Xây dựng - Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình

pdf 46 trang vanle 1220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Xây dựng - Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfxay_dung_phuong_phap_do_boc_khoi_luong_xay_dung_cong_trinh.pdf

Nội dung text: Xây dựng - Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình

 1. C«ng ty Gi¸ X©y Dùng Tñ s¸ch Kü s− ®Þnh gi¸ x©y dùng ph−¬ng ph¸p ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh Version 2.0 Tµi liÖu phôc vô häc viªn líp: §o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n (PhÇn lý thuyÕt) T¸c gi¶: Ks. NguyÔn ThÕ Anh Ks. NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Thanh Ks. Lª Hoµi Linh Ks. Ph¹m Ngäc QuyÕt HÀ N I, 2009
 2. LI T A Va qua Công ty Giá Xây D ng ã t ch c thành công nhi u l p b i d ưng nghi p v o bóc kh i l ưng l p d toán xây d ng công trình t i Hà N i và Tp.H Chí Minh. Khoá h c ưc h c viên ánh giá có n i dung và ch t l ưng rt cao. Giáo trình và ch ươ ng trình ưc biên so n và thi t k công phu. Tư li u minh ho r t phong phú. Thi t b máy chi u, máy tính và ph n m m d toán th c hành hi n i. Phươ ng pháp h c và phong cách gi ng d y c a gi ng viên rt sáng t o và có nhi u iu thú v . Vi c thi t k giáo trình và n i dung bài gi ng bám sát m t công trình t u n cu i giúp cho các h c viên n m b t ưc các v n c ơ b n o bóc kh i l ưng và l p d toán xây d ng công trình. Tuy nhiên, do nhi u y u t chúng tôi ch ưa th t ch c các khoá h c rng rãi các a ph ươ ng. Vì v y, thông qua website www.giaxaydung.vn chúng tôi ph bi n m t s tài li u tham kh o (dùng cho h c viên) t i các ng nghi p, c bi t là các ng nghi p xa khu trung tâm. V i mong mu n óng góp vào vic ph bi n ki n th c v u t ư xây d ng công trình nói chung và o bóc kh i l ưng lp d toán nói riêng. Góp ph n xây d ng quê h ươ ng, t n ưc. C«ng ty Gi¸ X©y dùng gi÷ b¶n quyÒn vµ c«ng bè tµi liÖu H−íng dÉn ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh nµy ®Ó c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan tham kh¶o thùc hiÖn c«ng viÖc x¸c ®Þnh khèi l−îng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 05/2007/TT- BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng H−íng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. Tài li u này ưc t i mi n phí t i www.giaxaydung.vn ho c b n có th liên h v n phòng Công ty Giá Xây D ng và cung c p email nh n file. Xin chân thành c m ơn b n c ã ng h www.giaxaydung.vn th i gian qua. C«ng ty Gi¸ X©y Dùng Sè 14A, V−¬ng Thõa Vò, Thanh Xu©n, Hµ Néi Giaxaydung Co., Ltd www.giaxaydung.vn
 3. Lêi nãi ®Çu Tµi liÖu nµy ®−îc biªn so¹n víi môc tiªu sö dông ®Ó tham kh¶o thªm cho häc viªn líp ®µo t¹o, båi d−ìng nghiÖp vô ®o bãc khèi l−îng vµ lËp dù to¸n. Th«ng qua www.giaxaydung.vn xin chia sÎ cïng c¸c ®ång nghiÖp cã quan t©m. C¸c ®ång nghiÖp lµm c«ng t¸c kiÓm so¸t khèi l−îng t¹i c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n, ®¬n vÞ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, c¬ quan kiÓm to¸n, kho b¹c, c¸c ®ång nghiÖp chuyªn ngµnh kh«ng thuéc khèi x©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ tham kh¶o ®Ó trang bÞ cho m×nh kiÕn thøc phôc vô c«ng viÖc. C¸c vÝ dô trong tài liÖu nµy thiªn vÒ ®o bãc khèi l−îng phÇn x©y dùng cña c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. V× theo chóng t«i c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp lµ nhiÒu ®Çu viÖc nhÊt, c«ng t¸c ®o bãc khèi l−îng ®ßi hái sù tû mû, chi tiÕt nhÊt. NÕu ®o bãc thµnh th¹o c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp, b¹n cã thÓ lµm ®−îc mäi c«ng tr×nh kh¸c. Tuy nhiªn, chóng t«i sÏ sím bæ sung c¸c vÝ dô vÒ ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh giao th«ng (cÇu, ®−êng, c¶ng ), c«ng tr×nh thuû lîi (kªnh, m−¬ng, ®ª, ®Ëp ) vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt (tr¹m BTS, ®−êng d©y, tr¹m biÕn ¸p ) vµo c¸c version sau cña gi¸o tr×nh. Ngoµi ra chóng t«i sÏ sím cËp nhËt, bæ sung thªm c¸c h×nh vÏ, bµi tËp chi tiÕt trong lÇn sau. Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, l¹i kh«ng cã nhiÒu thêi gian ®Ó trau chuèt s¶n phÈm, nÕu chê ®Õn lóc hoµn h¶o míi chia sÎ th× kh«ng biÕt ®Õn bao giê. V× vËy, chóng t«i m¹nh d¹n ®−a tµi liÖu lªn vµ sÏ cè g¾ng hoµn thiÖn thªm sau. Qua ®©y rÊt mong ®−îc c¸c ®ång nghiÖp xa gÇn gãp ý ®Ó lÇn ra m¾t sau tµi liÖu nµy sÏ hoµn thiÖn h¬n n÷a. Mäi gãp ý xin göi vÒ ®Þa chØ email theanh@giaxaydung.com . Tài liÖu nµy ®−îc biªn so¹n vµ chia sÎ miÔn phÝ, b¹n cã thÓ in Ên, l−u tr÷ ®Ó sö dông cho môc ®Ých c¸ nh©n hoÆc chia sÎ víi c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp, kh«ng ®Ó kinh doanh. Mäi trÝch dÉn xin ghi râ nguån www.giaxaydung.vn . C¸c t¸c gi¶ Giaxaydung Co., Ltd www.giaxaydung.vn
 4. www.giaxaydung.vn Më ®Çu 1. Môc tiªu KiÕn thøc: Häc viªn ®−îc trang bÞ c¬ së lý luËn, c¸ch lµm vµ ¸p dông ®−îc vµo c«ng viÖc cô thÓ. Kü n¨ng: Gi¶i quyÕt ®−îc c¸c vÊn ®Ò cô thÓ trong qu¸ tr×nh häc vµ lµm viÖc, rÌn luyÖn ®−îc tÝnh cÈn träng, tû mû vµ chÝnh x¸c trong c«ng viÖc. Th¸i ®é: Cã quan ®iÓm thèng nhÊt trong tÝnh to¸n khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i ViÖt Nam, tÝnh chÝnh x¸c ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt vµ c«ng nghÖ. 2. Ph−¬ng ph¸p häc - Dùa vµo thùc tÕ vµ nguyªn lý x¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p ®o bãc khèi l−îng. - N¾m b¾t c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n th«ng qua lý thuyÕt vµ c¸c vÝ dô cô thÓ. §o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh d©n dông ®ßi hái sù tû mû, chi tiÕt, nhiÒu ®Çu viÖc nhÊt so víi c¸c lo¹i c«ng tr×nh kh¸c. V× vËy, c¸c vÝ dô phôc vô bµi gi¶ng chñ yÕu lµ cña c«ng tr×nh d©n dông, mét sè lµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ giao th«ng. Sau khi n¾m ®−îc c¸c nguyªn lý, kü n¨ng häc viªn triÓn khai øng dông kiÕn thøc häc ®−îc ®Ó ¸p dông cho c¸c lo¹i c«ng tr×nh kh¸c. - TÝch cùc lµm bµi tËp, gi¶i quyÕt t×nh huèng, th¶o luËn ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu. 3. M t s yêu c u v ki n th c và k n ng o bóc kh i l ưng - Các ki n th c v công ngh xây d ng, k thu t thi công. - Các ki n th c v các ph ươ ng pháp, quy trình thi công xây d ng. N u có kinh nghi m tích lu ưc trong quá trình th c t thi công xây d ng thì càng t t. - Kh n ng c hi u các thong tin trong thi t k . - K n ng v k thu t o bóc kh i l ưng. - Hi u bi t v các ph ươ ng pháp o bóc các k t c u, b ph n c a công trình. - Hi u bi t các v n b n pháp lu t quy nh các v v n liên quan o bóc khi lưng. - Luôn c g ng t ưc s chính xác cao trong công vi c o bóc. - Luôn c g ng t t c làm vi c nhanh, t hi u su t cao. Giaxaydung Co., Ltd 1
 5. www.giaxaydung.vn I. B¶n vÏ trong x©y dùng 1. Kh¸i niÖm vÒ thiÕt kÕ vµ b¶n vÏ x©y dùng 1.1. Kh¸i niÖm vÒ thiÕt kÕ ThiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng lµ qu¸ tr×nh lËp ra hÖ thèng c¸c b¶n vÏ vµ c¸c chØ tiªu tÝnh to¸n ®Ó thuyÕt minh sù hîp lý vÒ mÆt kü thuËt còng nh− vÒ mÆt kinh tÕ cña c¸c h¹ng môc vµ c«ng tr×nh x©y dùng. 1.2. Kh¸i niÖm b¶n vÏ x©y dùng (b¶n vÏ thiÕt kÕ) B¶n vÏ thiÕt kÕ (thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng) lµ b¶n vÏ biÓu diÔn h×nh d¸ng, cÊu t¹o, m« h×nh cña c«ng tr×nh phôc vô cho viÖc thi c«ng x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh. B¶n vÏ thÓ hiÖn h×nh d¹ng, kÝch th−íc, tÝnh n¨ng, kü thuËt, chñng lo¹i vËt liÖu cÊu t¹o nªn bé phËn c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh; thÓ hiÖn h×nh d¹ng tæng thÓ cña c«ng tr×nh. 1.3 Vai trß cña b¶n vÏ thiÕt kÕ Tuú tõng ®èi t−îng mµ b¶n vÏ thiÕt kÕ cã c¸c vai trß nh− sau: + Ng−êi lËp dù to¸n sö dông b¶n vÏ ®Ó x¸c ®Þnh khèi l−îng cña c¸c c«ng viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, tõ ®ã ¸p gi¸ (§¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh) ®Ó x¸c ®Þnh ra gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. + Ng−êi lµm c«ng t¸c kÕ ho¹ch cã thÓ dùa vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ ®Ó tÝnh to¸n vµ dù trï c¸c nguån lùc phôc vô kÕ ho¹ch thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. + Ng−êi thi c«ng (nhµ thÇu x©y dùng) nh×n vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn kü thuËt, c«ng nghÖ vµ nh©n lùc, vËt lùc ®Ó biÕn thiÕt kÕ trªn b¶n vÏ thµnh c«ng tr×nh trong thùc tÕ. + Ng−êi lµm c«ng t¸c kiÓm so¸t khèi l−îng, chi phÝ (kÕ to¸n, kiÓm to¸n, thanh tra, nh©n viªn ng©n hµng, kho b¹c) dùa vµo b¶n vÏ ®Ó kiÓm tra, kiÓm so¸t khèi l−îng trong hå s¬ thanh quyÕt to¸n. 2. Ph©n lo¹i b¶n vÏ x©y dùng 2.1 B¶n vÏ quy ho¹ch B¶n vÏ quy ho¹ch lµ b¶n vÏ thÓ hiÖn quy ho¹ch cña mét khu vùc ®Þa lý hµnh chÝnh vÒ x©y dùng. T×nh tr¹ng vµ vÞ trÝ sö dông ®Êt, c¸ch bè trÝ c¸c c«ng tr×nh d©n dông trong mét tæng thÓ Giaxaydung Co., Ltd 2
 6. www.giaxaydung.vn B¶n vÏ quy ho¹ch côm c«ng nghiÖp §¹i Xuyªn (Phó Xuyªn, Hµ Néi) 2.2 B¶n vÏ kiÕn tróc B¶n vÏ kiÕn tróc lµ b¶n vÏ biÓu diÔn cÊu t¹o vÒ mÆt kiÕn tróc cña c«ng tr×nh. ThÓ hiÖn m« h×nh, ®−êng nÐt, h×nh d¸ng, c¸ch thøc bè trÝ (c¸c kÕt cÊu, bé phËn, h¹ng môc c«ng tr×nh), ®−êng giao th«ng ®¶m b¶o c«ng n¨ng vµ thÈm mü cho c«ng tr×nh. VÝ dô: Víi c«ng tr×nh d©n dông, b¶n vÏ kiÕn tróc thÓ hiÖn m« h×nh, ®−êng nÐt, h×nh d¸ng, c¸ch thøc bè trÝ c¸c phßng, ®−êng giao th«ng ®i l¹i trong c«ng tr×nh B¶n vÏ kiÕn tróc cña c«ng tr×nh ®−îc ký hiÖu lµ KT. VÝ dô: KT 01; KT 02 th−êng ®−îc x¾p xÕp theo thø tù: MÆt b»ng tÇng 1, MÆt b»ng tÇng 2, MÆt ®øng, MÆt c¾t. 2.3 B¶n vÏ kÕt cÊu B¶n vÏ kÕt cÊu lµ b¶n vÏ biÓu diÔn cÊu t¹o vÒ mÆt kÕt cÊu cña mét c«ng tr×nh. ThÓ hiÖn c¸ch bè trÝ cña cèt thÐp nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu t¶i (chÞu lùc) cña c«ng tr×nh. B¶n vÏ kÕt cÊu cña c«ng tr×nh ®−îc ký hiÖu lµ KC. VÝ dô KC 01; KC 02 th−êng ®−îc x¾p xÕp theo thø tù: MÆt b»ng kÕt cÊu mãng, MÆt b»ng ®µi mãng, Chi tiÕt dÇm, s¬ ®å bè trÝ gèi cÇu, chi tiÕt mãng mè cÇu 2.4 B¶n vÏ bè trÝ thiÕt bÞ B¶n vÏ bè trÝ thiÕt bÞ lµ b¶n vÏ biÓu diÔn vÞ trÝ ®Æt c¸c thiÕt bÞ trong c«ng tr×nh. B¶n vÏ bè trÝ thiÕt bÞ th−êng dùa trªn tªn, lo¹i thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh. §èi víi c«ng tr×nh d©n dông: b¶n vÏ bè trÝ thiÕt bÞ th−êng lµ c¸c b¶n vÏ thÓ hiÖn vÞ trÝ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ nh−: §iÖn, n−íc, hÖ thèng PCCC, ®iÒu hoµ th«ng giã, hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh (camera an ninh, ®iÒu khiÓn toµ nhµ) VÝ dô: + B¶n vÏ thiÕt kÕ ®iÖn cã: § 01, § 02 + B¶n vÏ thiÕt kÕ cÊp n−íc, tho¸t n−íc: N 01, N 02 Giaxaydung Co., Ltd 3
