Vi sinh vật thưc phẩm - Chương 8: Các sản phẩm lên men

pdf 75 trang vanle 27/05/2021 1570
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Vi sinh vật thưc phẩm - Chương 8: Các sản phẩm lên men", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfvi_sinh_vat_thuc_pham_chuong_8_cac_san_pham_len_men.pdf

Nội dung text: Vi sinh vật thưc phẩm - Chương 8: Các sản phẩm lên men

 1. Chöông 8 CAÙC SAÛN PHAÅM LEÂN MEN
 2. I. TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC SAÛN PHAÅM CUÛA CN VSV 1. Caùc nhoùm saûn phaåm caên baûn • a) Sinh khoái vi sinh vaät : Goàm gioáng ban ñaàu cho saûn xuaát, naám men baùnh mì vaø men chaên nuoâi, vaccine, protein ñôn baøo, phaân vi sinh, cheá phaåm dieät coân truøng, probiotic. • b) Enzyme vi sinh vaät : Phoå bieán hieän nay laø α- amylase, -glucanase, amyloglycosidase, glucose isomerase, glucose oxidase, cellulase, hemicellulase, pectinase, invertase, protease, lactase, lipase, streptokinase
 3. • c) Caùc saûn phaåm trao ñoåi chaát : Goàm caùc saûn phaåm sô caáp vaø thöù caáp. Saûn phaåm sô caáp goàm röôïu bia, amino acid, acid höõu cô, nucleotide, vitamin, • Saûn phaåm thöù caáp goàm thuoác khaùng sinh, lipid VSV, sidephore, caùc chaát taêng tröôûng vaø chaát coù hoaït tính sinh hoïc. • d) Saûn phaåm taùi toå hôïp gen : Caùc r-protein vaø caùc saûn phaåm khaùc ñöôïc taïo ra nhôø caùc teá baøo vi sinh vaät chuyeån gen. • e) Saûn phaåm cuûa chuyeån hoaù sinh hoïc goàm caùc steroid, vitamin C, acrylamide, ñöôïc saûn xuaát baèng teá baøo VSV hoaëc enzyme. • f) Caùc biopolymer vaø biosurfactant : Caùc polysacchride ngoaïi baøo nhö xanthan, gellan, alginat vi sinh, celluose vi khuaån, vaø caùc chaát hoaït ñoäng beà maët (biosurfactant) ñöôïc saûn xuaát baèng CNVSV.
 4. Doanh soá caùc saûn phaåm cuûa coâng ngheä vi sinh vaät (1981). TT Saûn phaåm Doanh soá (trieäu USD) 1. Nöôùc giaûi khaùt (röôïu, bia, ) 36800 (36,8 tæ) 2. Fomaùt (Fromage, Cheese) 23800 (23,8 tæ) 3. Khaùng sinh 7900 (7,9 tæ) 4. Coàn coâng nghieäp (naêm 1983) 3625 (3,625 tæ) 5. Sirop giaøu fructose 1360 (1,365 tæ)
 5. Doanh số 6. Amino acid 1275 (1,275 tæ) 7. Naám men baùnh mì 920 8. Caùc steroid 850 9. Caùc vitamin 560 10. Citric acid 360 11. Caùc enzyme 340 12. Caùc loaïi vaccine 255 13. Nhöïa deûo polysaccharide 100 (Polysaccharide gums)
 6. II. Probiotic (Cheá phaåm trôï sinh) Probiotic, hay coøn goïi laø cheá phaåm trôï sinh, chöùa caùc VSV soáng (voâ haïi hoaëc coù lôïi) coù taùc duïng laøm caûi thieän caân baèng VSV treân cô theå vaät chuû. Probiotic taùc duïng theo 4 cô cheá chuû yeáu: 1) Trung hoaø ñoäc toá 2) Caïnh tranh vôùi maàm beänh 3) Thay ñoåi chuyeån hoaù cuûa VSV 4) Kích thích tính mieãn dòch cuûa chuû theå.
