Vi sinh vật thưc phẩm - Một số phương pháp xác định vi sinh vật

pdf 55 trang vanle 3030
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Vi sinh vật thưc phẩm - Một số phương pháp xác định vi sinh vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfvi_sinh_vat_thuc_pham_mot_so_phuong_phap_xac_dinh_vi_sinh_va.pdf

Nội dung text: Vi sinh vật thưc phẩm - Một số phương pháp xác định vi sinh vật

 1. MOÄT SOÁ PHÖÔNG PHAÙP XAÙC ÑÒNH VI SINH VAÄT
 2. I. HOAÙ CHAÁT VAØ MOÂI TRÖÔØNG PHAÂN TÍCH VI SINH VAÄT - Trong phaân tích, kieåm nghieäm vi sinh vaät, moâi tröôøng caàn cho vieäc taêng sinh, phaân laäp, phaân bieät, caáy chuyeàn, baûo quaûn, ñònh danh vi sinh vaät - Moâi tröôøng caàn chöùa ñaày ñuû caùc thaønh phaàn veà nguoàn carbon, ñaïm, khoaùng ña löôïng vaø vi löôïng vaø coù caùc ñieàu kieän lyù hoaù phuø hôïp
 3. I. HOAÙ CHAÁT VAØ MOÂI TRÖÔØNG PHAÂN TÍCH VI SINH VAÄT Phaân loaïi: * Theo baûn chaát - Töï nhieân - Toång hôïp - Baùn toång hôïp * Theo traïng thaùi vaät lyù - Loûng (Brothe) - Raén - Baùn loûng (baùn raén) * Theo muïc ñích - Moâi tröôøng tieàn taêng sinh - Moâi tröôøng taêng sinh: - Moâi tröôøng choïn loïc - Moâi tröôøng phaân bieät - Moâi tröôøng thöû nghieäm sinh hoùa
 4. II. KYÕ THUAÄT LAÁY MAÃU, VAÄN CHUYEÅN VAØ BAÛO QUAÛN MAÃU 1. Nhöõng ñieåm caàn löu yù: - Maãu ñöôïc laáy phaûi mang tính ñaïi dieän - Traùnh söï taïp nhieãm vi sinh vaät ngoaïi lai. -Maãu chöa söû duïng phaûi ñöôïc baûo quaûn ôû nhieät ñoä -20oC cho ñeán khi phaân tích. Maãu khoâng theå baûo quaûn ñoâng thì baûo quaûn ôû nhieät ñoä 0-4.4oC. - Maãu phaûi ñöôïc xeùt nghieäm trong voøng 36h, maãu khoâng theå ñoâng laïnh caàn xeùt nghieäm trong voøng 6 h. - VSV coù theå bò toån thöông, trong nhieàu tröôøng hôïp caàn giai ñoaïn taêng sinh. - Caàn ghi chuù maãu
 5. II. KYÕ THUAÄT LAÁY MAÃU, VAÄN CHUYEÅN VAØ BAÛO QUAÛN MAÃU 2. Keá hoaïc laáy maãu: Moät keá hoaïch laáy maãu chi tieát caàn coù caùc yeáu toá sau: n, c, m, M - Giôùi haïn vsv, m & M + Chaáp nhaän ( m vaø M); - Soá maãu rôi vaøo trong moãi khoaûng giôùi haïn vsv (c) (coù nghóa laø chaáp nhaän/laân caän/khoâng chaáp nhaän).