 7. www.giaxaydung.vn 3. C¸ch thøc thÓ hiÖn b¶n vÏ 3.1 C¸c h×nh thøc biÓu diÔn cña mét vËt thÓ H×nh chiÕu b»ng : lµ h×nh chiÕu cña mét vËt thÓ lªn mét mÆt ph¼ng n»m ngang ë phÝa bªn d−íi vËt thÓ. H×nh chiÕu ®øng : lµ h×nh chiÕu cña mét vËt thÓ lªn mét mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ë phÝa sau vËt thÓ. H×nh chiÕu c¹nh : lµ h×nh chiÕu cña mét vËt thÓ lªn mét mÆt ph¼ng th¼ng ®øng n»m bªn c¹nh vËt thÓ. H×nh c¾t - mÆt c¾t : NÕu t−ëng t−îng cã mét mÆt ph¼ng c¾t ngang qua vËt thÓ th× h×nh c¾t lµ phÇn giao cña vËt thÓ víi mÆt ph¼ng ®−îc chiÕu vµo mét mÆt ph¼ng ®»ng sau nã. H×nh cña mÆt c¾t ®ã ®−îc gäi lµ h×nh c¾t. H×nh chiÕu trôc ®o : lµ lo¹i h×nh biÓu diÔn næi ®−îc x©y dùng b»ng phÐp chiÕu song song. H×nh chiÕu trôc ®o cña vËt thÓ th−êng ®−îc vÏ kÌm víi c¸c h×nh chiÕu th¼ng gãc cña nã nh»m gióp cho ng−êi ®äc b¶n vÏ dÔ dµng h×nh dung ra vËt thÓ cÇn biÓu diÔn. H×nh chiÕu phèi c¶nh : gäi t¾t lµ phèi c¶nh, lµ lo¹i h×nh biÓu diÔn næi ®−îc x©y dùng b»ng phÐp chiÕu xuyªn t©m. Nã ®−îc dïng trªn c¸c b¶n vÏ kiÕn tróc, x©y dùng ®Ó biÓu diÔn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nh−: nhµ cöa, cÇu, ®−êng, thñy lîi tøc lµ nh÷ng ®èi t−îng cã kÝch th−íc kh¸ lín. T¹i líp häc: Häc viªn sÏ ®−îc xem c¸c h×nh ¶nh chiÕu b»ng m¸y chiÕu trªn mµn h×nh réng ®Ó hiÓu râ c¸c h×nh vÏ nµy. 3.2 C¸c h×nh thøc biÓu diÔn b¶n vÏ cña c«ng tr×nh x©y dùng B¶n vÏ mÆt b»ng : T−ëng t−îng c¾t c«ng tr×nh b»ng mét mÆt ph¼ng song song víi mÆt sµn ë ®é cao h¬n 1m th× h×nh chiÕu cña mÆt c¾t ®ã lªn mÆt sµn thÓ hiÖn mÆt b»ng cña c«ng tr×nh. B¶n vÏ mÆt b»ng cña c«ng tr×nh thÓ hiÖn c¸ch bè trÝ c¸c bé phËn, c¸ch ph©n chia c¸c khu vùc trong c«ng tr×nh. VÝ dô ®èi víi c«ng tr×nh d©n dông, mÆt b»ng thÓ hiÖn vÞ trÝ cña t−êng, cét, cöa, cÇu thang trong mét tÇng. Giaxaydung Co., Ltd 4
 8. www.giaxaydung.vn B¶n vÏ mÆt ®øng : NÕu chiÕu mÆt ®øng tr−íc, mÆt ®øng bªn, mÆt ®øng sau vµo mét mÆt ph¼ng song song t−¬ng øng ta sÏ ®−îc h×nh chiÕu ®øng cña c«ng tr×nh. B¶n vÏ mÆt ®øng thÓ hiÖn kiÕn tróc cña c«ng tr×nh ë bèn mÆt xung quanh. Th«ng qua ®ã cã thÓ biÕt ®−îc vÞ trÝ cña c¸c bé phËn trªn mÆt ®øng. VÝ dô ®èi víi c«ng tr×nh d©n dông, mÆt ®øng thÓ hiÖn vÞ trÝ cöa, vÞ trÝ m¸i h¾t, lan can, B¶n vÏ mÆt c¾t : T−ëng t−îng c¾t ngang hoÆc c¾t däc c«ng tr×nh b»ng c¸c mÆt ph¼ng t−¬ng øng ta sÏ ®−îc b¶n vÏ mÆt c¾t ngang vµ mÆt c¾t däc cña c«ng tr×nh. Th«ng qua b¶n vÏ mÆt c¾t thÓ hiÖn ®−îc bÒ dµy vµ chiÒu cao cña c¸c bé phËn mµ mÆt c¾t c¾t qua. ChiÒu cao, cèt cña c¸c bé phËn trªn c«ng tr×nh. B¶n vÏ chi tiÕt : NÕu trÝch vÏ mét chi tiÕt nµo ®ã cña c«ng tr×nh tõ mÆt b»ng, mÆt ®øng vµ mÆt c¾t ta sÏ thÊy ®−îc chi tiÕt cô thÓ cña phÇn trÝch vÏ ®ã. Trong hÖ thèng b¶n vÏ thiÕt kÕ x©y dùng th× th−êng cã rÊt nhiÒu c¸c b¶n vÏ chi tiÕt. B¶n vÏ phèi c¶nh : §Ó dÔ dµng h×nh dung c«ng tr×nh (®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng ng−êi kh«ng häc chuyªn ngµnh x©y dùng, kü thuËt), chóng ta cã thÓ xem nµy. §©y lµ b¶n vÏ kiÓu chôp h×nh c«ng tr×nh, thÓ hiÖn c¶ c¶nh vËt, kh«ng gian xung quanh nh− thËt. Nh− h×nh bªn lµ phèi c¶nh c«ng tr×nh thuû ®iÖn S¬n La. Chó ý: Trong hÖ thèng b¶n vÏ x©y dùng ®C tr×nh bµy ë trªn ng−êi tÝnh khèi l−îng cÇn nghiªn cøu cô thÓ tõng b¶n vÏ mét. C¸c b¶n vÏ th−êng cã sù liªn kÕt víi nhau ®Ó thÓ hiÖn cÊu t¹o cña mét bé phËn hoÆc kÕt cÊu x©y dùng hoÆc vÞ trÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, chi tiÕt chÕ t¹o thiÕt bÞ c«ng nghÖ Th«ng qua b¶n vÏ mÆt b»ng thÓ hiÖn chiÒu dµi vµ chiÒu réng. Th«ng qua b¶n vÏ mÆt ®øng vµ mÆt c¾t thÓ hiÖn chiÒu s©u vµ chiÒu cao. 4. C¸c hÖ thèng quy t¾c vµ ký hiÖu trong b¶n vÏ x©y dùng 4.1 Ký hiÖu trôc trong b¶n vÏ x©y dùng Trôc trong b¶n vÏ x©y dùng thÓ hiÖn lµ c¸c ®−êng nèi c¸c vÞ trÝ tim kÕt cÊu chÝnh (cét, tim t−êng, trô, mè, tim ®−êng, tim ®Ëp ). Cã hai lo¹i chÝnh lµ trôc däc vµ trôc ngang. ThiÕt lËp l−íi trôc cho c«ng tr×nh chÝnh lµ thiÕt lËp to¹ ®é vÞ trÝ kÕt cÊu chÝnh cho c«ng tr×nh (t−êng, cét, trô, mè, tim ®−êng, tim ®Ëp ). VÒ nguyªn t¾c ®Æt tªn trôc cho c«ng tr×nh x©y dùng ®−îc thùc hiÖn nh− sau: - §èi víi trôc ngang ®−îc ký hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i, kiÓu ch÷ in hoa. - §èi víi trôc däc ®−îc ký hiÖu lµ c¸c con sè. Ngo¹i trõ hai ch÷ lµ I vµ O v× dÔ dÉn tíi lÉn ch÷ víi sè. Trong tr−êng hîp khi dïng c¸c ch÷ sè mµ hÕt th× cã thÓ ký hiÖu tíi hai ch÷ hoÆc 2 sè ghÐp l¹i. TÊt c¶ c¸c ch÷ c¸i vµ con sè ®−îc ghi trong mét vßng trßn ®¬n. Giaxaydung Co., Ltd 5
 9. www.giaxaydung.vn VÝ dô: a Y 1 1 X 1 4.2 Ký hiÖu cèt trong b¶n vÏ: Ký hiÖu cèt trong b¶n vÏ lµ viÖc ghi cao ®é (®é cao, chiÒu cao) cña c¸c bé phËn, chi tiÕt cña c«ng tr×nh. - Cao ®é cña c«ng tr×nh, cao ®é cña c¸c kÕt cÊu, chi tiÕt cÇn thÓ hiÖn cao ®é ®−îc ghi theo ®¬n vÞ mÐt (m) víi ®é chÝnh x¸c 3 sè lÎ sau dÊu “,” hoÆc dÊu “.” vµ ghi trªn mòi tªn ký hiÖu. Ký hiÖu cao ®é lµ mòi tªn h×nh tam gi¸c ®Òu, t« nöa ®en nöa tr¾ng, ®é cao cña tam gi¸c b»ng ®é cao cña ch÷ sè ghi cao ®é. - Cao ®é ± 0.000 (cßn gäi lµ cèt 0) ®−îc quy −íc lµ cèt mÆt nÒn cña c«ng tr×nh sau khi hoµn thiÖn. VÝ dô: ± 0.000 - Cao ®é cña c¸c kÕt cÊu, bé phËn ë vÞ trÝ thÊp h¬n ± 0.000 (n»m d−íi mÆt nÒn) ®−îc gäi lµ cao ®é ©m vµ ký hiÖu dÊu (-) -0.050 VÝ dô: (s©u xuèng d−íi mÆt nÒn 0,05m) - Cao ®é cña c¸c kÕt cÊu, bé phËn ë vÞ trÝ cao h¬n ± 0.000 (n»m trªn mÆt nÒn) ®−îc gäi lµ cao ®é d−¬ng vµ ký hiÖu dÊu (+) +3.900 VÝ dô: (cao lªn trªn 3,9m) - Quy ®Þnh lµ ph¶i ghi dÊu (-) tr−íc cao ®é ©m, ®èi víi cao ®é d−¬ng th× cã thÓ ghi dÊu (+) hoÆc kh«ng ghi. - Cao ®é trªn mÆt c¾t vµ mÆt ®øng ghi theo ®−êng dãng tõ c¸c kÕt cÊu vµ bé phËn. Cã thÓ ghi cao ®é ngay t¹i mÆt b»ng t¹i vÞ trÝ cÇn thÓ hiÖn hoÆc trÝch ra ngoµi h×nh vÏ. 4.3 Quy t¾c ghi kÝch th−íc: Ghi kÝch th−íc lµ viÖc thÓ hiÖn c¸c kÝnh th−íc chiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu cao (hoÆc s©u) cña chi tiÕt trªn b¶n vÏ. §−êng kÝch th−íc gåm cã: - Con sè ghi kÝch th−íc chØ kÝch th−íc thËt cña vËt thÓ. - §¬n vÞ chØ ®é dµi lµ mm, trªn b¶n vÏ kh«ng cÇn ghi ®¬n vÞ. Khi ghi kÝch th−íc ph¶i sö dông: Giaxaydung Co., Ltd 6
 10. www.giaxaydung.vn - §−êng kÝch th−íc lµ ®−êng ph¶i c¸ch mÐp vËt thÓ Ýt nhÊt lµ 10mm vµ ®Çu mÐp ph¶i kÐo dµi qu¸ c¸c ®−êng dãng biªn tõ 1 - 3 mm. T¹i ®iÓm giao nhau gi÷a ®−êng dãng kÝch th−íc vµ ®−êng ghi kÝch th−íc ph¶i dïng nÐt g¹ch ng¾t cã chiÒu dµi 2 - 4 mm nghiªng 45 0 vÒ phÝa bªn ph¶i ®−êng dãng ®Ó giíi h¹n phÇn ghi kÝch th−íc. - §−êng ghi kÝch th−íc vËt thÓ trong b¶n vÏ x©y dùng cã 3 líp: Líp 1 (líp trong cïng tiÕp gi¸p víi vËt thÓ) ghi c¸c kÝch th−íc cña cöa ®i, cöa sæ, c¸c m¶ng t−êng, v¸ch; Líp 2 (gi÷a) ghi kÝch th−íc tõ trôc nä ®Õn trôc kia (kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc); Líp 3 (ngoµi cïng) ghi kÝch th−íc tæng tõ trôc ®Çu tiªn ®Õn trôc cuèi cïng. Trong b¶n vÏ x©y dùng còng dïng c¸ch ghi kÝch th−íc mµ thay cho ®−êng g¹ch ng¾t lµ mòi tªn trong c¸c tr−êng hîp sau: - KÝch th−íc ®−êng kÝnh, b¸n kÝnh vµ gãc; - KÝch th−íc b¸n kÝnh gãc l−în; - KÝch th−íc tõ mét ®iÓm nµo ®ã ®Õn mét ®iÓm gãc quy −íc. M¸ch b¹n : Cã thÓ nãi phÇn lín thêi giê vµ c«ng viÖc cña ng−êi ®o bãc khèi l−îng dµnh cho viÖc t×m kÝch th−íc trªn b¶n vÏ, ®©y lµ c«ng viÖc kh¸ khã kh¨n . Trªn líp häc do C«ng ty Gi¸ X©y Dùng tæ chøc, häc viªn sÏ ®−îc h−íng dÉn lµm bµi tËp ghi kÝch th−íc trªn b¶n vÏ , tiÕp cËn vÊn ®Ò theo h−íng ng−îc l¹i cña viÖc t×m kÝch th−íc trªn b¶n vÏ . Häc viªn ®−îc trang bÞ kiÕn thøc tõ b¶n chÊt cña vÊn ®Ò ®Ó lµm ®−îc viÖc. 4.4 Ký hiÖu c¸c bé phËn trong c«ng tr×nh: C¸c bé phËn trong c«ng tr×nh ®−îc ký hiÖu thèng nhÊt. Ng−êi lµm c«ng t¸c ®o bãc khèi l−îng xem b¶n vÏ (®äc b¶n vÏ) vµ dùa vµo c¸c ký hiÖu ®Ó biÕt ®−îc t¹i vÞ trÝ nµo ®ã cña c«ng tr×nh thÓ hiÖn c¸i g×. Mét sè ký hiÖu thÓ hiÖn trong b¶n vÏ (trÝch TCVN 4614 – 88 tµi liÖu thiÕt kÕ) TT Tªn gäi Ký hiÖu 1 Cöa ®i mét c¸nh 2 Cöa ®i hai c¸nh 3 Cöa ®i hai c¸nh cè ®Þnh 4 Cöa ®i c¸nh xÕp Giaxaydung Co., Ltd 7
 11. www.giaxaydung.vn TT Tªn gäi Ký hiÖu Cöa ®i mét c¸nh tù ®éng (hai 5 phÝa) Cöa ®i hai c¸nh ®ãng tù ®éng 6 (hai phÝa) 7 Cöa ®i quay quanh trôc ®øng 8 Cöa lïa mét c¸nh 9 Cöa lïa hai c¸nh 10 Cöa xÕp kÐo ngang 11 Cöa n©ng hay cuèn 12 ChËu xÝ kiÓu ngåi xæm 13 ChËu tiÓu s¸t t−êng 14 M¸ng tiÓu 15 èng phun n−íc 16 PhÔu thu n−íc bÈn a) H×nh ch÷ nhËt b) H×nh trßn Giaxaydung Co., Ltd 8
 12. www.giaxaydung.vn TT Tªn gäi Ký hiÖu 17 ChËu röa (ký hiÖu chung) 18 M¸ng röa 19 Bån t¾m 20 Bån t¾m ngåi 21 Khay t¾m ®øng cã h−¬ng sen 22 Vßi n−íc c«ng céng 23 Hép ch÷a ch¸y Phßng t¾m trªn mÆt b»ng tû lÖ 24 < 1:100 Cã thÓ b¹n ch−a biÕt : Mét sè ký hiÖu häc viªn gÆp trong b¶n vÏ khi ®−îc h−íng dÉn thùc hµnh ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh thùc tÕ tõ ®Çu ®Õn cuèi t¹i líp häc do C«ng ty Gi¸ X©y Dùng tæ chøc: Tªn gäi Ký hiÖu Tªn gäi Ký hiÖu H×nh tr¸i: Bª t«ng lãt MÆt c¾t H×nh ph¶i: Bª t«ng cèt thÐp H×nh tr¸i: Ký hiÖu mÆt c¾t t−êng g¹ch Trôc H×nh ph¶i: Ký hiÖu mÆt ®øng t−êng g¹ch) MÆt c¾t ®Çu dÇm, thÓ Cao ®é ± 0.000 hiÖn cèt thÐp H×nh tr¸i: Ký hiÖu xÝ bÖt Bån röa, bÕp ga H×nh ph¶i: Ký hiÖu bån röa Giaxaydung Co., Ltd 9
