Toán tin - Logic

pdf 44 trang vanle 04/06/2021 780
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Toán tin - Logic", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftoan_tin_logic.pdf

Nội dung text: Toán tin - Logic

 1. 1. Mệnh đề 2. Dạng mệnh đề 3. Qui tắc suy diễn 4. Vị từ, lượng từ
 2. Là một khẳng định và có giá trị đúng hoặc sai Câu hỏi, câu cảm thán, mệnh lệnh không là mệnh đề. Ví dụ : . Mấy giờ rồi ? . Hôm nay là thứ 3
 3. - Paris là thành phố của Mỹ - n là số tự nhiên - con nhà ai mà xinh thế! - 3 là số nguyên tố. - Bạn có khỏe không? - x 2 1 luôn dương.
 4. Ký hiệu: người ta dùng các ký hiệu P, Q, R để chỉ mệnh đề. Chân trị của mệnh đề: Một mệnh đề chỉ có thể đúng hoặc sai, không thể đồng thời vừa đúng vừa sai. Khi mệnh đề P đúng ta nói P có chân trị đúng, ngược lại ta nói P có chân trị sai. Chân trị đúng và chân trị sai sẽ được ký hiệu lần lượt là 1(hay Đ,T) và 0(hay S,F) Ví dụ: - 2 không là số nguyên tố - 2 là số nguyên tố - Nếu 3>4 thì trời mưa - An đang xem phim hay An đang học bài - Hôm nay trời đẹp và 1 +1 =3
 5. Mệnh đề sơ cấp : Là mệnh đề không thể xây dựng từ các mệnh đề khác thông qua liên từ hoặc trạng từ “không” Mệnh đề phức hợp :là mệnh đề được xây dựng từ các mệnh đề khác nhờ liên kết bằng các liên từ (và, hay, khi và chỉ khi, ) hoặc trạng từ “không” - Ví dụ : 2 không là số nguyên tố 2 là số nguyên tố (sơ cấp) 3>4 thì trời mưa
 6. 1. Phủ định 2. Hội 3. Giao 4. Kéo theo (suy ra) 5. Tương đương
 7. Phép phủ định : phủ định của mệnh đề P được ký hiệu là P hay P (đọc là “không” P hay “phủ định của” P. Bảng chân trị : P P 1 0 0 1 Ví dụ : • 2 là số nguyên tố Phủ định: 2 không là số nguyên tố • - 1 >2 Phủ định : -1≤ 2
 8. Phép hội (nối liền , giao): của hai mệnh đề P, Q được kí hiệu bởi P  Q (đọc là “P và Q”), là mệnh đề được định bởi : P  Q đúng khi và chỉ khi P và Q đồng thời đúng. p q pq 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Ví dụ: - 3>4 và 5<6 (S) - 2 là số nguyên tố và là số chẵn (Đ) - An đang hát và uống nước (S)
 9. Phép tuyển (nối rời , hợp): của hai mệnh đề P, Q được kí hiệu bởi P  Q (đọc là “P hay Q”), là mệnh đề được định bởi : P  Q sai khi và chỉ khi P và Q đồng thời sai. P Q P  Q 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Ví dụ: - p >4 hay p >5 (S) - 2 là số nguyên tố hay là số chẵn (Đ)
 10. Phép kéo theo: Mệnh đề P kéo theo Q của hai mệnh đề P và Q, kí hiệu bởi P Q (đọc là “P kéo theo Q” hay “Nếu P thì Q” hay “P là điều kiện đủ của Q” hay “Q là điều kiện cần của P”) là mệnh đề được định bởi: P Q sai khi và chỉ khi P đúng mà Q sai. Bảng chân trị P Q P Q 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
 11. Ví dụ: - Nếu 1 = 2 thì 3+5 =6 (Đ) p >4 kéo theo 5>6 (Đ)
 12. Phép kéo theo hai chiều: Mệnh đề P kéo theo Q và ngược lại của hai mệnh đề P và Q, ký hiệu bởi P  Q (đọc là “P nếu và chỉ nếu Q” hay “P khi và chỉ khi Q” hay “P là điều kiện cần và đủ của Q”), là mệnh đề xác định bởi: P  Q đúng khi và chỉ khi P và Q có cùng chân trị Bảng chân trị : P Q PQ 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
 13. Ví dụ: - 2=4 khi và chỉ khi 2+1=0 T - 6 chia hết cho 3 khi và chi khi 6 chia hết cho 2 T - London là thành phố nước Anh nếu và chỉ nếu thành phố HCM là thủ đô của VN F - p >4 là điều kiện cần và đủ của 5 >6 T
 14. Định nghĩa: là một biểu thức được cấu tạo từ: - Các mệnh đề (các hằng mệnh đề) - Các biến mệnh đề p, q, r, , tức là các biến lấy giá trị là các mệnh đề nào đó - Các phép toán , , , ,  và dấu đóng mở ngoặc (). Ví dụ: E(p,q) = (p q) F(p,q,r) = (p q)  (q r)
 15. Bảng chân trị của dạng mệnh đề E(p,q,r): là bảng ghi tất cả các trường hợp chân trị có thể xảy ra đối với dạng mệnh đề E theo chân trị của các biến mệnh đề p, q, r. Nếu có n biến, bảng này sẽ có 2n dòng, chưa kể dòng tiêu đề. Ví dụ: E(p,q,r) =(p q) r . Ta có bảng chân trị sau
 16. p q r p  q (p q) r 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 17. Hai dạng mệnh đề E và F được gọi là tương đương logic nếu chúng có cùng bảng chân trị. Ký hiệu E F. Ví dụ (p  q) p   q Dạng mệnh đề được gọi là hằng đúng nếu nó luôn lấy giá trị 1 Dạng mệnh đề gọi là hằng sai (hay mâu thuẫn ) nếu nó luôn lấy giá trị 0. Định lý: Hai dạng mệnh đề E và F tương đương với nhau khi và chỉ khi EF là hằng đúng.
