Kế toán tài chính - Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản

pdf 6 trang vanle 2590
Bạn đang xem tài liệu "Kế toán tài chính - Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfke_toan_tai_chinh_ke_toan_dau_tu_xay_dung_co_ban.pdf

Nội dung text: Kế toán tài chính - Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản

  1. 4/3/2012 KT ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG  KT NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ XDCB  KT CHI PHÍ ĐẦU TƢ XDCB  NGHIỆM THU, BÀN GIAO VÀ THANH TOÁN QUYẾT TOÁN  THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC CHUẨN BỊ THỰC KẾT THÚC ĐẦU TƢ HIỆN DỰ XÂY DỰNG ÁN • Nghiên cứu • Chuẩn bị mặt • Nhận bàn giao • Thăm dò thị bằng công trình trƣờng • Thẩm định • Quyết toán vốn • Khảo sát địa thiết kế đầu tƣ điểm • Giám sát • Bảo hành CT • Lập dự án • Vận hành dự • Thẩm định DA án 1
  2. 4/3/2012 CHI PHÍ XÂY DỰNG CP xây CP xây dựng công CP tháo dỡ, dựng công trình, hạng san lắp mặt trình tạm, mục công bằng phụ trợ trình CHI PHÍ THIẾT BỊ Vận Mua sắm chuyển, lƣu thiết bị công kho, bảo nghệ, đào quản, thuế Lắp đặt tạo & & phí bảo thiết bị chuyển giao hiểm thiết công nghệ bị công trình CHI PHÍ ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƢ CP sử dụng CP tái định đất, đầu tƣ CP đền bù cƣ hạ tầng kỹ thuật 2
  3. 4/3/2012 CP QUẢN LÝ DỰ ÁN, CP KHÁC CP CP thẩm CP lãi quản CP tổ định, vay, CP bảo lý chức giám CP hiểm, chung đền NVL, kiểm sát, của bù nhân toán, nghiệ DA lực, m thu CP DỰ PHÒNG Trả thêm Giá tăng cho khối trong quá Sự kiện bất lƣợng phát trình xây thƣờng sinh dựng  Thanh toán theo giá trọn gói  Thanh toán theo đơn giá cố định  Thanh toán theo giá điều chỉnh 3
  4. 4/3/2012  Khái niệm: Là các loại nguồn vốn có mục đích sử dụng cho các dự án đầu tƣ xây dựng công trình.  Nguyên tắc kế toán: - Theo dõi chi tiết việc sử dụng vốn theo từng dự án, công trình và hạng mục công trình - Khi dự án hoàn thành, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tƣ  Các loại nguồn : TK 441 : Nguồn vốn đầu tƣ XDCB TK 414 : Quỹ đầu tƣ phát triển TK 341 : Vay dài hạn TK 343 : Trái phiếu phát hành TK 3532 : Quỹ phúc lợi  Lƣu ý: Nếu nguồn vốn đầu tƣ XDCB do Ngân sách nhà nƣớc cấp cho doanh nghiệp: -Khi đƣợc giao dự toán về đầu tƣ XDCB: ghi đơn Nợ 008 – Dự toán chi sự nghiệp -Khi rút dự toán chi đầu tƣ XDCB: phản ánh Nợ TK liên quan / Có TK 441 Đồng thời ghi đơn Có 008 4
  5. 4/3/2012 111,112 441 111,112,331 241 Các khoản được 152, 153/133 duyệt bỏ (nếu có) 411 311, 336, 338 Quyết toán vốn đầu tư XDCB được phê duyệt 414 338  TK sử dụng: 2412 – Xây dựng cơ bản  2 phƣơng thức xây dựng : - Phương thức giao thầu - Phương thức tự làm 5
  6. 4/3/2012 111,112,331 152,153 241 (2412) 441 (2) Chi phí được duyệt bỏ không tính vào giá trị công trình (4a) 1388,632 (1) 133 Chi phí không được duyệt bỏ cần phải thu hồi bồi thường (4b) 334,338 211,213, 217, (3) Giá trị công trình XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng (4c) 214,111,112,331, (3) 411 414,441,(4312) kết chuyển tăng nguồn vốn kinh doanh (4d) 6