 13. www.giaxaydung.vn Tªn gäi Ký hiÖu Tªn gäi Ký hiÖu Bµn ghÕ GhÕ s« pha Cöa ®i 4 c¸nh Cöa sæ CÇu thang (H×nh vu«ng §−êng ghi kÝch th−íc, 1100 1200 1100 410 800 t« ®en lµ trôc 3400 3700 vÞ trÝ cã cét) 10500 AB II. Ph−¬ng ph¸p ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh x©y dùng 1. Kh¸i niÖm, ý nghÜa, môc ®Ých, yªu cÇu cña tÝnh khèi l−îng 1.1. Kh¸i niÖm vÒ ®o bãc khèi l−îng §o bãc khèi l−îng lµ x¸c ®Þnh ra khèi l−îng c¸c c«ng t¸c x©y dùng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tr−íc khi chóng ®−îc thi c«ng. Do tÝnh tr−íc khèi l−îng tr−íc khi thùc hiÖn c«ng viÖc nªn cßn ®−îc gäi lµ tÝnh tiªn l−îng hay ®o bãc tiªn l−îng . §o bãc khèi l−îng cã thÓ ®−îc hiÓu nh− sau: “§o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lµ viÖc x¸c ®Þnh khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng cô thÓ ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng thøc ®o, ®Õm, tÝnh to¸n, kiÓm tra trªn c¬ së kÝch th−íc, sè l−îng quy ®Þnh trong b¶n vÏ thiÕt kÕ (thiÕt kÕ c¬ së, thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng), hoÆc tõ yªu cÇu triÓn khai dù ¸n vµ thi c«ng x©y dùng, c¸c chØ dÉn cã liªn quan vµ c¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam ”. 1.2. ý nghÜa cña viÖc ®o bãc khèi l−îng Khèi l−îng x©y dùng lµ c¨n cø quan träng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n vµ lµm c¨n cø quyÕt ®Þnh ®Çu t−, chän ph−¬ng ¸n ®èi víi chñ ®Çu t− vµ lµ c¨n cø quyÕt ®Þnh ph−¬ng ¸n dù thÇu cña nhµ thÇu. Khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc ®o bãc lµ c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh vµ lËp b¶ng khèi l−îng mêi thÇu khi tæ chøc lùa chän nhµ thÇu. Khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc ®o bãc lµ mét c¬ së cho viÖc kiÓm so¸t chi phÝ, thanh quyÕt to¸n gi¸ trÞ hîp ®ång thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Giaxaydung Co., Ltd 10
 14. www.giaxaydung.vn ViÖc tÝnh ®óng tÝnh ®ñ khèi l−îng ban ®Çu c«ng t¸c x©y dùng lµ mèi quan t©m cña nh÷ng ng−êi tham gia vµo ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng. X¸c ®Þnh khèi l−îng c«ng viÖc lµ mét yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mét dù ¸n ®Çu t− x©y dùng vµ lµ mét c«ng viÖc n»m trong tr×nh tù ®Çu t− vµ x©y dùng. 1.3. Môc ®Ých cña viÖc ®o bãc khèi l−îng Môc ®Ých c¬ b¶n cña viÖc ®o bãc khèi l−îng lµ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh x©y dùng. øng víi c¸c giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t−, thùc hiÖn ®Çu t− vµ giai ®o¹n kÕt thóc x©y dùng ®−a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông th× khèi l−îng cña c«ng t¸c x©y dùng còng ®−îc x¸c ®Þnh t−¬ng øng dùa trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ së, thiÕt kÕ b¶n vÏ kü thuËt vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. B¶n khèi l−îng lµ c¨n cø chñ yÕu ®Ó tÝnh ra yªu cÇu vÒ kinh phÝ, vËt t−, nh©n lùc cho c«ng tr×nh. §o bãc khèi l−îng lµ träng t©m cña c«ng t¸c dù to¸n, ®©y lµ kh©u khã kh¨n, phøc t¹p vµ tèn nhiÒu thêi gian nh−ng l¹i rÊt dÔ sai sãt. 1.4 Yªu cÇu cña viÖc ®o bãc khèi l−îng Khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®−îc ®o, ®Õm, tÝnh to¸n theo tr×nh tù phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ, tr×nh tù thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Khèi l−îng ®o bãc cÇn thÓ hiÖn ®−îc tÝnh chÊt, kÕt cÊu c«ng tr×nh, vËt liÖu chñ yÕu sö dông vµ ph−¬ng ph¸p thi c«ng thÝch hîp ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc chi phÝ x©y dùng. Tïy theo ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt tõng lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng, khèi l−îng x©y dùng ®o bãc cã thÓ ph©n ®Þnh theo bé phËn c«ng tr×nh nh−: phÇn ngÇm (cèt 0.0 trë xuèng), phÇn næi (cèt 0.0 trë lªn), phÇn hoµn thiÖn vµ phÇn x©y dùng kh¸c hoÆc theo h¹ng môc c«ng tr×nh. Khèi l−îng x©y dùng ®o bãc cña bé phËn c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc ph©n thµnh c«ng t¸c x©y dùng vµ c«ng t¸c l¾p ®Æt. C¸c thuyÕt minh, ghi chó hoÆc chØ dÉn liªn quan tíi qu¸ tr×nh ®o bãc cÇn nªu râ rµng, ng¾n gän, dÔ hiÓu vµ ®óng quy ph¹m, phï hîp víi hå s¬ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng. Khi tÝnh to¸n nh÷ng c«ng viÖc cÇn diÔn gi¶i th× ph¶i cã diÔn gi¶i cô thÓ nh− ®é cong vßm, tÝnh chÊt cña c¸c chÊt liÖu (gç, bª t«ng, kim lo¹i ), ®iÒu kiÖn thi c«ng (trªn cao, ®é s©u, trªn c¹n, d−íi n−íc ). C¸c kÝch th−íc ®o bãc ®−îc ghi theo thø tù chiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu cao (hoÆc chiÒu s©u); khi kh«ng theo thø tù nµy ph¶i diÔn gi¶i cô thÓ. C¸c ký hiÖu dïng trong B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi ký hiÖu ®„ thÓ hiÖn trong b¶n vÏ thiÕt kÕ. C¸c khèi l−îng lÊy theo thèng kª cña thiÕt kÕ th× ph¶i ghi râ lÊy theo sè liÖu thèng kª cña thiÕt kÕ vµ chØ râ sè hiÖu cña b¶n vÏ thiÕt kÕ cã thèng kª ®ã. Giaxaydung Co., Ltd 11
 15. www.giaxaydung.vn §¬n vÞ tÝnh tïy theo yªu cÇu qu¶n lý vµ thiÕt kÕ ®−îc thÓ hiÖn, mçi mét khèi l−îng x©y dùng sÏ ®−îc x¸c ®Þnh theo mét ®¬n vÞ ®o phï hîp cã tÝnh tíi víi sù phï hîp c«ng t¸c x©y dùng ®ã trong hÖ thèng ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. §¬n vÞ ®o theo thÓ tÝch lµ m3; theo diÖn tÝch lµ m2; theo chiÒu dµi lµ m; theo sè l−îng lµ c¸i, bé, ®¬n vÞ ; theo träng l−îng lµ tÊn, kg C¶nh b¸o: ViÖc nhÇm lÉn ®¬n vÞ tÝnh lµm ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸ trÞ thanh quyÕt to¸n, chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. Tr−êng hîp sö dông ®¬n vÞ tÝnh kh¸c víi ®¬n vÞ th«ng dông (Inch, Foot, Square foot ) th× ph¶i cã thuyÕt minh bæ sung vµ quy ®æi vÒ ®¬n vÞ tÝnh th«ng dông nãi trªn. M· hiÖu c«ng t¸c trong b¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi hÖ m„ hiÖu thèng nhÊt trong hÖ thèng ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh hiÖn hµnh. M¸ch b¹n: T¹i líp ®o bãc khèi l−îng, lËp dù to¸n do C«ng ty Gi¸ X©y Dùng tæ chøc, häc viªn ®−îc h−íng dÉn rÊt kü vÒ c¸ch chän lùa mC hiÖu c«ng t¸c. B¹n cã thÓ nghiªn cøu c¸c tËp ®Þnh møc dù to¸n (®Æc biÖt lµ ®äc môc lôc) ®Ó cã thÓ h×nh dung thªm vÒ c¸ch chän lùa mC hiÖu c«ng t¸c. 2. Nh÷ng sai sãt th−êng gÆp vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sai sãt 2.1. Nh÷ng sai sãt th−êng gÆp khi x¸c ®Þnh khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng - TÝnh thiÕu hoÆc tÝnh thõa khèi l−îng tÝnh tõ thiÕt kÕ - KÓ thiÕu ®Çu viÖc hoÆc thõa ®Çu viÖc - Bá sãt (kh«ng tÝnh) khèi l−îng x©y dùng. VÝ dô: Cã b¶n vÏ bè trÝ ®iÒu hoµ, nh−ng kh«ng tÝnh khèi l−îng dÉn ®Õn kh«ng lËp dù to¸n mua s¾m, l¾p ®Æt ®iÒu hoµ cho c«ng tr×nh. - TÝnh trïng lÆp khèi l−îng x©y dùng. VÝ dô: khi tÝnh bª t«ng dÇm x¸c ®Þnh chiÒu cao dÇm hÕt c¶ chiÒu dµy sµn kh«ng trõ ®i khèi l−îng ®„ tÝnh vµo sµn. - Ph©n tÝch c«ng nghÖ kh«ng phï hîp víi c«ng nghÖ thi c«ng x©y dùng. - Gép chung khèi l−îng c¸c lo¹i kÕt cÊu trong cïng mét c«ng t¸c kh«ng theo yªu cÇu kü thuËt. - NhÇm ®¬n vÞ ®o, thø nguyªn khi tÝnh to¸n. M¸ch b¹n : Lo l¾ng nhÊt cña ng−êi lµm c«ng t¸c ®o bãc khèi l−îng lµ bãc thiÕu hoÆc kÓ thiÕu ®Çu viÖc. Mét c¸ch kh¾c phôc rÊt tèt lµ xin dù to¸n vµ b¶n vÏ cña mét c«ng tr×nh vµ kiÓm tra l¹i phÇn ®o bãc khèi l−îng, hCy t×m hiÓu xem c¸c con sè ë ®©u ra, thËm chÝ lµ ph¸t hiÖn ra chç sai cña hä. Trªn website www.giaxaydung.vn cã nhiÒu ®ång nghiÖp chia sÎ hå s¬ dù to¸n c«ng tr×nh hä ®C lËp, b¹n cã thÓ t×m vµ t¶i vÒ m¸y ®Ó tham kh¶o. 2.2. Mét sè nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn sai sãt khèi l−îng x©y dùng Giaxaydung Co., Ltd 12
 16. www.giaxaydung.vn - Ph−¬ng ph¸p ®o bãc khèi l−îng cña nh÷ng ng−êi tham gia tÝnh kh¸c nhau. - Do chÊt l−îng cña hå s¬ thiÕt kÕ ch−a tèt, thiÕu chi tiÕt, kh«ng khíp nhau, thèng kª kh«ng ®Çy ®ñ vµ thiÕu râ rµng. - Do ch−a thèng nhÊt quy ®Þnh vÒ tr×nh tù tÝnh to¸n khèi l−îng cña kÕt cÊu chi tiÕt; - Do tr×nh ®é n¨ng lùc cña ng−êi tham gia ®o bãc khèi l−îng. 3. Mét sè ph−¬ng ph¸p ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng Tr−íc khi tiÕn hµnh ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh, ng−êi ®o bãc ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng ®Ó kiÓm tra vµ thu thËp c¸c th«ng tin c¬ b¶n vÒ c«ng tr×nh vÝ dô nh− c¸c th«ng tin vÒ kiÕn tróc, kÕt cÊu vµ c¸c lo¹i vËt liÖu thiÕt bÞ sö dông trong c«ng tr×nh, nÕu ch−a râ ph¶i yªu cÇu t− vÊn thiÕt kÕ lµm râ. §o bãc khèi l−îng x©y dùng cã thÓ tiÕn hµnh theo c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 3.1. Ph−¬ng ph¸p tÝnh theo chñng lo¹i Lµ ph−¬ng ph¸p c¨n cø vµo ký hiÖu cña c¸c chi tiÕt, kÕt cÊu trong b¶n vÏ ®Ó tÝnh to¸n khèi l−îng c«ng t¸c x©y l¾p. Tr×nh tù thùc hiÖn: B−íc 1: LËp danh môc c«ng t¸c x©y dùng cÇn ph¶i tÝnh khèi l−îng phï hîp víi danh môc cña ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh theo tr×nh tù thi c«ng x©y dùng; B−íc 2: C¨n cø vµo h×nh d¸ng kÝch th−íc vµ ký hiÖu cña c¸c chi tiÕt kÕt cÊu ghi trong b¶n vÏ thiÕt kÕ ®Ó chia chi tiÕt, kÕt cÊu thµnh c¸c h×nh c¬ b¶n ®Ó tÝnh khèi l−îng; B−íc 3: Tæng hîp khèi l−îng cho tõng lo¹i c«ng t¸c x©y dùng phï hîp víi ®¬n gi¸; B−íc 4: LËp b¶ng khèi l−îng - dù to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng. ¦u ®iÓm : cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ tiÖn lîi trong viÖc tra ®¬n gi¸ tÝnh dù to¸n. Nh−îc ®iÓm : lµ tÝnh to¸n ph¶i lËt t×m nhiÒu b¶n vÏ kh¸c nhau dÔ dÉn ®Õn thiÕu sãt. 3.2. Ph−¬ng ph¸p tÝnh theo thø tù b¶n vÏ Theo thãi quen cña ng−êi ®o bãc khèi l−îng mµ thùc hiÖn ®o bãc theo tr×nh tù sau: B−íc 1: TÝnh phÇn kÕt cÊu, phÇn kiÕn tróc råi ®Õn phÇn ®iÖn, n−íc, B−íc 2: LËp danh môc c«ng t¸c x©y dùng phï hîp víi ®¬n gi¸ trong tõng phÇn viÖc. B−íc 3: S¾p xÕp thø tù c¸c b¶n vÏ theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh. Giaxaydung Co., Ltd 13