 18. Các qui tắc thay thế Qui tắc thay thế 1. Trong dạng mệnh đề E, nếu ta thay thế biểu thức con F bởi một dạng mệnh đề tương đương logic thì dạng mệnh đề thu được vẫn còn tương đương logic với E. Qui tắc thay thế 2 Giả sử dạng mệnh đề E(p,q,r ) là một hằng đúng. Nếu ta thay thế những nơi p xuất hiện trong E bởi một F(p’,q’,r’) thì dạng mệnh đề nhận được theo các biến q,r ,p’,q’,r’, vẫn còn là một hằng đúng.
 19. 1. Phủ định của phủ định   p p 2. Qui tắc De Morgan  (p  q)  p   q  (p  q)  p   q 3. Luật giao hoán p  q q  p p  q q  p 4. Luật kết hợp (p  q)  r p  (q  r) (p  q)  r p  (q  r)
 20. 5. Luật phân phối p  (q  r) (p  q)  (p  r) p  (q  r) (p  q)  (p  r) 6. Luật lũy đẳng p  p p p  p p 7. Luật trung hòa p  0 p p  1 p 8. Luật về phần tử bù p   p 0 p   p 1
 21. 9. Luật thống trị p  0 0 p  1 1 10. Luật hấp thu p  (p  q) p p  (p  q) p 11. Luật về phép kéo theo: p q p  q q  p
 22. Qui tắc khẳng định (Modus Ponens) Qui tắc này được thể hiện bằng hằng đúng: Hoặc dưới dạng sơ đồ : pq® p \q
 23. . Nếu A học tốt thì A thi điểm cao . Mà A học tốt Suy ra : A thi điểm cao
 24. Qui tắc tam đoạn luận : . Qui tắc này được thể hiện bằng hằng đúng: . Hoặc dưới dạng sơ đồ :
 25. Nếu trời mưa thì đường ướt Nếu đường ướt thì đường trơn . Suy ra nếu trời mưa thì đường trơn
 26. Phương pháp phủ định Qui tắc này được thể hiện bằng hằng đúng: Hoặc dưới dạng sơ đồ :
 27. Nếu A học tốt thì A thi đậu môn TT A không thi đậu Suy ra : A học không tốt
 28. Qui tắc tam đoạn luận rời rạc Qui tắc này được thể hiện bằng hằng đúng: pqÚ Hoặc dưới dạng sơ đồ : Øq \ p Ý nghĩa của qui tắc: nếu trong hai trường hợp có thể xảy ra, chúng ta biết có một trường hợp sai thì chắc chắn trường hợp còn lại sẽ đúng.
 29. Chủ nhật, An thường lên thư viện hoặc về quê Chủ nhật này, An không về quê Suy ra: An lên thư viện
 30. Qui tắc mâu thuẫn Ta có tương đương logic ëé( p1ÙÙÙ p 2 pnn) ®Û q ûù ëé( p 1 ÙÙÙÙØ® p 2 p q) 0 ûù Để chứng minh vế trái g là một hằng đúng ta chứng minh nếu thêm phủ định của q vào các tiền đề thì được một mâu thuẫn.
