Tài chính doanh nghiệp - Tài chính trung gian

pdf 8 trang vanle 1750
Bạn đang xem tài liệu "Tài chính doanh nghiệp - Tài chính trung gian", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdftai_chinh_doanh_nghiep_tai_chinh_trung_gian.pdf

Nội dung text: Tài chính doanh nghiệp - Tài chính trung gian

  1. 11/15/2014 I. Vai trò ca các trung gian tài chính II. Các lo i hình trung gian tài chính 1. Các t ch c nh n ti n gi 2. Các t ch c ti t ki m theo hp ng 3. Các trung gian tài chính khác 15/11/2014 2 1. Khái ni m trung gian tài chính 1. Khái ni m trung gian tài chính 2. Vai trò c a các trung gian tài chính 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 5 3 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 5 4 1
  2. 11/15/2014 • Trung gian tài chính là các t ch c có ho t ng kinh doanh a. Chu chuy n các ngu n vn ch yu là huy ng ngu n ti n ca nh ng ng ư i ti t ki m b. Gi m thi u chi phí giao dch cu i cùng và sau ó cung cp cho nh ng ng ư i cn vn cu i c. Gi m thi u các ri ro phát sinh do thông tin bt cân xng cùng. d. Góp ph n nâng cao hi u qu kinh t và tiêu chu n cu c sng xã hi 15/11/2014 5 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 6 a. Kênh huy ng v n u t ư trong n ư c: Chi phí giao dch là gì? b. Kênh huy ng v n t n ư c ngoài: 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 7 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 8 2
  3. 11/15/2014 Chi phí giao dch là gì? 2. Thông tin bất cân xứng (Asymmetric Information) Trung gian tài chính giúp gi m thi u chi phí giao dch nh : - Là s không công bng v thông tin mà mi bên có ư c + Tính kinh t nh quy mô (Economies of Scale) + Tính chuyên môn (Expertise) Lựa ch ọn Rủi ro Giao d ịch đố i ngh ịch đạ o đứ c 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 9 •La ch n i ngh ch (adverse selection) •Ri ro o c (moral hazard) - Là ri ro do các thông tin bt cân xng to ra tr ư c khi - Là vn do thông tin bt cân xng gây ra sau khi giao di nra cácgiaodch, trong ó nh ng ng ư i i vay không dch ã di n ra có kh nng tr ư c n nh t li là nh ng ng ư i tích cc nh t vay và do ó có nhi u kh nng ư c la ch n nh t 15/11/2014 11 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 12 3
  4. 11/15/2014 -Lợi ích v ới ng ườ i ti ết ki ệm: 1. Các t ch c nh n ti n gi (Depository Institutions) + Kh c ph c ưc tình tr ng thi u kinh nghi m, thi u thông tin, 2. Các t ch c ti t ki m theo hp ng (Contractual Savings kh n ng h n ch khi ti p c n th tr ưng, thi u nh ng công c tài Institutions) chính có quy mô nh , chi phí giao dch cao, 3. Các nh ch trung gian u tư + a d ng hóa s n ph m tài chính => phân tán r i ro -Lợi ích đố i v ới ng ườ i vay v ốn: + Gi m chi phí giao d ch + G n k t ch t ch nhu c u c a ng ưi TK và ng ưi vay + a d ng hóa s n ph m tài chính 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 13 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 14 a. Ngân hàng th ươ ng mi Huy ng vn: nh n ti n gi – ti n gi thanh toán, ti n gi ti t b. Các t ch c ti t ki m ki m c. Qu tín dng S dng vn: cho vay, u tư, cung ng dch v thanh toán -Các nghi p v ngo i bng ngân hàng (VD, thanh toán qu c t) 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 15 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 16 4
  5. 11/15/2014 Huy ng vn ch yu bng cách nh n ti n gi, ph n ln là ti n a. Qu tín d ng: gi ti t ki m. S dng vn ch yu thông qua cho vay th ch p Là t ch c tín d ng h p tác, th c hi n m c tiêu là tương tr gi a (mortgage) các thành viên. Các lo i hình t ch c ti t ki m: Ho t ng theo c ơ ch : +Qu ti t ki m và cho vay (Savings and Loan Associations) - Nh n ti n g i không k h n, có k h n c a thành viên và ngoài +Ngân hàng ti t ki m (Savings Bank) thành viên, vay v n t các nh ch tài chính khác - Cho vay i v i các thành viên và không ph i thành viên trên a bàn 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 17 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 18 a. Công ty bo hi m Là t ch c tài chính có ho t ng ch y u là nh m m bo v b. Qu hưu trí mt tài chính cho nh ng ng ưi có h p ng BH v nh ng r i ro thu c trách nhi m c a BH trên c ơ s ng ưi tham gia ph i tr 1 kho n ti n g i là phí BH 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 19 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 20 5