 6. II. KYÕ THUAÄT LAÁY MAÃU, VAÄN CHUYEÅN VAØ BAÛO QUAÛN MAÃU 2. Keá hoaïc laáy maãu: * Keá hoaïch hai thuoäc tính - Chæ neâu ra m - Neáu taát caû caùc maãu m hoaëc c maãu trong soá n maãu thöû >m thì chaáp nhaän loâ haøng, neáu >c maãu trong soá n maãu thöû >m thì töø choái loâ haøng * Keá hoaïch ba thuoäc tính - Ñaët ra caû m vaø M - Chæ tieâu “m” thöôøng phaûn aùnh ngöôõng treân cuûa GMP - Chæ tieâu “M” ñaùnh daáu giôùi haïn treân ñoù söï oâ nhieãm laø nguy hieåm vaø khoâng chaáp nhaän ñöôïc - Neáu taát caû caùc maãu m hoaëc c maãu trong soá n maãu thöû naèm trong khoaûng >m vaø M thì chaáp nhaän loâ saûn phaåm. Neáu >c maãu trong soá n maãu thöû naèm trong khoaûng > m vaø M hoaëc coù moät maãu >M thì töø choái loâ saûn phaåm
 7. II. KYÕ THUAÄT LAÁY MAÃU, VAÄN CHUYEÅN VAØ BAÛO QUAÛN MAÃU 2. Keá hoaïc laáy maãu: * Löïa choïn keá hoaïch laáy maãu - Keá hoaïch hai thuoäc tính: ñoái töôïng vsv quan taâm khoâng ñöôïc pheùp coù trong thöïc phaåm. - Neáu cho pheùp moät soá löôïng nhaát ñònh vsv trong moät ñôn vò theå tích thì thöôøng söû duïng keá hoaïch ba thuoäc tính.
 8. II. KYÕ THUAÄT LAÁY MAÃU, VAÄN CHUYEÅN VAØ BAÛO QUAÛN MAÃU 3. Thu vaø vaän chuyeån maãu - Thu taïi nhieàu thôøi ñieåm vaø vò trí. Ñoái vôùi loaïi thöïc phaåm ñaõ bieát chæ nhieãm beà maët thì caàn duøng que boâng voâ truøng queùt moät dieän tích beà maët nhaát ñònh hoaëc caét laùt vôùi beà daøy 2-3 mm ñeå thu maãu - Duïng cuï chöùa baèng bình nhöïa coù naép (traùnh söû duïng duïng cuï thuûy tinh deã vôõ) - Chuù yù nhieät ñoä vaø thôøi gian vaän chuyeån, baûo quaûn maãu (coøn tuyø ñaëc ñieåm cuûa thöïc phaåm)
 9. II. KYÕ THUAÄT LAÁY MAÃU, VAÄN CHUYEÅN VAØ BAÛO QUAÛN MAÃU - Caùc saûn phaåm laïnh ñoâng: Maãu ñöôïc lau coàn phía ngoaøi bao PE, ñaët vaøo khay traùng men ñaõ voâ truøng, ñöa vaøo buoàng voâ truøng ñeå raõ ñoâng töï nhieân ôû nhieät ñoä phoøng, hoaëc giaûi ñoâng ôû 2-5oC trong 18 h; hoaëc 45oC trong 15 phuùt neáu caàn. - Ñoái vôùi maãu ñoà hoäp: Phaûi kieåm tra daïng beân ngoaøi xem hoäp coù bò phoàng, bieán daïng, bò hôû caùc moái gheùp hay khoân. Lau chuøi baèng coàn phía ngoaøi, ñöa vaøo phoøng voâ truøng ñeå kieåm. - Ñoái vôùi caùc saûn phaåm bao bì baèng thuûy tinh, bao nylon phaûi kieåm tra ñoä kín cuûa bao bì, chuøi coàn phía ngoaøi, ñöa vaøo phoøng voâ truøng ñeå kieåm
 10. II. KYÕ THUAÄT LAÁY MAÃU, VAÄN CHUYEÅN VAØ BAÛO QUAÛN MAÃU 4. Chuaån bò maãu phaân tích - Ñoái vôùi caùc saûn phaåm ñaëc hoaøn toaøn: Caân 10 g (hoaëc 25 g) maãu cho vaøo coái söù nghieàn naùt, boû vaøo erlen 150 ml coù saün bi thuûy tinh voâ khuaån hay nöôùc caát ñaõ tieät truøng. Laéc ñeàu, ñeå laéng caën. Huùt phaàn dòch ñeå caáy maãu, ta coù ñoä pha loaõng 10-1. - Ñoái vôùi caùc saûn phaåm vöøa ñaëc, vöøa loûng: caân 10-100 g maãu (caû caùi laãn nöôùc) cho vaøo coái nhoû voâ truøng nghieàn. Caân 10 g ñaõ nghieàn naùt cho vaøo erlen 250 ml coù 90 ml dung dòch nöôùc muoái sinh lyù coù