Tài chính doanh nghiệp - Chương 17: Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp

pdf 29 trang vanle 2480
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài chính doanh nghiệp - Chương 17: Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftai_chinh_doanh_nghiep_chuong_17_quan_tri_dong_tien_cua_doan.pdf

Nội dung text: Tài chính doanh nghiệp - Chương 17: Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp

 1. 1 Chương 17 QUẢN TRỊ DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ MễN TCDN An
 2. 2 NỘI DUNG 17.1 Dũng tiền của doanh nghiệp 17.2 Cỏc yếu tố ảnh hưởng đến dũng tiền của doanh nghiệp 17.3 Quản trị dũng tiền của doanh nghiệp
 3. 3 17.1 DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP • 17.1.1 Khỏi niệm dũng tiền của doanh nghiệp • 17.1.2 Nội dung cỏc dũng tiền của doanh nghiệp
 4. 4 17.1.1 KHÁI NIỆM DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP • Khỏi niệm: Dũng tiền phản ỏnh sự vận động của tiền đi vào và đi ra phỏt sinh trong một thời kỳ nhất định • Cần phõn biệt dũng tiền khỏc với lợi nhuận của doanh nghiệp
 5. 5 17.1.2 NỘI DUNG CÁC DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP * Nội dung của dũng tiền: Dũng tiền của doanh nghiệp bao gồm: Dũng tiền vào, dũng tiền ra và dũng tiền thuần. DềNG TIỀN VÀO DềNG TIỀN RA Từ hoạt động SXKD Trả cỏc khoản nợ Mua sắm TSCĐ Huy động thờm vốn nợ Chia cổ tức bằng tiền Bỏn TSCĐ Mua lại cổ phiếu Tăng vốn chủ sở hữu Ứng lương, thưởng trước = DềNG TIỀN THUẦN
 6. 6 17.1.2 NỘI DUNG CÁC DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP • Phõn loại dũng tiền của doanh nghiệp: + Cỏch thứ nhất: Phõn loại dũng tiền theo hoạt động: Dũng tiền được chia thành 3 loại •Dũng tiền từ hoạt động kinh doanh •Dũng tiền từ hoạt động đầu tư •Dũng tiền từ hoạt động tài chớnh * Tỏc dụng:
 7. + Phõn loại dũng tiền theo hoạt động Nguyờn liệu trực tiếp Bỏn thành Lương và cỏc khoản phẩm Chi phớ bằng tiền khỏc Thành phẩm Nợ phải trả Nợ nhà cung cấp phải thu KH Tiền mặt Trả lói vay vốn Thuế nộp NN Hoạt động kinh doanh CP BHXH, BHYT Bỏn tài sản cố định Mua tài sản cố định Hoạt động đầu tư Đầu tư vốn tài chớnh, Rỳt vốn gúp, bỏn CK gúp vốn LD, LK Vay vốn NH, Trỏi Trả nợ vay NH, TF phiếu Hoạt động tài chớnh Gúp vốn của chủ sở Trả cổ tức, mua lại CP hữu Dũng tiền thuần = Dũng tiền vào – Dũng tiền ra
 8. 8 17.1.2 NỘI DUNG CÁC DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP • Cỏch thứ hai: Phõn loại dũng tiền theo tớnh chất sở hữu: • Thứ nhất: Dũng tiền thuần của doanh nghiệp (FCFF) • Cỏch xỏc định: FCFF = [EBIT (1 - t%) + Khấu hao] - [Đầu tư TSCĐ + thay đổi VLĐ]
 9. 9 17.1.2 NỘI DUNG CÁC DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP • Tỏc dụng: + Dựa vào dũng tiền này, chỳng ta sẽ xỏc định được giỏ trị doanh nghiệp gồm cả của chủ nợ và chủ sở hữu bằng phương phỏp chiết khấu dũng tiền + Việc xỏc định FCFF cũn để điều chỉnh cỏc chớnh sỏch tài chớnh của doanh nghiệp.
 10. 10 17.1.2 NỘI DUNG CÁC DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP • Thứ hai: Dũng tiền thuần của chủ sở hữu (FCFE) * Cỏch xỏc định: FCFE = [NI + Khấu hao + Khoản vốn vay mới] - [Đầu tư TSCĐ + Thay đổi VLĐ + Trả nợ vay gốc] • í nghĩa: + Dựa vào dũng tiền này, chỳng ta sẽ xỏc định được giỏ trị doanh nghiệp của chủ sở hữu bằng phương phỏp chiết khấu dũng tiền + Việc xỏc định FCFE cũn để điều chỉnh cỏc chớnh sỏch tài chớnh của doanh nghiệp.