  6. 11/15/2014 2. Doanh nghi p b o hi m ch ư c s d ng v n nhàn r i c a mình - Huy ng vn t s ti n óng góp ca nh ng ng ư i tham gia u t ư Vi t Nam trong các l nh v c sau ây: qu A) Mua trái phi u Chính ph ; -S dng vn thu ư c u tư và hoàn tr mt ph n lãi cho các thành viên tham gia góp qu B) Mua c phi u, trái phi u doanh nghi p; Vi ệt Nam: Th ủ tướ ng cho phép l ập Qu ỹ h ưu trí t ự nguy ện: Mở ra h ướ ng phát tri ển m ới cho TTCK (2014) C) Kinh doanh b t ng s n; D) Góp v n vào các doanh nghi p khác; ) Cho vay theo quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng; E) G i ti n t i các t ch c tín d ng. 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 21 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 22 2. C ơ c u danh m c u t ư c a ngu n v n nhàn r i t d phòng a. Qu u tư tươ ng h (Mutual Fund) nghi p v c a qu h ưu trí t nguy n và ph n v n u t ư c a qu b. Công ty tài chính (Finance Companies) ch s h u vào qu h ưu trí t nguy n nh ư sau: a. G i ti n t i các t ch c tín d ng không b. Mua trái phi u Chính ph c. Trái phi u doanh nghi p, trái phi u chính quy n a ph ươ ng d. Mua c phi u, trái phi u doanh nghi p Qu h ưu trí t nguy n không ư c u t ư vào c phi u c a các công ty ch ng khoán; e. Doanh nghi p b o hi m không ư c tr c ti p u t ư vào b t ng s n, vàng, b c, kim lo i quý, á quý; 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 23 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 24 6
  7. 11/15/2014 Phát hành ch ng ch qu huy ng vn t các nhà u tư iu 2. nh ngh a Công ty Tài chính u tư vn huy ng ư c vào th tr ư ng tài chính Công ty Tài chính là lo i hình t ch c tín dng phi ngân Vai trò: giúp các nhà u tư cá nhân có th th c hi n a dng hàng, vi ch c nng là s dng vn t có, vn huy ng và hóa danh mc u tư ch vi mt s ti n nh các ngu n vn khác cho vay, u tư; cung ng các dch Hai lo i qu u tư tươ ng h: v tư vn v tài chính, ti n t và th c hi n mt s dch v + Qu u tư m (Open-ended Fund): cho phép nhà u tư bán khác theo quy nh ca pháp lu t, nh ưng không ư c làm li ch ng ch qu cho công ty qu n lý qu dch v thanh toán, không ư c nh n ti n gi dư i 1 nm. + Qu u tư óng (Close-ended Fund): không cho phép nhà u tư bán li ch ng ch qu cho công ty qu n lý qu , nhà u tư có th bán ch ng ch qu trên th tr ư ng th cp 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 25 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 26 iu 17. Các hình th c huy ng v n: iu 18. Cho vay Công ty Tài chính ư c huy ng v n t các ngu n sau: iu 19. Chi t kh u, tái chi t kh u, c m c th ươ ng phi u và 1. Nh n ti n g i có k h n t m t n m tr lên c a t ch c, các gi y t có giá khác cá nhân theo quy nh c a Ngân hàng Nhà n ư c. iu 20. B o lãnh 2. Phát hành k phi u, trái phi u, ch ng ch ti n g i và các lo i gi y t có giá khác huy ng v n c a các t ch c, cá iu 21. Các hình th c c p tín d ng khác nhân trong và ngoài n ư c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3. Vay các t ch c tài chính, tín d ng trong n ư c, ngoài nư c và các t ch c tài chính qu c t . 4. Ti p nh n v n u thác c a Chính ph , các t ch c và cá nhân trong và ngoài n ư c 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 27 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 28 7
  8. 11/15/2014 Là trung gian tài chính c bi t, th c hi n các ch c nng gm: + Môi gi i + Tư vn + Bo lãnh phát hành 15/11/2014 Tài chính ti n t - Ch ươ ng 3 29 8