨n ø ®é Møc hchÖ ro®æi trao hiÖn thùc iodÞch Giao ¹ Ë & T¹o lËp Gi¸ trÞ & møc ®é phøc t¹p hy®iq¸t×h&h thèng hÖ & tr×nh qu¸ ®æi Thay iotiÕp Giao Õ è ù®n ho¸ ®éng & tù nèi KÕt Ýhhîp TÝch iodÞch Giao Ýhhîp TÝch Thêi Thêi gian gian 6
 7. C¨n cø x©y dùng CL hËu cÇn TM§T Møc®ésèho¸cñaDN TM§T TM§T • DN TM§T toµn phÇn b¸n phÇn toµn phÇn • DN TM§T truyÒn thèng • DN TM§T b¸n phÇn S¶n phÈm SP TM truyÒn thèng sè ho¸ Qu¸ tr×nh SP QT sè ho¸ vËt chÊt QT vËt chÊt Trung gian Trung gian Chñ thÓ tham gia “thùc” “¶o” 7
 8. C¨n cø x©y dùng CL hËu cÇn TM§T M« h×nh Ph−¬ng thøc thiÕt kÕ & kd ®iÖn tö triÓn khai h® HC • M« h×nh B2B • HËu cÇn néi bé • M« h×nh B2C • Thuª ngoµi dvô HC • M« h×nh hçn hîp • Gi¶i ph¸p hçn hîp 8
 9. Quy tr×nh chiÕn l−îc hËu cÇn TM§T Ph©n tÝch m«i tr−êng, Ho¹ch ®Þnh M.tiªu KH, c«ng nghÖ & ng.lùc M« h×nh Khai th¸c c¬ héi ThiÕt kÕ kinh doanh & s¸ng t¹o Quy tr×nh KD KÕt nèi & Thùc thi & t¸c nghiÖp hËu cÇn hîp t¸c H¹ tÇng c¬ së vËt chÊt & c«ng nghÖ th−¬ng m¹i ®iÖn tö 9
 10. Quy tr×nh chiÕn l−îc hËu cÇn TM§T Ho¹ch ®Þnh CL hËu cÇn TM§T Môc tiªu Nguån lùc ThiÕt kÕ m« h×nh hËu cÇn TM§T • Cô thÓ • H¹ tÇng vËt chÊt • §o l−êng ®−îc • H¹ tÇng CNTT • Tham väng • Nh©n sù Thùc thi quy tr×nh • Kh¶ thi t¸c nghiÖp HC • Thêi gian x®Þnh 10
 11. Quy tr×nh chiÕn l−îc hËu cÇn TM§T Ho¹ch ®Þnh CL hËu cÇn TM§T M« h×nh HC ®Çu ra M« h×nh HC ®Çu vµo ThiÕt kÕ m« h×nh hËu cÇn TM§T • MH ®¸p øng ®®h • Ng.b¸n lµm trung t©m truyÒn thèng • Ng.mua lµm trung t©m • MH ®¸p øng ® ®h • Sµn giao dÞch TM§T Thùc thi quy tr×nh trùc tuyÕn • TÝch hîp chiÕn l−îc t¸c nghiÖp HC 11
 12. Quy tr×nh chiÕn l−îc hËu cÇn TM§T Ho¹ch ®Þnh CL hËu cÇn TM§T Xö lý ®®h ThiÕt kÕ m« h×nh M.l−íi Dù tr÷ hµng ho¸ hËu cÇn TM§T c¬ së HC Kho b·i V.chuyÓn Mua hµng Thùc thi quy tr×nh t¸c nghiÖp HC Tæ chøc & kiÓm so¸t ho¹t ®éng hËu cÇn 12
 13. Thuª ngoµi dÞch vô hËu cÇn trong EL • sö dông nhµ cung cÊp Kh¸i niÖm & dvô hËu cÇn • thùc hiÖn ho¹t ®éng mµ vai trß tr−íc ®©y ®c thùc hiÖn trong néi bé DN • VchuyÓn ®Çu ra • KiÓm to¸n vËn ®¬n & th.to¸n • Dvô l−ukho • Gi¶m vèn ®Çu t− & gi¶m CF • VchuyÓn ®Çu vµo • C¶i tiÕn chÊt l−îng dvô KH • TËp kÕt & gom hµng • T¨ng thªm kü n¨ng qu¶n lý • Giao nhËn hµng ho¸ • T¨ng tÝnh linh ho¹t • Qu¶n trÞ dù tr÷ • M«igiíivËnt¶i& thñtôch¶iquan 13
