Quản trị kinh doanh - Tổng quan quản trị học

ppt 101 trang vanle 05/06/2021 980
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Quản trị kinh doanh - Tổng quan quản trị học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • ppttong_quan_quan_tri_hoc.ppt

Nội dung text: Quản trị kinh doanh - Tổng quan quản trị học

 1. TỔNG QUAN QUẢN TRỊ HỌC BUIQUANG XUAN HV CHÍNHTRỊ_HC QUỐC GIA ĐT 0913 183 168 buiquangxuandn@gmail.com
 2. TỔNG QUAN QUẢN TRỊ HỌC BUIQUANG XUAN HV CHÍNHTRỊ_HC QUỐC GIA ĐT 0913 183 168 buiquangxuandn@gmail.com
 3. Vị trí Nhóm kiến thức ngành đối với ngành học Quản trị Kinh doanh .
 4. 1.2. Mục tiêu môn học Trang bị kiến thức quản trị Vận dụng các kiến thức này vào công tác quản trị các doanh nghiệp.
 5. Yêu cầu: + Về mặt kiến thức: - Các kiến thức lý luận cơ bản về quản trị nói chung - Các kiến thức cơ bản về quản trị các hoạt động của DN
 6. Yêu cầu: + Về mặt kỹ năng: - Bước đầu vận dụng các kiến thức lý luận để ra một số quyết định về quản lý sản xuất kinh doanh trong DN.
 7. HÃY LUÔN LUÔN QUYẾT TÂM THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ CỦA MÌNH !!! 7
 8. "Thế giới ngày mai thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay" ROBERT SCHULLER
 9. “Nếu bạn hỏi một người giỏi trượt băng làm sao để thành công, anh ta sẽ nói với bạn: ngã, đứng dậy là thành công”. ISAAC NEWTON
 10. “Người bị vấp ngã là người dám liều mình. Qua cách họ đối phó với sai lầm, ta có thể đoán dược cách họ giải quyết khó khăn trong BILL GATES tương lai”.
 11. “Thành đạt không phải ở người giúp đỡ mà chính do lòng tự tin”. ABRAHAM LINCOHN
 12. QUA VIDEO, BẠN NGHỈ GÌ ? VÀ CÓ THỂ TỰ TIN ĐI ĐẾN TƯƠNG LẠI KHÔNG !!! 12
 13. TỪ LÝ LUẬN & THỰC TiỄN MÔN QUẢN TRỊ HỌC, ANH HAY CHỊ HÃY NÊU VÀ PHÂN TÍCH CÁC CHỨC NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ 13
 14. TỔNG QUAN QUẢN TRỊ 1.1. Khái niệm và sự cần thiết của Quản trị học trong các tổ chức, doanh nghiệp 1.2. Nghề nghiệp của nhà quản trị 1.3. Mô hình quá trình quản trị 1.4. Vai trò và các kỹ năng then chốt của nhà quản trị 1.5. Quá trình phát triển của tư duy quản trị tổ chức và doanh nghiệp 1.6. Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ môn học
 15. CAÁU TRUÙC MOÂN HOÏC NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ QT SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CAÙC TÖ TÖÔÛNG QUAÛN TRÒ MOÂI TRÖÔØNG CUÛA QUAÛN TRÒ QUYEÁT ÑÒNH QUAÛN TRÒ CHÖÙC NAÊNG CHÖÙC NAÊNG TOÅ CHÖÙC NAÊNG CHÖÙC NAÊNG HOAÏCH ÑIÏNH CHÖÙC ÑIEÀU KHIEÅN KIEÅM TRA
 16. QUẢN TRI & NHÀ QUẢN TRỊ 16
 17. 1. QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? 1.1 Định nghĩa quản trị: - Hoạt động có nhiều người trong tổ chức nhằm hoàn thành mục tiêu. - Quá trình hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát công việc và nổ lực của con người, để hoàn thành mục tiêu. 20
