Bài giảng Thẩm định tín dụng

pdf 45 trang vanle 28/06/2021 260
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thẩm định tín dụng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_tham_dinh_tin_dung.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thẩm định tín dụng

 1. TRƯNG ðI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH KHOA NGÂN HÀNG Bài ging chuyên ñ THM ðNH TÍN DNG Ging viên: Th.sĩ Cao Th Hng Nhung Email: nhung@hpshowroom.com.vn Môn hc Thm ñnh tín dng giúp cho hc viên tìm hiu chuyên sâu các phương pháp thm ñnh bao gm: Thm ñnh tín dng cá nhân Thm ñnh tín dng doanh nghip Thm ñnh các yu t khác liên quan ñn tín dng + Tài sn ñm bo + ðánh giá ri ro + Xp hng tín dng doanh nghip. NI DUNG MÔN HC Chương 1. Quy trình chung v thm ñnh tín dng Chương 2. Thm ñnh tín dng ngn hn Chương 3. Thm ñnh tín dng trung và dài hn Chương 4. Thm ñnh tài tr xut nhp khu Chương 5. Thm ñnh tín dng cá nhân Chương 6. Thm ñnh tài sn ñm bo n vay Chương 7. Xp hng tín dng doanh nghip Chương 8. Thm ñnh và ñánh giá ri ro tín dng 1
 2. TÀI LIU THAM KHO • T.S Nguyn Minh Kiu (2008), Tín dng và Thm ñnh Tín dng Ngân hàng • T.S Nguyn Minh Kiu (2003,2004), Phân tích Tài chính www.fept.edu.vn • Cao Hào Thi (2003), Thm ñnh d án, www.fetp.edu.vn • H Diu (2001), Tín dng Ngân hàng, Nhà xut bn thng kê • Website: www.sbv.gov.vn và các website các Ngân hàng thương mi • Lut các T chc tín dng và Lut sa ñi, b sung mt s ñi u c a Lu t c ác TCTD (c ó gi á tr hi u l c t ng ày CHƯƠNG 1 QUY TRÌNH CHUNG V THM ðNH TÍN DNG I.TM QUAN TRNG CA THM ðNH TÍN DNG 1. Thm ñnh tín dng là vic s dng các công c và các k thut phân tích nhm kim tra, ñánh giá mc ñ tin cy và nhng ri ro ca phương án/d án ca khách hàng vay vn ñng trên góc ñ ca Ngân hàng. Phân tích: Mc tiêu ca khách hàng là c gng vay ñưc vn ? Mc tiêu ca ngân hàng là c gng cho vay? 2
 3. I.TM QUAN TRNG CA THM ðNH TÍN DNG 2. Là khâu quan trng nht trong quy trình tín dng Mc ñích ca thm ñnh tín dng là ñánh giá mt cách chính xác và trung thc kh năng tr n ca khách hàng và làm căn c quyt ñnh cho vay. Sai lm ln nht ca thm ñnh tín dng Quyt ñnh cho vay mt d án ti Quyt ñnh t chi cho vay mt d án tt II. NHNG NI DUNG CHÍNH CA THM ðNH TÍN DNG 1. Mc tiêu ca thm ñnh tín dng: Cung cp thông tin ñ thm ñnh và ra quyt ñnh cho vay ðánh giá ñúng thc cht ca phương án/d án vay vn nhm gim xác sut sai lm khi quyt ñnh cho vay hay t chi. Ưc lưng ñưc ri ro nh hưng ñn kh năng thu hi n khi cho vay và kim soát ri ro bng vic ñưa ra các bin pháp phòng nga ri ro mt cách kh thi . 2. NHNG NI DUNG CHÍNH CA THM ðNH TÍN DNG Thm ñnh tín dng tp trung thm ñnh nhng ni dung sau: 2.1 Tư cách ca khách hàng vay vn 2.2 Tình hình tài chính ca khách hàng 2.3 Tính kh thi ca phương án/d án vay vn 2.4 Tài sn ñm bo 2.5 Ri ro và ñ ra nhng bin pháp kim soát ri ro 3
 4. 3. CÁC NGUYÊN TC PH BIN Nguyên tc 5C Nguyên tc 5 P Nguyên tc Paper, Campari a. Nguyên tc 5C Capacity (Kh năng hoàn tr n vay) Charater (Uy tín khách hàng) Capital (Vn t có) Collateral (Bo ñm tín dng) Conditions (Các ñiu kin chung) b. Nguyên tc 5P PERSON (con ngưi) PURPOSE (mc ñích) PAYMENT SOURCE (ngun tr n) PROSPECT (trin vng) PROPERTIES (tài sn ñm bo) 4
 5. c. Nguyên tc PAPERS PERSON (con ngưi) AMOUNT (lưng tin vay) PURPOSE (mc ñích) EQUITY (giá tr tài sn ñm bo) REPAYMENT (ngun tr n) SECURITY (tài sn ñm bo) d. Nguyên tc CAMPARI CHARACTER (danh tính ngưi vay) ABILITY (kh năng) MARGIN (li nhun) PURPOSE (mc ñích) AMOUNT (lưng tin vay) REPAYMENT (ngun tr n) INSURANCE (tài sn ñm bo) 4. Các ngun thông tin ñ phân tích tín dng Phng vn khách hàng S sách lưu tr ca Ngân hàng Các ngun thông tin bên ngoài (khách hàng, bn hàng, cơ quan thu, CIC) ðiu tra nơi , nơi hot ñng kinh doanh ca khách hàng. Phân tích các báo cáo tài chính 5
 6. 5. Quy trình thm ñnh tín dng Quy trình thm ñnh tín dng là bn ch dn các bưc tin hành ñánh giá sơ b, thu thp các thông tin cn thit, phân tích chi tit ñn tng hp và rút ra nhng ñưc nhng kt lun sau cùng v kh năng thu hi n sau khi cho vay 5. Quy trình thm ñnh tín dng 1.Thu thp h 2.ðánh giá tính ñy sơ, thông tin ñ ca h sơ khách hàng Không Có 4.Ưc lưng ri 3.Thm ñnh kh ro và ñ xut năng thu hi các bin pháp n vay kim soát ri ro 5a.T chi 5. Kt lun và Không khách hàng, nêu ñ xut trình cp rõ lý do t chi có thm quyn phê duyt Có 5b.Tin hành các th tc cho vay Bưc 3. Thm ñnh kh năng thu hi n vay Thm ñnh kh năng tài chính ca khách hàng Thm ñnh phương án sn xut kinh doanh/ d án ñu tư Thm ñnh tài sn ñm bo n vay 6
 7. CHƯƠNG 2 THM ðNH TÍN DNG NGN HN (THM ðNH CHO VAY B SUNG VN LƯU ðNG ) Gi ng viên: Th c s Cao Th Hng Nhung Email: nhung@hpshowroom.com.vn I. ði tưng, mc tiêu, phân loi Tín dng ngn hn là khon tín dng có thi hn <= mt năm ði tưng vay vn: ch yu là các doanh nghip sn xut, kinh doanh có nhu cu vay vn b sung vn lưu ñng trong ngn hn. ði tưng thm ñnh: Tư cách pháp nhân ca doanh nghip, tính cht kh thi ca phương án sn xut kinh doanh, tài sn ñm bo n vay I. ði tưng, mc tiêu, phân loi Vn lưu ñng là s tin cn thit ñ tài tr cho các tài sn lưu ñng ca doanh nghip và thưng tăng lên t l thun vi doanh thu. Các hình thc tín dng ngn hn: cho vay b sung vn lưu ñng, chit khu giy t có giá, tài tr xut nhp khu. 7
