Tin học đại cương - Chương 1: Đại cương về tin học

pdf 24 trang vanle 3480
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tin học đại cương - Chương 1: Đại cương về tin học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftin_hoc_dai_cuong_chuong_1_dai_cuong_ve_tin_hoc.pdf

Nội dung text: Tin học đại cương - Chương 1: Đại cương về tin học

 1. ChChɉɇɉɇngng 11 ĈĈɞɞii CCɉɇɉɇngng VVɾɾ Tin H͍͍cc Trɤn Phɉ͛c Tuɢn tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com 1͙i dung bài h͍c 1. Máy tính là gì ? 2. Thông tin là gì? 3. 6ͱ Fɤn thiɼt phɠi biɼt sͭ Gͥng MVT 4. Tin h͍c là gì? Các lśnh vͱc chính cͧa tin h͍c 5. Phɤn cͩng, phɤn mɾm là gì? 6. Quy trình xͭ lý thông tin trong máy tính 7. Các thành phɤn trong máy tính 8. /ʈch sͭ phát triʀn cͧa máy tính ÿLʄn tͭ 9. +ʄ ÿɼm 10. Biʀu diʂn thông tin trong máy tính 11. Ĉɇn vʈ ÿo thông tin trong máy tính Page 2 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 2. 1. Máy tính là gì? Soɞn thɠo văn bɠn Thiɼt kɼ ÿ͓ K͍a Nghe nhɞc Máy tính là gì? /ɉu trͯ Yăn bɠn, sách Xem phim Soɞn giáo án, Oɉu trͯ giáo án Quɠn lý tài chính, kɼ toán Chɇi game Quɠn lý nhân viên Quɠn lý h͍c sinh Page 3 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 1. Máy tính là gì? • Máy tính là công cͥ dùng ÿʀ Oɉu trͯ và xͭ lý thông tin. Nhɉ vɪy Thông tin là gì? Page 4 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 3. 2. Thông tin là gì? Tiɼp nhɪn thông tin Page 5 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 2. Thông tin là gì? • Thông tin là m͙t khái niʄm trͫu tɉͣng, chʆ nhͯng gì ÿem lɞi hiʀu biɼt cho con ngɉ͝i. • Khái niʄm trͫu tɉͣng có nghśa là chúng ta chʆ có thʀ Fɠm nhɪn ÿɉͣc mà không thʀ mô tɠ ÿɉͣc. Page 6 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 4. 3. Sͱ Fɤn thiɼt phɠi biɼt sͭ Gͥng MVT Thͭ so sánh khɠ Qăng làm viʄc giͯa MT và con ngɉ͝i trong m͙t s͑ Ośnh vͱc 9ăn bɠn giɢy, chʆnh sͭa khó khăn, Oɉu trͯ, trao ÿ͕i không thuɪn lͣi Chɪm chɞp ÿ͑i v͛i Soɞn thɠo văn bɠn nhͯng phép toán phͩc tɞp. 7͑n nhiɾu th͝i gian khi dͯ liʄu quá nhiɾu Tính toán 9ăn bɠn dɞng s͑, dʂ dàng chʆnh Tìm kiɼm thông tin Vͭa, Oɉu trͯ FŸng nhɉ trao ÿ͕i 7͑c ÿ͙ tính toán cͱc kƒ nhanh. Tìm kiɼm hiʄu quɠ Qɼu dͯ liʄu ÿɉͣc t͕ chͩc t͑t Page 7 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 3. Sͱ Fɤn thiɼt phɠi sͭ Gͥng biɼt MVT Khi sͭ Gͥng máy vi tính ta ÿɉͣc gì? • 7ăng hiʄu quɠ công viʄc cͧa con ngɉ͝i • 7ăng khɠ Qăng trao ÿ͕i thông tin • Phát triʀn kinh tɼ • /ɉu trͯ thông tin g͍n gàn, ít t͑n không gian • Tìm kiɼm thông tin dʂ dàng • Giɠi phóng con ngɉ͝i ra kh͏i môi trɉ͝ng làm viʄc ÿ͙c hɞi, nɴng nh͍c. • Nâng cao ÿ͝i s͑ng tinh thɤn • 7ɞo ÿLɾu kiʄn cho m͍i ngɉ͝i có ÿiɾu kiʄn tham gia h͍c tɪp su͑t ÿ͝i (thông qua internet) • Page 8 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 5. 