Tín dụng ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh ngân hàng

pdf 154 trang vanle 2210
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tín dụng ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh ngân hàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftin_dung_ngan_hang_chuong_1_tong_quan_ve_kinh_doanh_ngan_han.pdf

Nội dung text: Tín dụng ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh ngân hàng

 1. MễN HỌC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1 THẠC SĨ BÙI DIỆU ANH BỘ MễN TÍN DỤNG
 2. KẾT CẤU MễN HỌC TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH NGÂN HÀNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ VÀ CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO  TÀI LIỆU TÍN DỤNG 1  SÁCH NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG  SÁCH NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI  CÁC VĂN BẢN PHÁP Lí CỦA NHÀ NƢỚC VÀ CỦA NGÀNH  SỔ TAY TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI  CÁC QUY ĐỊNH CỦA UỶ BAN BASEL
 4. CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH NGÂN HÀNG  NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ HIỆN ĐẠI • KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƢNG CỦA NGÂN HÀNG • ĐẶC TRƢNG CỦA KINH DOANH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI • CĂN CỨ PHÁP Lí CHO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VN  CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG  RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
 5. 1.1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƢNG CỦA NGÂN HÀNG  NGÂN HÀNG LÀ LOẠI HèNH TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƢỢC THỰC HIỆN TOÀN BỘ CÁC HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC Cể LIấN QUAN ( Luật Cỏc tổ chức tớn dụng Việt Nam)  ĐẶC TRƢNG : * TÀI SẢN NỢ CHỦ YẾU LÀ TIỀN GỬI * TÀI SẢN Cể CHỦ YẾU LÀ TÍN DỤNG * Cể KHẢ NĂNG TẠO TIỀN
 6. CÁC LOẠI HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG HOẠT ĐỘNG MANG BẢN CHẤT NGÂN HÀNG : + NHẬN TIỀN GỬI, SỬ DỤNG TIỀN Để ĐỂ CẤP TD DƢỚI NHIỀU HèNH THỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC Cể LIấN QUAN : + MễI GIỚI CHỨNG KHOÁN ; KINH DOANH VÀNG BẠC ; TƢ VẤN TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ ; CHO THUấ KẫT SẮT
 7. 1.1.2 ĐẶC TRƢNG CỦA KINH DOANH NGÂN HÀNG  KINH DOANH NGÂN HÀNG LÀ KINH DOANH Cể ĐIỀU KIỆN  ĐỐI TƢỢNG KINH DOANH LÀ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG MANG TÍNH CHẤT TRUNG GIAN  HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CHỊU SỰ CHI PHỐI MẠNH MẼ CỦA MễI TRƢỜNG  LÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẶC BIỆT Cể RỦI RO HỆ THỐNG CAO
 8. 1.2 CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG BẢNG CÂN ĐỐI CỦA NGÂN HÀNG NGHIỆP VỤ NỘI BẢNG • NGHIỆP VỤ TÀI SẢN Cể : DỰ TRỮ , TÍN DỤNG, ĐẦU TƢ • NGHIỆP VỤ TÀI SẢN NỢ: TIỀN GỬI, VAY TRấN THỊ TRƢỜNG, VỐN TỰ Cể NGHIỆP VỤ NGOẠI BẢNG
 9. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG TÀI SẢN Cể GỒM : * NGÂN QUỸ : DƢỚI DẠNG TIỀN MẶT TẠI QUỸ, TIỀN GỬI TẠI NH NHÀ NƢỚC, TẠI CÁC TCTD KHÁC * TÍN DỤNG : NGẮN HẠN, TRUNG DÀI HẠN * CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƢ * TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 10. 2/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG NGUỒN VỐN GỒM : * TIỀN GỬI CÁC LOẠI : TIỀN GỬI DÂN CƢ, TIỀN GỬI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC TD KHÁC * VỐN VAY : VAY NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC, VAY TCTD KHÁC * VỐN CHỦ SỞ HỮU : VỐN ĐIỀU LỆ, QUỸ DỰ TRỮ
 11. NGHIỆP VỤ TẠO NGUỒN MỤC TIấU : TẠO RA NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG VỚI CHI PHÍ THẤP NHẤT - TỐI THIỂU HểA CHI PHÍ ĐẦU VÀO CÁC NGHIỆP VỤ CHÍNH : - HUY ĐỘNG TIỀN GỬI - PHÁT HÀNH GIẤY Cể GIÁ - VAY VỐN
 12. NGHIỆP VỤ SỬ DỤNG VỐN MỤC TIấU : TẠO LỢI NHUẬN VÀ ĐẢM BẢO SỤ AN TOÀN CỦA ĐỒNG VỐN - TỐI ĐA HểA LỢI NHUẬN VÀ TỐI THIỂU HểA RỦI RO CÁC NGHIỆP VỤ CHÍNH : - NGÂN QUỸ - TÍN DỤNG - ĐẦU TƢ
 13. NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ MỤC ĐÍCH : NHẰM ĐÁP ỨNG CÁC YấU CẦU VỀ THANH KHOẢN CHO NGÂN HÀNG NỘI DUNG CỦA KHOẢN MỤC NGÂN QUỸ • TIỀN MẶT TẠI QUỸ, ĐANG TRấN ĐƢỜNG , TẠI CÁC CHI NHÁNH • TIỀN GỬI TẠI NHNN, CÁC TCTD TRONG, NGOÀI NƢỚC
 14. NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ  VỊ TRÍ CỦA KHOẢN MỤC NGÂN QUỸ : ĐƢỢC COI LÀ NHỮNG TÀI SẢN Cể ÍT/KHễNG RỦI RO – KHễNG SINH LỜI  CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUY Mễ KHOẢN MỤC NGÂN QUỸ : + MễI TRƢỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NH + TÍNH THỜI VỤ CỦA THỊ TRƢỜNG + KHẢ NĂNG QUẢN TRỊ + SỰ HỖ TRỢ CỦA THỊ TRƢỜNG TC TRONG NƢỚC
 15. NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG  í NGHĨA : • LÀ NGHIỆP VỤ Cể TÍNH CHẤT TRUYỀN THỐNG CỦA NGÂN HÀNG • LÀ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU TẠO LỢI NHUẬN CHO NGÂN HÀNG (NHẤT LÀ CÁC NGÂN HÀNG QUY Mễ VỪA VÀ NHỎ)  NỘI DUNG : • CẤP TÍN DỤNG DƢỚI DẠNG BÁN LẺ CHO CÁC KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ • CẤP TÍN DỤNG DƢỚI DẠNG BÁN BUễN CHO CÁC TỔ CHỨC TD KHÁC HOẶC CHO KHÁCH HÀNG LỚN.