 8. I. ði tưng, mc tiêu, phân loi Phân loi: vay vn ngn hn theo món và vay vn hn mc. Mc tiêu: thm ñnh li mt cách trung thc chính xác v b h sơ ñ ngh vay vn ca doanh nghip nhm ñưa ra các quyt ñnh t chi hay ñng ý cho vay b sung vn lưu ñng cho doanh nghip trong ngn hn II. Quy trình tín dng cho vay ngn hn B1. Nhn h sơ vay vn ca khách hàng B2. ðánh giá sơ b v tính ñy ñ và hp pháp ca h sơ vay vn. B3.ð ngh khách hàng b sung h sơ và thông tin (nu thiu) B4. Thu thp thêm thông tin (nu cn thit) B5. Thm ñnh h sơ vay vn B.6 Tng hp và ñưa ra quyt ñnh tín dng B7. Ký k hp ñng tín dng và gii ngân B8. Thu hi n vay III. H sơ vay vn ð ngh vay vn (theo mu ca ngân hàng ) H sơ pháp lý H sơ tài chính Phương án vay vn H sơ tài sn ñm bo 8
 9. IV. Các ni dung cn thm ñnh 1. Tư cách pháp lý ca doanh nghip 2. Tình hình sn xut kinh doanh, tài chính ca doanh nghip. 3. Tính kh thi ca phương án sn xut kinh doanh 4. Tài sn ñm bo 5. Ưc lưng ri ro và bin pháp phòng nga ri ro 2.1. Tư cách pháp lý Tư cách pháp nhân ca doanh nghip Năng lc pháp lut dân s và hành vi dân s ca ngưi ñiu hành. Trình ñ, năng lc, kinh nghim ca ban lãnh ño. Cht lưng qun lý (ban lãnh ño) ca doanh nghip. B máy hot ñng Uy tín ca doanh nghip trên th trưng 2.2.3. Phân tích báo cáo tài chính Phân tích các ch s tài chính STT Ch tiêu Công thc tính Ý nghĩa ca ch tiêu I T s thanh khon 1 Kh năng thanh toán hin Tài sn ngn ðánh giá kh năng tr n ngn hn hành (t s thanh khon lưu hn(TSLð)/N ngn ca doanh nghip t tài sn ngn ñng) hn hn. Ch s này >1, kt lun kh năng thanh toán ca doanh nghip tt, doanh nghip có ñ tài sn ngn hn ñ tr n vay và ngưc li. 2 Kh năng thanh toán nhanh (Tài sn ngn hn – Tài ðánh giá kh năng thanh khon ñi sn tn kho )/N ngn vi khon n ngn hn ca Doanh hn nghip bng tài sn ngn hn không k hàng tn kho. 3 Kh năng thanh toán tc thi (Tin và các khon ðánh giá kh năng thanh toán tc tương ñương tin)/N thi ca doanh nghip bng tin và ngn hn các khan tương ñương tin 9
 10. Phân tích các ch s tài chính II T s hiu qu hot ñng 4 Vòng quay vn lưu ñng Doanh thu thun/Tài ðánh giá hiu sut s dng vn lưu sn ngn hn bình quân ñng ca doanh nghip.(c 1 ñơn v tài sn lưu ñng thì doanh nghip to ra bao nhiêu ñơn v doanh thu thun). 5 Vòng quay hàng tn kho Giá vn hàng bán/hàng ðánh giá hàng tn kho quay ñưc tn kho bình quân bao nhiêu vòng trong mt chu kỳ kinh doanh ñ to ra doanh thu 6 Vòng quay các khon phi Doanh thu thun/các ðánh giá hiu qu trong vic qun lý thu khon phi thu bình các khon phi thu ca doanh nghip quân 7 Hiu sut s dng tài sn c Doanh thu thun/ Giá tr ðánh giá hiu qu s dng tài sn c ñnh còn li ca TSCð bình ñnh ca doanh nghip (c 1 ñơn v quân tài sn c ñnh s dng trong kỳ có th to ra bao nhiêu ñơn v doanh thu) Phân tích các ch s tài chính III T s ñòn by tài chính 8 Tng n phi tr/Tng Tng n phi tr/ Ch tiêu này cho bit t trng tài sn Tng tài sn tng tài sn ñưc tài tr bi n vay ca doanh nghip 9 (N dài hn + Vn ch (N dài hn + Vn Ch tiêu này ñánh giá t trng s hu)/ Tài sn dài hn ch s hu)/ Tài sn n dài hn ñưc tài tr cho tài dài hn sn dài hn. T trng này càng thp <50% th hin vic s dng vn vay ngn hn sai mc ñích. 10 N dài hn/ Vn ch s N dài hn/ Vn T trng này ñáng giá vic cân hu ch s hu ñi gia n dài hn và vn ch s hu III T s kh năng sinh li 11 Li nhun gp/Doanh thu thun Li nhun gp t bán hàng và Cho bit hiu qu kinh doanh ca doanh (T s lãi gp) cung cp dch v/Doanh thu nghip. C mt ñơn v doanh thu thun thì to thun ra bao nhiêu ñơn v li nhun gp 12 Li nhun thun t hot ñng kinh (Li nhun thun t hot ñng Cho bit c mt ñơn v doanh thu thun thì doanh (không bao gm hot ñng kinh doanh + Chi phí tài chính to ra bao nhiêu ñơn v li nhun t hot ñng tài chính)/Doanh thu thun – Thu nhp tài chính)/Doanh kinh doanh thu thun 13 Li nhun sau thu/Vn ch s hu Li nhun sau thu/Vn ch s Cho bit c mt ñơn v vn ch s hu bình bình quân (ROE) hu bình quân quân ñu tư vào hot ñng sn xut kinh doanh thì to ra bao nhiêu ñơn v li nhun sau thu (Ch tiêu này càng cao càng chng t doanh nghip s dng vn ch s hu hiu qu) 14 Li nhun sau thu/Tng tài sn Li nhun sau thu/Tng tài Cho bit c mt ñơn v tài sn bình quân s bình quân (ROA) sn bình quân dng trong kỳ thì to ra bao nhiêu ñơn v li nhun sau thu. 15 Li nhun trưc thu và chi phí lãi (Li nhun trưc thu + chi phí Cho bit hiu qu s dng ñòn cân n ca vay/Chi phí lãi vay lãi vay)/ Chi phí lãi vay doanh nghip. C mt ñơn v chi phí lãi vay b ra trong kỳ thì to ra bao nhiêu ñơn v li nhun trưc thu và lãi vay 10