 7. • Bacillus subtilis ñöôïc duøng töø laâu nhö probiotic. B. subtilis ñöôïc söû duïng qua ñöôøng uoáng ñeå phoøng vaø chöõa caùc roái loaïn tieâu hoaù sau khi duøng khaùng sinh, maø nhieàu tröôøng hôïp daãn ñeán tieâu chaûy. • B. subtilis coù taùc duïng hoài phuïc heä vi sinh vaät töï nhieân trong oáng tieâu hoaù cuûa ngöôøi sau khi duøng khaùng sinh keùo daøi hoaëc bò beänh. Baøo töû cuûa B. subtilis coù theå qua ñöôïc raøo chaén ñöôøng tieâu hoaù, moät phaàn baøo töû naûy maàm trong ruoät non vaø sinh soâi trong ñöôøng ruoät. • Ngoaøi ra, moät soá taùc duïng laâm saøng cuûa B. subtilis ñaõ ñöôïc bieát nhö laøm taùc nhaân kích thích mieãn dòch trong moät soá beänh.
 8. • Nhieàu cheá phaåm Probiotic B. subtilis hieän coù treân thò tröôøng vôùi nhieàu teân goïi khaùc nhau ñöôïc saûn xuaát ôû trong nöôùc nhö Biosubtyl (Coâng ti Sinh phaåm Y hoïc Biopharco – Ñaø Laït)) vaø Subtyl (XNDPTW 24). • Moät soá cheá phaåm söû duïng naám men (Saccharomyces boulardii) nhö Biolactine, • Nhieàu loaïi cheá phaåm Probiotic saûn xuaát trong vaø ngoaøi nöôùc ñöôïc söû duïng roäng raõi trong nuoâi troàng thuûy saûn (toâm, caù tra) ñeå haïn cheá dòch beänh.
 9. III. PROTEIN ÑÔN BAØO(SCP) • Sinh khoái vi khuaån, naám men, naám sôïi, vi taûo coù nhieàu protein neân goïi laø protein ñôn baøo (Single cell protein – SCP). Do lòch söû, khaùi nieäm protein ñôn baøo hieåu theo 2 nghóa khaùc thöôøng : • – Goàm caû sinh khoái cuûa teá baøo vôùi nhieàu chaát chöù khoâng chæ protein. • – Khoâng chæ sinh vaät ñôn baøo, maø coù theå laø naám sôïi ña baøo.
 10. • Sinh khoái cuûa teá baøo VSV luoân coù haøm löôïng protein cao. Naêng suaát taïo protein cuûa caùc VSV cao hôn nhieàu so vôùi chaên nuoâi nhôø toác ñoä sinh saûn nhanh. Hôn nöõa, caùc VSV coù theå taïo SCP töø caùc nguyeân lieäu reû tieàn, thaäm chí töø nhieàu phuï pheá lieäu coâng, noâng, laâm nghieäp.
 11. 1. SCP töø nguoàn carbohydrate • Thöïc ra, vieäc söû duïng VSV laøm nguoàn thöïc phaåm ñaõ ñöôïc Ñöùc thöïc hieän vôùi naám men Torula trong Theá chieán I. • Ñeán 1930, baét ñaàu öùng duïng VSV ñeå taïo nguoàn thöïc phaåm vaø trong Theá chieán II ñaït 15000 taán. • Naêm 1967, taäp ñoaøn BP (British Petroleum) ñaõ thoâng baùo veà keát quaû saûn xuaát SCP nhôø leân men coâng nghieäp baèng naám men töø parafin daàu moû, n-alkane. • Ñeán naêm 1973, caùc keát quaû toát hôn ñöôïc thoâng baùo. Protein naám men coù teân thöông maïi laø Toprina töø daàu moû. Do ñoù coù luùc ngöôøi ta noùi ñeán “bipteát töø daàu moû”. • Töông tö,ï ôû YÙ vaø Nhaät ñaõ saûn xuaát SCP töø n-paraffin vôùi coâng xuaát 100000 – 200000 taán/naêm.
