Đo ảnh và viễn thám - Chương 3: Cơ sở đo ảnh lập thể

pdf 12 trang vanle 17/06/2021 530
Bạn đang xem tài liệu "Đo ảnh và viễn thám - Chương 3: Cơ sở đo ảnh lập thể", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfdo_anh_va_vien_tham_chuong_3_co_so_do_anh_lap_the.pdf

Nội dung text: Đo ảnh và viễn thám - Chương 3: Cơ sở đo ảnh lập thể

 1. L L Bô GIÁO DĀC VÀ@ÀO T¼O M C L C MËt ng…ùi và kh¿;ìn căa mËt ng…ùi TR„øNG @¼I HèC Mê@æA CHÀT C¿m giác lÉp thß nhân t½o CÓp ¿nh lÉp thß, mô hình lÉp thß ã ą É ß „‚ Hi u ng l p th CH NG 3 Các ph…ƒng pháp nhìn lÉp thß C‚ Sú@¾NH LÈP THÞ Tiêu 7o Các yÛu tí hình héc cƒ b¿n căa cÓp ¿nh lÉp thß Các yÛu tí7çnh h…÷ng cÓp ¿nh lÉp thß TrÃn Trung Anh Tính toán téa 7õ7 ßm 7ça vÉt Û í7ç ÷ ƒ 7í Bõ@ ¿nh và Vián thám Các y u t nh h ng t ng i Các yÛu tí7çnh h…÷ng tuyãt 7íi Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 2 Mt ng5Ei Nguyên lý c m nhn hình nh Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 3 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 4 
 2. Kh ; ìn cOa 1 mt Kh ; ìn cOa 2 mt B B Chênh lãch . a . .f " . .b A b õ A góc giao h i δ′′ = e ρ′′ = ,0 0035mm ′′ = I 206265 45" Δγ = γ − γ fe 16mm " . AB a . δ′′ YB δ′′ = I ≈ ′′ II 02 2 .YA . O1 .O Thç sai sinh lý . B 2 a B Δγ A σ = a b′′ − a b′′′′ = . f .f f .a” Mõt mËt không có kh¿;ìn không gian .b’ . Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 5 Tran a’Trung Anh Photogrammetry.b” and Remote Sensing 6 Kh ; ìn gn xa C m giác lp th+ nhân t o B B " . " B B . Y = ρ′′ ; Y = ρ′′ b b γ max γ A A min " . " γ = Δγ = ′′ = ; = . min min 30 ;B 65mm Ymax 450m a a 2 Δγ B Y . = − ρ′′ γ ; Δ = − ⋅ min P1 . . . dY d Y a b . a b . a b a b . γ 2 min ρ′′ 1 1 2 2 P1 1 1 2 2 P2 B . P2 . O .O 1 . . 1 B O2 b’ O2 Y(m) 0,25 1,0 50 100 200 450 Y (m) .a” min 0,0001 0,002 5,6 22,4 89,5 453 . . b’ .b’ a” . . a’ . b” a’ .b” σ = a b′′ − a b′′′′ σ=ab′′ − a b′′′′ = k() a b − a b Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 7 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 1 1 28 2 
 3. C m giác lp th+ nhân t o Cp nh lp th+ @A phO d5c @i+m nh cùng tên Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 9 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 10 @ ) / Th3 sai d5c, th3 sai ngang i u ki n hình thành c m giác lp th+ nhân t o .a2 1. ChMp 75Kc cp nh lp th+ A . . . y y1 a1 2 2. V3 trí7t cp nh sao cho B các tia ngm cùng tên giao . .x1 x2 nhau (t o thành các mt 7 Q ph ng áy ch a c nh a1 b1 a2 b2 ç é 7áy mt). Th sai d c: q = y1-y2 ç ? A 1 Th sai ngang: p = x1 –x2 3. M i m t m t ch o1 B nhìn 1 t m nh t53ng Qng o2 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 11 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 12 
