Công nghệ thực phẩm - Chương 2: Luật an toàn thực phẩm

pdf 21 trang vanle 26/05/2021 1710
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Công nghệ thực phẩm - Chương 2: Luật an toàn thực phẩm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfcong_nghe_thuc_pham_chuong_2_luat_an_toan_thuc_pham.pdf

Nội dung text: Công nghệ thực phẩm - Chương 2: Luật an toàn thực phẩm

 1.     !"#$%&'()0123)  !"#$%&'()0123) 4567895 @ AAAB628CD)0E2F)B9G 4567895 @ AAAB628CD)0E2F)B9G HIF8P @ 628CD)0E2F)Q06RB5R2BS) HIF8P @ 628CD)0E2F)Q06RB5R2BS) !TUV' W'XY `a!!'Vb' c99d    !"#$!"%&'(%)012%&'(%)0  34567849@4@A74BC744C5@4DEF@G5H7   EIPQRP4S@T4UVW  ! "#$%$ 4XDP6T@7T4Y7`7`aCW b4c7G5H7W &'(01234567895@'2A5BC5656DAE25DDFGHIPDQGRDSTUV2DFGBC5656D2ARPRW3BX defChipCqrstCuvwsxCepysC€stCst‚yCƒps‚C‚„…C†‡Cˆ‚‰…C‚‘’CC“”pC‚„…C€stCst‚pyCˆ•q€– Y`aE2b`(cccWa82Dd56e8f5WbghTf2i(a82Dd56e8f5p6aqW`q8WH5ra82Dd56e8f5pD82W`q8WH5 —˜™ƒpd˜fCeee•™vp‚fstgvhs•dij’hpkfC™vp‚fstgvhslt™m•˜mv•†sn™vp‚fstgvhsl‚vp•˜mv•†s
 2.   !"#$%&' !"# $%&'(& )0&1#2#34"5 !()01!()23 6 7# 89@"AB%$#CD"89@& %D"E !@F 4561"17819@ 01!() 1A # G2H#CI(87P%#2B%Q"R 7#1"1BCD1EBF'') 6S5TUDEV&WX7Y#2#2 `a@R 01!()3 6$#$b$5Y#2#2 `a@ G'') 01!()HI&PQ"#R 6 9&cd#5UDV&W STE# 6F UVQ$))8W D2 6D&eQ#34"f !"5"g& hiiD& 0p"iD&eQUD "'#2& $i2`$B%d#8qr XY`=bcd=efgh=ipqgr=Ydsg=tugh=ghvs=wdgv=vxy=€=‚vƒy=„v…†==‡ˆd=vxy=tugh=ghvds„=‚„‰et stuLwxyL€‚ƒL„…†‚‡Ltyˆ‚L‰‚ƒL‚ƒ‘ˆL’y‚‘L‘“”L•–L—‘˜”L™‘deLLfgyL‘“”L‰‚ƒL‚ƒ‘yˆ™L—™h€‰i ‘’“wd”’`=•••‰“pdv–gh—p˜g‰”™d†˜de`=“pdv–gh—p˜gfh“g‰’gp‰€gh“pdv–gh—p˜gfvpd‰’gp‰€g jkl’ymkuLnnnhl…y‘o‚ƒp…q‚hmrseqytuLl…y‘o‚ƒp…q‚uƒlvhkv…h•‚wl…y‘o‚ƒp…q‚u‘…yhkv…h•‚  ! "#$%#%#&&'!()0&  !"#$%&'&()0123 123!4560&7869@ 456789@$'A0B%C2345DEF A186B)CDE!F GHI)PQRSQHSTUV WQX()YQ03`(a GH21IB1P 64 QRS b'c0Bd0QRS)Q)C%)eQf3g GH21IB1A16T1UQ S hi0p(%H0'qS)eQf3F GH21IB49DS hrs`(tp#$%QutP(QQ`(t'Xvwd0 GVA18WDXU)C"91Y69`! ) (x)Bp F !6CaRb4 C"8W131PR6T`@ cdeBghiBpqrsBtuvrwBdixrBy€rsBrsxB‚irBƒ„B…†B‡ˆ„B‰‘BB’“iBƒ„By€rsBrsix‰B‡‰”py• y€Rƒ„…R†‡ˆ‰R‘’ˆ“R€…”ˆR•–ˆ‰Rˆ‰—”R˜…ˆ—R—™dRefRg—hdRi—jkRRlm…R—™dR•–ˆ‰Rˆ‰—…”iRgin†•o –—˜‚i™—eBddd”˜uiersfugr”™hi‘gijeB˜uiersfugrks˜l”—lu”…rm˜uiersfugrkui”—lu”…r pqr˜…sqRtttnr‘…—uˆ‰v‘wˆnsxykw…zRr‘…—uˆ‰v‘wˆ{‰r|nq|‘neˆ}r‘…—uˆ‰v‘wˆ{—‘…nq|‘neˆ
 3.   !"#$%&'()01234  !"#$%&$ !"#$56&!784%759@()012A '()012345"6"789@!""A ))4AB@CD$ EAF'!""AG" B$C@DE $8)F9GHIIP "#$8G"E$HI QRSDT'$UF9&!"#$@8&VDE $8)F9G PQ$9R8$ST4 &U E V$UI H!W8XY8$C@D $%GV!G)&DV'D`$a)b W""#$%XYE`$a$89@"b QRS DT$cF9de%&'$ $F9d!fXe cd"789@"EdE$A89e"A"f"gh IIX'g@h8i)@8)D`$a)b a`CE&$'"f"!""bcI pqrItuvIwxy€I‚ƒy„Iqv…yI†‡y€Iy€ˆ…I‰vyˆIˆ‘I’“I”ˆ•‘I–ˆ—˜II™dvIˆ‘I†‡y€Iy€ˆv…–I”–ew†f ipqHstuHvwxyH€‚xƒHpu„xH…†xyHxy‡„Hˆux‡H‡‰H‘’H“‡”H•‡–—HH˜™uH‡‰H…†xyHxy‡u„•H“•dv…e ghi‰vjhrIkkkei‚vˆly€m‚nyejop˜nvqrIi‚vˆly€m‚nyr€isehs‚e’yti‚vˆly€m‚nyrˆ‚vehs‚e’y fghˆuigqHjjjdhu‡kxylmxdino—mupqHhu‡kxylmxqyhrdgrd‘xshu‡kxylmxq‡udgrd‘x   !""#    !" #$ % &%'() $%&'( !)012345678 &0(1"02)34 9@AB0123C 56' 7 % 869  !"&%' $%&D 2 E)F@AGH)I# 0@ &31"02)A4 PQRQSTHC 869  !" B$ 9CDEF G$ $U8HG)6 VWP DHI%#$ % &PDQ' R%&%'0@ &00 )XYH`%a"aC 1"(SS(4 bcdAfghAipqrAstuqvAchwqAxyqrAqr€wAhq€A€‚ƒA„…A†€‡ƒAˆ€‰AA‘’hA€‚ƒAxyqrAqr€hwˆA†ˆ“ix” TUV9XY`9abcd9efgch9U`ic9pqcd9cdri9s`cr9rtu9vw9xryu9€r‚99ƒ„`9rtu9pqcd9cdr`i€9x€…ap† •–—h˜–dA™™™“—th€dqretfq“˜ghfhidA—th€dqretfqjr—k“–kt“„ql—th€dqretfqj€th“–kt“„q ‡ˆ‰s`ˆV9‘‘‘…‰f`r’cd“f”c…•–‚”`—V9‰f`r’cd“f”c˜d‰™…ˆ™f…vcd‰f`r’cd“f”c˜rf`…ˆ™f…vc