 12. • Ngoaøi ra, vi khuaån Methylophilus methylotrophus söû duïng methanol, moät phuï phaåm doài daøo cuûa coâng nghieäp daàu moû, ñeå taïo SCP vaø ñaõ ñaït 100000 taán/naêm. • Trong thaäp nieân 1980, Lieân xoâ laø nöôùc saûn xuaát SCP lôùn nhaát, ñaõ ñaït 1 trieäu taán protein naám men töø nguyeân lieäu goã thuûy giaûi vôùi 90 cô sôû saûn xuaát trong 1 naêm. • Nhöõng protein naøy laø teá baøo naám men, teá baøo vi khuaån neân chaát löôïng toát. Nhöng cho ñeán nay, SCP chuû yeáu vaãn chæ ñöôïc laøm thöùc aên gia suùc. Trong nhöõng thaäp nieân sau naøy, saûn xuaát SCP ñaõ döøng do phaûi toán nhieàu naêng löôïng suïc khí trong khi giaù daàu moû taêng cao.
 13. • Do vaäy, cho ñeán nay, chæ coù saûn phaåm protein töø naám (mycoprotein) ñöôïc saûn xuaát theo coâng ngheä cuûa Coâng ti Ranks Hovis McDougall (Anh), laø protein vi sinh vaät duy nhaát ñöôïc coâng nhaän söû duïng laøm thöïc phaåm cho caû ngöôøi vaø gia suùc. • Hieän nay mycoprotein thöông phaåm ñöôïc baùn roäng raõi ôû Anh coù thaønh phaàn : protein – 47%, môõ – 14%, chaát xô – 25%, carbohydrate – 10%, tro – 3% vaø RNA – 1% khoái löôïng khoâ.
 14. Công nghệ sản xuất spirulina • Spirulina đã được sử dụng cách đây 600 năm • Protein cao (70-75%), hoàn hảo • Không chứa độc tố, chứa chất chống lão hóa • Quang hợp giống cây xanh. • Điều kiện sản xuất đơn giản: 3000-10000 lux
 15. Công nghệ sản xuất spirulina • Nguyên liệu→ Môi trường dinh dưỡng→ lên men
 16. Công nghệ sản xuất protein đơn bào (SCP) • Có 2 dạng: Tảo đơn bào ( algar), vi khuẩn (Bacteria) • Tảo: Spirulina, chlorella, scenedesmus
 17. Bể nuôi
 18. IV. COÂNG NGHIEÄP RÖÔÏU BIA VAØ COÀN NHIEÂN LIEÄU • Ñaây laø lónh vöïc CNSH chieám tIû leä vaø doanh soá lôùn nhaát. Saûn xuaát coù theå ôû quy moâ coâng nghieäp lôùn vaø ôû gia ñình. Nhieàu saûn phaåm noåi tieáng gaén lieàn vôùi teân caùc daân toäc hay ñòa phöông nhö röôïu Champagne, Cognac, Bordeaux (Phaùp), Vodka (Nga), Sakeù (Nhaät Baûn).
 19. • Ngoaøi ra, ethanol nhieân lieäu laø vaán ñeà noåi coäm ñöôïc taäp trung nghieân cöùu vaø taêng nhanh quy moâ saûn xuaát ñeå tröôùc maét giaûi quyeát nhu caàu caáp thieát khi giaù xaêng daàu leân cao vaø veà laâu daøi seõ thay theá nguoàn naêng löôïng coå sinh caïn kieät.
 20. 1. Leân men röôïu • Leân men caùc ñöôøng thaønh röôïu ñöôïc thöïc hieän bôûi nhieàu loaïi naám men, chuû yeáu laø caùc loaøi Saccharomyces vaø moät soá vi khuaån. • Saûn phaåm röôïu coù theå duøng ôû daïng khoâng chöng caát hay chöng caát.