4. Tin h͍c Khái niʄm • Tin h͍c là m͙t nghành khoa h͍c chuyên nghiên cͩu viʄc thu thɪp và xͭ lý thông tin Gͱa trên công cͥ là máy tính ÿLʄn tͭ. (MTĈT ÿɉͣc hiʀu nhɉ là m͙t công cͥ) Page 9 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 4. Tin h͍c /śnh vͱc chính cͧa Tin h͍c • Phɤn cͩng: Bao g͓m các k͹ thuɪt ÿʀ Vɠn xuɢt ra các thiɼt bʈ Fͧa MTĈT. • Phɤn mɾm: là hʄ th͑ng các chɉɇng trình giɠi quyɼt các bài toán ͩng dͥng. – Phɤn mɾm hʄ th͑ng: là hʄ th͑ng các chɉɇng trình ÿɠm Eɠo cho máy hoɞt ÿ͙ng t͑t – Phɤn mɾm ͩng dͥng: bao g͓m các chɉɇng trình giɠi quyɼt các bài toán ͩng dͥng (tͫ O͛n ÿɼn nh͏). Page 10 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 6. 5. Phɤn cͩng, phɤn mɾm là gì? • Phɤn cͩng (Hardware) • Phɤn mɾm (Software) 5. 10. 2. 9. 1. 6. 7. 8. 3. 4. Page 11 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 5. Phɤn cͩng, phɤn mɾm là gì? Phɤn mɾm: Nhͯng chɉɇng trình lɪp trình sɲn làm nhiʄm vͥ ÿLɾu khiʀn hoɞt ÿ͙ng cͧa máy tính hay phͥc vͥ P͙t công viʄc nào ÿó, ngɉ͝i ta chia phɤn mɾm làm hai nhóm chính: • Phɤn mɾm hʄ th͑ng (System Software) – +ʄ ÿiɾu hành (Operating System – OS) – Tiʄn ích hʄ th͑ng (System Utilities) • Phɤn mɾm ͩng dͥng (Application Software) – Phɤn Pɾm văn phòng – Phɤn mɾm ÿ͓ K͍a, multimedia – Các phɤn mɾm khác Page 12 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 7. 6. Quy trình xͭ lý thông tin trong máy tính Nguyên lý Von Neumann • John Von Neumann (1903 - 1957) là nhà toán K͍c M͹. • 1ăm 1946 ông ÿã ÿɾ ra m͙t nguyên lý máy tính hoɞt ÿ͙ng theo m͙t chɉɇng trình ÿɉͣc Oɉu trͯ và truy nhɪp theo ÿʈa chʆ. Nguyên lý này ÿɉͣc trình bày ͟ P͙t bài báo n͕i tiɼng nhan ÿɾ: Thɠo luɪn sɇ b͙ Yɾ thiɼt kɼ logic cͧa máy tính ÿLʄn tͭ Page 13 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 6. Quy trình xͭ lý thông tin trong máy tính 1͙i dung nguyên lý Von Neumann • Máy tính hoɞt ÿ͙ng theo chɉɇng trình ÿã ÿɉͣc lɉu trͯ – Máy thi hành theo m͙t chɉɇng trình ÿɉͣc thiɼt kɼ và coi ÿó nhɉ m͙t Wɪp dͯ liʄu – 'ͯ liʄu (chɉɇng trình) ÿɉͣc cài vào trong máy và ÿɉͣc truyɾn bɮng xung ÿLʄn Î Cɠi thiʄn t͑c ÿ͙ rɢt l͛n so v͛i trɉ͛c ÿó • B͙ nh͛ ÿɉͣc ÿʈa chʆ hóa – 0͗i dͯ liʄu ÿɾu có m͙t ÿʈa chʆ Fͧa vùng nh͛ chͩa s͑ liʄu ÿó – Ĉʀ truy nhɪp dͯ liʄu ta chʆ Fɤn xác ÿʈnh ÿʈa chʆ Fͧa nó trên b͙ nh͛. • B͙ ÿɼm cͧa chɉɇng trình – Máy ÿɉͣc gɬn m͙t thanh ghi ÿʀ chʆ ra vʈ trí cͧa lʄnh tiɼp theo cɤn ÿɉͣc thͱc hiʄn và n͙i dung cͧa nó tͱ ÿ͙ng ÿɉͣc tăng lên m͗i lɤn lʄnh ÿɉͣc truy cɪp – Mu͑n ÿ͕i thͩ Wͱ Oʄnh ta chʆ Fɤn thay ÿ͕i n͙i dung thanh ghi bɮng m͙t ÿʈa chʆ Fͧa lʄnh cɤn ÿɉͣc thͱc hiʄn tiɼp. Page 14 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 8. 