 16. NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG • MỤC TIấU KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG • CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG • THỊ TRƢỜNG HOẠT ĐỘNG MỤC TIấU CỦA NGÂN HÀNG • CÁC QUY ĐỊNH PHÁP Lí CỦA NHÀ NƢỚC VÀ NGÂN HÀNG TW • MễI TRƢỜNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ &XÃ HỘI
 17. NGHIỆP VỤ ĐẦU TƢ MỤC ĐÍCH : • TèM KIẾM LỢI NHUẬN • ĐÁP ỨNG THANH KHOẢN KHI CẦN THIẾT • ĐA DẠNG HOÁ DANH MỤC SỬ DỤNG VỐN, GIẢM THIỂU RỦI RO TẬP TRUNG NỘI DUNG : • ĐẦU TƢ GIÁN TIẾP: MUA TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU • ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP: GểP VỐN, MUA CỔ PHẦN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, CÁC TCTD KHÁC
 18. NGÂN QUỸ KHI NGÂN KHI NGÂN QUỸ DỒI QUỸ THIẾU DÀO HỤT KHI TIỀN GỬI GIẢM ĐẦU TƢ TIỀN GỬI KHI TIỀN GỬI TĂNG KHI NHU KHI NHU CẦU TÍN CẦU TÍN DỤNG GIA DỤNG TĂNG GIẢM TÍN DỤNG
 19. NGHIỆP VỤ NGOẠI BẢNG  MỤC TIấU : o BỔ SUNG LỢI NHUẬN o ĐA DẠNG HểA DỊCH VỤ SẢN PHẨM, THỰC HIỆN CHIẾN LƢỚC DUY TRè MỞ RỘNG KHÁCH HÀNG  ĐẶC TRƢNG : ĐÂY LÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG PHI LÃI, SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NHỮNG LỢI THẾ Cể SẴN ĐỂ TẠO LỢI NHUẬN TỪ CÁC LOẠI PHÍ THU ĐƢỢC : HOA HỒNG PHÍ, PHÍ CAM KẾT o
 20. NGHIỆP VỤ NGOẠI BẢNG  CÁC DỊCH VỤ CHÍNH o DỊCH VỤ NGÂN QUỸ o TƢ VẤN o ỦY THÁC ĐẠI DIỆN o KINH DOANH NGOẠI HỐI o BẢO LÃNH BẢO ĐẢM o DỊCH VỤ BẢO HIỂM o CHO THUấ KẫT SẮT o BẢO QUẢN VẬT Cể GIÁ
 21. 1.3 RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG  RỦI RO LÀ BIẾN CỐ BẤT THƢỜNG HOẶC KHẢ NĂNG DẪN ĐẾN TỔN THẤT CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG  HẬU QUẢ CỦA RỦI RO LÀ : MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN, THUA LỖ, PHÁ SẢN, ĐỔ VỠ LAN TRUYỀN TRONG CẢ HỆ THỐNG  RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG RẤT ĐA DẠNG
 22. 1.3 RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG CÁC BIẾN CỐ RỦI RO CHÍNH o RỦI RO THANH KHOẢN ( LIQUYDITY RISK ) o RỦI RO TÍN DỤNG (CREDIT RISK ) o RỦI RO LÃI SUẤT ( INTEREST RATE RISK ) o RỦI RO TỶ GIÁ ( EXCHANGE RATE RISK )
 23. RỦI RO THANH KHOẢN  KHÁI NIỆM : • LÀ KHI NGÂN HÀNG THIẾU NGÂN QUỸ HOẶC TÀI SẢN NGẮN HẠN MANG TÍNH KHẢ THI ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU CỦA NGƢỜI GỬI TIỀN VÀ NGƢỜI VAY TIỀN  HẬU QUẢ GIẢM UY TÍN TRấN THỊ TRƢỜNG GIẢM THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG PHÁ SẢN
 24. RỦI RO THANH KHOẢN CÁC NGUYấN NHÂN CHÍNH : • SAI LẦM TRONG CHIẾN LƢỢC VÀ PHƢƠNG PHÁP QUẢN TRỊ THANH KHOẢN • XUẤT HIỆN CÁC BIẾN CỐ BẤT THƢỜNG • DO HIỆU ỨNG RệT TIỀN DÂY CHUYỀN TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH • DO ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC LOẠI RỦI RO KHÁC
 25. RỦI RO TÍN DỤNG KHÁI NIỆM : • LÀ KHI NGƢỜI VAY CHẬM TRẢ / KHễNG TRẢ NỢ ( GỐC VÀ LÃI ) NHƢ CAM KẾT TRONG HỢP ĐỒNG VỊ TRÍ ; • LÀ BIẾN CỐ RỦI RO Cể TẦM QUAN TRỌNG BẬC NHẤT Vè HOẠT ĐỘNG TD LÀ HOẠT ĐỘNG THU LỢI NHUẬN CHỦ YẾU CỦA CÁC NGÂN HÀNG (ĐẶC BIỆT LÀ NH QUY Mễ NHỎ)
 26. CẤU TRệC CỦA RỦI RO TD RỦI RO TÍN DỤNG RỦI RO GIAO DỊCH RỦI RO DANH MỤC RỦI RO RỦI RO RỦI RO RỦI RO RỦI RO LỰA CHỌN BẢO ĐẢM NGHIỆP VỤ NỘI TẠI TẬP TRUNG
 27. RỦI RO TÍN DỤNG  RỦI RO GIAO DỊCH (TRANSACTION RISK) • RỦI RO LỰA CHỌN: Cể LIấN QUAN ĐẾN KHÂU THẨM ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG VAY • RỦI RO BẢO ĐẢM : LIấN QUAN ĐẾN CÁC YẾU TỐ TẠO SỰ AN TOÀN CHO KHOẢN VAY, NHƢ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HỢP ĐỒNG, CÁC HèNH THỨC, LOẠI TÀI SẢN BẢO ĐẢM • RỦI RO NGHIỆP VỤ : LIấN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG CHO VAY , NHƢ : XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TD ; ĐIỀU HÀNH, KIỂM SOÁT TD
 28. RỦI RO TÍN DỤNG  RỦI RO DANH MỤC (PORTFOLIO RISK) • RỦI RO NỘI TẠI XUẤT PHÁT TỪ CÁC YẾU TỐ RIấNG BIỆT CỦA TỪNG CHỦ THỂ VAY / NGÀNH KINH TẾ • RỦI RO TẬP TRUNG: LIấN QUAN ĐẾN VIỆC DỒN VỐN QUÁ NHIỀU CHO MỘT KHÁCH HÀNG / MỘT NGÀNH KINH TẾ / MỘT KHU VỰC KINH TẾ / MỘT SỐ LOẠI HèNH CHO VAY (SỰ THIẾU ĐA DẠNG HểA TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG)
 29. RỦI RO LÃI SUẤT KHÁI NIỆM : • RỦI RO LÃI SUẤT LÀ SỰ GIẢM SệT GIÁ TRỊ THỊ TRƢỜNG CỦA VỐN / THU NHẬP LÃI RếNG CỦA NH KHI Cể SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT THỊ TRƢỜNG • KHÁI NIỆM TRấN XEM XẫT RỦI RO LÃI SUẤT TRấN HAI PHƢƠNG DIỆN : THU NHẬP KẾ TOÁN VÀ GIÁ TRỊ VỐN • RỦI RO LÃI SUẤT GẮN LIỀN VỚI CẤU TRệC KỲ HẠN CỦA TÀI SẢN (CHO VAY) VÀ NỢ (HUY ĐỘNG VỐN) VỚI SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT THỊ TRƢỜNG
 30. RỦI RO LÃI SUẤT  TIẾP CẬN THEO HƢỚNG THU NHẬP KẾ TOÁN • SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CẢM LÃI SUẤT (Interest Sensitive Gap) CỦA CÁC TÀI SẢN VÀ NỢ TRấN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG – PHÂN TÍCH ĐỘ LỆCH TIỀN TỆ  TIẾP CẬN THEO HƢỚNG GIÁ TRỊ THỊ TRƢỜNG CỦA VỐN • SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỜI LƢỢNG (Duration Gap) CỦA CÁC TÀI SẢN VÀ NỢ TRấN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG – PHÂN TÍCH ĐỘ LỆCH KỲ HẠN
 31. PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CẢM LÃI SUẤT Laừi suaỏt LSTV THU NHAÄP LAếI ROỉNG LSTG THễỉI GIAN THU NHẬP LÃI RếNG CỦA NGÂN HÀNG
