383 Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Nhân lực

pdf 12 trang vanle 04/06/2021 810
Bạn đang xem tài liệu "383 Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Nhân lực", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdf383_thuat_ngu_tieng_anh_chuyen_nganh_quan_tri_nhan_luc.pdf

Nội dung text: 383 Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Nhân lực

 1. 383 Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Nhân lực TT Eng Vie 1 100 per cent premium payment Trả lương 100% 2 A system of shered values/ Meaning Hệ thống giá trị/ý nghĩa được chia sẻ 3 Ability Khả năng 4 Adaptive Thích nghi 5 Adjusting pay rates Điều chỉnh mức lương 6 Administrator carde/High rank cadre Cán bộ quản trị cấp cao 7 Aggrieved employee Nhân viên bị ngược đãi 8 Aiming Khả năng nhắm đúng vị trí 9 Air conflict Mâu thuẩn cởi mở/ công khai 10 Allowances Trợ cấp 11 Annual leave Nghỉ phép thường niên 12 Application Form Mẫu đơn ứng tuyển 13 Apprenticeship training Đào tạo học nghề 14 Appropriate status symbols Biểu tượng địa vị phù hợp 15 Arbitrator Trọng tài 16 Assessment of employee potential Đánh giá tiềm năng nhân viên 17 Aternation Ranking method Phương pháp xếp hạng luân phiên 18 Audio visual technique Kỹ thuật nghe nhìn 19 Average Trung bình 20 Award/reward/gratification/bonus Thưởng, tiền thưởng 21 Behavior modeling Mô hình ứng xử 22 Behavioral norms Các chuẩn mực hành vi 23 Benchmark job Công việc chuẩn để tính lương 24 Benefits Phúc lợi 25 Blank(WAB) Khoảng trống trong mẫu đơn 26 Board interview/Panel interview Phỏng vấn hội đồng 27 Bottom-up approach Phương pháp từ cấp dưới lên cấp trên 28 Breakdowns Bế tắc 29 Buisiness games Trò chơi kinh doanh 30 Bureacratic Quan liêu, bàn giấy 31 Career employee Nhân viên chính ngạch/Biên chế Kế hoạch và phát triển nghề nghiệp(Thăng 32 Career planning and development tiến nghề nghiệp) 33 Case study Điển quản trị/Nghiên cứu tình huống
 2. 34 Catorory A/Class A Hạng A 35 Classroom lecture Bài thuyết trình trong lớp 36 Coaching Dạy kèm 37 Cognitive ability test Trắc nghiệm khả năng nhận thức 38 Cognitive dissonance Cảm ứng lạc điệu 39 Collective agreement Thỏa ước tập thể 40 Collective bargaining Thương nghị tập thể 41 Combination of methods Tổng hợp các phương pháp 42 Comfortabe working conditions Điều kiện làm việc thoải mái 43 Compensation Lương bổng 44 Compensation equity Bình đẳng về lương bổng và đãi ngộ 45 Competent supervision Kiểm tra khéo léo 46 Computer-assisted instruction (CAI) Giảng dạy nhờ máy tính 47 Conferrence Hội nghị 48 Conflict Mâu thuẩn 49 Conflict tolerance Chấp nhận mâu thuẩn 50 Contractual employee Nhân viên hợp đồng 51 Controlling Kiểm tra 52 Congenial co-workers Đồng nghiệp hợp ý 53 Corporate culture Bầu văn hóa công ty 54 Corporate philosophy Triết lý công ty 55 Correlation analysis Phân tích tương quan 56 Cost of living Chi phí sinh hoạt 57 Cyclical variation Biến thiên theo chu kỳ 58 Challenge Thách đó 59 Daily worker Nhân viên công nhật Trung tâm chăm sóc trẻ em khi cha mẹ làm 60 Day care center việc 61 Death in service compensation Bồi thường tử tuất 62 Demotion Giáng chức 63 Denphi technique Kỹ thuật Delphi 64 Derective interview Phỏng vấn hướng dẫn 65 Desterminants Các yếu tố quyết định 66 Development Phát triển 67 Disciplinary action Thi hành kỷ luật 68 Discipline Kỷ luật
