Hệ thống thông tin quản trị - Chương 6: Quản lý dự án hệ thống thông tin

pdf 12 trang vanle 28/05/2021 1120
Bạn đang xem tài liệu "Hệ thống thông tin quản trị - Chương 6: Quản lý dự án hệ thống thông tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfhe_thong_thong_tin_quan_tri_chuong_6_quan_ly_du_an_he_thong.pdf

Nội dung text: Hệ thống thông tin quản trị - Chương 6: Quản lý dự án hệ thống thông tin

 1. 2011-2012 H TH NG THÔNG TIN QU N TR CH ƯƠ NG 6 Qu n lý d án H th ng thông tin 1 MC TIÊU H C T P Sau khi hc xong ch ươ ng này, sinh viên có th : • Hi u các thành ph n chính ca ph ươ ng pháp qu n lý d án. • Liên h khái ni m qu n lý d án vi s hình thành h th ng thông tin. • Đánh giá tm quan tr ng v các công vi c khác nhau ca ng ư i qu n lý d án. • Gi i thi u sơ lư c các k thu t qu n lý d án. 2 CÁC V N Đ QU N LÝ • Điu ki n thành công ca mt d án h th ng thông tin là gì ? • Các k thu t và ho t đ ng qu n lý d án nào s đư c ng ư i qu n lý d án th c hi n nh m đem li thành công cho d án ? 3 1
 2. 2011-2012 NI DUNG CHÍNH 1. Tng quan v qu n lý d án 2. Quy trình qu n lý d án h th ng thông tin 3. Các giai đon trong qu n lý d án h th ng thông tin 4. Công c qu n lý d án: Phân tích mng lư i công vi c 4 1. T ng quan v qu n lý d án 1.1 Khái ni m d án 1.2 Ba y u t chính c a qu n lý d án 5 1.1 Khái ni m d án Mc tiêu nh t đ nh. Có th i đim b t đ u. Chu i các Quy trình Có th i đim k t thúc. công vi c xác đ nh S d ng tài nguyên có gi i h n. D ÁN • D án : d án là mt chu i các công vi c (nhi m v, ho t đ ng) đư c th c hi n theo quy trình xác đ nh nh m đ t đư c mc tiêu đ ra trong điu ki n ràng bu c v ph m vi, th i gian, ngân sách. 6 2
 3. 2011-2012 1.2 Ba yu t chính ca qu n lý d án 7 2. Quy trình qu n lý d án HTTT 2.1 Quy trình qu n lý d án 2.2 B i c nh ho ch đ nh d án 2.3 T i sao các d án th t b i ? 2.4 Các ch th trong d án 8 2.1 Quy trình qu n lý d án • Đ qu n lý mt d án có kích th ư c ln và ph c tp đòi hi ph i có cái nhìn tt v tình tr ng ca d án đ gi d án theo đúng ti n đ và các vn đ d đoán. • Vi c s dng mt quy trình qu n lý d án có cu trúc rt có th ci thi n đư c hi u su t ca d án IS. 9 3
 4. 2011-2012 2.2 B i cnh ho ch đ nh d án Đa s các k ho ch d án s đư c chia theo các giai đon ca SDLC. •Mt kế ho ạch kh ởi tạo dự án (initial project plan) th ư ng s đư c phát tri n giai đon kh i to. •Nu d án nh n đư c s ch p thu n, mt kế ho ạch dự án chi ti ết hơn (detailed project plan) s đư c to ra tr ư c ho c khi d án bt đ u. 10 2.3 T i sao các d án b th t b i ? • Lytinen và Hirscheim (1987) đã nghiên cu các nguyên nhân làm các d án h th ng thông tin th t bi. • Có 5 nguyên nhân: Th t bi v mt k thu t. Th t bi v mt d li u. Th t bi v mt ng ư i dùng. Th t bi v mt t ch c. Th t bi trong môi tr ư ng kinh doanh. 11 2.4 Các ch th trong d án • Nhà tài tr d án (Project Sponsor) • Nhà qu n lý d án (Project Manager) • Ng ư i s d ng d án (Project User) • Qu n lý ch t l ư ng (Quality manager) • Qu n lý r i ro (Risk manager) 12 4