 17. www.giaxaydung.vn B−íc 4: C¨n cø vµo h×nh d¸ng kÝch th−íc cña c¸c chi tiÕt kÕt cÊu trong tõng b¶n vÏ ng−êi tÝnh khèi l−îng tù quy ®Þnh chiÒu tÝnh. Cã thÓ quy ®Þnh chiÒu tÝnh nh− sau: - Tõ tr¸i sang ph¶i vµ tõ trªn xuèng d−íi. - Tõ ph¶i sang tr¸i vµ tõ d−íi lªn. - Theo chiÒu kim ®ång hå hoÆc ng−îc chiÒu kim ®ång hå. B−íc 5: LËp b¶ng tæng hîp khèi l−îng cho tõng c«ng t¸c x©y l¾p. B−íc 6: LËp b¶ng khèi l−îng dù to¸n cho c«ng tr×nh x©y dùng. 3.3. Ph−¬ng ph¸p tÝnh theo tr×nh tù thi c«ng §o bãc khèi l−îng c«ng viÖc theo tr×nh tù thi c«ng tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi kÕt thóc. VÝ dô: C«ng tr×nh d©n dông cã thÓ ph©n chia danh môc c«ng t¸c ®o bãc nh− sau: 1) PhÇn ngÇm - C«ng t¸c xö lý nÒn: s¶n xuÊt cäc, thi c«ng cäc, ®Öm c¸t - C«ng t¸c ®µo ®Êt: ®µo ®Êt mãng, bÓ n−íc ngÇm, bÓ phèt - C«ng t¸c bª t«ng lãt mãng, bª t«ng mãng, bÓ n−íc, bÓ phèt - C«ng t¸c bª t«ng cæ cét. - C«ng t¸c x©y t−êng mãng, cæ mãng. - C«ng t¸c tr¸t t−êng mãng, cét mãng. - C«ng t¸c bª t«ng gi»ng mãng. - C«ng t¸c lÊp ®Êt hè mãng, san nÒn - C«ng t¸c vËn chuyÓn ®Êt thõa ®i nÕu cã. 2) PhÇn th©n nhµ (phÇn th«) - C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç (cét, dÇm, sµn, lanh t«, « v¨ng ): Bª t«ng, v¸n khu«n, cèt thÐp - C«ng t¸c l¾p ghÐp kÕt cÊu - C«ng t¸c x©y - C«ng t¸c cÇu thang 3) PhÇn m¸i + Lµm m¸i b»ng - Thi c«ng c¸c líp m¸i - X©y t−êng ch¾n m¸i - Tr¸t èp, quÐt v«i - Chèng nãng ngoµi - BÓ n−íc m¸i - Tum thang Giaxaydung Co., Ltd 14
 18. www.giaxaydung.vn + Lµm m¸i dèc - KÕt cÊu m¸i: v× kÌo, xµ gå, cÇu phong - Lîp m¸i, x©y bê - S¬n kÕt cÊu m¸i 4) PhÇn hoµn thiÖn - C«ng t¸c l¾p cöa, v¸ch ng¨n - C«ng t¸c lµm trÇn, d¸n èp trang trÝ - Tr¸t t−êng, cét, dÇm trÇn - L¸t nÒn, sµn - èp t−êng - C«ng t¸c s¬n, quÐt v«i 5) PhÇn x©y dùng kh¸c + HÌ r·nh ngoµi nhµ - C«ng t¸c ®Êt - C«ng t¸c bª t«ng (®æ bª t«ng tÊm ®an, bª t«ng r„nh ) - C«ng t¸c x©y - C«ng t¸c tr¸t, l¸ng - C«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p dùng tÊm ®an - C«ng t¸c x©y, tr¸t, èp , bån hoa - C«ng t¸c vËn chuyÓn ®Êt thõa nÕu cã + S©n v−ên, c¶nh quan 6) PhÇn ®iÖn n−íc, chèng sÐt - L¾p ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh (chËu röa, vßi sen, lavab« ) - L¾p ®Æt ®−êng èng cÊp tho¸t n−íc (èng, phô kiÖn ) - L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn (kÐo d¶i d©y dÉn, hép nèi, ¸tt«m¸t, ®Ìn, qu¹t .) - L¾p ®Æt hÖ thèng chèng sÐt (kim thu sÐt, d©y thu sÐt, d©y dÉn sÐt, cäc tiÕp ®Þa ) Cã thÓ b¹n ch−a biÕt : Nh×n vµo b¶n khèi l−îng, t−¬ng øng lµ b¶ng dù to¸n, ng−êi ta cã thÓ biÕt ng−êi lËp cã hiÓu biÕt g× vÒ thi c«ng x©y dùng hay kh«ng ? Ng−êi cã hiÓu biÕt sÏ s¾p xÕp ®Çu viÖc vµ tÝnh to¸n khèi l−îng cho c«ng viÖc theo tr×nh tù thi c«ng c«ng tr×nh, c«ng viÖc nµo thi c«ng tr−íc xÕp tr−íc, x¸c ®Þnh khèi l−îng tr−íc. VÝ dô: C«ng t¸c bª t«ng dÇm, sµn ®æ t¹i chç ph¶i l¾p v¸n khu«n, l¾p cèt thÐp råi míi ®æ bª t«ng. Nh−ng c«ng t¸c bª t«ng cét th× ph¶i l¾p cèt thÐp råi míi l¾p v¸n khu«n vµ ®æ bª t«ng. Theo tuÇn tù nµy lÇn l−ît tÝnh to¸n cho tõng c«ng viÖc cho ®Õn hÕt. Giaxaydung Co., Ltd 15
 19. www.giaxaydung.vn 4. C¸c nguyªn t¾c ¸p dông khi ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng - TÝnh ®óng, tÝnh ®ñ khèi l−îng c¸c c«ng t¸c x©y dùng phï hîp víi tõng giai ®o¹n thiÕt kÕ; - Khèi l−îng c¸c c«ng t¸c x©y dùng ®−îc ®o bãc ph¶i cã ®¬n vÞ ®o phï hîp víi ®¬n vÞ tÝnh ®Þnh møc, ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh; - Khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng ph¶i bãc t¸ch theo ®óng chñng lo¹i, quy c¸ch (kÝch th−íc), ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ biÖn ph¸p thi c«ng; - Khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng ®−îc ®o bãc ph¶i thuËn lîi trong viÖc ¸p gi¸ khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh (c«ng tr×nh x©y dùng); - Khi ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng cÇn vËn dông c¸ch ®Æt thõa sè chung cho c¸c bé phËn gièng nhau, hoÆc dïng ký hiÖu ®Ó sö dông l¹i nh»m gi¶m nhÑ khèi l−îng c«ng t¸c tÝnh to¸n. - TËn dông sè liÖu ®o bãc cña c«ng t¸c tr−íc cho c¸c c«ng t¸c sau, kÕt hîp khèi l−îng cña c¸c c«ng t¸c gièng nhau (gi¶m trõ). V¨n ho¸: Häc viªn do C«ng ty Gi¸ X©y Dùng ®µo t¹o lu«n cè g¾ng ®Ó ®¹t ®−îc sù chÝnh x¸c cao trong c«ng viÖc víi tèc ®é lµm viÖc nhanh. Kh«ng bao giê ®−îc bá qua sù chÝnh x¸c ®Ó lµm cho nhanh. 3. Tr×nh tù thùc hiÖn ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng 3.1. C¸c b−íc thùc hiÖn ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng B−íc 1: Nghiªn cøu hå s¬, b¶n vÏ thiÕt kÕ Nghiªn cøu, kiÓm tra n¾m v÷ng c¸c th«ng tin trong b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ tµi liÖu chØ dÉn kÌm theo. Tr−êng hîp cÇn thiÕt yªu cÇu ng−êi thiÕt kÕ gi¶i thÝch râ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh. Nghiªn cøu tõ tæng thÓ, ®Õn bé phËn råi ®Õn chi tiÕt ®Ó hiÓu râ bé phËn cÇn tÝnh. HiÓu râ tõng bé phËn, t×m ra mèi liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn víi nhau, ph©n tÝch nh÷ng m©u thuÉn trong hå s¬ thiÕt kÕ (nÕu cã). M¸ch b¹n: HCy lËp ra danh môc c¸c c©u hái vµ trao ®æi víi ng−êi thiÕt kÕ ®Ó cã thªm th«ng tin hoÆc c¸c phÇn gi¶i thÝch. B−íc 2: Ph©n tÝch khèi l−îng Lµ ph©n tÝch c¸c lo¹i c«ng t¸c thµnh tõng khèi l−îng ®Ó tÝnh to¸n. Ph©n tÝch khèi l−îng nªn tu©n theo víi quy c¸ch ®„ ®−îc ph©n biÖt trong ®Þnh møc ®¬n gi¸ dù to¸n. Cïng mét c«ng viÖc nh−ng quy c¸ch l¹i kh¸c nhau th× ph¶i t¸ch riªng. Ph©n tÝch khèi l−îng sao cho viÖc tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, dÔ dµng sö dông c¸c kiÕn thøc to¸n häc nh− c«ng thøc tÝnh chu vi, diÖn tÝch cña h×nh ph¼ng, c«ng thøc tÝnh thÓ tÝch cña c¸c h×nh khèi. C¸c h×nh hoÆc khèi phøc t¹p cã thÓ chia c¸c h×nh hoÆc khèi ®ã thµnh c¸c h×nh hoÆc khèi ®¬n gi¶n ®Ó tÝnh. B−íc 3 : LËp B¶ng tÝnh to¸n Giaxaydung Co., Ltd 16
 20. www.giaxaydung.vn LiÖt kª c¸c c«ng viÖc cÇn tÝnh trong mçi bé phËn c«ng tr×nh vµ ®−a vµo B¶ng tÝnh to¸n. Tr×nh tù s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc trong B¶ng tÝnh to¸n nµy ph¶i phï hîp víi b¶n vÏ thiÕt kÕ, tr×nh tù thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, thÓ hiÖn ®−îc ®Çy ®ñ khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh vµ chØ râ ®−îc vÞ trÝ c¸c bé phËn c«ng tr×nh, c«ng t¸c x©y dùng thuéc c«ng tr×nh. B−íc 4: T×m kÝch th−íc tÝnh to¸n Sau khi ®„ ph©n tÝch khèi l−îng, lËp B¶ng tÝnh to¸n cña c¸c phÇn viÖc, ta cÇn x¸c ®Þnh kÝch th−íc cña c¸c chi tiÕt. C¸c kÝch th−íc nµy ®−îc ghi trong b¶n vÏ v× vËy ng−êi tÝnh ph¶i hiÓu râ cÊu t¹o cña bé phËn cÇn tÝnh. LÇn l−ît t×m kÝch th−íc, thùc hiÖn ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh theo B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. B−íc 5: TÝnh to¸n vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ tÝnh to¸n Sau khi ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh ®−îc kÝch th−íc ta tÝnh to¸n vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ tÝnh to¸n. §èi víi c«ng viÖc nµy ®ßi hái ng−êi tÝnh ph¶i tÝnh to¸n ®¬n gi¶n ®¶m b¶o kÕt qu¶ ph¶i dÔ kiÓm tra. - Ph¶i triÖt ®Ó viÖc sö dông c¸ch ®Æt thõa sè chung cho c¸c bé phËn gièng nhau ®Ó gi¶m bít khèi l−îng tÝnh to¸n. - Ph¶i chó ý ®Õn sè liÖu liªn quan ®Ó tËn dông sè liÖu ®ã cho c¸c tÝnh to¸n tiÕp theo. - Khi t×m kÝch th−íc vµ lËp c¸c phÐp tÝnh cÇn chó ý mçi phÐp tÝnh lËp ra lµ mét dßng ghi vµo b¶ng khèi l−îng Sau khi ®o bãc khèi l−îng tËp hîp vµo c¸c mÉu sau: B¶ng ph©n tÝch tÝnh to¸n Ký M„ Danh Sè bé KÝch th−íc §¬n Khèi hiÖu hiÖu môc phËn Khèi l−îng Ghi STT vÞ Cao l−îng mét b¶n c«ng c«ng t¸c gièng Dµi Réng toµn bé chó tÝnh (s©u) bé phËn vÏ t¸c ®o bãc nhau (A) (B) (C) (D) (E) (1) (2) (3) (4) (5)= (6)=(1)*(5) (F) (2)*(3)*(4) B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ tÝnh to¸n M„ hiÖu Khèi l−îng c«ng t¸c x©y STT §¬n vÞ tÝnh Khèi l−îng Ghi chó c«ng t¸c dùng (A) (B) (C) (D) (1) (E) Giaxaydung Co., Ltd 17
 21. www.giaxaydung.vn 3.2. Mét sè ®iÓm l−u ý khi ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng - §¬n vÞ tÝnh: §¬n vÞ tÝnh khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng ph¶i phï hîp víi ®¬n vÞ tÝnh cña ®Þnh møc dù to¸n vµ ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. - Quy c¸ch cña mçi lo¹i c«ng t¸c lµ bao gåm nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng tíi sù hao phÝ nh− vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng do ®ã ¶nh h−ëng tíi gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y dùng khi ®Þnh gi¸. Nªn quy c¸ch cÇn ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cña c«ng viÖc, chÝnh x¸c quy c¸ch ®Ó kh«ng nhÇm lÉn víi c«ng viÖc kh¸c. - PhÇn diÔn gi¶i tÝnh to¸n khèi l−îng ph¶i diÔn gi¶i c«ng viÖc tÝnh to¸n ®ang ®−îc tÝnh ë b¶n vÏ nµo, vÞ trÝ trong b¶n vÏ ®ã ë ®©u 4. Tr×nh tù ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng vµ kü n¨ng ®o bãc cho tõng c«ng t¸c Trong phÇn nµy sÏ m« t¶ theo c«ng tr×nh d©n dông, cã c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ viÖc ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh d©n dông b¹n sÏ dÔ dµng vËn dông ®Ó ®o bãc, kiÓm so¸t khèi l−îng c¸c c«ng tr×nh kh¸c. 4.1. PhÇn kÕt cÊu 4.1.1. C«ng t¸c cét Cét lµ bé phËn kÕt cÊu chÞu lùc th¼ng ®øng vµ lµ mét phÇn cña kÕt cÊu khung. Bao gåm cét bªn trong vµ cét bªn ngoµi tÝnh tõ mãng ®Õn m¸i nhµ, cã c¶ cét tÇng hÇm. C«ng t¸c cét ®−îc chia theo chiÒu cao vµ theo diÖn tÝch tiÕt diÖn cét. C«ng t¸c cét gåm 3 phÇn c¬ b¶n lµ: - C«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p dùng cèt thÐp : c«ng t¸c nµy ®−îc bãc dùa vµo kÝch th−íc h×nh vÏ triÓn khai cña tõng lo¹i cét (chó ý ®Õn chiÒu dµi cña thÐp cho biÖn ph¸p thi c«ng do ¶nh h−ëng cña chiÒu dµi c¸c ®o¹n nèi gi÷a c¸c thanh thÐp). Tuy nhiªn còng cã thÓ c¨n cø vµo b¶ng thèng kª trong hå s¬ thiÕt kÕ nh−ng nhÊt thiÕt ph¶i kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c b»ng viÖc ®èi chiÕu víi h×nh vÏ chi tiÕt vµ tÝnh to¸n. - C«ng t¸c ®æ bª t«ng cét: + Tr−êng hîp 1: Cét cã tiÕt diÖn lín h¬n dÇm th× bª t«ng cét tÝnh tr−íc vµ bª t«ng dÇm tÝnh sau. ChiÒu dµi cét tÝnh suèt vµ chiÒu dµi dÇm trõ c¹nh cét. + Tr−êng hîp 2: Cét cã tiÕt diÖn b»ng dÇm th× bª t«ng cét hay bª t«ng dÇm tÝnh tr−íc ®Òu ®−îc, nh−ng nªn tÝnh bª t«ng dÇm tr−íc th× phï hîp víi qu¸ tr×nh thi c«ng h¬n. + Tr−êng hîp 3: Cét cã tiÕt diÖn nhá h¬n dÇm th× bª t«ng dÇm tÝnh tr−íc, bª t«ng cét tÝnh sau. ChiÒu dµi dÇm tÝnh suèt vµ chiÒu cao cét trõ chiÒu cao dÇm. - C«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n: vÒ tr×nh tù thi c«ng th× c«ng t¸c nµy lµm tr−íc khi ®æ bª t«ng nh−ng khi bãc khèi l−îng lîi dông kÕt qu¶ c«ng t¸c bª Giaxaydung Co., Ltd 18