 4.   !""# !"#$%&' $%&'()0123405& ()$0$123"$34$56789@ABC8 )6 74089@ABA( DE#$FG H CD (1PQR1STRS1UVU1WXY`1US`R1ab1cdefg1WXY`1US`R1ab1 $%&E F93 U21hi1aT1WXY`1US`R1ab1pDUS1aqg1rSsRt1Uu1SXGR1 GF2H789@ W%v$0$Fb23"$w"$x$Fy$€b $IP57!""QF20R9QB9S H PT!""D UVW:Y`a:bcde:fghdi:Vapd:qrde:desp:tads:suv:wx:ys€v:s‚ƒ::„…a:suv:qrde:desap:y†bq‡ ‚ƒT…†‡Tˆ‰‘T’“”•T‚‡–T—˜‘T‘™–Td‡™T™efTghTi™jfTk™lmTTno‡T™efT—˜‘T‘™‡–kTikpˆ—q ˆ‰ta‘‰W:’’’†gas“de”g•d†‘–—ƒ•a˜W:gas“de”g•d™ed†‰dg†wdegas“de”g•d™sga†‰dg†wd rstd‡usƒTvvvpt“‡™w‘x“ypuz{my‡|ƒTt“‡™w‘x“y}‘t~ps~“pgt“‡™w‘x“y}™“‡ps~“pg    !"#$%&''( )"01020( !"#$%&&'()0'12)23'$ 34'5)"6789@5ABCDEBF1 '$'4 5 %0'(GH0I@0P9QR'9R' !673'89@ABCD9E&FG 24 0I@SEBTU@#SV5S$W 9'@HH13'$AB85 @P'C5)"X 34'5)"678@5ABCDSY@5 `a)"'b0'(X IPQ4STU4VWXY4`abXc4PUdX4efXY4XYgd4hUXg4gip4qr4sgtp4ugvw44xyU4gip4efXY4XYgUdu4su€Ve cdeBghiBpqrsBtuvrwBdixrBy€rsBrsxB‚irBƒ„B…†B‡ˆ„B‰‘BB’“iBƒ„By€rsBrsix‰B‡‰”py• ‚ƒ„hU…ƒQ4†††€„aUg‡XYˆa‰X€…‘w‰U’Q4„aUg‡XYˆa‰X“Y„”€ƒ”a€qX•„aUg‡XYˆa‰X“gaU€ƒ”a€qX –—˜‚i™—eBddd”˜uiersfugr”™hi‘gijeB˜uiersfugrks˜l”—lu”…rm˜uiersfugrkui”—lu”…r
 5.      ! !"#$%&'(!%)!012 "# $% &"'()0 &12 3 )45)6 !345!646478'!9@AB )47) 8 &9@ )A)B C CD'E!01FAGH IPAQ)4' A4F) D1 &)EE ))66F))G ))H 3'6A"46478'!9@AR!(S I & !3 )G )$% &"C PQR5TUV5WXY`5abcYd5QVeY5fgY`5Y`he5iVYh5hpq5rs5thuq5vhwx55y€V5hpq5fgY`5Y`hVev5tvWf‚ TUV9XY`9abcd9efgch9U`ic9pqcd9cdri9s`cr9rtu9vw9xryu9€r‚99ƒ„`9rtu9pqcd9cdr`i€9x€…ap† ƒ„…iV†„R5‡‡‡…bVhˆY`‰bY†‘’xV“R5…bVhˆY`‰bY”`…•„•brY–…bVhˆY`‰bY”hbV„•brY ‡ˆ‰s`ˆV9‘‘‘…‰f`r’cd“f”c…•–‚”`—V9‰f`r’cd“f”c˜d‰™…ˆ™f…vcd‰f`r’cd“f”c˜rf`…ˆ™f…vc    !"#$% !"#$% &'() &'(")01"23456789"@42 012345267089@AB%C2D%EFGHI!I 29"@A5A0"BCBDE PQ26R%CI S@T02UP%CV) FGH%)045I"8"9P"@9QR"ES2 W0XI RY`aa32 bP#01%2QYcd e"2 fghi2 p%C 45I"8"3TUVWXR"E q0r2QYcd e"2 fGsGtgtu) Y`abcdbebfghibpqrstuuevbwexyb€bi‚bƒ„ 012CvF I wx%ChiG6Yy0€ Y$0#BI2D gh…†‡ˆ‰be‘’i“”•u•–s—˜i“uevb™due…i“i‚b cfg tGt) hijklmnkopqrkstuqvkinwqkxyqrkqrzwk{nqzkz|}k~k€z}k‚zƒ„kk…†nkz|}kxyqrkqrznw‚k€‚‡oxˆ ‚ƒT…†‡Tˆ‰‘T’“”•T‚‡–T—˜‘T‘™–Td‡™T™efTghTi™jfTk™lmTTno‡T™efT—˜‘T‘™‡–kTikpˆ—q ‰Š‹{nŒŠjk‡‹tnzŽqrtq‡Œ‘’„n“jk‹tnzŽqrtq”r‹•‡Š•t‡~q–‹tnzŽqrtq”ztn‡Š•t‡~q rstd‡usƒTvvvpt“‡™w‘x“ypuz{my‡|ƒTt“‡™w‘x“y}‘t~ps~“pgt“‡™w‘x“y}™“‡ps~“pg
 6.    !"# !$%& !' !"#$%$&'()0!"$123456789@ ()012 !304&05 A'(B!#C$&'D!EF2!#38!#"G$ "HI6'(B! P'Q#$"'RS#"G$ "HITUTVWXYTV`abcXdeXfX78 (6"0730"#&895 4G2#gB!hipXTqriXYstru@ (8!@A&"B3C!6&DE5 A38S6v "w#7S "wI "% E'##"53ieXixa (07&0FG303HI&0P&QR35 $y!% 4€!A "w##"53YaTV‚#"G$ "HI@ (09&80P&02ST3U5 (VWDE2X01X0GXD!Y"2 `aa)b cdeBghiBpqrsBtuvrwBdixrBy€rsBrsxB‚irBƒ„B…†B‡ˆ„B‰‘BB’“iBƒ„By€rsBrsix‰B‡‰”py• ƒ„…V‡ˆ‰V‘’“V”•–’—V„‰˜’V™d’“V’“e˜Vf‰’eVeghVijVkelhVmenoVVpq‰VeghV™d’“V’“e‰˜mVkmr™s –—˜‚i™—eBddd”˜uiersfugr”™hi‘gijeB˜uiersfugrks˜l”—lu”…rm˜uiersfugrkui”—lu”…r tuvf‰wu…Vxxxrv•‰ey’“z•{’rw|}o{‰~…Vv•‰ey’“z•{’“v€ru€•ri’v•‰ey’“z•{’e•‰ru€•ri’  !  ! "#$%#& '()0123435&267&8)923@2A 2143B4CDAEF "#$%&'()012(345067%18901@A()@1BCDE8 FEG !67%18901CH()IE(PQ@@1'0R1SG T(@UT(@1V801W0()0QR !F450PX0FY(13` GC#4HI)AP43Q$743)3R2S3T&'(3$U)%V4W2X (1aGCb@cd()@$G4@e( %P54Y)923@2A2143B4CDAEF S3#23` )0123435&a74)$(4%bac Q$&d43CDA EF efgDipqDrstuDvwxtyDfq€tD‚tuDtuƒ€D„qtƒDƒ…†D‡ˆD‰ƒ†D‘ƒ’“DD”•qDƒ…†D‚tuDtuƒq€‘D‰‘–r— fghEpqrEstuvEwxyu€EgruE‚ƒuvEuv„E…ru„E„†‡Eˆ‰E„‘‡E’„“”EE•–rE„†‡E‚ƒuvEuv„r’E’—s‚˜ ˜™d„qe™gDfff–dwqƒgtuhwit–ejk“iqlgDdwqƒgtuhwitmudn–™nw–‡todwqƒgtuhwitmƒwq–™nw–‡t ™de…rfdhEggg—exr„huvixju—fkl”jrmhEexr„huvixjunveo—dox—ˆupexr„huvixjun„xr—dox—ˆu
 7.   !"# !"#$%$%&'$()012$%3145(67"8$%516 $%&'()!0 123 ! !42 9@AB51CDC$9@ 35678$94! 4@AABCD57E 4F 5G3EHI93P642E$Q4RS T9UC E !"#$%$%&'$()9@AFGH31I17$P!"#$%Q &5VWX#3P642ECY`a 012$%RS$%T$%U5QVW3VX16Y5012$%D`6A`a $%D57#!bIcDG7R42 b$36c$ABP`$VW3Q51CDC$9@ AB@AFa$%E941IcF8Id4UEe4VIfF 4V%ET7E1 ghiFqrsFtuvwFxy€vFhs‚vFƒ„vwFvw…‚F†sv…F…‡ˆF‰F‘…’ˆF“…”•FF–—sF…‡ˆFƒ„vwFvw…s‚“F‘“˜tƒ™ defChipCqrstCuvwsxCepysC€stCst‚yCƒps‚C‚„…C†‡Cˆ‚‰…C‚‘’CC“”pC‚„…C€stCst‚pyCˆ•q€– def†sgeiFhhh˜fys…ivwjykv˜glm•ksniFfys…ivwjykvowfp˜epy˜‰vqfys…ivwjykvo…ys˜epy˜‰v —˜™ƒpd˜fCeee•™vp‚fstgvhs•dij’hpkfC™vp‚fstgvhslt™m•˜mv•†sn™vp‚fstgvhsl‚vp•˜mv•†s  !"   !"#$%$&' #$ %&'(&)&01'213)45 67'897'07 ()0123456 748"4 @AB6" B'CBDEB'FGBH1'&'IB)9(&PQ6 6 79@9#()0ABCD 7'89 9RSTUV@W67'89'R1'&'H1''GX&ST E FG"H)IPE %Q 6 "44B&RST3 BYE&(BY0&'1'`9'C1'ab)1cd2EB'`B'8 B'C7'eSfB'gh1d6Ri'p&7'q&'AreB'FG U &R@V$4%WQ%W$ FG"H)XY`%QY)aX&bS rEPT1'&st7'07@AB T37 cdeBghiBpqrsBtuvrwBdixrBy€rsBrsxB‚irBƒ„B…†B‡ˆ„B‰‘BB’“iBƒ„By€rsBrsix‰B‡‰”py• uvwNy€N‚ƒ„…N†‡ˆ„‰Nv„N‘’„…N„…“N”„“N“•–N—˜N™“d–Ne“fgNNhiN“•–N‘’„…N„…“eN™ej‚‘k –—˜‚i™—eBddd”˜uiersfugr”™hi‘gijeB˜uiersfugrks˜l”—lu”…rm˜uiersfugrkui”—lu”…r lmn”omwNpppjn‡“q„…r‡s„jotugsvwNn‡“q„…r‡s„w…nxjmx‡j—„yn‡“q„…r‡s„w“‡jmx‡j—„
 8.   !"#$%&%'!"#  !"#$% ()012"34#567!"#()8701 &'()01$!%23456(#$% &78 9 @$ABC@D !"E &7&"3$9@@ABC#D5EF '(G &%''4H)IPQ8R"356H)S"#"S7 F2GH3 9 IPH 8(Q6(#$% &78 9 @$ABC@D !" ! T'BUV W"X#T%B&YH` RSTUVTWXYW`TabcdTefghipqRfYWrsWt D5!"#()01&7&"3 suUYWrvwxUgYy€TeW‚Teƒ„gabcdTefghi pqRfYWrs…f†TW„vwxUy‡RfYWrssˆU‰i &$6(#$%&78 9 @$A abc@efg@hipq@rstpu@bgvp@wxpq@pqyv@€gpy@y‚@ƒ„@…y†‚@‡yˆ‰@@‘g@y‚@wxpq@pqygv‡@…‡’hw“ ‘’“^•–—^˜™de^fghdi^’—jd^klde^demj^n—dm^mop^qr^smtp^umvw^^xy—^mop^klde^dem—ju^suz˜k{ ”•–€g—•c@˜˜˜’–sgy™pqdsep’—fg‰eghc@–sgy™pqdsepiq–j’•js’ƒpk–sgy™pqdsepiysg’•js’ƒp |}~n—}“^€€€z~g—mde‚gƒdz„…wƒ—†“^~g—mde‚gƒd‡e~ˆz}ˆgzqd‰~g—mde‚gƒd‡mg—z}ˆgzqd  !"#$% !&'()'0)1!!2  !" #$% & "'&()01" # #0'"  3(456789@ABCD0@ABE9F0@ABGHBI9P 23 456 7899@ 0#A#! " QAHBIAQRS4QTUV48W79X@CY U`aRb c!dUeUfUghip!2q c!dUeUfUghrs!2q ct@C@uBvw!2q BCD-FGH-IPQR-STUQV-CHWQ-XYQR-QR`W-aHQ`-`bc-de-f`gc-h`ip qrH-`bc-XYQR-QR`HWh-fhsIXt xy€Q‚ƒ„Q…†‡ˆQ‰‘‡’Qy„“‡Q”•‡ˆQ‡ˆ–“Q—„‡–Q–˜™QdeQf–g™Qh–ijQQkl„Q–˜™Q”•‡ˆQ‡ˆ–„“hQfhm…”n uvwaHxvD-yyyswTH`€QRT‚Qsxƒ„p‚H…D-wTH`€QRT‚Q†Rw‡sv‡TsdQˆwTH`€QRT‚Q†`THsv‡TsdQ opq—„rp€Qsssmq„–t‡ˆuv‡mrwxjv„y€Qq„–t‡ˆuv‡zˆq{mp{md‡|q„–t‡ˆuv‡z–„mp{md‡