 5. 2011-2012 3. Các giai đon trong qu n lý d án h th ng thông tin 3.1 Ư c l ư ng ( estimation ) 3.2 L ch trình/k ho ch ( schedule/plan ) 3.3 Theo dõi và ki m soát (monitoring and control ) 3.4 L p tài li u ( documentation ) 13 3.1 Ư c lư ng Ư c lư ng cho phép nhà qu n lý d án lên k ho ch cho nh ng ngu n lc cn thi t đ th c hi n d án thông qua vi c thi t lp s lư ng và kích th ư c ca các công vi c cn ph i đư c hoàn thành trong d án. Điu này đ t đư c bng cách phân tích d án lp đi lp li nhi u ln thành các công vi c nh hơn cho đ n khi mt phân đon qu n lý ca công tác 1-2 ngày đư c đ nh ngh ĩa. Mi công vi c đư c có chi phí, th i gian và mc tiêu ch t lư ng ca riêng mình. Th tc này to nên mt “cơ cu phân chia công vi c” hay “cu trúc phân tích công vi c”(work breakdown structure - WBS) cho th y th bc quan h gi a các công vi c ca d án. 14 Cơ c u phân chia công vi c (WBS) cho m t h th ng k toán 15 5
 6. 2011-2012 Th i gian n l c (effort time) và th i gian trôi qua (elapsed time) 100 100 Elapsed time = Effort time x × Availabili ty % Work rate % • Th i gian n lc là tng s lư ng công vi c mà cn ph i th c hi n đ hoàn thành mt nhi m v. • Th i gian trôi qua ch ra nh ư kho ng th i gian kéo dài trong bao lâu (ví d nh ư theo lch ngày), đ nhi m v s đư c th c hi n (kho ng th i gian mà mt s vi c tn ti). 16 Các công vi c trong ư c l ư ng • Ư c tính th i gian n lc cho ng ư i trung bình đ th c hi n nhi m v. • Ư c lư ng tính sn sàng và t l làm vi c khác nhau ca nhân viên. • Phân b các ngu n lc (nhân viên) đ n công vi c. • Th i gian trôi qua tính toán da trên s lư ng nhân viên, tính sn sàng và t l làm vi c. • Công vi c trong lch trình có liên quan đ n các nhi m v khác. 17 Các k thu t cho vi c ư c l ư ng Cadle và Yeates (2007) cung cp các k thu t sau đây cho vi c ư c lư ng ngu n nhân lc và các yêu cu v kh năng cho các giai đon khác nhau ca mt d án IS: • Ư c lư ng nghiên cu kh thi . • Ư c lư ng các giai đon phân tích và thi t k. • Ư c lư ng xây dng và hi n th c. 18 6
 7. 2011-2012 Mô hình COCOMO Constructive cost model (COCOMO) : là mt mô hình đư c dùng đ đánh giá s lư ng công vi c cn đ hoàn thành d án da trên vi c đánh giá s lư ng dòng mã ngu n ch ươ ng trình. WM = C x (KDSI) K x EAF Trong đó: • WM = s lư ng tháng nhân lc • C = mt trong ba giá tr hng s ph thu c vào s phát tri n mô hình . • KDSI = s dòng mã ngu n × 1000 . • K = mt trong ba giá tr hng s ph thu c vào s phát tri n mô hình. • EAF = yu t điu ch nh n lc. 19 Phân tích đim ch c n ăng (Function point analysis) Phân tích đim ch c năng đư c tính da trên s lư ng ng ư i s dng ch c năng ng dng s có. Điu này có th làm mt cách chi ti t sau khi yêu cu cho các ng dng đã đư c xác đ nh. Năm phân lo i ch c năng ng ư i s dng này là: –S lo i đ u vào bên ngoài. –S lo i đ u ra bên ngoài. –S lo i tp tin lu n lý ni b. –S lo i tp tin giao di n bên ngoài. – Các lo i yêu cu bên ngoài. 20 3.2 Lên lch trình và l p k ho ch (Scheduling and planning) • Lên lch trình đư c xác đ nh khi các ho t đ ng d án ph i đư c th c thi. Lch trình đư c hoàn thành đư c gi là k ho ch d án. • Phân b ngu n lc là mt ph n ca lch trình. Nó bao gm vi c phân công các ngu n lc đ tng nhi m v.Mt khi các ho t đ ng đã đư c xác đ nh và các yêu cu v ngu n lc ca h đư c ư c lư ng, đó là điu cn thi t đ xác đ nh mi quan h ca chúng vi nhau. o Mi quan h ni ti p. o Mi quan h song song. 21 7