 22. www.giaxaydung.vn t«ng. Khèi l−îng v¸n khu«n ®−îc tÝnh dùa vµo diÖn tÝch mÆt ngoµi cña bª t«ng cét b»ng c¸ch lÊy chu vi cét nh©n víi chiÒu cao cña cét. 4.1.2. C«ng t¸c bª t«ng sµn, m¸i C«ng t¸c bª t«ng sµn m¸i trong ®Þnh møc, ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 3 møc ®é cao kh¸c nhau vµ còng ®−îc chia thµnh 3 c«ng t¸c thµnh phÇn. - C«ng t¸c ®æ bª t«ng sµn, m¸i: Khi ®o bãc khèi l−îng bª t«ng sµn, m¸i ph¶i chia t¸ch thµnh tõng sµn, m¸i. Trong tõng sµn, m¸i l¹i chia thµnh c¸c sµn ®¬n gi¶n vµ c¸c sµn phøc t¹p. Cã thÓ chia sµn ra thµnh c¸c h×nh ®¬n gi¶n cïng c¸ch tÝnh. DiÖn tÝch sµn, m¸i nªn tÝnh c¶ diÖn tÝch dÇm, trõ ®i diÖn tÝch cét, trõ diÖn tÝch c¸c lç rçng DiÖn tÝch nµy ®Ó lîi dông ®Ó tÝnh to¸n c¸c khèi l−îng c«ng t¸c kh¸c. - C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng vµ th¸o dì v¸n khu«n sµn, m¸i : ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn diÖn tÝch ®æ bª t«ng nãi trªn nh−ng trõ ®i diÖn tÝch ®¸y dÇm. Chó ý ®Õn v¸n khu«n thµnh sµn, m¸i. - C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cèt thÐp sµn m¸i: c«ng t¸c nµy ®−îc bãc dùa vµo kÝch th−íc h×nh vÏ triÓn khai cña tõng lo¹i sµn, thÐp líp trªn, líp d−íi, thÐp m«men (chó ý ®Õn chiÒu dµi cña thÐp cho biÖn ph¸p thi c«ng do ¶nh h−ëng cña chiÒu dµi c¸c ®o¹n nèi gi÷a c¸c thanh thÐp). Tuy nhiªn còng cã thÓ c¨n cø vµo b¶ng thèng kª trong hå s¬ thiÕt kÕ nh−ng nhÊt thiÕt ph¶i kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c b»ng viÖc ®èi chiÕu víi h×nh vÏ chi tiÕt vµ tÝnh to¸n. 4.1.3. C«ng t¸c bª t«ng xµ dÇm gi»ng : C«ng t¸c bª t«ng xµ, dÇm, gi»ng trong ®Þnh møc, ®¬n gi¸ ®−îc chia theo c¸c ®é cao, cã 3 c«ng t¸c thµnh phÇn: - C«ng t¸c bª t«ng xµ, dÇm, gi»ng : ®−îc ®o bãc theo nguyªn t¾c dÇm nµo cã tiÕt diÖn lín ®−îc tÝnh tr−íc. DÇm cã tiÕt diÖn nhá ®−îc tÝnh sau. Khi t×m kÝch th−íc dÇm ph¶i c¨n cø vµo b¶n vÏ mÆt b»ng kÕt cÊu, h×nh vÏ triÓn khai cña dÇm ®ã ®Ó trõ ®i phÇn giao cho chÝnh x¸c. - C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì v¸n khu«n xµ, dÇm, gi»ng : ®−îc ®o bãc c¨n cø vµo diÖn tÝch ®æ bª t«ng ë trªn. CÇn ®Æt trong mèi quan hÖ víi v¸n khu«n sµn, m¸i vµ v¸n khu«n cét ®Ó tr¸nh trïng lÆp. - C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng cèt thÐp xµ, dÇm, gi»ng : ®−îc bãc dùa vµo kÝch th−íc h×nh vÏ triÓn khai cña tõng xµ, dÇm, gi»ng, (chó ý ®Õn chiÒu dµi cña thÐp cho biÖn ph¸p thi c«ng do ¶nh h−ëng cña chiÒu dµi c¸c ®o¹n nèi gi÷a c¸c thanh thÐp). Tuy nhiªn còng cã thÓ c¨n cø vµo b¶ng thèng kª trong hå s¬ thiÕt kÕ nh−ng nhÊt thiÕt ph¶i kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c b»ng viÖc ®èi chiÕu víi h×nh vÏ chi tiÕt vµ tÝnh to¸n. 4.1.4. C«ng t¸c lanh t«, « v¨ng: Giaxaydung Co., Ltd 19
 23. www.giaxaydung.vn Lanh t«, « v¨ng lµ bé phËn n»m phÝa trªn cña cöa ®i, cöa sæ trong c«ng tr×nh x©y dùng. §èi víi c«ng t¸c nµy còng cã 3 c«ng t¸c thµnh phÇn lµ bª t«ng, cèp pha vµ cèt thÐp. C¨n cø vµo mÆt c¾t c«ng tr×nh, chi tiÕt vµ b¶n vÏ kÕt cÊu cô thÓ ®Ó tÝnh. 4.1.5. C«ng t¸c cÇu thang bé: CÇu thang lµ bé phËn giao th«ng trong c«ng tr×nh. §−îc thÓ hiÖn trong hå s¬ lµ c¸c b¶n vÏ chi tiÕt mÆt b»ng, mÆt c¾t cña thang. C«ng t¸c nµy còng cã 3 c«ng t¸c thµnh phÇn lµ bª t«ng, cèp pha vµ cèt thÐp nh− ®„ tr×nh bµy. Tuy nhiªn cÇu thang l¹i lµ tæ hîp cña c¸c c«ng t¸c: sµn, dÇm CÇn xem xÐt kü b¶n vÏ chi tiÕt thang tr¸nh tÝnh trïng lÆp víi c¸c c«ng t¸c kh¸c. 4.1.6. C«ng t¸c bÓ n−íc m¸i: BÓ n−íc m¸i lµ bÓ n−íc ®−îc thiÕt kÕ vµ thi c«ng ë trªn m¸i cña c«ng tr×nh. Th−êng lµ tÝch hîp cña rÊt nhiÒu c«ng t¸c kh¸c nhau nh− bª t«ng, cèp pha, cèt thÐp, x©y, tr¸t, l¸ng §−îc thÓ hiÖn ë b¶n vÏ chi tiÕt do ®ã cÇn nghiªn cøu kü trong khi tÝnh to¸n. 4.1.7. C«ng t¸c bª t«ng ®óc s½n: Trong c«ng tr×nh x©y dùng th−êng cã mét sè c«ng t¸c liªn quan ®Õn bª t«ng ®óc s½n nh− r„nh tho¸t n−íc, bÓ n−íc ngÇm, bÓ n−íc cøu ho¶, bÓ phèt, hè ga c«ng t¸c nµy bao gåm phÇn gia c«ng vµ phÇn l¾p ®Æt. §èi víi phÇn gia c«ng còng gåm 3 c«ng t¸c thµnh phÇn lµ bª t«ng, v¸n khu«n vµ cèt thÐp. Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n cÇn lÇn l−ît víi tõng c«ng viÖc vµ ph¶i nghiªn cøu tr¸nh nhÇm lÉn. CÇn −u tiªn cho c¸c bé phËn cã kÝch th−íc lín tÝnh tr−íc chó ý ®Õn trõ chç giao nhau. 4.2. PhÇn kiÕn tróc 4.2.1. C«ng t¸c x©y t−êng th¼ng < 33 cm; g¹ch chØ ®Æc (hoÆc rçng); v÷a TÝnh theo khèi tÝch x©y t−êng mÆt b»ng c¸c tÇng, t×m chiÒu dµi t−êng theo nguyªn t¾c tÝnh tõng trôc tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng d−íi. ChiÒu cao t−êng cÇn chó ý trõ dÇm vµ chó ý trõ c¸c lç rçng. 4.2.2. C«ng t¸c x©y t−êng th¼ng < 11 cm, g¹ch chØ ®Æc , v÷a XM m¸c C«ng t¸c nµy th−êng lµ c¸c t−êng khu vÖ sinh vµ c¸c hép kü thuËt. 4.2.3. C«ng t¸c x©y trô g¹ch, g¹ch chØ ®Æc v÷a XM m¸c C«ng t¸c nµy th−êng lµ c¸c trô ®¬n hoÆc x©y bï c¸c trô bª t«ng t¹o h×nh d¸ng kiÕn tróc. 4.2.4. C«ng t¸c x©y t−êng cong nghiªng, vÆn vá ®ç 4.2.5. C«ng t¸c tr¸t t−êng dµy cm, V÷a XM ho¨c V÷a TH m¸c 4.2.6. C«ng t¸c b¶ ma tÝt, l¨n s¬n, quÐt v«i 4.2.7. C«ng t¸c èp, l¸t l¸ng 4.2.8. C«ng t¸c lµm trÇn 4.2.9. C«ng t¸c tr¸t gê, phµo, chØ trang trÝ néi thÊt. 4.2.10. C«ng t¸c cÇu thang. Giaxaydung Co., Ltd 20
 24. www.giaxaydung.vn - X©y bËc thang. - èp bËc cÇu thang. - B¶, l¨n s¬n cÇu thang. - Tay vÞn cÇu thang. - Lan can cÇu thang. 4.2.11. C«ng t¸c cöa - S¶n xuÊt cöa, khu«n cöa. - L¾p dùng khu«n cöa, cöa vµo khu«n. - L¾p dùng c¸c phô tïng cña cöa. 4.2.12. C«ng t¸c bËc tam cÊp 4.2.13. C«ng t¸c néi thÊt 5. §o bãc khèi l−îng mét sè lo¹i c«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu C- PhÇn mãng vµ phÇn th« 1. NÒn mãng NÒn mãng lµ phÇn ®Êt n»m d−íi ®Õ mãng, chÞu toµn bé t¶i träng cña c«ng tr×nh ®Ì xuèng. C¨n cø vµo cÊu t¹o cña c¸c líp ®Êt ®¸ cña tõng khu vùc ®Þa chÊt ng−êi ta cã nh÷ng ph−¬ng ¸n xö lý kh¸c nhau. Cã thÓ ph©n nÒn mãng thµnh hai lo¹i lµ nÒn mãng tù nhiªn vµ nÒn mãng nh©n t¹o: - NÒn ®Êt tù nhiªn cho phÐp kh«ng ph¶i gia cè nh−ng vÉn ®¶m b¶o søc chÞu t¶i do c«ng tr×nh g©y ra. - NÕu nÒn ®Êt tù nhiªn kh«ng ®¶m b¶o chÞu t¶i do c«ng tr×nh g©y ra th× ng−êi ta ph¶i gia cè tøc lµ ®−îc chuyÓn thµnh nÒn mãng nh©n t¹o. Cã c¸c h×nh thøc gia cè nÒn mãng: - Gia cè nÒn mãng b»ng viÖc ®æ thªm vµo nÒn c¸c líp ®¸, c¸t vµng - Gia cè nÒn mãng b»ng c¸c lo¹i cäc: Cäc tre, gç, cäc bª t«ng cèt thÐp, cäc c¸t. 1.1. §o bãc khèi l−îng c«ng t¸c s¶n xuÊt cäc BTCT a/ §¬n vÞ tÝnh: m 3 b/ Quy c¸ch: - KiÓm tra b¶n vÏ thiÕt kÕ chi tiÕt cäc vµ b¶ng thèng kª cèt thÐp cäc, kÝch th−íc h×nh häc, kÝch th−íc b¶n m„ ®Çu cäc, sè ®µi cäc, c¸c líp l−íi ®Çu cäc - M¸c bª t«ng ®äc trong phÇn ghi chó b¶n vÏ chi tiÕt. - §¸ dïng lµm cäc 1x2, 2x4 c/ Ph−¬ng ph¸p ®o bãc + TÝnh khèi l−îng bª t«ng b»ng c¸ch chia cäc theo c¸c h×nh häc thÝch hîp. Cäc chia lµm hai lo¹i C1 vµ C2. Giaxaydung Co., Ltd 21
 25. www.giaxaydung.vn - Cäc C1 gåm ®o¹n th©n vµ mòi §o¹n th©n: B^2*L*S (chiÒu réng mò 2 nh©n chiÒu dµi nh©n sè l−îng) §o¹n mòi: 0,5*B^2*h*S - Cäc C2: B^2*L 2*S + §o bãc c«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p dùng v¸n khu«n cäc bª t«ng ®óc s½n tÝnh dùa trªn diÖn tÝch bÒ mÆt cña bª t«ng cäc (chó ý ®¬n vÞ cña v¸n khu«n khi tÝnh lµ 100m 2) + §o bãc khèi l−îng gia c«ng vµ l¾p dùng cèt thÐp cäc bª t«ng ®óc s½n c¨n cø vµo h×nh vÏ triÓn khai trªn c¸c mÆt c¾t chi tiÕt cña cäc vµ lÊy b¶ng thèng kª cèt thÐp lµm c¨n cø kiÓm tra. CÇn ph©n thµnh thÐp cã d 18 mm. 1.2. C«ng t¸c ®ãng cäc bª t«ng cèt thÐp a/ §¬n vÞ: 100 m b/ Quy c¸ch: CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - Sö dông bóa m¸y cã träng l−îng ®Çu bóa: 1,8tÊn - Quy c¸ch, kÝch th−íc: chiÒu dµi cäc, tiÕt diÖn cäc . - CÊp ®Êt ®¸ vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng: cÊp ®Êt 1, 2 vµ trªn c¹n, d−íi n−íc. - BiÖn ph¸p thi c«ng: §ãng cäc, Ðp cäc c/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh: Tæng chiÒu dµi cäc = ®é s©u 1 lç cäc x toµn bé sè lç cäc .v.v. d/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã: - §ãng cäc BTCT, tiÕt diÖn 20x20, träng l−îng ®Çu bóa 1,8T . - Ðp tr−íc cäc BTCT, tiÕt diÖn 10x10 - Ðp sau cäc BTCT, tiÕt diÖn 40 x 40 - vv 1.3. §ãng cäc tre, gç a/ §¬n vÞ: 100 m b/ Quy c¸ch: CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - §¬n vÞ tÝnh: 100 m . - Lo¹i vËt liÖu: cäc tre, cäc gç, cäc trµm, cõ gç - Nhãm ®Êt: bïn, ®Êt C2, C3. - KÝch th−íc vËt liÖu: cäc 2,5m. Giaxaydung Co., Ltd 22
 26. www.giaxaydung.vn - BiÖn ph¸p thi c«ng: Thñ c«ng hoÆc b»ng m¸y. c/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh: ChiÒu dµi = DT gia cè x chiÒu dµi cäc x mËt ®é cäc. d/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã: - §ãng cäc tre. - §ãng cäc trµm. - vv 2. C«ng t¸c ®Êt a/ §¬n vÞ: 100 m 3 ®èi víi c«ng t¸c ®µo b»ng m¸y vµ m 3 ®èi víi c«ng t¸c ®µo b»ng thñ c«ng. b/ Quy c¸ch: CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - Nhãm ®Êt: cã thÓ xem phÇn thuyÕt minh b¶n vÏ ®Ó biÕt ®−îc ®Êt ®µo mãng cña c«ng tr×nh thuéc lo¹i cÊp ®Êt nµo. Khã hay dÔ thi c«ng. - KÝch th−íc: §èi víi c«ng t¸c ®µo mãng t−êng, m−¬ng, r„nh th×: + ChiÒu réng quy ®Þnh hai cÊp 3m. + ChiÒu s©u quy ®Þnh mçi cÊp b»ng 1 m: 3m. + Mãng hè ®éc lËp ph©n theo bÒ réng. + §Êt cÇn ph©n biÖt nhãm ®Êt. c/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh: KÝch th−íc hè ®µo ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn kÝch th−íc mÆt b»ng vµ mÆt c¾t chi tiÕt mãng. C«ng thøc tÝnh khèi l−îng khèi h×nh chãp côt : V = H/6*[a*b+d*c+(c+a)*(d+b)] TÝnh khèi l−îng mãng b»ng cã taluy cÇn chia c¾t thµnh c¸c h×nh ®¬n gi¶n ®Ó tÝnh. TÝnh khèi l−îng lÊp mãng: TÝnh chÝnh x¸c V lÊp = V ®µo - V c«ng tr×nh bÞ ch«n lÊp TÝnh gÇn ®óng theo kinh nghiÖm: V lÊp = 1/3 V ®µo d/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã: - §µo mãng cét, ®µo mãng b¨ng c¸c lo¹i. - §µo nÒn ®−êng. - LÊp ®Êt mãng c«ng tr×nh. - §¾p ®Êt nÒn nhµ. - §¾p c¸t phñ ®Çu cõ. 3. C«ng t¸c bª t«ng a/ §¬n vÞ: m 3 Giaxaydung Co., Ltd 23
