Công nghệ thực phẩm - Chương VII: Nguyên liệu và yêu cầu cho công nghệ sau thu hoạch

pdf 178 trang vanle 26/05/2021 1320
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Công nghệ thực phẩm - Chương VII: Nguyên liệu và yêu cầu cho công nghệ sau thu hoạch", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfcong_nghe_thuc_pham_chuong_vii_nguyen_lieu_va_yeu_cau_cho_co.pdf

Nội dung text: Công nghệ thực phẩm - Chương VII: Nguyên liệu và yêu cầu cho công nghệ sau thu hoạch

 1. Chương VII NGUYÊN LIỆU VÀ YÊU C ẦU CHO CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
 2. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ CAÙC LOAÏI XOAØI
 3. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ CAÙC LOAÏI XOAØI Xoaøi laø loaïi quaû moät haït, hình thaän, coù voû dai,thòt quaû moïng nöôùc, baùm chuû yeáu hai beân haït goïi laø maù xoaøi,haït to chieám 25- 30% khoái löôïng quaû Xoaøi coù nguoàn goác ôû AÁn Ñoä, Maõ Lai. ÔÛ Vieät Nam, xoaøi troàng nhieàu ôû Nam Boä, thích hôïp vôùi nhieät ñoä töø 24-27oC. Löôïng möa thích hôïp lôùn hôn 1500mm, phaân boá ít nhaát coù 4 thaùng muøa khoâ trong naêm, ñaát maøu môõ, ñoä pH töø 5,5-7. Tuy nhieân, xoaøi coù theå chòu ñöïng vaø phaùt trieån bình thöôøng ôû nhieàu loaïi ñaát xaáu hôn, nhö ñaát hôi pheøn, maën, ngheøo dinh döôõng neáu ñöôïc chaêm soùc toát. Vuøng troàng xoaøi phaûi choïn nôi traùnh aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa baõo, loác xoaùy, gioù maïnh treân caáp 4, ñaëc bieät trong khoaûng thôøi gian töø 12/4 laø thôøi gian caây ñang mang traùi.Nôi chòu aûnh höôûng cuûa gioù thì phaûi boá trí gaây chaén gio.Ñoä cao cuûa vuøng troàng xoaøi khoâng ñöôïc vöôït quaù 600m so vôùi möïc nöôùc bieån.
 4. MOÄT SOÁ GIOÁNG XOAØI ÑANG ÑÖÔÏC TROÀNG PHOÅ BIEÁN TAÏI MIEÀN NAM 1. Xoaøi caùt Hoaø Loäc: ™ Xuaát xöù: Hoaø Loäc, Caùi Beø, Tieàn Giang. ™ Gioáng coù giaù trò thöông phaåm cao do traùi aên ngon, daïng traùi ñeïp, troïng löôïng trung bình traùi töø 450-500g. ™ Hieän nay, gioáng xoaøi Caùt Hoaø Loäc thöôøng ñöôïc nhaân gioáng baèng gheùp maét, gheùp caønh vaø chæ sau 3 naêm, caây seõ cho ra traùi.
 5. Xoài ‘Cát Hoà Lộc’
 6. MOÄT SOÁ GIOÁNG XOAØI ÑANG ÑÖÔÏC TROÀNG PHOÅ BIEÁN TAÏI MIEÀN NAM 2. Xoaøi caùt Chu ™ Xuaát xöù: Ñoàng Thaùp. ™ Gioáng coù chaát löôïng ngon, naêng suaát cao, troïng löôïng trung bình traùi töø 250-350g. ™ Hieän nay, gioáng xoaøi Chu thöôøng ñöôïc nhaân gioáng baèng gheùp maét, gheùp caønh .
 7. Xoài cát Chu
 8. Ñaëc ñieåm caây xoaøi Troàng nhieàu ôû mieàn Taây vaø mieàn Ñoâng Nam Boä Cao töø 5-8 m, laù xum xueâ, thaân caây to Laø caây che maùt, thu hoaïch quanh naêm. Vôùi dieän tích coù theå leân tôùi haøng traêm ngaøn ha.
 9. Caùc phöông phaùp baûp quaûn ™ Baûo quaûn ôû nhieät ñoä bình thöôøng coù söû duïng chaát dieät naám,vi sinh vaät vaø coân truøng baèng xoâng khí SO2, baûo quaûn 15-16 ngaøy. ™ Baûo quaûn 10-12 0 C keùo daøi treân 30 ngaøy, tyû leä hao huït do daäp naùt 5-7%. ™ Xoaøi sau khi thu hoaïch, phaân loaïi, röõa saïch roài ngaâm trong dung dòch CaCl2 hoaëc Ca(NO3)2, vôùt ra ñeå khoâ, ñöïng trong tuùi niloâng coù loã thoaùt aåm. baûo quaûn 11- 11,50C,thôøi gian 30 ngaøy.
 10. Caùc phöông phaùp baûo quaûn ™ Maøng bao Chitosan : Ñaët quaû xoaøi trong thuøng Carton, maët treân ñöôïc phuû baèng maøng Chitosan. Baûo quaûn tôùi 18 ngaøy. ™ Quy trình kyõ thuaät baûo quaûn quaû Xoaøi töôi: Phaân Nguyeân lieäu xoaøi töôi Laøm maùt sô boä Loaïi Laøm Saïch Xöû lyù ñoùng goùi baûo quaûn. baûo quaûn treân 40 ngaøy .
 11. Baûo quaûn xoaøi laâu nhaát maø vaãn ñaûm baûo chaát löôïng thì neân laøm nhö theá naøo? 1.Thu hoaïch: ™Thu hoaïch luùc traùi ñaõ ñaït kích thöôùc toái ña, no traùi, voû traùi chuyeån sang maøu vaøng, xung quanh traùi coù lôùp phaán moûng. ™ Töø 9 giôø saùng ñeán 3 giôø chieàu vì luùc naøy xoaøi ít muû nhaát. ™ traõi xoaøi treân lôùp baùo hoaëc laù khoâ cho raùo muû, xeáp xoaøi vaøo soït coù giaáy meàn hoaëc laù khoâ xung quanh vaø döôùi ñaùy soït.
 12. 2.laøm saïch: ™Duøng giaáy mòn lau saïch veát baån, boà hoùng treân traùi,Traùnh lau maïnh tay deã laøm maát phaán treân traùi. ™Duøng nöôùc pheøn chua thaám vaøo ñeå taåy veát muû 3.ñoáng haøng: ™ Vôùi soá löôïng nhoû duøng giaáy meàm hoaëc bao xoáp coù loã boïc töøng traùi tröôùc khi cho vaøo thuøng. ™Ñoáng haøng vaøo thuøng phi nheï nhaøng, saïch seõ, traùnh laøm traùi baàm daäp, xaây xaùt.
 13. 4.vaän chuyeån: ™ Khi vaän chuyeån, haïn cheá traùi xoaøi bò lay ñoäng nhieàu baèng caùch choïn thuøng vöøa, chaát xoaøi ñaày thuøng, khoâng ñöôïc ñeå löng thuøng . ™ Khoâng ñöôïc chaát caùc thuøng xoaøi choàng leân nhau. Hoaëc coù theå xeáp choàng chuùng leân nhau khi coù taám vaùn ngaên giöõa caùc taàng
 14. saûn phaåm cheá bieán töø xoaøi ™ Phaân loaïi Röûa Goït Voû Thaùi Laùt Thaùi Coïng Chaàn Hôi Nöôùc Saáy Caân ñònh löôïng Ñoùng goùi ™Nöôùc eùp traùi caây Fresh xoaøi 1 lít ™Xoaøi Saáy, Keïo Xoaøi, Baùnh Xoaøi, Sinh toá xoaøi, Möùt xoaøi .
 15. MOÄT SOÁ SAÂU HAÏI THÖÔØNG GAËP ÔÛ XOAØI : 1. Saâu ñuïc traùi 2. Ruoài ñuïc traùi 3. Reäp saùp
 16. Beänh thaùn thö Trieäu chöùng: ™ Treân laù coù maøu naâu xaùm. ™ Treân hoa coù ñoám nhoû maøu naâu ñen, lôùn daàn laøm hoa ruïng. ™ Treân traùi coù chaám maøu naâu nhoû, sau lôùn daàn, loõm xuoáng coù maøu ñen. Phoøng tröø: ™ Phun nöôùc vaøo traùi ñeå röûa troâi reäp saùp treân traùi. ™ Veä sinh vöôøn. ™ Thuoác Carbenzim, Thio, Score, Antraclo
 17. Saâu ñuïc traùi Trieäu chöùng: ™ Coù moät chaát loûng tieát ra ôû veát ñuïc, hình thaønh chaám ñen ™ Taïo ñieàu kieän cho naám,vi khuaån,ruoài phaùt trieån, laøm xoaøibòthoái Phoøng tröø: ™ Traùibòh aïiñemtieâuhuyû ™ Sau khi thu hoaïch xong cho nöôùc vaøo ngaäp vöôøn khoaûng 36-48 giôø ñeå dieät nhoäng trong ñaát.
 18. Ruoài ñuïc traùi Trieäu chöùng: ™ Nôi bò haïi coù veát thaâm khi aán nheï vaøo dòch nöôùc seõ ró ra. Phoøng tröø: ™ Bao traùi baèng tuùi nilon. ™ Thu hoaïch kòp thôøi, nhaët traùi ruïng ñem huyû.