bi thuûy tinh, laéc ñeàu, ñeå laéng caën. Huùt phaàn dòch ñeå caáy maãu, ta coù ñoä pha loaõng 10-1. - Ñoái vôùi caùc saûn phaåm loûng hoaøn toaøn: Coù theå huùt tröïc tieáp maãu hoaëc pha loaõng tuyø theo möùc ñoä nhieãm baån. Laéc kyõ. Huùt 10 ml maãu cho vaøo erlen 250 ml ñaõ coù saün 90 ml nöôùc caát hay nöôùc muoái sinh lyù tieät khuaån. Ta coù ñoä pha loaõng 10-1. - Dung dòch pha loaõng: toát hôn neân duøng nöôùc peptone 0.1%, nöôùc muoái sinh lyù (0.85%), trong buffer neáu caàn.
 11. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ Trong kyõ thuaät phaân tích vi sinh vaät, vieäc ñònh danh vi sinh vaät ñöôïc thöïc hieän döïa vaøo caùc ñaëc ñieåm veà kieåu hình vaø caùc phaûn öùng sinh hoaù thöïc hieän bôûi caùc chuûng vi sinh vaät. Caùc phaûn öùng sinh hoaù coù theå tieán haønh theo moät trong ba caùch laø caùch truyeàn thoáng, söû duïng boä KIT vaø duøng thieát bò töï ñoäng. Trong kieåm nghieäm, phaân tích, caùc keát quaû thöû nghieäm sinh hoaù bieåu thò quy öôùc baèng caùc kyù hieäu nhö: (+): döông tính (-): aâm tính (+/-): khoaûng treân 70% laø döông tính (-/+): khoaûng treân 70% laø aâm tính.
 12. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.1. Thöû nghieäm khaû naêng leân men - Xaùc ñònh khaû naêng söû duïng moät nguoàn carbon nhaát ñònh bôûi vi sinh vaät ñeå taêng tröôûng theo con ñöôøng leân men. - Saûn phaåm taïo thaønh laøm giaûm pH moâi tröôøng laøm thay ñoåi maøu moâi tröôøng - CO2 taïo ra, ñöôïc baãy baèng oáng Durham, laøm noåi oáng. - Moâi tröôøng söû duïng: + Phenol Red Broth Base: ñoû (pH 7,4) vaøng (pH 6,8): coù nguoàn Carbon tuyø theo vi sinh vaät - Duøng ñeå ñònh danh caùc vi sinh vaät thuoäc hoä Enterobacteriacea (vi sinh vaät ñöôøng ruoät) + E.coli, Klebsiella, Staphylococcus: + + Corynebacterium: -
 13. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.1. Thöû nghieäm khaû naêng leân men + + - -
 14. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.2. Thöû nghieäm khaû naêng oxy hoaù-leân men (Thöû nghieäm Hugh-Leifson) - Thöû nghieäm nhaèm xaùc ñònh vi sinh vaät bieán döôõng carbon hydrat theo con ñöôøng leân men hay hoâ haáp - Moâi tröôøng Hugh-Leifson chöùa chæ thò pH laø bromothymol blue -Thöû nghieäm goàm 2 oáng moâi tröôøng; moät oáng ñöôïc phuû paraffin leân beà maët moâi tröôøng. Caáy ñaâm saâu vi sinh vaät vaøo moâi tröôøng - Leân men: 2 oáng bò acid hoaù töø treân maët xuoáng ñaùy moâi tröôøng -Hoâ haáp: oáng kî khí bò acid hoaù ñeàu heát moâi tröôøng, oáng hieáu khí bò acid hoaù chæ ôû phaàn ñaùy
 15. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.2. Thöû nghieäm khaû naêng oxy hoaù-leân men (Thöû nghieäm Hugh-Leifson) Hoâ haáp
 16. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.3. Thöû nghieäm Bile Esculin - Thöû nghieäm phaân bieät vi sinh vaät döïa treân khaû naêng thuyû phaân lieân keát glucoside trong esculin thaønh esculentin vaø glucose. - Esculentin phaûn öùng vôùi muoái saét taïo phöùc hôïp maøu naâu hay ñen - Moâi tröôøng: Aesculin Medium hay Edwards - Sau phaûn öùng: + hoaù naâu hay ñen: + + Khoâng ñoåi maøu: -
