Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 17: Đầu tư

pdf 8 trang Đức Chiến 05/01/2024 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 17: Đầu tư", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_kinh_te_vi_mo_chuong_17_dau_tu.pdf

Nội dung text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 17: Đầu tư

 1. Mc tiêu c a ch ng CHNG 17 Trong ch ng này chúng ta s nghiên cu: u t o ° Nhng lð thuyt hàng Ču gii thích m!i lo"i Ču t r kinh t v mô ° t"i sao Ču t l"i t# l$ ngh%ch v'i lãi su)t bn th nm nhng nguyên nhân d%ch chuy,n hàm c ° Ču t N. Gregory Mankiw ° t"i sao Ču t l"i t-ng trong các th/i k1 a bùng n4 và gim trong các th/i k1 suy Bài ging ca Phm Th Anh pham.theanh@yahoo.com thoái (dch và sa theo bài ging ca Ron Cronovich) © 2002 Worth Publishers, all rights reserved CHAPTER 17 Investment slide 1 m Các lo i u t u t và các thành phn c a nó M, 1970-2002 2000 P T PT P T PT P ° u t c Č nh kinh doanh: 6 1750 9 9 1 1500 chi tiêu c5a các doanh nghi$p cho thit b% và m nhà x 8ng s9 d:ng trong sn xu)t 1250 n á i 1000 g ° u t ca dân c: o e 750 h chi mua nhà 8 m'i t a 500 l (ho<c Č, 8 ho<c cho thuê) ô 250 ° u t hàng tn kho: T 0 Giá tr% thay Č4i c5a hàng t?n kho thành -250 ph@m, nguyên vBt li$u và bán thành ph@m. 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Total Business fixed investment Residential investment Change in inventories CHAPTER 17 Investment slide 2 slide 3 u t c nh kinh doanh Hai lo i doanh nghip ° MEt mô hình chu@n vH Ču t cI Č%nh kinh O, Č n gin, gi Č%nh có hai lo"i doanh nghi$p: doanh: 1. Các doanh nghi$p sn xu)t thuê t bn và s9 d:ng mô hình tân c Čin v Ču t chúng Č, sn xu)t ra hàng hoá và d%ch v:. ° ChK ra Ču t ph: thuEc nh th nào vào 2. Các doanh nghi$p cho thuê s8 hu t bn, cho các doanh nghi$p sn xu)t thuê. œ MPK œ lãi su)t œ các luBt thu nh h 8ng Čn doanh nghi$p TTrroonngg hhooàànn ccnnhh nnààyy,, ——ČČuu tt ““làlà cchhi i cc55aa ddooaannhh nngghhi$i$pp cchhoo tthhuuêê ČČIIi i vv''i i tt bbnn mm''i.i. CHAPTER 17 Investment slide 4 CHAPTER 17 Investment slide 5 1
 2. Th trng cho thuê t bn Các nhân t nh h ng n giá thuê t bn ° C.c doanh nghi$p sn giá thuê t Hàm sn xu)t Cobb- xu)t phi quyt Č%nh s α 1−α bn th c t, cung Y = AK L thuê bao nhiêu t bn. Douglas, R/P t bn ° Nh' l"i tV ch ng 3: MPK (và do vBy là R 1−α Các doanh nghi$p c"nh = MPK = αA (LK ) tranh thuê t bn cho R/P cân b]ng) là P t'i khi MPK = R/P. c u t bn (MPK) R/P cân b]ng s t-ng nu: • ↓K (ví d: do ČEng Č)t ho 0, làm gim chi phí c5aK ) T4ng chi phí t bn là t4ng c5a ba bE phBn này: CHAPTER 17 Investment slide 8 CHAPTER 17 Investment slide 9 Chi phí t bn Chi phí t bn Chi phí danh ∆P ’ O, Č n gin, gi s9 P /P = . = i P +δP − ∆P = P ∆i +δ − K ÷ ∆ K K π nghca c5a t bn K K K K P « K ◊ Chi phí danh nghca c5a t bn s b]ng v'i Ví d: công ty cho thuê ôtô(t bn: ôtô) PK(i + δ − π) = PK(r +δ) P và chi phí thdc t c5a t bn b]ng v'i K Gi s9 PK = $10.000, i = 0,10, δ = 0,20, (r + δ ) P và ∆PK/PK = 0,06 Do vBy, chi phí lãi su)t = $ 1 0 0 0 Chi phí thdc t c5a t bn ph: thuEc d ng vào: chi phí kh)u hao = $2000 • giá t ng ČIi c5a t bn sd xuIng giá c5a t bn = − $600 • lãi su)t thdc t t4ng chi phí = $2400 • t# l$ kh)u hao CHAPTER 17 Investment slide 10 CHAPTER 17 Investment slide 11 2