 11. ðánh giá tình hình tài chính doanh nghip So vi 1 So vi các t s ca thi kỳ trưc So vi các t s ca doanh nghip khác có hoàn cnh tương ñng So vi các t s bình quân ngành Thm ñnh phương án vay theo món Doanh thu − Căn c Hp ñng ñu vào − Thông tin th trưng − Các doanh nghip tương t Các chi phí Căn c Hp ñng ñu ra Thông tin th trưng Các doanh nghip tương t Li nhun = Doanh thu – Chi phí T sut li nhun/doanh thu Nu > t sut kỳ vng => phương án kh thi và ngưc li Phân tích nhng ri ro và bin pháp phòng nga ri ro Thm ñnh vay vn theo hn mc STT Ch tiêu Năm 2008 Năm 2009 D ki n doanh thu năm k 1 Tng doanh thu Báo cáo tài chính ti p, căn c vào tình hình ho t ñng kinh doanh, th trư ng Căn c vào kh u hao năm c ũ, 2 k ho ch kh u hao Báo cáo tài chính và d báo tình hình mua s m thêm, thanh lý tài s n c ñ nh. D ki n l i nhu n căn c vào 3 Li nhu n Báo cáo tài chính doanh thu d ki n, tình hình kinh t . D ki n căn c vào vòng 4 Vòng quay v n lưu ñ ng Báo cáo tài chính quay v n lưu ñ ng c a các năm trư c 5 Nhu c u VLD c năm (= 123) 6 Nhu c u VLD bình quân (=5/4) bng v n ch s hu ( tài bng v n ch s hu ( tài s n dài sn dài h n khác + tài s n 7 Vn t có, t huy ñ ng hn khác + tài s n ng n h n khác + ng n h n khác + tài s n c tài s n c ñ nh) ñnh) d ki n Vn chi m d ng (ph i tr nhà cung Báo cáo tài chính (ph i tr nhà D ki n công n ca nhà 8 cp) cung c p) cung c p m cho Công ty Nhu c u VLD c n b sung (=67 11 8) 12 Vn vay t i t ch c tài chính khác Hi n ñang vay D ki n Vn ñ ngh vay t i Ngân hàng 13 (=1112) 11
 12. CHƯƠNG 3 THM ðNH TÍN DNG TRUNG VÀ DÀI HN TÀI TR D ÁN ðU TƯ Gi ng viên: Th c s ĩ Cao Th Hng Nhung Email: nhung@hpshowroom.com.vn I. Mc tiêu, ñi tưng thm ñnh Mc tiêu: ñánh giá mt cách chính xác và trung thc kh năng sinh li ca d án, qua ñó xác ñnh ñưc kh năng thu hi n khi ngân hàng cho vay ñ ñu tư vào d án ñó. ði tưng: khách hàng doanh nghip có nhu cu vay vn ñu tư tài sn c ñnh hoc ñu tư d án Khon vay trung hn: có thi gian t 1 năm cho ñn 5 năm Khon vay dài hn: có thi gian t trên 5 năm. II. H sơ vay vn 1.H sơ pháp lý 2. H sơ tài chính 3. D án ñu tư 4. H sơ tài sn ñm bo 12
 13. III. Ni dung thm ñnh 1. Thm ñnh tư cách pháp lý 2. Thm ñnh tài chính 3. Thm ñnh d án ñu tư 4. Thm ñnh tài sn ñm bo 5. Ưc lưng ri ro và ñưa ra các bin pháp phòng nga ri ro Cách x lý các loi chi phí khi ưc lưng ngân lưu a. Chi phí cơ hi b. Chi phí chìm c. Chi phí lch s 3.3. Thm ñnh dòng tin (ngân lưu) ca d án Ngân lưu là bng d toán thu chi trong sut thi gian tui th ca d án, nó bao gm nhng khon thc thu (dòng tin vào) và thc chi (dòng tin ra) ca d án tính theo tng năm. Thi ñim ghi nhn dòng tin vào và ra ca d án: là thi ñim cui mi năm. 13
 14. 3.3. Thm ñnh dòng tin (ngân lưu) ca d án Dòng tin vào Khu hao trích trong kỳ. Li nhun sau thu. Giá tr tài sn thanh lý (không bao gm thu) Dòng tin ra ðu tư vn hình thành tài sn c ñnh. Giá tr tài sn cũ bao gm thu khi bán tài sn cũ ñ thay th TS mi. 4. Thm ñnh chi phí s dng vn Doanh nghip có th s dng nhiu ngun vn ñ tài tr và khi s dng các ngun vn này thì ñu phi tr cho các ch tin t mt khon tin lãi . 4. Thm ñnh chi phí s dng vn Chi phí s dng vn/sut chit khu là giá c mà các nhà tài tr ñòi hi doanh nghip khi h cung cp tin cho doanh nghip và nó thay ñi theo ri ro ca th trưng tin t và ca công ty. 14
 15. 4.1. Chi phí s dng n Là chi phí doanh nghip phi tr cho ngân hàng/t chc tài chính hay huy ñng trái phiu. Chi phí s dng n vay t chc tài chính Lãi sut sau thu = lãi sut trưc thu * (1 – thu sut thu nhp doanh nghip) = Rd (1Tc) 4.1. Chi phí s dng n bng phát hành trái phiu Chi phí huy ñng n bng trái phiu = Rd( 1Tc) n I M Pnet = + ∑ (1+ )t (1+ )n t=1 RD RD + P net : tin thu do bán trái phiu sau khi tr chi phí phát hành + I : lãi hàng năm ca trái phiu ( = mnh giá x lãi sut TP) + M: mnh giá ca trái phiu + n: kỳ hn phát hành trái phiu, t: 1n 4.2. Chi phí s dng l i nhu n ñ li coå töùc kyø sau Chi phí söû duïng lôïi nhuaän = + toácñoä taêng tröôûng coå töùc giaù coå phieáu I 1 r S = + g P 0 15
 16. 4.3 Chi phí söû duïng coå phieáu thöôøng S dng mô hình tăng trưng c tc ( mô hình Gordon) D (1 + g) D 1 0 R E = + g P o = − g P 0 ()R E P0 : Giá bán mt c phiu Do : C tc va tr. D 1 = D o (1+g) RE : sut sinh li yêu cu ca c ñông Mô hình tăng trưng c tc Nu doanh nghip mi phát hành c phiu thì phi thay P o bng P net (P 0 – chi phí phát hành) Ưu ñim: ñơn gin, d hiu, d áp dng Nhưc ñim: không áp dng ñưc vi nhng công ty không chia c tc, hoc t l tăng trưng không n ñnh. Mô hình ñnh giá tài sn vn (CAPM) Sut sinh li yêu cu ca mt khon ñu tư ph thuc vào: + Lãi sut phi ri ro : R f = lãi sut trái phiu kho bc ñưc xác ñnh thông qua ñu thu tín phiu thưng kỳ. + Lãi sut ñn bù ri ro th trưng (R M –Rf) = ( li nhun ñu tư danh mc th trưng – lãi sut phi ri ro) + Ri ro h thng ca tài sn ñu tư so vi ri ro bình quân ca th trưng: h s bêta RE = R f + (R M –Rf) βE 16
 17. Ví d Mt công ty có h s β là 1.5, lãi sut ñn bù ri ro th trưng: 5%, lãi sut phi ri ro : 10%. C tc va chia ca công ty $2, t l tăng trưng kỳ vng ca c tc là 8%. Giá bán mt c phiu trên th trưng là: 20$. Chi phí s dng vn ca ch s hu là bao nhiêu? Ví d Mô hình CAPM RE= 10% + 5%x 1,5 = 17.5% Mô hình tăng trưng c tc RE = 2(1+8%)/20 +8% = 17.7% => Kt hp 2 mô hình RE = (17.5%+17.7%)/2 = 17.6% 4.4 Chi phí s dng c phiu ưu ñãi Chi phí s dng vn c phn ưu ñãi : chi phí phi tr cho vic huy ñng vn c phn ưu ñãi. C tc tr cho c phiu ưu dãi c ñnh Dp Rp = Pnet + R P : sut sinh li yêu cu + D P : c tc + P net : P o ( giá c phiu – chi phí phát hành) 17
