Tài chính công ty nâng cao - Chương 3: Chính sách cổ tức

pdf 18 trang vanle 1650
Bạn đang xem tài liệu "Tài chính công ty nâng cao - Chương 3: Chính sách cổ tức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftai_chinh_cong_ty_nang_cao_chuong_3_chinh_sach_co_tuc.pdf

Nội dung text: Tài chính công ty nâng cao - Chương 3: Chính sách cổ tức

 1. TÀI CHÍNH CễNG TY NÂNG CAO CHƯƠNG TRèNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Ch3_Chinh sach co tuc 1
 2. CHƯƠNG 3 CHÍNH SÁCH CỔ TỨC Ch3_Chinh sach co tuc 2
 3. NỘI DUNG 1. Cỏc yếu tố quyết định chớnh sỏch cổ tức 2. Lý thuyết MM về chớnh sỏch cổ tức và giỏ trị doanh nghiệp 3. Chớnh sỏch cổ tức trờn thực tế 4. Cỏc hỡnh thức chi trả cổ tức Ch3_Chinh sach co tuc 3
 4. 1. Cỏc yếu tố quyết định chớnh sỏch cổ tức  Cỏc hạn chế về phỏp lý + Khụng dựng vốn trả cổ tức Vốn = mệnh giỏ CP hay Mệnh giỏ + thặng dư vốn + Cổ tức phải được chi trả từ lợi nhuận rũng + Khụng trả cổ tức khi mất khả năng thanh toỏn  Cỏc điều kiện hạn chế Cỏc yờu cầu của giao kốo về trỏi phiếu, đ/k vay, hợp đồng thuờ, quĩ dự trữ thanh toỏn nợ Hạn chế tổng mức trả cổ tức Ch3_Chinh sach co tuc 4
 5. 1. Cỏc yếu tố quyết định chớnh sỏch cổ tức  ẢNH HUỞNG CỦA THUẾ THUẾ LÃI VỐN VÀ CỔ TỨC KHễNG GIỐNG NHAU  KHẢ NĂNG THANH KHOẢN + DN KHễNG Cể KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỔ TỨC NẾU KHễNG ĐỦ TS Cể TÍNH THANH KHOẢN CAO NHƯ TIỀN MẶT + DN TĂNG TRƯỞNG NHANH VÀ Cể NHIỀU CƠ HỘI ĐẦU TƯ HAY GẶP KHể KHĂN KHI PHẢI DUY TRè TÍNH THANH KHOẢN VÀ TRẢCh3_ChinhCỔ T sachỨ Cco tuc 5
 6. 1. Cỏc yếu tố quyết định chớnh sỏch cổ tức  Khả năng vay nợ và tiếp cận thị trường vốn + DN lớn cú uy tớn dễ thõm nhập thị trường tớn dụng càng cú nhiều khả năng chi trả cổ tức + DN nhỏ khú tiếp cận nguồn vốn. LN giữ lại là nguồn vốn cổ phần mới . ổn định thu nhập: DN cú lợi nhuận hoặc dũng tiền ổn định qua cỏc năm thường chi cổ tức ở mức cao hơn Ch3_Chinh sach co tuc 6
 7. 1. Cỏc yếu tố quyết định chớnh sỏch cổ tức  Cơ quan thuế khụng cho phộp giữ lại lợi nhuận quỏ cao khi DN khụng cú cỏc cơ hội đầu tu thớch đỏng  Bảo vệ chống loóng giỏ Khi trả CT cao, DN cần bỏn cổ phiếu mới. Nếu cỏc nhà đầu tư o mua hoặc o thể mua 1 tỷ lệ cõn xứng thỡ quyền sở hữu sẽ bị loóng Ch3_Chinh sach co tuc 7
 8. 2. Lý thuyết MM về chớnh sỏch cổ tức và giỏ trị doanh nghiệp Chính sách cổ tức không tác động đến giá trị doanh nghiệp trong thị trường vốn hoàn hảo (Lý thuyết về sự độc lập của cổ tức Dividend Irrelevance Theory) Ch3_Chinh sach co tuc 8
 9. 2. Lý thuyết MM về chớnh sỏch cổ tức và giỏ trị doanh nghiệp  Theo MM chớnh sỏch cổ tức của cụng ty khụng tỏc động đến giỏ cổ phiếu và chi phớ sử dụng vốn của cụng ty  Giỏ trị cụng ty được quyết định = khả năng thu lợi và rủi ro kinh doanh. Khụng phụ thuộc vào cỏch phõn chia thành cổ tức và lợi nhuận giữ lại  Giả định: cổ tức o bị đỏnh thuế, cổ phần mua bỏn khụng mất CP giao dịch, nhà đ/tư, quản lý cú cựng lượng thụng tin về cỏc khoản thu nhập tương lai Ch3_Chinh sach co tuc 9