 17. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.3. Thöû nghieäm Bile Esculin + -
 18. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.4. Thöû nghieäm khaû naêng bieán döôõng citrate - Xaùc ñònh khaû naêng söû duïng citrat laøm nguoàn carbonhydrat duy nhaát cuûa vi sinh vaät. ÔÛ nhöõng chuûng coù ñaëc tính naøy , seõ coù khaû naêng duøng muoái amonium - Saûn phaåm taïo thaønh laø NH3 laøm kieàm hoaù moâi tröôøng thay ñoåi maøu cuûa moâi tröôøng. - Moâi tröôøng Simmons citrat agar chöùa chæ thò bromothymol blue, xanh luïc (pH trung tính), xanh döông (pH>7,6) - Sau phaûn öùng: + xanh luïc: - + Xanh döông: +
 19. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.4. Thöû nghieäm khaû naêng bieán döôõng citrate + -
 20. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.5. Thöû nghieäm khaû naêng bieán döôõng malonate - Xaùc ñònh khaû naêng söû duïng malonat laøm nguoàn carbon duy nhaát. ÔÛ nhöõng chuûng coù ñaëc tính naøy , seõ coù khaû naêng duøng muoái amonium - Saûn phaåm taïo thaønh laø NH3 laøm kieàm hoaù moâi tröôøng thay ñoåi maøu cuûa moâi tröôøng. - Moâi tröôøng Malonate Broth chöùa chæ thò bromothymol blue, xanh luïc (pH trung tính), xanh döông (pH>7,6) - Sau phaûn öùng: + xanh luïc: - + Xanh döông: +
 21. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.5. Thöû nghieäm khaû naêng bieán döôõng malonate + -
 22. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.6. Thöû nghieäm catalase - Duøng ñeå phaân bieät vi sinh vaät hieáu khí vaø vôùi sinh vaät kî khí - Vi sinh vaät hieáu khí coù enzym catalase, coù khaû naêng phaân giaûi H2O2 (chaát raát ñoäc ñoái vôùi teá baøo) thaønh H2O vaø O2. - Hoaù chaát: H2O2 30% ñöôïc giöõ laïnh. -Nhoû moät gioït sinh khoái vi sinh vaät leân moät gioït H2O2. + Neáu coù söï suûi boït (O2 sinh ra) vi sinh vaät hieáu khí. Vi duï: Bacillus, Micrococcus, Staphylococcus + Khoâng suaát hieän boït khí, vi sinh vaät kî khí. Ví duï: Clostridium, Streptococcus
 23. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.6. Thöû nghieäm catalase - + + -
 24. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.7. Thöû nghieäm decarboxylase - Thöû nghieäm duøng ñeå phaân loaïi vaø ñònh danh caùc loaïi vi khuaån ñöôøng ruoät, döïa treân loaïi enzym decarboxylase xuùc taùc phaûn öùng phaân giaûi moät acid amin ñaëc tröng, taïo CO2 laøm taêng pH moâi tröôøng - Coù 3 loaïi enzym decarboxylase: ODC, LDC, ADC (ADH) - Moâi tröôøng Decarboxylase Basal Medium, chöùa chæ thò vaøng bromocresol purple, pH 6 vaø moät loaïi acid amin ñaëc tröng (ornithin, lysin, arginin) - Sau phaûn öùng: + Maøu vaøng: - + Moâi tröôøng trôû neân ñuïc vaø coù maøu tím: +
 25. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.7. Thöû nghieäm decarboxylase + -