 32. PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CẢM LÃI SUẤT  CÁC TRƢỜNG HỢP GIẢM SệT THU NHẬP LÃI RềNG – BIỂU HIỆN - KHI LÃI SUẤT THỊ TRƢỜNG GIẢM MÀ PHẦN THU NHẬP LÃI (THU NHẬP CỦA TÀI SẢN) CỦA NH GIẢM NHANH HƠN MỨC ĐỘ GIẢM CỦA CHI PHÍ LÃI (CHI PHÍ CỦA NỢ) - KHI LÃI SUẤT THỊ TRƢỜNG TĂNG MÀ PHẦN THU NHẬP LÃI CỦA NH TĂNG ÍT HƠN MỨC ĐỘ TĂNG CỦA CHI PHÍ LÃI
 33. THU NHẬP LÃI GIẢM NHANH HƠN CHI PHÍ LÃI Laừi suaỏt THU NHẬP LÃI THU NHAÄP LAếI ROỉNG CHI PHÍ LÃI Thụứi gian KHI LS THỊ TRƢỜNG GIẢM XUỐNG
 34. CHI PHÍ LÃI TĂNG NHANH HƠN THU NHẬP LÃI Laừi suaỏt THU NHẬP LÃI THU NHAÄP LAếI ROỉNG CHI PHÍ LÃI Thụứi gian KHI LÃI SUẤT THỊ TRƢỜNG TĂNG LấN
 35. MỐI LIấN QUAN GIỮA TRẠNG THÁI NHẠY CẢM LÃI SUẤT VÀ RỦI RO LÃI SUẤT  NẾU GIÁ TRỊ TÀI SẢN Cể NCLS LỚN HƠN TÀI SẢN NỢ NCLS - TRẠNG THÁI NHẠY CẢM TÀI SẢN Cể – KHI LÃI SUẤT GIẢM, RỦI RO XUẤT HIỆN  NẾU GIÁ TRỊ TÀI SẢN NỢ NCLS LỚN HƠN TÀI SẢN Cể NCLS - TRẠNG THÁI NHẠY CẢM TÀI SẢN NỢ - KHI LÃI SUẤT TĂNG, RỦI RO XUẤT HIỆN  NẾU TÀI SẢN Cể VÀ TÀI SẢN NỢ CÙNG ĐỘ NHẠY CẢM LÃI SUẤT THè KHễNG XUẤT HIỆN RỦI RO DÙ LÃI SUẤT THỊ TRƢỜNG TĂNG GIẢM
 36. ĐỘ LỆCH TIỀN TỆ ÂM DƢƠNG TĂNG LÃI SUẤT GIẢM
 37. RỦI RO TỶ GIÁ  KHÁI NIỆM : • LÀ SỰ GIẢM SệT LỢI NHUẬN CỦA NH KHI Cể SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ TRấN THỊ TRƢỜNG. • RỦI RO TỶ GIÁ LÀ HỆ QUẢ CỦA SỰ BIẾN ĐỔI TỶ GIÁ TÁC ĐỘNG LấN TRẠNG THÁI NGOẠI HỐI ( NET EXCHANGE POSITION ) MÀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ĐANG DUY TRè
 38. RỦI RO TỶ GIÁ NẾU TÀI SẢN CỦA MỘT LOẠI NGOẠI TỆ > KHOẢN NỢ CỦA CÙNG NGOẠI TỆ Để - TRẠNG THÁI TRƢỜNG THẾ (LONG POSITION ) RỦI RO XUẤT HIỆN KHI TỶ GIÁ GIẢM / NGOẠI TỆ GIẢM GÍA NẾU TÀI SẢN CỦA MỘT LOẠI NGOẠI TỆ < KHOẢN NỢ CỦA CÙNG NGOẠI TỆ Để - TRẠNG THÁI ĐOẢN THẾ ( SHORT POSITION ) RỦI RO XUẤT HIỆN KHI TỶ GIÁ TĂNG / NGOẠI TỆ TĂNG GÍA
 39. CHƢƠNG 2 HUY ĐỘNG TIỀN GỬI & CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN
 40. NỘI DUNG CHƢƠNG 2 1.HUY ĐỘNG TIỀN GỬI o KHÁI NIỆM TIỀN GỬI & í NGHĨA CỦA Nể TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG o CÁC LOẠI TIỀN GỬI o BIỆN PHÁP THU HệT TIỀN GỬI 2.CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN o TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG o CÁC PHƢƠNG TIỆN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG o TỔ CHỨC THANH TOÁN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG
 41. 1.1 KHÁI NIỆM & í NGHĨA CỦA TIỀN GỬI TIỀN GỬI LÀ Gè ? TIỀN GỬI LÀ CÁC KHOẢN TIỀN NHÀN RỖI CỦA CÁC CHỦ THỂ GỬI VÀO NGÂN HÀNG DƢỚI NHIỀU HèNH THỨC KHÁC NHAU, HèNH THÀNH NấN BỘ PHẬN CHỦ YẾU TRONG NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG
 42. a/ TIỀN GỬI GIAO DỊCH  LÀ TIỀN GỬI KHễNG Cể KỲ HẠN, NHẰM MỤC ĐÍCH THANH TOÁN, PHỤC VỤ CHO CÁC GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI/ PHI THƯƠNG MẠI CỦA NGƯỜI GỬI TIỀN  PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG LÀ CÁC CễNG CỤ CHUYỂN NGÂN VÀ THANH TOÁN KHễNG DÙNG TIỀN MẶT : SẫC, THẺ NGÂN HÀNG VÀ CÁC CễNG CỤ CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ NHƯ : HOME BANKING, INTERNET BANKING, MOBILE BANKING, PHONE BANKING  ĐỘ BẤT ỔN KHÁ CAO DO GỬI VÀO VÀ RÚT RA THEO YấU CẦU CỦA NGƯỜI GỬI TIỀN
 43. a/ TIỀN GỬI GIAO DỊCH - cỏc đặc trƣng cơ bản  TIỆN ÍCH CHỦ YẾU AN TOÀN THUẬN TIỆN, NHANH CHểNG VÀ CHÍNH XÁC TRONG THANH TOÁN, QUẢN Lí NGÂN QUỸ, QUẢN Lí VỐN HIỆU QUẢ  ĐỐI VỚI LOẠI TIỀN NÀY, NH Cể THỂ : KHễNG TRẢ LÃI ÁP DỤNG LÃI SUẤT THẤP YấU CẦU DUY TRè SỐ DƢ TIỀN GỬI TỐI THIỂU  QUAN HỆ GIỮA NH VÀ KHÁCH HÀNG LÀ QUAN HỆ CUNG CẤP VÀ HƢỞNG DỊCH VỤ
 44. CÁC LOẠI TÀI KHOẢN Kí THÁC TIỀN GỬI GIAO DỊCH TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THEO YấU CẦU ( DEMAND DEPOSIT ACCOUNT ) TÀI KHOẢN SẫC ( CHECKING ACCOUNT ) TÀI KHOẢN VÃNG LAI ( CURRENT ACCOUNT ) TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN 
 45. b/ TIỀN GỬI PHI GIAO DỊCH LÀ TIỀN GỬI Cể ĐỊNH HƢỚNG TIẾT KIỆM VÀ HƢỞNG LÃI ĐỘ ỔN ĐỊNH TƢƠNG ĐỐI CAO TIỆN ÍCH CHỦ YẾU : LÃI SUẤT HẤP DẪN AN TOÀN, GIỮ BÍ MẬT SỐ DƢ THANH KHOẢN CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN QUỸ ĐƠN GIẢN – MỆNH GIÁ NHỎ
 46. b/ TIỀN GỬI PHI GIAO DỊCH CÁC LOẠI CHỦ YẾU : TIỀN GỬI TIẾT KIỆM KHễNG KỲ HẠN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM Cể KỲ HẠN BẰNG NGOẠI TỆ, BẰNG VND, BẰNG VÀNG CÁC LOẠI GIẤY NỢ Cể KỲ HẠN DO NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI / CD KỲ PHIẾU NH Cể MỤC ĐÍCH TRÁI PHIẾU
 47. CÁC LOẠI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ĐANG ÁP DỤNG PHỔ BIẾN  TIẾT KIỆM KHễNG KỲ HẠN  TIẾT KIỆM Cể KỲ HẠN  TIẾT KIỆM Cể MỤC ĐÍCH  TIỀN GỬI Cể BÁO TRƢỚC  TIẾT KIỆM GỬI GểP  TIẾT KIỆM LÃI SUẤT BẬC THANG  TIẾT KIỆM RệT LÃI VÀ GỐC LINH HOẠT  TIẾT KIỆM KẾT HỢP BẢO HIỂM
 48. 1.3 BIỆN PHÁP THU HệT TIỀN GỬI BIỆN PHÁP KINH TẾ : • LÃI SUẤT HẤP DẪN • KHUYẾN KHÍCH BẰNG LỢI ÍCH VẬT CHẤT / YẾU TỐ PHI LÃI BIỆN PHÁP TỔ CHỨC KỸ THUẬT • CUNG CẤP CÁC PHƢƠNG TIỆN THANH TỐN HIỆU QUẢ • HIỆN ĐẠI HểA MẠNG LƢỚI THANH TOÁN TRONG HỆ THỐNG
 49. BIỆN PHÁP LÃI SUẤT HẤP DẪN  THẾ NÀO LÀ LÃI SUẤT HẤP DẪN: o ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ MẶT GIÁ TRỊ o Cể LỢI ( SO SÁNH VỚI CÁC HèNH THỨC ĐẦU TƢ KHÁC ) o KHễNG CHỈ LÀ MỨC LÃI SUẤT CễNG BỐ MÀ PHẢI QUAN TÂM TỚI LÃI SUẤT KHÁCH HÀNG THỰC NHẬN – EFFECTIVE INTEREST )
