Bài giảng môn học Tài chính công

pdf 53 trang vanle 28/06/2021 310
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn học Tài chính công", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_mon_hoc_tai_chinh_cong.pdf

Nội dung text: Bài giảng môn học Tài chính công

 1. Bài Giảng Tài Chính Công Biên tập bởi: Sử Đình Thành
 2. Bài Giảng Tài Chính Công Biên tập bởi: Sử Đình Thành Các tác giả: Sử Đình Thành Phiên bản trực tuyến:
 3. MỤC LỤC 1. Vai trò của khu vực công nghiệp 2. Sản xuất hàng hóa và dịch vụ công 3. Chính sách chi chuyển nhượng của Chính Phủ 4. Kinh tế học về thuế 5. Thuế 6. Đánh giá hiệu quả khu vực công 7. Thuế giá trị gia tăng 8. Thuế giá trị gia tăng 9. Cải cách thuế tài sản ở các nước đang phát triển 10. Cải cách thuế tài sản 11. Đọc thêm cải cách thuế tài sản 12. Chính sách thuế 13. Đọc thêm chính sách thuế 14. Công chức trong kinh doanh kinh tế học và chính trị học về sở hữu nhà nước 15. Các phương án thể chế để cung ứng cơ sở hạ tầng 16. Nhặt sạch rác thải 17. Đo lường hiệu quả dịch vụ đô thị ở các thành phố Hoa Kỳ 18. Đọc thêm nhặt sạch rác thải đo lường hiệu quả dịch vụ đô thị ở các thành phố hoa kỳ 19. Vay mượn 20. Trái phiếu 21. Trái phiếu ở địa phương miễn thuế 22. Đọc thêm vay mượn và nợ nần 23. Đối mặt với các cuộc khủng hoảng thu chi ngân sách 24. Đối mặt với các cuộc khủng hoảng thu chi ngân sách tại chính quyền tiểu bang vấn đề quốc gia các trách nhiệm quốc gia 25. Cuộc khủng hoảng thu chi ngân sách tại chính quyền tiểu bang vấn đề quốc gia các trách nhiệm quốc gia 26. Trách nhiệm quốc gia 27. Thu hồi chi phí 28. Phí người sử dụng 29. Trợ giá 30. Đặc điểm phí đồng nhất 31. Đọc thêm thu hồi chi phí- phí người sử dụng 1/51
 4. Tham gia đóng góp 2/51
 5. Vai trò của khu vực công nghiệp Xem chi tiết tại đây 3/51
 6. Sản xuất hàng hóa và dịch vụ công Xem chi tiết tại đây 4/51
 7. Chính sách chi chuyển nhượng của Chính Phủ Xem chi tiết tại đây 5/51
 8. Kinh tế học về thuế Xem chi tiết tại đây 6/51
 9. Thuế Xem chi tiết tại đây 7/51
 10. Đánh giá hiệu quả khu vực công Xem chi tiết tại đây 8/51
 11. Thuế giá trị gia tăng Xem chi tiết tại đây 9/51
 12. Thuế giá trị gia tăng Xem chi tiết tại đây 10/51
 13. Cải cách thuế tài sản ở các nước đang phát triển 11/51
 14. Xem chi tiết tại đây 12/51
 15. Cải cách thuế tài sản Xem chi tiết tại đây 13/51
 16. Đọc thêm cải cách thuế tài sản Xem chi tiết tại đây 14/51
 17. Chính sách thuế 15/51
 18. Xem chi tiết tại đây 16/51
 19. Đọc thêm chính sách thuế 17/51
 20. Xem chi tiết tại đây 18/51
 21. Công chức trong kinh doanh kinh tế học và chính trị học về sở hữu nhà nước Xem chi tiết tại đây 19/51
 22. Các phương án thể chế để cung ứng cơ sở hạ tầng 20/51
 23. Xem chi tiết tại đây 22/51
 24. Nhặt sạch rác thải Xem chi tiết tại đây 23/51
 25. Đo lường hiệu quả dịch vụ đô thị ở các thành phố Hoa Kỳ Xem chi tiết tại đây 24/51
 26. Đọc thêm nhặt sạch rác thải đo lường hiệu quả dịch vụ đô thị ở các thành phố hoa kỳ Xem chi tiết tại đây 25/51
 27. Vay mượn 26/51
 28. Xem chi tiết tại đây 27/51
 29. Trái phiếu Xem chi tiết tại đây 28/51
 30. Trái phiếu ở địa phương miễn thuế 29/51
 31. Xem chi tiết tại đây xem chi tiết taị đây 30/51
 32. Đọc thêm vay mượn và nợ nần Xem chi tiết tại đây 31/51
 33. Đối mặt với các cuộc khủng hoảng thu chi ngân sách 32/51
 34. Xem chi tiết tại đây 33/51
 35. Đối mặt với các cuộc khủng hoảng thu chi ngân sách tại chính quyền tiểu bang vấn đề quốc gia các trách nhiệm quốc gia 34/51
 36. Xem chi tiết tại đây 35/51
 37. Cuộc khủng hoảng thu chi ngân sách tại chính quyền tiểu bang vấn đề quốc gia các trách nhiệm quốc gia 36/51
 38. Xem chi tiết tại đây 37/51
 39. Trách nhiệm quốc gia Xem chi tiết tại đây 38/51
 40. Thu hồi chi phí Xem chi tiết tại đây 39/51
 41. Phí người sử dụng 40/51
 42. Xem chi tiết tại đây 41/51
 43. Trợ giá Xem chi tiết tại đây 42/51
 44. Đặc điểm phí đồng nhất Xem chi tiết tại đây 43/51
 45. Đọc thêm thu hồi chi phí- phí người sử dụng 44/51
 46. Xem chi tiết tại đây 45/51
 47. Tham gia đóng góp Tài liệu: Bài Giảng Tài Chính Công Biên tập bởi: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Vai trò của khu vực công nghiệp Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Sản xuất hàng hóa và dịch vụ công Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Chính sách chi chuyển nhượng của Chính Phủ Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Kinh tế học về thuế Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Thuế Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Đánh giá hiệu quả khu vực công Các tác giả: Sử Đình Thành URL: 46/51