 27. www.giaxaydung.vn b/ Quy c¸ch: Trong c«ng t¸c bª t«ng cÇn ®−îc ph©n biÖt: - Lo¹i bª t«ng: bª t«ng g¹ch vì, bª t«ng lãt mãng, bª t«ng cã cèt thÐp hay bª t«ng kh«ng cã cèt thÐp; - Sè hiÖu bª t«ng (bª t«ng g¹ch vì, m¸c v÷a); - Lo¹i cÊu kiÖn; - VÞ trÝ cÊu kiÖn; - Ph−¬ng thøc ®æ. c/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh C«ng t¸c bª t«ng ®−îc tÝnh nh− ®„ tr×nh bµy ë trªn víi cét, dÇm sµn, lanh t«, « v¨ng, cÇu thang. d/ C«ng t¸c bª t«ng n»m r¶i r¸c trong c«ng tr×nh. CÇn tÝnh to¸n cÆn kÏ, tû mû ®èi víi tõng bé phËn tr¸nh sai sãt. 4. C«ng t¸c cèt thÐp a/ §¬n vÞ: tÊn b/ Quy c¸ch: cÇn ph©n biÖt - Lo¹i thÐp - KÝch th−íc ®èi víi thÐp h×nh - §−êng kÝnh ®èi víi thÐp trßn - Lo¹i cÊu kiÖn vµ vÞ trÝ cÊu kiÖn - Ph−¬ng ph¸p thi c«ng c/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh TÝnh nh− ®„ tr×nh bµy ë tr−íc. Chó ý : §èi víi thÐp h×nh lµm lan can, cÇu thang cÇn cã b¶ng tra tiÕt diÖn vµ träng l−îng cña 1 md tõ ®ã tÝnh to¸n khèi l−îng hoÆc tÝnh b»ng: chiÒu dµi cÊu kiÖn * diÖn tÝch cÊu kiÖn * sè l−îng cÊu kiÖn * träng l−îng riªng (Träng l−îng riªng cña thÐp = 7850kg/m3). TÝnh khèi l−îng 1m thÐp trßn theo c«ng thøc: M = 0,6165 x D 2 . Trong ®ã: M: Khèi l−îng 1m thÐp trßn, ®¬n vÞ lµ Kg . D: §−êng kÝnh cèt thÐp, ®¬n vÞ lµ cm . 5. C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng kÕt cÊu s¾t thÐp a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - §¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn . - Chñng lo¹i thÐp: thÐp h×nh, thÐp tÊm, thÐp trßn Giaxaydung Co., Ltd 24
 28. www.giaxaydung.vn - Lo¹i c«ng t¸c: S¶n xuÊt v× kÌo, l¾p dùng v× kÌo, s¶n xuÊt xµ gå, l¾p dùng xµ gå, s¶n xuÊt gi»ng thÐp, l¾p dùng gi»ng thÐp, s¶n xuÊt thÐp lan can cÇu ®−êng s¾t - Quy c¸ch, kÝch th−íc cÊu kiÖn: v¸n khu«n khÈu ®é < 36m , < 9m - C¸c kiÓu liªn kÕt: hµn, bu l«ng - BiÖn ph¸p gia c«ng: c¬ giíi, thñ c«ng b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh: - TÝnh theo b¶ng thèng kª thÐp cña thiÕt kÕ. - HoÆc tÝnh trùc tiÕp tõ thiÕt kÕ cÊu kiÖn: Tr−íc khi tÝnh cÇn ph©n biÖt c¸c th«ng sè c¬ b¶n nh−: + KÝch th−íc: dµi x réng x dÇy (®èi víi thÐp h×nh, tÊm). + KÝch th−íc: dµi x §K (®èi víi thÐp trßn) TÝnh chiÒu dµi cÊu kiÖn x diÖn tÝch cÊu kiÖn x sè l−îng cÊu kiÖn x träng l−îng riªng. VÝ dô: TÝnh khèi l−îng gi»ng m¸i, gåm 12 cÊu kiÖn, dµi 5,5 m, t«n dËp, kÝch th−íc C200x 50x 15x 2,5. TÝnh M = 5,5x ( 0,2+ 0,05x2+ 0,015x2) x 0,0025 x 12 x 7850 = 297,9 kg ≈ 0,3 tÊn . (Träng l−îng riªng cña thÐp: 7.850kg/m 3 ). c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã: - S¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp (v× kÌo, xµ gå, gi»ng ). - L¾p dùng kÕt cÊu thÐp (v× kÌo, xµ gå, gi»ng ). - .v.v . 6. C«ng t¸c v¸n khu«n a/ §¬n vÞ tÝnh: 100 m 2 b/ Quy c¸ch: cÇn chó ý ph©n lo¹i: - V¸n khu«n b»ng gç - V¸n khu«n b»ng kim lo¹i c/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh: ®„ tr×nh bµy ë tr−íc trong phÇn bª t«ng cét, dÇm gi»ng, sµn, m¸i 7. C«ng t¸c x©y a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - §¬n vÞ tÝnh: m 3. - Lo¹i c«ng t¸c: x©y mãng, x©y t−êng, x©y c¸c kÕt cÊu phøc t¹p - Lo¹i vËt liÖu: §¸, g¹ch èng, g¹ch thÎ, g¹ch chÞu löa - KÝch th−íc vËt liÖu: g¹ch èng 8x8x19, 9x9x19 Giaxaydung Co., Ltd 25
 29. www.giaxaydung.vn - ChiÒu dÇy khèi x©y: ChiÒu dÇy 30cm - ChiÒu cao khèi x©y: ChiÒu cao 50m - M¸c v÷a: M50, M75, M100 b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh: - LÊy chiÒu dµi t−êng nhµ x chiÒu cao = DiÖn tÝch toµn bé. - Trõ ®i lç cöa vµ « trèng ®−îc diÖn tÝch mÆt t−êng. - Trõ ®i c¸c khèi l−îng c¸c kÕt cÊu kh¸c (gi»ng t−êng, lanh t« ) ta ®−îc khèi l−îng x©y cÇn tÝnh. c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã: - X©y t−êng dÇy 100, h < 4m. - X©y t−êng dÇy 100, h < 16m. - X©y t−êng dÇy 200, h < 16m. - X©y tam cÊp, x©y bã nÒn. - .v.v . B- C«ng t¸c hoµn thiÖn 1. C«ng t¸c tr¸t a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - §¬n vÞ tÝnh: m 2. - Lo¹i c«ng t¸c: Tr¸t v÷a XM, tr¸t ®¸ röa, tr¸t Granito - Lo¹i cÊu kiÖn: Tr¸t t−êng, tr¸t cÊu kiÖn BT - Quy c¸ch líp tr¸t: Líp tr¸t dÇy 1cm, 1,5cm, 2cm, - §iÒu kiªn thi c«ng: Tr¸t trong, tr¸t ngoµi - M¸c v÷a: M25, M50, M75 b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh: - TÝnh theo diÖn tÝch mÆt cÊu kiÖn, bé phËn ®−îc tr¸t . - TÝnh diÖn tÝch mÆt toµn bé, råi trõ diÖn tÝch cöa, « trèng, diÖn tÝch èp - Chó ý: Khi tÝnh tr¸t gê chØ, phµo tÝnh theo mÐt c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã: - Tr¸t t−êng g¹ch bªn trong vµ bªn ngoµi - Tr¸t dÇm, gi»ng, thµnh sªn« c¸c lo¹i - Tr¸t lanh t«, « v¨ng - Tr¸t Granito - Tr¸t ®¸ röa - .v.v . Giaxaydung Co., Ltd 26
 30. www.giaxaydung.vn 2. C«ng t¸c l¸ng vµ quÐt chèng thÊm a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - §¬n vÞ tÝnh: m 2. - Lo¹i c«ng t¸c: L¸ng nÒn, l¸ng seno, bÓ n−íc - Lo¹i cÊu kiÖn: L¸ng nÒn cã ®¸nh mÇu, kh«ng ®¸nh mÇu, l¸ng cÊu kiÖn bª t«ng - Quy c¸ch líp l¸ng: Líp l¸ng dÇy 2cm, 3cm, - M¸c v÷a: M25, M50, M75 b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh: - TÝnh t−¬ng tù nh− c«ng t¸c tr¸t - Chó ý: DiÖn tÝch quÐt chèng thÊm c¨n cø vµo yªu cÇu thiÕt kÕ (cã thÓ quÐt lªn t−êng vµ sµn hoÆc chØ quÐt sµn ) c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã: - L¸ng nÒn sµn kh«ng ®¸nh mÇu. - L¸ng nÒn sµn cã ®¸nh mÇu. - L¸ng Granito. - QuÐt chèng thÊm lªn bÒ mÆt kÕt cÊu. - .v.v. 3. C«ng t¸c èp, l¸t a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - §¬n vÞ tÝnh: m 2. - Lo¹i c«ng t¸c èp: èp t−êng, trô, cét, èp ch©n t−êng, èp ®¸ granit tù nhiªn, èp ®¸ cÈm th¹ch - Lo¹i c«ng t¸c l¸t: L¸t g¹ch s©n, l¸t g¹ch nÒn ®−êng - Lo¹i vËt liÖu: èp g¹ch, èp ®¸, l¸t g¹ch xi m¨ng, l¸t ®Êt nung . - Quy c¸ch, kÝch th−íc vËt liªu: G¹ch 200x200, 300x300, 600x600 - M¸c v÷a: M25, M50, M75 b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh: - TÝnh theo DiÖn tÝch ®−îc èp, l¸t c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã: - èp g¹ch vµo t−êng - èp g¹ch ch©n t−êng - L¸t g¹ch c¸c sµn tÇng - L¸t g¹ch khu vÖ sinh - .v.v. Giaxaydung Co., Ltd 27
 31. www.giaxaydung.vn 4. C«ng t¸c lµm trÇn a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - §¬n vÞ tÝnh: m 2. - Lo¹i vËt liÖu: trÇn cãt Ðp, trÇn gç d¸n cã tÊm c¸ch ©m, lµm trÇn b»ng tÊm th¹ch cao - Quy c¸ch, kÝch th−íc tÊm trÇn: TÊm trÇn 50x50cm b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh: - TÝnh theo diÖn tÝch lµm trÇn. c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã: - Lµm trÇn gç d¸n - Lµm trÇn v¸n Ðp chia « nhá - Lµm trÇn th¹ch cao - .v.v. 5. C«ng t¸c lîp m¸i a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - §¬n vÞ tÝnh: m 2. - Lo¹i vËt liÖu: lîp m¸i ngãi, lîp m¸i Fibro xi m¨ng, t«n tr¸ng kÏm - Quy c¸ch, kÝch th−íc vËt liÖu: ngãi 22v/m 2, ngãi ©m d−¬ng 80v/m 2 - ChiÒu cao thi c«ng: < 4m, < 16m. b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh: - DiÖn tÝch lîp m¸i tÝnh theo gãc nghiªng cña m¸i. - Xµ gå, cÇu phong, v× kÌo tÝnh riªng víi ®¬n vÞ m 3. - Lati tÝnh riªng theo ®¬n vÞ m 2 m¸i. c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã: - Lîp m¸i ngãi 22v/m 2 - Lîp m¸i b»ng Fibro xi m¨ng - .v.v. 6. C«ng t¸c b¶, s¬n vµ quÐt v«i a/ CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - §¬n vÞ tÝnh: m 2. - Lo¹i c«ng viÖc: B¶ vµo t−êng, b¶ vµo cÊu kiÖn, s¬n gç, s¬n kÝnh, s¬n dÇm, t−êng . - Lo¹i vËt liÖu: lo¹i bét b¶, lo¹i s¬n b/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh: - DiÖn tÝch b¶ matÝt tÝnh theo diÖn tÝch tr¸t v÷a xi m¨ng Giaxaydung Co., Ltd 28
 32. www.giaxaydung.vn - DiÖn tÝch s¬n n−íc lÊy theo diÖn tÝch b¶ matÝt - DiÖn tÝch s¬n dÇu tÝnh diÖn tÝch theo bÒ mÆt cÊu kiÖn - S¬n cöa tÝnh theo diÖn tÝch m 2 bÒ mÆt cöa - QuÐt v«i tÝnh b»ng diÖn tÝch tr¸t v÷a XM c/ Tªn c«ng viÖc th−êng cã: - B¶ matÝt vµo t−êng - B¶ matÝt vµo cét, dÇm, trÇn - S¬n n−íc vµo t−êng ®„ b¶ - .v.v. 7. C«ng t¸c lµm cöa a/ §¬n vÞ tÝnh: m 2 cho c¸nh cöa vµ m cho khu«n cöa b/ Quy c¸ch: cÇn ph©n biÖt: - Lo¹i cöa: cöa ®i, cöa sæ, cöa ®¬n, cöa kÐp, cã khu«n, kh«ng khu«n - Lo¹i gç: gç lim, gç chò chØ - §iÒu kiÖn kü thuËt: méng, ®è, cÊu t¹o cöa, huúnh, pano c/ Ph−¬ng ph¸p tÝnh dùa vµo kÝch th−íc mÆt b»ng vµ mÆt c¾t hay b¶ng thèng kª cöa tÝnh ®−îc khèi l−îng cöa tõng lo¹i theo quy c¸ch cña chóng. Chi phÝ cho s¶n xuÊt cöa tÝnh theo th«ng b¸o gi¸ hµng th¸ng cña ®Þa ph−¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh. 8. C«ng t¸c phôc vô cho lµm cÇu ®−êng 8.1. C«ng t¸c khoan - Khèi l−îng c«ng t¸c khoan ph¶i ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo ®−êng kÝnh lç khoan, chiÒu s©u khoan, ®iÒu kiÖn khoan (khoan trªn c¹n hay khoan d−íi n−íc, m«i tr−êng n−íc ngät, n−íc lî, n−íc mÆn), cÊp ®Êt, ®¸; ph−¬ng ph¸p khoan (khoan th¼ng, khoan xiªn) vµ thiÕt bÞ khoan (khoan xoay, khoan guång xo¾n, khoan l¾c ), kü thuËt sö dông b¶o vÖ thµnh lç khoan (èng v¸ch, bentonit ). - C¸c th«ng tin vÒ c«ng t¸c khoan nh− sè l−îng, chiÒu s©u khoan vµ c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt khi tiÕn hµnh khoan cÇn ®−îc ghi râ trong B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 8.2. C«ng t¸c lµm ®−êng - Khèi l−îng c«ng t¸c lµm ®−êng ph¶i ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo lo¹i ®−êng (bª t«ng xi m¨ng, bª t«ng ¸t phan, láng nhùa, cÊp phèi ), theo tr×nh tù cña kÕt cÊu (nÒn, mãng, mÆt ®−êng), chiÒu dµy cña tõng líp, theo biÖn ph¸p thi c«ng. - Khèi l−îng lµm ®−êng khi ®o bãc ph¶i trõ c¸c khèi l−îng lç trèng trªn mÆt ®−êng (hè ga, hè th¨m) vµ c¸c chç giao nhau. Giaxaydung Co., Ltd 29