 18. 1. QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? 1.1 Định nghĩa quản trị: - Quản: đưa đối tượng vào khuôn mẫu qui định. - Trị: dùng quyền lực buộc đối tượng phải làm theo khuôn mẫu. - Thuyết phục để đối tượng thi hành nhằm đạt mục tiêu. 21
 19. 1. QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? Tóm lại: Quản trị là quá trình làm việc với và thông qua người khác để thực hiện các mục tiêu 22
 20. 1. QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? 1.2 Quản trị là khoa học và nghệ thuật: Tính khoa học của quản trị thể hiện : Xây dựng nền lý thuyết về quản trị, Giúp cách tư duy hệ thống, Khả năng phân tích và nhận diện đúng bản chất vấn đề và các kỹ thuật để giải quyết vấn đề phát sinh. 23
 21. 1. QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? 1.2 Quản trị là khoa học và nghệ thuật: Tính khoa học của quản trị thể hiện : Suy luận khoa học để giải quyết vấn đề, Không nên dựa vào suy nghĩ chủ quan, cá nhân. 24
 22. 1. QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? 1.2 Quản trị là khoa học và nghệ thuật: Tính nghệ thuật của quản trị thể hiện : - Nghệ thuật là sự tinh lọc kiến thức để vận dụng phù hợp trong từng lĩnh vực, trong từng tình huống. 25
 23. 1. QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? Ví dụ trong một số lĩnh vực sau: + Nghệ thuật sử dụng người. + Nghệ thuật quảng cáo + Nghệ thuật giao tiếp, ứng xử. + Và trong bất cứ một lĩnh vực nào khác. 26
 24. 1.2 Quản trị là khoa học và nghệ thuật Mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật: v Nắm được khoa học quản trị, GĐ đỡ thất bại trong kinh doanh. v Nắm được nghệ thuật quản trị, sẽ giúp GĐ giữ được bền vững trong kinh doanh. 27
 25. QUẢN TRỊ § Tiến trình vNỗ lực của § Hoạch định, con người, § Tổ chức, vVận dụng § Bố trí nhân sự hiệu quả mọi § Lãnh đạo tài nguyên § Kiểm soát vHoàn thành các mục tiêu 28
 26. 1. QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ ? Định nghĩa quản trị tập trung vào những vấn đề: Gắn với Là hoạt động con người, cần thiết tổ chức Môi trường luôn luôn biến động Định nghĩa quản trị Mục tiêu chung của tổ chức Tính hiệu quả 29
 27. Bạn hãy cho ý kiến Nêu chân dung một nhà quản trị mà anh/chị cho là thành công? 30
 28. QUAÛN TRÒ LAØ MOÄT COÂNG VIEÄC ÑIEÀU CHÆNH CHO CAÂN BAÈNG Hieäu quaû Giôùi haïn phöông tieän hieäu quaû SỬ DỤNG NGUỒN MỤC TIÊU PHẢI LỰC ĐẠT 31
 29. “Thà cố gắng làm việc gì đó mà thất bại còn hơn không làm gì mà lại thành công.” - Lloyd Jones -
 30. ØChẳng có gì đáng để lo sợ vì chúng ta chẳng có gì để mất. ØTất cả những gì người khác có thể cướp đi từ bạn đều chẳng đáng giá gì. ØTại sao bạn phải lo sợ, hoài nghi, do dự?
 31. Bạn phải là chính bạn, là sự tự do không giới hạn, trải nghiệm và sống thật sự. Có quá nhiều người đánh mất chính mình để làm hài lòng người khác. Thách thức của cuộc sống là tận hưởng mọi thứ mà không lệ thuộc vào bất cứ điều gì.