 3. Li nhun c a doanh nghip cho thuê u t ròng & tng u t Ou t ròng c5a doanh nghi$p ph: thuEc vào lai Do vBy, nhuBn: dau tu rong = ∆K = I MPK − P P r + δ R P n ( K )( )⁄ Loi nhuan = − r + δ = MPK − r + δ P P ( ) P ( ) trong Čó In( ) là hàm phn ánh Ču t ròng phn ng th nào ČIi v'i các ČEng c kích thích Ču t . ° Nu lai nhuBn > 0, doanh nghi$p s có thêm lai nhuBn khi t-ng K T4ng chi cho Ču t cI Č%nh kinh doanh bnng v'i Ču t ròng cEng v'i bE phBn thay th hao mòn t bn: ° Nu< 0, doanh nghi$p s t-ng lai nhuBn b]ng cách gim l ang t bn. tong dau tu = ∆K + δK (Doanh nghi$p gim K b]ng cách không thay th hao = I »MPK − P P r + δ ÿ+ δK mòn) n ( K )( )⁄ CHAPTER 17 Investment slide 12 CHAPTER 17 Investment slide 13 Hàm u t Hàm u t » ÿ » ÿ I = I n MPK − (PK P )(r + δ )⁄+ δK I = I n MPK − (PK P )(r + δ )⁄+ δK Sd gia t-ng c5a r r Sd gia t-ng c5a MPK r ho<c sd gim sút c5a ° làm t-ng chi phí P /P t bn K ° làm t-ng lai nhuBn ° gim lai nhuBn r 2 ° t-ng Ču t t"i moi ° và làm gim Ču mc lãi su)t t : r1 r1 ° d%ch chuy,n Č /ng I sang phi. I I I2 I1 I1 I2 CHAPTER 17 Investment slide 14 CHAPTER 17 Investment slide 15 Thu Thu nhp Công ty: Thu và u t Thu ánh vào li nhun Tác ČEng ČIi v'i Ču t ph: thuEc vào Č%nh nghca vH —lai nhuBn“ HHaai i lolo""i i tthhuu qquuaann ttrroonngg nnhh))tt nnhh • Nu luBt s9 d:ng Č%nh nghca c5a chúng ta(giá cho thuê trV chi h 8ng Čn Ču t : phí t bn), thì thu không nh h 8ng Čn Ču t . h 8ng Čn Ču t : • Theo Č%nh nghca c5a chúng ta, chi phí kh)u hao Č ac tính theo giá hi$n hành c5a t bn. 11 TThhuu lalai i nnhhuuBBnn ccôônngg ttyy • Tuy nhiên, Č%nh nghca c5a luBt pháp s9 d:ng giá quá kh c5a t 22 TTínín dd::nngg tthhuu ČČuu tt bn. • NuPK t-ng theo th/i gian, thì Č%nh nghca c5a luBt pháp Čánh giá quá th)p chi phí thdc sd c5a t bn và Čánh giá quá cao lai nhuBn, do vBy doanh nghi$p có th, b% Čánh thu thBm chí khi lai nhuBn kinh t thdc sd b]ng không. • Do vBy, thu thu nhBp công ty không khuyn khích Ču t . CHAPTER 17 Investment slide 16 CHAPTER 17 Investment slide 17 3
 4. Tín dng thu u t (ITC) Tobin q ° ITC làm gim thu phi tr c5a doanh Gia thi truong cua tu ban lap dat q = nghi$p mEt l ang nh)t Č%nh cho m!i Čôla Chi phi thay the cua tu ban lap dat chi cho t bn ° t9 sI: giá tr% trên th% tr /ng c4 phiu c5a l ang t bn ° Do vBy, ITC làm gim PK mEt cách hi$u qu ° mru sI: chi phí thdc t Č, thay th l ang t ° nó làm t-ng lai nhuBn và khuyn khích Ču bn Čã mua khi c4 phiu Č ac phát hành t . ° Nuq > 1, các doanh nghi$p mua thêm t bn Č, t-ng giá tr% th% tr /ng c5a doanh nghi$p ° Nuq chi phí t bn, thì lai nhuBn s cao, làm t-ng giá tr% c5a doanh • làm cho Tobin q gim nghi$p trên th% tr /ng c4 phi,u, ČiHu này hàm ð • d%ch chuy,n hàm Ču t xuIng d 'i mEt giá tr% cao c5aq. • gây ra cú sIc âm vH t4ng cu ° Nu MPK < chi phí t bn, các doanh nghi$p Čang thua l!, do vBy giá tr% trên th% tr /ng c4 phiu c5a ho gim, và q