6. Quy trình xͭ lý thông tin trong máy tính /ɈU TRͮ (lâu dài) ;ͬ LÝ NHɩN /ɈU TRͮ XUɡT (tɞm th͝i) Page 15 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 6. Quy trình xͭ lý thông tin trong máy tính Pri nt Scroll Num Ca ps Scroll Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F 10 F 11 F 12 Pause Scre en Lock Lock Lock Lock ~ @ ! # $ % ^ & * ( ) + Backspace Insert Home Page Num / * ` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = Up Lock Tab Q W E R T Y U I O P { } | Dele te End Page 789 [ ] \ D o wn Home PgUp + Ca ps : A S D F G H J K L " Enter 456 Lock ; ' Shift Z X C V B N M ? Shift 123 , . / End PgDn Ent er . Ctrl Alt Alt Ctrl 0 Ins Del /ɉu trͯ Nhɪp dͯ liʄu ;ͭ lý Xuɢt thông tin Chu kƒ ;ͭ lý Thông tin (Information Processing Cycle). Page 16 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 9. 7. Các thành phɤn bên trong máy tính • CPU – çɇn vʈ [ͭ lý trung tâm (Central Processing Unit) • ROM – %͙ nh͛ chʆ ÿ͍c (Read Only Memory) • RAM – %͙ nh͛ truy cɪp ngɨu nhiên (Random Access Memory) • Mainboard – Bo mɞch chính Page 17 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 7. Các thành phɤn trong máy tính • CPU – çɇn vʈ [ͭ lý trung tâm (Central Processing Unit) 933 Mhz, 1Ghz, 2Ghz (T͑cÿ͙[ͭ lý) Page 18 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 10. 7. Các thành phɤn trong máy tính • ROM – %͙ nh͛ chʆ ÿ͍c (Read Only Memory) Page 19 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 7. Các thành phɤn trong máy tính • RAM – %͙ nh͛ truy cɪp ngɨu nhiên (Random Access Memory) 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1GB (Dung Oɉͣng b͙ nh͛) Page 20 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 11. 7. Các thành phɤn trong máy tính • Mainboard – Bo mɞch chính Page 21 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 7. Các thành phɤn trong máy tính MAINBOARD Page 22 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 12. 7. Các thành phɤn trong máy tính HARD DISK Page 23 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 7. Các thành phɤn trong máy tính .ɻT H͢P LɝI Page 24 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 13. 7. Các thành phɤn trong máy tính .ɻT H͢P LɝI Page 25 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 8. Lʈch sͭ phát triʀn cͧa máy tính ÿLʄn tͭ. • Thɼ Kʄ thͩ I – Th͝i gian: Thɼ Kʄ này kéo dài tͫ khoɠng giͯa năm 1940 ÿɼn Qăm 1955 – Ĉɴc trɉng: máy tính thɼ Kʄ thͩ nhɢt là sͱ Vͭ Gͥng ÿèn ÿLʄn Wͭ làm phɤn cɇ bɠn , cùng v͛i viʄc sͭ Gͥng b͙ nh͛ làm bɮng dây trʂ và b͙ nh͛ Wśnh ÿLʄn. Phɤn l͛n các máy tính ͟ thɼ Kʄ này ÿɾu hiʄn thͱc khái niʄm chɉɇng trình lɉu trͯ, vào/ra dͯ liʄu bɮng băng giɢy ÿͥc l͗ , phiɼu ÿͥc l͗, Eăng tͫ. Các máy tính thɼ Kʄ này giɠi quyɼt ÿɉͣc nhiɾu bài toán khoa h͍c kś thuɪt và các bài toán phͩc tɞp vɾ Gͱ báo th͝i tiɼt và Qăng Oɉͣng hɞt nhân Page 26 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 14. 