 32. Vai trò lịch sử của quản trị từ cuối thế kỷ 18 đến nay trải qua 3 giai đoạn chính : Ø Tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở cá nhân . Ø Giữ vai trò ủy nhiệm trên nền QUẢN tảng tập thể ; nhưng TRỊ Ø Có xu hướng xã hội hóa mà vai trò của nó là nâng cao hiệu quả chất lượng cuộc sống hoặc sinh hoạt của con người. 35
 33. 4. NHÀ QUẢN TRỊ 4.1 Thế nào là nhà kinh doanh (entrepreneur): - Khái niệm: nhà kinh doanh là người sáng lập ra doanh nghiệp, giữ quyền sở hữu và quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Mục đích: tìm kiếm lợi nhuận, tự khẳng định bản thân mình, hay thỏa mãn nhu cầu sáng tạo,góp phần phát triển KT_XH 36
 34. 4. NHÀ QUẢN TRỊ 4.1 Thế nào là nhà kinh doanh (entrepreneur): - Đặc điểm: - Có tài chính -Là người có chí tiến thủ, có cao vọng. -Chấp nhận rủi ro lớn. -Muốn khẳng định mình 37
 35. 4. NHÀ QUẢN TRỊ 4.2 Thế nào là nhà quản trị : - Khái niệm: - Nhà quản trị là những người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành một bộ phận hay cả tổ chức. - Những người không thực hiện công tác quản lý và điều hành được gọi là người thừa hành. 38
 36. 4. NHÀ QUẢN TRỊ 4.3 Các cấp quản trị: - Quản trị viên cấp cao. - Quản trị viên cấp giữa hay cấp trung gian. - Quản trị viên cấp cơ sở. 39
 37. 4.3 Các cấp quản trị trong tổ chức: QTV Cấp Cao Các quyết định (Top Managers) chiến lược QTV Cấp trung Các quyết định (Middle Managers) chiến thuật QTV cấp cơ sở Các quyết định (First – Line Managers) tác nghiệp Những người thực hiện Thực hiện (Operatives) quyết định
 38. 4. NHÀ QUẢN TRỊ 4.3 Cấp bậc quản trị và các chức năng: QTV cấp cao QTV cấp trung QTV cấp thấp Hoạch định 28% 18% 15% Tổ chức 36% 33% 24% Điều khiển 22% 36% 51% Kiểm tra 14% 13% 10% 41
 39. 4. NHÀ QUẢN TRỊ 4.4 Vai trò của nhà quản trị (HENRY MINTZBERG - 1973) Loại vai trò quan hệ tương tác giữa người và người Vai trò Thể hiện như một biểu hiện về quyền lực pháp lý, tượng trưng thực hiện nhiệm vụ mang tính nghi lễ, hình thức Vai trò Động viên, đôn đốc, thúc đẩy cấp dưới người lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ Vai trò Là chiếc cầu nối, truyền thông, liên kết mọi người liên kết trong và ngoài tổ chức.
 40. 4. NHÀ QUẢN TRỊ 4.4 Vai trò của nhà quản trị (HENRY MINTZBERG - 1973) Loại vai trò truyền thông Trung tâm thu Điểm trọng tâm trung chuyển, lưu trữ, thập, xử lý Info xử lý tất cả các loại thông tin. Phổ biến, truyền Chuyển giao những thông tin cho cấp đạtđạt thôngthông tintin dưới, báo cáo thông tin cho cấp trên. Người phát ngôn Chuyển giao những thông tin chọn lọc cho của tổ chức những người bên ngoài công ty.
 41. 4. NHÀ QUẢN TRỊ 4.4 Vai trò của nhà quản trị (HENRY MINTZBERG - 1973) Loại vai trò ra quyết định Doanh nhân Khởi xướng các thay đổi bên trong tổ chức Người giải quyết Tiến hành các hoạt động điều chỉnh cần thiết, xungxung độtđột hòa giải và xử lý những xung đột. Điều phối các Quyết định phân chia các nguồn lực trong tổ nguồn lực chức cho từng bộ phận hay dự án. Tham gia thương lượng với các đối tác để Nhà thương lượng đem lại ổn định và quyền lợi cho tổ chức.