 18. 4.5. Chi phí söû duïng voán bình quaân Laø laõi suaát söû duïng bình quaân cuûa caùc nguoàn voán duøng ñeå taøi trôï cho döï aùn ñaàu tö . Laõi suaát naøy ñöôïc tính caên cöù vaøo soá tieàn taøi trôï cuûa moãi nguoàn voán vaø laõi suaát sau thueá töông öùng cuûa moãi nguoàn voán taøi trôï n WACC = ∑ (f k × rk ) k =1 fk : T trng các ngun vn tài tr cho ñu tư rk : Lãi sut tương ng vi ngun tài tr k n : S ngun vn tài tr 4.6 Nhng cm by thưng gp trong ưc lưng chi phí s dng vn Ưc lưng chi phí s dng vn không xem xét ñn quan h gia li nhun và ri ro Ưc lưng chi phí s dng vn không xut phát và da trên cơ s li nhun phi ri ro Ưc lưng chi phí s dng vn không da trên cơ s tính trung bình gia các b phn vn ñưc s dng. Không có khái nim v giá tr tin t theo thi gian 4.8 La chn d án trong ñiu kin lm phát Trong ñiu kin lm phát lãi sut chit khu có th phi tính ti yu t lm phát theo cách quy ñi như sau (theo hiu ng fisher). (1+ lãi sut danh nghĩa)= (1+lãi sut thc)(1+t l lm phát) => Lãi sut chit khu danh nghĩa = sut chit khu thc + Lm phát + (Sut chit khu thc * t l lm phát) Lãi sut chit khu danh nghĩa t l thun vi t l lm phát. 18
 19. 5. Thm ñnh các ch tiêu ñánh giá d án 5.1 Thm ñnh ch tiêu hin giá ròng (NPV – Net Present Value) Giá tr ròng (NPV) là tng hin giá ngân lưu ròng ca d án vi sut chit khu thích hp Là ch tiêu cơ bn dùng ñ ñánh giá hiu qu ca mt d án ñu tư vì nó th hin giá tr tăng them mà d án ñem li 5. Thm ñnh các ch tiêu ñánh giá d án 5.1 Thm ñnh ch tiêu hin giá ròng (NPV) n n −k −k NPV = ∑Tk ()()1+ i − ∑Sk 1+ i + k=0 k=0 - n: Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa döï aùn - Tk: Doøng tieàn thu cuûa döï aùn naêm k - Sk: Doøng tieàn chi cho ñaàu tö naêm k - i: Laõi suaát chieát khaáu ðánh giá NPV NPV >0 , d án có sut sinh li cao hơn chi phí cơ hi ca vn (sut sinh li cao hơn sut chit khu) NPV = 0, d án có sut sinh li bng chi phí cơ hi ca vn (sut sinh li cao hơn sut chit khu) NPV t chi. Nu ch có mt d án thì chp thun ñu tư khi NPV >=0 Nu có nhiu d án loi b nhau thì chn d án có NPV cao nht 19
 20. 5.2.TIÊU CHUN T SUT DOANH LI NI B (IRR ) IRR có th ñưc hiu là lãi sut mà d án ñu tư ñã to ra trong ñu tư . Do ñó IRR càng cao thì d án ñu tư càng hiu qu cho nhà ñu tư. IRR là lãi sut mà khi tính NPV theo lãi sut này thì s bng không n − k NPV = −CF0 + ∑CFK (1+ IRR) = 0 k=1 5.2.TIÊU CHUN T SUT DOANH LI NI B (IRR ) ðiu kin d án ñưc la chn vi ch tiêu IRR Ch có mt d án ñu tư ñ thm ñnh. Thì s chn ñ ñu tư khi IRR > WACC ngưc li s t chi ñu tư Nu có nhiu d án ñu tư loi b nhau cn thm ñnh. Thì s chn d án ñu tư nào có IRR cao nht và >WACC Nhng sai sót thưng gp khi ñánh giá IRR IRR> 0 kt lun d án có hiu qu, mà không so sánh vi WACC Chp nhn ñu tư d án khi IRR > lãi sut ngân hàng. Sai khi chn lãi sut ngân hàng là sut chit khu. 20
 21. Mâu thun gia NPV và IRR S không có mâu thun tiêu chun NPV và IRR khi các d án ñc lp ln nhau. Có th có mâu thun khi các d án ñu tư loi b nhau ( d án có NPV ln nhưng IRR li nh và ngưc li ) NPV ño bng tin IRR ño bng lãi sut (%) Tiêu chun NPV s ñưc ưu tiên hơn tiêu chun IRR vì ñ ln giá tr quan trng hơn 5.3. Tiêu chun thi gian hoàn vn (PP) Thi gian hoàn vn là thi gian ñ ngân lưu to ra t d án ñ bù ñp chi phí ñu tư ban ñu, không tính ñn giá tr tin t theo thi gian. Cơ s ñ chp nhn d án: thi gian hoàn vn thp hơn hoc bng thi gian hoàn vn yêu cu <= thi gian ca d án. 5.3. Tiêu chun thi gian hoàn vn (PP) Nu thu nhp ca ñu tư hàng năm bng nhau Chi phí ñaàu tö Kyø hoaøn voán = Thu nhaäp ñaàu tö haøng naêm - Neáu thu nhaäp khoâng ñeàu nhau m Chi phí ñaàu tö = ∑Thu nhaäp naêm k k=1 Kyø hoaøn voán = m 21
 22. 5.3. Tiêu chun thi gian hoàn vn (PP) S dng tiêu chun thi gian hoàn vn ñ la chn thì : Thi gian hoàn vn càng nhanh càng tt m 1 ðu tư có hiu qu PI < 1 ðu tư không hiu quã PI = 1 ðu tư hoà vn 22
 23. IV. Phân tích và kim soát ri ro ca d án 1. Phân tích ñ nhy Phân tích ñ nhy là k thut phân tích giúp thy ñưc s thay ñi ca ch tiêu ñánh giá d án khi các yu t tác ñng ñn d án bin ñng. Có 2 phương pháp phân tích: Phân tích ñ nhy mt chiu và phân tích ñ nhy hai chiu. + Phân tích ñ nhy mt chiu: ch phân tích riêng l tng yu t + Phân tích ñ nhy hai chiu hoc ña chiu: phân tích nh hưng ñng thi ca hai yu t lên các ch tiêu ñánh giá d án. 2. Phân tích tình hung Phân tích tình hung là k thut phân tích s tác ñng ñng thi ca nhiu bin hoc nhiu yu t ñn các ch tiêu ñánh giá d án (NPV, IRR ) 3. Phân tích mô phng Phân tích s tác ñng ca nhiu bin hay nhiu yu t ñn NPV và IRR qua hàng s lưng tình hung lên ñn hàng nghìn. Phân tích nhiu tác ñng ca nhiu bin hay nhiu yu t ñn NPV và IR qua nhiu tình hung. Xác ñnh bao nhiêu % NPV s dương hay IRR s ln hơn chi phí s dng vn WACC 23