 10. 2. Lý thuyết MM về chớnh sỏch cổ tức và giỏ trị doanh nghiệp  Lập luận của Gordon và Lintner ( lý thuyết “Con chim trong lũng bàn tay”): kS giảm khi cổ tức tăng do cỏc nhà đầu tư coi việc nhận được lói vốn từ đầu tư bằng lợi nhuận giữ lại sẽ ớt chắc chắn hơn việc nhận được tiền thanh toỏn bằng cổ tức  Kết luận của MM: chớnh sỏch cổ tức khụng a/h đến giỏ cổ phiếu và kS Ch3_Chinh sach co tuc 10
 11. 2. Lý thuyết MM về chớnh sỏch cổ tức và giỏ trị doanh nghiệp  Lý do 1 số nhà đầu tư thớch cổ tức hơn + LT của MM dựa trờn giả định khụng cú thuế và chi phớ giao dịch Ch3_Chinh sach co tuc 11
 12. 2. Lý thuyết MM về chớnh sỏch cổ tức và giỏ trị doanh nghiệp  Lý do 1 sụ nhà đầu tư thớch cổ tức hơn Trờn thực tế: hầu hết cỏc nhà đầu tư phải trả chi phớ giao dịch khi bỏn cổ phiếu. Nếu muốn cú một nguồn thu nhập ổn định họ sẽ thớch được trả cổ tức đều đặn hơn V/d: người đó nghỉ hưu và cú lượng TS tớch lũy khỏ lớn muốn cú thu nhập hàng năm thớch được trả cổ tức hơn Ch3_Chinh sach co tuc 12
 13. 2. Lý thuyết MM về chớnh sỏch cổ tức và giỏ trị doanh nghiệp  Lý do một số nhà đầu tư thớch lói vốn hơn + Luật thuế khuyến khớch nhà đầu tư thớch lói vốn hơn so với cổ tức (Mỹ) k + Trước 2003: cổ tức chịu thuế cao hơn (cú thể đến 38%), lói vốn: 20% + Từ 2003: thuế suất cao nhất 15% với cả lói vốn và cổ tức Ch3_Chinh sach co tuc 13
 14. 3. Chớnh sỏch cổ tức trờn thực tế  Khụng cú một chớnh sỏch nào phự hợp cho mọi cụng ty  Một số cụng ty tạo ra nhiều tiền mặt nhưng ớt cơ hội đầu tư ( ngành bóo hũa, ớt cú cơ hội tăng trưởng) thường phõn phối phần lớn thu nhập để thu hỳt cỏc nhà đầu tư thớch cổ tức cao Ch3_Chinh sach co tuc 14
 15. 3. Chớnh sỏch cổ tức trờn thực tế  Cỏc cụng ty tạo ra ớt hoặc khụng dư thừa tiền mặt cú nhiều cơ hội đầu tư thường ớt chia tiền mặt hoặc khụng chia. Tỏi đầu tư, thu hỳt cỏc nhà đầu tư thớch lói vốn cổ phần Ch3_Chinh sach co tuc 15
 16. 4. Cỏc hỡnh thức chi trả cổ tức  Trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia nhỏ cổ phần  Mua lại cổ phần Ch3_Chinh sach co tuc 16
 17. Trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia nhỏ cổ phần  Chia nhỏ cổ phần: Làm tăng số lượng cổ phiếu và giỏ cổ phiếu giảm đi  Trả cổ tức bằng cổ phiếu Trả cổ tức bằng cổ phiếu thay cho việc chi trả bằng tiền Ch3_Chinh sach co tuc 17
 18. Mua lại cổ phiếu  Mua lại trưc tiếp hay ở thị trường tự do  Cổ phiếu mua lại gọi là cổ phiếu quỹ  Thường được sử dụng trong hoạt động sỏt nhập và mua lại cụng ty Ch3_Chinh sach co tuc 18