Luật thực phẩm - Chương 4: Sơ chế chế biến suất ăn công nghiệp

pdf 16 trang vanle 26/05/2021 1330
Bạn đang xem tài liệu "Luật thực phẩm - Chương 4: Sơ chế chế biến suất ăn công nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfluat_thuc_pham_chuong_4_so_che_che_bien_suat_an_cong_nghiep.pdf

Nội dung text: Luật thực phẩm - Chương 4: Sơ chế chế biến suất ăn công nghiệp

 1.     !"#$%&'()0123) 4567895 @ AAAB628CD)0E2F)B9G HIF8P @ 628CD)0E2F)Q06RB5R2BS)      !"#$%&'()0(1234156478(915@4&#$ABCDEF !" #$%&'()0)12345262'73348260)934@2' G&'(4$9H47IP24&'4Q234RS15TR&4&2UA#V9)W1XG&6 $%A BCDE BY68(Y4&6`RA(a476$2Hba()S)cA5abdR&CH7WAe FG&'()2%9HIH3'PHD'QAR1)&'S6S1HT26RUVWXH fg&h(5iaH72T)p)WH1&2C1BqbdR&C1&T2#T15a(Rra8(Y H')9Y2R126B%2H'`26193aA319bcSHd1BCD34WG262'% stuv!wxt#$G&'(1&y€156478(915@4&#$ABCDE '%26e HIH 3'SC3 Bf 27) 6gAh gTR1&RD&‚Aba(G&2)IƒRbdR&CFG&(72aR„47b FiIHBCDp%8e27)eBCD'7DeBCD'aAeBCDH'Sq2eBCD R&(9p4 ba47 G&( 72a R„47H 7WAe 2Wc26r f†‡AR&`11&q1H4&$6Bˆ1H4`4Bˆ1HQ2341&q1HI‰D72aQqE Fs')H'CBSC2D'tSVWXH$uDVv3H')9q226'SwDe&'T26VY &'xS$%At2''WG262'%BCDe&'T266(9AySe&'T266(9 31S2€2H'826W`S$%ABCDeVS'‚S1238%23)9w3VƒSE ‘ „
 2.      !" #$% &' #$ !"#$%&''&()01&(2034!)3")5 ()012345678791@A9BC71D013456BEDFGH71I3PQER &67)'&"8&49&((6$&@&A&(4%&$BC0 787F@8@4DSR787B54@4DSRSTUV6UG71WXY4`RBa9Pb7QEPE DE)4F'&G6HI& P)"IDBQ%4 UG c1d@ Pe4FR 91D84F` &'R2SD SGG9&(6H#$&' !"203F6T&U$ f&g'hipqrstupvw"(xE301@01871y4SD4F &P"&'&(BVWX03&(4@&A&()9&()01&( B89U€EXU‚ƒ79Ic9P34F)013456R78791@A9BCFGH„ "Y)E'G%)2`&D'&''&(2$&(&(a" (…54P†P87R78771I3PQER787F@891E4F@4DS41@‡39ˆ4FR9‰ G)4%B @‘9013V471DB89U€E’ bE)&''&(c)dc'64Re& 6H)GfDE) $R$64203)6!)4!2d&a%Dc&)UG&() 2`&Bg$6R!)WhR!)2P&2!&6HX$i&pWX03&(4 2cX')'6q&'F6H&)q4 !"BQcUa)&67 4)UG&( !")Ue&))!c)d4!)3"Xr6)'& DE)42$@&A&(&sD)6!)46HD49&((6$&' )'6q&B “ t     !"