 24. CHƯƠNG 4 THM ðNH TÀI TR XUT NHP KHU Gi ng viên: Th c s Cao Th Hng Nhung Email: nhung@hpshowroom.com.vn I. TÀI TR NHP KHU 1. Khái nim Nghip v tài tr nhp khu nhm h tr v tài chính cùng các th tc giy t liên quan ñ doanh nghip nhp khu có th thc hin nghĩa v ca mình trong hp ñng mua bán hàng hóa 2. ði tưng tài tr nhp khu Doanh nghip nhp khu có nhu cu vay vn ñ thanh toán cho bên xut khu trong hp ñng mua bán và có ñ ñiu kin pháp lý, tài chính và tài sn ñm bo theo quy ñnh ca ngân hàng. Thi hn tài tr thưng ngn hn. Quy trình L/C NGƯI M LC NGƯI HƯNG LI 5.Hàng hóa 1.Hp ñng 6.B chng t 11.B chng 10.Tin 8.Tin 2.ð ngh m LC t 9.Tin 7.B chng t NGÂN HÀNG CHIT KHU/ NGÂN HÀNG XUT TRÌNH 3.Phát hành LC 4.Thông báo LC NGÂN HÀNG THÔNG BÁO 24
 25. 3.2 Chp nhn hi phiu Là loi tín dng ñm bo cho ngưi nhp khu s ñưc vay tin nu thiu tin thanh toán khi hi phiu ñn hn. Hi phiu do ngân hàng bên xut khu phát hành. Bên nhp khu s phi vay mưn v mt danh nghĩa ñ có ñưc s chp nhn trên hi phiu ca ngân hàng theo ñ ngh ca nhà xut khu. Nhà nhp khu s tr phí cho ngân hàng. Khi ñn hn, nu nhà nhp khu không ñ kh năng thanh toán thì ngân hàng s phi thanh toán cho bên xut khu và bên mua s phi nhn n bt buc nu không có tha thun vay t trưc. 3.3.Cho vay thanh toán hàng nhp khu Áp dng trong phương thc thanh toán nh thu. Ngân hàng tip nhp chng t t ngân hàng nưc ngoài và xut trình hi phiu ñòi tin nhà nhp khu. Nu nhà nhp khu chưa thanh toán ñưc và yêu cu ngân hàng tài tr thì NH có th cho vay ñ thanh toán hàng nhp khu trong trưng hp này. II TÀI TR XUT KHU 1. Khái nim Tài tr xut khu ca ngân hàng thương mi là mt hình thc tài tr thương mi, kỳ hn cho vay gn vi thi gian thc hin thương v xut khu. 25
 26. II TÀI TR XUT KHU 2. ði tưng tài tr Khách hàng xut khu có nhu cu vay vn thiu ht trong quá trình kinh doanh xut khu ðiu kin cơ bn: + Doanh nghip phi có giy phép xut khu + Nu doanh nghip không có chc năng kinh doanh xut khu thì phi có hp ñng y thác xut khu + D án vay vn phi kh thi (hiu qu kinh t, có kh năng tr n ngân hàng khi ñn hn) 3. Các hình thc tài tr xut khu 3.1. Cho vay thc hin hàng xut khu theo L/C ñã m Nhà xut khu yêu cu ngân hàng ñi din ca nhà nhp khu phát hành L/C. Nhà xut khu ñ ngh ngân hàng tài tr vn ñ thc hin theo L/C ñã m. 3.2. Chit khu hi phiu Nhà xut khu phát hành hi phiu và ngân hàng bên nhà xut khu ñng ý hi phiu ñó. Nhà xut khu yêu cu ngân hàng phc v mình cp tín dng dưi hình thc mua li hi phiu trưc khi ñn hn thanh toán. 26
 27. 3.3. Chit khu chng t thanh toán theo hình thc tín dng chng t Sau khi giao hàng, nhà xut khu giao b chng t cho Ngân hàng phc v mình và ñ ngh Ngân hàng thc hin chit khu b chng t hoc ng trưc tin khi b chng t ñưc thanh toán 3.4. Cho vay trên cơ s b chng t thanh toán theo phương thc nh thu Sau khi giao hàng, nhà xut khu giao b chng t cho Ngân hàng phc v mình và ñ ngh nh thu. Ngân hàng chuyn chng t sang ngân hàng ñi lý nưc nhp khu ñ nh thu. Ngân hàng phc v cho vay mt khon tin theo mt t l phn trăm tha thun tính trên các khon nh thu tn ñng còn chưa nhn ñưc tin. 3.5. Bao thanh toán 3.5.1. Khái nim - Bao thanh toaùn (factoring) laø hình thöùc taøi trôï cho nhöõng hoaït ñoäng mua baùn nhöõng khoaûn thanh toaùn chöa ñeán haïn töø caùc hoaït ñoäng SXKD, cung öùng haøng hoùa vaø dòch vuï. - Theo töø ñieån kinh teá: Factoring laø moät söï daøn xeáp taøi chính, qua ñoù moät coâng ty taøi chính chuyeân nghieäp (coâng ty mua nôï-Factor) mua laïi caùc khoaûn nôï cuûa moät doanh nghieäp vôùi soá tieàn ít hôn giaù trò cuûa khoaûn nôï ñoù. 27
 28. 3.5.1. Khái nim Theo QÑ soá 1096/2004/QÑ-NHNN - Bao thanh toaùn laø moät hình thöùc caáp tín duïng cuûa toå chöùc tín duïng cho beân baùn haøng thoâng qua vieäc mua laïi caùc khoaûn phaûi thu phaùt sinh töø vieäc mua, baùn haøng hoùa ñaõ ñöôïc beân baùn haøng vaø beân mua haøng thoûa thuaän trong hôïp ñoàng mua, baùn haøng hoùa 3.5.2. Phaân loaïi bao thanh toaùn 3.5.2.1. Bao thanh toaùn coù quyeàn truy ñoøi (recourse factoring) 3.5.2.2. Bao thanh toaùn khoâng coù quyeàn truy ñoøi (Non– recourse factoring) 3.5.2.3 Bao thanh toaùn trong nöôùc ( Domestic Factoring ) 3.5.2.4. Bao thanh toaùn quoác teá (International Factoring) 3.5.3. Caùc hình thöùc Bao thanh toaùn 3.5.3.1. Chieát khaáu hoùa ñôn (Invoice discounting ) laø hình thöùc bao thanh toaùn kín (non-notification factoring), ngöôøi mua khoâng bieát laø ngöôøi baùn ñaõ chuyeån nhöôïng caùc khoûan phaûi thu 3.5.3.2. Bao thanh toaùn trung gian (Agency factoring ) Ngöôøi baùn coù thoâng baùo ngöôøi mua veà vieäc bao thanh toaùn, ñôn vò bao thanh toaùn theo doõi soå saùch baùn haøng vaø thu nôï töø ngöôøi mua 28