8. Lʈch sͭ phát triʀn cͧa máy tính ÿLʄn tͭ. • Thɼ Kʄ thͩ I 1946 EDVAC 1948 EDSAC Manchester Mark-I Page 27 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 8. Lʈch sͭ phát triʀn cͧa máy tính ÿLʄn tͭ. • Thɼ Kʄ thͩ II – Th͝i gian: Thɼ Kʄ này kéo dài tͫ khoɠng năm 1955 ÿɼn năm 1960 – Ĉɴc trɉng: máy tính thɼ Kʄ thͩ hai là sͱ Vͭ Gͥng Transistor cùng v͛i ÿèn ÿLʄn tͭ . B͙ nh͛ trong làm Eɮng xuyɼn tͫ. Cùng làm viʄc v͛i băng tͫ xuɢt hiʄn thêm tr͑ng tͫ và ÿśa tͫ. Nhͯng ý ÿʈnh vɾ Oɪp trình Eɮng ngôn ngͯ Fɢp cao ÿã dɨn ÿɼn sͱ ra ÿ͝i cͧa các ngôn ngͯ BO, Comercial Translator, Fact, Fortran, Mathmatic Page 28 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 15. 8. Lʈch sͭ phát triʀn cͧa máy tính ÿLʄn tͭ. • Thɼ Kʄ thͩ II "Setun" computer 1958 Page 29 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 8. Lʈch sͭ phát triʀn cͧa máy tính ÿLʄn tͭ. • Thɼ Kʄ thͩ III – Th͝i gian: Thɼ Kʄ này kéo dài tͫ khoɠng năm 1960 ÿɼn năm 1970. Do quá trình chɼ Wɞo các máy tính s͑ phát triʀn không ngͫng, nên khó xác ÿʈnh ÿɉͣc thɼ Kʄ này bɬt ÿɤu và kɼt thúc khi nào – Ĉɴc trɉng: Nhɉng có lɺ tiêu chuɦn quan tr͍ng nhɢt ÿʀ phân biʄt máy tính thͩ hai và máy tính thɼ Kʄ thͩ ba là các tiêu chuɦn dͱa trên khái niʄm kiɼn trúc máy tính. Kiɼn trúc máy tính là hʄ th͑ng tính toán ͟ Fɢp W͕ng thʀ, bao g͓m hʄ th͑ng lʄnh , t͕ chͩc b͙ nh͛, hoɞt ÿ͙ng vào/ra,phɉɇng tiʄn lɪp trình cho ngɉ͝i sͭ Gͥng Nhͯng thành tͱu trong lśnh vͱc ÿLʄn tͭ, ÿã cho phép các nhà thiɼt kɼ máy tính xây dͱng P͙t kiɼn trúc máy tính th͏a mãn yêu cɤu cͧa bài toán cɤn giɠi quyɼt, FŸng nhɉ cͧa ngɉ͝i lɪp trình. Hʄ Ĉiɾu Hành tr͟ thành m͙t b͙ phɪn cͧa máy tính, ÿiɾu khiʀn m͍i hoɞt ÿ͙ng cͧa máy tính, khɠ Qăng ÿa lɪp trình ÿã ló dɞng. Nhiɾu vɢn ÿɾ Yɾ quɠn lý b͙ nh͛, quɠn lý các thiɼt xuɢt/ nhɪp và các tài nguyên khác ÿã ÿɉͣc ÿãm nhɪn b͟i Hʄ Ĉiɾu Hành hoɴc trͱc tiɼp bɮng phɤn cͩng cͧa máy tính Page 30 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 16. 