th)p. CHAPTER 17 Investment slide 20 CHAPTER 17 Investment slide 21 Th trng c phiu và GDP Th trng c phiu và GDP T"i sao chúng ta có th, dd Čoán vH mEt mIi T"i sao chúng ta có th, dd Čoán vH mEt mIi quan h$ gia th% tr /ng c4 phiu và GDP: quan h$ gia th% tr /ng c4 phiu và GDP: 2. Giá c4 phiu gim s 3. Sd gim sút c5a giá c4 phiu có th, phn • làm gim tài sn c5a hE gia Čình ánh nhng thông tin x)u vH tin bE công • d%ch chuy,n hàm tiêu dùng xuIng ngh$ và t-ng tr 8ng kinh t dài h"n. d 'i OiHu này hàm ð t4ng cung và sn l ang 8 • gây ra cú sIc âm vH t4ng cu mc toàn d:ng s t-ng chBm h n so v'i k1 vong c5a moi ng /i. CHAPTER 17 Investment slide 22 CHAPTER 17 Investment slide 23 4
 5. Th trng c phiu và GDP Nhng ràng buc tài chính c 60 ° b thuyt tân c4 Či,n gi Č%nh r]ng các doanh 10 c r t 50 nghi$p có th, vay ho<c mua t bn b)t c khi nào ý r u , t 8 vi$c làm Čó mang l"i lai nhuBn q 40 ý t 4 u , c i q u 30  ° Tuy nhiên mEt sI doanh nghi$p phi ČIi m<t v'i 4 i 6 v h i t h o nhng ràng bu-c tài chính: nhng h"n ch ČIi 20 p s P v i D o 4 v'i l ang tiHn có th, vay c 10 G s i á i y (ho<c có th, huy ČEng trên th% tr /ng tài chính) 0 a G 2 h t y a -10 ° Suy thoái làm gim lai nhuBn hi$n t"i. % h t -20 0 Nu lai nhuBn trong t ng lai Č ac k1 vong s cao, % -30 doanh nghi$p có th, có lai nu tip t:c Ču t . -2 -40 Tuy nhiên nu doanh nghi$p phi ČIi m<t v'i nhng ràng buEc tài chính thì có kh n-ng ho s không th, -50 -4 có Č ac ngu?n vIn cn thit do lai nhuBn hi$n t"i 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 th)p. Stock prices Real GDP slide 24 CHAPTER 17 Investment slide 25 u t nhà u t nhà c xác nh nh th nào (a) Th% tr /ng nhà 8 ° Lu?ng Ču t nhà 8 m'i, IH , ph: thuEc vào P giá t ng ČIi c5a nhà 8, H Cung Cung và cu vH nhà 8 P xác Č%nh giá cân b]ng vH PH /P. nhà 8. ° PH /P Č ac xác Č%nh b8i cung và cu trên th% tr /ng nhà 8 hi$n t"i. Giá cân b]ng s xác Č%nh l ang Ču t nhà 8: Cu KH L ang t bn nhà 8 CHAPTER 17 Investment slide 26 CHAPTER 17 Investment slide 27       u t nhà ph n ng th nào v i u t nhà c xác nh nh th nào s gim sút c a lãi sut (a) Th% tr /ng nhà 8 (b) Cung nhà 8 m'i (a) Th% tr /ng nhà 8 (b) Cung nhà 8 m'i P P P P H Cung H H Cung H P P P P Cung Cung Cu Cu K K H IH H IH L ang t bn Lu?ng Ču t L ang t bn Lu?ng Ču t nhà 8 nhà 8 nhà 8 nhà 8 CHAPTER 17 Investment slide 28 CHAPTER 17 Investment slide 29 5
 6. Thu nhà u t hàng tn kho ° buBt thu trong thdc t tra c)p ch5 s8 hu nhà 8 b]ng cách cho phép ho gim lãi su)t th ch)p. Ou t hàng t?n kho chK vào khong ° Vi$c kh)u trV này áp d:ng cho lãi su)t th ch)p 1% GDP danh nghca, Tuy nhiên, trong mEt cuEc suy thoái do vBy tra c)p s cao h n khi l"m phát và lãi su)t th ch)p danh nghca cao h n. Či,n hình, h n mEt n9a sd gim sút trong chi tiêu là do sd gim sút c5a ° MEt sI nhà kinh t cho r]ng sd tra c)p khin cho Ču t hàng t?n kho. Ču t vH nhà 8 quá nhiHu so v'i các lo"i Ču t khác ° Tuy nhiên 8 khía c"nh chính tr% vi$c d_ b` vi$c kh)u trV lãi su)t th ch)p là r)t khó kh-n. CHAPTER 17 Investment slide 30 CHAPTER 17 Investment slide 31 ng c tích tr hàng tn kho ng c