 42. 4. NHÀ QUẢN TRỊ 4.5 Các kỹ năng của nhà quản trị: Kỹ năng nhận thức (hay kỹ năng tư duy) Kỹ năng quan hệ (hay kỹ năng nhân sự) Kỹ năng kỹ thuật 45
 43. 4. NHÀ QUẢN TRỊ 4.6 Yêu cầu về kỹ năng theo cấp quản trị QTV cấp cao QTV cấp trung QTV cấp thấp Kỹ năng nhận thức Kỹ năng quan hệ Kỹ năng chuyên môn 46
 44. 1. Kỹ năng nhận thức (hay kỹ năng tư duy) - Là khả năng, năng lực tư duy và hoạch định. - Có khả năng phán đoán tốt. - Óc sáng tạo, trí tượng tượng cao. 47
 45. 2. Kỹ năng quan hệ (kỹ năng nhân sự) - Là cách thức làm việc, lãnh đạo và động viên. - Những mối quan hệ trong tổ chức. 48
 46. 3. Kỹ năng kỹ thuật - Là khả năng cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà quản trị. - Cần thiết trong các lĩnh vực kỹ thuật như: kiến trúc, xây dựng, nghiên cứu thị trường, kế toán, IT . 49
 47. NHÀ QUẢN TRỊ LÀ AI ? § Người nắm giữ những vị trí đặc biệt trong một tổ chức, § Được giao quyền hạn và trách nhiệm điều khiển và giám sát công việc của những người khác § Nhằm hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức đó
 48. CHÖÙC NAÊNG QUAÛN TRÒ 51
 49. CẤP BẬC QUẢN TRỊ TRONG TỔ CHỨC QTV Caáp Cao Caùc quyeát ñònh (Top Managers) chieán löôïc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QTV Caáp giöõa(trung) Caùc quyeát ñònh (Middle Managers) chieán thuaät - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QTV thaáp(cô sôû) Caùc quyeát ñònh (First – Line Managers) taùc nghieäp - - - - - - - - - - - - - - - - - Nhöõng ngöôøi thöïc hieän Thöïc hieän ( Operatives ) quyeát ñònh - - - - - - - - - - - - - - -
 50. SÔ ÑOÀ BIEÅU DIEÃN CAÙC KYÛ NAÊNG QUAÛN TRÒ 53
 51. PHAÂN BOÅ THÔØI GIAN CHO CAÙC CHÖÙC NAÊNG QUAÛN TRÒ Chöùc Naêng Hoaïch Toå Chöùc Ñieàu Kieåm Ñònh Khieån tra Caáp Baäc Quaûn Trò Vieân 28% 36% 22% 14% Caáp cao Quaûn Trò Vieân 18% 33% 36% 13% Caáp trung Quaûn Trò Vieân 15% 24% 51% 10% Caáp cô sôû
 52. 5. VAI TROØ CUÛA NHAØ QUAÛN TRÒ ( HENRY MINTZBERG – 1973 ) LÓNH VÖÏC VAI TROØ - Ngöôøi ñaïi dieän QUAN HEÄ VÔÙI - Ngöôøi laõnh ñaïo CON NGÖÔØI - Ngöôøi lieân laïc -Thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin THOÂNG TIN - Phoå bieán thoâng tin - Cung caáp thoâng tin - Nhaø kinh doanh - Ngöôøi giaûi quyeát caùc xaùo troän QUYEÁT ÑÒNH - Phaân phoái taøi nguyeân/nguoàn löïc - Ñaøm phaùn/ thöông thuyeát