 19. Raày boâng xoaøi Saâu aên boâng xoaøi Reäp saùp phaán xoaøi Beänh naám hoàng Raày boâng xoaøi Voøi voi ñuïc caønh
 20. beänh ñoám laù xaùm beänh boà hoùng Beänh chaùy Boï caét laù laù
 21. 1. Saâu ñuïc traùi (Noorda albizonalis): Gây hạitrêntấtcả các giống xoài và rấtphổ biếntrênxoàiCátvà xoài Bưởi. Khitráibị sâu hại, ở phần chóp trái có mộtchấtlỏng tiết ra ở vết đục và nhanh chóng hình thành mộtchấm đen. Sâu tấn công chủ yếulàphầnhột. Các đường đụcsẽ tạo điềukiệnchonấm, vi khuẩn, ruồi, phát triểnlàmcho trái xoài bị thối nhanh chóng. Sau khi ănhếtphầnhột, sâu sẽ di chuyển sang trái lân cận để tiếptục ăn phá.
 22. 1. Saâu ñuïc traùi (Noorda albizonalis): Biện pháp phòng trừ „ Thu lượ mnh ững trái bị hại đem tiêu hủy để loạibỏ nguồnsâutrongtrái. „ Trong điềukiện cho phép, sau khi thu hoạch xong cho nước vào ngậpvườnkhoảng 36-48 giờđểdiệt nhộng trong đất. „ Nuôi thả kiến vàng. „ Sử dụng biện pháp bao trái bằng bao giấydầu, bao keo mỏng, bao bằng vải cotton. „ Phun thuốccóhiệuquả khi xác định đượcthời điểm phun thuốc: khi sâu non mớinở còn ở bên ngoài trái, có thể sử dụng thuốcgốc Cypermethrin (Sherpa, Decis ), Trebon để phun.
 23. 2. Ruoài ñuïc traùi (Bactrocera spp.): Ruồi đục trái gây hạitrên xoài. Dòi đụ c vào quả làm quả bị th ối, nơ ibị h ại có vết thâm khi ấnnhẹ vào d ịch n ướcs ẽ rỉ ra.
 24. 2. Ruoài ñuïc traùi (Bactrocera spp.): Biện pháp phòng trừ „ Sử dụ ng túi nylon để bao trái. „ Diệt nguồnnhộng trong vườnbằng cách rắcBasudin 10G vớiliềulượng 100g/ 1 gốcxoai. „ Dùng bẫymồidiệtruồi: Nướcmậttrộnvớithuốctrừ sâu đựng trong ống bơ hoặctẩm vào các miếng giấy để treo trên tán cây hấpdẫnruồi đến để tiêu diệt. „ Sử dụng chấtdẫndụ Vizubon-D và Ruvacon để hấp dẫn thành trùng đực. „ Sử dụng các loạithuốcnhư Netoxin, Cypermethrin (Cyperin, Decis, Sherzol ) để phòng trừ.
 25. 3. Reäp saùp (Pseudoccoccus sp.): Rệp sáp phấngây hạitrên quaû xoaøi. Rệp sáp phấnbám vào trái để hút dịch, nếubị hạin ặ ng trái sẽ mau thoái .
 26. 3. Reäp saùp (Pseudoccoccus sp.): Biện pháp phòng trừ „ Phun nước vào trái để rửatrôirệpsáp trên trái. „ Bỏ những trái bị nhiễm. „ Phun thuốc Pyrinex, Supracide, Basudin, Sagolex, Vidithoate, dầu khoáng D-C Tron Plus khi mật độ cao.
 27. Reäp saùp treân traùi
 28. NHÖÕNG BEÄNH THÖÔØNG GAËP SAU THU HOAÏCH 1. Beänh ñoám ñen. 2. Beänh thaùn thö 3. Beänh khoâ ñoït thoái traùi
 29. 1. Bệnh đốm đen (do vi khuẩn Xanthomonas campestris pv. Mangiferaindicae) Tri ệutrứng: Nh ững vếtbệnh trên trái thường là vếtnứtdọc, màu nâu đen. Đôi khi có nhựachảyrat ừ những vết nứt. Nếubệ nh xảyra, khả năng lây lan củabệnh rấ t nhanh chóng. Phòng trị: „ Để phòng trị bệnh này, tránh ẩm độ cao tạo điềuki ệnthuậnlợichobệnh phát triển. Hạnchế việc gây thương tích cho trái, đặcbiệt là trong mùa mưa để ngănchặnsự xâm nhiễmcủa vi khuẩn gây bệnh. „ Phun thuốc BVTV ngay sau khi thấy bệnh bắt đầuxuấthiện, đặcbiệtchúý sau các trậnmưa bão lớn.
 30. 2. Bệnh thán thư (do nấm Colletotrichum gloeosporioides): Trên trái có những đốmnh ỏ hình tròn có màu nâu hoặcnâu đen sau lan dầnra, nhiều đốmk ế thợp với nhau thành những đốmlớ nhơn lõm vào ph ầnthịttrái khoảng 5-10mm và có thể lan ra bao quanh trái, làm cho thịttráib ị chai sượ ng và thối
 31. Bệnh thán thư
 32. 2. Bệnh thán thư (do nấm Colletotrichum gloeosporioides): Phòng trị: „ Chúng ta có thể sử dụng bao trái để bao không nh ững hạnchế bệnh thán thư mà còn giảmcácloạisâubệnh hại khác. „ Phun nước vào trái để rửatrôirệp sáp trên trái. „ Để ngănngừa dùng nước nóng 52oC trong 15 phút sau đó ngâm thêm 3 phút trong dung dịch 2 – 4 % NaB4O7 rồivớt. Cũng có thể dùngxelạnh giữởnhiệt độ 5,5 – 11oC, độ ẩm không khí 85 – 90% thì có thể bảoquản được 4 – 8 tuần. Sau đó lấyra, để ở điềukiện nhiệt độ bình thường trong phòng để thúc cho quả chín. Làm như vậyquả giữđượcmàusắcvàphẩm chấttươi ngon.
 33. 3. Bệnh khô đọtthốitrái (do nấm Diplodia natalensis): Bệnh này gây hạinặng trong điềukiệ nnóng ẩmn hấtlàvào mùa mưa. Bệnh tấn công lên trái làm thốiphầnt hịttrá inơ i gầncu ống có màu nâu sậmlan dầnlàmthối nát cả trái hoặ cnơi vỏ trái bị trầytrụ a. Vếtth ố imềm và lây lan khá nhanh chỉ sau 2 – 3 ngày, nh ấtlàtrongmôitr ườ ng nóng ẩm, đặcbiệtkhithuhoạch trái không chừacuống rấtdễ bị nấmb ệnh xâm nhập vào.
 34. Bệnh khô đọtthốitrái
 35. 3. Bệnh khô đọtthốitrái (do nấm Diplodia natalensis): Phòng trị: „ Để phòng bệnh này cần tránh gây bầm dập, rụng cuống trái khi thu hoạch. Khi thu hoạch cần chú ý tránh sự va chạm giữa các trái tạovếtthương làm cho bệnh dễ xâm nhậpvàobằng cách đặt từng trái vào thùng chứagiấy báo. „ Trái sau thu hoạch có thểđượcxử lý bằng nước nóng 52 C trong 10 phút cũng ngừa đượcbệnh thốitráivàthán thư. „ Đốivớibệnh trên trái phòng trừ bằng Manzate,Tilt, Carban, Topsin-M
 36. Xoài - vua củaloàiquả.
 37. Xoài là thức ănbổ não, rấttốtchonhững ngườilaođộng trí óc, học sinh ôn thi. Tuy nhiên, không nên ănxoàilúcđói quá và sau bữa ănno, khiđangcócácbệnh nhiệtsốt. Xoài xanh và xoài chín đều không nên ănnhiều. Quả xoài theo Đôngy lúcchíncóvị ngọt(cóloạihơi chua), tính bình. Có sách nói xoài tính ấmhoặc mát, nhưng ấmcólẽ hợplýhơnvìquả này chứanhiều đường ngọt, ăn nhiềusẽ bị "phát nhiệt", trẻ em bị rôm sảy. Quả xoài chín kích thích tiếtnướcbọt, chống khát khô họng, lợitiểu chống phù thũng, nhuận tràng chống táo bón. Chất glucozit trong xoài có tác dụng chống viêm, chống ung thư, diệt khuẩn. Xoài làm giảm cholesterol, hạ huyết áp, phòng chống bệnh tim mạch, tăng nhu động ruộtgiúpthải nhanh chấtcặn bã trong ruột nên phòng chống đượcbệnh ung thư ruộtkết. Cách ăn xoài chín an toàn là thái nhỏ, làm nhuyễn, không để cả lát to, không nhai dối, nuốtchửng (chú ý đốivớitrẻ em và ngườigiàrăng yếu).
 38. Giôùi thieäu: Thanh long một loaøi caây ñöôïc troàng laøm caûnh hay laáy quaû, laø teân cuûa vaøi chi hoï xöông roàng. Ngöôøi ta cho raèng noù coù nguoàn goác töø Trung vaø Nam Myõ. Noù cuõng ñöôïc troàng ôû caùc quoác gia nhö Trung Quoác, Ñaøi Loan vaø trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ nhö Vieät Nam, Thaùi Lan, Philippin. Loaïi ruoät ñoû, voû hoàng laáy gioáng töø Ñaøi Loan naêm 1988, hieän nay môùi troàng thöû nghieäm taïi Laïng Sôn vaø Phuû Quyø (Ngheä an)
 39. Phaân loaïi gioáng: Quả của nó có ba d ạng, tấ t cả đều có vỏ giống như da và có một chút lá. Chúng có tên gọi khoa học như sau: Hylocereus undatus thuộc chi Hylocereus ruột trắng với vỏ hồng hay đỏ. Hylocereus polyrhizus thuộc chi Hylocereus, ruột đỏ với vỏ hồng hay đỏ.