 50. BIỆN PHÁP LÃI SUẤT HẤP DẪN o LÃI SUẤT TĂNG THEO ĐỘ DÀI CỦA KỲ HẠN GỬI TIỀN/ QUY Mễ GỬI TIỀN (LÃI SUẤT BẬC THANG) o ÁP DỤNG CÁC CÁCH THỨC TRẢ LÃI KHÁC NHAU  TRẢ LÃI TRƢỚC  TRẢ LÃI ĐỊNH KỲ  TRẢ LÃI CUỐI KỲ/ TRẢ LÃI SAU o NGOÀI RA CếN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH VẬT CHẤT: QUAY SỔ XỐ, THƢỞNG, KHUYẾN MÃI, TẶNG QUÀ CŨNG LÀM CHO LÃI SUẤT THỰC SỰ CAO HƠN MỨC LÃI SUẤT CễNG BỐ
 51. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC KỸ THUẬT  CUNG CẤP CÁC PHƢƠNG TIỆN THANH TOÁN CHUYỂN NGÂN HIỆU QUẢ : o CẢI TIẾN PHƢƠNG TIỆN THANH TOÁN TRUYỀN THỐNG : SẫC, ỦY NHIỆM THU  ÁP DỤNG CÁC PHƢƠNG TIỆN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ HIỆN ĐẠI : o PHONE BANKING ; MOBILLE BANKING ; E-BANKING ; INTERNET BANKING
 52. CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ INTERNET BANKING Sử dụng mỏy tớnh cú kết nối Internet để truy cập sử dụng cỏc tiện ớch : kiểm tra số dƣ, xem và in giao dịch hàng thỏng, tham khảo lói suất, tỷ giỏ, thụng tin khỏc Phải cú mó số truy cập và mật khẩu do NH cung cấp MOBILE BANKING Sử dụng điện thoại di động nhắn tin để thanh toỏn, kiểm tra số dƣ, chuyển tiền từ TK thanh toỏn sang tài khoản thẻ
 53. CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ  PHONE BANKING  Sử dụng điện thoại cố định/ di động tỡm hiểu về thụng tin, gớam sỏt giao dịch trờn tài khoản cỏ nhõn  Là hệ thống trả lời tự động hoạt động 24/24  HOME BAN KING Thực hiện cỏc giao dịch chuyển khoản tại nhà, cụng ty khụng cần tới ngõn hàng Sử dụng cỏc phƣơng tiện : mỏy tớnh cỏ nhõn, modem, line điện thoại
 54. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC KỸ THUẬT  HIỆN ĐẠI HểA MẠNG LƢỚI THANH TOÁN TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHẰM RệT NGẮN THỜI GIAN LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ, ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ THANH TOÁN, TĂNG TÍNH BẢO MẬT, GIẢM RỦI RO TRONG QUÁ TRèNH THANH TOÁN QUA NH
 55. 2. BIỆN PHÁP THU HệT TIỀN GỬI ĐA DẠNG HOÁ CÁC SẢN PHẨM TIỀN GỬI Cể KỲ HẠN : ĐA DẠNG KỲ HẠN GỬI ĐA DẠNG MỤC ĐÍCH GỬI ĐA DẠNG CÁCH THỨC TRẢ LÃI ĐA DẠNG TIỆN ÍCH CỦA TỪNG SẢN PHẨM
 56. 2. BIỆN PHÁP THU HệT TIỀN GỬI BIỆN PHÁP TÂM Lí XÃ HỘI • CƠ SỞ VẬT CHẤT HOÀNH TRÁNG • ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ NHIỆT TèNH VÀ CHUYấN NGHIỆP • THAM GIA BẢO HIỂM TIỂN GỬI • TĂNG CƢỜNG QUẢNG CÁO • THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIẾP THỊ HỢP Lí
 57. 2. BIỆN PHÁP THU HệT TIỀN GỬI CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ : CƠ SỞ VẬT CHẤT Cể QUY Mễ HOÀNH TRÁNG , MẠNG LƢỚI CHI NHÁNH RỘNG KHẮP, TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI, SẮP XẾP KHOA HỌC , HỢP Lí ĐỘI NGŨ NHÂN VIấN LỊCH SỰ, NHIỆT TèNH, Cể TÍNH CHUYấN NGHIỆP CAO
 58. 2. BIỆN PHÁP THU HệT TIỀN GỬI  THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI : TẠO RA SỰ AN TÂM TIN TƢỞNG CHO NGƢỜI GỬI TIỀN BẢO VỆ TÀI SẢN CHO NGƢỜI GỬI TIỀN GIẢM THIỂU RỦI RO THANH KHOẢN CHO NGÂN HÀNG, HẠN CHẾ SỰ ĐỔ VỠ Cể TÍNH LAN TRUYỀN TRONG HỆ THỐNG NH
 59. CÁC PHƢƠNG TIỆN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
 60. PHƢƠNG TIỆN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG (SỬ DỤNG TIỀN GỬI GIAO DỊCH) TIỀN GỬI GIAO DỊCH PHƯƠNG TIỆN PHƢƠNG TIỆN THANH TOÁN THANH TOÁN BẰNG CHỨNG TỪ BẰNG CHỨNG TỪ GIẤY ĐIỆN TỬ ỦY NHIỆM SẫC THẺ TỪ CHI /THU THẺ ĐIỆN TỬ
 61. PHƢƠNG TIỆN THANH TOÁN BẰNG CHỨNG TỪ GIẤY  ĐẶC TRƢNG : • LỆNH THANH TOÁN DƢỚI HèNH THỨC CHỨNG TỪ GIẤY • TỐN KẫM CHI PHÍ KHẢ BIẾN, IN ẤN, XỬ Lí • RỦI RO CHỨNG TỪ GIẢ • RỦI RO CON NỢ THIẾU KHẢ NĂNG THANH TOÁN
 62. SẫC – CHI PHIẾU - CHEQUE  ĐỊNH NGHĨA SẫC :  SẫC LÀ LỆNH VIẾT Vễ ĐIỀU KIỆN DO CHỦ TÀI KHOẢN PHÁT HÀNH, YấU CẦU NH/ TC CUNG ỨNG DỊCH VỤ TT TRẢ MỘT SỐ TIỀN Cể SẴN CHO NGƢỜI Cể TấN TRấN TỜ SẫC HOẶC CHO NGƢỜI CẦM SẫC  SẫC LÀ PHƢƠNG TIỆN CHỦ YẾU THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG THAY THẾ CHO TIỀN, SỬ DỤNG THÍCH HỢP CHO CÁC GIAO DỊCH Cể GIÁ TRỊ LỚN  CHỈ Cể GIÁ TRỊ THANH TOÁN TRONG THỜI HẠN HIỆU LỰC QUY ĐỊNH
 63. SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN SẫC HÀNG NGƢỜI MUA / TRẢ TIỀN NGƢỜI BÁN / THỤ HƢỞNG 1 4b 2 3 NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NGƢỜI TRẢ TIỀN NGƢỜI THỤ HƢỞNG 4a 6 5
 64. a/ CÁC THÀNH PHẦN TRONG PHÁT HÀNH SẫC NGƢỜI PHÁT HÀNH SẫC – NGƢỜI PHÁT LỆNH - DRAWER NGƢỜI THANH TOÁN SẫC – NGƢỜI THỤ LỆNH – DRAWEE NGƢỜI SỞ HỮU TỜ SẫC - NGƢỜI THỤ HƢỞNG - BENEFICIARY
 65. b/ ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH SẫC  ĐIỀU KIỆN PHÁP Lí : o CHỦ THỂ PHÁT HÀNH SẫC PHẢI Cể ĐỦ NĂNG LỰC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT o SẫC PHẢI ĐỦ CÁC YẾU TỐ QUY ĐỊNH VỀ HèNH THỨC ĐIỀU KIỆN KINH TẾ : o TIỀN BẢO CHỨNG CHO SẫC PHẢI ĐẦY ĐỦ VÀ KHẢ DỤNG
 66. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIỀN BẢO CHỨNG SẫC  ĐẦY ĐỦ : o TIỀN BẢO CHỨNG ÍT NHẤT BẰNG GIÁ TRỊ CỦA SẫC o THỜI ĐIỂM XẫT ĐẦY ĐỦ LÀ KHI SẫC XUẤT TRèNH TẠI NH THỤ LỆNH ĐỂ ĐƢỢC TRẢ TIỀN
 67. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIỀN BẢO CHỨNG SẫC KHẢ DỤNG : o TIỀN BẢO CHỨNG TỒN TẠI TRấN CÁC TÀI KHOẢN GIAO DỊCH, KHễNG BỊ PHONG TOẢ . o PHẢI ƢU TIấN CHO THANH TOÁN SẫC, KHễNG ĐƢỢC GIỮ LẠI CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC .
 68. c/ NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ HèNH THỨC CỦA SẫC  CÁC YẾU TỐ BẮT BUỘC : o TIấU ĐỀ “ SẫC “ o SỐ TỜ SẫC o SỐ TIỀN NHẤT ĐỊNH o TấN, ĐỊA ĐIỂM CỦA NH THỤ LỆNH o NƠI VÀ NGÀY Kí PHÁT SẫC o CHỮ Kí CỦA NGƢỜI Kí PHÁT
 69. c/ NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ HèNH THỨC CỦA SẫC  CÁC YẾU TỐ KHễNG BẮT BUỘC : o TấN NGƢỜI THỤ HƢỞNG o HAI GẠCH SONG SONG TRấN MẶT SẫC o Cể GHI “ TRẢ VÀO TÀI KHOẢN” o SẫC Cể DẤU BẢO CHI CỦA NH o SẫC Cể GHI “ BẢO ĐOAN”
 70. ỦY NHIỆM THU - NHỜ THU KHÁI NIỆM : • LÀ PTTT DO NGƢỜI THỤ HƢỞNG LẬP LỆNH THANH TOÁN, GỬI CHO NH, UỶ THÁC THU HỘ MèNH MỘT SỐ TIỀN NHẤT ĐỊNH PHẠM VI SỬ DỤNG : • THƢỜNG SỬ DỤNG TRONG GIAO DỊCH THANH TOÁN TRấN CƠ SỞ Cể THỎA THUẬN/ HỢP ĐỒNG VỀ ĐIỀU KIỆN THU HỘ GIỮA BấN TRẢ TIỀN VÀ NGƢỜI THỤ HƢỞNG
 71. SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN UỶ NHIỆM THU NGƢỜI THỤ HƢỞNG NGƢỜI TRẢ TIỀN 1 4 3b 2 NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NGƢỜI THỤ HƢỞNG NGƢỜI TRẢ TIỀN 3a
 72. ỦY NHIỆM CHI - LỆNH CHI KHÁI NIỆM : • LÀ PTTT DO NGƢỜI TRẢ TIỀN LẬP LỆNH THANH TOÁN , YấU CẦU NH TRÍCH MỘT SỐ TIỀN NHẤT ĐỊNH TRấN TÀI KHOẢN CỦA MèNH ĐỂ TRẢ CHO NGƢỜI THỤ HƢỞNG PHẠM VI SỬ DỤNG • SỬ DỤNG TRONG THANH TOÁN TIỀN HÀNG HểA, DỊCH VỤ HOẶC CHUYỂN TIỀN CÙNG HOẶC KHÁC NH
 73. SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN UỶ NHIỆM CHI NGƢỜI TRẢ TIỀN NGƢỜI THỤ HƢỞNG 1 3 2 NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NGƢỜI TRẢ TIỀN NGƢỜI THỤ HƢỞNG
 74. THƢ TÍN DỤNG KHÁI NIỆM : + LÀ VĂN BẢN CAM KẾT Cể ĐIỀU KIỆN ĐƢỢC NH MỞ THEO YấU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG, THỰC HIỆN YấU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG ĐỂ : - TRẢ TIỀN / UỶ QUYỀN CHO NH KHÁC TRẢ TIỀN NGAY THEO LỆNH CỦA NGƢỜI THỤ HƢỞNG KHI NHẬN ĐƢỢC BỘ CHỨNG TỪ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN CỦA THƢ TÍN DỤNG
 75. THƢ TÍN DỤNG  KHÁI NIỆM : - CHẤP NHẬN SẼ TRẢ TIỀN / UỶ QUYỀN CHO NH KHÁC TRẢ TIỀN THEO LỆNH CỦA NGƢỜI THỤ HƢỞNG VÀO MỘT THỜI ĐIỂM NHẤT ĐỊNH TRONG TƢƠNG LAI KHI NHẬN BỘ CHỨNG TỪ XUẤT TRèNH PHÙ HỢP VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN THAH TOÁN CỦA THƢ TÍN DỤNG
 76. SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN THƢ TÍN DỤNG NGƢỜI MUA HÀNG NGƢỜI BÁN HÀNG ĐỀ NGHỊ MỞ TTD 4 THỤ HƢỞNG 1 7b 3 5 8 2 NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH THƢ TD THễNG BÁO / TRẢ TIỀN 6 7a
 77. THẺ NGÂN HÀNG  THẺ NGÂN HÀNG LÀ PHƢƠNG TIỆN THANH TOÁN DO CÁC NH/ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CUNG CẤP NHẰM ĐÁP ỨNG CHO CÁC NHU CẦU CHI TIấU MANG TÍNH CHẤT CÁ NHÂN  CễNG DỤNG TUỲ THUỘC VÀO LOẠI THẺ  CÁC LOẠI THẺ Cể KỸ THUẬT THANH TOÁN KHÁC NHAU : THANH TOÁN CƠ HỌC/ THẺ TỪ VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ/THẺ ĐIỆN TỬ/ THễNG MINH
 78. HèNH THỨC CỦA THẺ
 79. HèNH THỨC CỦA THẺ
 80. LỢI ÍCH CỦA THẺ ĐỐI VỚI NGƢỜI SỬ DỤNG THẺ : o ĐƢỢC CUNG CẤP PHƢƠNG TIỆN THANH TOÁN LINH HOẠT, TIỆN LỢI VÀ AN TOÀN : RệT TIỀN, THANH TOÁN DỊCH VỤ, VAY NH TRẢ LÃI THẤP ĐỐI VỚI NH PHÁT HÀNH THẺ : o THU HệT NGUỒN VỐN RẺ, ĐA DẠNG HOÁ DỊCH VỤ CUNG ỨNG, GIA TĂNG LỢI NHUẬN VÀ THỊ PHẦN, MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG
 81. LỢI ÍCH CỦA THẺ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ TIẾP NHẬN THẺ o ĐƢỢC THANH TOÁN AN TOÀN, TĂNG DOANH THU, MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ : o GIẢM THANH TOÁN TIỀN MẶT, NGĂN CHẶN TèNH TRẠNG Đễ LA HểA, ỔN ĐỊNH ĐỒNG NỘI TỆ, GểP PHẦN HèNH THÀNH KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI CỦA VND
 82. QUY TRèNH SệÛ DUẽNG THEÛ TỪ TRONG THANH TOÁN 4 NGÂN HÀNG TRUNG NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH TÂM THANH TOÁN TT 4b BÙ TRỪ 4a 6 5 2 3 CƠ SỞ CHỦ THẺ CHẤP NHẬN THẺ 1
 83. PHƢƠNG TIỆN THANH TOÁN BẰNG CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ  ĐẶC TRƢNG : • LỆNH THANH TOÁN DƢỚI HèNH THỨC TÍN HIỆU ĐIỆN TỬ • TỐN KẫM CHI PHÍ VỀ THIẾT BỊ • TÍNH BẢO MẬT CAO NấN AN TOÀN HƠN • THANH TOÁN NHANH, GIẢM RỦI RO CON NỢ THIẾU KHẢ NĂNG THANH TOÁN
 84. THẺ ĐIỆN TỬ & HỆ THỐNG CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ ( EFTS ) ELECTRONIC FUNDS TRANSFER SYSTEM
 85. 4 6 TRUNG TÂM NH NH THANH TOÁN PHÁT HÀNH NGƢỜI BÁN 3 5 2 7 POS 1 CHỦ THẺ CƠ SỞ TIẾP NHẬN 8 THẺ
 86. THANH TOÁN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG CÁC HèNH THỨC THANH TOÁN HIỆN TẠI THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC THANH TOÁN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐẠI Lí THANH TOÁN BÙ TRỪ ( GIẤY, ĐIỆN TỬ )