 29. 3.5.3. Caùc hình thöùc Bao thanh toaùn 3.5.3.3. Bao thanh toaùn toøan boä (Whole factoring ) laø dòch vuï bao thanh toaùn aùp duïng ñoái vôùi toøan boä caùc hoùa ñôn thöông maïi phaùt haønh ra bôûi ngöôøi baùn ñeå ñoøi tieàn nhieàu ngöôøi mua haøng 3.5.3.3.Bao thanh toaùn moät phaàn (Partial factoring ) laø dòch vuï bao thanh toaùn aùp duïng ñoái vôùi moät soá hoùa ñôn do ngöôøi baùn phaùt haønh. 3.5.4. Caùc phöông thöùc bao thanh toaùn 3.5.4.1. Bao thanh toaùn töøng laàn - Ñôn vò bao thanh toaùn vaø beân baùn haøng thöïc hieän caùc thuû tuïc caàn thieát vaø kyù hôïp ñoàng bao thanh toaùn ñoái vôùi töøng khoaûn thu cuûa beân baùn haøng 3.5.4.2. Bao thanh toaùn theo haïn möùc - Ñôn vò bao thanh toaùn vaø beân baùn haøng thoûa thuaän vaø xaùc ñònh moät haïn möùc bao thanh toaùn duy trì trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh 3.5.4.3. Ñoàng bao thanh toaùn - Hai hay nhieàu ñôn vò bao thanh toaùn cuøng thöïc hieän hoaït ñoäng bao thanh toaùn cho moät hôïp ñoàng mua, baùn haøng, trong ñoù moät ñôn vò bao thanh toaùn laøm ñaàu moái thöïc hieän vieäc toå chöùc ñoàng bao thanh toaùn. Quy trình Bao thanh toaùn noäi ñòa Domestic Factoring 1. HÑ mua baùn h2 Seller –Ngöôøi baùn Buyers-Ngöôøi mua (Client) 6. Giao haøng (Debtors) 5. Kyù keát HÑ BTT BTT HÑ keát Kyù 5. .hyå hôn hoùa 7.Chuyeån nhöôïng .rûlôøi 4.Traû 8.ÖÙngtröôùc .eucà tín caàu 2.Yeâu .h ô h enhaïn ñeán khi 9.Thunôï toaùn 10.Thanh .hå òhtnduïng tín 3.Thaåmñònh 1Tahtanöùng 11.Thanh toaùn ô 4ñôcBTTñöôïc ñ4 ñôn duïng tröôùc Factor 29
 30. 3.6. Thun nhn ngân hàng (Banker’s acceptance) 3.6.1. Khái nim - Laø hình thöùc taøi trôï gaén lieàn vôùi phöông thöù thanh toaùn tín duïng chöùng töø. Khi hoái phieáu ñöôïc doanh nghieäp kyù phaùt cho ngaân haøng, baèng vieäc kyù chaáp nhaän hoái phieáu ngaân haøng ñaõ cam keát chi traû voâ ñieàu kieän moät soá tieàn nhaát ñònh vaøo moät ngaøy nhaát ñònh trong töông lai. Do ñoù, hoái phieáu naøy ñaõ trôû thaønh moät coâng cuï coù theå giao dòch treân thò tröôøng. Nhaø xuaát khaåu coù theå söû duïng hoái phieáu ñaõ ñöôïc chaáp nhaän baèng caùch chieát khaáu hay baùn treân thò tröôøng. Ñieåm noåi baät cuûa thuaän nhaän ngaân haøng laø coù theå huy ñoäng ñöôïc nguoàn voán taøi trôï töø thò tröôøng tieàn teä chöù khoâng chæ giôùi haïn trong nguoàn voán cuûa NHTM III. Thm ñnh tài tr nhp khu 1. Thm ñnh tính pháp lý và hiu qu tài chính ca hp ñng nhp khu 1.1. Thm ñnh tính pháp lý ca hp ñng nhp khu: 1.2. Thm ñnh hiu qu tài chính ca hp ñng nhp khu 2. Thm ñnh ri ro ñi vi hp ñng nhp khu 2.1. Ri ro ngoi hi 2.2.Ri ro th ch hoc lut pháp 2.3. Ri ro trong hp ñng ngoi 30
 31. 4.Thm ñnh tài chính ca khách hàng Kh năng thanh toán n vay ca khách hàng Cơ cu tài chính ca khách hàng Kh năng khai thác vn ca khách hàng T sut sinh li ca khách hàng ðim hòa vn kinh doanh 5.Thm ñnh tài sn ñm bo n vay Tính pháp lý ca tài sn ñm bo ðánh giá giá tr ca tài sn ñm bo Kh năng thanh lý thu hi n ca tài sn ñm bo 6. Thm ñnh k năng và trình ñ qun lý ca ngưi ñiu hành Thm ñnh thông qua lý lch Thông qua giao tip Thông qua các thông tin khác 31
 32. IV.Thm ñnh tài tr xut khu 1. Thm ñnh tính pháp lý ca hp ñng xut khu 2. Thm ñnh k năng và trình ñ qun lý ca ngưi ñiu hành doanh nghip. 3. Thm ñnh tình hình hot ñng kinh doanh, tình hình tài chính ca doanh nghip xut khu 4. Thm ñnh hiu qu tài chính ca hp ñng xut khu 5. Thm ñnh tài sn ñm bo cho khon tài tr xut khu 6. Ưc lưng ri ro và các bin pháp phòng nga ri ro 4. Thm ñnh hiu qu tài chính ca hp ñng xut khu 4.1. Thm ñnh doanh thu và chi phí ca hp ñng XK Doanh thu th hin trong hp ñng thương mi và L/C do ngân hàng phc v ñơn v nhp khu m Chi phí th hin trong phương án SXKD Vi khách hàng nào xut trình ñưc hp ñng thương mi và L/C, nhân viên tín dng có th khá yên tâm v doanh thu hp ñng xut khu. CHƯƠNG 6 THM ðNH TÀI SN ðM BO Gi ng viên: Th c s Cao Th Hng Nhung Email: nhung@hpshowroom.com.vn 32
 33. Tài liu tham kho Ngh ñnh 163/2006/Nð – CP ngày 29/12/2006 v giao dch ñm bo B lut dân s s 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 1. Khái nim Bo ñm tín dng (bo ñm tin vay) là vic t chc tín dng áp dng các bin pháp nhm phòng nga ri ro, to cơ s kinh t và pháp lý ñ thu hi các khon n ñã cho khách hàng vay Tài sn ñm bo có hiu qu khi Tài sn ñm bo có tính thanh khon cao Giá tr bo ñm phi ln hơn nghĩa v ñưc bo ñm (các ngân hàng thưng cho vay < 80% giá tr tài sn ñm bo) Có ñy ñ cơ s pháp lý ñ ngưi cho vay có quyn x lý tài sn dùng làm bo ñm tin vay. 33
 34. 2. Vai trò ca tài sn ñm bo Vic cp tín dng s cm thy yên tâm hơn rt nhiu nu nó ñưc ñm bo bng tài sn, nht là các loi tài sn có tính thanh khon và giá tr cao. Vic qun lý các loi tài sn cũng s d dàng hơn khi các t chc tín dng nm gi tài sn hoc gi nhng giy t s hu chúng và ñưc nhà nưc xác nhn. Là nguyên nhân gii thích ti sao các t chc tín dng coi tài sn ñm bo là yu t quan trng rt quan trng trong quyt ñnh cp tín dng ca mình. Là tr ngi chính ñi vi nhiu doanh nghip, nht là trong vic tip cn vn tín dng ngân hàng khi không có tài sn ñm bo hoc các tài sn chưa ñ các giy t hp l. Ch tiêu t l dư n cho vay có ñm bo bng tài sn ñang ñưc xem là tiêu chun quan trng ca các t chc tín dng. Trong khi v mt nguyên lý, tài sn ñm bo ch là mt yu có giá tr tham chiu trong các quyt ñnh cp tín dng. 3. Các hình thc bo ñm 3.1.Cm c tài sn Là vic mt bên (sau ñây gi là bên cm c) giao tài sn thuc quyn s hu ca mình cho bên kia (sau ñây gi là bên nhn cm c) ñ bo ñm thc hin nghĩa v dân s 3.2. Th chp tài sn Là vic mt bên (sau ñây gi là bên th chp) dùng tài sn thuc s dng/s hu ca mình ñ bo ñm thc hin nghĩa v dân s ñi vi bên kia (sau ñây gi là bên nhn th chp) và không chuyn giao tài sn ñó cho bên nhn th chp 34