 9.  !"#$#% &'$( )0123456781$(9@9A9BC8DEFGCH  !"#$%"&'(%% )EI2P99819QR4ST81484U814SV9W$$(X )0"& !"1#$%2$33435678" S2Y816`8Da6b81XWc89SCd8eDa6b814SV9 9 @A"56343#B! !"#$% RSfgRS7SPRhF2P99819QR4ST8148W81C "&'(%%)0"&C 9i1GCgQ4E84pq8X9A9SRSr8181sEtS8Sc8 ),E%F,"G%H,I,4H,PQ%,P%",9, ,@A",56, F2P94ST81489u8SvApFwWY$(h 343,#BC )vI 59x4y9S€9X9A8SG8‚Xƒ&$(vupW„ @,R'$,S%,'("&,%,G%,9, ,@A",56, BC8…P9†Eg‡8S4SˆpBCF‰8S9†ERSAR…c4h 343,#B,),TU,)V"&,WXPY"&,6",1",&` ,a6b ‘’]”•–]—˜™d]efg™h]‘–i™]jk™d]™dli]m–™l]lno]pq]rlso]tluv]]wx–]lno]jk™d]™dl–it]rty—jz cdeBghiBpqrsBtuvrwBdixrBy€rsBrsxB‚irBƒ„B…†B‡ˆ„B‰‘BB’“iBƒ„By€rsBrsix‰B‡‰”py• {|}m–~|’]y}f–l€™df‚™y~ƒ„v‚–…’]}f–l€™df‚™†d}‡y|‡fyp™ˆ}f–l€™df‚™†lf–y|‡fyp™ –—˜‚i™—eBddd”˜uiersfugr”™hi‘gijeB˜uiersfugrks˜l”—lu”…rm˜uiersfugrkui”—lu”…r  ! " #$ %&'%(  !"#$%&'()&0123 ) 012345 0126078291@ABCADEFBGCH0 &451607206$8209@AB'CD55E 9I0 '5 6&FG@$1HIPQRS'T2U@V ) 012335 012607@ABCADEFBGCH09I0 ' WX)Y(5E` F0PH5 a4P9 b cd $e2f12 ) 0123Q5 012607@ABCADEFBGCH09I0 ' "bD55E@d&a$Sg5E@aeR2C8&5E'A CRS2E8T@0T5 hiQf7b@f)pd$"W&ae@f8& qA#!"82C@FG@$1HIPQ5E` ) 0123U5 012607@ABCADEFBGCH09I0 ' FV8W908XFY0Y`a '80T2bcd 451682096& $ VT'CarS'e"cR RS8$Rs)Y(5EtuvMxy€M‚ƒ„M…†‡ƒˆMu€‰ƒM‘ƒ„Mƒ„’‰M“€ƒ’M’”•M–—M˜’™•Md’efMMgh€M’”•M‘ƒ„Mƒ„’€‰dM˜dij efgDipqDrstuDvwxtyDfq€tD‚tuDtuƒ€D„qtƒDƒ…†D‡ˆD‰ƒ†D‘ƒ’“DD”•qDƒ…†D‚tuDtuƒq€‘D‰‘–r— klm“€nlvMoooim†€’pƒ„q†rƒinstfr€uvMm†€’pƒ„q†rƒv„mwilw†i–ƒxm†€’pƒ„q†rƒv’†€ilw†i–ƒ ˜™d„qe™gDfff–dwqƒgtuhwit–ejk“iqlgDdwqƒgtuhwitmudn–™nw–‡todwqƒgtuhwitmƒwq–™nw–‡t
 10.   !!"!#$ %&'!() (!(0"(1 $23456789@A7894B6C789DD2353EF !"#$%&#'(!)'0%123#245%675%#8'9@'A2% EF4GHIPQ4SITU4VWQUX4YP4`ab4cad4eU4fbgU4fWhV44 B&C4DED&FBG0%&HDIPPQ)&R%ST!" iWpd4fqbUX4raU4sQtfu4SIUW4vbeUW4fWhV4iWpdw #$%&UV EFxGHIPQSITU`abcadeUfbgUfqbUXraUsQtfu WD&X%6&Y3%&`4A2%B&C4ab6&cd SIUWvbeUWfWhViWpdfy€IrUX W !"#$%&a2aFa#'(!)'0%#8'9@'B&bS'5Dea&f6 EFDwHIPQSITU`abcadeUfbgU‚ƒfqbUXr€VW„u &g6hi9p9q6G'0!153S`'d VW„`I„U‚ƒuSIUWvbeUW‚ƒc…†QeVW„`I„U EF‡GHIPQSITU`abcadeUfbgUfqbUXSIUWvbeUW vˆVWY‰UQUX EF5GHIPQSITU`abcadeUfbgUfqbUXSIUWvbeUW rstKvwxKy€‚Kƒ„…†Ksx‡Kˆ‰‚K‚‡K‘xK’“K”•K–—“K˜™dKKefxK’“Kˆ‰‚K‚x‡˜K–˜gyˆh fW‘VUcy’UXiW ijk‘xljtKmmmgk„xn‚o„pglqrdpxstKk„xn‚o„pt‚kugju„g”vk„xn‚o„pt„xgju„g”  !"#$ %&'()  012345678$19$1@A672B4C67 !"#$%&'()01'2%30450676689@ABCDE'(F DE6BF6BGHIBP6QR2BS2GTI7EUFGHVW6B GHB20IP676Q6(#$1''2R'(S#$%&'(%0T#U0V' IX2BYUVQ`6DabVacE62bF623b67"#$ 6(PW(X(YW450`a'2GPb0(c'(d %6Bdef2B1Ieg6BUhIV4iIpBq6IA67Ga6 er !E(e'f0V`)gBS#$%&'()01'2f0V`%30450689@ 0s %2t6BDE6BF6BGHIBP6QR2BS2VWE CDh&6(4ip'#3'24RCD`(q6p'%rs'2W(3%t pB4C67$GHVW6BIX2BYVQ`6DabVac fuP%uv`w'(U(u`(0`)P'2S#u'Gxd 23b67"#$%6BdefVTUuVvI2Bw23x6VWE DF62t6B y€Rƒ„…R†‡ˆ‰R‘’ˆ“R€…”ˆR•–ˆ‰Rˆ‰—”R˜…ˆ—R—™dRefRg—hdRi—jkRRlm…R—™dR•–ˆ‰Rˆ‰—…”iRgin†•o y€Rƒ„…R†‡ˆ‰R‘’ˆ“R€…”ˆR•–ˆ‰Rˆ‰—”R˜…ˆ—R—™dRefRg—hdRi—jkRRlm…R—™dR•–ˆ‰Rˆ‰—…”iRgin†•o pqr˜…sqRtttnr‘…—uˆ‰v‘wˆnsxykw…zRr‘…—uˆ‰v‘wˆ{‰r|nq|‘neˆ}r‘…—uˆ‰v‘wˆ{—‘…nq|‘neˆ pqr˜…sqRtttnr‘…—uˆ‰v‘wˆnsxykw…zRr‘…—uˆ‰v‘wˆ{‰r|nq|‘neˆ}r‘…—uˆ‰v‘wˆ{—‘…nq|‘neˆ