 40. Selenicereus megalanthus thuộc chi Selenicereus, ruột trắng với vỏ vàng.
 41. Kyõ thuaät troàng: Loaïi ruoät ñoû: Thanh long ruột đỏ thích nghi với nơi có nhiều ánh sáng, dưới ánh sáng cao, độ đường tăng, nhiệt độ thích hợp từ 15 – 35°C Loại ruột trắng: Loại thanh long này sinh trưởng và phát triển tốt ở những nơi có cường độ ánh sáng cao và toàn phần.
 42. Xöû lyù ra hoa traùi vuï: Với thanh long, người ta thường kích thích cây ra hoa bằng ánh sáng. Thời điểm xử lý từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 2 dương lịch, với tuổi cây t ừ 4-5 tuổi trở lên. Thời gian chiếu sáng ban đêm: từ 4-8 giờ. Khoảng cách từ bóng đèn đến tán cây từ 0,5-1 m
 43. Thu hoaïch: Thanh Long neân thu hoaïch trong thôøi gian 28-31 ngaøy sau khi nôû hoa ñeå traùi coù chaát löôïng ngon nhaát vaø baûo quaûn laâu hôn. Thu hoaïch luùc saùng sôùm, chieàu maùt, traùnh aùnh naéng gay gaét chieáu tröïc tieáp vaøo traùi. Duïng cuï haùi baèng keùo caét tæa caây saéc beùn, khi caét traùi xong boû vaøo gioû.
 44. Kyõ thuaät baûo quaûn: Thaønh phaàn dinh döôõng: Thanh Long chöùa nhieàu chaát khoaùng ñaëc bieät laø kali, saét so vôùi moät soá traùi caây khaùc Thaønh phaàn g/100g thòt traùi Thaønh phaàn mg/100g thit traùi Nöôùc 85.3 Vitamin C 3.0 Protein 1.1 Niacin 2.8 Glucose 0.57 Vitamin A 0.0111 Fructose 3.2 Calcium 10.2 Sorbitol 32.7 Saét 6.07 Carbonhydrat 11.2 Magnesium 38.9 Chaát xô 1.34 Phospho 27.5 Tro 0.56 Kali 27.2 Naêng löôïng (kcal) 67.7 Natri 2.9
 45. Baûo quaûn baèng phöông phaùp ñieàu chænh thaønh phaàn khoâng khí: Traùi ñöôïc bao baèng bao polyetylen coù ñuïc 20-30 loã baèng baêng kim vaø haøn kín ñaùo Ñöïng traùi trong thuøng carton kích thöôùc thuøng thöôøng 46 x 31x 13 cm, coù 10 loã thoâng khí kích thöôùc loã 2.5 x 4cm, coù vaùch ngaên beà daøy vaùch 5 mm, Vaän chuyeån trôøi maùt toát nhaát trong nhöõng container lanh 50C vaø ñoä thoâng khí 20-25m3/ giôø. Ñieàu kieän baûo quaûn Thanh Long: nhieät ñoä 5ñoä C, ñoä aåm 90% keát hôïp vôùi kyõ thuaät bao goùi, Thanh Long coù theå baùo quaûn töôi 40-50 ngaøy.
 46. Phaân loaïi vaø xöû lyù: Loaïi 1:loaïi cao caáp ( ñaït tieâu chuaån xuaát khaåu) Tronglö ôïngtr aùitr eân300g Traùi khoâng bò veát cuûa naám hay coân truøng gaây haïi Traùi saïch, hình daïng ñeïp, voû coù maøu ñoû ñeàu treân 79%dieän tích traùi vaø laùng. Thòt traùi coù maøu traéng vaø cöùng, hoät maøu ñen. Traùi khoâng coù veát toån thöông cô giôùi hay choã bò thaâm vaø khoâng coù ñoám xanh hay veát chaùy do naéng hay do phun thuoác hoùa hoïc. Loaïi 2: loaï ithöùcaáp Loaïi 3: khoâng ñaït tieâu chuaån ñoái vôùi caùc loaïi 1 vaø 2.
 47. Nhöõng khuyeát taät vaø bieän phaùp phoøng tröø: Phòng Những khuyếttật Những khuyếttật Phòng ngừa ng ừa •Sử dụng •Thu hoạch đúng lúc thuốctrừ không neo trái quá lâu sâu •Giảmlượng nướ c đúng tướikhi chín cách •Điềutra Bọ xoè gây hại dịch hại Nứttrái ngoài đồng •Không để trái xuống ruộng đất •Biện •Sử dụng giỏ để đựng pháp trái khi thu hoạch canh tác •Lau sạch các giỏ đựng : làm •Lau sạch các v ếtbNn sạch cỏ và tạpchất còn bám trên trái
 48. Nhöõng khuyeát taät vaø bieän phaùp phoøng tröø: •Phun thuốckíchthích sinh trưởng đúng thời gian và liềulượng quy định Phun thuốc kích thích sinh trưởng quá Ngài chích hút gây hại liều •Thu hoạch, vận chuyển cNnthận •Phun thuốc đúng cách •Kiểmtracácdụng cụ •Tham khảotàiliệuvề sử dụng thuốckíchthích đựng trái •Tránh để rơitrái •Tránh chấtcácthùng hàng quá cao Vếtcắt Đốmxanh
 49. • Tỉabớt tàn cây leo sống của thanh long Dùng Benlate C, hoặc Benomyl phun mỗituần1 lần vào mùa mưa Bầmdập( dấuvếtlực ép) Bệnh phồng trái Thu hoạch đúng lúc Vếtthủng Vàng tai Bảoquản đúng cách •Thu hoạch đúng lúc Quá chín •Bảoquản đúng cách
 50. VAØI NEÙT VEÀ THANH LONG „ Thanh long: (Hylocereus undatus Britt & Rose) „ Thuoäc chi của họ xương rồng. „ Nguồn gốc từ Trung, Nam Mỹ. „ Ñược trồng caùc nước như Trung Quốc, Ñaøi Loan vaø trong khu vực Đoâng Nam AÙ ( Việt Nam, Malaysia, Thaùi Lan, Philippines). „ Thanh Long laø caây nhieät ñôùi, chòu haïn gioûi. „ Thanh long một loạicaâyđñược trồng laøm cảnh hay lấy quả.
 51. MOÄT SOÁ COÂN TRUØNG GAÂY HAÏI CHO QUAÛ THANH LONG „ Kieán : caén tai traùi, ñuïc quaû, gaây toån thöông voû traùi. „ Bieän phaùp phoøng tröø: Duøng Basudin (Diazion) 10H, Padan 3H hoaëc duøng Basudin 50ND Supracide .
 52. MOÄT SOÁ COÂN TRUØNG GAÂY HAÏI CHO QUAÛ THANH LONG ™ Raày meàm :chích huùt nhöïa ñeå laïi veát chích nhoû treân traùi => laøm traùi chín bò maát maøu ñoû töï nhieân, maát giaù trò xuaát khaåu. ™ Bieän phaùp phoøng tröø : Phun thuoác baûo veä thöïc vaät nhö : Methidathion; Cypermethrin + Profenofos; Buprofezin + Isoprocarb theo lieàu khuyeán caùo.
 53. MOÄT SOÁ COÂN TRUØNG GAÂY HAÏI CHO QUAÛ THANH LONG „ Ruoài ñuïc quaû : ruoài chích vaøo voû quaû ñeû tröùng vaøo beân trong, beân ngoøai caùc veát chích coù maøu naâu Khi tröùng nôû thaønh gioøi seõ gaây thoái quaû „ Bieän phaùp phoøng tröø : Veä sinh ñoàng ruoäng Söû duïng thuoác hoùa hoïc Thu haùi ñuùng luùc
 54. MOÄT SOÁ COÂN TRUØNG GAÂY HAÏI CHO QUAÛ THANH LONG „ Caùc loïai boï xít : Duøng voøi chích vaøo voû quaû, tai quaû gaây veát thöông taïo ñieàu kieän cho naám vaø vi khuaån gaây haïi phaùt trieån. „ Bieän phaùp phoøng tröø : ¾ Veä sinh ñoàng ruoäng ¾ Phun caùc loïai thuoác phoøng tröø
 55. BEÄNH SAU THU HOÏACH CUÛA QUAÛ THANH LONG „ Beänh thaùn thö: do naám Gloeosporium ampelophagum vaø naám Fusarium sp. „ Trieäu chöùng : Beänh xuaát hieän vôùi nhöõng ñoám nhoû maøu vaøng => lôùn daàn vaø chuyeån sang maøu naâu ñen, thoái nhuõn, chaûy nöôùc => lan thaønh voøng troøn lôùn. Gaây thoái traùi trong giai ñoaïn sau thu hoaïch „ Bieän phaùp phoøng tröø: Xöû lyù baèng nöôùc noùng ôû 530C (10’). Phun phoøng beänh baèng thuoác Carbenzim , Bendazol, Thio –M.
 56. BEÄNH SAU THU HOAÏCH CUÛA QUAÛ THANH LONG „ Beänh thoái quaû: „ Nguyeân nhaân : Do vi khuaån Bacillus uvae coùtheåcoùtrong nöôùc röûa. „ Bieän phaùp phoøng tröø : ¾ Söû duïng nöôùc saïch ñeå röûa quaû. ¾ Phôi khoâ.