 14. MèiquanhÖvíilùcl−îng bªn ngoµi C¸c møc ®é quan hÖ • C¸nh tay nèi dµi cña DN • Hîp ®ång trung h¹n • QhÖ dµi h¹n • Giao dÞch riªng lÎ • Phôthuéc& thÝchnghi • TÝch hîp hÖ thèng • Q.m« ko lín, ko æn ®Þnh • Môc tiªu x¸c ®Þnh • Chia sÎ ®Çu t− & lîi Ých GiaoGiao QuanQuan dÞchdÞch Đòn bẩy Hợp tác Chiến lược hhÖÖ Nhà cung ứng Đối tác Liên minh c.lược 14
 15. Ph©n lo¹i ®vÞ cung øng dÞch vô hËu cÇn Dvụ HC bên thứ 4 Doanh nghiệp Đvị dvụ HC (4PL) 1990s – TK 21 3PL Dịch vụ 4PL CNTT Dvụ HC bên thứ 3 Đvị dvụ HC Doanh nghiệp (3PL) 80s – 90s 3PL Tự cung ứng dvụ HC Doanh nghiệp HC nộibộ 70s – 80s 15
 16. Ph©n lo¹i c¸c ®vÞ cung øng dvô hËu cÇn • Gi¶i ph¸p tæng thÓ • T− vÊn & thiÕt kÕ • C¶i tiÕn quy tr×nh • DÞch vô tÝch hîp trän gãi • Hîp t¸c liªn tôc • DÞch vô ®¬n lÎ • Quan hÖ giao dÞch 16
 17. C¨n cø cña quyÕt ®Þnh thuª ngoµi Cao • Quy m« n n • Møc ®é æn ®Þnh ầ T×m kiÕm ầ T×m kiÕm TTææ chchøøcc c c u u ®®èèii tt¸¸cc mm¹¹nh,nh, hhËËuu ccÇÇnn ậ ậ h h cãcã nn¨¨ngng llùùcc nnééii bbéé a a ủ ủ c c ng ng ọ ọ tr tr SSöö dôngdông TrTrëë ththµµnhnh quan quan llùùcc ll−−îîngng ®èi t¸c m ®èi t¸c m ầ ầ • N¨ng lùc qu¶n lý T T bbªªnn ngongoµµii ll··nhnh ®¹®¹oo • Tµi s¶n ThÊp ThÊp Cao Khả năng đáp ứng hậu cần của DN 17
 18. Rñi ro cña quyÕt ®Þnh thuª ngoµi • Quy tr×nh t¸c nghiÖp bÞ gi¸n ®o¹n • §¸nh gi¸ ko ®óng møc chi phÝ hîp t¸c • Dß rØ d÷ liÖu & th«ng tin nh¹y c¶m There is a need to recognise the reality of relationships within supply chain management: It’s a RISK and a REVENUE Sharing Relationship 18
 19. Quy tr×nh lùa chän ®èi t¸c Tiềm năng dịch vụ của đối tác 1. Đánh giá 2. Đánh giá 4. Xây dựng 5. Triển khai chiến lược 3. Lựa chọn các quy trình & liên tục & nhu cầu đối tác phương án tác nghiệp hoàn thiện thuê ngoài Nhu cầu & ưu tiên của DN 19
 20. Quy tr×nh lùa chän ®èi t¸c 1. Đánh giá • Rµ so¸t l¹i hÖ thèng HC néi bé chiến lược & nhu cầu • X¸c ®Þnh “lç hæng” gi÷a môc tiªu & thùc tr¹ng thuê ngoài • X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ viÖc thuª ngoµi 2. Đánh giá • X©y dùng c¸c ph−¬ng ¸n thuª ngoµi các • §¸nh gi¸ −u, nh−îc ®iÓm phương án phương án • Lùa chän ph−¬ng¸n phïhîpmôctiªu& nguånlùc • TiÒm n¨ng dvô cña ®èi t¸c 3. Lựa chọn • Nhu cÇu cña doanh nghiÖp đối tác • So s¸nh, thö nghiÖm & lùa chän chÝnh thøc 20