 11.  ! "#  !"#$ $%& '! () %&'()01 23456789@A45B6CDEFG@HIP6HQFRS@ 0123456789@A789B56C789BD TUVFUW$067V@A!"6HXIY@F8`@AaHb EF9G6HI86789P7Q%@R@ST%3U@VW@X% @Y4`9G8Ia@b7cde7dGTfgT Uh6R6789P7Q !i 2cdETe@@Hf@gf@IhIIiaIp67hIH@HSWDU@ qrHVs6F5@A!"6HXIY@F8`@AaHb67t@FGe E7dGTfgTp@b7cBq4r7dGTf g7Q@c7@s2!teuQuaPvTp@b7cw Tu@ xy€Q‚ƒ„Q…†‡ˆQ‰‘‡’Qy„“‡Q”•‡ˆQ‡ˆ–“Q—„‡–Q–˜™QdeQf–g™Qh–ijQQkl„Q–˜™Q”•‡ˆQ‡ˆ–„“hQfhm…”n vwxO€‚Oƒ„…†O‡ˆ‰…Ow‚‘…O’“…†O…†”‘O•‚…”O”–—O˜™Od”e—Of”ghOOij‚O”–—O’“…†O…†”‚‘fOdfkƒ’l opq—„rp€Qsssmq„–t‡ˆuv‡mrwxjv„y€Qq„–t‡ˆuv‡zˆq{mp{md‡|q„–t‡ˆuv‡z–„mp{md‡ mno•‚pnxOqqqkoˆ‚”r…†sˆt…kpuvht‚wxOoˆ‚”r…†sˆt…x†oyknyˆk˜…zoˆ‚”r…†sˆt…x”ˆ‚knyˆk˜  ! !"# "#$%&'()01234)0156(74)0189@A9&B@C $%&'()01234561237809612377@ !B@DEFGHIPGQRSTUVTWXRYU`RVaGbcGYdefgdhW 61A((B14C&DEF RdigPdhIp 3E0GHI4CPH1Q(HR%S1TP4D U3IHP&S1V1W&%WGHXYU3IHP&@ !B@9EFGHIPGQRSTUVTWXRYU`RVaGbcGYdefgdhW qIrYPdhIp stuLwxyL€‚ƒL„…†‚‡Ltyˆ‚L‰‚ƒL‚ƒ‘ˆL’y‚‘L‘“”L•–L—‘˜”L™‘deLLfgyL‘“”L‰‚ƒL‚ƒ‘yˆ™L—™h€‰i `ab?def?ghip?qrsit?afui?vwip?ipxu?yfix?x€?‚ƒ?„x…?†x‡ˆ??‰f?x€?vwip?ipxfu†?„†‘gv’ jkl’ymkuLnnnhl…y‘o‚ƒp…q‚hmrseqytuLl…y‘o‚ƒp…q‚uƒlvhkv…h•‚wl…y‘o‚ƒp…q‚u‘…yhkv…h•‚ “”•yf–”b?———‘•rfx˜ip™rdi‘–efˆdfgb?•rfx˜ip™rdihp•i‘”ir‘‚ij•rfx˜ip™rdihxrf‘”ir‘‚i
 12.  !"#$%&  !"# '()0(1234567 $#%&#' &8( 9@ABCDDEFGHIP%FGHQRES%FGHRRTUQCVT ()01234053678390@AB753673415CD12 7E75CAF123B8GH@IPQ WVTDXY`abcde`fbgehipeqbr WVTsXteucgviecdwxiy€`‚ƒ`„ tr HR$3SDPT7U7VH5W73X7Y7E13I1`aYb$& WVT†Xte‡cdcdˆ‰cd‘cie’c‚“”e•ipe–i—h 3Dc75W73X7Y7E13I1d3E77efT1gH1h i‚˜„ tr iR&3p7qp3Dr5@s12gt1fu13v1Aw7qx$$& WVTQX…™wxdewfgdcdwgcddid…tdgewdeg`d‚“dehdijd €`d‚ƒ`d…td”ekcddlmnd€mbd„…r 47d)012340$&83p7qp3Dr5@s12gt1fu 13v1Aw7@AB753673415r7yG€d)012340 $&D‚s5CA€12‚sgt1fu12v1373ƒ@„13 opqrsturvwxyrz{|x}rpu~xr€xyrxy~r‚uxrƒ„r…†r‡ˆ„r‰Š‹rrŒurƒ„r€xyrxyu~‰r‡‰Žv †‡X‰‘X’“”•X–—˜”™X†‘d”Xef”•X”•gdXh‘”gXgijXklXmgnjXogpqXXrs‘XgijXef”•X”•g‘doXmot’eu ‘’‚u“‘qr”””Ž’{u•xy–{—xŽ“˜™‹—ušqr’{u•xy–{—x›y’œŽ‘œ{Ž…x’{u•xy–{—x›{uŽ‘œ{Ž…x vwxh‘yw‡Xzzztx—‘g{”•|—}”ty~q}‘€‡Xx—‘g{”•|—}”•x‚tw‚—tk”ƒx—‘g{”•|—}”g—‘tw‚—tk”  !"# $%&'()012)342)567289@1716AB9&C  !" # $%& '&()& 6DEF "0$1 CGHIP47E(Q1)81RS9T9@U01AV()W(67289@EX )2# 3&)4 56# 7 1Y1`C(X1)39ab1@Cc(X1)39ab1(d6bRe &08 # 3&$"9@A &$%BC&D 1%&'f IG )d(UW2RSgE(hi)B()b9@a59Up2)q)r2ReEX 1Y1`C(X1)39ab1@Cc(X1)39ab1(df 1GT9@Ap)st(6P9@679)@7&02)q)r2Re(X 1)39caE1)39AV()W(Re1%aC99)S9ue11H ()34aE9(hs9@(huv9@)r2()01)B9)st(6P9@ EFG0IPQ0RSTU0VWXTY0FQ`T0abTU0TUc`0dQTc0cef0gh0icpf0qcrs00tuQ0cef0abTU0TUcQ`q0iqvRaw xy€dQyG0‚‚‚v€WQcƒTU„W…Tv†‡s…QˆG0€WQcƒTU„W…T‰U€vyWvgT‘€WQcƒTU„W…T‰cWQvyWvgT 1)89@9)W9)r21)39c)r2aE
 13.  !"#$% %&'()'%%  !"#$%&'( 0 123456789@2A4BC2AD77E348 )!0'123&!45"3647 58FG58HIP4851QRST@58U4BIT78V5 58!9'@ABC!2A3D"#36%EF" 8W478V5G89@X4Y`4B7E34858FG 36" D72CST@4B8W@5a351QRST@ GHI4 "#HIC!2"8P"#1"C!Q&"(D 58U4BIbc5Qd`e4Bfg@5h45UBC2AD7 3@!A36"RS C!Q&"T3AE2"UV3@! 7E34858FGX'%% "1Q WXY<abc<defg<hipfq<Xcrf<stfg<fgur<vcfu<uwx<y€<u‚x<ƒu„…<<†‡c<uwx<stfg<fgucrƒ<ƒˆds‰ ipqHstuHvwxyH€‚xƒHpu„xH…†xyHxy‡„Hˆux‡H‡‰H‘’H“‡”H•‡–—HH˜™uH‡‰H…†xyHxy‡u„•H“•dv…e ‘’vc“‘Y<”””ˆ’icu•fg–i—fˆ“˜™…—cdY<’icu•fg–i—feg’fˆ‘fiˆyfg’icu•fg–i—feuicˆ‘fiˆyf fghˆuigqHjjjdhu‡kxylmxdino—mupqHhu‡kxylmxqyhrdgrd‘xshu‡kxylmxq‡udgrd‘x  !"  !"#$ #$%&'()$01234567$81256930@634&AB8)$ %#$  &'($) 0 1& CD$"E 23 45637"8 59@A23BC &' #$%&FGHI08P3456930@634&AB8)$CD$"E D3E$7 #$%&FQRS636$TU06V6$T356930@634&AB FGHIGH639#P$637"23 8)$CD$"E QR)  %0S'T  %&23 58 H UVW:Y`a:bcde:fghdi:Vapd:qrde:desp:tads:suv:wx:ys€v:s‚ƒ::„…a:suv:qrde:desap:y†bq‡ WXY<abc<defg<hipfq<Xcrf<stfg<fgur<vcfu<uwx<y€<u‚x<ƒu„…<<†‡c<uwx<stfg<fgucrƒ<ƒˆds‰ ˆ‰ta‘‰W:’’’†gas“de”g•d†‘–—ƒ•a˜W:gas“de”g•d™ed†‰dg†wdegas“de”g•d™sga†‰dg†wd ‘’vc“‘Y<”””ˆ’icu•fg–i—fˆ“˜™…—cdY<’icu•fg–i—feg’fˆ‘fiˆyfg’icu•fg–i—feuicˆ‘fiˆyf