 57. BEÄNH SAU THU HOAÏCH CUÛA QUAÛ THANH LONG „ Veát caét „ Bieän phaùp phoøng tröø : ¾ Thu hoaïch caån thaän ¾ Traùnh laøm rôi quaû. ¾ Vaän chuyeån ñuùng caùch
 58. BEÄNH SAU THU HOAÏCH CUÛA QUAÛ THANH LONG Boï xoeø: gaây nöùt traùi „ Nguyeân nhaân : ¾ Thôøi tieát ¾ Töùôi nöôùc quaù nhieàu vaøo luùc ruoät quaû phaùt trieån. „ Bieän phaùp phoøng tröø : ¾ Ñieàu chænh löôïng nöôùc töôùi ¾ Söû duïng thuoác tröø saâu
 59. BEÄNH SAU THU HOAÏCH CUÛA QUAÛ THANH LONG „ Naám quaû : Do caùc loaïi naám : Aspergillus avenaceus, Aspergillus awamori, A.clavalus, Fusarium semitectum, F.lateritium, Penicillium charlesi. „ Bieän phaùp phoøng tröø : ¾ Nhuùng quaû trong dung dòch benomyl 500ppm. ¾ Söû duïng chaát kích thích : GA3 (axit giberrelic)30- 50ppm; thuoác tím 0,2%
 60. BIEÄN PHAÙP PHOØNG BEÄNH Thu hoaïch: trong thôøi gian 30-32 ngaøy sau khi nôû hoa ñeû quaû coù chaát löôïng ngon nhaát vaø baûo quaûn laâu hôn. Thu hoaïch luùc saùng sôùm hoaëc chieàu maùt, traùnh aùnh naéng laøm taêng nhieät ñoä trong quaû laøm maát nöôùc aûnh höôûng ñeán chaát löôïng vaø thôøi gian baûo quaûn. Haùi quaû baèng keùo saéc beùn, caét quaû xong cho vaøo gæo nhöïa, ñeå trong maùt, ñoùng goùi vaø vaän chuyeån ngay,caøng sôùm caøng toát. Khoâng ñaët quaû xuoáng ñaát khi haùi traùnh nhieãm beänh, khoâng chaát quaù ñaày quaû khi vaän chuyeån, bao loùt kyõ, che phuû maët gæo baèng giaáy, laù, traùnh aùnh naéng tröïc tieáp.
 61. BIEÄN PHAÙP PHOØNG BEÄNH Baûo quaûn -Ôû nhieät ñoä thöôøng: giöõ töôi ñöôïc 5-8 ngaøy. -Xöû lyù laïnh: ôû 20-240C töôi ñöôïc 8-10 ngaøy. 12-140C töôi ñöôïc 15-20 ngaøy. -Xöû lyù thuoác kích thích: duøng acid gibberelic(GA3).Xöû lyù tröôùc khi thu hoaïch töø 1-3 ngaøy.Töôi ñöôïc 10-20 ngaøy. -Ñieàu chænh thaønh phaàn khoâng khí: laøm taêng noàng ñoä khí cacbonic, giaûm noàng ñoä oxy, ñeå giaûm cöôøng ñoä hoâ haáp cuûa traùi.duøng bòch polyetylen coù ñuïc 20-30 loã baèng kim, keát hôïp vôùi nhieät ñoä laïnh ôû 50C, giöõa töôi ñöôïc 40-50 ngaøy. -Baèng hoaù chaát ozon:duøng dung dòch hoaït hoaù anolyte(hay coøn goïi laø nöôùc ozon), röõa saïch traùi, sau ñoù hong khoâ, ñoùng goùi baûo quaûn trong nhaø maùt, töôi ñöôïc 25 ngaøy.Neáu tröõ laïnh töôi ñöôïc 60-75 ngaøy.
 62. MỐT SỐ SẢN PHẨM TỪ THANH LONG „ Thanh Long ñoâng laïnh: „ Sinh toá Thanh Long: „ Nöôùc Thanh Long:
 63. CÂY SẦU RIÊNG Sầu riêng là mộttráicâycógiátrị kinh tế cao ,không những ở Việt Nam mà ngay cảởcác nước Đông Nam Á quanh ta cũng vậy .Thái Lan ,Mã Lai,Indonexia hàng năm thu hàng triệu đ ôla M ỹ nhờ xuấtkh ẩusầ u riêng và di ệntíchtr ồ ng sầu riêng củahọ không ng ừng gia t ăng.Ở ta tuy sầu riêng ch ưa đượcxuấtkh ẩu,nh ưng đây là một loạicâyă ntráicógiát r ị ,rất đượ c ưathíchnên sầurỉêng đã đ em lạilợiíchchongườitr ồng
 64. Đặc điểmcủacây Cây sầu riêng tên La-tinh là Durio zibethinus D. C., cùng m ộthọ th ự cvật Malvaceae vớ i bông vải, nguồng ốc Malaysia. Ngườ i Pháp g ọitráisầu riêng là Durian, hay Durion. Ngườ iViệtgọilàs ầu riêng.
 65. Cây sầu riêng là mộtcâycaolớn, có cây cao tới 20, 25 m. Lá hình bầuhơi dài, hoa mọc ở nhánh, trái to , vỏ có gai nhọn. Mỗitráicónhi ều múi, từ hai đếnnăm múi, mỗimúicótừ 1 đến5 h ộtlớnnh ư hột mít, hột có bao bọcm ộtlớp cùi hay là cơmm ềm, mầutr ắng vàng, giống như múi mít m ật, ít ráo.
 66. Về giống hiệnnay ởĐồng Nai ta có nhiềuloại giống nội, ngoạicónăng suấtvàphẩmchấttốt như: SầuriênghạtlépĐồng Nai. SầuriênghạtlépBếnTre. Sầuriêngkhổ hoa xanh. Sầuriêngkhổ hoa vàng. Sầu riêng Bi 6 Sầu riêng 9 hai Sầu riêng Mon thong, (Thái Lan).
 67. Những bệnh liên quan đếncây sầuriêng Bệnh Xì mủ (thốigốc, thốirễ), thốitráicây sầuriêng ƒ Bệnh này do nấm Phytophthora palmivora gâyralàmộtbệnh rấtnguyhiểm trên cây sầu riêng. Nguyên nhân chính : Do phát hiệnb ệnh ch ậm
 68. Do việcthayđổigiống mới không đúng kĩ thuật Do khôngtiêuh ủytriệt để những bộ phậnbị bệnh và có sẵn nguồ nb ệnh ban đầu Do ít hoặc không sử dụng phân hữu cơ
 69. Biện pháp khắcphục „ Thoát nướctốtchovườn trong mùa mưa. „ Bónphâncânđốigiữa N-P-K thêm phân chuồng hoai mục để hạnchế bệnh này. „ Vệ sinh vườn,tạo điềukiện thông thoáng cho vườn cây. „ Có thể phun hoặcphết vào gốc cây bị bệnh 15- 20 ngày /lầnvứicácloạithuốcnhư :Curzate M8 72 WP, Ridomil MZ 50WP hoặcAliette80WP .
 70. Bệnh sâu đụcvỏ trái sầu ríêng là do sâu Conogethes punctiferralis Guen tạoranh ững đường hầmlàc ửa ngõ cho các nấmvàvi khuẩn xâm nhậpgâyth ốitrái. „ Biện pháp khắcphục: Có thể dùng các loại Decis 2,5 EC,Cymbus 5 EC, Polyrtin 440 WP để xịt.nhi ềun ơingười ta dùng bao giấy bao trái sau khi thụ phấn1 thángc ũ ng rấthiệuqu ả .
 71. Ngoài ra nguyên nhân trái sầuriêngthường bị sượng là do có sự cạnh tranh chấ tdinhdưỡng giữa trái và lá non trong thờ ikỳ nuôi trái làm cho trái phát triểnkém,ph ẩmchấttráigi ảm. Do đó trong thờikỳ nuôi trái không nên bón phân đạmvìphân đạms ẽ kích thích cho sự phát tri ểnch ồi non. Không bón phân ch ứaClo,Mg c ũng làm trái dễ bị sượng.
 72. „ Tóm lạisầu riêng là loạicâyăntráiđặcsản củanước ta,nó giàu chấtdinhdưỡng, có giá trị kinh tế, đượcxếp vào hàng đầutrongcác loạicâyăn trái. „ Người đã quen ăn thì công nhậnlàsầu riêng rấtbổ, nó giúp nhuậntràngchonhững người mắcbệnh táo bón trẻ con ănsầu riêng rấtcó lợi.
 73. „ Ngườilớn, ngườigiàănsầu riêng thấydễ tiêu, hếtmệtnhọc. Những người mà da khô hay nứt nẻ, nhấtlàphụ nữ, ăn nhiềusầu riêng sẽ làm cho da nhẵnmịn.
 74. 1. Ñoái töôïng: Caùc loaïi beänh sau thu hoaïch cuûa traùi Saàu Rieâng. 2. Kieåm soaùt vaø phoøng ngöøa. 3. Ñaûm baûo chaát löôïng cuûa saûn phaåm sau thu hoaïch ñaït keát quaû toát.