 26. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.8. Thöû nghieäm coagulase - Thöôøng duøng ñeå ñònh danh Staphylococcus. Loaøi naøy coù khaû naêng tieát enzym coagulase coù taùc duïng laøm keát tuï caùc thaønh phaàn huyeát töông, taïo khoái ñoâng huyeát töông - Thöû nghieäm ñöôïc thöïc hieän vôùi huyeát töông thoû hay ngöôøi daïng ñoâng khoâ - Thöû nghieäm ñöôïc tieán haønh treân phieán kính hay trong oáng nghieäm - Sau phaûn öùng (khoaûng 4 phuùt): + Xuaát hieän ñaùm ngöng keát trong voøng 20 giaây: + + Khoâng coù phaûn öùng ngöng keát: -
 27. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.8. Thöû nghieäm coagulase + -
 28. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.9. Thöû nghieäm urease - Thöû nghieäm duøng ñeå xaùc ñònh khaû naêng taïo enzym urease cuûa moät soá chuûng vi sinh vaät, nhaát laø nhoùm Proteus. - Enzym naøy xuùc taùc phaûn öùng phaân giaûi ureâ thaønh NH3 vaø CO2 laøm taêng pH cuûa moâi tröôøng - Moâi tröôøng: moâi tröôøng loûng Rustigian-Stuart’s Urea Broth hay moâi tröôøng ñaëc Christensen Urea chöùa chæ thò ñoû phenol. - Sau phaûn öùng: + Khoâng ñoåi maøu (maøu vaøng cam): - + Chuyeån thaønh maøu ñoû tím: +
 29. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.9. Thöû nghieäm urease ++ - ++++
 30. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.10. Thöû nghieäm gelatinase -Thöû nghieäm duøng ñeå ñaùnh giaù khaû naêng tieát enzym gelatinase phaân giaûi gelatine thaønh polypeptid vaø acid amin. - Moâi tröôøng nuoâi caáy VSV ñöôïc boå sung gelatine hoaëc nuoâi caáy vi sinh vaät treân moâi tröôøng coù gelatine sau ñoù boå sung 5- 10ml trichloacetic acid TCA ñeå laø keát tuûa gelatine. - Sau phaûn öùng: + OÁng nghieäm thaïch nghieâng bò tan chaûy: + + Khoâng thay ñoåi traïng thaùi: - - Chuûng vi sinh vaät: Aeromonas hydrophyla (+), E. coli (-)
 31. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.10. Thöû nghieäm gelatinase + -
 32. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.11. Thöû nghieäm khaû naêng sinh H2S -Thöû nghieäm duøng ñeå xaùc ñònh khaû naêng phaân giaûi caùc acid amin chöùa löu huyønh (cystein, cystin, methionin) sinh H2S nhôø enzym desulfuahydrase. -H2S sinh ra seõ taïo tuûa maøu ñen vôùi chæ thò sulfide (Fe II, III, amonium sulfat saét ) chöùa trong moâi tröôøng -Moâi tröôøng thöû nghieäm: KIA, TSI, SIM, PIA, BSA -Sau nuoâi caáy: + Xuaát hieän maøu ñen trong moâi tröôøng: + + Khoâng xuaát hieä maøu: - - Vi sinh vaät: E.coli (+), Klebsiella (-), Proteus mirabilis (-)
 33. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.11. Thöû nghieäm khaû naêng sinh H2S