 53. 6. CAÙC KYÕ NAÊNG CAÀN THIEÁT CUÛA NHAØ QUAÛN TRÒ KYÕ NAÊNG YEÂU CAÀU TÖ DUY - Khaû naêng khaùi quaùt hoaù caùc moái quan heä giöõa caùc söï (NHAÄN vaät - hieän töôïng qua ñoù giuùp cho vieäc nhaän daïng vaán ñeà THÖÙC) vaø ñöa ra giaûi phaùp. -Taàm nhìn chieán löôïc, tö duy coù heä thoáng, KYÕ THUAÄT (CHUYEÂN - Naém baét vaø thöïc haønh ñöôïc coâng vieäc chuyeân moân MOÂN) lieân quan ñeán phaïm vi mình phuï traùch QUAN Hieåu bieát veà nhu caàu , ñoäng cô , thaùi ñoä , haønh vi cuûa HEÄ con ngöôøi ( NHAÂN Bieát taïo ñoäng löïc laøm vieäc cho nhaân vieân SÖÏ) - Khaû naêng thieát laäp nhöõng quan heä hôïp taùc coù hieäu quaû , coù ngheää thuaät giao tieáp toát - Quan taâm vaø chia seû ñeán ngöôøi khaùc
 54. CTY= COÂNG TY + CON NGÖÔØI VÖÕNG MAÏNH HUØNG HAÄU TAÀM NHÌN Vò trí thöù 3 toaøn caàu vaøo naêm 2016 CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN Ñoåi môùi nhanh Phaùt trieån nhanh SÖÙC MAÏNH CHUÛ YEÁU Ñöùng ñaàu veà saûn phaåm Daãn ñaàu veà thò tröôøng chaát löôïng nguoàn nhaân löïc VAÊN HOAÙ COÂNG TY Khoâng noùi “khoâng” tröôùc thaùch thöùc mình vì moïi ngöôøi nieàm vui trong coâng vieäc
 55. 4. CAÙC CAÁP BAÄC TRONG MOÄT TOÅ CHÖÙC GIAM SOÁT NHỮNG NGƯỜI KHÁC THỰC HiỆN THEO CÔNG VIỆC VIỆ58C
 56. CAÁP BAÄC QUAÛN TRÒ & CAÙC KYÕ NAÊNG CÔ BAÛN CAÀN COÙ CUÛA NQT QTV CAÁP CAO KYÕ KYÕ KYÕ QTV CAÁP TRUNG NAÊNG NAÊNG NAÊNG QTV CAÁP THAÁP CHUYEÂN MOÂN NHAÂN SÖÏ TÖ DUY (KYÕ THUAÄT)
 57. vTriết lý CTY, đó là triết lý "Hài hòa". vNội dung "Hài hòa Ngũ hành"
 58. Triết lý FPT bao gồm 3 triết lý cốt lõi: · Hài hòa, như quy luật vận động chung trong tự nhiên và xã hội, đại diện cho “Thiên” (được hiểu là Quy luật trời đất). · Fractal, như quy luật chung về cấu trúc hệ thống, đại diện cho “Địa” (được hiểu là Hình thể, hình dạng) · Hiền tài, như quy luật chung cho thành công của FPT, đại diện cho “Nhân” (được hiểu là con người) Hài hòa ở đây được hiểu là cân bằng Âm dương – Ngũ hành (Kim-Thủy-Mộc-Hỏa-Thổ).
 59. § Mộc sinh Hỏa = Hỏa sinh Thổ Đội ngũ nhân sự (có (nguồn nhân công nghệ sẽ xây dựng đội ngũ nhân sự để lực sẽ giúp phát triển khai); triển lãnh đạo). Thổ = § Thủy Thổ sinh Leadership sinh Mộc = Kim = (năng lực Technology Sale & lãnh đạo); (có lợi Marketing nhuận sẽ đầu tư vào công nghệ); § Kim sinh Thủy = Accounting (bán hàng thì sẽ có tiền & lợi nhuận);
 60. § Thổ = Leadership (năng lực lãnh đạo); Thổ sinh Kim = Sale & Marketing; § Kim sinh Thủy = Accounting (bán hàng thì sẽ có tiền & lợi nhuận); § Thủy sinh Mộc = Technology (có lợi nhuận sẽ đầu tư vào công nghệ); § Mộc sinh Hỏa = Đội ngũ nhân sự (có công nghệ sẽ xây dựng đội ngũ nhân sự để triển khai); § Hỏa sinh Thổ (nguồn nhân lực sẽ giúp phát triển lãnh đạo).