 75. KHAÙI QUAÙT VEÀ CAÂY SAÀU RIEÂNG „ Durio zibethinus (Bombacaceae) Common Names English: durian Spanish: durián, durio Indonesia: duren, ambetan, kadu Philippines: dulian Burma: du-yin Cambodia: thu-réén Laos: thourièn Thailand: thurian, rian Vietnam: sâù riêng
 76. KHAÙI QUAÙT VEÀ CAÂY SAÀU RIEÂNG „ Nguoàn goác: xuaát xöù töø Malayxia vaø Indonesia „ Thuoäc hoï boâng Gaïo (Bombaceae) „ Troàng nhieàu ôû moät soá nöôùc nhö: Inñoâneâxia, Malayxia, Philippin, Mianma, Thaùi Lan, Laøo, Vieät Nam, Campuchia. „ Ngoaøi ra, coøn troàng ôû moät soá nöôùc nhö nhieät ñôùi Trung Nam Myõ, moät soá nöôùc ôû Chaâu Phi vaø Chaâu Ñaïi Döông nhö OÂxtraâylia. „ Saàu rieâng vaøo Vieät Nam töø Thaùi Lan, Inñoâneâxia
 77. GiaùtròdinhdöôõngcuûaSaàurieâng: Nutritional composition per 100 g durian fruit Carbohydrate 28.3 g Fat 1.6 g Protein 2.5 g Calcium 20 mg Phosphorous 63 mg Potassium 601 mg Iron 0.9 mg Thiamine 0.27 mg Riboflavin 0.29 mg Niacin 1.1 mg Vitamin C 57 mg
 78. Caùc öùng duïng cuûa quaû Saàu rieâng Thòt quaû ñöôïc duøng aên töôi vaø duøng laøm chaát taïo höông thôm cho caùc saïn phaåm baùnh keïo. Haït Saàu rieâng laø phaàn aên ñöôïc sau khi ta luoäc, rang haït hay nöôùng haït. Caây con coøn non vaø traùi non ñöôïc aên nhö caùc loaïi rau caûi thoâng thöôøng.
 79. KHAÙI QUAÙT VEÀ CAÂY SAÀU RIEÂNG SAÀU RIEÂNG TÖØ LUÙC RA HOA ÑEÁN KHI ÑAÄU QUAÛ
 80. HOA SAÀU RIEÂNG
 81. Caønh chieát saàu rieâng
 82. HAÙI SAÀU RIEÂNG
 83. Moät soá loaïi saàu rieâng: 1. Saàu rieâng söõa haït leùp Beán Tre. 2. Saàu rieâng Ri – 6. 3. Saàu rieâng Monthong. 4. Saàu rieâng khoå qua xanh. 5. Saàu rieâng haït leùp Ñoàng Nai. 6. Saàu rieâng côm vaøng haït leùp.
 84. Saâu beänh haïi saàu rieâng ñöôïc chia laøm 2 loaïi: 1. Saâu haïi: - Saâu ñuïc quaû - Raày phaán - Reäp saùp nheän ñoû 2. Beänh haïi: „ Beänh xì muû chaûy nhöïa. „ Beänh thoá quaû. „ Beänh thaùn thö. „ Beänh thoái hoa. „ Beänh meo hoàng. „ Beänh chaùy laù cheát ngoïn.
 85. CAÙC LOAÏI BEÄNH CUÛA SAÀU RIEÂNG
 86. CAÙC LOAÏI BEÄNH CUÛA SAÀU RIEÂNG 1. Saâu ñuïc traùi: - Nguyeân nhaân: Dichocrocis punctiferalis - Trieäu chöùng: Saâu non ñuïc vaøo caùc khe treân quaû saàu rieâng, aên töø ngoaøi vaøo trong cho ñeán lôùp côm cuûa traùi, - Phoøng trò: + Thu doïn nhöõng traùi bò haïi ñem tieâu huyû. + Phun thuoác khi thaáy saâu xuaát hieän: Fastac, Cymbus, Karate, Polytrin, Hopsan, Pyrinex.
 87. Saâu ñuïc traùi
 88. CAÙC LOAÏI BEÄNH CUÛA SAÀU RIEÂNG 2. Reäp saùp: - Nguyeân nhaân: reäp saùp phaán Pseudococcus sp. - Trieäu chöùng: traùi bò söôïng, keùm phaùt trieån. - Phoøng trò: + Trong töï nhieân coù nhöõng loaøi ong coù theå kyù sinh laøm haïn cheá bôùt moät soá reäp saùp. Saàu rieâng bò söôïng + Phun thuoác: Supracide, Sago super, Voltage, Fenbis,
 89. Saàu rieâng bò söôïng
 90. CAÙC LOAÏI BEÄNH CUÛA SAÀU RIEÂNG Reäp saùp
 91. Beänh thoái quaû. Nguyeân nhaân: Phytophthora palmivora (Butler) has been considered one of the most destructive organisms causing several diseases in almost all growth stages of durian. Trieäu chöùng beänh: The disease symptoms come in various forms such as root rot, seedling and tree die-back, patch canker or stem rot, and fruit rot before and after harvest, leading to high mortality and more than 30% yield loss in durian plantations
 92. Figure 1 Phytophthora Fruit Rot
 93. Figure 2 Patch Canker Caused by Phytophthora
 94. MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH BAÛO QUAÛN SAU THU HOAÏCH
 95. CAÙC SAÛN PHAÅM TREÂN THÒ TRÖÔØNG
 96. CAÙC SAÛN PHAÅM TREÂN THÒ TRÖÔØNG
 97. Saàu rieâng laø loaïi caây aên traùi ñaëc saûn cuûa nöôùc ta, giaøu chaát dinh döôõng coù giaù trò kinh teá cao vaø ñöôïc nhieàu ngöôøi öa thích. Vôùi xu theá phaùt trieån hieän nay, ta coù theå phaùt trieån caùc saûn phaåm cheá bieán töø traùi saàu rieâng,vaø troàng vöôøn saàu rieâng vöøa ñeå taêng thu nhaäp cuûa gia ñình,vöøa taêng lôïi theá veà thu huùt khaùch du lòch cuûa ñòa phöông.
 98. NAÁM RÔM
 99. I. Giôùi thieäu chung. ™Naám aên goàm nhieàu loaïi: naám rôm, naám môõ, naám soø, naám linh chi .laø thöïc phaåm raát boå döôõng. ¾Chöùa nhieàu protein vaø caùc acid amin quyù, nhieàu vitamin vaø chaát khaùng sinh. ¾Khoâng gaây xô cöùng vöõa ñoäng maïch. ¾ Khoâng laøm taêng löôïng Cholesterol trong maùu . ƒNaám aên ñöôïc xem nhö loaïi “rau saïch” vaø “thòt saïch”, ñöôïc söû duïng roäng raõi trong caùc böõa aên cuûa con ngöôøi, moät soá loaïi thì duøng laøm döôïc lieäu chöõa beänh.
 100. NAÁM MÔÕ (THANH LAÕNG- BÌNH XUYEÂN- VÓNH PHUÙC)
 101. NAÁM RÔM
 102. NAÁM SOØ
 103. Naám linh chi
 104. Naám höông
 105. Naámtraânchaâu
 106. II. Saûn xuaát naám rôm.(Volvariella volvacea) 1. Tieàm naêng phaùt trieån naám rôm ôû nöôùc ta. ¾Lôïi nhuaän cao. ¾Ñieàu kieän khí haäu thuaän lôïi. ¾Nguyeân lieäu doài daøo, reû tieàn, deã kieám. ¾Nhaân coâng reû. ¾Kyõ thuaät saûn xuaát khoâng phöùc taïp.
 107. 2. Thöïc traïng saûn xuaát naám rôm ôû Vieät Nam vaø theá giôùi. a. Vieät Nam. ™ Vaán ñeà ngieân cöùu vaø phaùt treån saûn xuaát naám töø nhöõng naêm 70 vaø ngaøy caøng phaùt trieån maïnh. ™ Hieän nay naám rôm ñöôïc troàng roäng raõi trong caû nöôùc nhöng chuû yeáu theo quy moâ hoä gia ñình vaø trang traïi nhoû leû.
 108. Baûng thoáng keâ saûn löôïng naám rôm troàng ôû caùc tænh phía Baéc. Ñôn vò saûn löôïng:Taán. 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 30 50 100 120 150 250 60 50 50 120 1000 5000 10000 50000 Ôû caùc tænh phía Nam phaùt trieån naám rôm raát nhanh. Cho tôùi nay ñaït khoaûng 100000 taán/maêm.
 109. b. Treân theá giôùi. Caùc nöôùc treân theá giôùi saûn xuaát theo quy noâ coâng nghieäp hieän ñaïi. Saûn löôïng : Naêm 1990 ñaït 3763000 taán. Naêm 1994 ñaït 4909000 taán. Hieän nay Trung Quoác laø nöôùc saûn xuaát naám lôùn nhaát theá giôùi, saûn löôïng 3000000 taán moãi naêm.