 34. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.12. Thöû nghieäm khaû naêng sinh idol - Thöû nghieäm duøng ñeå xaùc ñònh khaû naêng chuyeån hoaù caùc saûn phaåm trung gian cuûa quaù trình oxy hoaù thaønh indol - Indol ñöôïc xaùc ñònh nhôø phaûn öùng vôùi thuoác thöû p- dimethylaminobenzaldehide taïo phöùc hôïp daïng qiunon coù maøu ñoû - Moâi tröôøng thöû nghieäm: nöôùc tripton, MIU, SIM. Thuoác thöû phaùt hieän indol laø Kovacs vaø Erlich - Sau phaûn öùng: + Xuaát hieän lôùp maøu ñoû treân beà maët moâi tröôøng: + + khoâng xuaát hieän lôùp maøu: - - Vi sinh vaät: E.coli (+), Klebsiella (-), Serratia marcescen (-), Proteus rettgeri (+)
 35. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.12. Thöû nghieäm khaû naêng sinh idol - +
 36. 3.1.12. Thöû nghieäm khaû naêng sinh idol
 37. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.13. Thöû nghieäm KIA, TSI - Moâi tröôøng KIA, TSI söû duïng ñoàng thôøi ñeå thöû nghieäm söû duïng caùc nguoàn carbon khaùc nhau (glucose, lactose) vaø khaû naêng sinh H2S. - KIA chöùa 1% lactose, 0,1% glucose (chaát chæ thò ñoû phenol). Moâi tröôøng TSI coù thaønh phaàn töông töï KIA, chæ theâm 1% succrose. - Treân KIA: + Neáu chæ leân men glucose treân maët coù maøu ñoû, phaàn saâu coù maøu vaøng. + Neáu söû duïng caû glu vaø lac moâi tröôøng khoâng ñoåi maøu, neáu nuoâi caáy laâu, beà maët chuyeån maøu ñoû + khoâng söû duïng caû hai loaïi ñöôøng beà maët coù maøu ñoû, phaân saâu khoâng coù maøu - Neáu söï leân men taïo khí seõ tích tuï vaø laøm vôõ thaïch - Thöû nghieäm H2S ñöôïc thöïc hieän nhôø sodium thiumsulphate trong thaønh phaàn moâi tröôøng, H2S ñöôïc nhaän bieát nhôø saét amonium citrat
 38. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.13. Thöû nghieäm KIA, TSI
 39. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.14. Thöû nghieäm nitratase (khöû nitrate) - Thöû nghieäm duøng ñeå kieåm tra ñaëc tính söû duïng enzym nitratase ñeå khöû nitrat thaønh nitrite vaø caùc saûn phaåm khaùc -Nitrite taïo thaønh seõ ñöôïc nhaän bieát nhôø phaûn öùng vôùi sulphanilamide vaø N-napthylethylenediamide hydrochloride ôû pH acid cho phöùc chaát maøu hoàng. - Moâi tröôøng: Nitrate Broth, sodium nitrate - Sau phaûn öùng: khi theâm thuoác thöû vaøo vaø acid hoaù moâi tröôøng + xuaát hieän maøu hoàng: + + Khoâng xuaát hieän phöùc maøu: -
 40. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.14. Thöû nghieäm nitratase (khöû nitrate)
 41. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.15. Thöû nghieäm oxidase - Thöû nghieäm nhaèm xaùc ñònh söï hieän dieän cuûa heä enzym oxydase ôû vi sinh vaät -Hoaït tính oxydase ñöôïc phaùt hieän nhôø thuoác thöû p- phenylenediamin, neáu coù söï hieän cuûa enzym, thuoác thöû bò oxy hoaù moäït hôïp chaát indolphenol coù maøu xanh döông - Moâi tröôøng nuoâi caáy VSV laø Nutrien Agar, laáy moät ít sinh khoái ñaët leân giaáy loïc coù taåm thuoác thöû - Sau thöû nghieäm: + Xuaát hieän maøu xanh döông:+ + Khoâng ñoåi maøu: -
 42. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.15. Thöû nghieäm oxidase