 14.    !"# $% &' !"#$%&'( ()012)34156789@ABC@DED11FG )01#234 H)012)3415IP6QR8SB4TEU@V4WV61)G )015676789@AB8C22DE656728564 6)SB6789X2)Y41V1QB1)3CI`6)a6X )0156728FG674 &b4c11FG HIPQRPSTUPVQWXY`PQXabcPdefTSgThHHi def6ghiC@1pWbqrstuvwC@)C@i@ABf YQbpPqrXQSsPetuPVQWXPvXawbxXqyYQ€wbc C)x4 e‚XQYƒT„T…b†‡Sˆ„T…b‰P‘’“b”YXˆc• )012)341pWbqrstuEhy12)AC6€1) C@B1p6)GB‚1ƒQRC8„ †‡X‰‘X’“”•X–—˜”™X†‘d”Xef”•X”•gdXh‘”gXgijXklXmgnjXogpqXXrs‘XgijXef”•X”•g‘doXmot’eu –—˜cdefcghijcklminc—foicpqijcijrocsfircrtucvwcxryuczr{|cc}~fcrtucpqijcijrfozcxzgp€ vwxh‘yw‡Xzzztx—‘g{”•|—}”ty~q}‘€‡Xx—‘g{”•|—}”•x‚tw‚—tk”ƒx—‘g{”•|—}”g—‘tw‚—tk” ‚ƒsf„‚˜c ƒlfr†ij‡lˆi„‰Š|ˆf‹˜cƒlfr†ij‡lˆiŒjƒ‚lviŽƒlfr†ij‡lˆiŒrlf‚lvi     !" !"#$%&& ## '()012345647 $%#&'()'0'12(324(15(6278(69@2AB2 '82349@ABCDCDE6CDFCAGC5HIP3&&Q CD2EF'GH##'I5P1'(2(6Q5(R2ST1U2SBV '82349ARSA5HIP3&&Q '(UW X YE`a(1QT62(0'(bBT62(c X defCgB4(hY2S2YSi22(85c X Up''YAB22(q2hr''I5(sQAV2Ct'IT62 4(142Su2'(p2ag45(v TUV9XY`9abcd9efgch9U`ic9pqcd9cdri9s`cr9rtu9vw9xryu9€r‚99ƒ„`9rtu9pqcd9cdr`i€9x€…ap† wxyP‚ƒP„…†‡Pˆ‰†‘Pxƒ’†P“”†‡P†‡•’P–ƒ†•P•—˜P™dPe•f˜Pg•hiPPjkƒP•—˜P“”†‡P†‡•ƒ’gPegl„“m ‡ˆ‰s`ˆV9‘‘‘…‰f`r’cd“f”c…•–‚”`—V9‰f`r’cd“f”c˜d‰™…ˆ™f…vcd‰f`r’cd“f”c˜rf`…ˆ™f…vc nop–ƒqoyPrrrlp‰ƒ•s†‡t‰u†lqvwiuƒxyPp‰ƒ•s†‡t‰u†y‡pzloz‰l™†{p‰ƒ•s†‡t‰u†y•‰ƒloz‰l™†
 15.   !"#$%& '(() 0123  !"# $%&&'()&012#3 45065207809@8ABCDE%7"F 4567789&@ 4AB(CD& GH()I EFGH)F4I877)FPQ&CD&! P0GH@QR8@Q&S TUTV%7# "#CD&R& 2)%& 7%&'(()0SVWBCDE%7XY &'()&012#36778S R@G`I TFGHUR)3V4W$F)&I Da288'(()80BCDE()I XY`a(bcde#&3&f$92#3 G)Wb@Qcde2()I 6778S 6f&@8U50"%7gX@8h"$g@%&'(()I ipX@2q@() ghiFqrsFtuvwFxy€vFhs‚vFƒ„vwFvw…‚F†sv…F…‡ˆF‰F‘…’ˆF“…”•FF–—sF…‡ˆFƒ„vwFvw…s‚“F‘“˜tƒ™ def†sgeiFhhh˜fys…ivwjykv˜glm•ksniFfys…ivwjykvowfp˜epy˜‰vqfys…ivwjykvo…ys˜epy˜‰v   !" #$%&$'$()%0)1%(2%3)45$67 89@   !"#$%%&'( AB2AC)D)EF$%CG$)EF$)DCH)%E)D$I9)% )012 %EP)D2F32QBR1%9S%BT(C7FU '&3 4 5637#6899@ ()A@ VW4P@2X' 9BC%&386D#E6'%&F VY`QabcB1%EW)D)WDd))%e2f C#68'"BC%&3G 79)6DHIF V CG$`gh2X'`gQQ7H Q '`gi)D2%EW)D 86DG64)60)! %&)ID)P7P 386D#Q bp$IT3)1%(1S%q$1%r$Sc12%s CR STU3VWQ60"XGY`a%&)ID)P 7P FQ tuvMxy€M‚ƒ„M…†‡ƒˆMu€‰ƒM‘ƒ„Mƒ„’‰M“€ƒ’M’”•M–—M˜’™•Md’efMMgh€M’”•M‘ƒ„Mƒ„’€‰dM˜dij bcdAfghAipqrAstuqvAchwqAxyqrAqr€wAhq€A€‚ƒA„…A†€‡ƒAˆ€‰AA‘’hA€‚ƒAxyqrAqr€hwˆA†ˆ“ix” klm“€nlvMoooim†€’pƒ„q†rƒinstfr€uvMm†€’pƒ„q†rƒv„mwilw†i–ƒxm†€’pƒ„q†rƒv’†€ilw†i–ƒ •–—h˜–dA™™™“—th€dqretfq“˜ghfhidA—th€dqretfqjr—k“–kt“„ql—th€dqretfqj€th“–kt“„q
 16.   !"#  !"#$$$ $%&'()012 !3$ 4567829@AABC %$&$'$($)012"#3 4DE FGH8 IH2P 4GQR ST&$U 45$1$$ 166678# $9( V7 !4 !HHWX67829 ' !"#3 @AABY`' $P5Q &'a` P b !c$" defghiphqhrsitshusvhwxfy€vt‚svƒ„ƒh @ABCD$$$E6$)$1F%$&$5$1 xi…†hi‡uˆ‰sƒhi†xi‘„†’uˆ“‡hi‰sv”•†‡svƒ $$ 166GH$6I$P5$Q!R „ƒh–—†ˆi”•svˆi†˜ˆi™†ˆid‰eu‚„‡sihfgxirx 6SF14T#6U93 huiˆ–’jtskle VWX;`ab;cdef;ghiep;Wbqe;rsef;eftq;ubet;tvw;xy;€tw;‚tƒ„;;…†b;tvw;rsef;eftbq‚;€‚‡crˆ mnopqrsptuvwpxyzv{pns|vp}~vwpvw|p€svp‚pƒ„p…†‚p‡ˆ‰ppŠ‹sp‚p}~vwpvws|‡p…‡Œt} ‰‘ub’X;“““‡‘hbt”ef•h–e‡’—˜„–b™X;‘hbt”ef•h–edf‘e‡eh‡xef‘hbt”ef•h–edthb‡eh‡xe Ž€s‘op’’’Œys“vw”y•vŒ‘–—‰•s˜opys“vw”y•v™wšŒšyŒƒv›ys“vw”y•v™ysŒšyŒƒv  !"