 110. 3.Giaù trò dinh döôõng cuûa naám rôm. „ Trong 100 g naám rôm töôi coù caùc thaønh phaàn sau ñaây: 9 Nöôùc : 88,9 g 9 Phosphor: 1,1 mg 9 Chaát ñaïm: 3,4 g 9 Calci: 8 mg 9 Chaát beùo: 1,8g 9 Chaát saét: 1,1 m 9 Hydratcarbon: 3,9g 9 Vitamin B1: 0,18 mg 9 Chaát xô: 1,4g 9 Vitamin B2: 0,35 mg 9 Tro: 1,4g 9 Vitamin C: 1 mg 9 Naêng löôïng: 4,5kcal 9 Vitamin PP: 13,7 mg
 111. Baûng so saùnh haøm löôïng vitamin vaø chaát khoaùng cuûa naám rôm vôùi tröùng gaø. Ñôn vò mg/100g chaát khoâ. Acid ribofla Thiami vitami saêt canxi phospho nicitinic vin n nC rus Tröùng 0,1 0,31 , 04 0 2,5 50 210 Naám rôm 91,9 3,3 1,2 20,2 17,2 71 677 Baûng so saùnh thaønh phaàn acid amin. Ñôn vò mg trong 100g chaát khoâ. Lizin Histidi Argi Theoni Valin Methionin Isoeuleoxin loxin n nin n Tröùng 931 295 790 616 859 406 703 1193 Naám rôm 384 187 366 375 607 80 491 312
 112. 4. Ñaëc tính sinh hoïc cuûa naám rôm. a. Ñieàu kieän thích hôïp ñeå sinh tröôûng vaø phaùt trieån: Nhieät ñoä: 30 -32 0C. Ñoä aåm cuûa nguyeân lieäu (cô chaát): 65 -70%. Ñoä aåm khoâng khí: 80%. pH = 7, öu thoaùng khí.
 113. b. Ñaëc ñieåm hình thaùi. ™Bao goác: baûo veä cô quan beân trong vaø choáng thoaùt nöôùc. ™Cuoáng naám: ñöa muõ naám leân cao vaø vaän chuyeån chaát dinh döôõng. ™Muõ naám: nôi döï tröõ chaát dinh döôõng vaø giöõ vai troø sinh saûn. ƒQuaù trình taïo quaû theå goàm 6 giai ñoaïn: 9Giai ñoaïn ñinh ghim. 9Giai ñoaïn hình nuùt nhoû. 9Giai ñoaïn hình nuùt. 9Giai ñoaïn hình tröùng. 9Giai ñoaïn hình chuoâng. 9Giai ñoaïn tröôûng thaønh.
 114. Caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa naám rôm. Chu kyø sinh tröôûng cuûa naám rôm nhanh. Töø luùc troàng ñeán luùc thu hoaïch khoaûng 10 – 12 ngaøy. Ôû nöôùc ta caùc tænh phía Nam troàng ñöôïc quanh naêm. Mieàn Baéc thích hôïp töø 15/4 ñeán 15/10 döông lòch.
 115. 5. Quy trình saûn xuaát naám rôm. Nguyeân lieäu (rôm, daï, muøn cöa, boâng) Röûa leân ñoáng uû. uû vaø ñaûo. Gioáng. Ñoùngmoâ Chaêm soùc. Thu haùi
 116. III. Thu hoaïch vaø baûo quaûn. 1. Thu hoaïch. Naám rôm so vôùi caùc loaïi hoa maøu khaùc thì thu hoaïch nhanh nhaát. Thu hoaïch laøm 2 ñôïi: ñôït chính vaø ñôït phuï. Ñôït chính keùo daøi 3 – 4 ngaøy. Ñôït naøy quyeát ñònh naêng suaát. Ñôït phuï keùo daøi 1 tuaàn leã. Chuù yù: Haùi caån thaän traùnh aûnh höôûng ñeán naám con.
 117. 2. Baûo quaûn naám rôm. Naám rôm sau khi thu hoaïch song vaãn phaùt trieån bình thöôøng neáu khoâng tieâu thuï ngay naám nôû. Laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng. Ñeå ôû nhieät ñoä thöôøng sau 3 – 4 giôø. naám bò nôû, toån thaát 15% troïng löôïng quaû. Do ñoù ngöôøi ta phaûi baûo quaûn baèng caùc phöông phaùp nhö: baûo quaûn naám töôi, muoái, saáy. a.Baûo quaûn naám töôi : Nhieät ñoä:10 0C Ñoä aåm khoâng khí 80% Traùnh tieáp xuùc aùnh saùng maët trôøi.
 118. b. Baûo quaûn baèng phöông phaùp muoái. Quy trình cheá bieán naám muoái: Naám töôi. Phaân loaïi. Luoäc. ( giöõ ôû nhieät ñoä soâi khoaûng 2 – 5 phuùt). Laøm laïnh. Vôùt (ñeå raùo) Boùc bao muõ. Ñoùng tuùi nilon kín hoaëc hoäp kín. ( naám vaø muoái haït theo tyû leä: 1kg naám + 0,3kg muoái + 0,2lít dung dòch muoái baõo hoaø)
 119. SAÛN PHAÅM NAÁM RÔM MUOÁI
 120. Yeâu caàu chaát löôïng cuûa naám muoái: ¾Khoâng bò vaøng moác, muøi thôm deã chòu, ¾Noàng ñoä muoáiñaït 23% ¾pH = 4. ¾Caây naám raén chaéc, khoâng bò giaäp naùt. ¾Khoâng laãn caùc taïp chaát. ¾Maøu dung dòch muoái trong suoát.
 121. c. Phöông phaùp saáy. Caét nhoû hoaëc ñeå nguyeân caû quaû ñem phôi khoâ hoaëc saáy ôû nhieät ñoä 0 45 – 60 C ñeán ñoä aåm 13%. Phöông phaùp naøy giaù trò kinh teá khoâng cao.
 122. 6. Moät soá saâu beänh cuûa naám rôm. ¾Naám daïi. ¾Caùc loaïi naám moác. ¾Coân truøng phaù haïi ¾Caùc loaïi vi khuaån phaù haïi saûn phaåm naám muoái.
 123. 6.Moät soá moùn aên ñöôïc cheá bieán töø naám rôm ¾Suùp naám rôm. ¾Gan boø naáu naám. ¾Ruoät boø chöng naám. ¾Gaø xaøo naám. ¾Myø xaøo naám. ¾Naám xaøo. ¾Canh naám. ¾Tröùng giaùn vôùi naám
 124. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ QUẢ NHÃN „ Nhãn đượctrồng nhiều ở mộtsố nướcnhư Trung Quốc, ViệtNam, Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia, và mộtsố ít nướcthuộc châu Mỹ và châu Phi. Trong đó Trung Quốclànướccódiệntíchvàsảnlượng nhãn lớn nhấtthế giới. „ Ở Việt Nam, nhãn thì đượctrồng ở khắpcả nước, nhưng ngon nhất vẫn là nhãn lồng Hưng Yên, nhãn đượcthuhoạch vào tháng 7 với nhãn ở miềnBắc, còn nhãn ở miềnNam thuhoạch quanh năm, loại quả này có rất nhiều thành phầndinhdưỡng như vitamin, đường và đượcnhiềungười ưathích. * Ở các tỉnh phía bắc: - Nhãn lồng - Nhãn cùi * Ở các tỉnh phía nam : - Nhãn tiêu - Nhãn xu ồng - Nhãn long
 125. ĐẶT VẤN ĐỀ „ Nhu cầuxuấtkhẩu nhãn tươilàrấtlớntrong khi đó vào mùa thì nhãn bán tạithị trường nội địavớigiárấtrẻ do số lượng quá nhiều đồng thờilạihư hỏng nhanh chóng chỉ trong vòng mộttuần sau khi thu hoạch. „ Vậy đâu là nguyên nhân chủ yếudẫn đếnsự hư hỏng nhanh chóng của nhãn sau thu hoạch? „ Và cách khắcphục ra sao?
 126. CÁC LOẠI BỆNH SAU THU HOẠCH THƯỜNG GẶP Ở NHÃN. Sâu đục trái nhãn Conogethes punctiferalis „ Khitráilớnsâuđụclỗ chui vào bên trong ănrỗng cả phầnhột (trong khi phầncơmtráivẫn còn) „ Loại sâu này gây hại khá phổ biến ở các tỉnh phía Nam, nhấtlàvào mùa khô
 127. CÁC LOẠI BỆNH SAU THU HOẠCH THƯỜNG GẶP Ở NHÃN. Bệnh đốm nâu quả nhãn. Tác nhân: Rhizoctonia solani „ Triệuchứng củabệnh: có những đốm nâu kích thước khoảng 1-2 mm mắtthường có thể thấy đượctrênvỏ quả làm giảmchấtlượng củasảnphẩm.
 128. CÁC LOẠI BỆNH SAU THU HOẠCH THƯỜNG GẶP Ở NHÃN. Bệnh thốitừ cuống Tác nhân:Nấm Botryodiplodia theobromae. „ Đây là loạinấmkísinhy ếu nên chỉ xâm nhậpvàoquả qua các vết thương hay mặtcắtcuống trái. Do đó, phầnlớntráibị thối do nấm này thường bắt đầuthốitừ cuống trái. „ Bào tử nấmcórất nhiềutrongkhôngkhí, cócả trong những giỏ tre dùng để chứa nhãn. Ẩm độ cao, trái ướtgiúpbệnh phát triểnvàlâylan nhanh chóng cho những trái khác trong giỏ.
 129. CÁC LOẠI BỆNH SAU THU HOẠCH THƯỜNG GẶP Ở NHÃN. Bệnh thốinâu Tác nhân: Phytophthora sp (Phytophthora palmivora) „ Bệnh bắt đầutừ những đốm nâu nhỏ trên vỏ quả, sau đólanrộng nhanh chóng đếnnhững chỗ có đốmvàxuấthiệnnấmtrênvỏ quả. „ Thường thì chỗ nứtcủanhững củanhững đốmnàyxuấthiệnsớm sau sự truyền nhiễm „ Những thương tổntrênbề mặt và thành trong vỏ quả dầnmấtmàu nâu, trong khi thịtquả chuyển sang màu vàng rám nắng, dưới điều kiện ẩm ướt, những vùng bị tác động thường bị bao phủ bởihệ nấmtrắng Phytophthora sp.
