Bản đồ - Chương 4: Bản đồ địa hình

pdf 12 trang vanle 18/06/2021 450
Bạn đang xem tài liệu "Bản đồ - Chương 4: Bản đồ địa hình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfban_do_chuong_4_ban_do_dia_hinh.pdf

Nội dung text: Bản đồ - Chương 4: Bản đồ địa hình

 1. 27/10/2014 Chöông 4 BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH NOÄI DUNG TRÌNH BAØY  Khaùi nieäm baûn ñoà ñòa hình  Ñaëc ñieåm thaønh laäp vaø bieân taäp baûn ñoà ñòa hình  Tính chaát cuûa baûn ñoà ñòa hình  Phaân loaïi baûn ñoà ñòa hình  Ñaëc ñieåm khaùi quaùt veà cô sôû toaùn hoïc cuûa baûn ñoà ñòa hình  Phöông phaùp bieåu dieãn ñòa hình, ñòa vaät  Phöông phaùp söû duïng baûn ñoà ñòa hình Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 1
 2. 27/10/2014 KHAÙI NIEÄM BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH  Laø baûn ñoà ñòa lyù chung;  Coù tyû leä lôùn hôn vaø baèng 1:1.000.000;  Laø moâ hình thu nhoû cuûa moät khu vöïc treân beà maët Traùi ñaát thoâng qua pheùp chieáu toaùn hoïc nhaát ñònh, coù toång quaùt hoùa vaø söû duïng heä thoáng kyù hieäu ñaëc thuø;  Theå hieän söï phaân boá, traïng thaùi vaø moái töông quan giöõa caùc yeáu toá töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi vôùi möùc ñoä ñaày ñuû, chi tieát vaø ñoä chính xaùc cao. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng - Bản đồKHAÙI truyÒn thèng NIEÄM 1:25.000 BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 2
 3. 27/10/2014 Bản đồ truyÒn thèng 1:50.000 32 47,8 87 Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng B¶n ®å trùc ¶nh mμu truyÒn thèng Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 3
 4. 27/10/2014 ( Baûn ñoà tröïc aûnh maøu töï nhieân) Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng Baûn ñoà soá ñoä cao (daùng ñaát) Hå Ea Rbin Hå Bμu Xanh Hå Bo Ne S«ng Kr«ng n« Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 4
 5. 27/10/2014 Baûn ñoà soá vôøn boùng ñòa hình Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng AÛnh soá Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 5
 6. 27/10/2014 ÑAËC ÑIEÅM THAØNH LAÄP VAØ BIEÂN TAÄP BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH Cô quan thaønh laäp chuû yeáu:  Cuïc Ño ñaïc vaø Baûn ñoà Nhaø nöôùc (nay laø Boä Taøi nguyeân – Moâi tröôøng);  Cuïc Baûn ñoà Boä Toång tham möu, Boä Quoác Phoøng. Phöông phaùp thaønh laäp:  Phöông phaùp ño veõ: ño ñaïc tröïc tieáp maët ñaát hoaëc aûnh chuïp;  Phöông phaùp bieân veõ: döïa vaøo baûn ñoà ñòa hình tyû leä lôùn hôn vaø taøi lieäu coù lieân quan ñeå thaønh laäp baûn ñoà ñòa hình tyû leä nhoû hôn. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng TÍNH CHAÁT BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH Gioáng vôùi baûn ñoà noùi chung:  Ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû toaùn hoïc: quan troïng nhaát laø pheùp chieáu baûn ñoà.  Söû duïng heä thoáng kyù hieäu ñaëc thuø (ngoân ngöõ baûn ñoà)  Coù söï löïa choïn vaø khaùi quaùt hoùa caùc ñoái töôïng ñöôïc bieåu thò. Ngoaøi ra:  Söû duïng heä thoáng tyû leä, chia maûnh ñaùnh soá thoáng nhaát, coù quy trình, quy phaïm, kí hieäu rieâng.  Coù tính hieän ñaïi vaø chính xaùc cao.  Laø taøi lieäu cô baûn ñeå thaønh laäp caùc baûn ñoà khaùc. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 6
 7. 27/10/2014 PHAÂN LOAÏI BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH Theo möùc ñoä toång quaùt hoùa:  Baûn ñoà ñòa hình  Baûn ñoà ñòa hình khaùi quaùt Theo tyû leä baûn ñoà:  Baûn ñoà ñòa hình tyû leä lôùn; trung bình; nhoû Theo yù nghóa söû duïng:  Baûn ñoà ñòa hình cô baûn  Baûn ñoà ñòa hình chuyeân ngaønh  Baûn ñoà neàn ñòa hình  Baûn ñoà aûnh ñòa hình Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH Pheùp chieáu baûn ñoà:  Baûn ñoà1:1.000.000: söû duïng pheùp chieáu hình noùn ñöùng ñoàng goùc 2 vó tuyeán chuaån 110 vaø 210.  Baûn ñoà 1:5000 vaø lôùn hôn: söû duïng pheùp chieáu UTM muùi chieáu 30 vôùi caùc kinh tuyeán truïc: 1020, 1050, 1080. 1110, 1140 vaø 1170.  Baûn ñoà 1:10000 ñeán 1:500000: söû duïng pheùp chieáu UTM, muùi chieáu 60 vôùi caùc kinh tuyeán truïc 1050 vaø 1110. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 7