 11. 11 17.2 . CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP + Chớnh sỏch tài chớnh của doanh nghiệp + Vấn đề bất cõn xứng thụng tin + Quy mụ, giai đoạn phỏt triển trong vũng đời của sản phẩm và của doanh nghiệp + Tỡnh hỡnh kinh tế vĩ mụ, cỏc chớnh sỏch tài chớnh tiền tệ + Trỡnh độ quản trị doanh nghiệp
 12. 12 17.3 QUẢN TRỊ DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP 17.3.1 Tầm quan trọng của việc quản trị dũng tiền 17.3.2 Cỏc chỉ tiờu đỏnh giỏ tỡnh hỡnh dũng tiền của doanh nghiệp 17.3.3 Lập kế hoạch dũng tiền của doanh nghiệp 17.3.4 Phương hướng hoạch định và quản trị dũng tiền hiệu quả
 13. 13 17.3.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC QUẢN TRỊ DềNG TIỀN * Quản trị dũng tiền hiệu quả sẽ giỳp doanh nghiệp: + Chủ động tỡnh hỡnh thiếu hụt tiền mặt + Giảm sự phụ thuộc vào ngõn hàng, tiết kiệm chi phớ tài chớnh + Chủ động sử dụng vốn tiền mặt dư thừa một cỏch linh hoạt + Đảm bảo “sức khỏe tài chớnh” đối với cỏc bờn cú liờn quan đến lợi ớch của doanh nghiệp
 14. 14 17.3.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC QUẢN TRỊ DềNG TIỀN * Quy trỡnh quản trị dũng tiền trong doanh nghiệp: + Xem xột kỳ luõn chuyển của tiền thụng qua kỳ luõn chuyển của hàng tồn kho, kỳ thu tiền bỡnh quõn, kỳ trả tiền trung bỡnh + Xem xột cỏc chỉ tiờu đỏnh giỏ khả năng sinh tiền, cỏc chỉ tiờu đỏnh giỏ khả năng thanh toỏn + Lập kế hoạch dũng tiền, đỏnh giỏ và so sỏnh cỏc dũng tiền ra, vào từng thời điểm cụ thể + Đề xuất biện phỏp quản trị dũng tiền, tạo sự cõn đối giữa dũng tiền ra, vào cõn đối giữa dũng tiền của cỏc hoạt động của DN phự hợp với chu kỳ sống của DN
 15. 15 17.3.2 CÁC CHỈ TIấU ĐÁNH GIÁ TèNH HèNH DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP 17.3.2.1 Chỉ tiờu thời gian chuyển húa thành tiền 17.3.2.2 Chỉ tiờu đỏnh giỏ tỡnh hỡnh dũng tiền của doanh nghiệp
 16. 16 17.3.2.1 CHỈ TIấU THỜI GIAN CHUYỂN HểA THÀNH TIỀN • Khỏi niệm: Mua NVL Tiờu thụ SP, HH Kỳ tồn kho Kỳ thu tiền Kỳ trả tiền Thời gian chuyển húa thành tiền Thời gian Trả tiền mua NVL Thu tiền Kỳ hoạt động SXKD
 17. 17 17.3.2.1 CHỈ TIấU THỜI GIAN CHUYỂN HểA THÀNH TIỀN • Cỏch xỏc định: Thời gian chuyển húa thành tiền = Kỳ thu tiền trung bỡnh + Kỳ luõn chuyển HTK – Kỳ trả tiền trung bỡnh Trong đú: Kỳ thu tiền TB= Kỳ luõn chuyển HTK= Kỳ trả tiền TB=
 18. 18 17.3.2.2 CHỈ TIấU ĐÁNH GIÁ TèNH HèNH DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP • Cỏc chỉ tiờu đỏnh giỏ tỡnh hỡnh dũng tiền bao gồm: Hệ số tạo tiền từ HĐKD = Hệ số doanh thu bằng tiền = so với doanh thu
 19. 19 17.3.2.2 CHỈ TIấU ĐÁNH GIÁ TèNH HèNH DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP • Cỏc chỉ tiờu đỏnh giỏ tỡnh hỡnh dũng tiền bao gồm: Hệ số đảm bảo thanh toỏn lói vay từ dũng tiền = thuần hoạt động Hệ số đảm bảo thanh toỏn nợ từ dũng tiền = thuần hoạt động
 20. 20 17.3.3 LẬP KẾ HOẠCH DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP 17.3.3.1 Khỏi niệm và ý nghĩa của lập kế hoạch dũng tiền 17.3.3.2 Cỏc bước tiến hành lập kế hoạch dũng tiền của doanh nghiệp
 21. 21 17.3.3.1 KHÁI NIỆM VÀ í NGHĨA CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH DềNG TIỀN * Khái niệm: Lập kế hoạch dòng tiền là việc dự kiến tr•ớc dòng tiền vào và dòng tiền ra của doanh nghiệp phát sinh trong một thời kỳ nhất định trong t•ơng lai nhằm xác định số tiền thừa/ thiếu và đ•a ra những biện pháp nhằm tạo ra sự cân bằng thu, chi bằng tiền của doanh nghiệp
 22. 22 17.3.3.1 KHÁI NIỆM VÀ í NGHĨA CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH DềNG TIỀN • í nghĩa của việc lập kế hoạch dũng tiền: + Tiền là loại tài sản cú thể dễ dàng chuyển húa thành cỏc loại tài sản khỏc + Năng lực thanh toỏn của doanh nghiệp phụ thuộc vào khả năng dũng tiền của doanh nghiệp + Do sự khụng ăn khớp nhau về thời gian giữa thu và chi bằng tiền dẫn đến sự mất cõn thu chi tiền • Thời gian lập kế hoạch dũng tiền: Kế hoạch dũng tiền thường được lập trong ngắn hạn, tức là lập theo quý, theo thỏng hoặc theo từng tuần.