 87. CHƢƠNG 3 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
 88. CHƢƠNG 3 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG  KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƢNG CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG  PHÂN LOẠI TÍN DỤNG NGÂN HÀNG  BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG GIAO DỊCH TÍN DỤNG • QUY TRèNH CẤP TÍN DỤNG • BẢO ĐẢM TÍN DỤNG • HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG • LÃI SUẤT TÍN DỤNG
 89. 3.1/ KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƢNG CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG KHÁI NIỆM : TÍN DỤNG LÀ MỘT GIAO DỊCH BẰNG TÀI SẢN GIỮA BấN CẤP TÍN DỤNG VÀ BấN NHẬN TÍN DỤNG, TRONG Để BấN CẤP TÍN DỤNG CHUYỂN GIAO TÀI SẢN CHO BấN NHẬN TÍN DỤNG SỬ DỤNG THEO NGUYấN TẮC Cể HOÀN TRẢ CẢ GỐC VÀ LÃI
 90. 3.1/ KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƢNG CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐẶC TRƢNG : o TÀI SẢN GIAO DỊCH ĐA DẠNG, Cể THỂ LÀ TIỀN (TIỀN MẶT VÀ BệT TỆ ),TÀI SẢN THỰC HOẶC CHỮ Kí o RỦI RO TÍN DỤNG Cể TÍNH TẤT YẾU, KHễNG THỂ LOẠI TRỪ HOÀN TOÀN o GIÁ TRỊ HOÀN TRẢ CẢ GỐC VÀ LÃI LÀ BẢN CHẤT CỦA TÍN DỤNG NểI CHUNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NểI RIấNG o SỰ HOÀN TRẢ LÀ Vễ ĐIỀU KIỆN
 91. 3.2/ PHÂN LOẠI TÍN DỤNG NH CĂN CỨ VÀO MỤC ĐÍCH TÍN DỤNG * TÍN DỤNG KINH DOANH * TÍN DỤNG TIấU DÙNG * TÍN DỤNG CÁC ĐỊNH CHẾ TC KHÁC CĂN CỨ VÀO THỜI HẠN TÍN DỤNG * TÍN DỤNG NGẮN HẠN : TỪ 1 NĂM TRỞ XUỐNG * TÍN DỤNG TRUNG HẠN TRấN 1 NĂM ĐẾN 5 NĂM * TÍN DỤNG DÀI HẠN : TRấN 5 NĂM
 92. 3.2/ PHÂN LOẠI TÍN DỤNG NH CĂN CỨ VÀO MỨC ĐỘ TÍN NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG * TÍN DỤNG Cể BẢO ĐẢM : o CẤP TÍN DỤNG VỚI ĐIỀU KIỆN Cể THẾ CHẤP/ CẦM CỐ TÀI SẢN / BẢO LÃNH CỦA BấN THỨ BA * TÍN DỤNG KHễNG Cể BẢO ĐẢM : • CẤP TÍN DỤNG CHỈ DỰA TRấN UY TÍN CỦA BẢN THÂN KHÁCH HÀNG VAY VÀ HIỆU QUẢ CỦA PHƢƠNG ÁN VAY
 93. 3.2/ PHÂN LOẠI TÍN DỤNG NH CĂN CỨ VÀO XUẤT XỨ CỦA KHOẢN TÍN DỤNG : * TÍN DỤNG TRỰC TIẾP o KHOẢN TÍN DỤNG ĐƢỢC CẤP TRỰC TIẾP CHO NGƢỜI VAY VÀ NGƢỜI NÀY CHỊU TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP CHO VIỆC TRẢ NỢ * TÍN DỤNG GIÁN TIẾP o THễNG QUA VIỆC NGÂN HÀNG MUA LẠI CÁC KHOẢN NỢ TRấN PHIẾU BÁN HÀNG, THƢƠNG PHIẾU TỪ NGƢỜI SỞ HỮU TRƢỚC NGÀY KHOẢN NỢ ĐÁO HẠN
 94. CHO VAY GIÁN TIẾP ( TÀI TRỢ BÁN TRẢ GểP ) 2 CễNG TY BÁN BấN CHO VAY HÀNG TRẢ GểP 3 4 1 NGƢỜI TIấU DÙNG
 95. 3.2/ PHÂN LOẠI TÍN DỤNG NH CĂN CỨ VÀO PHƢƠNG PHÁP TRẢ NỢ * CHO VAY TRẢ GểP • GỐC VÀ LÃI ĐƢỢC HOÀN TRẢ DẦN THEO CÁC KỲ HẠN ĐÃ XÁC ĐỊNH * CHO VAY PHI TRẢ GểP/ TRẢ ĐỊNH KỲ • TRẢ 1 LẦN CẢ GỐC VÀ LÃI KHI ĐÁO HẠN * VAY TRẢ TUẦN HOÀN • TIỀN VAY GỐC VÀ LÃI ĐƢỢC HOÀN TRẢ NHIỀU LẦN KHễNG Cể KỲ HẠN CỤ THỂ
 96. 3.2/ PHÂN LOẠI TÍN DỤNG NH CĂN CỨ VÀO HèNH THỨC CẤP TÍN DỤNG (theo Luật Cỏc tổ chức tớn dụng VN) • CHIẾT KHẤU (DISCOUNT) • BAO THANH TOÁN (FACTORING) • CHO VAY (ADVANCE) • CHO THUấ TÀI CHÍNH (FINANCIAL LEASE) • BẢO LÃNH (BANK GUARANTEE)
 97. CHIẾT KHẤU  KHÁI NIỆM: CHIẾT KHẤU LÀ HèNH THỨC CẤP TÍN DỤNG THễNG QUA VIỆC NGÂN HÀNG MUA LẠI CÁC GIẤY TỜ Cể GIÁ TỪ NGƢỜI SỞ HỮU KHI CÁC GIẤY TỜ NÀY CHƢA ĐÁO HẠN THANH TOÁN  ĐẶC ĐIỂM • CẤP TÍN DỤNG DƢỚI HèNH THỨC TIỀN TỆ • CHIẾT KHẤU THỰC CHẤT LÀ MUA BÁN Cể TRUY ĐếI CÁC GIẤY TỜ Cể GIÁ • CÁC LOẠI GIẤY TỜ CHIẾT KHẤU GỒM: THƢƠNG PHIẾU: HỐI PHIẾU, LỆNH PHIẾU CÁC LOẠI GIẤY Cể GIÁ KHÁC NHƢ : TRÁI PHIẾU, TÍN PHIẾU, CHỨNG CHỈ TEỀN GỬI
 98. BAO THANH TOÁN  KHÁI NIỆM • LÀ HèNH THỨC CẤP TÍN DỤNG THễNG QUA VIỆC TÀI TRỢ CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN VÀ ĐỒNG THỜI CUNG ỨNG DỊCH VỤ THU NỢ & KẾ TOÁN BÁN HÀNG CHO KHÁCH HÀNG / NGƢỜI BÁN  ĐẶC ĐIỂM • HèNH THÁI TÍN DỤNG LÀ TIỀN TỆ • ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC TÀI TRỢ THỰC CHẤT LÀ CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU CỦA NGƢỜI BÁN, Ở GIAI ĐOẠN SAU KHI GIAO HÀNG / CUNG ỨNG DỊCH VỤ • Cể THỂ THỰC HIỆN TRUY ĐếI HOẶC MIỄN TRUY ĐếI
 99. CHO VAY  KHÁI NIỆM CHO VAY LÀ HèNH THỨC CẤP TÍN DỤNG THEO Để NGÂN HÀNG CHUYỂN GIAO CHO KHÁCH HÀNG MỘT SỐ TIỀN ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỘT MỤC ĐÍCH VÀ THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH, VỚI NGUYấN TẮC Cể HOÀN TRẢ CẢ GỐC VÀ LÃI  ĐẶC ĐIỂM • HèNH THÁI TÍN DỤNG LÀ TIỀN TỆ • BẢN CHẤT LÀ HÀNH VI ỨNG TRƢỚC NấN ĐỘ RỦI RO CAO • ĐỐI TƢỢNG CHO VAY PHONG PHệ • PHƢƠNG THỨC CHO VAY ĐA DẠNG