 35. Th chp quyn ñòi n • Bên nhn th chp quyn ñòi n có quyn và nghĩa v sau : Yêu cu bên có nghĩa v tr n phi thanh toán cho mình khi ñn hn mà bên có nghĩa v không thc hin hoc thc hin không ñúng nghĩa v Cung cp thông tin v vic th chp ñòi n, nu bên có nghĩa v tr n yêu cu. • Bên có nghĩa v tr n có quyn và nghĩa v sau: Thanh toán cho bên nhn th chp Yêu cu bên nhn th chp cung cp thông tin v vic th chp quyn ñòi n, nu không cung cp thông tin thì có quyn t chi thanh toán cho bên nhn th chp Tài sn ñm bo hình thành t vn vay Là tài sn thuc quyn s dng/s hu ca khách hàng mà mt phn giá tr tài sn ñưc to bi s tin vay ngân hàng. Ví d: vay vn ñ mua sm ô tô, tài sn ñm bo bng chính chic ô tô ñó. Chú ý: Gii ngân theo tin ñ vn ñi ng ca khách hàng. Giám sát cht ch quá trình tài sn hình thành. Các ngân hàng thưng cho vay ti ña 70% giá tr tài sn hình thành t vn vay. Cho vay ti ña 85% phương án. 3.3. Ký qu Tài sn ký qu ñưc gi vào tài khon phong ta ti NH ñ bo ñm thc hin nghĩa v dân s ( phát hành thư bo lãnh, m L/C ) S tin ký qu tùy thuc vào quy ñnh ca NH và mc ñ uy tín ca khách hàng. 35
 36. 3.4. Bo lãnh Bo lãnh là vic bên th ba cam kt vi bên cho vay (bên nhn bo lãnh) s thc hin nghĩa v thay cho bên ñi vay (bên ñưc bo lãnh) nu khi ñn hn mà bên ñưc bo lãnh không thc hin hoc không th thc hin nghĩa v tr n. 3.5. Tín chp Tín chp là vic t chc chính tr xã hi bng uy tín ca mình bo ñm cho cá nhân, h gia ñình nghèo vay mt khon tin ti t chc tín dng ñ sn xut, kinh doanh, làm dch v. Cá nhân, h gia ñình nghèo ñưc ñm bo bng tín chp phi là thành viên ca mt trong các t chc chính tr xã hi quy ñnh ti ñiu 50 Ngh ñnh này. 3. Thm ñnh tài sn ñm bo 3.1.Mc tiêu: ñánh giá mt cách chính xác và trung thc giá tr tài sn hin ti và kh năng thanh lý các tài sn ñm bo khi cn thit 3.2. Ni dung thm ñnh: Thm ñnh giá tr pháp lý ca tai sn ñm bo. Thm ñnh giá tr ca tài sn ñm bo 36
 37. Tho lun Nhng khó khăn khi ñnh giá tài sn ñm bo Tài sn là quyn s dng ñt, nhà Tài sn là máy móc thit b mi, cũ Tài sn là nguyên vt liu 7. Phương thc x lý TSðB 1. Bán tài sn bo ñm tin vay. 2. T chc tín dng nhn chính tài sn bo ñm tin vay ñ thay th cho vic thc hin nghĩa v ñưc bo ñm. 3. T chc tín dng ñưc trc tip nhn các khon tin hoc tài sn t bên th ba trong trưng hp bên th ba có nghĩa v tr tin hoc tài sn cho khách hàng vay, bên bo lãnh. Tho lun Nhng khó khăn khi x lý tài sn ñm bo 37
 38. CHƯƠNG 7 XP HNG TÍN DNG DOANH NGHIP Gi ng viên: Th c s Cao Th Hng Nhung Email: nhung@hpshowroom.com.vn I. Mc tiêu và và ý nghĩa ca vic xp loi tín dng doanh nghip − Xp loi DN có ý nghĩa rt quan trng ñi vi công tác thm ñnh tín dng. Mt mt giúp NH m rng khách hàng tăng doanh s , mt khác giúp NH gim bt ri ro trong hat ñng tín dng. − H thng xp hng tín dng là mt trong nhng công c ñc lc giúp cho Ngân hàng có th lưng hóa mc ñ ri ro ca tng khon vay và ca danh mc tín dng. − Các h thng xp hng ri ro là không hoàn ho và cha ñng c nhng yu t khách quan và ch quan. Các yu t ch quan khin cho kt qu ca vic ñánh giá không tránh khi vic không thng nht H thng xp hng tín dng ch hot ñng tt khi: Thông tin ñu vào là trung thc, ñáng tin cy Phương pháp ñánh giá, xp loi và các ch tiêu s dng trong h thng phi khoa hc, ñưc tha nhn trong khu vc, quc t, phù hp vi hoàn cnh thc tin 38
 39. Các ngân hàng ñã có h thng xp hng tín dng ni b Ngân hàng ðu tư và Phát trin Ngân hàng Ngoi thương Ngân hàng Nông nghip và PT Nông thôn Ngân hàng TMCP Quân ñi Mt s ngân hàng khác ñang ký kt vi t chc tư vn nưc ngoài ñ xây dng h thng xp hng tín dng ni b: Ngân hàng TMCP Sài Gòn II. Các căn c ñ xp hng tín dng Cht lưng các chin lưc kinh doanh trung hn (ví d: chin lưc 3 năm) Nhng thay ñi trong các hot ñng kinh doanh ch cht trong vòng 4 năm qua Ri ro ngành Trình ñ ca nhng cán b ch cht Các thay ñi ln v phong cách sng ca ch doanh nghip trong vòng 12 tháng qua S lưng các món vay mi ñưc duyt trong 2 năm qua . Ngoài ra ngun khác nhau như thông tin t phía khách hàng, t các ñi tác, bn hàng, ngưi bo lãnh ca khách hàng, t chính ngân hàng, t các t chc khác như trung tâm thông tin tín dng, các t chc ñnh hng tín dng, các hip hi ngh nghip, thông tin t phương tin thông tin ñi chúng II. Các căn c ñ xp hng tín dng 1 Cách thu thp thông tin Phng vn, trao ñi vi khách hàng và kim tra ti ch. ðây là phương thc thu thp thông tin ch yu và quan trng nht. Ngoài ra, có th thu thp các báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, năm, các bn thng kê thu, 2. Các ch tiêu tài chính cơ bn 3. H thng thang ñim 39
 40. III. QUY TRÌNH XP LOI TÍN DNG BƯC 1. XÁC ðNH NGÀNH KINH T BƯC 2.XÁC ðNH QUY MÔ BƯC 3. CHM ðIM CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH BƯC 4. CHM ðIM CÁC CH TIÊU PHI TÀI CHÍNH BƯC 5. TNG HP VÀ CHM ðIM 1. Xác ñnh ngành kinh t Da vào ngành kinh t có th phân thành các ngành ln sau: Nông, lâm, ngư nghip Thương mi dch v Xây dng và vt liu xây dng Sn xut công nghip Ngành khác 2. Xác ñnh quy mô Quy mô hot ñng ca khách hàng ph thuc vào ngành ngh mà khách hàng ñang hot ñng Quy mô ca khách hàng ñưc xác ñnh trên cơ s chm ñim 4 ch tiêu sau: S lưng Doanh thu Ngun vn Tng tài sn lao ñng thun ch s hu Ln Trung bình Nh 40