 31. Vị từ là một khẳng định p(x,y, ), trong đó x,y là các biến thuộc tập hợp A, B, Cho trước sao cho: - Bản thân p(x,y, ) không phải là mệnh đề - Nếu thay x,y, Thành giá trị cụ thể thì p(x,y, ) là mệnh đề. Ví dụ : - p(n) = “n +1 là số nguyên tố” 2 - q(x,y) = “x + y = 1” 2 2 - r(x,y,z) = “x + y >z”
 32. Cho trước các vị từ p(x), q(x) theo một biến x A. Khi ấy - Phủ định của vị từ p(x) kí hiệu là p(x) là vị từ mà khi thay x bởi 1 phần tử cố định của A thì ta được mệnh đề (p(a)) - Phép hội (tương ứng tuyển, kéo theo ) của p(x) và q(x) được ký hiệu bởi p(x)q(x) (tương ứng là p(x)q(x), p(x) q(x)) là vị từ theo biến x mà khi thay x bởi phần tử cố định a của A ta được mệnh đề p(a)q(a) (tương ứng là p(a) q(a), p(a) q(a))
 33. Khi xét một mệnh đề p(x) với x A. Ta có các trường hợp sau : - TH1. Khi thay x bởi 1 phần tử a tùy ý A, ta có p(a) đúng. - TH2. Với một số giá trị a A, ta có p(a) đúng. - TH3. Khi thay x bởi 1 phần tử a tùy ý A, ta có p(a) sai. Ví dụ. Cho vị từ p(x) với x R - p(x) = “x2 +1 >0” - p(x) = “x2 -2x+1=0” - p(x) = “x2 -2x+3=0”
 34. Định nghĩa : Cho p(x) là một vị từ theo một biến xác định trên A. Ta định nghĩa các mệnh đề lượng từ hóa của p(x) như sau: - Mệnh đề “Với mọi x thuộc A, p(x) ”, kí hiệu bởi “x A, p(x)”, là mệnh đề đúng khi và chỉ khi p(a) luôn đúng với mọi giá trị a A. - Mệnh đề “Tồn tại (ít nhất )hay có (ít nhất) một x thuộc A, p(x))” kí hiệu bởi : “x A, p(x)” , là mệnh đề đúng khi và chỉ khi có ít nhất một giá trị x = a0 nào đó sao cho mệnh đề p(a0) đúng. : được gọi là lượng từ phổ dụng  : được gọi là lượng từ tồn tại
 35. Ví dụ. Các mệnh đề sau đúng hay sai - “x R, x2 + 3x + 1 0” (S) - “x R, x2 + 3x + 1 0” (Đ) - “x R, x2 + 1 2x” (Đ) - “x R, x2 + 1 < 0” (S)
 36. Cho p(x, y) là một vị từ theo hai biến x, y xác định trên A B. Ta định nghĩa các mệnh đề lượng từ hóa của p(x, y) như sau: “x A,y B, p(x, y)” = “x A, (y B, p(x, y))” “x A, y B, p(x, y)” = “x A, (y B, p(x, y))” “x A, y B, p(x, y)” = “x A, (y B, p(x, y))” “x A, y B, p(x, y)” = “x A, (y B, p(x, y))”
 37. Ví dụ. - Mệnh đề “x R, y R, x + 2y < 1” đúng hay sai? Mệnh đề sai vì tồn tại x0 = 0, y0 = 1 R mà x0 + 2y0 1. - Mệnh đề “x R, y R, x + 2y < 1” đúng hay sai? Mệnh đề đúng vì với mỗi x = a R, tồn tại ya R như ya = –a/2, sao cho a + 2ya < 1.
 38. Mệnh đề “x R, y R, x + 2y < 1” đúng hay sai? Mệnh đề đúng vì với mỗi x = a R, tồn tại ya R như ya = –a/2, sao cho a + 2ya < 1. Mệnh đề “x R, y R, x + 2y < 1” đúng hay sai? Mệnh đề đúng vì tồn tại x0 = 0, y0 = 0 R chẳng hạn thỏa x0 + 2y0 < 1.
 39. Định lý. Cho p(x, y) là một vị từ theo hai biến x, y xác định trên A B. Khi đó: 1) “x A, y B, p(x, y)” “y B, x A, p(x, y)” 2) “x A, y B, p(x, y)” “y B, x A, p(x, y)” 3) “x A, y B, p(x, y)” “y B, x A, p(x, y)”
 40. Phủ định của mệnh đề lượng từ hóa vị từ p(x,y, ) có được bằng các thay  thành , thay  thành  và vị từ p(x,y, ) thành  p(x,y, ) Với vị từ theo 1 biến ta có : x A,, p( x  x A p( x x A,, p( x  x A p( x
 41. xAyBpxy ,,,,,,  (  xAyBpxy  ( xAyBpxy ,,,,,,  (  xAyBpxy  ( xAyBpxy ,,,,,,  (  xAyBpxy  ( xAyBpxy ,,,,,,  (  xAyBpxy  (
 42. “x A, 2x + 1 0” “ > 0,  > 0, x R,  x – a 0” “ > 0,  > 0, x R,  x – a <   (f(x) – f(a) )”.
 43. Nếu một mệnh đề đúng có dạng lượng từ hóa trong đó một biến x A bị buộc bởi lượng từ phổ dụng , khi ấy nếu thay thế x bởi a A ta sẽ được một mệnh đề đúng Ví dụ: “Mọi người đều chết”  x A,() p x “Socrate là người” aA Vậy “Socrate cũng chết”  pa()