 61. Triết lý CTY khẳng định con người là tài sản quý giá nhất, đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong Công ty. “Con người - sức mạnh cốt lõi”
 62. vÑieàu quan troïng nhaát trong cuoäc ñôøi laø quyeát ñònh ñöôïc ñieàu gì laø quan trong nhaát • ( Ken Blanchard, • Michael O’Connor)
 63. QT VỪA KHOA HỌC VỪA NGHỆ THUẬT vVì là ngành nghiên cứu, phân tích công việc quản trị, tổng quát hóa kinh nghiệm thành nguyên tắc và lý thuyết áp dụng tình huớng khác nhau, vSự vận dụng kiến thức vào thực tế có nhiều yếu tố ngẫu nhiên là cả một nghệ thuật. vĐây chính là cách tiếp cận quản trị theo tình huống ngẫu nhiên, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, thông qua NC tình huống đặc thù . 67
 64. QUẢN TRỊ LÀ KHOA HỌC Ø Khoa học độc lập và liên ngành. Ø Xây dựng nền lý thuyết về quản trị, giúp nhà quản trị cách tư duy hệ thống, khả năng phân tích và nhận diện đúng bản chất vấn đề và các kỹ thuật để giải quyết vấn đề phát sinh ,
 65. QUẢN TRỊ LÀ KHOA HỌC Ø Tính khoa học đòi hỏi nhà quản trị phải suy luận khoa học để giải quyết vấn đề, không nên dựa vào suy nghĩ chủ quan, cá nhân.
 66. QUẢN TRỊ LÀ MỘT NGHỆ THUẬT Thực hành quản trị là nghệ thuật, đòi hỏi nhà quản trị phải sáng tạo vận dụng các lý thuyết về quản trị vào giải quyết tình huống
 67. QUẢN TRỊ LÀ MỘT NGHỆ THUẬT Thực hành quản trị là nghệ thuật, đòi hỏi nhà quản trị phải sáng tạo vận dụng các lý thuyết về quản trị vào giải quyết tình huống
 68. QUẢN TRỊ LÀ MỘT NGHỆ THUẬT Nghệ thuật quản trị có được từ việc học kinh nghiệm thành công và thất bại của chính mình và của người khác.
 69. QUẢN TRỊ LÀ MỘT NGHỆ THUẬT Tính nghệ thuật của quản trị đòi hỏi nhà quản trị phải vận dụng linh hoạt các lý thuyết quản trị, không dập khuôn, máy móc khi giải quyết vấn đề.
 70. MỐI QUAN HỆ GIỮA KHOA HỌC & NGHÊ THUẬT § Khoa học quản trị giúp hình thành nghệ thuật quản trị thông qua việc cung cấp cho nhà quản trị phương pháp khoa học để giải quyết vấn đề hiệu quả.
 71. MỐI QUAN HỆ GIỮA KHOA HỌC & NGHÊ THUẬT § Nghệ thuật quản trị giúp hoàn thiện hơn lý thuyết quản trị qua việc đúc kết, khái quát hoá các khái niệm thực tiễn thành vấn đề lý thuyết mới.
 72. 1.What ? : Mục tiêu muốn đạt được là gì ?
 73. 2. Why ? : Tại sao điều đó lại cần thiết ?
 74. 1. What ? : Mục tiêu muốn đạt được là gì ? 2. Why ? : Tại sao điều đó lại cần thiết ? 3. When ? : Tiến độ thực hiện như thế nào ? 4. Where ? : Ta đang ở đâu ? Sẽ đi đến đâu ? 5. Who ? : Ai có khả năng thực hiện ? 6. How ? : Cần tiến hành như thế nào ?