 4. Hi/u Qng lp th+ thun, ngh3ch Tính ch t cOa hi/u Qng lp th+ û õ ½ 7 M r ng c nh áy quan sát B’=n*B B’ P a ,b . P a ,b 1 1 1 a2 b2 P2 1 1 1 .b2 a2 P2 A’ B O O 1 2 O1 O2 P b ,a b a P 1 1 1 2 2 2 P1 b1,a1 b2 a2 P2 A B B P1 P2 P1 P2 B’=n*B O’ B’=n*B O’ Tran TrungA Anh Photogrammetry and Remote Sensing A 13 OTran1 Trung BAnh O2 Photogrammetry and Remote Sensing 1 14 2 Tính ch t cOa hi/u Qng lp th+ Tính ch t cOa hi/u Qng lp th+ Thay 7ñi tiêu cč quan sát f’=v*f @ïng thùi mû rõng c½nh 7áy quan sát B’=n*B B” B’ Và%&'7ñi tiêu cč quan sát f’=v*f A” B A’ A B A B’=n*B P1 P2 P1 P2 . P P .f’=v*f f’=v*f 1 2 P P . . 1 2 f f’=v*f .f’ O B O 1 2 O1 B O2.f O”1 B’ O”2 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing O’1 B O’2 15 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 16 
 5. Các ph53ng pháp nhìn lp th+ Kính lp th+ ph n quang 1. Kính lÉp thß7ƒ¿n Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 17 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 18 Kính tách màu b= sung Nguyên lý xây dYng cp nh lp th+ b= sung màu CÓp ¿nh 7en trËng Bõ léc + = ¾ ¾ ¿ Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 19 Trannh Trung Anhtrái Photogrammetry nh andph Remotei Sensing 20 
 6. Y  + Nguyên lý xây d ng c p nh l p th Kính tách mu b= sung tách màu CÓp ¿nh màu Tách màu + = ¾ ¾ ¿ Trannh Trung Anhtrái Photogrammetry nh andph Remotei Sensing 21 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 22 C + 7 Kính ch p tinh th l ng LCS 7 9 Liquid Crystal Shutter Tr m o nh s Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 23 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 24 
 7. Mô hình lp th+ S1 S2 P1 P2 ThYc 73a Mô hình lp th+ Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 25 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 26 Tiêu 7o thYc @o lp th+ bng tiêu 7o thYc Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 27 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 28 
 8. Tiêu 7o o Tiêu 7o s9 S1 S2 P1 P2 Tiêu 7o thYc Tiêu 7o o là hình nh O ()+ c a 2 Mô hình lp th+ 7o thYc Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 29 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 30 Tiêu 7o s9 Các y'u t9 hình h5c cOa mô hình lp th+ W N W ā ¿ A Tâm ch p S1 trái, S2 ph i C½nh 7áy chāp B=S S n2 1 2 a2 MÓt phÏng 7áy W a1 n1 A o1 o2 n’ Ó Ï 7 7ą 1 M t ph ng áy ng WN n’ Ó Ï 7 2 M t ph ng áy chính WO1, WO2 Ó 7 ß ¿ (a1, a2) là c p i m nh B cùng tên Û S1 S2 S1a1, S2a2 – tia chi u cùng tên A O2 O N2 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 31 Tran TrungN1 Anh 1 Photogrammetry and Remote Sensing 32