 21. Quy tr×nh lùa chän ®èi t¸c • Quy tr×nh thèng nhÊt & kÕt nèi nhÞp nhµng 4. Xây dựng quy trình • X¸c ®Þnh râ: tác nghiệp 9 ph−¬ng thøc giao tiÕp 9 møc ®é kiÓm so¸t cña 2 bªn 9 møc ®é ®iÒu chØnh cÇn cã 9 quym«& ®Çut− cho viÖc ®iÒu chØnh 5. Triển khai • C©n ®èi lîi Ých cña 2 bªn & liên tục • Gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c v−íng m¾c hoàn thiện • Hoµn thiÖn t¸c nghiÖp 21
 22. HËu cÇn ng−îc trong TM§T • mét c«ng ®o¹n cña hÖ thèng HC Kh¸i niÖm & • di chuyÓn & qu¶n lý hiÖu qu¶ dßng sp, vai trß bao b× cïng ttin liªn quan • tõ ®iÓm tiªu thô ®Õn ®iÕm xuÊt xø • phôc håi gi¸ trÞ sp & xö lý r¸c th¶i • §¸p øng tèt h¬n nhu cÇu KH • §¸p øng tèt h¬n v®Ò bvÖ m«i tr−êng • Quy m« nhá & ph©n t¸n • M©u thuÉn vÒ së h÷u h2 & tr.nhiÖm vchÊt • Chi phÝ thu håi lín • Ýt ®vÞ cung øng dvô ®ñ n¨ng lùc 22
 23. Dßng HC ng−îc trong chuçi cung øng Vậtliệumới Bán hàng Mua đầu vào Sảnxuất Tiêu dùng Vậtliệu tái sử dụng T.tâm Tái chế hậu cần Xử lý rác thải ngược •Sảnxuấtlại •Tân trang •Sửachữa 23
 24. Tæ chøc ho¹t ®éng hËu cÇn • S¬ ®å cÊu tróc c¸c mèi quan hÖ chøc n¨ng Kh¸i niÖm & trong toµn bé qu¸ tr×nh h.®éng HC t¹i DN vai trß • T¹o ®k ®Ó tèi −u ho¸ c¸c ho¹t ®éng HC • Ai ? • Lµm g× ? Organization & • Lóc nµo? control • CF bao nhiªu ? MM«« hh××nhnh ttææ chchøøcc • Kh«ng chÝnh t¾c (ko cã cÊu tróc cô thÓ) • ChÝnh t¾c (cÊu tróc theo chøc n¨ng) • B¸n chÝnh t¾c (cÊu tróc ma trËn) 24
 25. Sù ph¸t triÓn cña tæ chøc hËu cÇn GĐ 1 GĐ 2 GĐ 3 GĐ 4 GĐ 5 (giữa 50s – 60s) (giữa 60s –70s) (đầu 80s) (đầu 90s) (đầu TK 21) RờirạcTíchhợptheochứcnăng Tích hợp theo quá trình Dự báo nhu cầu Mua hàng Kế hoạch sx Dự trữ vậtliệu Hậu cần đầu vào Kho bãi Hậu cần chuỗi Bao bì cung ứng Bốcxếp, bảoquản Dữ trữ thành phẩm Kế hoạch phân phối Hậu cần đầu ra Xử lý đơnhàng Vậnchuyển Dịch vụ khách hàng 25
 26. M« h×nh tæ chøc HC: cÊu tróc chøc n¨ng Giám đốc điềuhành Sảnxuất Hậucần Marketing Tài chính Quảntrị Kho & q.lý mua hàng nguyên v.liệu Xử lí đđh Bao gói & & dvụ KH vận chuyển Q.trị dự trữ & lậpk.hoạch HC 26
 27. M« h×nh tæ chøc HC: cÊu tróc ma trËn Giám đốc điềuhành Sảnxuất Tài chính Marketing n¨ng chøc theo quyÒn ThÈm V.chuyển& Quảntrị V.chuyển& lưukhođvào dự trữ lưukhođra Đảmbảo Tính toán & Dịch vụ chấtlượng xử lý đđh khách hàng Mua & q.lý Quảntrị HT Dự báo nguyên vliệu thông tin bán hàng Hậucần ThÈm quyÒn theo dù ¸n 27