 21. Nguyeân lieäu laøm röôïu coù theå chia thaønh 3 nhoùm • – Caùc cô chaát giaøu ñöôøng nhö ræ ñöôøng, nöôùc mía, cuû caûi ñöôøng, nöôùc traùi caây chín, Söï leân men röôïu xaûy ra tröïc tieáp töø loaïi nguyeân lieäu naøy vaø khoâng caàn xöû lí. • – Tinh boät töø caùc loaïi nguõ coác nhö luùa mì, gaïo, ngoâ, vaø caùc loaïi cuû nhö khoai taây, saén, Nguõ coác laø nguoàn nguyeân lieäu lôùn töø troàng troït, nhöng tröôùc khi leân men phaûi ñöôïc thuûy giaûi thaønh ñöôøng, roài môùi leân men ñöôøng thaønh röôïu. • – Phöùc hôïp lignocellulose töø goã, pheá thaûi noâng, laâm nghieäp, giaáy in baùo, . Ñaây laø nguoàn nguyeân lieäu doài daøo nhaát treân Traùi ñaát töø sinh khoái thöïc vaät, nhöng vieäc xöû lí phaân caét cellulose thaønh glucose khoù khaên vaø toán keùm hôn nhieàu.
 22. 2. Caùc loaïi röôïu bia chuû yeáu Loaïi Nguoàn nguyeân lieäu 1. Khoâng chöng caát : – Bia Malt ( maàm luùa ñaïi maïch). – Cider (cidre) Nöôùc eùp traùi taùo –Vang(vin, wine) Nho – Sakeâ (sakeù) Gaïo loaïi ñaëc bieät – Röôïu caàn Gaïo, neáp, baép, khoai mì, – Röôïu neáp than Neáp than . 2. Chöng caát : -Röôïuñeá (Vodka) Gaïo, neáp, khoai taây, khoai mì, baép, - Röôïu Whisky Baép, luùa ñaïi maïch - Röôïu Rhum Maät ræ ñöôøng - Cognac Nho
 23. a) Bia coù theå hieåu ñôn giaûn laø thöùc uoáng coù ñoä röôïu thaáp, suûi boït maïnh (hình 8.3), ñöôïc taïo ra töø leân men röôïu treân dòch malt (haït ñaïi maïch naåy maàm) vôùi hoa houblon (hops). Veà nguyeân lí, bia taïo ra do leân men röôïu neân caùc nguõ coác khaùc ñeàu coù theå duøng laøm bia, nhöng khoâng saùnh ñöôïc vôùi malt. Quaù trình leân men bia trong boàn yeám khí goàm 2 giai ñoaïn : • leân men • uû chín bia.
 24. • Leân men noåi luùc ñaàu khi noàng ñoä ñöôøng cao chuû yeáu do Saccharomyces cerevisiae sinh ra nhieàu khí CO2 laøm suûi boït noåi phía treân vaø leân men chìm do S. carlsbergensis ôû döôùi ñaùy boàn. Ngaøy nay, chæ söû duïng S. carlsbergensis laø gioáng coù vai troø quyeát ñònh chaát löôïng bia. Söï leân men dieãn ra ôû nhieät ñoä 20OC trong 5 – 7 ngaøy.
 25. UÛ chín bia keùo daøi ít nhaát 4 – 5 tuaàn ñuû ñeå hình thaønh höông vò ñaëc tröng vaø giaûm thieåu hình thaønh caùc chaát baát lôïi nhö chaát taïo muøi khaém. • Hoa houblon taïo vò ñaéng ñaëc tröng vaø coù vai troø öùc cheá vi khuaån trong leân men.
 26. • b) Röôïu caàn (tube wine) laø loaïi khoâng chöng caát vaø coù lòch söû laâu ñôøi, töø cheá ñoä Maãu heä. Nguyeân lieäu ban ñaàu laø boät töø gaïo teû, gaïo neáp, ngoâ (baép), saén (khoai mì), ñöôïc naáu chín khoâng nhaõo. Veà gioáng thì tröôùc ñaây duøng reã caây coù hoaït tính öùc cheá vi khuaån ñeå caùc loaøi moác phaân huûy boät thaønh ñöôøng vaø naám men töï nhieân chuyeån hoaù ñöôøng thaønh röôïu.