 3. 69 Discriplinary action process Tiến trình thi hành kỷ luật 70 Drug testing Trắc nghiệm sử dụng bằng thuốc 71 Duty Nhiệm vụ 72 Early retirement Về hưu sớm 73 Educatiol assistance Trợ cấp giáo dục 74 Education Giáo dục 75 Emerson efficency bonus payment Trả lương theo hiệu năng Emerson 76 Employee behavior Hành vi của nhân viên 77 Employee leasing Thuê mướn Nhân viên 78 Employee manual Cẩm nang nhân viên 79 Employee recording Nhân viên ghi chép trong nhật ký công tác 80 Employee referrals Nhờ nhân viên giới thiệu 81 Employee relation services Dịch vụ tương quan nhân sự 82 Employee relations/Internal employee relation Tương quan nhân sự 83 Employee service Dịch vụ công nhân viên 84 Employee stock owndership plan (ESOP) Kế hoạch cho nhân viên sở hữu cổ phần 85 Employment Tuyển dụng 86 Employment egency Cơ quan nhân dụng 87 Employment interview/ In-depth interview Phỏng vấn sâu 88 Entrepreneurial Năng động, sáng tạo 89 Entry- level proferssinals Chuyên viên ở mức khởi điểm 90 Envalution and follow-up Đánh giá và theo dõi Phương pháp đánh giá bằng văn bản tường 91 Essay method thuật 92 Esteem needs Nhu cầu được kính trọng Evalution of application/ Review of 93 Xét đơn ứng tuyển application 94 External environment Môi trường bên ngoài 95 External equity Bình đẳng so với bên ngoài 96 Extremen behavior Hành vi theo thái cực 97 Fair Tạm 98 Family benefits Trợ cấp gia đình 99 Finalcial compensation Lương bổng đãi ngộ về tài chính 100 Finalcial managerment Quản trị Tài chính 101 Finger dexterity Sự khéo léo của ngón tay 102 Flextime Giờ làm việc uyển chuyển, linh động
 4. 103 Floater employee Nhân vviên trôi nổi, ko thường xuyên 104 Forecasting/Poresee or Forecast Dự báo 105 Formal system Hệ thống chính thức 106 Former employees Cựu nhân viên Gain sharing payment or the halsey premium Kế hoạch Haley/ trả lương chia tỷ lệ tiền 107 plan thưởng 108 Gantt task anh Bonus payment Trả lương cơ bản cộng với tiền thưởng 109 General environment Môi trường tổng quát 110 General knowledge tests Trắc nghiệm kiến thức tổng quát 111 Going rate/wege/ Prevailing rate Mức lương hiện hành trong Xã hội 112 Good Giỏi Phương pháp mức thang điểm vẽ bằng đồ 113 Graphic rating scales method thị 114 Graphology Khoa nghiên cứu chữ viết 115 Grievance procedure Thủ tục giải quyết khiếu nại 116 Gross salary Lương gộp (Chưa trừ thuế) 117 Group appraisal Đánh giá nhóm 118 Group emphasis Chú trọng vào nhóm 119 Group incentive plan/Group incetive payment Trả lương theo nhóm 120 Group interview Phỏng vấn nhóm/ 121 Group life insuarance Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm 122 Hazard pay Tiền trợ cấp nguy hiểm 123 Heath and safety Y tế và An toàn lao động 124 Hierarchy of human needs Nấc thang thứ bậc/nhu cầu của con người 125 Holiday leave Nghỉ lễ (có lương) 126 Hot stove rule Nguyên tắc lò lửa nóng Làm cách nào khuyến dụ hành vi ứng xử 127 How to influence human behavior của con người 128 Human resource department Bộ phận/Phòng Nhân sự 129 Human resource development Phát triển nguồn nhân lực 130 Human resource managerment Quản trị nguồnnhân lực/ Quản trị nhân lực 131 Human resource planning Kế hoạch nguồn nhân lực/kế hoạch nhân lực 132 Immediate supevisior Quản lý trực tiếp (Cấp quản đốc trực tiếp) Đào tạo bàn giấy/ Đào tạo xử lý công văn 133 In- basket training giấy tờ 134 Incentive compensation Lương bổng đãi ngộ kích thích LĐXS 135 Incentive payment Trả lương kích thích lao động