 28. KiÓm so¸t ho¹t ®éng hËu cÇn • Qu¸ tr×nh so s¸nh kÕt qu¶ thùc tÕ víi Kh¸i niÖm kÕ ho¹ch & môc tiªu ®· ®Æt ra • ThiÕt lËp hµnh ®éng ®iÒu chØnh ®Ó hoµn thiÖn h®éng HC trong DN & trong chuçi cung øng Sự thoả mãn Tổng chi phí MôcMôc titiªªuu ccññaa kikiÓÓmm soso¸¸tt HCHC của KH thấp nhất • §¶m b¶o c¸c nghiÖp vô HC NGHIỆP VỤ HOÀN HẢO diÔn ra hoµn h¶o SỬ DỤNG TỐI ƯU NGUỒN LỰC • §¶m b¶o khai th¸c tèi −u Giảm vốn Giảm vốn c¸c nguån lùc s½n cã cố định lưu động • Gãp phÇn gia t¨ng tæng gi¸ trÞ KH 28
 29. HÖ thèng kiÓm so¸t ho¹t ®éng hËu cÇn Mụctiêu& tiêu chuẩn Hành động Giám sát & điềuchỉnh đánh giá Báo cáo thựchiện ĐẦU VÀO ĐẦU RA Quá trình hậucần Thay đổibêntrong & bên ngoài 29
 30. HÖ thèng kiÓm so¸t hËu cÇn trong TM§T T.chuẩnDT: Q* & Db H.động điềuchỉnh: Đ.kiệnraq.định: Đặthàng Khi Dk < Db, , đặtQ* Báo cáo máy tính về Dk ĐẦU VÀO Quá trình: ĐẦU RA Qtrị dự trữ & mua h2 Mua cho dự trữ Dự trữ tạikho Q* Dk Nhu cầutăng cao 30
 31. Tiªu chuÈn kiÓm so¸t hËu cÇn §§oo ll−−êngêng chÊtchÊt ll−−îîngng dvôdvô • Tû lÖ ®¬n hµng hoµn h¶o • Møc®étho¶m·ncñaKH • Tæng thêi gian ®¸p øng 1 ®®h • Sè lÇn khiÕu n¹i cña KH, §§LL ququ¶¶nn lýlý ttµµii ss¶¶nn §L qu¶n lý chi phÝ • HÖ sè hoµn tr¶ vèn ®Çu t− §L qu¶n lý chi phÝ • HÖ sè khÊu hao thiÕt bÞ, tµi s¶n • Tæng CF & CF thµnh phÇn • Dù tr÷ b×nh qu©n • Tæng CF hËu cÇn/tæng CF toµn DN • Tèc ®é chu chuyÓn dù tr÷, • CF b×nh qu©n ®Ó thùc hiÖn 1 ®®h • CF xö lý c¸c ®¬n hµng bÞ tr¶ l¹i, §§LL nn¨¨ngng suÊtsuÊt ll®® && thiÕtthiÕt bÞbÞ • Khèi l−îng h2 nhËp,xuÊt/ng.l®/thiÕt bÞ • Khèi l−îng h2 nhËp,xuÊt/tæng l−¬ng • N¨ng suÊt thiÕt bÞ/ngµy,tuÇn,th¸ng 31
 32. Top 20 cty vÒ qtrÞ chuçi cung øng 2008 1. Apple 2. Nokia 3. Dell 4. Procter & Gamble 5. IBM 6. Wal-Mart Stores 7. Toyota Motor 8. Cisco Systems 9. Samsung Electronics 10. Anheuser-Busch 11. PepsiCo 12. Tesco 13. The Coca-Cola Company 14. Best Buy 15. Nike 16. SonyEricsson 17. Walt Disney 18. Hewlett-Packard 19. Johnson & Johnson 20. Schlumberger 32
 33. 5 ChiÕn l−îc hËu cÇn TM§T X©y dùng chiÕn l−îc hËu cÇn TM§T • C¨n cø • Quy tr×nh x©y dùng chiÕn l−îc Thuª ngoµi dÞch vô hËu cÇn • Vai trß & c¸c mèi quan hÖ • Ph©n lo¹i ®vÞ cung øng dvô hËu cÇn • C¨n cø & rñi ro cña thuª ngoµi • Quy tr×nh lùa chän ®èi t¸c HËu cÇn ng−îc • Kh¸i niÖm & vai trß • Tæ chøc qu¸ tr×nh hËu cÇn ng−îc Tæ chøc & kiÓm so¸t ho¹t ®éng hËu cÇn • Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¬ cÊu tæ chøc hËu cÇn • M« h×nh tæ chøc hËu cÇn • KiÓm so¸t ho¹t ®éng hËu cÇn 33
 34. 5 C©u hái? Tr¶ lêi Logistics 34