 100. CHO THUấ TÀI CHÍNH  KHÁI NIỆM CHO THUấ TÀI CHÍNH LÀ HèNH THỨC CẤP TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN ĐƢỢC THỰC HIỆN THễNG QUA HỢP ĐỒNG CHO THUấ TÀI SẢN, THEO Để BấN CHO THUấ CHUYỂN GIAO TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CỦA MèNH CHO BấN ĐI THUấ SỬ DỤNG. BấN ĐI THUấ Cể TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ TIỀN THUấ (GỐC VÀ PHÍ) TRONG SUỐT THỜI GIAN THUấ  ĐẶC ĐIỂM • HèNH THÁI TÍN DỤNG LÀ TÀI SẢN THỰC • ĐỐI TƢỢNG CẤP TÍN DỤNG CHỈ LIấN QUAN ĐẾN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NHƢ NHÀ XƢỞNG, MÁY MểC THIẾT BỊ
 101. BẢO LÃNH NGÂN HÀNG  KHÁI NIỆM BẢO LÃNH LÀ MỘT HèNH THỨC CẤP TÍN DỤNG ĐƢỢC THỰC HIỆN THễNG QUA SỰ CAM KẾT BẰNG VĂN BẢN CỦA NGÂN HÀNG (BấN BẢO LÃNH) VỚI BấN Cể QUYỀN (BấN NHẬN BẢO LÃNH) VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH THAY CHO KHÁCH HÀNG (NGƢỜI ĐƢỢC BẢO LÃNH) KHI KHÁCH HÀNG KHễNG THỰC HIỆN HOẶC THỰC HIỆN KHễNG ĐệNG NGHĨA VỤ ĐÃ CAM KẾT VỚI BấN NHẬN BẢO LÃNH  ĐẶC ĐIỂM • LÀ HèNH THỨC CẤP TÍN DỤNG CHỮ Kí • ĐƢỢC COI LÀ TÀI SẢN Cể RỦI RO NGOẠI BẢNG
 102. 3.3 BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG GIAO DỊCH TÍN DỤNG THIẾT LẬP QUY TRèNH CẤP TÍN DỤNG ÁP DỤNG BẢO ĐẢM TÍN DỤNG LÃI SUẤT VÀ GIÁ CẢ KHOẢN TÍN DỤNG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
 103. 3.3.1/ QUY TRèNH CẤP TD LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG PHÂN TÍCH/ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG GIẢI NGÂN GIÁM SÁT TÍN DỤNG THANH Lí TÍN DỤNG
 104. NỘI DUNG QUY TRèNH TÍN DỤNG • LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG • TèM KIẾM, TIẾP XệC, HƢỚNG DẪN KHÁCH HÀNG HOÀN TẤT CÁC THỦ TỤC GIẤY TỜ CẦN THIẾT • TèM HIỂU NĂNG LỰC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LUẬT, NĂNG LỰC TÍN DỤNG CỦA NGƢỜI VAY • PHÂN TÍCH TÍN DỤNG • PHÂN TÍCH/ THẨM ĐỊNH VỀ KHÁCH HÀNG VAY VÀ KHOẢN VAY NHẰM ĐỊNH LƢỢNG RỦI RO,LÀM CƠ SỞ RA QUYẾT ĐỊNH CẤP TÍN DỤNG VÀ DỰ KIẾN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN Lí RỦI RO THÍCH HỢP • TỔ CHỨC PHÂN TÍCH TẬP QUYỀN VÀ PHÂN QUYỀN
 105. CÁC YẾU TỐ TRONG PHÂN TÍCH TD  QUY TẮC 5 C : * CHARACTER TÍNH CÁCH ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƢỜI VAY * CAPITAL SỨC MẠNH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGƢỜI VAY * CAPACITY TO REPAY KHẢ NĂNG HOÀN TRẢ KHOẢN VAY TỪ DếNG TIỀN VÀO * CONDITIONS ĐIỀU KIỆN MễI TRƢỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGƢỜI VAY * COLLATERAL TÀI SẢN THẾ CHẤP - BẢO ĐẢM TIỀN VAY
 106. QUY TẮC CAMPARI : CHARACTER - Tệ CAÙCH NGệễỉI VAY ABILITY – NAấNG LệẽC CUÛA NGệễỉI VAY MARGIN – LAếI TIEÀN VAY PURPOSE – MUẽC ẹÍCH VAY AMOUNT – SOÁ TIEÀN VAY REPAYMENT – Sệẽ HOAỉN TRAÛ TIEÀN VAY INSURANCE – BAÛO ẹAÛM TIEÀN VAY
 107. NỘI DUNG QUY TRèNH TÍN DỤNG • QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG o TỔ CHỨC RA QUYẾT ĐỊNH / TỪ CHỐI CẤP TÍN DỤNG (PHƢƠNG PHÁP TẬP QUYỀN & PHÂN QUYỀN ) o HOÀN TẤT CÁC THỦ TỤC PHÁP Lí : SOẠN THẢO, ĐÀM PHÁN, Kí KẾT HỢP ĐỒNG, CễNG CHỨNG, ĐĂNG Kí GIAO DỊCH BẢO ĐẢM o TỔ CHỨC LƢU GIỮ TÀI SẢN BẢO ĐẢM • GIẢI NGÂN o PHÁT TIỀN VAY CĂN CỨ VÀO HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ THEO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN CỦA KHÁCH HÀNG
 108. NỘI DUNG QUY TRèNH TÍN DỤNG GIÁM SÁT TÍN DỤNG o THEO DếI ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC DẤU HIỆU CỦA NỢ Cể VẤN ĐỀ, TỪ Để VẬN DỤNG BIỆN PHÁP XỬ Lí THÍCH HỢP o TÁI XẫT VÀ PHÂN HẠNG NỢ THANH Lí TÍN DỤNG o LÀ TẤT TOÁN KHOẢN VAY, ĐƢA RA KHỎI DANH MỤC CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG, KẾT THệC QUAN HỆ TÍN DỤNG o Cể HAI LOẠI THANH Lí MẶC NHIấN VÀ THANH Lí BẮT BUỘC
 109. TèNH HUOÁNG  PHAÂN LOAẽI CAÙC  A/ HOÀ Sễ BAÛO ẹAÛM TD CHệÙNG Tệỉ sau THEO  B/ BAÙO CAÙO QUYEÁT TOAÙN NHOÙM PHUỉ HễẽP CAÙC  C/ Tễỉ TRèNH THAÅM ẹềNH TD BệễÙC TRONG QUY TRèNH  D/ HOÀ Sễ PHAÙP LYÙ TD  E/ PHệễNG AÙN KINH DOANH  CHO BIEÁT YÙ NGHểA  G/ HễẽP ẹOÀNG TD VAỉ HễẽP CUÛA TAỉI LIEÄU C VAỉ I ẹOÀNG THEÁ CHAÁP TS  H/ GIAÁY NHAÄN Nễẽ  I/ GIAÁY ẹEÀ NGHề VAY VOÁN  K/ BIEÂN BAÛN KIEÅM TRA SệÛ DUẽNG VOÁN
 110. 3.3.2/ BẢO ĐẢM TÍN DỤNG KHÁI NIỆM VAI TRế CỦA BẢO ĐẢM TD í NGHĨA CỦA BẢO ĐẢM TÍN DỤNG CÁC HèNH THỨC BẢO ĐẢM TD
 111. KHÁI NIỆM CỦA BĐTD KHÁI NIỆM : BẢO ĐẢM TD/ BẢO ĐẢM TIỀN VAY LÀ VIỆC THIẾT LẬP CƠ SỞ KINH TẾ VÀ PHÁP Lí NHẰM BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƢỜI CHO VAY THễNG QUA CÁC BIỆN PHÁP CẦM CỐ, THẾ CHẤP, TÍN CHẤP HOẶC BẢO LÃNH.