 27. • c) Röôïu sakeâ (sakeù) laø loaïi röôïu khoâng chöng caát truyeàn thoáng cuûa daân toäc Nhaät Baûn. Noù coù nhieàu ñaëc ñieåm thuù vò : • – Loaïi röôïu khoâng chöng caát duy nhaát coù ñoä coàn cao ñeán 20 – 22%. • – Chuûng naám men laø Saccharomyces cerevisiae var. sakeù • – Quy trình coâng ngheä khaùc vôùi laøm bia vaø röôïu vang
 28. • Söï leân men sakeâ baét ñaàu baèng coâng ñoïan chuaån bò moác (koji) Aspergillus oryzae, coù taùc duïng ñöôøng hoaù tinh boät gaïo thaønh glucose. Sau ñoù, cho naám men sakeâ vaøo thì söï leân men môùi baét ñaàu. Söï ñöôøng hoaù vaø leân men xaûy ra cuøng luùc taïi cuøng moät thôøi ñieåm, neân goïi laø "söï leân men song song”.
 29. • d) Röôïu vang nho laø loaïi röôïu khoâng chöng caát coù truyeàn thoáng laâu ñôøi (hình 8.6). • Nho thu haùi veà laøm daäp, eùp laáy nöôùc cho vaøo thuøng leân men. Söï leân men ñöôïc thöïc hieän baèng chuûng saûn xuaát S. cerevisiae hay do caùc loaøi naám men töï nhieân nhö Saccharomyces sp, Zygosaccharomyces sp, • 2 loaïi nho ñoû vaø traéng taïo ra töông öùng vang ñoû vaø traéng.
 30. Tranh coå : haùi nho laøm röôïu
 31. Haùi nho laøm röôïu
 32. • Champange laø vang nho maø ôû giai ñoaïn cuoái coù boå sung ñöôøng ñeå taïo khí CO2 aùp löïc maïnh. • Gaàn ñaây phaùt hieän trong röôïu nho ñoû coù chaát polyphenol töï nhieân RESVERATROL coù taùc duïng laøm taêng tuoåi thoï vaø trong thí nghieäm keùo daøi tuoåi thoï S. cerevisiae 70%.
 33. e) Röôïu Congac laø moät loaïi ruôïu nho chöng caát. Cognac laø teân moät ñòa phöông ôû Phaùp noåi tieáng nhôø loaïi röôïu naøy. • Ñaëc ñieåm saûn xuaát laø nho ñöôïc leân men thaønh röôïu vang vaø tieáp theo ñöôïc chöng caát. Sau ñoù, röôïu coù ñoä coàn cao cho vaøo thuøng goã soài, röôïu naøy seõ huùt caùc chaát töø goã soài taïo höông vò ñaëc tröng. Röôïu tröõ caøng laâu caøng ngon.
 34. • f) Röôïu ñeá hay röôïu traéng vaø vodka ñeàu laø röôïu chöng caát nguyeân chaát coù ñoä coàn cao (40O trôû leân) laøm töø boät. • ÔÛ nöôùc ta, moät soá röôïu noåi tieáng laø röôïu Laøng Vaân (Baéc Ninh), Goø Ñen (Long An), Baøu Ñaù (Bình Ñònh). Nöôùc Nga noåi tieáng vôùi röôïu Vodka.
 35. Caùc loaïi röôïu ñeá noåi tieáng ôû ta
 36. 3. Chuyeån hoaù sinh khoái thöïc vaät thaønh ethanol nhieân lieäu • Beân caïnh vai troø laø moät nöôùc giaûi khaùt, ethanol coøn ñöôïc xem nhö moät nguoàn nhieân lieäu, vaät lieäu ban ñaàu cho saûn xuaát caùc hoaù chaát nhö acetic acid, acetaldehyde, butanol vaø ethylen (chaát trung gian trong coâng nghieäp hoaù daàu). Öu ñieåm cuûa coàn nhieân lieäu laø ít gaây oâ nhieãm.