 75. CAÙC BOÄ PHAÄN CÔ BAÛN TRONG TOÅ CHÖÙC CẤU TRÚC B CON NGƯỜI MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ TC A 79
 76. “Bí quyết của sự thành công – nếu có – đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình.” HENRY FORD
 77. A. SCHWARZENEGGER "Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp"
 78. "Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng, nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước chân ra BILL. GATE xã hội"
 79. CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG TỚI § QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT § DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG § TIẾP CẬN THÔNG TIN § CÁC KỸ NĂNG NHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 83
 80. 8. NGUYÊN TẮC TUYỆT HẢO TRONG QUẢN TRỊ
 81. 1. Khuynh hướng thiên về hành động 2. Liên hệ chặt chẽ với khách hàng. 3. Tự quản và có tinh thần doanh nhân 4. Năng suất thông qua con người 5. Phát triển các giá trị văn hóa 6. Bám chặt lĩnh vực sở trườngHình thức tổ chức đơn giản và gọn nhẹ 7. Quản lý đồng thời vừa chặt và vừa lỏng
 82. - BÀI HỌC THÀNH CÔNG CỦA TRUNG NGUYÊN
 83. 1. Chiến lược xây dựng thương hiệu mạnh trong nước: Chọn TP HCM là nơi bắt đầu để xây dựng chuỗi quán cà phê Trung Nguyên(1998) Từ đó mở rộng hệ thống TN ra cả nước bằng KD nhượng quyền
 84. 2. Chiến lược “giấc mơ đưa cà phê Việt ra thế giới” Ø2002 quán cà phê TN đầu tiên xuất hiện ở Tokyo ØĐến nay đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới: Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Mỹ, các nước Đông Âu
 85. 3. Y tưởng kinh doanh táo bạo với SP “Cà phê hòa tan G7” (11.2003) chính thức đối đầu với các đại gia nước ngoài về cà phê hòa tan và những thành công đầu tiên. § Theo đuổi mục tiêu đến cùng; § Không ngừng sáng tạo trong KD; § QTNS khéo léo; § Chữ tâm trong KD
 86. Đặng Lê Nguyên Vũ với giấc mơ đưa cà phê Việt ra toàn cầu • Năm 2002, ông bắt đầu thực hiện ý tưởng đưa càphê Trung Nguyên ra khỏi biên giới Việt. quán Cà phê Trung Nguyên đầu tiên xuất hiện ở Tokyo. TOKYO
 87. Shiseido - gã khổng lồ ngành mỹ phẩm châu Á Ngôi sao điện ảnh Angelina Jolie, gương mặt đại diện cho Shiseido
 88. BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA
 89. BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA 1.Chất lượng là trên hết 2. Đồng cam cộng khổ, cùng chịu rủi ro và cùng hưởng lợi
 90. BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA 3. Tôn trọng khách hàng 4. Ổn định nội bộ
 91. BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA 5. Đề cao tính chân thành , trung thực trong KD
 92. TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA VIETELL
 93. 1. Tiên phong đột phá trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ hiện đại 2. Sáng tạo đưa ra các giải pháp nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng cao với giá cước phù hợp và đáp ưng nhu cầu được lựa chọn của khách hàng
 94. 3. Luôn quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và đáp ứng nhanh nhất mọi nhu cầu của khách hàng 4. Gắn kết các hoạt động SX-KD với các hoạt động nhân đạo và hoạt động xã hội 5. Sẵn sàng hợp tác chia sẻ với các đối tác kinh doanh để cùng phát triển 6. Chân thành với đồng nghiệp, cùng góp sức xây dựng ngôi nhà chung Viettel
 95. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QT v Sử dụng phương pháp lôgích dựa vào: Ø Quan điểm lịch sử, Ø Tổng hợp Ø Hệ thống để tiếp cận vấn đề, Ø hoặc các tình huống quản trị. 100
 96. CHÚC THÀNH CÔNG