 43. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.16. Thöû nghieäm ONPG - Thöû nghieäm duøng ñeå xaùc ñònh hoaït tính enzym - galactosidase tham gia vaøo quaù trình leân men lactose ôû vi sinh vaät. Moâi tröôøng thöû nghieäm laø ONPG broth chöùa o- nitrophenyl-D-galactopyranoside. Saûn phaåm taïo thaønh laø o- nitrophenol coù maøu vaøng - Vi sinh vaät: Serratia marcescens (+), Proteus rettgeri (-) - Sau thöû nghieäm: + Xuaát hieän maøu vaøng: + + Khoâng xuaát hieän maøu: -
 44. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.16. Thöû nghieäm ONPG + -
 45. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.17. Thöû nghieäm MR (Methyl Red) - Thöû nghieäm nhaèm phaân bieät vi sinh vaät döïa vaøo söï khaùc bieät trong quaù trình taïo vaø duy trì caùc saûn phaåm coù tính acid töø söï leân men glucose. Vi sinh vaät leân men glucose taïo vaø duy trì saûn phaåm acid, laøm ñoåi maøu thuoác thöû. Neáu saûn phaåm acid tieáp tuïc bieán ñoåi thaønh caùc saûn phaåm trung tính, khoâng laøm ñoåi maøu thuoác thöû. - Chaát chæ maøu pH moâi tröôøng laø methyl ñoû - Moâi tröôøng thöû nghieäm: moâi tröôøng MR-VP - Sau thöû nghieäm: + Moâi tröôøng chuyeån sang ñoû: + + Moâi tröôøng khoâng ñoåi maøu: - - Chuûng vi sinh vaät: Proteus rettgeri (+), Serratia marcescens (-)
 46. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.17. Thöû nghieäm MR (Methyl Red) _ + + +
 47. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.18. Thöû nghieäm VP (Voges-Proskauer) - Phaûn öùng duøng phaân bieät caùc loaøi trong hoï vi khuaån ñöôøng ruoät Enterobacteriaceae, döïa vaøo söï oxi hoaù acetoin ñöôïc taïo ra töø 2,3-butanediol thaønh diacetyl. Diacetyl ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo phaûn öùng keát hôïp vôùi nhaân guanidine cuûa pepton taïo phöùc ñoû. - Moâi tröôøng thöû nghieäm: Moâi tröôøng MR-VP - Thuoác thöû: Barritt, Koblentz chöùa napthol vaø KOH - Sau thöû nghieäm: + Xuaát hieän maøu ñoû treân maët moâi tröôøng: + + Beà maët moâi tröôøng khoâng ñoåi maøu: - - Vi sinh vaät: E. coli (-), Enterobacter cloacea (+)
 48. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.18. Thöû nghieäm VP (Voges-Proskauer)
 49. 3.1.18. Thöû nghieäm VP (Voges-Proskauer)
 50. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.19. Thöû nghieäm CAMP - Phaûn öùng nhaèm phaân bieät caùc nhoùm Streptococcus. Phaûn öùng CAMP laø thöïc hieän giöõa nhaân toá CAMP do Streptococcus nhoùm B tieát ra vaø -hemolysin ñöôïc tieát ra bôûi Staphylococcus aureus laøm taêng hoaït tính cuûa -hemolysin gaây phaù vôõ hoàng caàu (tan huyeát) - Thöû nghieäm thöïc hieän ñoài thôøi giöõa chuûng Staph. aureus vaø chuùng thöû nghieäm. Hai ñöôøng caáy vuoâng goùc caùch nhau 1-2mm - Moâi tröôøng thöû nghieäm: Tryptose Blood agar base. - Sau thöû nghieäm: + Xuaát hieän- vuøng tan huyeát: + + Khoâng xuaát hieän vuøng tan huyeát: - - Vi sinh vaät: Strep. agalactiar (-), Strep nhoùm B (+)
 51. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.19. Thöû nghieäm CAMP - +
 52. III. THÖÛ NGHIEÄM SINH HOAÙ 3.1.20. Thöû nghieäm tính di ñoäng