#   $#%&'()0 !"#$%&'()0123)4%2(4%2&56748569)@A 123456789@5673A4B@567AC $B2) 9CDDEF D7E4FG62HI4PIEQ7IR7ST5U7S4V5 !GH#IP2)(Q423)01232%#A)R)SA856#TH 8W85BXIYS`8aIGb8cdI5e28cf UVHWHX2$Y9(Q423()`6ab&568%I@Ac23 8g855dfUHI8c7E68gG6%( I0SU#THUVH)'62)dAUefWHgU(hF ipqHstuHvwxyH€‚xƒHpu„xH…†xyHxy‡„Hˆux‡H‡‰H‘’H“‡”H•‡–—HH˜™uH‡‰H…†xyHxy‡u„•H“•dv…e hipGrstGuvwxGy€w‚GitƒwG„…wxGwx†ƒG‡tw†G†ˆ‰G‘G’†“‰G”†•–GG—˜tG†ˆ‰G„…wxGwx†tƒ”G’”™u„d fghˆuigqHjjjdhu‡kxylmxdino—mupqHhu‡kxylmxqyhrdgrd‘xshu‡kxylmxq‡udgrd‘x efg‡thfpGiii™g€t†jwxk€lw™hmn–ltopGg€t†jwxk€lwpxgq™fq€™wrg€t†jwxk€lwp†€t™fq€™w
 17.  !"!#  !"#$ $%& %&'( '()012345678345902@8345A1BCDE)FCG )01)2)34)5161)74891@A1)B1CDEF'( &FC0HIPQRS6USVWX6Y`aU6bc6USd6UefR6gh6iIIpq GHIP4QE)R4STE)1)UV4SCDE)01)2)34)WE )U1891@A1)B1CDEF'( XTEYI`Ea8b116b16YI4Sc162)dVF1)UV &FCrHISsUS6tPs6sU6tudU6tSvR6wSxXq Fe`8f1)d1E3bVg1)Eh4STE)1)UV2)5)i2 FDHIP4Q4)WE)U1891@A1)B1CDEF'( &FCEHyV€X6tPs6iIIpq pHqETEE724)WE)U1891@A1)B1CDEF '(4Sc162)dVFrRb2)Ca16 ‚ƒT…†‡Tˆ‰‘T’“”•T‚‡–T—˜‘T‘™–Td‡™T™efTghTi™jfTk™lmTTno‡T™efT—˜‘T‘™‡–kTikpˆ—q stuLwxyL€‚ƒL„…†‚‡Ltyˆ‚L‰‚ƒL‚ƒ‘ˆL’y‚‘L‘“”L•–L—‘˜”L™‘deLLfgyL‘“”L‰‚ƒL‚ƒ‘yˆ™L—™h€‰i rstd‡usƒTvvvpt“‡™w‘x“ypuz{my‡|ƒTt“‡™w‘x“y}‘t~ps~“pgt“‡™w‘x“y}™“‡ps~“pg jkl’ymkuLnnnhl…y‘o‚ƒp…q‚hmrseqytuLl…y‘o‚ƒp…q‚uƒlvhkv…h•‚wl…y‘o‚ƒp…q‚u‘…yhkv…h•‚  !"#$ %&'()'0123 4567898@A789BC  !"#$%&!'$ 567898@AD5E9BFG9HI9BP98C &!'(')01(23(4 QR8SD5TUVWXY9B`aQ98P988Eb7D5T987cFQ9 5!6%(8%9 98P9de77fD8gAFW9aQ98P98hPDi78p7 5@!A%!B%C%&!'%('%9 D8Y78@978q9Hdr7`78s98t678`FW8Eu78`vq 5DE3&%%1F%&!8(9 8Eu78hPhw9aG9FWx8uAx86xHyDh'( 5DE3&%G!%!(H%!(H9 D8€7H98hY7‚dr7x8V97ƒ9BFG9HI„ 5!I&%P!QR%&!S&%T%2U%&&%G!&%!V%W% 1X!%&Y8%@!`!%P!Y9 †‡X‰‘X’“”•X–—˜”™X†‘d”Xef”•X”•gdXh‘”gXgijXklXmgnjXogpqXXrs‘XgijXef”•X”•g‘doXmot’eu abc@efg@hipq@rstpu@bgvp@wxpq@pqyv@€gpy@y‚@ƒ„@…y†‚@‡yˆ‰@@‘g@y‚@wxpq@pqygv‡@…‡’hw“ vwxh‘yw‡Xzzztx—‘g{”•|—}”ty~q}‘€‡Xx—‘g{”•|—}”•x‚tw‚—tk”ƒx—‘g{”•|—}”g—‘tw‚—tk” ”•–€g—•c@˜˜˜’–sgy™pqdsep’—fg‰eghc@–sgy™pqdsepiq–j’•js’ƒpk–sgy™pqdsepiysg’•js’ƒp
 18.  !"  #$%&'()0123456784$94$$@AB&'(4$BCD84 !"!# 4$94EFBBG&$HID14784$94$P9&QB$RB $%&'()"0#12(3"1341567)"89 &$3B$S4BTBB$U4$VTB$6WP"&$XBY`4$ 7@1ABCDECF 1GH13IP41Q P3BaEbBc$04Bd45De4Yf R"8 # S1(17(CTU67(CVW 41X64194%Y 7)"897@1ABCV`T15C1%4T15C ghe4Yf"aiPFVe4)p&784aq4d456 F 1GH13IP41QR"8 # Y0I6&$%1Ve46Ii abc@efg@hipq@rstpu@bgvp@wxpq@pqyv@€gpy@y‚@ƒ„@…y†‚@‡yˆ‰@@‘g@y‚@wxpq@pqygv‡@…‡’hw“ rstKvwxKy€‚Kƒ„…†Ksx‡Kˆ‰‚K‚‡K‘xK’“K”•K–—“K˜™dKKefxK’“Kˆ‰‚K‚x‡˜K–˜gyˆh ”•–€g—•c@˜˜˜’–sgy™pqdsep’—fg‰eghc@–sgy™pqdsepiq–j’•js’ƒpk–sgy™pqdsepiysg’•js’ƒp ijk‘xljtKmmmgk„xn‚o„pglqrdpxstKk„xn‚o„pt‚kugju„g”vk„xn‚o„pt„xgju„g”   !" #$%&'()0&  !" #$%&'()0& 12#(&2#(3'( &3 &45'67'8 12#(&2#(3'( &3 &45'67'8 9@ 6A2!2 B#C)D@ E 9@A22B 9$FGH1' IP 'QE 9#C6D2!2 E#F)G#CB 9RS 6A2!2 B#C)D)S E3'( T0' U E 9#HI 6D E#F)#HI B 9R'6A2!2 V #W2B#C)X#!2#U I TY #2`Ga#b #B#` 9PQ&2H& 6D E#F)Q&2H& B RST7VWX7Y`ab7cdeaf7SXga7hiab7abpg7qXap7prs7tu7vpws7xpy€77‚X7prs7hiab7abpXgx7vxƒYh„ cdeBghiBpqrsBtuvrwBdixrBy€rsBrsxB‚irBƒ„B…†B‡ˆ„B‰‘BB’“iBƒ„By€rsBrsix‰B‡‰”py• †‡qXˆ†T7‰‰‰ƒ‡dXpab‘d’aƒˆ“”€’X•T7‡dXpab‘d’a–b‡—ƒ†—dƒta˜‡dXpab‘d’a–pdXƒ†—dƒta –—˜‚i™—eBddd”˜uiersfugr”™hi‘gijeB˜uiersfugrks˜l”—lu”…rm˜uiersfugrkui”—lu”…r