 5. 136 Individual incentive payment Trả lương theo cá nhân 137 Informal group Nhóm không chính thức 138 Input Đầu vào/nhập lượng 139 Insurance plans Kế hoạch bảo hiểm 140 Integrated human resource managerment Quản trị Tài nguyên nhân sự tổng thể 141 Interlligence tests Trắc nghiện trí thông minh 142 Internal employee relations Tương quan nhân sự nội bộ 143 Internal environment Môi trường bên trong 144 Internal equity Bình đẳng nội bộ 145 Internship Sinh viên thực tập 146 Intership Thực tập sinh 147 Interview Phỏng vấn 148 Job Công việc 149 Job analysis Phân tích công việc 150 Job behaviors Các hành vi đối với công việc 151 Job bidding Thông báo thủ tục đăng ký 152 Job description Bảng mô tả công việc 153 Job enlargement Đa dạng hóa công việc 154 Job enrichment Phong phú hóa công việc 155 Job environment Khung cảnh công việc 156 Job envolvement Tích cực với công việc 157 Job expenses Công tác phí Trắc nghiệm khả năng nghề nghiệp hay kiến 158 Job knownledge test thức chuyên môn 159 Job peformance Sự hoàn thành công tác 160 Job posting Niêm yết chỗ làm còn trống 161 Job pricing Ấn định mức trả lương 162 Job rotation Luân phiên công tác 163 Job satisfaction Thỏa mãn với công việc 164 Job sharing Chia sẻ công việc 165 Job specification Bảng mô tả tiêu chuẩn chi tiết công việc 166 Job title Chức danh công việc 167 Key job Công việc chủ yếu 168 Knowledge Kiến thức 169 Labor agreement Thỏa ước lao động 170 Labor relations Tương quan lao động
 6. 171 Layoff Tạm cho nghỉ việc vì không có việc làm 172 Leading Lãnh đạo 173 Leave/Leave of absence Nghỉ phép 174 Lethargic Thụ động 175 Line management Quản trị trực tuyến 176 Macroen environment Môi trường vĩ mô 177 Managerment By Ojectives(MBO) Quản trị bằng các mục tiêu 178 Manegerial judgerment Phán đoán của cấp quản trị 179 Manpower inventory Hồ sơ nhân lực 180 Manpower replacement chart Sơ đồ sắp xếp lại nhân lực 181 Manualdexterity Sự khéo léo của tay 182 Marketing managerment Quản trị Marketing 183 Maternity leave Nghỉ chế độ thai sản 184 Means- ends orientation Hướng phương tiện vào mục đích cứu cánh 185 Medical benefits Trợ cấp Y tế 186 Mega- environment Môi trường vĩ mô 187 Member identity Tính đồng nhất giữa các thành viên 188 Microen environment Môi trường vi mô 189 Miniaturization Sự thu nhỏ 190 Mixed interview Phỏng vấn tổng hợp 191 Motion study Nghiên cứu cử động Lý thuyết yếu tố động viên và yếu tố lành 192 Motivation hygiene theory mạnh 193 Moving expenses Chi phí đi lại Phương pháp đánh giá qua mẫu biểu tường 194 Narrative form rating method thuật Phiếu kiểm tra phát tài liệu cho nhân viên 195 New employee checklist mới 196 Night work Làm việc ban đêm 197 Non-Finalcial compensation Lương bổng đãi ngộ phi tài chính 198 Norms Các chuẩn mực/Khuôn mẫu làm chuẩn 199 Observation Quan sát 200 Off the job trainning Đào tạo ngoài nơi làm việc 201 Official Chính quy, bài bản, nghi thức 202 Omnipotent view Quan điểm vạn năng 203 On the job trainning Đào tạo tại chổ
 7. 204 One-on-one interview Phỏng vấn cá nhân 205 Open culture Bầu không khí văn hóa mở 206 Open systems forcus Chú trọng đến các hệ thống mở 207 Operational planning Hoạch định tác vụ 208 Operational/task-environment Môi trường tác vụ/công việc 209 Oral reminder Nhắc nhở miệng 210 Organizational behavior/Behaviour Hành vi trong tổ chức 211 Organizational commitment Gắn bó với tổ chức 212 Organizing Tổ chức 213 Orientation Hội nhập vào môi trường làm việc 214 Orientation kit or packet Bộ tài liệu Hội nhập môi trường Sắp xếp cho một nhân viên làm việc ở một 215 Outplacement nới khác 216 Output Đầu ra/ xuất lượng 217 Outstanding Xuất sắc 218 Overcoming Breakdowns Vượt khỏi bế tắc 219 Overtime Giờ phụ trội 220 Paid absences Vắng mặt vẫn được trả tiền 221 Paid leave Nghỉ phép có lương 222 Paired comparisons method Phương pháp so sánh từng cặp 223 Pay Trả lương 224 Pay followers Những người/hãng có mức lương thấp 225 Pay grades Ngạch/hạng lương 226 Pay lader/Pay scale Thang lương 227 Pay leaders Đứng đầu về trả lương cao 228 Pay ranges Bậc lương 229 Pay rate Mức Lương 230 Pay roll/Pay sheet Bảng lương 231 Pay-day Ngày phát lương 232 Payment for time not workerd Trả lương trong thời gian không làm việc 233 Pay-slip Phiếu lương 234 Peers Đồng nghiệp 235 Penalty Hình phạt 236 People Forcus Chú trọng đến con người 237 Perception Nhận thức 238 Performance Hoàn thành công việc