 8. 2011-2012 Mi quan h n i ti p ca các ho t đ ng 22 Mi quan h song song ca các ho t đ ng 23 3.3 Giám sát và ki m soát (Monitoring and control) • Giám sát liên quan đ n vi c đ m bo rng d án này là làm vi c vi k ho ch mt khi nó đã bt đ u. o Điu này s xy ra hàng ngày cho các nhi m v quy mô nh ho c hàng tu n cho các ho t đ ng kt hp. • Ki m soát ho c hành đ ng hi u ch nh s xy ra nu đo lư ng hi u su t th c hi n đi ch ch kh i k ho ch. o Điu quan tr ng đ giám sát và đánh giá hi u su t khi d án ti n hành, nh m làm cho hành đ ng hi u ch nh đó có th đư c đư a ra tr ư c khi nó lch kh i k ho ch cho mc đ ln bt kỳ. 24 8
 9. 2011-2012 3.4 L p tài li u Nh ng tài li u nào có th yêu c u bao g m: o Danh sách công vi c (Workplan/task list ) o Đ c t yêu c u (Requirements specification ) o Hình th c yêu c u mua s m (Purchase requisition forms ) o Ngân sách cho đ i ng ũ nhân viên (Staffing budget ) o Tài li u ki m soát thay đ i (Change control documents ) 25 4. Công c qu n lý d án: Phân tích m ng l ư i công vi c 4.1 Ph ươ ng pháp đư ng d n t i h n (CPM) 4.2 Ph ươ ng pháp AON 4.3 Ph ươ ng pháp AOA 4.4 Sơ đ Gantt 4.5 K thu t PERT 26 4.1 Ph ươ ng pháp đư ng d n t i h n • Các đư ng dn ti hn (Critical path) : Các ho t đ ng trên đư ng đư ng dn ti hn là các ho t đ ng then ch t. Nu mt hay nhi u ho t đ ng trên đư ng ho t đ ng ch yu b tr so vi k ho ch, toàn b d án s b tr . • Ph ươ ng pháp đư ng dn ti hn (Critical Path Method - CPM) :Lư c đ đư ng dn ti hn bi u di n mi quan h gi a các ho t đ ng trong d án. 27 9
 10. 2011-2012 4.2 Ph ươ ng pháp AON (Activity-on-node) Bt đ u s m nh t Th i gian th c hi n Kt thúc s m nh t Mô t ho t đ ng Bt đ u mu n nh t Th i gian tr Kt thúc mu n nh t 28 Sơ đ m ng ph ươ ng pháp AON (Activity on node) 29 4.3 Ph ươ ng pháp AOA (Activity-on-arrow) • Event label : nhãn s ki n • Earliest event time : th i đim s m nh t • Latest event time : th i đim mu n nh t • Activity label : nhãn ho t đ ng • Activity duration : th i gian th c hi n ho t đ ng 30 10
 11. 2011-2012 Tính toán th i gian công vi c da vào s ơ đ m ng AOA (activity-on-arrow) 31 4.5 S ơ đ Gantt Sơ đ Gannt bi u di n các ho t đ ng và các mc chính (milestones) 32 4.5 K thu t PERT (Project evaluation and review technique) PERT là k thu t phân tích dùng đ ư c lư ng th i gian th c hi n d án da trên vi c s dng các ư c lư ng lc quan, kh dĩ và bi quan ca các th i gian th c hi n công vi c. • t(e) là th i gian mong đ i. • t(o) là th i gian lc quan. • t(m) là th i gian ho t đ ng có th xy ra nh t. • t(p) là th i gian bi quan. 33 11
 12. 2011-2012 TÓM TT CH ƯƠ NG • Đ c Giáo trình Trang 184, 185 CÂU HI •? •? •? 34 12