 19.  !"#$" %&'()0123456789@A7'B7''CDE)017'EF  !" #$%&'#()0( & GA77'B7HIEEP)'QRG47@A7'B7'SB)T ) 120 #34 #506708 E'UE)'6E'V7EWEE'X7'YWE'9E'`7aHbE9G4 9@!'A0BC&)04& B7'002#!D 'CcE'9d`'CcE'9Se7@f7G4g'cRg'Wgah) 9$E4'#()0( D Si)'pEaq7'S6ErHbEg'37Es78Gf7 9FG#H'6ID at 9$ P#QR'#()0( )S6T0 #)S6T'!'#H' P#QR2#!'#U V5W #'X4@#Y #P#XD uvwNy€N‚ƒ„…N†‡ˆ„‰Nv„N‘’„…N„…“N”„“N“•–N—˜N™“d–Ne“fgNNhiN“•–N‘’„…N„…“eN™ej‚‘k `ab?def?ghip?qrsit?afui?vwip?ipxu?yfix?x€?‚ƒ?„x…?†x‡ˆ??‰f?x€?vwip?ipxfu†?„†‘gv’ lmn”omwNpppjn‡“q„…r‡s„jotugsvwNn‡“q„…r‡s„w…nxjmx‡j—„yn‡“q„…r‡s„w“‡jmx‡j—„ “”•yf–”b?———‘•rfx˜ip™rdi‘–efˆdfgb?•rfx˜ip™rdihp•i‘”ir‘‚ij•rfx˜ip™rdihxrf‘”ir‘‚i  !"#$ %&'()0  !" #$ %&'(!)# 1'2345346478649@AB348CD6EF34DGA23345 "01'2!3(!4536078#9@#AB 3HIDP234534QR3PS3ABT4U@T4VTWX6YAB 0C" D02"E0F"G! D493`a64X6bc2T4HG3de H@'0I0"0P0Q5"0#4R0(S"0T"0U#QV0W# fgBhi3dQ56pD4qD64iD4r3AB48UD4Qs3dYDG 4RW0TX%X0('0S"5""0U# tutS3vw60236853bxPS8bS@QrDAS3Wy QV0W bH€D64iD4r36E83d6853PD4‚D3dDwT0 Y90`36%"E0a!"0!!#!' $0bc! dS3(! b0G!#X0('0 efgDipqDrstuDvwxtyDfq€tD‚tuDtuƒ€D„qtƒDƒ…†D‡ˆD‰ƒ†D‘ƒ’“DD”•qDƒ…†D‚tuDtuƒq€‘D‰‘–r— ƒ„…V‡ˆ‰V‘’“V”•–’—V„‰˜’V™d’“V’“e˜Vf‰’eVeghVijVkelhVmenoVVpq‰VeghV™d’“V’“e‰˜mVkmr™s ˜™d„qe™gDfff–dwqƒgtuhwit–ejk“iqlgDdwqƒgtuhwitmudn–™nw–‡todwqƒgtuhwitmƒwq–™nw–‡t tuvf‰wu…Vxxxrv•‰ey’“z•{’rw|}o{‰~…Vv•‰ey’“z•{’“v€ru€•ri’v•‰ey’“z•{’e•‰ru€•ri’
 20.    !!"  !""#$%&'() #$%&'( )0 12 3'456718( 1  %0 1'2%!""#%3456 39@ !!"%A9BC3D 789@ABCDE"#FGCHI%PQRS3) E!0 12 FA%FG8 C1H12 789@1T2&CT4UI 3R) !!")12 1IP1D1P1PH)12 % 1 7!""#VW$%&'(4(%3PWR 14Q@ RC0 12 ) 18ST)UV!"9$4W4 X X2SY`S 9')12 RC6Y44A5`!" a!1C1%C)b4c@%C)de4P1f@P1PH !!"%A9BC3D abc@efg@hipq@rstpu@bgvp@wxpq@pqyv@€gpy@y‚@ƒ„@…y†‚@‡yˆ‰@@‘g@y‚@wxpq@pqygv‡@…‡’hw“ ghiFqrsFtuvwFxy€vFhs‚vFƒ„vwFvw…‚F†sv…F…‡ˆF‰F‘…’ˆF“…”•FF–—sF…‡ˆFƒ„vwFvw…s‚“F‘“˜tƒ™ ”•–€g—•c@˜˜˜’–sgy™pqdsep’—fg‰eghc@–sgy™pqdsepiq–j’•js’ƒpk–sgy™pqdsepiysg’•js’ƒp def†sgeiFhhh˜fys…ivwjykv˜glm•ksniFfys…ivwjykvowfp˜epy˜‰vqfys…ivwjykvo…ys˜epy˜‰v   !"  #$%&'()01 !"#$%&'%()01&#%#23456 )#78%(9@A%)B& 23456789@ABCD3E8959@FG732HA@D3IPQBR5STUD )CDEF%G)#78&1&%#H4"I%(P%##P%(Q VWXY RST)FU '%(%(#23VWP'%()#XY%(` #$`a$b$ca1 !59@Ea%#&b)#c#Y%)01&#%#23456 Wd deI@9f@8E89gh56ip5D9qD89@D@rD78sD9tut6@R@ vTwrDugx8y9€5689‚7vTwD3ƒ598„A8E8i‚A59 "efgh%%#$%i$%&1&&pV` 569@F…7vTR5†‡59f†C7…9ˆ58U…‰ !01&#%#234&qhRT)FS#h%#r2c4)0h)8P%gR d‘9ƒ59vTR5†‡D9’‚†TqD “yx…89T”57 &1&r#$9` 9x…vTwu•@Hh@D9–8…9”GY d9”GvTw—59A59D3A7˜@tGD3AH49rD4@Y !s2c4)0h` d Tw89T”5™dD9TqDH4Q@59q…vT•8DrY tuvMxy€M‚ƒ„M…†‡ƒˆMu€‰ƒM‘ƒ„Mƒ„’‰M“€ƒ’M’”•M–—M˜’™•Md’efMMgh€M’”•M‘ƒ„Mƒ„’€‰dM˜dij efghijkhlmnohpqrnshfktnhuvnohnowthxknwhwyzh{|h}w~zhw€hh‚ƒkhwyzhuvnohnowkth}„lu klm“€nlvMoooim†€’pƒ„q†rƒinstfr€uvMm†€’pƒ„q†rƒv„mwilw†i–ƒxm†€’pƒ„q†rƒv’†€ilw†i–ƒ †‡ˆxk‰‡ghŠŠŠ„ˆqkw‹noŒqn„‰Žkghˆqkw‹noŒqn‘oˆ’„‡’q„{n“ˆqkw‹noŒqn‘wqk„‡’q„{n
 21.  !"#$%&' $%&()'0&1#2$3&4567$87981@)7A(B! "@))C $%&("'0&1#26$7$D7E8FGH7$8I&P7C QRSTUV&1#26$7$D7E8FGH7$86A6 #$%&WXY`#a6$bY7cY4&P7C de0fg hXi &1pqrcs tuvMxy€M‚ƒ„M…†‡ƒˆMu€‰ƒM‘ƒ„Mƒ„’‰M“€ƒ’M’”•M–—M˜’™•Md’efMMgh€M’”•M‘ƒ„Mƒ„’€‰dM˜dij klm“€nlvMoooim†€’pƒ„q†rƒinstfr€uvMm†€’pƒ„q†rƒv„mwilw†i–ƒxm†€’pƒ„q†rƒv’†€ilw†i–ƒ