Khoa học máy tính - Giới thiệu khoa học máy tính

ppt 24 trang vanle 24/05/2021 60
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Khoa học máy tính - Giới thiệu khoa học máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptkhoa_hoc_may_tinh_gioi_thieu_khoa_hoc_may_tinh.ppt

Nội dung text: Khoa học máy tính - Giới thiệu khoa học máy tính

 1. GIỚI THIỆU KHOA HỌC MÁY TÍNH NGUYỄN THANH TRUNG 1
 2. Giới thiệu về môn học ◼ Tên học phần: Giới thiệu về Khoa học Máy tính ◼ Mã số: CS100 ◼ Số tín chỉ : 1 (lý thuyết) ◼ Thời gian: 18 giờ ◼ Điều kiện tiên quyết: Không 2
 3. Mục tiêu ◼ Cung cấp kiến thức tổng quan về máy tính, sự phát triển của công nghệ chế tạo và các sản phẩm CNTT. ◼ Tổng quan về hệ thống máy tính, xử lý thông tin trên máy tính. ◼ Các khái niệm cơ bản về Hệ điều hành ◼ Tổng quan về mạng máy tính và Internet. ◼ Cơ bản về lập trình ◼ Các vấn đề cơ bản về công nghệ phần mềm ◼ Các hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo 3
 4. Nhiệm vụ Sinh viên ◼ Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết – chuyên cần ◼ Tham gia Thảo luận, trả lời câu hỏi tại lớp ◼ Làm bài tập nhóm - (Seminar tại lớp) ◼ Bài kiểm tra giữa kỳ ◼ Thi hết môn 4
 5. Các hình thức kiểm tra đánh giá ◼ Chuyên cần : 5% ◼ Kiểm tra thường xuyên: 15% ◼ Thái độ: 10% ◼ Kiểm tra giữa kỳ: 15% ◼ Bài tập nhóm: 15% ◼ Thi hết môn: 40% ◼ Thang điểm 10/10 , sau đó quy sang điểm A,B,C,D 5
 6. Tài liệu tham khảo th ◼ Computer Science, 9 Edition, J. Glenn Brookshear (thư viện) ◼ Các tài liệu liên quan đến: 1. Cấu trúc máy tính 2. Hệ điều hành 3. Mạng máy tính 4. Thuật toán 5. Công nghệ phần mềm 6. Các hệ quản trị Cơ sở dữ liệu 6
 7. Tài liệu cung cấp ◼ [2] Giáo trình Kiến trúc máy tính, Đại học Cần thơ, 2003 (ebook) ◼ [3] Bài giảng Hệ điều hành, Đại học Khoa học Tự nhiên (ebook) ◼ [4] Mạng Máy Tính, Phạm Thế Quế, 2006 (ebook) ◼ [5] Giáo trình cơ sở dữ liệu (ebook) ◼ [6] Kỹ thuật lập trình (ebook) ◼ [7] Công nghệ phần mềm (ebook) ◼ [8] Và một số tài liệu trên mạng tại các trang 7
 8. NỘI DUNG Chương1 – GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ◼ 1.1. Sơ lược về máy tính ◼ 1.2. Biểu diễn thông tin trong máy tính ◼ 1.3. Các cổng logic cơ bản 8
 9. Chương 2 - HỆ THỐNG MÁY TÍNH ◼ 2.1. Hệ thống máy tính ◼ 2.2. Bộ xử lý trung tâm ◼ 2.3. Bộ nhớ máy tính ◼ 2.4. Thiết bị ngoại vi ◼ 2.5. Xử lý thông tin bên trong máy tính 9
 10. Chương 3 – HỆ ĐIỀU HÀNH ◼ 3.1. Lịch sử các hệ điều hành ◼ 3.2. Kiến trúc hệ điều hành ◼ 3.3. Nguyên lý hoạt động của tiến trình ◼ 3.4. Bảo mật 10
 11. Chương 4 - MẠNG MÁY TÍNH ◼ 4.1. Cơ bản về mạng máy tính ◼ 4.2. Internet ◼ 4.3. Các hình thức tấn công và các giải pháp bảo vệ mạng 11
 12. Chương 5 - THUẬT TOÁN & CHƯƠNG TRÌNH ◼ 5.1. Cơ bản về thuật toán ◼ 5.2. Trình bày thuật toán ◼ 5.3. Đánh giá hiệu quả thuật toán ◼ 5.4. Chương trình & cài đặt thuật toán 12
 13. Chương 6 – CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ◼ 6.1. Giới thiệu sơ lược ◼ 6.2. Các mô hình ◼ 6.3. Các công cụ phần mềm ◼ 6.4. Các vấn đề khác 13
 14. Chương 7 – CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHÁC CỦA KHMT ◼ 7.1. Cơ bản về CSDL, hệ quản trị CSDL ◼ 7.2. Trí tuệ nhân tạo 14
 15. CÁC CHỦ ĐỀ CHO BTNHÓM 16
 16. CÁC NỘI DUNG SEMINAR 17
 17. Yêu cầu ◼ 4-5 người/ nhóm ◼ Báo cáo: từ 5-8 trang A4 ◼ Trình bày bằng slide: khoảng 15-20 slide ◼ Yêu cầu: 1. Trình bày ngắn gọn, súc tích, ít chữ nhưng đầy đủ hình ảnh, hình vẽ minh hoạ 2. Ghi rõ nguồn tham khảo trong các trích dẫn 3. Font size tối thiểu 26 4. Bắt đầu trình bày từ tuần 2. 18
 18. Tuần 2 ĐT1: Tìm hiểu về các máy tính nổi tiếng qua các giai đoạn phát triển ĐT2: Tìm hiểu Các bảng mã ký tự 19
 19. Tuần 3 ĐT 3. Các kỹ thuật làm tăng tốc bộ VXL VD: đường ống (pipeline), Hyper threading (siêu phân luồng), ĐT 4. Các VXL đa nhân, ĐT 5. Cấu tạo và tổ chức dữ liệu trên đĩa cứng ĐT6.Cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy in laser, màn hình 20
 20. Tuần 4 ĐT7. Quản lý bộ nhớ (Hệ điều hành) ◼ Bộ nhớ phân đoạn, phân trang ◼ Bộ nhớ ảo. ◼ Cache ĐT8. Quản lý nhập xuất (HĐH) ◼ Cơ chế quản lý vào ra của HĐH 21
 21. Tuần 4 ĐT9.Các kiểu tấn công trên mạng, tấn công các trang Web; 1 số giải pháp phòng chống ĐT10. Tìm hiểu Internet (giao thức, quản lý), các ứng dụng trên Internet,khai thác Internet 22
 22. Tuần 5 ĐT11.Virus máy tính và các biến thể ◼ (trojan, worm, .) ĐT 12. Mạng máy tính (các vấn đề cơ bản:lịch sử, ứng dụng, các nguy cơ tiềm ẩn, các biện pháp phòng tránh) ĐT13.Tìm hiểu chung về Công nghệ phần mềm, ngành CNPM ở VN và TG 23
 23. Tuần 6 ĐT14.Giới thiệu chung về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu ĐT.15.ứng dụng TTNT vào đời sống 24