tích tr hàng tn kho 1. n Č nh s1n xu3t 1. n Č nh s1n xu3t Doanh thu bán hàng dao ČEng, tuy nhiên nhiHu 2. hàng tn kho là m-t nhân t s1n xu3t doanh nghi$p th)y r]ng vi$c sn xu)t 8 mEt tr"ng thái 4n Č%nh s ít tIn kém h n. Hàng t?n kho cho phép các doanh nghi$p ho"t ČEng mEt cách hi$u qu h n. Khi doanh thu bán sn xu)t, t?n kho gim. bán lu • các bE phBn dd tr Č ac dùng khi máy móc h`ng CHAPTER 17 Investment slide 32 CHAPTER 17 Investment slide 33 ng c tích tr hàng tn kho ng c tích tr hàng tn kho 1. n Č nh s1n xu3t 1. n Č nh s1n xu3t 2. hàng tn kho là m-t nhân t s1n xu3t 2. hàng tn kho là m-t nhân t s1n xu3t 3. tránh Č6c s7 c8n ki9t kho hàng 3. tránh c8n ki9t kho hàng O, tránh m)t doanh thu khi cu b)t ng/ 4. bán thành ph;m t-ng cao. Hàng hoá ch a hoàn thành Č ac tính vào hàng t?n kho. CHAPTER 17 Investment slide 34 CHAPTER 17 Investment slide 35 6
 7. Mô hình Gia tc Mô hình Gia tc ° Kð hi$u: DEt lð thuyt gii thích hành vi c5a N = l ang hàng t?n kho Ču t hàng t?n kho mà không dda ∆N = Ču t hàng t?n kho trên b)t k1 ČEng c c: th, nào ° Gi Č%nh: Các doanh nghi$p tích tr hàng t?n kho t# l$ thuBn v'i sn l ang c5a ho N = βY, trong Čó β là mEt tham sI ngo"i sinh phn ánh t# l$ l ang hàng t?n kho mong muIn c5a doanh nghi$p so v'i t4ng sn l ang. CHAPTER 17 Investment slide 36 CHAPTER 17 Investment slide 37 Mô hình Gia tc Bng chng v Mô hình Gia t c Moi quan he uoc luong duoc la: Kt qu: u t hàng tn kho 100 (t ôla theo giá I = 0.2 ∆Y N = Y nm 1996) ∆ β ∆ 80 1998 1984 Ou t hàng t?n kho t# l$ v'i sd thay Č4i 1997 60 2000 c5a sn l ang. 1999 40 1977 • Khi sn l ang t-ng, các doanh nghi$p 1974 20 1971 t-ng hàng t?n kho. 1991 0 1993 • Khi sn l ang gim, các doanh nghi$p 1983 -20 1982 1975 gim hàng t?n kho. 1980 -40 -200 -100 0 100 200 300 400 500 Thay i ca GDP th c t (t ôla theo giá 1996) CHAPTER 17 Investment slide 38 CHAPTER 17 Investment slide 39 Hàng tn kho và lãi sut thc t Tóm t t ch ng ° Chi phí c hEi c5a vi$c tích tr hàng hoá trong 1. T)t c các lo"i Ču t ČHu ph: thuEc âm vào lãi kho: Lãi su)t có th, kim Č ac tV doanh thu su)t thdc t. bán nhng hàng hoá này. 2. Các yu tI làm d%ch chuy,n hàm Ču t : ° Do vBy, Ču t hàng t?n kho ph: thuEc vào ° Tin bE công ngh$ làm t-ng MPK và t-ng lãi su)t thdc t. Ču t cI Č%nh kinh doanh. ° Ví d:: ° Sd gia t-ng dân sI làm t-ng cu và giá nhà Lãi su)t cao trong nhng n-m Ču 1980 kích 8, và làm t-ng Ču t nhà 8. thích nhiHu doanh nghi$p lda chon vi$c sn ° Các chính sách kinh t (thu thu nhBp công xu)t vVa k%p vH th/i gian, nh]m làm gim ty, tín d:ng thu Ču t ) làm thay Č4i ČEng hàng t?n kho. c kích thích Ču t . CHAPTER 17 Investment slide 40 CHAPTER 17 Investment slide 41 7
 8. Tóm t t ch ng 3. Ou t là mEt bE phBn nh"y cm nh)t (dy thay Č4i nh)t) c5a GDP trong chu k1 kinh doanh. ° Nhng dao ČEng c5a vi$c làm nh h 8ng Čn MPK và ČEng c kích thích Ču t cI Č%nh kinh doanh. ° Nhng dao ČEng c5a thu nhBp nh h 8ng Čn cu, giá nhà 8 và ČEng c kích thích Ču t nhà 8. ° Nhng dao ČEng c5a sn l ang nh h 8ng Čn Ču t dd kin & không dd kin vH hàng t?n kho. CHAPTER 17 Investment slide 42 8