 41. Mi ch tiêu có 8 khong giá tr chun tương ng là thang ñim t 18 ñim. Tng hp ñim ca 4 ch tiêu s ñưc xác ñnh quy mô ca khách hàng theo nguyên tc: Các doanh nghip ln là doanh nghip có tng hp ñim t 22 – 32 ñim Các doanh nghip va là doanh nghip có tng hp ñim t 12 – 21 ñim Các doanh nghip nh có tng hp ñim nh hơn 12. 3. Chm ñim các ch tiêu tài chính Vic ñánh giá yu t tài chính ca doanh nghip ñnh lưng qua vic phân tích báo cáo tài chính năm gn nht. Giá tr và t trng ca tng ch tiêu ph thuc vào ngành kinh t và quy mô ca doanh nghip ðánh giá các ch tiêu tài chính tương ng vi tng ngành. Tiêu chun ñánh giá các ch tiêu tài chính DN ngành nông , lâm, ngư nghip Tiêu chun ñánh giá các ch tiêu tài chính DN ngành thương mi, dch v Tiêu chun ñánh giá các ch tiêu tài chính DN ngành xây dng Tiêu chun ñánh giá các ch tiêu tài chính DN ngành công nghip 41
 42. Ngành kinh t/ Quy mô doanh nghip Nhóm ch Nhóm ch Nhóm ch Nhóm ch tiêu thanh tiêu ho t tiêu cân n tiêu thu kho n ñng nh p Tng ñim tài chính Tng hp kt qu ñim và xp loi doanh nghip Khi tính ñim các ch tiêu tài chính NH có th gán cho nó mt trng s khác nhau tùy theo v trí quan trng ca nó trong ñm bo n vay và tr n ca khách hàng. Càng quan trng thì trng s càng ln. Tng s ñim ñánh giá v mt tài chính DN ñưc xác ñnh theo công thc : n TSÑ = ∑ W i T i i =1 w i : Troïng soá T i : Ñieåm cuûa tyû soá taøi chính 4. Chm ñim các ch tiêu phi tài chính Các yu t phi tài chính ñưc ñánh giá bng phương pháp ñnh tính và phương pháp ñnh lưng, bao gm các nhóm ch tiêu sau: 42
 43. Ngành kinh t/ Loi hình doanh nghip Kh năng Trình ñ Lch s Các nhân t Các nhân t tr n ca qu n lý và quan h vi nh hư ng nh hư ng Doanh Môi trư ng các t ch c ñn ngành ti Doanh nghi p ni b tín d ng và nghi p Ngân hàng Tng ñim Phi tài chính Tng hp kt qu ñim phi tài chính Khi tính ñim các ch tiêu phi tài chính, mi ch tiêu có th gán cho nó mt trng s khác nhau tùy theo v trí quan trng ca nó trong ñm bo n vay và tr n ca khách hàng. Càng quan trng thì trng s càng ln. Tng s ñim ñánh giá v mt phi tài chính DN ñưc xác ñnh theo công thc : n TSÑ = ∑WiTi i=1 wi :Troïngsoá Ti :Ñieåmcuûa tyû soá phi taøi chính 5. Tng hp và chm ñim ðim ca phn tài chính chim t 2530% tng ñim xp hng (25% ñi vi báo cáo tài chính không ñưc kim toán hoc báo cáo tài chính ñưc kim toán nhưng không có ý kin chp nhn toàn phn và 30% ñi vi báo cáo tài chính có kim toán và có ý kin chp nhn toàn phn), Phn phi tài chính chim 70 75% tng ñim xp hng . 43
 44. Ý nghĩa ca xp loi DN Loi Ý nghĩa ca mi loi AAA DN hot ñng rt tt , ñt hiu qu cao, có trin vng tt ñp, ri ro thp, khách hàng cn thu hút, các khon n ñ tiêu chun. AA DN hot ñng có hiu qu , tài chính lành mnh, có tim năng phát trin, ri ro tương ñi thp, các khon n ñ tiêu chun. A DN hot ñng có hiu qu , tài chính tương ñi tt, có tim năng phát trin, ri ro trung bình. các khon n ñ tiêu chun. Ý nghĩa ca xp loi DN Loi Ý nghĩa ca mi loi BBB Doanh nghip hot ñng có hiu qu, doanh nghip có tim n v ri ro. Các khon n hin ñưc xp vào n cn chú ý BB Doanh nghip hot ñng có hiu qu, doanh nghip có tim n v ri ro. Các khon n hin ñưc xp vào n cn chú ý B DN hot ñng chưa hiu qu ,t ch tài chính thp và có nhng nguy cơ tim n. Các khon n hin ñưc xp vào n cn chú ý. Ý nghĩa ca xp loi DN Loi Ý nghĩa ca mi loi CCC DN hat ñng có hiu qu thp, tài chính yu kém, thiu kh năng t ch v tài chính, ri ro cao. Các khon n hin ñưc xp vào n dưi tiêu chun CC DN hat ñng có hiu qu thp, tài chính yu kém, thiu kh năng t ch v tài chính, ri ro cao. Các khon n hin ñưc xp vào n cn chú ý C DN hot ñng kinh doanh thua l kéo dài, tình hình tài chính yu kém, không có kh năng t ch v tài chính, có nguy cơ phá sn. Ri ro cao. Các khon n hin ñưc xp vào n nghi ng có kh năng mt vn D DN hot ñng kinh doanh thua l kéo dài, tình hình tài chính yu kém, không có kh năng t ch v tài chính, có nguy cơ phá sn. Ri ro rt cao. Các khon n hin ñưc xp vào n có kh năng mt vn 44
 45. Hưng dn xp hng DN theo h thng NHPTN – ðng bng Sông Cu Long Loi Ý nghĩa ca mi loi CCC DN hat ñng có hiu qu thp, tài chính yu kém, thiu kh năng t ch v tài chính, ri ro cao. Các khon n hin ñưc xp vào n dưi tiêu chun CC DN hat ñng có hiu qu thp, tài chính yu kém, thiu kh năng t ch v tài chính, ri ro cao. Các khon n hin ñưc xp vào n cn chú ý C DN hot ñng kinh doanh thua l kéo dài, tình hình tài chính yu kém, không có kh năng t ch v tài chính, có nguy cơ phá sn. Ri ro cao. Các khon n hin ñưc xp vào n nghi ng có kh năng mt vn D DN hot ñng kinh doanh thua l kéo dài, tình hình tài chính yu kém, không có kh năng t ch v tài chính, có nguy cơ phá sn. Ri ro rt cao. Các khon n hin ñưc xp vào n có kh năng mt vn Câu hi ôn tp 1. Vic ñánh giá và xp loi tín dng DN có ý nghĩa như th nào ñi vi công tác thm ñnh và quyt ñnh cho vay 2. Da vào nhng căn c nào ñ có th thc hin ñánh giá và xp hng tín dng cho DN 3. Bn hãy thu thp nhng thông tin cn thit, tin hành ñánh giá, sau ñó xp hng tín dng DN mà bn ñang tìm hiu 45