Giáo án Chính tả (nhớ – viết) - Bài: Cửa sông (Từ: “Nơi biển tìm về với đất...đến hết”)

pdf 16 trang vanle 11/06/2021 610
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả (nhớ – viết) - Bài: Cửa sông (Từ: “Nơi biển tìm về với đất...đến hết”)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfgiao_an_chinh_ta_nho_viet_bai_cua_song_tu_noi_bien_tim_ve_vo.pdf

Nội dung text: Giáo án Chính tả (nhớ – viết) - Bài: Cửa sông (Từ: “Nơi biển tìm về với đất...đến hết”)

 1. KKíính chnh chàào quo quýý th thầầ y c y côô v v ề ề d d ự ự gi gi ờ ờ . . Môn: Chính taû Giáo viên :V õ Thị Kim Dung
 2. TROØ CHÔI: TÌM SOÁ MAY MAÉN 1 2 3 4 5 6 7 81 9 10 11 12 13CHU14ÙC 15 16 17 18 MÖØNG Em ha19 õy ne20 âu quy ta21 éc vie22 át hoa te23 ân ng24 öôøi, BAÏN ChuChuùùc mc mööøngøng teân ñòa lí nöôùc ngoaøi?28 25 26 27 28 29 baba30ïïn.n. Nê31u cách vi32ế t hoa t33 ên ng34 ườ i, t35ên đ ị36a lí n ướ c ngoài phiên âm theo âm Hán Việ t. PHAÀN THÖÔÛNG CUÛA BAÏN LAØ “ÑIEÅM 10”
 3. Thöù hai, ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013 Chính taû (nhôù –vieát) Cöûa soâng (Töø: “Nôi bieån tìm veà vôùi ñaát ñeán heát”) Qua hình aûnh cöûa soâng, taùc giaû muoán noùi leân ñieàu gì? Qua hình aûnh cöûa soâng, taùc giaû ngôïi ca tình caûm thuûy chung, uoáng nöôùc nhôù nguoàn.
 4. Thöù hai, ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013 Chính taû (nhôù –vieát) Cöûa soâng Nôi bieån tìm veà vôùi ñaát Nôi con taøu chaøo maët ñaát Baèng con soùng nhôù baïc ñaàu Coøi ngaân leân khuùc giaõ töø Chaát muoái hoøa trong vò ngoït Cöûa soâng tieãn ngöôøi ra bieån Thaønh vuøng nöôùc lôï noâng saâu.Maây traéng laønh nhö phong thö. Nôi caù ñoái vaøo ñeû tröùng Duø giaùp maët cuøng bieån roäng Nôi toâm raûo ñeán buùng caøng Cöûa soâng chaúng döùt coäi nguoàn Caàn caâu uoán cong löôõi soùng Laù xanh moãi laàn troâi xuoáng Thuyeàn ai laáp loùa ñeâm traêng. Boãng nhôù moät vuøng nuùi non QUANG HUY
 5. Thöù hai, ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013 Chính taû (nhôù –vieát) Cöûa soâng Töø khoù: uốn cong lö ô õ i s o ù n g lấ p lóa
 6. Thöù hai, ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013 Chính taû (nhôù –vieát) Cöûa soâng Nôi bieån tìm veà vôùi ñaát Nôi con taøu chaøo maët ñaát Baèng con soùng nhôù baïc ñaàu Coøi ngaân leân khuùc giaõ töø Chaát muoái hoøa trong vò ngoït Cöûa soâng tieãn ngöôøi ra bieån Thaønh vuøng nöôùc lôï noâng saâu.Maây traéng laønh nhö phong thö. Nôi caù ñoái vaøo ñeû tröùng Duø giaùp maët cuøng bieån roäng Nôi toâm raûo ñeán buùng caøng Cöûa soâng chaúng döùt coäi nguoàn Caàn caâu uoán cong löôõi soùng Laù xanh moãi laàn troâi xuoáng Thuyeàn ai laáp loùa ñeâm traêng. Boãng nhôù moät vuøng nuùi non QUANG HUY
 7. Thöù hai, ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013 Chính taû (nhôù –vieát) Cöûa soâng Choã söûa (Tö ø : “ Nô i b ie å n t ìm v e à v ô ù i loãi ñ a á t . ñ e á n h e á t ” )
 8. Thöù hai, ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013 Chính taû (nhôù –vieát) Cöûa soâng Nôi bieån tìm veà vôùi ñaát Nôi con taøu chaøo maët ñaát Baèng con soùng nhôù baïc ñaàu Coøi ngaân leân khuùc giaõ töø Chaát muoái hoøa trong vò ngoït Cöûa soâng tieãn ngöôøi ra bieån Thaønh vuøng nöôùc lôï noâng saâu.Maây traéng laønh nhö phong thö. Nôi caù ñoái vaøo ñeû tröùng Duø giaùp maët cuøng bieån roäng Nôi toâm raûo ñeán buùng caøng Cöûa soâng chaúng döùt coäi nguoàn Caàn caâu uoán cong löôõi soùng Laù xanh moãi laàn troâi xuoáng Thuyeàn ai laáp loùa ñeâm traêng. Boãng nhôù moät vuøng nuùi non QUANG HUY