8. Lʈch sͭ phát triʀn cͧa máy tính ÿLʄn tͭ. • Thɼ Kʄ thͩ IV – Th͝i gian: Wͩc g͓m các máy tính chúng ta ÿang dùng. Ĉɉͣc thiɼt kɼ nhɮm sͭ Gͥng hiʄu quɠ các ngôn ngͯ Oɪp trình cɢp cao và giɠm nhɶ quá trình lɪp trình cho ngɉ͝i sͭ Gͥng. Ĉɴc trɉng cho máy tính thɼ Kʄ thͩ Wɉ là viʄc sͭ Gͥng các mɞch tích hͣp làm pnɤn tͭ Fɇ Eɠn, và sͱ xuɢt hiʄn b͙ nh͛ làm bɮng MOS (Metal Oxide Semiconductor) có t͑c ÿ͙ truy xuɢt nhanh và dung lɉͣng b͙ nh͛ Wăng lên, ÿɉͣc tính bɮng Mega Bytes Page 31 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 9. Hʄ ÿɼm Khái niʄm hʄ ÿɼm: • Các chͯ V͑ Fɇ bɠn cͧa m͙t hʄ ÿɼm là các chͯ V͑ W͑i thiʀu ÿʀ biʀu diʂn m͍i s͑ trong hʄ ÿɼm ɢy. • Ví dͥ: – +ʄ thɪp phân có các chͯ V͑ Fɇ bɠn là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. – +ʄ nhʈ phân có các chͯ V͑ Fɇ bɠn là 0, 1. Page 32 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 17. 9. Hʄ ÿɼm Khái niʄm hʄ ÿɼm: • +ʄ Fɇ s͑ 10: 00,01,02,03, , 09,10,11, • +ʄ Fɇ s͑ 2: 00,01,10,11, • Trong phép ÿɼm cͧa hai hʄ Fɇ s͑ trên ta nhɪn ra có m͙t sͱ Wɉɇng ͩng. Quy luɪt cͧa sͱ Wɉɇng ͩng trên là gì? Page 33 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 9. Hʄ ÿɼm Biʀu diʂn s͑ trong hʄ ÿɼm: • çɴc biʄt hʄ thɪp lͥc phân có các chͯ V͑ Fɇ bɠn ÿɉͣc ký hiʄu là 0, , 9, A, B, C, D, E, F. Nɼu m͙t s͑ có giá trʈ O͛n hɇn các s͑ Fɇ bɠn thì nó sɺ ÿɉͣc biʀu diʂn bɮng cách t͕ Kͣp các chͯ V͑ Fɇ bɠn theo công thͩc sau: n n-1 X = an an-1 a1 a0 = anb + an-1b + + a1b + a0 (*) 9͛i b là Fɇ s͑ Kʄ ÿɼm, a0, a1, a2, , an là các chͯ V͑ Fɇ bɠn X là s͑ ͟ Kʄ ÿɼm cɇ s͑ b. Ví dͥ: 4 3 2 X=73241=73241(10)=7*10 +3*10 +2*10 +4*10+1 4 3 2 X=10110(2)=1*2 +0*2 +1*2 +1*2+0=22(10) Page 34 +/(2) T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC +/(10) 12/12/2009
 18. 9. Hʄ ÿɼm Quy tɬc chuyʀn ÿ͕i s͑ giͯa các hʄ ÿɼm: • Quy tɬc I: chuyʀn tͫ 10 Æ b (b bɢt kƒ) • Quy tɬc II: chuyʀn b Æ 10 (b bɢt kƒ) • Quy tɬc III: chuyʀn 2 Æ 16 • Quy tɬc IV: chuyʀn 16 Æ 2 Page 35 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 9. Hʄ ÿɼm Chuyʀn ÿ͕i giͯa các hʄ ÿɼm: • 7ͫ công thͩc t͕ng quát trên ta có Quy tɬc I ÿ͕i m͙t s͑ ͟ Kʄ Fɇ s͑ 10 Æ P͙t s͑ ͟ Kʄ Fɇ s͑ b nhɉ dɉ͛i ÿây. • Quy tɬc I: /ɢy s͑ thɪp phân chia cho cɇ s͑ b cho ÿɼn khi phɤn thɉɇng cͧa phép chia bɮng 0, s͑ ÿ͕i ÿɉͣc chính là các phɤn dɉ cͧa phép chia theo thͩ Wͱ ngɉͣc lɞi. • Ví dͥ: 6(10)=110(2) ͟ ÿây b=2) Page 36 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 19. 9. Hʄ ÿɼm Chuyʀn ÿ͕i giͯa các hʄ ÿɼm: Thұp phân Nhӏ phân Thұp lөc phân • Quy tɬc II: Chuyʀn ÿ͕i tͫ Kʄ Fɇ 0 0 0 1 1 1 V͑ b sang hʄ Fɇ s͑ 10 sͭ Gͥng 2 10 2 công thͩc (*) 3 11 3 4 100 4 • Ví dͥ: X = 1102 thì 5 101 5 2 1 X= 1*2 + 1*2 + 0 = 6(10). 6 110 6 ͟ ÿây b=2) 7 111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 1010 A 11 1011 B 12 1100 C 13 1101 D 14 1110 E 15 1111 F Page 37 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 9. Hʄ ÿɼm Chuyʀn ÿ͕i giͯa các hʄ ÿɼm: Thұp phân Nhӏ phân Thұp lөc phân • Quy tɬc III: çʀ chuyʀn s͑ Wͫ Kʄ 0 0 0 1 1 1 nhʈ phân(2) vɾ Kʄ thɪp lͥc 2 10 2 phân(16) ta thͱc hiʄn nhɉ sau: 3 11 3 4 100 4 Nhóm lɤn lɉͣt 4 bit tͫ phɠi sang 5 101 5 trái, sau ÿó thay thɼ các nhóm 4 6 110 6 bit bɮng giá trʈ Wɉɇng ͩng v͛i hʄ 7 111 7 8 1000 8 thɪp lͥc phân (tra theo bɠng 9 1001 9 chuyʀn ÿ͕i trên) 10 1010 A • Ví dͥ: 11 1011 B 12 1100 C X = 11’1011(2) = 3B(16) 13 1101 D 14 1110 E 15 1111 F Page 38 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 20. 