 8. Đánh giá thành tíc công tác/hoàn thành công 239 Performance appraisal tác 240 Performance appraisal data Dữ kiện đánh giá thành tích công tác 241 Performance expectation kỳ vọng hoàn thành công việc 242 Personality tests Trắc nghiệm cá tính hay nhân cách 243 Person-hours/man-hours Giờ công lao động của một người 244 Personnel managerment Quản trị nhân viên 245 Picework payment Trả lương khoán sản phẩm 246 Planning Hoạch định 247 Polygraph Tests Kiểm tra bằng máy nói dối 248 Poor/Unsatisfactory Kém 249 Predictors Chỉ số tiên đoán Preliminary interview/Initianscreening 250 Phỏng vấn sơ bộ interview 251 Premium pay Tiền trợ cấp độc hại 252 Present employees Nhân viên hiện hành 253 Pressure group Các nhóm gây áp lực Nguyên tắc công bằng lương bổng(Theo 254 Principle "Equal pay, equal work" năng lực) 255 Proactive Chủ động 256 Problem solving interiew Phỏng vấn giải quyết vấn đề 257 Production/Services managerment Quản trị sản xuất dịch vụ 258 Profit sharing Chia lời 259 Programmed intruction Giảng dạy theo thứ tự từng chương trình 260 Promotion Thăng chức 261 Psychological tests Trắc nghiệm tâm lý 262 Punishment Phạt 263 Physical exemination Khám sức khỏe 264 Physiognomy Khoa tướng học 265 Physiological needs Nhu cầu sinh lý Phẩm chất sống làm việc/phẩm chất cuộc 266 Quality of work life đời làm việc 267 Quantitative techniques Kỹ thuật định lượng 268 Questionaire Bảng câu hỏi 269 Random variation Biến thiên ngẫu nhiên 270 Ranking method Phương pháp xếp hạng 271 Ratifying the agreement Phê chuẩn thỏa ước
 9. 272 Rating scales method Phương pháp mức thang điểm 273 Ratio analysis Phân tích tỷ suất nhân quả 274 Reactive Chống đỡ, phản ứng lại 275 Recruitment Tuyển mộ Reference and background check/Background 276 Sưu tra lý lịch investigation 277 Regression analysic Phân tích hồi quy 278 Reorientation Tái Hội nhập vào môi trường làm việc 279 Research and development Nghiên cứu và phát triển 280 Resignaton Xin thôi việc 281 Responsibility Trách nhiệm 282 Résumé/Curriculum vitae(C.V) Sơ yếu lý lịch 283 Retirement plans Kế hoạch về hưu 284 Reward Criteria Các tiêu chuẩn tưởng thưởng 285 Risk tolerance Chấp nhận rủi ro 286 Role paying Đóng kịch/nhập vai 287 Safety/Security needs Nhu cầu an toàn/bảo vệ 288 Salary advances Lương tạm ứng 289 Salary and eages administration Quản trị lương bổng 290 Scanlon plan Kế hoạch scanlon 291 Seasonal variation Biến thiên theo mùa 292 Second shift/swing shift Ca 2 293 Seft-actualization needs Nhu cẩu thể hiện bản thân 294 Selection test Trắc nghiệm tuyển chọn 295 Selecttion process Tiến trình tuyển chọn 296 Self appraisal Tự đánh giá 297 Self- employed workers Công nhân làm nghề tự do 298 Seniority Thâm niên 299 Services and benefits Dịch vụ và phúc lợi Trợ cấp do trường hợp bất khả kháng(Giảm 300 Severence pay bien chế, cưới, tang) 301 Sick leaves Nghỉ phép ốm đau vẫn được trả lương 302 Simolators Phương pháp sử dụng dụng cụ mô phỏng 303 Simulation Mô phỏng 304 Skills Kỹ năng/tay nghề 305 Social assistance Trợ cấp Xã hội
