Tài chính công - Chương IV: Quản lý chi ngân sách nhà nước

pdf 19 trang vanle 1240
Bạn đang xem tài liệu "Tài chính công - Chương IV: Quản lý chi ngân sách nhà nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftai_chinh_cong_chuong_iv_quan_ly_chi_ngan_sach_nha_nuoc.pdf

Nội dung text: Tài chính công - Chương IV: Quản lý chi ngân sách nhà nước

 1. CHƯƠNG 5 QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DHTM_TMU 5.1. QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NSNN 5.2. QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NSNN Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 1
 2. 5.1. QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN DHTM_TMU 5.1.1. Khái niệm, đặc điểm và nội dung chi thường xuyên của NSNN 5.1.2. Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN 5.1.3. Tổ chức quản lý chi thường xuyên của NSNN Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 2
 3. 5.1.1. Khái niệm, đặc điểm và nội dung chi thường xuyên của NSNN * Khái niệm DHTM_TMU Là quá trình p.phối, sd vốn NSNN để đáp ứng cho các n.cầu chi gắn liền với việc t.hiện các n.vụ của NN về lập pháp, hành pháp, tư pháp và một số DV công khác mà NN phải c.ứng. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 3
 4. Đặc điểm chi thường xuyên của NSNN - Mang tính ổn DHTM_TMUđịnh khá rõ nét - Có hiệu lực t/động trong thời gian ngắn và mang tính chất tiêu dùng XH. - Phạm vi, mức độ gắn chặt với cơ cấu tổ chức của bộ máy NN và sự lựa chọn của NN trong việc c.cấp các HHDV công. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 4
 5. Nội dung chi thường xuyên * Căn cứ vào từngDHTM_TMUl.vực chi: - Chi cho các h.động sự nghiệp thuộc l.vực văn- xã - Chi cho các h.động sự nghiệp k.tế của NN - Chi cho các h.động q.lý NN - Chi cho các tổ chức c.trị, tổ chức ctrị - XH và các tổ chức khác được cấp KP từ NSNN - Chi cho QP- AN và t.tự, an toàn XH - Chi khác Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 5
 6. Nội dung chi thường xuyên của NSNN DHTM_TMU * Căn cứ vào ND k.tế của các khoản chi TX - Chi cho con người thuộc KV HC- SN - Chi về nghiệp vụ chuyên môn - Chi mua sắm, sửa chữa - Chi khác Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 6
 7. 5.1.2. Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN * Nguyên tắc quảnDHTM_TMU lý theo dự toán * Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả * Nguyên tắc chi trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 7
 8. 5.1.3. Tổ chức quản lý chi thường xuyên của NSNN DHTM_TMU * Yêu cầu đối với định mức CTX của NSNN * Lập dự toán CTX * Chấp hành dự toán CTX * Quyết toán và kiểm toán các khoản CTX Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 8
 9. DHTM_TMU 5.2. QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NSNN 5.2.1. Khái niệm, đặc điểm và nội dung chi đầu tư phát triển của NSNN 5.2.2. Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản của NSNN 5.2.3. Quản lý các khoản chi đầu tư phát triển khác của NSNN Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 9
 10. 5.2.1. Khái niệm, đặc điểm và nội dung chi đầu tư phát triển của NSNN Khái niệm DHTM_TMU Là quá trình p.phối và sd một phần vốn t.tệ từ quỹ NSNN để đ.tư XD cơ sở hạ tầng KT-XH, p.triển SX và dự trữ vật tư HH của NN, nhằm t.hiện các m.tiêu ổn định k.tế vĩ mô, thúc đẩy k.tế tăng trưởng và p.triển XH. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 10
 11. Đặc điểm - Là khoản chi lớnDHTM_TMUcủa NSNN nhưng không có tính ổn định. - Theo mục đích KT-XH và thời hạn tác động, chi ĐTPT của NSNN mang tính chất chi cho tích luỹ. - Phạm vi và mức độ chi luôn gắn với việc t.hiện m.tiêu kế hoạch p.triển KT-XH của NN trong từng t.kỳ. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 11
 12. Nội dung chi đầu tư phát triển * Căn cứ vào mụcDHTM_TMUđích của các khoản chi: - Chi đầu tư XD các công trình kết cấu hạ tầng KTXH không có khả năng thu hồi vốn. - Chi đầu tư và hỗ trợ cho các DN, các TCKT, các tổ chức tài chính của NN; góp vốn CP, liên doanh vào các DN. - Chi dự trữ Nhà nước - Chi ĐTPT thuộc các chương trình m.tiêu QG, dự án NN - Các khoản chi ĐTPT khác. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 12
 13. Nội dung chi đầu tư phát triển DHTM_TMU * Căn cứ vào tính chất của các hoạt động ĐTPT: - Chi đầu tư XDCB của NSNN - Các khoản chi ĐTPT không có tính chất đầu tư XDCB Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 13
 14. 5.2.2. Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản của NSNN DHTM_TMU - N.tắc q.lý và cấp phát vốn đ.tư XDCB - Đ.kiện cấp phát t.toán vốn đ.tư XDCB - Lập và điều chỉnh kế hoạch vốn đ.tư XDCB - Cấp phát t.toán vốn đ.tư đ.với các công trình thuộc d.án đ.tư sd n.vốn NSNN - Quyết toán vốn đ.tư XDCB Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 14
 15. 5.2.3. Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản khác của NSNN DHTM_TMU * Q.lý chi đ.tư vốn cho các DNNN * Q.lý chi trợ cấp tài chính và trợ giá đối với DN Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 15
 16. 5.3. Quản lý các khoản chi khác của NSNN DHTM_TMU  5.3.1. Quản lý chi trả nợ, viện trợ  5.3.2. Quản lý chi cho vay  5.3.3. Quản lý các khoản chi khác Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 16
 17. 5.3.1. Quản lý chi trả nợ, viện trợ  a. Q.lý chi DHTM_TMUtrả nợ vay trong nước  b. Q.lý chi trả nợ vay và nhận viện trợ nước ngoài Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 17
 18. 5.3.2. Quản lý chi cho vay  Đối tượng DHTM_TMUcho vay  Điều kiện vay vốn  Mức vốn cho vay  Lãi suất cho vay Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 18
 19. 5.3.3. Quản lý các khoản chi khác Các khoản chi khácDHTM_TMUgồm: Chi trả gốc và lãi các khoản huy động đ.tư XD kết cấu hạ tầng theo q.định của PL; Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính; Chi bổ sung NS cấp trên cho NS cấp dưới; Chi chuyển nguồn NS từ NS năm trước sang NS năm sau Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 19