#$ %&' ( )012345657018394@ABC2D5@E7D1FGHIPQ5RS21IT5 BGAUIV565HWBXBRS21IT5BGA7Y`5521aB8b92c54d9 B2e4fgPB2BC2PQH5238P3B565HWBhGE5iBC50B42P34 8RPIV2p92qPBe1B2PD1HrB4sEBCS2PAt150142uPCP@B FdPCe9C697v92w5Iw42T5S26525658x@4yPU2pS2€BC5W B2PD142uPCP@B52u7`Pf2YuBCS21IT5BGA7Y`54s@BC 8b‚GB839C@ƒ5€BCBC2PQ942„522`9IG565FEdP52qEIG S…95238P3B7†XBfg21IT5hGEBGA5iBC50B5WsPtBC52E HVB2H‡4IˆBC521aB8b42T592aHU735238P3BU92@4s‡BU 4aHYr9f !"#$%&$!'(#)01 ‰
 3.     !" #$%&##'(#) 0123456789@ABCBDE69F5G5HIP6DE69375G5Q@RSP QTB7A3UV53EUW1X5Y66`69a976DE69FHC6DE69bcFQd2 HIPeR123456785d6RU61691UVAeAX5R1G3f5g69 61DR12h7i6p2R123456785g695d6B7A61Uq2A`6 ArWBs537Qt5HUIW1u5d65`v461w85xA3EU61UVWQrR1U B7A5G5A`66DE69y #€$%&#"# ‚G5A`651Uƒ661D5G619751Uƒ6FR1i„UW…851Uƒ6b‚G5 A`651Uƒ6W1f1d21IWW145P1†A51IHUI6‡„6`QI6WˆQ@ Q‰69Bw61373f38R1234551Uƒ65d65`W1UIWH‘Q‰69Bw61 BD29U’5G5W145P1†Av“PQD”551IHUI6y•d2HIP51i R12345678R1‰695d661Uq2RU61691UVAB“AF61D69 69D–UAEU37i691qHIPQD”5hIPeQ…8y —˜      !"#!$%#&&'  ()0234567789@A6B24C6DEFFGH4IFPQRAS4RT84P@ P@4IRT8DU4VDU4RW42XFYP0`QR4a0G6b4IRPH439@c Fde4IFfFghGH4IA3RW4R3YP0`QRRP0i4DpRPH234 56778`@RW49qAB4dr4IgsU4R3FPBAW0Fd`@HRtR234 56778AduR4dr4IDv4I9qI8wV`@AX9r4RT89q5PxFP0XR `@Hwf9du4IFf6A8FPQRYPtRPDU4R3FPB5PxR`xg y€
 4.     !"#$%&'()0  123"56"78"9@ABC"CDEB"FGB"56"H@I"PQB@"9@3"RS5"TDUBC" 5@V"5@2"FD2B"W6B"XEYEP`"9@3"RS5"5@2"FD2B"W6B"HTaBC" WDbBCc"dDe3"BQf"CDgh"5@V"9@ABC"h@iD"5@p"7qD"HTVBC"F2hc" r@3"RS5"XEYEP"5sB"WaH"Wt"@uB"5@v"5@2"FD2B"W6B"HTaBC" WDbBCc  wx     !"#$%"&'()  0123"5678"9@7"5A7"BC1"D"EF"92"GHI"5P"QRS"5T1SF7"GHU78" V1S"GHW7T"5TX"93X7"5Y5"`P7"a7"GHU78"9Xbc"dRS"5T1SF7"G2G" ef`"9fU"7a78"g1hG"Ei"gp"5T1Sq7"78T3rbs"tXG"GTu5"QRS" 5T1SF7"Bi"78Cv3"`w78"exw"GTy5"a7"Hw"bT€78"a7c"HU78"QRS" 5T1SF7"5P"GT‚"5Pƒ"GHw78"GHI"`P7"a7s"8„7"E…s"Bi`"h`s"5Tv" 781†3‡ ˆ‰
 5.       ! !" "#
 6.       
 7.       
 8.   !"   !"#$%& '(
 9.      
 10.     
 11.     
 12.     !"  !" #$
 13.   !#$%&'()0&123&45&'&'$6!0  
 14.     
 15.      
 16.