 48. Giấy phép: Module: Thuế giá trị gia tăng Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Thuế giá trị gia tăng Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Cải cách thuế tài sản ở các nước đang phát triển Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Cải cách thuế tài sản Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Đọc thêm cải cách thuế tài sản Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Chính sách thuế Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Đọc thêm chính sách thuế Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: 47/51
 49. Module: Công chức trong kinh doanh kinh tế học và chính trị học về sở hữu nhà nước Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Các phương án thể chế để cung ứng cơ sở hạ tầng Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Nhặt sạch rác thải Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Đo lường hiệu quả dịch vụ đô thị ở các thành phố Hoa Kỳ Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Đọc thêm nhặt sạch rác thải đo lường hiệu quả dịch vụ đô thị ở các thành phố hoa kỳ Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Vay mượn Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Trái phiếu Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Trái phiếu ở địa phương miễn thuế 48/51
 50. Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Đọc thêm vay mượn và nợ nần Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Đối mặt với các cuộc khủng hoảng thu chi ngân sách Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Đối mặt với các cuộc khủng hoảng thu chi ngân sách tại chính quyền tiểu bang vấn đề quốc gia các trách nhiệm quốc gia Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Cuộc khủng hoảng thu chi ngân sách tại chính quyền tiểu bang vấn đề quốc gia các trách nhiệm quốc gia Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Trách nhiệm quốc gia Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Thu hồi chi phí Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Phí người sử dụng 49/51
 51. Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Trợ giá Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Đặc điểm phí đồng nhất Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: Module: Đọc thêm thu hồi chi phí- phí người sử dụng Các tác giả: Sử Đình Thành URL: Giấy phép: 50/51
 52. Chương trình Thư viện Học liệu Mở Việt Nam Chương trình Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER) được hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là xây dựng kho Tài nguyên giáo dục Mở miễn phí của người Việt và cho người Việt, có nội dung phong phú. Các nội dung đểu tuân thủ Giấy phép Creative Commons Attribution (CC-by) 4.0 do đó các nội dung đều có thể được sử dụng, tái sử dụng và truy nhập miễn phí trước hết trong trong môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu sau đó cho toàn xã hội. Với sự hỗ trợ của Quỹ Việt Nam, Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (VOER) đã trở thành một cổng thông tin chính cho các sinh viên và giảng viên trong và ngoài Việt Nam. Mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt truy cập VOER (www.voer.edu.vn) để nghiên cứu, học tập và tải tài liệu giảng dạy về. Với hàng chục nghìn module kiến thức từ hàng nghìn tác giả khác nhau đóng góp, Thư Viện Học liệu Mở Việt Nam là một kho tàng tài liệu khổng lồ, nội dung phong phú phục vụ cho tất cả các nhu cầu học tập, nghiên cứu của độc giả. Nguồn tài liệu mở phong phú có trên VOER có được là do sự chia sẻ tự nguyện của các tác giả trong và ngoài nước. Quá trình chia sẻ tài liệu trên VOER trở lên dễ dàng như đếm 1, 2, 3 nhờ vào sức mạnh của nền tảng Hanoi Spring. Hanoi Spring là một nền tảng công nghệ tiên tiến được thiết kế cho phép công chúng dễ dàng chia sẻ tài liệu giảng dạy, học tập cũng như chủ động phát triển chương trình giảng dạy dựa trên khái niệm về học liệu mở (OCW) và tài nguyên giáo dục mở (OER) . Khái niệm chia sẻ tri thức có tính cách mạng đã được khởi xướng và phát triển tiên phong bởi Đại học MIT và Đại học Rice Hoa Kỳ trong vòng một thập kỷ qua. Kể từ đó, phong trào Tài nguyên Giáo dục Mở đã phát triển nhanh chóng, được UNESCO hỗ trợ và được chấp nhận như một chương trình chính thức ở nhiều nước trên thế giới. 51/51