 130. CÁC LOẠI BỆNH SAU THU HOẠCH THƯỜNG GẶP Ở NHÃN. Mộtsố nấm khác gây hư hỏng quả nhãn có thể kểđếnnhư: „ Lasiodiplodia theobromae: gây thốitừ cuống xuống „ Pestalotiopsis sp: tạonhững mảng đen trên vỏ quả. „ Cladosporium sp; Fusarium sp; Aspergillus niger: gây thốiquả.
 131. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN „ Công nghệ sau thu hoạch gắnliềnvớitrước thu hoạch – nhà cung cấpmuốnsảnphẩmcủamìnhcóchấtlượng tốtthìviệckiểmsoát và phòng ngừatừ lúc trồng trọtlàrất quan trọng. 1. Phòng ngừatừ khi trái còn trên cây 2. Cẩnthậnkhithuhoạch 3. Xử lý trái sau thu hoạch 4. Cẩnthậnkhiđóng gói và vậnchuyển
 132. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN 1. Phòng ngừatừ khi trái còn trên cây „ Phun thuốctrừ nấm. Tilrt, Rovral, Carbenzim, Anvil, Mexyl-MZ „ Phun thuốctrừ sâu như: Bian 40EC; Sherpa 10EC hoặc 25EC; Visher 25EC; Padan 95SP; Ofatox 50EC, Selecron 500ND; Decis 2,5EC „ Bao chùm trái bằng bao nilon, bao giấy, baoládừa, hoặc các loại bao chuyên dùng.
 133. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN 2. Cẩnthậnkhithuhoạch „ Nên thu hoạch quả vào những ngày khô ráo, vào buổi sáng hoặcchiều mát, tránh buổitrưalúctrời quá nóng ảnh hưởng chấtlượng nhãn. „ Khi thu hoạch nên dùng kéo để cắt, nếuphải dùng tay để bẻ cành thì cần bẻ ngọn tránh làm xước cành ảnh hưởng đếnsự phát triểncủacâyvề sau và tạo điềukiệnchosâubệnh xâm nhập. „ Phải thu hoạch đúng độ chín, không nên để trái chín quá lâu trên cây vì phẩmchấtsẽ giảm và không bảoquản được lâu.
 134. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN 3. Xử lý trái sau thu hoạch „ Quả nhãn sau khi đượcthuhoạch nên bảoquảnchỗ râm mát, trảimỏng ra. „ Trướckhixếpquả vào kho để bảoquản, bà con nên nhặthếtlácònsótlại trong quá trình hái; bỏ những trái bị sâu bệnh gây hại, trái nhỏ, bị bầmgiập. „ Xử lý nhiệt(hơinước nóng, khí nóng, nước nóng)
 135. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN „ Sử dụng polyoxin và Bacillus subtilis „ WP benomyl 50%, WP carbendazim 50%, WP procymidone 50%, EW tebuconazole 25%, difenoconazole 25% Erg và carbendazim 50% WP+ benomyl 50% WP có hiệuquảđể ngừng mọc Rhizoctonia solani
 136. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN „ Bảoquảnnhãnquả tươibằng công nghệ bảoquảnlạnh kết hợpxử lý bằng khí SO2 „ Xử lý bằng ozon ngănchặn: Lasiodiplodia sp & Cladosporium sp. „ Xử lý pH thấp.
 137. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN „ Ngoài bảoquảntươi, có thể sử dụng biện pháp sấy để sơ chế, bảo quảndễ hơn, hay chế biến long nhãn (cùi khô) dùng làm thuốc trong đông y; hoặcchế biến nhãn đóng hộp.
 138. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN 4. Cẩnthậnkhiđóng gói và vậnchuyển „ Nên đóng gói bằng vật liệucản sáng. VD: Dùng thùng các-tông „ Sau khi đóng gói cần vậnchuyển nhanh để tiêu thụ. Tránh chồng chất lên nhau quá nặng. Cần làm thông thóang gió trong khoang vận chuyển để giảmbớt nhiệt độ và ẩm độ.
 139. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ QUẢ NHÃN „ Nhãn đượctrồng nhiều ở mộtsố nướcnhư Trung Quốc, ViệtNam, Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia, và mộtsố ít nướcthuộc châu Mỹ và châu Phi. Trong đó Trung Quốclànướccódiệntíchvàsảnlượng nhãn lớn nhấtthế giới. „ Ở Việt Nam, nhãn thì đượctrồng ở khắpcả nước, nhưng ngon nhất vẫn là nhãn lồng Hưng Yên, nhãn đượcthuhoạch vào tháng 7 với nhãn ở miềnBắc, còn nhãn ở miềnNam thuhoạch quanh năm, loại quả này có rất nhiều thành phầndinhdưỡng như vitamin, đường và đượcnhiềungười ưathích. * Ở các tỉnh phía bắc: - Nhãn lồng - Nhãn cùi * Ở các tỉnh phía nam : - Nhãn tiêu - Nhãn xu ồng - Nhãn long
 140. ĐẶT VẤN ĐỀ „ Nhu cầuxuấtkhẩu nhãn tươilàrấtlớntrong khi đó vào mùa thì nhãn bán tạithị trường nội địavớigiárấtrẻ do số lượng quá nhiều đồng thờilạihư hỏng nhanh chóng chỉ trong vòng mộttuần sau khi thu hoạch. „ Vậy đâu là nguyên nhân chủ yếudẫn đếnsự hư hỏng nhanh chóng của nhãn sau thu hoạch? „ Và cách khắcphục ra sao?
 141. CÁC LOẠI BỆNH SAU THU HOẠCH THƯỜNG GẶP Ở NHÃN. Sâu đục trái nhãn Conogethes punctiferalis „ Khitráilớnsâuđụclỗ chui vào bên trong ănrỗng cả phầnhột (trong khi phầncơmtráivẫn còn) „ Loại sâu này gây hại khá phổ biến ở các tỉnh phía Nam, nhấtlàvào mùa khô
 142. CÁC LOẠI BỆNH SAU THU HOẠCH THƯỜNG GẶP Ở NHÃN. Bệnh đốm nâu quả nhãn. Tác nhân: Rhizoctonia solani „ Triệuchứng củabệnh: có những đốm nâu kích thước khoảng 1-2 mm mắtthường có thể thấy đượctrênvỏ quả làm giảmchấtlượng củasảnphẩm.
 143. CÁC LOẠI BỆNH SAU THU HOẠCH THƯỜNG GẶP Ở NHÃN. Bệnh thốitừ cuống Tác nhân:Nấm Botryodiplodia theobromae. „ Đây là loạinấmkísinhy ếu nên chỉ xâm nhậpvàoquả qua các vết thương hay mặtcắtcuống trái. Do đó, phầnlớntráibị thối do nấm này thường bắt đầuthốitừ cuống trái. „ Bào tử nấmcórất nhiềutrongkhôngkhí, cócả trong những giỏ tre dùng để chứa nhãn. Ẩm độ cao, trái ướtgiúpbệnh phát triểnvàlâylan nhanh chóng cho những trái khác trong giỏ.
 144. CÁC LOẠI BỆNH SAU THU HOẠCH THƯỜNG GẶP Ở NHÃN. Bệnh thốinâu Tác nhân: Phytophthora sp (Phytophthora palmivora) „ Bệnh bắt đầutừ những đốm nâu nhỏ trên vỏ quả, sau đólanrộng nhanh chóng đếnnhững chỗ có đốmvàxuấthiệnnấmtrênvỏ quả. „ Thường thì chỗ nứtcủanhững củanhững đốmnàyxuấthiệnsớm sau sự truyền nhiễm „ Những thương tổntrênbề mặt và thành trong vỏ quả dầnmấtmàu nâu, trong khi thịtquả chuyển sang màu vàng rám nắng, dưới điều kiện ẩm ướt, những vùng bị tác động thường bị bao phủ bởihệ nấmtrắng Phytophthora sp.
 145. CÁC LOẠI BỆNH SAU THU HOẠCH THƯỜNG GẶP Ở NHÃN. Mộtsố nấm khác gây hư hỏng quả nhãn có thể kểđếnnhư: „ Lasiodiplodia theobromae: gây thốitừ cuống xuống „ Pestalotiopsis sp: tạonhững mảng đen trên vỏ quả. „ Cladosporium sp; Fusarium sp; Aspergillus niger: gây thốiquả.
 146. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN „ Công nghệ sau thu hoạch gắnliềnvớitrước thu hoạch – nhà cung cấpmuốnsảnphẩmcủamìnhcóchấtlượng tốtthìviệckiểmsoát và phòng ngừatừ lúc trồng trọtlàrất quan trọng. 1. Phòng ngừatừ khi trái còn trên cây 2. Cẩnthậnkhithuhoạch 3. Xử lý trái sau thu hoạch 4. Cẩnthậnkhiđóng gói và vậnchuyển
 147. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN 1. Phòng ngừatừ khi trái còn trên cây „ Phun thuốctrừ nấm. Tilrt, Rovral, Carbenzim, Anvil, Mexyl-MZ „ Phun thuốctrừ sâu như: Bian 40EC; Sherpa 10EC hoặc 25EC; Visher 25EC; Padan 95SP; Ofatox 50EC, Selecron 500ND; Decis 2,5EC „ Bao chùm trái bằng bao nilon, bao giấy, baoládừa, hoặc các loại bao chuyên dùng.