 9. Tính toán t5a 7A7)+m 73a vt tS t5a 7A7)+m Các y'u t973nh h5Cng cOa mô hình lp th+ nh cOa cp nh lp th+7 73nh h5Cng Ç í đ ã7 ß ¿ IR= R + m A r .m1, m2 -m u s t l m nh trái và J S1 1 1 1 ph¿i. Các yÛu tí7çnh = + KR RS2 m 2 A 2 r 2 h…÷ng trong F V F V F V ā XG XS1 XS2 ƒ é 7õ7 ß 7ç É 7 ß (ch p cùng 1 máy G W G W G W Véc t t a m a v t, m tâm ā ¿ R = Y ;R = Y ;R = Y ā ā ¿ ã ch p nh): f, x0, y0 G G W S1 G S1 W S2 G S2 W ch p trái, tâm ch p ph i trong h GZ W GZ W GZ W é 7õ Ë 7ç Các yÛu tí7çnh H G X H S1 X H S2 X t a tr c a. h…÷ng ngoài: Fx− x V Fx− x V Véc tƒ téa 7õ7 ßm ¿nh trái và7 ßm G 1 0 W G 2 0 W r = y− y ;r = y− y ¿nh ph¿i trong hã téa 7õ không gian P1: X , Y , Z , 1 G 1 0W 2 G 2 0 W S1 S1 S1 ¿nh trái và hã không gian ¿nh ph¿i , 2 , ' HG − f XW HG − f XW 1 1 1 Ma trÉn xoay ¿nh trái và ph¿i P2: XS2, YS2, ZS2, 2 ' 2, 2, 2 Fa a a V Fa a a V G 11 12 13 W G 11 12 13 W AA=ω ϕ κ = a a a ;AA=ω ϕ κ = a a a 1 1 1 1 G 21 22 23 W 2 2 2 2 G 21 22 23 W G W G W Ha31 a 32 a 33 Xω ϕ κ Ha31 a 32 a 33 Xω ϕ κ 1 1 1 2 2 2 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 33 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 34 Tìm mu s9 t] l/7)+m nh trái và ph i *Tìm m1, m2 F ′V F ′ V F V F − V m R′ ∧ R′ = B ∧ R′ + m R′ ∧ R′ X1 X2 BX XXS2 S1 1 1 2 2 2 2 2 ′ = G ′W = ′ = G ′ W = = G W = G − W R1 GY1 W A1 r 1 ; R 2 GY2 W A2 r 2 ; B GBY W G YYS2 S1 W F ′′ V F ′ V YY1 2 BYY 2 GZ′ W GZ′ W GB W G ZZ− W G W G W H 1 X H 2 X H Z X H S2 S1 X ZZ′′ BZ′ G 1 2 W G Z 2 W F0V G ′′ W G ′ W ′ − ′ Tìm m1 và m2 ZZ1 2 BZZ 2 G W ; = BXBZZ 2 X 2 m G W = G W + m 0 m1 1 ′′ ′ 2 G W ZXXZ′′ − ′′ G XX1 2 W G BXX 2 W 1 2 1 2 I = + ′ HG0XW R RS1 m 1 R 1 G XX′′ W G BX′ W J ; R+ m R′ = R + m R′ ; 1 2 X 2 = + ′ S1 1 1 S2 2 2 G ′′ W G ′ W KR RS2 m 2 R 2 H YY1 2 X H BYY 2 X ′ − ′ ∴ ′ = + ′ m R′ ∧ R′ = B ∧ R′ + m R′ ∧ R′ BXBZZ 1 X 1 m1 R 1 B m2 R 2 1 1 1 1 2 2 1 ; m = 2 ZXXZ′′ − ′′ ⇔ ′ ∧ ′ = ∧ ′ − 1 2 1 2 m2 R 1 R 2 B R1 0 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 35 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 36
 10. 5 7A7)+ 73 S 5 7A7)+ Tính toán t a m a v t t t a m Yêu cu 7+ tính 75Kc t5a 7A 7 +m nh cOa cp nh lp th+7 73nh h5Cng 73a vt tS cp nh lp th+ LIR(*) = R + m R′ J S1 1 1 @ã xác 7çnh giá trç các yÛu tí 7çnh h…÷ng L ( ) = + ′ Á ć ß 7ç KR RS2 m 2 R 2 trong f, x0, y0 (l y t công tác ki m nh) @ã xác 7çnh giá trç 12 yÛu tí7çnh h…÷ng ngoài F V(*) F V F ′V Y XG X 1S X1 ă Ó ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 7ç G W G W G W L c a c p nh: nh trái, nh ph i. Ph i xác nh Y = Y + m Y′ L G G W G 1S W 1 G 1 W I (*) ( ) Y 7ç ÷ Ó ¿ Ó L FX V FX V FX V thông qua bài toán nh h ng c p nh (ho c HGZ XW HGZ XW HGZ′ XW L G L G G L G 1S 1 ∴G W = 1 G W + G W t;ng dày khíng chÛ¿nh). Z GYG W JGYG W GYG W Z F V( ) F V F ′ VL 2 L L XG XS2 X2 G W G W G W 7ç ÷ ă Ó ¿ HZG X KHZG X HZG X [ Công tác nh h ng ngoài c a c p nh chia G W = G W + G ′ WL GYG W GYS2 W m2 GY2 WL thành 2 công 7o½n:7çnh h…÷ng t…ƒng 7íi (5 GZ W GZ W GZ′ WL H G X H S2 X H 2 X[ yÛu tí) và7çnh h…÷ng tuyãt 7íi (7 yÛu tí). Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 37 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 38 @3nh h5Cng t53ng 79i Mô hình lp th+7Ac lp Xác 7çnh vç trí%…ƒ7íi tÁm ¿nh ph¿i so v÷i tÁm Z Gíc: O ≡≡≡ S ¿ ă Ó ¿ É ß…2 ā ¿ Z 1 nh trái c a c p nh l p th úc ch p nh, Y Y S S ≡≡≡ B ≡≡≡OX S 1 2 sao cho các tia chiÛu cùng tên giao nhau trong O ≡≡≡ S B 2 1 2 X . = 0 không gian t½o thành mô hình lÉp thß. 1 κκκ κκκ Û í7ç 1 ωωω 2 5 y u t nh É ß 7ç ã é 7õ ϕϕϕ ϕϕϕ 2 Mô hình l p th này xác nh trong h t a 1 2 ÷ ƒ 7í .a h ng t ng i không gian 7o ¿nh (hay hã téa 7õ mô hình) 1 o .a2 o 1 2 ă 7õ 7…ÿc chén tùy ý. c a mô hình c É ' Cách chén: - Mô hình lÉp thß7õc lÉp l p là 1, 1, 2, 2 , ' - Mô hình lÉp thß phā thuõc A 2 2 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 39 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 40 
 11. Mô hình lp th+ phM thuAc @i)u ki/n xây dYng mô hình lp th+ Z Y @ Ý ã 7ï Ï ă Gíc: O ≡ S i u ki n ng ph ng c a 3 vector B, R’1, R’2 Z S2 1 B B X 2 ' Y . * z 1= 1= 1=0 S2 B y ωωω Û í7ç S1 τττ κκκP 5 y u t nh B Bx X 2 S1 R’ F= () R′ ∧ R′ B= 0 ϕϕϕ h…÷ng t…ƒng 7íi 2 P2 1 2 . .a a ă ā 1 2 o2 c a mô hình ph BBBXYZ o P1 R’1 1 thuõc là là B , ′′′ P1 X F = XYZ = 0 B , , 2, ' 1 1 1 Y ′′′ HoÓc , *, , XYZ2 2 2 2, ' A W Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 41 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 42 S n phm cOa 73nh h5Cng t53ng 79i Quá trình 73nh h5Cng mô hình lp th+ S2 S1 S2 Các yÛu tí7çnh h…÷ng t…ƒng 7íi S1 P2 É ß P1 P2 Mô hình l p th : P1 Có tđ lã tč8 @…ÿc 7çnh vç trong hã téa 7õ mô hình (tùy AO chén cho tćng mô hình) RO + h Yêu cÃu tiÛp theo: t p @ç ç ã é 7õ Ë 7ç ç ß l • nh v trong h t a tr c a (d ch chuy n h Y 73 ìn gíc, xoay trāc téa 7õ) Th c a h ô • Thu phóng vÝ mõt tđ lã nhÁt 7çnh M @i+m KC Mô hình lp th+ Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 43 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 44 
 12. @3nh h5Cng tuy/t 79i Các nAi dung cn nm bt 75Kc ZG Y Y G Kh¿;ìn không gian căa mËt ng…ùi Z 7 yÛu tí 7çnh Ó ¿ É ß É ß ZG X h…÷ng tuyãt C p nh l p th , mô hình l p th S2 7í ƒ É ß O S1 i là: Các ph ng pháp nhìn l p th X R G Các yÛu tí hình héc cƒ b¿n căa cÓp ¿nh lÉp thß RGS A XGS, YGS, ZGS, YG M.A.R , , K, M Các yÛu tí7çnh h…÷ng cÓp ¿nh lÉp thß RRMAR= + ⋅ΩΦΚ ⋅ é 7õ7 ß 7ç É RG G GS Tính toán t a m a v t XG O Các yÛu tí7çnh h…÷ng t…ƒng 7íi F V F V F V F V XG XGS AAA11 12 13 X @ Ý ã č É ß G W G W G W G W i u ki n xây d ng mô hình l p th Y = Y +M ⋅ AAA ⋅ Y G G W G GS W G 21 22 23 W G W Các yÛu tí7çnh h…÷ng tuyãt 7íi HGZ XW HGZ XW HGAAA XW HGZXW Tran TrungG Anh GS Photogrammetry31 and Remote32 Sensing33 45 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 46