 23. 23 17.3.3.2 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH LẬP KẾ HOẠCH DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP • Bước 1: Dự bỏo dũng tiền vào + Dũng tiền vào từ hoạt động kinh doanh Cơ sở để dự bỏo: + Dũng tiền vào từ hoạt động đầu tư Cơ sở để dự bỏo: + Dũng tiền vào từ hoạt động tài chớnh Cơ sở để dự bỏo:
 24. 24 17.3.3.2 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH LẬP KẾ HOẠCH DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP • Bước 2: Dự bỏo dũng tiền ra + Dũng tiền ra từ hoạt động kinh doanh: Cơ sở để dự bỏo: + Dũng tiền ra từ hoạt động đầu tư Cơ sở để dự bỏo: + Dũng tiền ra từ hoạt động tài chớnh Cơ sở để dự bỏo:
 25. 25 17.3.3.2 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH LẬP KẾ HOẠCH DềNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP • Bước 3: Tớnh dũng tiền thuần của doanh nghiệp Dũng tiền thuần = Dũng tiền vào – Dũng tiền ra • Bước 4: Xỏc định số dư tiền cuối kỳ và số tiền thừa hoặc thiếu Số dư tiền cuối kỳ = Số dư tiền đầu kỳ + Dũng tiền thuần Số tiền thừa (thiếu) = Số dư tiền cuối kỳ - Số tiền mặt cần thiết • Bước 5: Đưa ra cỏc giải phỏp thớch hợp để xử lý số tiền thừa hoặc thiếu
 26. 26 17.3.4 .PHƯƠNG HƯỚNG HOẠCH ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ DềNG TIỀN HIỆU QUẢ 17.3.4.1. Phương hướng hoạch định dũng tiền của doanh nghiệp * Những nguồn tạo tiền của doanh nghiệp a. Thu hồi khoản nợ phải thu:
 27. 27 17.3.4 .PHƯƠNG HƯỚNG HOẠCH ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ DềNG TIỀN HIỆU QUẢ b. Đối với hàng tồn kho c. Đối với tài sản dài hạn: d. Huy động thờm tiền từ cỏc nguồn vốn
 28. 28 17.3.4 .PHƯƠNG HƯỚNG HOẠCH ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ DềNG TIỀN HIỆU QUẢ * Những khoản chi sử dụng tiền của doanh nghiệp + Thực hiện trả sớm tiền hàng để hưởng chiết khấu của nhà cung cấp + Tăng thờm hạn mức tớn dụng thương mại cho khỏch hàng và kộo dài thời gian nợ cho khỏch hàng + Mua sắm thờm tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh như: đầu tư mua sắm thờm mỏy múc, nhà xưởng, phương tiện + Đầu tư gúp vốn liờn doanh, liờn kết bằng tiền + Trả bớt nợ ngõn hàng + Điều chỉnh chớnh sỏch phõn phối lợi nhuận
 29. 29 17.3.4 .PHƯƠNG HƯỚNG HOẠCH ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ DềNG TIỀN HIỆU QUẢ 17.3.4.2. Biện phỏp quản trị dũng tiền hiệu quả • Thực hiện lập kế hoạch dũng tiền hằng thỏng • Kiểm soỏt tốc độ chu chuyển dũng tiền • Cần xem xột một cơ cấu vốn hợp lý • Thu xếp vốn tớn dụng hoặc tớnh phương ỏn phỏt hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của cụng ty • Lựa chọn phương thức trả nợ gốc và trả lói phự hợp với tốc độ chu chuyển của dũng tiền