 37. a) Caùc gioáng vi sinh vaät leân men ethanol nhieân lieäu • – Naám men S. cerevisiae leân men caùc loaïi ñöôøng glucose, fructose, galactose, maltose, maltriose, xylulose. • – Vi khuaån Zymommonas mobilis leân men glucose, fructose, sucrose. • – Caùc vi naám chòu nhieät coù khaû naêng leân men ethanol töø cellulose : Clostridium thermocellum leân men glucose, cellobiose, cellulose vaø C. thermohydrosulfurium leân men glucose, xylose, sucrose, cellobiose vaø boät.
 38. Caùc chuûng Saccharomyces ñaùp öùng toát nhaát nhöõng ñaëc ñieåm neâu treân. Maëc duø laø gioáng thuaän lôïi cho quaù trình saûn xuaát ethanol liù töôûng, nhöng chuùng chöa söû duïng moät soá ñöôøng khaùc nhö xylose vaø khaû naêng chòu ñöïng noàng ñoä coàn cao haïn cheá.
 39. • Coâng ngheä gen ñaõ taïo ñöôïc chuûng naám men S. cerevisiae leân men caû ñöôøng xylose vaø noù laøm taêng 40% saûn löôïng coàn khi leân men dòch thuûy phaân rôm raï, beï ngoâ. • Zymomonas mobilis laø vi khuaån coù theå duøng trong saûn xuaát ethanol thay theá naám men.
 40. • . Zymomonas mobilis söû duïng glucose taïo thaønh ethanol vôùi toác ñoä nhanh hôn naám men 3 4 laàn, saûn löôïng ethanol toái ña theo lí thuyeát laø 97%. • Zymomonas khoâng caàn oxygen vaø noù coù theå phaùt trieån trong moâi tröôøng toái thieåu khoâng coù moät hôïp chaát höõu cô naøo. • Nhieàu gioáng Zymomonas phaùt trieån ñöôïc ôû nhieät ñoä 38 40oC. • Zymomonas chòu ñöôïc aùp suaát thaåm thaáu cao, haàu heát caùc gioáng ñeàu phaùt trieån trong dung dòch chöùa 40% glucose (theo khoái löôïng), nhöng khaû naêng chòu ñöïng muoái thaáp, khoâng gioáng naøo chòu ñöôïc noàng ñoä NaCl 2%, • Caùc gioáng Z. mobilis coù theå chòu ñöôïc coàn, saûn löôïng leân men leân ñeán 13% (theo theå tích) coàn ôû 30oC.
 41. b) Söï can thieäp cuûa KTDT vaøo saûn xuaát ethanol nhieân lieäu Caùc nghieân cöùu chuû yeáu nhaèm thieát keá : • – Caùc chuûng söû duïng lactose ñeå taän duïng phuï phaåm coâng nghieäp söõa. • – Caùc chuûng vi sinh coù khaû naêng chuyeån hoaù xylose maø naám men khoâng ñoàng hoaù. • – Caùc chuûng naám men phaân giaûi tinh boät ñeå leân men boät khoûi phaûi qua ñöôøng hoaù. • – Caùc chuûng VSV ñeå saûn xuaát ethanol töø pentose.
 42. • Ngoaøi ra, vaán ñeà quan troïng khaùc laø saûn xuaát enzyme cellulse giaù reû ñeå giaù thaønh ethanol nhieân lieäu ñuû söùc caïnh tranh vôùi xaêng daàu. • Chuyeån hoaù sinh khoái thöïc vaät thaønh ethanol nhieân lieäu laø moät ñieåm noùng cuûa CNSH hieän ñaïi.