 9. Ba ø i t a ä p : 2. Tìm caùc teân rieâng trong nhöõng ñoaïn trích sau vaø cho bieát caùc teân rieâng ñoù ñöôïc vieát nhö theá naøo. a) Ngöôøi ñaàu tieân phaùt hieän ra chaâu Mó laø Cri­xtoâ­ phoâ­roâ Coâ­loâm­boâ (1451­1506), moät nhaø haøng haûi ngöôøi I­ta­li­a. Coâ­loâm­boâ töôûng nhaàm vuøng ñaát naøy laø AÁn Ñoä. Veà sau, ngöôøi ñoàng höông cuûa oâng laø nhaø haøng haûi A­meâ­ri­goâ Ve­xpu­xi (1454­1512) ñaõ ñính chính sai laàm aáy vaø khaúng ñònh vuøng ñaát Coâ­loâm­boâ tìm ñöôïc laø moät vuøng ñaát hoaøn toaøn môùi laï. Chính vì vaäy, taäp baûn ñoà xuaát baûn ôû Lo­ren (Phaùp) naêm 1507 ñaõ goïi chaâu luïc naøy laø A­meâ­ri­ca (chaâu Mó), döïa theo teân cuûa A­meb) Ñâænh ­ri­go EâÂ. ­vô­reùt trong daõy Hi­ma­lay­a laø ñænh nuùi cao nhaát theá giôùi. Nhöõng ngöôøi ñaàu tieân chinh phuïc ñoä cao 8848 meùt naøy laø EÙt­maân Hin­la­ri (ngöôøi Niu Di­ laân) vaø Ten­sinh No­rô­gay (moät thoå daân vuøng Hi­ma­ lay­a). Ngaøy noùc nhaø theá giôùi naøy bò chinh phuïc laø 29­ 5­1953. Theo TAÂN TÖØ ÑIEÅN BAÙCH KHOA TOAØN THÖ
 10. ÑÆNH E­VÔ­REÙT
 11. Th a û o lu a ä n Tìm c a ù c t e â n rie â ng trong nh ö õ n g ñ a) o a Ngïnöô tøi ríñca hàu s tie a uân : phaùt hieän ra chaâu Mó laø Cri­xtoâ­ phoâ­roâ Coâ­loâm­boâ (1451­1506), moät nhaø haøng haûi ngöôøi I­ta­li­a. Coâ­loâm­boâ töôûng nhaàm vuøng ñaát naøy laø AÁn Ñoä. Veà sau, ngöôøi ñoàng höông cuûa oâng laø nhaø haøng haûi A­meâ­ri­goâ Ve­xpu­xi (1454­1512) ñaõ ñính chính sai laàm aáy vaø khaúng ñònh vuøng ñaát Coâ­loâm­boâ tìm ñöôïc laø moät vuøng ñaát hoaøn toaøn môùi laï. Chính vì vaäy, taäp baûn ñoà xuaát baûn ôû Lo­ren (Phaùp) naêm 1507 ñaõ goïi chaâu luïc naøy laø A­meâ­ri­ca (chaâu Mó), döïa theo teân cuûa A­me b) âÑ­ri­goænh â E. ­vô­reùt trong daõy Hi­ma­lay­a laø ñænh nuùi cao nhaát theá giôùi. Nhöõng ngöôøi ñaàu tieân chinh phuïc ñoä cao 8848 meùt naøy laø EÙt­maân Hin­la­ri (ngöôøi Niu Di­ laân) vaø Ten­sinh No­rô­gay (moät thoå daân vuøng Hi­ma­ lay­a). Ngaøy noùc nhaø theá giôùi naøy bò chinh phuïc laø 29­ 5­1953. Theo TAÂN TÖØ ÑIEÅN BAÙCH KHOA TOAØN THÖ
 12. Tên riêng Giả i thích cách vi ế t •Tên ngườ i: Cri­xtô­phô­ rô Cô­lôm­bô, A­mê­ri­gô Ve­xpu­xi, Ét­mân Hin­la­ ri, Ten­sinh No­rơ ­gay. •Tên địa lí: I­ta­li­a, Lo­ ren, A­mê­ri­ca, Ê­vơ ­rét, Hi­ma­lay­a, Niu Di­lân. . Mĩ, Ấn Độ, Pháp
 13. Tên riêng Giả i thích cách vi ế t •Tên ngườ i: Cri­xtô­phô­ ­Vie á t h o a c h ö õ c a ù i rô Cô­lôm­bô, A­mê­ri­gô ñ a à u c u û a m o ã i b o ä Ve­xpu­xi, Ét­mân Hin­la­ p h a ä n t a ïo t h a ø n h ri, Ten­sinh No­rơ ­gay. t e â n rie â n g ñ o ù . Ca ù c t ie á ng trong mo ä t b o ä ị •Tên đ a lí: I­ta­li­a, Lo­ p h a ä n c u û a t e â n ren, A­mê­ri­ca, Ê­vơ ­rét, rie â n g ñ ö ô ïc n g a ê n Hi­ma­lay­a, Niu Di­lân. c a ù c h b a è n g d a á u g a ïc h n o á i. . Mĩ, Ấn Độ, Pháp ­Vie á t g io á n g n h ö c a ù c h v ie á t t e â n rie â n g Vie ä t Na m (v ie á t h o a c h ö õ c a ù i ñ a à u c u û a m o ã i c h ö õ ), v ì ñ a â y la ø t e â n rie â n g n ö ô ù c ngoaøi nh ö n g ñ ö ô ïc p h ie â n a â m t h e o a â m Ha ù n Vie ä t .
 14. Thöù hai, ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013 Chính taû (nhôù –vieát) Cöûa soâng Em haõy neâu quy taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lí nöôùc ngoaøi?
 15. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH Giáo viên:Võ Thị Kim Dung