 148. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN 2. Cẩnthậnkhithuhoạch Nên thu hoạch quả vào những ngày khô ráo, vào buổi sáng hoặcchiều mát, tránh buổitrưalúctrời quá nóng ảnh hưởng chấtlượng nhãn. Khi thu hoạch nên dùng kéo để cắt, nếuphải dùng tay để bẻ cành thì cầnbẻ ngọn tránh làm xước cành ảnh hưởng đếnsự phát triểncủacâyvề sau và tạo điều kiệnchosâubệnh xâm nhập. Phải thu hoạch đúng độ chín, không nên để trái chín quá lâutrêncâyvìphẩmchấtsẽ giảm và không bảoquản đượclâu.
 149. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN 3. Xử lý trái sau thu hoạch „ Quả nhãn sau khi đượcthuhoạch nên bảoquảnchỗ râm mát, trảimỏng ra. „ Trướckhixếpquả vào kho để bảoquản, bà con nên nhặthếtlá còn sót lại trong quá trình hái; bỏ những trái bị sâu bệnh gây hại, trái nhỏ, bị bầmgiập. „ Xử lý nhiệt(hơinước nóng, khí nóng, nước nóng)
 150. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN „ Sử dụng polyoxin và Bacillus subtilis „ WP benomyl 50%, WP carbendazim 50%, WP procymidone 50%, EW tebuconazole 25%, difenoconazole 25% Erg và carbendazim 50% WP+ benomyl 50% WP có hiệuquảđể ngừng mọc Rhizoctonia solani
 151. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN „ Bảoquảnnhãnquả tươibằng công nghệ bảoquảnlạnh kết hợpxử lý bằng khí SO2 „ Xử lý bằng ozon ngănchặn: Lasiodiplodia sp & Cladosporium sp. „ Xử lý pH thấp.
 152. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN „ Ngoài bảoquảntươi, có thể sử dụng biện pháp sấy để sơ chế, bảo quảndễ hơn, hay chế biến long nhãn (cùi khô) dùng làm thuốc trong đông y; hoặcchế biến nhãn đóng hộp.
 153. BIỆN PHÁP PHÒNG và TRN 4. Cẩnthậnkhiđóng gói và vận chuyển „ Nên đóng gói bằng vậtliệu cản sáng. VD: Dùng thùng các-tông „ Sau khi đóng gói cầnvận chuyển nhanh để tiêu thụ. Tránh chồng chất lên nhau quá nặng. Cần làm thông thóang gió trong khoang vận chuyển để giảmbớtnhiệt độ và ẩm độ.
 154. „ Trước đây, cam sảnxuấtchủ yếu ở các cùng Á nhiệt đới, hiện nay các vùng nhiệt đới đãtăng lên. Và dân số các nướctăng nhanh, điềukiệnkinhtếđượccảithiệncũng làm cho mứctiêu thụ cam tăng nhanh và sảnxuất cam cũng phát triển khá nổi bật. „ Theo FAO, Cam vẫnlàthứ quả tiêu thụ nhiềunhấtchiếm 73% quả có múi trên thế giới. „ Các giống cam đượctrồng ở Việt Nam có thể phân theo các dạng: cam sành, cam đường, cam Sông Con, cam Hưng Yên ở miềnBắc, cam mật ở miền Nam và còn có thể kể nhiềugiống cam tùy theo các vùng trồng.
 155. Đặc điểm cây và quả „ Loài cam: lai giống giữa loài bưởi và quýt. „ Sảnlượng: 119.238 tấn/3 tỉnh trồng hơn 1000ha là Thanh Hóa, Nghệ An, BếnTre; vàhaitỉnh hơn 2000 ha là Tiền Giang, Hậu Giang. „ Năng xuất2 tỉnh phía Bắc: 20 – 25tạ/ha; 3 tỉnh phía Nam: 47 tạ - 153 tạ/ha. „ Cây nhỏ, cao đến khoảng 10 m, cành có gai và lá thường xanh dài khoảng 4 - 10 cm, tuổithọ vườncam có thể tới 30 – 40 năm, tối đatới 50 – 60 năm.
 156. Lượng sản xuất cam (tấn)theo FAOSTAT „ Brasil 18.256.500 „ Hoa Kỳ 11.729.900 „ Mexico 3.969.810 „ Ấn Độ 3.100.000 „ Tây Ban Nha 2.883.400 „ Ý 2.064.099 „ Trung Quốc 1.977.575 „ Iran 1.900.000 „ Ai Cập 1.750.000 „ Thổ Nhĩ Kỳ 1.280.000
 157. MiềnBắc „ Cam Bố Hạ (thuộc huyệnYênThế, tỉnh Bắc Giang, giáp tỉnh Thái Nguyên):trái tròn trĩnh, quả to chín vàng, vỏ sầnsùicócùitrắng nõn khá dày, tép cao nhỏ, mọng nước, lát cắtthậtmịn màng, vị ngọt, ruột cam nhỏ, vách ngănmúicam mỏng nhưng the, màu đỏ ửng.
 158. Miền Trung „ Cam xã Đoài (thuộc xã Nghi Diên, huyệnNghiLộc, Nghệ An): Cam ra hoa vào mùa xuân, màu xanh thẫm, hoa màu trắng, không to nhưng đềuquả, mọng nước, ít hạtngọt đậm, muối cam vàng óng, cây đứng thẳng, cành trĩuquả.
 159. MiềnNam „ Đủ loại, phân bố và thích nghi tùy theo vùng trồng. Vào tháng 4, 5 chỉ sau mưa 25 – 30 ngày là cam ra hoa, trái chín vào tháng 11, 12 đólà mùa cam rộ. Phụ thuộcvào: ƒ Lượng mưa ƒ Nhiệt độ ƒ Đất ƒ PH ƒ Ánh sáng
 160. Chủng loại ™ Cam ba lá ™ Cam sành ™ Cam đắng ™ Cam ngọt ƒ Cam Navel ƒ Cam vàng ™ Cam huyết
 161. Các loạibệnh liên quan „ Bệnh vàng lá „ Bệnh Tristeza „ Bệnh loét cam „ Bệnh ghẻ „ Bệnh thán thư „ Bệnh chảynhựa „ Rầychổng cánh „ Rệp cam (thân mềm) „ Ruồi đụctrái „ Sâu vẽ bùa „ Bọ xít xanh „ hạiquả „ Sâu ănlá
 162. Biệnphápphòngtrị Trong đó: có 12 loạinhện, 352 loại côn trùng, 186 loài tuyến trùng gây hại cam. Nên: „ Chọn địa điểm ít gió, thoát nước, đầy đủ ánh sáng. „ Trồng hàng cây chắngió. „ Chọngiống chống chịu điềukiện đất đai, khí hậukhắc nghiệtvàgiống không bị bệnh. „ Giữ vệ sinh trong vườn luôn sạch sẽ. „ Không nên trồng quá dày, cắttỉabỏ cành vượt, cành sâu bệnh. „ Không nên lạmdụng phân bón.
 163. Đặc điểmsơ chế quả So sánh thành ph ầndinhd ưỡng mộtsố quả Giá trị Quả Nước Đường Protein Lipit Tro calo 100g Cam 87 11 0,2 0,5 50 0,9 Quả bơ 65 3 26,0 1,3 265 1,7 Đu đủ 87 10 0,1 0,6 45 0,6 Táo tây 84 13 0,4 0,3 60 0,3 Xoài 81 16 0,2 0,5 70 0,7 Quảđiều 87 9 0,1 0,2 42 0,8
 164. Bón phân cho cây cam Bả ng:Thành phầnl ượng phân bón/1 tấncam Phân bón Đơnvị tính: kg N2 1,18 – 1,29 P2O5 0,20 – 0,27 K2O 2,06 – 2,61 CaO 0,97 – 1,04 MgO 0,17 – 0,19
 165. „ Năm1: Năng xuấttăng do tăng lượng phân bón từ 0-500 (g/cây /năm) „ Năm2: Nănxuấttăng do tăng lượng phân bón từ 500-1000 (g/cây /năm) „ Năm3: Nănxuấttăng do tăng lượng phân bón từ 1000-1500 (g/cây /năm) „ Năm4: Nănxuấttăng do tăng lượng phân bón từ 1500-2000 (g/cây /năm)
 166. Quả cam Liu cheng từ cây được bón thừaN. Quả có vỏ dầ y, hàm lượng đườ ng thấpvàmàuqu ả phát triể nchậm
 167. Triệuchứng thiếu N nghiêm trọng cây không bao giờ khoẻ mạnh, lá vàng hoặc xanh lợtvàbị rụng sớm. Triệu chứng đócũng có thể gặptrêncácvườnbị nhiễmtuyến trùng.
 168. Các triệuchứng thiếu B (bên phải): quả hình dạng không bình thường, qu ả dắnnh ưđávàítn ướ c
 169. Triệuchứng thiếu Zn do bệnh virut Tristeza cam
 170. Các sảnphNm sau thu hoạch quả „ Dầucam: gia vị trong thực phẩm và làm hương vị trong nước hoa, và có khoảng 90% d-Limonene công dụng làm sạch nhà, làm dịu da tay, chất chống ô nhiễm môi trường do khối từ xăng dầu phát ra. „ Vỏ cam: lớp màu trắng gọi là trầnbìlàmột vị thuốc Nam dùng chữa ho có đàm và giã rượu rất hiệu quả. „ Nước trái cây ZeroG của Vinamilk với các hương vị năng động. „ Nước ép cam: làm giảm cholesterol tốt, và có thể giúp phòng ngừamộtsố bệnh mạn tính
 171. Quả và nước cam Nước trái cây ZeroG