 43. Caùc quy trình vi Öùng duïng vaøo coâng sinh vaät nghieäp 1. Saûn xuaát caùc thöïc phaåm leân men: Coâng nghieäp thöïc phaåm leân men, nöôùc töông, fromage, nöôùc maém chaên nuoâi, thöïc phaåm thuûy saûn. 2. Saûn xuaát vaø söû duïng sinh khoái vi Coâng nghieäp thöïc phaåm vaø thöùc sinh vaät: men baùnh mì, naám men aên cho chaên nuoâi. chaên nuoâi, chlorella, spirulina, protein ñôn baøo (SCP). Söû duïng caùc acid ribonucleotid, Coâng nghieäp thöïc phaåm, hoùa protein vaø thaønh phaàn teá baøo khaùc. döôïc. 3. Caùc cheá phaåm vi sinh vaät dieät Noâng nghieäp saâu, naám beänh vaø phaân vi sinh. 4. Sinh khoái vi sinh vaät -> vaccine Y teá 5. Nöôùc giaûi khaùt: röôïu caàn, röôïu Coâng nghieäp röôïu bia ñeá, röôïu sakeù, bia, röôïu vang, röôïu traùi caây, whiskey, brandy, caùc röôïu chöng caát vaø khoâng chöng caát.
 44. 6. Saûn xuaát caùc dung moâi : ethanol, acetone, Coâng nghieäp hoùa hoïc 7. Saûn xuaát caùc acid höõu cô : citric, lactic, acetic, Coâng nghieäp thöïc phaåm fumaric, itaconic, vaø hoùa chaát 8. Saûn xuaát caùc biopolymer (macromolecular Coâng nghieäp thöïc phaåm polysaccharides): dextran, levan, xanthan, vaø khai khoaùng mannan, caragheenin 9. Saûn xuaát caùc chaát khaùng sinh: penicillin, caùc Coâng nghieäp y döôïc penicillin toång hôïp, streptomycin, kanamycin, bleomycin, actinomycin. Blasticidin S, kasugamycin. Thiostrepton, thiopeptin. 10. Saûn xuaát caùc chaát coù hoaït tính sinh hoïc: Noâng nghieäp vaø y döôïc - Caùc vitamin B2, B6, B12, C Dinh döôõng - Caùc alkaloids Coâng nghieäp hoùa döôïc - Caùc chaát öùc cheá enzymes vaø y döôïc - Chuyeån hoùa sinh hoïc caùc steroid - Gibberillin, auxin, chaát ñieàu hoøa taêng tröôûng TV. Noâng nghieäp 11. Caùc acid amin: acid glytamic (laøm boät ngoït), Coâng nghieäp thöïc glutamine, lysine, acid aspartic, arginine, ornithine, phaåm, hoùa hoïc threonine, valine, tyrosine, phenylalanine, leucine, tryptophan, hydroxytryptophan.
 45. • 12. Saûn xuaát caùc mononucleotides vaø caùc ñoàng ñaúng: acid 5’- inosinic, acid 5’-guanilic, 5’-amino-4-imidazole-carboxy amid (AICA), riboside, ATP, AMP voøng. • 13. Saûn xuaát vaø söû duïng enzyme : amylase, protease, enzyme ñoàng tuï söõa (rennin), lipase, cellulase, asparaginase, glucose isomerase, glucose oxydase, aspartase vaø caùc enzymes khoâng tan khaùc. • Penicillinase, glucose oxydase • 14. Luyeän kim baèng VSV (microbial hydrometallurgy): thu nhaän ñoàng, uranium, keõm, mangan töø quaëng hoaëc quaëng pheá thaûi. Khai thaùc vaøng nhôø taùch chaát sulfure khoù tan. • 15. Xöû lyù nöôùc thaûi thaønh phoá vaø nöôùc thaûi coâng nghieäp. • Söû duïng vi sinh vaät phaân huûy daàu moû. • 16. Caùc quaù trình leân men taïo caùc saûn phaåm coù ích töø nguoàn pheá thaûi. Khí ñoát sinh hoïc (biogas)