 8. 27/10/2014 CÔ SÔÛ TOAÙN HOÏC BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH Tyû leä baûn ñoà ñòa hình:  Theå hieän caû 3 hình thöùc cuûa tyû leä baûn ñoà.  Thaønh laäp theo daõy tyû leä ñöôïc quy ñònh. Heä thoáng phaân maûnh vaø danh phaùp:  Söû duïng heä thoáng chia maûnh vaø ñaùnh soá theo Gauss (tröôùc naêm 2000) vaø theo UTM (sau naêm 2000). Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng NOÄI DUNG BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH Yeáu toá ñòa lyù töï nhieân:  Heäthuûyvaên:bieån,soâng,hoà,hoànhaântaïo,ñaàm,ao, suoái, keânh raïch, möông maùng, gieáng nöôùc, maïch nöôùc,  Hình thaùi ñòa hình: bieåu thò baèng caùc ñöôøng bình ñoä vaø ñieåm ñoä cao. Beân caïnh ñoù, söû duïng caùc kí hieäu khaùc moâ taû ñaëc ñieåm vi ñòa hình nhö ñeøo, goø, vaùch ñaù, baõi ñaù,  Thöïc vaät: röøng raäm, vöôøn caây aên quaû, buïi caây, coâng vieân, baõi coû, theo thaân (thaân coû, thaân tre nöùa, thaân buïi, thaân goã, ), theo laù (laù kim, laù roäng, ), theo muïc ñích söû duïng (caây coâng nghieäp, caây döôïc lieäu, ) Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 8
 9. 27/10/2014 NOÄI DUNG BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH Yeáutoákinhteáxaõhoäi:  Daân cö: caùc ñieåm daân cö phaûi ñöôïc bieåu dieãn söï phaân boá khoâng gian, toå chöùc maët baèng, vai troø haønh chính, caáp ñoâ thò vaø soá daân. Caùc coâng trình vaên hoùa- lòch söû phaûi ñöôïc theå hieän.  Heä thoáng giao thoâng: toaøn boä maïng löôùi giao thoâng maët ñaát: ñöôøng saét, ñöôøng boä vaø caùc phöông tieän vöôït soâng treân tuyeán ñöôøng, saân bay, beán caûng. Khoâng bieåu thò höôùng bay cuûa ñöôøng khoâng maø chæ bieåu thò saân bay daân söï, coøn saân bay quaân söï khoâng theå hieän. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng NOÄI DUNG BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH Yeáutoákinhteáxaõhoäi:  Ñòa giôùi haønh chính caùc caáp: ranh giôùi quoác gia, tænh, thaønh phoá, quaän, huyeän, thò xaõ, phöôøng, xaõ, thò traán,  Caùc ñòa vaät kinh teá xaõ hoäi (maïng löôùi ñöôøng daây ñieän, khu vöïc caám, khu vöïc canh taùc, ranh giôùi söû ñuïng ñaát, töôøng raøo, thaønh luõy) vaø caùc ñieåm khoáng cheá traéc ñòa. Yeáu toá boå sung:  Teân baûn ñoà, tyû leä baûn ñoà, thôøi gian vaø nôi xuaát baûn.  Caùc chuù daãn kí hieäu, goùc leäch, thöôùc ño ñoä doác. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 9
 10. 27/10/2014 NOÄI DUNG BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng NOÄI DUNG BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 10
 11. 27/10/2014 PHÖÔNG PHAÙP THEÅ HIEÄN BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH  Söû duïng phöông phaùp ñöôøng bình ñoä keát hôïp ghi chuù ñoä cao ñeå bieåu dieãn hình thaùi ñòa hình. Ñaëc ñieåm ñöôøng bình ñoä:  Hieäu ñoä cao giöõa hai ñöôøng bình ñoä laø khoaûng cao ñeàu.  Ñoä cao caùc ñieåm treân cuøng ñöôøng bình ñoä thì baèng nhau.  Khoaûng caùch giöõa caùc ñöôøng bình ñoä phaûn aùnh möùc ñoä nghieâng cuûa maët ñaát ôû thöïc ñòa. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng PHÖÔNG PHAÙP THEÅ HIEÄN BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 11
 12. 27/10/2014 PHÖÔNG PHAÙP THEÅ HIEÄN BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH A Ñaëc ñieåm ñöôøng bình ñoä:  Hieäu ñoä cao giöõa hai ñöôøng bình ñoä laø khoaûng cao ñeàu.  Ñoä cao caùc ñieåm treân cuøng ñöôøng bình ñoä thì baèng nhau.  Khoaûng caùch giöõa caùc ñöôøng bình ñoä phaûn aùnh möùc ñoä nghieâng cuûa maët ñaát ôû thöïc ñòa. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng KYÕ NAÊNG SÖÛ DUÏNG BAÛN ÑOÀ ÑÒA HÌNH  Ñoïc hieåu noäi dung baûn ñoà ñòa hình.  Xaùc ñònh ñoä cao cuûa caùc ñieåm baát kyø treân baûn ñoà.  Xaùc ñònh toïa ñoä (toïa ñoä ñòa lyù vaø toïa ñoä vuoâng goùc) cuûa caùc ñieåm treân baûn ñoà ñòa hình.  Ño tính khoaûng caùch, ño tính dieän tích, ño tính theå tích.  Xaùc ñònh ñoä doác; Veõ laùt caét ñòa hình.  Xaùc ñònh phaàn nhìn thaáy vaø phaàn bò che khuaát töø moät ñieåm quan saùt.  Ñoïc moät haønh trình treân baûn ñoà ñòa hình.  Moâ taû ñòa phöông baèng baûn ñoà.  Söû duïng baûn ñoà ñòa hình ngoaøi thöïc ñòa. Bieân soaïn: GV. Phaïm Theá Huøng 12