Công nghệ thực phẩm - Phép thử hai - Ba (duo - trio test)

pdf 8 trang vanle 27/05/2021 2500
Bạn đang xem tài liệu "Công nghệ thực phẩm - Phép thử hai - Ba (duo - trio test)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfcong_nghe_thuc_pham_phep_thu_hai_ba_duo_trio_test.pdf

Nội dung text: Công nghệ thực phẩm - Phép thử hai - Ba (duo - trio test)

  1. 29/09/2013 Câu hỏi Hãy trình bày nguyên tắc thực hiện của phép thử tam giác? Phép thử tam giác có bao nhiêu trật tự trình bày mẫu? Trả lời: Nguyên tắc thực hiện: Người thử nhận được đồng thời 3 mẫu thử đã được mã hóa trong đó có 2 mẫu giống nhau và 1 mẫu khác hai mẫu kia. Người thử phải chỉ ra mẫu nào khác với hai mẫu còn lại (hoặc chỉ ra hai mẫu nào giống nhau). Nhưng dạng thông thường của phiếu đánh giá cảm quan là yêu cầu người thử cho biết mẫu nào khác hai mẫu còn lại. Trật tự trình bày mẫu: AAB ABA BAA BBA BAB ABB Tình huống Bỏ hay tiếp tục đóng gói? 1
  2. 29/09/2013 PHÉP THỬ HAI-BA (DUO-TRIO TEST) Giảng viên: LÊ THÙY LINH PHẠM VI ỨNG DỤNG • thuộc nhóm phép thử phân biệt • muốn xác định xem liệu hai mẫu nào đó có khác nhau về mặt cảm giác hay không. • chỉ sử dụng khi sự khác nhau giữa các mẫu là khó nhận thấy. 2
  3. 29/09/2013 PHẠM VI ỨNG DỤNG • khi muốn thay đổi thành phần nguyên liệu, quy trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển hay bảo quản. • có sự khác biệt tổng thể hay không và không quan tâm đến tính chất cảm quan nào (như: vị ngọt, hương thơm, cấu trúc ) gây nên sự khác biệt. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM Nguyên tắc thực hiện 3
  4. 29/09/2013 Phép thử 2-3 một phía Phép thử 2-3 hai phía (mẫu kiểm chứng không (mẫu kiểm chứng cân đổi) bằng) • tất cả người thử cùng nhận • mẫu kiểm chứng (A) dành được một mẫu kiểm cho một nửa số người thử. chứng. Một nữa số người thử còn • 2 trật tự trình bày mẫu là lại sẽ nhận được mẫu kiểm chứng (B) RA BA, RA AB • thích hợp hơn với người • 4 trật tự trình bày mẫu RA thử đã có kinh nghiệm với BA, RA AB, RB BA và RB sản phẩm. AB • sử dụng khi người thử không quen biết với mẫu thử hoặc không đủ lượng mẫu thử Đặc điểm của phép thử 2-3 • xác suất (P) mà người thử đưa ra câu trả lời đúng khi không nhận thấy có sự khác biệt giữa các mẫu là một phần hai (P = 0.5) • chỉ biết rằng các mẫu được nhận thấy khác nhau nhưng không biết các mẫu khác nhau về thuộc tính nào 4
  5. 29/09/2013 • So sánh phép thử 2-3 với phép thử tam giác, giống và khác nhau thế nào? • Nêu ưu điểm của phép thử 2-3 và tam giác Giống nhau Khác nhau - Đều thuộc nhóm phép thử phân biệt - Trật tự trình bày mẫu - Đều ko quan tâm đến bản chất của - Phép thử 2-3 có mẫu kiểm chứng sự khác biệt - Xác suất đúng ngẫu nhiên của -Người thử nhận được 3 mẫu thử người thử ở phép thử tam giác là 1/3, còn ở phép thử 2-3 là 1/2 Ưu điểm - Phép thử tam giác có độ nhạy hơn phép thử 2-3 vì Ptamgiác < P2-3 - Phép thử 2-3 dễ thực hiện cho mọi đối tượng người thử vì có mẫu kiểm chứng Các bước chuẩn bị thí nghiệm Bước 1: chuẩn bị Bước 2: mã hóa mẫu Bước 3: chuẩn bị phiếu mẫu thử thử đánh giá cảm quan - kích thước - mã hóa bằng một số - chính xác - thể tích có ba chữ số được lấy - rõ ràng - khối lượng ngẫu nhiên, có 3 cách - dễ hiểu - vật chứa mẫu thông dụng sau đây: - nhiệt độ mẫu thử + Tra bảng số ngẫu nhiên + Sử dụng hàm RAND () trong Excel. + Bốc thăm ngẫu nhiên từ 0 đến 9. - Phiếu chuẩn bị thí nghiệm 5
  6. 29/09/2013 MẪU PHIẾU CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN 6
  7. 29/09/2013 Phân tích tình huống và thảo luận Tình huống 1 Bánh quế XỬ LÝ KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN • Tổng số câu trả lời đúng (X) được đếm từ phiếu chuẩn bị thí nghiệm. • Tra bảng phụ lục 4, giả sử ta có số lượng người thử n = 32 thì yêu cầu số câu trả lời đúng tối thiểu là 22 ở mức ý nghĩa = 5%. Kết quả thí nghiệm có thể xảy ra 2 trường hợp: 7
  8. 29/09/2013 X 22 thì ta kết luận hai mẫu thử khác nhau với mức ý nghĩa = 5%. Hay nói cách khác, người thử có thể nhận biết được sự khác nhau giữa hai mẫu. X 22 thì ta kết luận hai mẫu thử không khác nhau với mức ý nghĩa = 5%. Hay nói cách khác, người thử không thể nhận biết được sự khác nhau giữa hai mẫu. TỔNG KẾT • Có 3 mẫu thử, trong đó có một mẫu kiểm chứng và hai mẫu được mã hóa. Người thử có nhiệm vụ chọn ra mẫu nào trong hai mẫu mã hóa giống với mẫu kiểm chứng. • Có hai dạng phép thử 2-3 là phép thử 2-3 một phía (với mẫu kiểm chứng không đổi) và phép thử 2-3 hai phía (với mẫu kiểm chứng cân bằng). • Trước khi tiến hành thí nghiệm, cần chuẩn bị phiếu đánh giá cảm quan và phiếu chuẩn bị thí nghiệm. 8