 33. www.giaxaydung.vn - C¸c th«ng tin vÒ c«ng t¸c lµm ®−êng nh− cÊp kü thuËt cña ®−êng, mÆt c¾t ngang ®−êng, lÒ ®−êng, vØa hÌ, d¶i ph©n c¸ch, lan can phßng hé, s¬n kÎ, diÖn tÝch trång cá, biÓn b¸o hiÖu cÇn ®−îc ghi râ trong B¶ng tÝnh to¸n, ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. - C¸c c«ng t¸c x©y, bª t«ng, cèt thÐp thuéc c«ng t¸c lµm ®−êng, khi ®o bãc nh− h−íng dÉn vÒ ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y (môc 3.2), c«ng t¸c bª t«ng (môc 3.3) vµ c«ng t¸c cèt thÐp (môc 3.5) nãi trªn. C- PhÇn l¾p ®Æt hÖ thèng kü thuËt 1. C«ng t¸c l¾p ®Æt hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh Khèi l−îng l¾p ®Æt hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh nh− cÊp ®iÖn, n−íc, th«ng giã, cÊp nhiÖt, ®iÖn nhÑ ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo tõng lo¹i vËt t−, phô kiÖn cña hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ s¬ ®å cña hÖ thèng, cã tÝnh ®Õn c¸c ®iÓm cong, gÊp khóc theo chi tiÕt bé phËn kÕt cÊu C«ng t¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh: - Khèi l−îng l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh ®−îc ®o bãc, ph©n lo¹i theo lo¹i thiÕt bÞ, tæ hîp, hÖ thèng thiÕt bÞ cÇn l¾p ®Æt, biÖn ph¸p thi c«ng vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng (chiÒu cao, ®é s©u l¾p ®Æt). - Khèi l−îng l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c phô kiÖn ®Ó hoµn thiÖn t¹i chç c¸c thiÕt bÞ, tæ hîp, hÖ thèng thiÕt bÞ. 1.1 L¾p ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh, cÊp tho¸t n−íc Trong c«ng tr×nh x©y dùng, hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc vµ thiÕt bÞ vÖ sinh ®−îc tæ hîp tõ c¸c linh kiÖn kh¸c nhau - §èi víi thiÕt bÞ vÖ sinh bao gåm: ChËu röa, lavab«, vßi sen, g−¬ng soi nh÷ng thiÕt bÞ nµy ph¶i c¨n cø vµo b¶n vÏ bè trÝ thiÕt bÞ sau ®ã tæng hîp vµ ®−a vµo b¶ng khèi l−îng. §¬n vÞ lµ c¸i hoÆc bé - §èi víi thiÕt bÞ cÊp tho¸t n−íc gåm cã: Bån chøa n−íc, ®−êng èng cÊp n−íc - hÖ thèng èng dÉn, van, c«n cót §èi víi ®−êng èng tho¸t n−íc - tª kiÓm tra, chÕch, c«n thu §¬n vÞ lµ m hoÆc c¸i (CÇn ph©n biÖt ë ®©y lµ cÊp n−íc th× èng dÉn n−íc th−êng lµ èng thÐp tr¸ng kÏm hoÆc èng nhùa mÒm chÊt l−îng cao cßn èng tho¸t n−íc th−êng lµ èng nhùa cøng PVC) C¸ch ®o bãc: ng−êi ®o bãc c¨n cø vµo s¬ ®å kh«ng gian cÊp tho¸t n−íc, c¨n cø vµo chiÒu cao tÇng vµ chiÒu dµi t−êng ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh ®Ó x¸c ®Þnh sè l−îng, chiÒu dµi t−¬ng øng CÇn ph©n biÖt biÖn ph¸p thi c«ng trong viÖc nèi ®−êng èng cã thÓ lµ nèi b»ng ph−¬ng ph¸p m¨ng s«ng hoÆc b»ng ph−¬ng ph¸p hµn 1.2 L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn Giaxaydung Co., Ltd 30
 34. www.giaxaydung.vn HÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh x©y dùng bao gåm c¸p, d©y dÉn; thiÕt bÞ ®ãng ng¾t b¶o vÖ, thiÕt bÞ kÕt nèi ph©n phèi ®iÖn ViÖc ®o bãc ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn s¬ ®å ph©n pha vµ ®i d©y §èi víi d©y c¸p ®iÖn ph¶i c¨n cø vµo vÞ trÝ nguån ®iÖn bªn ngoµi c«ng tr×nh ®Õn tñ ®iÖn tæng cña c«ng tr×nh, h×nh thøc ®i næi hoÆc ®i ch×m ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu dµi d©y c¸p (m). §ång thêi ph¶i c¨n cø vµo chñng lo¹i c¸p th«ng th−êng c¸p sÏ lµ 4 d©y: VD 3x16 + 1x10 §èi víi d©y dÉn ®iÖn trong c«ng tr×nh ph¶i c¨n cø vµo s¬ ®å ph©n pha vµ ®i d©y, x¸c ®Þnh chiÒu dµi d©y dÉn vµ chiÒu dµi d©y gen b¶o vÖ §èi víi thiÕt bÞ ®ãng ng¾t b¶o vÖ bao gåm: ¸tt«m¸t 1 pha, 3 pha, cÇu dao, cÇu ch× §èi víi thiÕt bÞ kÕt nèi bao gåm æ c¾m ®¬n , æ c¾m ®«i ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng trong c«ng tr×nh - ®Ìn ®¬n, ®Ìn ®«i, ®Ìn huúnh quang, ®Ìn sîi ®èt Tãm l¹i ®èi víi d©y c¸p ®iÖn ®o bãc tÝnh theo ®¬n vÞ lµ (m) cßn c¸c thiÕt bÞ kh¸c tÝnh theo ®¬n vÞ lµ bé hoÆc c¸i 1.3 L¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt ThiÕt bÞ chèng sÐt cña c«ng tr×nh bao gåm: kim dÉn sÐt, d©y thu sÐt, d©y dÉn sÐt, cäc tiÕp ®Þa, d©y nèi tiÕp ®Þa §èi víi c«ng viÖc nµy th× kim thu sÐt, cäc ®−îc x¸c ®Þnh theo ®¬n vÞ lµ c¸i khi thi c«ng. Cßn l¹i ®−îc x¸c ®Þnh hoµn toµn dùa trªn träng l−îng cña thÐp cÊu t¹o nªn nã. Khi thi c«ng ngoµi viÖc gia c«ng l¾p dùng cßn cã c«ng viÖc lµ s¬n b¶o vÖ. 2. §èi víi hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, cÇu thang m¸y Trong c«ng tr×nh x©y dùng cã thÓ ®−îc tÝnh ra mét h¹ng môc thiÕt bÞ riªng, trong tr−êng hîp nµy cÇn rµ so¸t kiÓm tra khèi l−îng tÝnh to¸n cña nhµ thiÕt kÕ ®„ ®óng, hîp lý ch−a. 3. Mét sè l−u ý kh¸c §o bãc khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p, tæng hîp nhiÒu lo¹i c«ng t¸c, quy c¸ch, h×nh d¹ng, kÝch th−íc, khèi l−îng tÝnh to¸n rÊt nhiÒu. §Ó tÝnh to¸n ®Çy ®ñ, tr¸nh nhÇm lÉn sai sãt, gi¶m ®−îc thêi gian vµ khèi l−îng tÝnh to¸n, ng−êi lµm c«ng viÖc nµy ph¶i chó ý: Nghiªn cøu b¶n vÏ tõ toµn thÓ ®Õn bé phËn chi tiÕt ®Ó hiÓu biÕt vÒ cÊu t¹o c«ng tr×nh. Sù liªn quan cña c¸c bé phËn víi nhau ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc khèi l−îng cÇn tÝnh to¸n cho mçi c«ng t¸c cña c«ng tr×nh. Sau ®ã thùc hiÖn tÝnh to¸n khèi l−îng cho tõng c«ng t¸c nh− ®„ h−íng dÉn ë trªn. Ng−êi lµm c«ng viÖc nµy còng cÇn ph¶i linh ho¹t ®Ó ®¹t ®−îc tÝnh hîp lý vµ nhanh chãng, hiÖu suÊt cao trong c«ng viÖc. Giaxaydung Co., Ltd 31
 35. www.giaxaydung.vn C©u hái C©u 1: Khi x¸c ®Þnh khèi l−îng x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c kÝch th−íc ®o bãc ®−îc ghi theo thø tù nh− thÕ nµo ? Quy ®Þnh ë ®©u? Ghi nh− vËy ®Ó lµm g×? C©u 2: §Ó x¸c ®Þnh ®−îc chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh th× khèi l−îng c«ng tr×nh ®−îc ®o bãc cÇn thÓ hiÖn ®−îc c¸c yªu cÇu chung nµo? C©u 3: Khi ®o bãc khèi l−îng bª t«ng cèt thÐp cña c«ng tr×nh cã ph¶i trõ khèi l−îng cèt thÐp, d©y buéc trong khèi l−îng bª t«ng kh«ng? V× sao? C©u 4: Khi ®o bãc khèi l−îng v¸n khu«n, cã ph¶i trõ hay kh«ng ph¶i trõ khèi l−îng v¸n khu«n ë c¸c chç giao nhau gi÷a mãng vµ dÇm, cét víi t−êng, dÇm víi dÇm? C©u 5: Ng−êi ®o bãc khèi l−îng cã cÇn thiÕt ph¶i hiÓu râ vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ, tr×nh tù thi c«ng c«ng tr×nh kh«ng? C©u 6: Khi ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh ng−êi thùc hiÖn cã ph¶i kiÓm tra c¸c th«ng tin trong thiÕt kÕ kh«ng? Tr−êng hîp c¸c th«ng tin ®ã kh«ng hoµn chØnh, kh«ng râ rµng hoÆc cã nh÷ng th«ng tin m©u thuÉn th× xö lý thÕ nµo ? C©u 7: Khi ®o bãc khèi l−îng b¹n cã ph¶i lËp danh môc ®o bãc kh«ng? Danh môc ®o bãc nµy nªn tr×nh bµy thÕ nµo? C©u 8: Trong tr−êng hîp kh«ng cã kÝch th−íc ghi trªn b¶n vÏ, muèn dïng c¸ch ®o b»ng th−íc tû lÖ ®Ó x¸c ®Þnh kÝch th−íc th× ng−êi thùc hiÖn ph¶i chó ý ®iÒu g×? C©u 9: Khi ®o bãc khèi l−îng, ng−êi thùc hiÖn cã ®−îc t« mµu vµo b¶n vÏ, khoanh vïng, ®¸nh dÊu vµo b¶n vÏ kh«ng? C©u 10: §«i khi kh«ng thÓ ®o bãc c¸c bé phËn ®−îc chÝnh x¸c mÆc dï ®„ biÕt ®ã lµ bé phËn g× th× ng−êi thùc hiÖn cã thÓ gi¶i quyÕt thÕ nµo? Giaxaydung Co., Ltd 32
 36. www.giaxaydung.vn Tr¾c nghiÖm C©u 1: §o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh lµ g×? 1. Lµ viÖc c¨n cø vµo c¸c lo¹i b¶n vÏ ®Ó tÝnh to¸n ra c¸c khèi l−îng c¸c c«ng t¸c x©y dùng b»ng ph−¬ng ph¸p ®o, ®Õm, tÝnh to¸n, kiÓm tra 2. Lµ viÖc x¸c ®Þnh khèi l−îng c¸c c«ng t¸c x©y dùng b»ng ph−¬ng ph¸p ®o, ®Õm, tÝnh to¸n, kiÓm tra trªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ hoÆc tõ yªu cÇu triÓn khai dù ¸n vµ thi c«ng x©y dùng, c¸c chØ dÉn liªn quan vµ c¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam C©u 2: §o bãc khèi l−îng x©y dùng khi lËp dù to¸n theo lo¹i b¶n vÏ nµo? 1. ThiÕt kÕ c¬ së, thiÕt kÕ kÜ thuËt vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng 2. ThiÕt kÕ kÜ thuËt vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng 3. ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng C©u 3: C¸c ph−¬ng ph¸p ®o bãc khèi l−îng x©y dùng lµ: 1. Ph−¬ng ph¸p tÝnh theo thø tù b¶n vÏ vµ ph−¬ng ph¸p tÝnh theo tr×nh tù thi c«ng 2. Ph−¬ng ph¸p tÝnh theo thø tù b¶n vÏ, tÝnh theo tr×nh tù thi c«ng vµ tÝnh theo chñng lo¹i 3. Ph−¬ng ph¸p tÝnh theo tr×nh tù thi c«ng vµ tÝnh theo chñng lo¹i Câu 4: Tham kh o v n b n s 737/BXD-VP ngày 22/04/2008 c a B Xây d ng công b h ưng d n o bóc kh i l ưng xây d ng công trình : 1. Thu n l i trong công tác ki m tra, nâng cao tính chính xác c a kh i l ưng o bóc (c ng là nâng cao tính chính xác c a vi c l p và qu n lý chi phí). 2. Tránh ưc các tranh ch p không c n thi t gi a nh ng ng ưi l p và ki m tra kh i l ưng. C©u 5 : Khoanh trßn vµo c¸c ph¸t biÓu ®óng vµ söa l¹i lçi sai trong c¸c ph¸t biÓu sau: 1. Khi ®o bãc khèi l−îng x©y dùng c¸c kÝch th−íc ®o bãc cÇn ®−îc ghi theo thø tù: chiÒu dµi x chiÒu réng x chiÒu cao. 2. Khi ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh th«ng qua b¶n vÏ mÆt b»ng cã thÓ t×m ®−îc chiÒu dµi vµ chiÒu réng, th«ng qua b¶n vÏ mÆt ®øng vµ mÆt c¾t thÓ hiÖn chiÒu s©u vµ chiÒu cao. 3. Khi ®o bãc khèi l−îng ®Ó lËp dù to¸n c«ng t¸c bª t«ng dÇm sµn nªn s¾p xÕp theo tr×nh tù: c«ng t¸c cèt thÐp, v¸n khu«n, bª t«ng. 4. Khi ®o bãc khèi l−îng bª t«ng cèt thÐp cña c«ng tr×nh ph¶i trõ khèi l−îng cèt thÐp, d©y buéc trong khèi l−îng bª t«ng. Giaxaydung Co., Ltd 33
 37. www.giaxaydung.vn 5. Khi ®o bãc bª t«ng cét mµ cét cã tiÕt diÖn lín h¬n dÇm th× bª t«ng cét tÝnh tr−íc vµ bª t«ng dÇm tÝnh sau. ChiÒu dµi cét tÝnh suèt vµ chiÒu dµi dÇm trõ c¹nh cét. 6. Khi ®o bãc khèi l−îng v¸n khu«n ph¶i trõ ®i khe co gi„n, lç rçng trªn bÒ mÆt cÊu kiÖn bª t«ng cã diÖn tÝch > 1m 2. 7. Khèi l−îng x©y khi ®o bãc ph¶i tÝnh c¶ phÇn khèi x©y nh« ra g¾n liÒn víi khèi x©y, trõ ®i kho¶ng giao nhau, c¸c kho¶ng trèng kh«ng ph¶i x©y. Kh«ng ph¶i trõ ®i phÇn bª t«ng ch×m trong khèi x©y. 8. Khèi l−îng cèt thÐp khi ®o bãc kh«ng bao gåm khèi l−îng cèt thÐp vµ khèi l−îng d©y buéc, mèi nèi chång, miÕng ®Öm, con kª, bu l«ng liªn kÕt. 9. Khèi l−îng l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c phô kiÖn ®Ó hoµn thiÖn t¹i chç c¸c thiÕt bÞ, tæ hîp, hÖ thèng thiÕt bÞ. B¹n cã biÕt ? Gi¸o tr×nh ph¸t cho häc viªn t¹i líp ®o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n do C«ng ty Gi¸ X©y Dùng tæ chøc t¹i Hµ Néi phÇn lý thuyÕt ®Òu ®−îc biªn so¹n thµnh c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm nh− trªn. Gi¸o viªn sÏ h−íng dÉn, gi¶i ®¸p tû mû ®Ó häc viªn dÔ dµng n¾m b¾t, hiÓu tËn gèc dÔ vÊn ®Ò. §©y lµ ph−¬ng ph¸p häc tËp thó vÞ, s¸ng t¹o biÕn c¸c vÊn ®Ò rÊt kh« khan trë nªn dÔ tiÕp thu h¬n. B¹n còng cã thÓ truy cËp trang www.tracnghiem.giaxaydung.vn ®Ó lµm c¸c bµi tr¾c nghiÖm, ngoµi chñ ®Ò vÒ ®o bãc khèi l−îng, lËp dù to¸n cßn vÒ §Êu thÇu, Qu¶n lý dù ¸n, T− vÊn gi¸m s¸t, tiÕng Anh chuyªn ngµnh x©y dùng Giaxaydung Co., Ltd 34