 10. 306 Social needs Nhu cầu Xã hội 307 Social security An sinh Xã hội 308 Sound policies Chính sách hợp lý 309 Specific environment Môi trường đặc thù 310 Standard hour plan Kế hoạch trả lương theo giờ ấn định 311 Starting salary Lương khởi điểm 312 Stock option Trả lương thưởng cổ phần với giá hạ 313 Stop- Smakong program Chương trình cai thuốc lá 314 Student place ment center Trung tâm sắp xếp cho sinh viên 315 Straight piecework plan Kế hoạch trả lương thuần túy theo sản phẩm 316 Strategic planning Hoạch định chiến lược 317 Strees of work Căng thẳng nghề nghiệp 318 Stress Interview Phỏng vấn căng thẳng 319 Structured/Diredtive/Patterned interview Phỏng vấn theo mẫu 320 Subcontracting Hợp đồng gia công 321 Subordinates Cấp dưới 322 Super class Ngoại hạng 323 Surplus of workers Thặng dư nhân viên 324 Symbolic view Quan điểm biểu tượng 325 Taboo Điều cấm kỵ 326 Take home pay Tiền thực tế mang về nhà (Lương sau thuế) 327 Task Công tác cụ thể 328 Telecommuting Làm việc ở nhà truyền qua computer 329 Tell-and-listen interview Phỏng vấn nói và nghe 330 Tell-and-sell interview Phỏng vấn nói và thuyết phục 331 Temporary employees Nhân viên tạm 332 Tendency Xu hướng 333 Termination Hết hạn hợp đồng Termination of 334 Cho nhân viên nghỉ việc nonmanegerial/Nonprofessional employees Testing for acquired immune deficency 335 Kiểm tra AIDS syndrome 336 Time payment Trả lương theo thời gian 337 Time study Nghiên cứu thời gian 338 Totem Vật được thờ phụng 339 Two-factor theory Lý thuyết 2 yếu tố
 11. 340 The appraisal interview Phỏng vấn đánh giá Phương pháp ghi chép các vụ việc quan 341 The critical incident method trọng 342 The long- run trend Xu hướng lâu dài 343 The natural selection model Mô hình lựa chọn tự nhiên 344 The organization's culture Bầu không khí văn hóa tổ chức 345 The recruitment process Tiến trình tuyển mộ 346 The resource dependence model Mô hình dựa vào tài nguyên 347 The shared aspect of culture Khía cạnh văn hóa được chia sẻ 348 The third shift/ Graveyard shift Làm việc ca 3 The Unstructured/ Nonderective/Unpatterned 349 Phỏng vấn ko theo mẫu interview 350 The weighted appliction Phương pháp tính trọng số (Tỷ lệ) 351 Trainning Đào tạo 352 Transfer Thuyên chuyển 353 Travel benefits Trợ cấp đi đường 354 Trend analysis Phân tích xu hướng 355 Uncertainty Bất trắc 356 Unemployed Người thất nghiệp 357 Unemployment benefits Trợ cấp thất nghiệp 358 Unit intergration Sự hội nhập/Phối hợp giữa các đơn vị 359 Unofficial Không chính thức 360 Vacation leave Nghỉ hè (Có lương) 361 Variable Biến số 362 Vestibule training Đào tạo xa nơi làm việc 363 Violation of company rules Vi phạm điều lệ của Cty 364 Violation of health and safety standards Vi phạm tiêu chuẩn ý tế và an toàn lao động 365 Violation of law Vi phạm luật 366 Vision/Vision driven Định hướng viễn cảnh/Tầm nhìn 367 Vocational interest tests Trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp 368 Voluntary resignation Xin thôi việc tự nguyện 369 Voluntary applicant/ unsolicited applicant Ứng viên tự ứng tuyển 370 Wage Lương công nhật 371 Warning Cảnh báo 372 Work environment Môi trường làm việc 373 Work sample tests Trắc nghiệm chuyên môn hay trắc nghiệm
 12. mẫu cụ thể 374 Work sampling Lấu mẫu công việc 375 Work simplication program Chương trình đơn giản hóa công việc Đền bù ốm đau bệnh tật hoặc tai nạn lao 376 Worker's compensation động 377 Workhourse Giờ làm việc 378 Wrist-finger speed Tốc độ cử động của cổ tay và ngón tay 379 Written reminder Nhắc nhở bằng văn bản 380 Wrongful behavior Hành vi sai trái 381 Zero-Base forecasting technique Kỹ thuật dự báo tính từ mức khởi điểm