9. Hʄ ÿɼm Chuyʀn ÿ͕i giͯa các hʄ ÿɼm: Thұp phân Nhӏ phân Thұp lөc phân • Quy tɬc IV: çʀ chuyʀn s͑ Wͫ Kʄ 0 0 0 1 1 1 thɪp lͥc phân(16) sang hʄ nhʈ 2 10 2 phân(2) ta thͱc hiʄn nhɉ sau: 3 11 3 4 100 4 ͩng v͛i m͗i chͯ V͑ Vɺ ÿɉͣc biʀu 5 101 5 diʂn dɉ͛i dɞng 4 bit 6 110 6 • Ví dͥ: 7 111 7 8 1000 8 X = B3(16) 9 1001 9 10 1010 A = 1011’ 0011(2) 11 1011 B 12 1100 C 13 1101 D 14 1110 E 15 1111 F Page 39 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 10.Biʀu diʂn thông tin trong máy tính +ʄ Fɇ s͑ ÿɉͣc sͭ Gͥng trong máy tính • Máy tính ÿLʄn tͭ ÿɉͣc cɢu tɞo tͫ các thiɼt bʈ ÿiʄn tͭ. Các thiɼt bʈ này chʆ có thʀ thʀ hiʄn ÿɉͣc hai trɞng thái ÿó là có (có ÿiʄn - 1) hoɴc không (không có ÿiʄn – 0). • Máy tính sͭ Gͥng hʄ Fɇ s͑ 2(g͓m hai chͯ V͑ 0, 1) ÿʀ biʀu diʂn thông tin. Page 40 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 21. 10.Biʀu diʂn thông tin trong máy tính Biʀu diʂn các ký tͱ • Viʄn Chuɦn Hóa Hoa Kƒ (American National Standards Institute) ÿã ÿɉa ra b͙ mã chuɦn trong giao tiɼp thông tin trên máy tính g͍i là b͙ mã ASCII (American Standard Code for Information Interchage). B͙ mã này dùng 7 bit ÿʀ biʀu diʂn các ký tͱ, tuy vɪy m͗i ký tͱ trong bɠng mã ASCII vɨn chiɼm hɼt P͙t byte khi thͱc hiʄn trong b͙ nh͛ máy tính, bit dɉ ra sɺ Eʈ E͏ qua hoɴc ÿɉͣc dùng cho biʀu diʂn m͙t cho ký tͱ ÿɴc biʄt. • Ví dͥ: dãy bit sau là biʀu diʂn cͧa chu͗i ký tͱ "Hi Sue " Page 41 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 NG MÃ ASCII %ɟ Page 42 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 22. Page 43 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 10.Biʀu diʂn thông tin trong máy tính Biʀu giá trʈ các con s͑ • Ví dͥ: 6(10)=110(2) ͟ ÿây b=2) n n-1 an an-1 a1 a0=anb +an-1b + +a1b+a0 (*) Page 44 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 23. 10.Biʀu diʂn thông tin trong máy tính Biʀu diʂn thông tin dɞng hình ɠnh x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Page 45 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009 11.Ĉɇn vʈ ÿo thông tin • bit 1 0 • Byte (1 byte = 8 bit) 1 0 1 0 0 1 0 1 • KB (1KB=210=1024 Byte) • MB (1MB=210=1024 KB) • GB (1GB=210=1024 MB) • TB (1TB=210=1024 GB) Page 46 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009
 24. Page 47 T.P.Tuҩn-NHҰP MÔN TIN HӐC 12/12/2009