 38. www.giaxaydung.vn Bµi tËp Bài 1: N i tên g i và khái ni m t ươ ng ng c a các lo i b n v công trình xây dng trong b ng: 1. B n v m t b ng A. B n v trích v m t chi ti t nào ó c a công trình t mt b ng, m t ng và m t c t. B n v cho bi t chi ti t c th ca ph n trích v ó 2. B n v m t ng B. d dàng hình dung công trình, chúng ta có th xem b n v này. ây là b n v ki u ch p hình công trình, th hi n c cnh v t xung quanh nh ư th t. 3. B n v m t c t C. T−ëng t−îng c¾t ngang hoÆc c¾t däc c«ng tr×nh b»ng c¸c mÆt ph¼ng t−¬ng øng ta sÏ ®−îc lo¹i b¶n vÏ nµy. Th«ng qua b¶n vÏ nµy ®Ó thÊy ®−îc bÒ dµy vµ chiÒu cao cña c¸c bé phËn mµ mÆt c¾t c¾t qua. ChiÒu cao, cèt cña c¸c bé phËn trªn c«ng tr×nh. 4. B n v chi ti t D. T ưng t ưng c t công trình b ng m t m t ph ng song song v i m t sàn cao h ơn 1m thì hình chi u c a m t c t ó lên m t sàn s th hi n trong b n v này. Lo i b n v này th hi n cách b trí các b ph n, cách phân chia các khu v c trong công trình. Ví d v trí c t, c a, vách m t t ng 5. B n v ph i c nh E. NÕu chiÕu mÆt ®øng tr−íc, mÆt ®øng bªn, mÆt ®øng sau vµo mét mÆt ph¼ng song song t−¬ng øng ta sÏ ®−îc h×nh chiÕu ®øng cña c«ng tr×nh. Lo¹i b¶n vÏ nµy thÓ hiÖn kiÕn tróc cña c«ng tr×nh ë bèn mÆt xung quanh. Th«ng qua ®ã cã thÓ biÕt ®−îc vÞ trÝ cña c¸c bé phËn trªn mÆt ®øng. VÝ dô ®èi víi c«ng tr×nh d©n dông, mÆt b»ng thÓ hiÖn vÞ trÝ cöa Bµi 2: H„y nhËn d¹ng vµ ghi vµo bªn d−íi tªn: MÆt b»ng m¸i, MÆt ®øng (mÆt tiÒn, c¹nh nhµ), h×nh chiÕu trôc ®o cho c¸c b¶n vÏ c«ng tr×nh sau: Giaxaydung Co., Ltd 35
 39. www.giaxaydung.vn Bµi 3: Hoµn thiÖn b¶n vÏ mÆt c¾t sau b»ng c¸ch: Ghi cao ®é cßn thiÕu trªn mÆt c¾t; Hoµn thiÖn c¸c chØ dÉn vÒ líp vËt liÖu cho sµn nhµ S, N vµ mÆt b»ng m¸i M (theo ®óng thø tù) biÕt r»ng c¸c líp vËt liÖu cho tõng phÇn nh− sau: S: §Êt tù nhiªn, bª t«ng ®¸ 1x2 m¸c 200, c¸t ®en t−íi n−íc ®Çm kÜ, l¸t g¹ch chèng tr¬n 200x200 v÷a XM m¸c 75. N: C¸t ®en t−íi n−íc ®Çm kÜ, bª t«ng g¹ch vì v÷a tam hîp m¸c 50, ®Êt tù nhiªn, l¸t g¹ch 300x300 v÷a XM m¸c 75. M: Tr¸t trÇn v÷a XM 75 dµy 1.5, tÊm ®an BTCT ®æ t¹i chç m¸c 200, l¸ng v÷a xi m¨ng dµy 100, l¸t g¹ch rçng chèng nãng v÷a tam hîp m¸c 50. m m m m s n n ±0.000 n s -0.150 -0.150 n e a Bµi 4: H„y cho biÕt b¶n vÏ d−íi ®©y cã tªn gäi lµ b¶n vÏ g× vµ hoµn thiÖn c¸c yªu cÇu sau: • §¸nh ch÷ A, B, C cho trôc ngang, ký hiÖu trôc däc b»ng sè 1, 2, 3, 4 • §iÒn thªm c¸c kÝch th−íc cho b¶n vÏ biÕt: - KÝch th−íc tõ trôc 1 ®Õn 4 lµ 10,5m; kÝch th−íc gi÷a trôc A vµ C lµ 6,8m; kÝch th−íc gi÷a trôc 2 vµ 3 lµ 3,7m; phßng lµm viÖc vµ phßng bÕp - ¨n cã chiÒu réng b»ng nhau; trôc B n»m chÝnh gi÷a trôc A vµ C. - T−êng bao dµy 150mm, riªng t−êng bao trªn trôc 3 n»m gi÷a trôc 2 vµ 3 dµy 200; c¸c t−êng ng¨n dµy 100mm. - Cèt ngoµi nhµ -0.500; cèt nÒn phßng lµm viÖc, phßng tiÕp kh¸ch, bÕp - phßng ¨n ± 0.000. Giaxaydung Co., Ltd 36
 40. www.giaxaydung.vn - Cöa ®i §1 réng 1,2m; cöa ®i §2 réng 0,8m; cöa ®i §3 réng 0,8m; cöa ®i §4 réng 0,6m. - Cöa sæ S1 réng 1,2m; cöa sæ S2 réng 0,6m. • TÝnh diÖn tÝch phßng lµm viÖc, phßng bÕp – ¨n (chÝnh lµ diÖn tÝch l¸ng, l¸t sµn). Ñ2 1000 S2 S1 KHO Ñ4 Ñ4' S1 S1 P. LAØM VIEÄC Ñ4 BEÁP - P.AÊN 1100 VAÙCH KÍNH S1 Ñ1' S1 TIEÁP KHAÙCH Ñ3 1100 S1 S1 Ñ1 Bài 5 : Tính kh i l ưngMAËT ào BAÈNG t nhóm TAÀNG IV, 1 TL:1/100 thành th ng và bê tông g ch v lót móng c a h th ng móng nh ư trong b n v sau: Giaxaydung Co., Ltd 37
 41. www.giaxaydung.vn Bài 6: Tính kh i l ưng xây t ưng cho kh i t ưng nh ư hình v sau: 1200 3000 620 2400 900 600 6300 Giaxaydung Co., Ltd 38
 42. www.giaxaydung.vn Bài 7: TÝnh kh i l−îng bª t«ng m¸c 200 ®¸ d¨m (1x2 cm) cho mét dÇm sau: Bµi 8: §iÒn tªn gäi cho h×nh vÏ vµ kÝch th−íc cßn thiÕu cho mãng (vu«ng) ®¬n d−íi cét theo c¸c chØ dÉn sau: KÝch th−íc hè ®µo lµ: 1900x1900x1700 (mm), líp bª t«ng lãt dµy 100 (mm) và kho¶ng c¸ch tõ cèt ®Ëp ®Çu cäc ®Õn ®¸y mãng lµ 100 (mm) BT m100 H„y liÖt kª danh môc c¸c c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn vµ tÝnh khèi l−îng cho c¸c c«ng viÖc ®Ó thi c«ng mãng ®¬n nãi trªn. Bài 9 : Hãy o bóc kh i l ưng b ng cách m và cho bi t trong b n v ưi ây có bao nhiêu: iu hoà, qu t tr n, èn tuýp ôi, èn tuýp ơ n, èn chi u hiên, b n c u x m, b n ra tay. Giaxaydung Co., Ltd 39
 43. www.giaxaydung.vn B¹n cã biÕt ? C¸c bµi tËp nãi trªn còng nh− c¸c bµi tËp ®o bãc khèi l−îng g¾n víi mét c«ng tr×nh cô thÓ tõ ®Çu ®Õn cuèi sÏ ®−îc ch÷a chi tiÕt t¹i líp häc do C«ng ty Gi¸ X©y Dùng tæ chøc. B¹n cã thÓ t×m kiÕm lêi gi¶i ®¸p hoÆc më trao ®æ, th¶o luËn trªn www.giaxaydung.vn ®Ó t×m kiÕm lêi gi¶i. Giaxaydung Co., Ltd 40
 44. www.giaxaydung.vn Tµi liÖu tham kh¶o 1. C«ng v¨n 737/BXD-VP ngµy 22/4/2008 cña Bé X©y dùng vÒ ph−¬ng ph¸p ®o bãc tiªn l−îng. 2. C«ng ty Gi¸ X©y dùng, Tµi liÖu ®µo t¹o, båi d−ìng nghiÖp vô ®o bãc khèi l−îng vµ lËp dù to¸n, Hµ Néi, 2009. 3. NguyÔn ThÕ Anh, Kh¸i qu¸t ph−¬ng ph¸p lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, Tµi liÖu phôc vô häc viªn líp §o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n, Hµ Néi, 2009. 4. Bé X©y dùng, Gi¸o tr×nh tiªn l−îng x©y dùng. Nhµ xuÊt b¶n X©y dùng, Hµ Néi, 2008. 5. Davis Landon Seah - ViÖn Kinh tÕ x©y dùng, Tµi liÖu ®µo t¹o chuyªn ®Ò ®o bãc c«ng t¸c x©y dùng, Hµ Néi, 1997. 6. NguyÔn Quang Cù, NguyÔn M¹nh Dòng, Gi¸o tr×nh vÏ kü thuËt. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, Hµ Néi, 2006, 7. C«ng v¨n sè 734/BXD-VP ngµy 21/4/2008 cña Bé X©y dùng C«ng bè néi dung c¬ b¶n cña tµi liÖu ®µo t¹o, båi d−ìng nghiÖp vô ®Þnh gi¸ X©y dùng. 8. Bé X©y dùng, Gi¸o tr×nh lËp ®Þnh møc, ®¬n gi¸ x©y dùng. Nhµ xuÊt b¶n X©y dùng, Hµ Néi, 2008. 9. Bé X©y dùng, Gi¸o tr×nh dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. Nhµ xuÊt b¶n X©y dùng, Hµ Néi, 2008. 10. ViÖn Kinh tÕ x©y dùng, tµi liÖu nghiÖp vô ®Þnh gi¸ x©y dùng, Hµ Néi, 2009. 11. C¸c bµi viÕt, t− liÖu, th«ng tin trªn diÔn ®µn www.giaxaydung.vn . 12. C¸c tiªu chuÈn TCVN, TCXD cã liªn quan. Giaxaydung Co., Ltd 41
 45. www.giaxaydung.vn C¸c tµi liÖu b¹n nªn ®ãn ®äc (sÏ sím ®¨ng t¶i trªn www.giaxaydung.vn) 1. Tài liÖu kh¸i qu¸t ph−¬ng ph¸p lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 2. Tµi liÖu h−íng dÉn x¸c ®Þnh chi phÝ t− vÊn 3. Tµi liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y 4. Tµi liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p chiÕt tÝnh ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 5. Tµi liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p ¸p dông ®Þnh møc (phôc vô lËp dù to¸n) 6. Tµi liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p tÝnh vËt liÖu ®Õn hiÖn tr−êng x©y dùng 7. TËp hîp c¸c t×nh huèng th¶o luËn vÒ ®o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n 8. TËp hîp c¸c bµi tËp c¬ b¶n vÒ ®o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n 9. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Excel, phÇn mÒm Dù to¸n 10. H−íng dÉn c¸ch x©y dùng c¬ së d÷ liÖu ®Þnh møc, ®¬n gi¸, tõ ®iÓn vËt t−, gi¸ vËt t− ®Ó sö dông cho phÇn mÒm lËp dù to¸n, lËp hå s¬ thÇu C¸c tµi liÖu trªn ®Òu cã thÓ t¶i miÔn phÝ trªn www.giaxaydung.vn . Chóng t«i sÏ bæ sung thªm c¸c bµi tËp ®Ó minh ho¹, c¸c t×nh huèng xö lý thùc tÕ, c¸c h×nh vÏ, s¬ ®å ®Ó gióp b¹n t×m hiÓu s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. C¸c tµi liÖu nµy sÏ liªn tôc ®−îc cËp nhËt, söa ®æi bæ sung vµ ®¨ng t¶i trªn www.giaxaydung.vn . C¸c bµi gi¶ng chuyªn s©u vÒ c¸c néi dung trªn cho c¸c häc viªn líp ®o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n do C«ng ty Gi¸ X©y Dùng tæ chøc sÏ gióp b¹n chuyªn nghiÖp trong lËp vµ thÈm tra dù to¸n. NÕu muèn trë thµnh mét chuyªn gia giái trong c«ng viÖc ®o bãc khèi l−îng, lËp dù to¸n hay kiÓm so¸t khèi l−îng, thÈm tra dù to¸n, thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh th× b¹n nªn thu xÕp thêi gian ghi danh tham gia kho¸ häc. Cã häc hµnh, ®µo t¹o bµi b¶n b¹n sÏ kh¸c. Trong tµi liÖu nµy cã tham kh¶o mét sè t− liÖu cña c¸c b¹n bÌ, ®ång nghiÖp trªn website www.giaxaydung.vn vµ mét sè website kh¸c. Hµ Néi, th¸ng 11/2009 Giaxaydung Co., Ltd 42
 46. www.giaxaydung.vn Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Më ®Çu 1 I. B¶n vÏ trong x©y dùng 2 1. Kh¸i niÖm vÒ thiÕt kÕ vµ b¶n vÏ x©y dùng 2 1.1. Kh¸i niÖm vÒ thiÕt kÕ 2 1.2. Kh¸i niÖm b¶n vÏ x©y dùng (b¶n vÏ thiÕt kÕ) 2 1.3 Vai trß cña b¶n vÏ thiÕt kÕ 2 2. Ph©n lo¹i b¶n vÏ x©y dùng 2 2.1 B¶n vÏ quy ho¹ch 2 2.2 B¶n vÏ kiÕn tróc 3 2.3 B¶n vÏ kÕt cÊu 3 2.4 B¶n vÏ bè trÝ thiÕt bÞ 3 3. C¸ch thøc thÓ hiÖn b¶n vÏ 4 4. C¸c hÖ thèng quy t¾c vµ ký hiÖu trong b¶n vÏ x©y dùng 5 II. Ph−¬ng ph¸p ®o bãc khèi l−îng c«ng tr×nh x©y dùng 10 1. Kh¸i niÖm, ý nghÜa, môc ®Ých, yªu cÇu cña tÝnh khèi l−îng 10 2. Nh÷ng sai sãt th−êng gÆp vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sai sãt 12 3. Mét sè ph−¬ng ph¸p ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng 13 4. C¸c nguyªn t¾c ¸p dông khi ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng 16 3. Tr×nh tù thùc hiÖn ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng 16 4. Tr×nh tù ®o bãc khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng vµ kü n¨ng ®o bãc cho tõng c«ng t¸c 18 5. §o bãc khèi l−îng mét sè lo¹i c«ng t¸c x©y dùng chñ yÕu 21 1. NÒn mãng 21 2. C«ng t¸c ®Êt 23 3. C«ng t¸c bª t«ng 23 4. C«ng t¸c cèt thÐp 24 5. C«ng t¸c s¶n xuÊt, l¾p dùng kÕt cÊu s¾t thÐp 24 6. C«ng t¸c v¸n khu«n 25 7. C«ng t¸c x©y 25 1. C«ng t¸c tr¸t 26 2. C«ng t¸c l¸ng vµ quÐt chèng thÊm 27 3. C«ng t¸c èp, l¸t 27 4. C«ng t¸c lµm trÇn 28 5. C«ng t¸c lîp m¸i 28 6. C«ng t¸c b¶, s¬n vµ quÐt v«i 28 7. C«ng t¸c lµm cöa 29 8. C«ng t¸c phôc vô cho lµm cÇu ®−êng 29 1. C«ng t¸c l¾p ®Æt hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh 30 2. §èi víi hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, cÇu thang m¸y 31 3. Mét sè l−u ý kh¸c 31 C©u hái 32 Tr¾c nghiÖm 33 Bµi tËp 35 Tµi liÖu tham kh¶o 41 C¸c tµi liÖu b¹n nªn ®ãn ®äc 42 Giaxaydung Co., Ltd 43