 112. CÁC HèNH THỨC BẢO ĐẢM (Theo nghị định 163/NĐ-CP )  THẾ CHẤP  CẦM CỐ  BẢO LÃNH CỦA BấN THỨ BA  TÍN CHẤP  ĐẶT CỌC  Kí QUỸ  Kí CƢỢC TUY NHIấN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG THƢỜNG ÁP DỤNG 4 HèNH THỨC ĐẦU TIấN
 113. VAI TRế CỦA BĐTD VAI TRế CỦA BĐTD : • TẠO ĐỘNG LỰC KÍCH THÍCH NGƢỜI VAY SỬ DỤNG VỐN VÀ HOÀN TRẢ NỢ NHƢ CAM KẾT • GIẢM TỔN THẤT CHO NGÂN HÀNG TRONG TRƢỜNG HỢP NGƢỜI VAY KHễNG HOÀN TRẢ ĐƢỢC NỢ NHƢ DỰ KIẾN • NGĂN CHẶN RỦI RO ĐẠO ĐỨC TỪ PHÍA NGƢỜI VAY
 114. í NGHĨA CỦA BẢO ĐẢM TD • BẢO ĐẢM TD HèNH THÀNH NGUỒN TRẢ NỢ THỨ HAI BỔ SUNG, PHếNG VỆ RỦI RO CHO NGÂN HÀNG • BẢO ĐẢM TD KHễNG PHẢI LÀ YẾU TỐ DUY NHẤT ĐỂ QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG • BẢO ĐẢM TD KHễNG LÀM CHO KHÁCH HÀNG/ KHOẢN VAY XẤU TRỞ THÀNH TỐT ĐƢỢC • NẾU BẢO ĐẢM TD LÀ NGUỒN TRẢ NỢ DUY NHẤT CỦA KHOẢN VAY THè NH SẼ QUYẾT ĐỊNH KHễNG CẤP TD NGAY TỪ BAN ĐẦU
 115. a/ THẾ CHẤP  KHÁI NIỆM: THẾ CHẤP TÀI SẢN VAY NGÂN HÀNG LÀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRONG Để BấN BẢO ĐẢM (NGƢỜI THẾ CHẤP ) DÙNG TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CỦA MèNH ĐỂ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ NỢ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG CHO VAY (NGƢỜI NHẬN THẾ CHẤP) VÀ KHễNG CHUYỂN GIAO TÀI SẢN Để CHO NGÂN HÀNG
 116. a/ THẾ CHẤP TÀI SẢN THẾ CHẤP : BẤT ĐỘNG SẢN THỰC, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN VỀ TÀI SẢN CÁC LOẠI ĐỘNG SẢN Cể ĐĂNG Kí CHỦ QUYỀN CÁC LOẠI THẾ CHẤP : THẾ CHẤP TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP THẾ CHẤP TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NGƢỜI THẾ CHẤP : NGƢỜI VAY/ NGƢỜI BẢO LÃNH
 117. a/ THẾ CHẤP o CÁCH QUẢN Lí TÀI SẢN THẾ CHẤP • NGÂN HÀNG NẮM GIỮ GIẤY TỜ BẢN GỐC (PHONG TỎA QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN TRONG THỜI GIAN CHO VAY) • THƢỜNG XUYấN KIỂM TRA TÀI SẢN o XỬ Lí TÀI SẢN THẾ CHẤP KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG TD • THEO THỎA THUẬN GIỮA CÁC BấN : BÁN,GÁN NỢ, CÁC PHƢƠNG THỨC KHÁC • BÁN ĐẤU GIÁ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
 118. b/ CẦM CỐ KHÁI NIỆM : l CẦM CỐ TÀI SẢN VAY NGÃN HÀNG LÀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRONG Để BấN BẢO ĐẢM (BấN CẦM CỐ) GIAO TÀI SẢN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MèNH CHO NGÂN HÀNG (BấN NHẬN CẦM CỐ) ĐỂ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ NỢ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG
 119. b/ CẦM CỐ TÀI SẢN CẦM CỐ : • TÀI SẢN THỰC • TIỀN, GIẤY TỜ Cể GIÁ CÁCH QUẢN Lí TÀI SẢN CẦM CỐ • NGÂN HÀNG NẮM GIỮ TÀI SẢN VÀ GIẤY TỜ VỀ TÀI SẢN ( NẾU Cể) TRONG SUỐT THỜI GIAN VAY/ UỶ QUYỀN CHO BấN THỨ BA GIỮ CÁCH XỬ Lí TÀI SẢN CẦM CỐ • TƢƠNG TỰ TÀI SẢN THẾ CHẤP
 120. CÁC ĐẶC TRƢNG CỦA TÀI SẢN BẢO ĐẢM  TÀI SẢN BẢO ĐẢM PHẢI THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA BấN VAY / NGƢỜI BẢO LÃNH  TÀI SẢN BẢO ĐẢM Cể THỂ LÀ TÀI SẢN HIỆN Cể/ TÀI SẢN HèNH THÀNH TRONG TƢƠNG LAI  TÀI SẢN BẢO ĐẢM PHẢI Cể TÍNH THANH KHOẢN : ĐỊNH GIÁ ĐUỢC, Cể THỊ TRƢỜNG TIấU THỤ VÀ PHẢI ĐƢỢC PHẫP GIAO DỊCH  TÀI SẢN BẢO ĐẢM Cể THỂ Cể GIÁ TRỊ NHỎ HƠN/ BẰNG HOẶC LỚN HƠN TỔNG CÁC NGHĨA VỤ ĐƢỢC BẢO ĐẢM
 121. QUY TRèNH NHẬN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THẨM ĐỊNH TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIấU CHUẨN TÍNH ƢỚC TÍNH PHÁP Lí THANH KHOẢN GIÁ TRỊ Kí KẾT HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM CễNG CHỨNG/CHỨNG THỰC, ĐĂNG Kí GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TỔ CHỨC LƢU GIỮ HỒ SƠ BẢO ĐẢM
 122. QUY TRèNH NHẬN TÀI SẢN BẢO ĐẢM GIÁM SÁT TSBĐ VÀ XỬ Lí SAU GIÁM SÁT : NHẬN THấM TS, ĐỔI TS/ BIỆN PHÁP BĐ THANH Lí TÍN DỤNG XỬ Lí THANH Lí HĐ : THU HỒI NỢ : XểA ĐKGD PHÁT MẠI GIẢI CHẤP THAY THẾ NỢ
 123. c/ BẢO LÃNH KHÁI NIỆM : BẢO LÃNH LÀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THễNG QUA SỰ CAM KẾT CỦA BấN THỨ BA VỀ VIỆC SẼ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ NỢ THAY CHO NGƢỜI VAY KHI ĐẾN HẠN NGƢỜI NÀY KHễNG THỰC HIỆN HOẶC THỰC HIỆN KHễNG ĐẦY ĐỦ NGHĨA VỤ TRẢ NỢ CHO NH
 124. c/ BẢO LÃNH ĐIỀU KIỆN CỦA NGƢỜI BẢO LÃNH • Cể NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ HOẶC NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ ĐẦY ĐỦ • Cể KHẢ NĂNG TRẢ NỢ THAY THƠNG QUA : . NĂNG LỰC TÀI CHÍNH MẠNH . CAM KẾT DÙNG TÀI SẢN ĐỂ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BẢO LÃNH
 125. c/ BẢO LÃNH CÁC LOẠI BẢO LÃNH : • BẢO LÃNH TOÀN BỘ VÀ BẢO LÃNH MỘT PHẦN • BẢO LÃNH RIấNG BIỆT VÀ BẢO LÃNH DUY TRè • BẢO LÃNH LIấN ĐỚI VÀ BẢO LÃNH ĐỘC LẬP CHỦ THỂ BẢO LÃNH : • PHÁP NHÂN, CÁ NHÂN, CHÍNH PHỦ, CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
 126. d/ TÍN CHẤP BẢO ĐẢM BẰNG TÍN CHẤP LÀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRONG Để TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI BẢO ĐẢM CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐèNH NGHẩO VAY MỘT KHOẢN TIỀN ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH LÀM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG ( TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC )
 127. d/ TÍN CHẤP CÁC CHỦ THỂ THỰC HIỆN BẢO ĐẢM BẰNG TÍN CHẤP GỒM :  HỘI NễNG DÂN VIỆT NAM  HỘI LIấN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM     ( THEO NGHỊ ĐỊNH 163/2006/NĐ-CP )
 128. TèNH HUOÁNG A/ DOANH NGHIEÄP A SễÛ HệếU NHAỉ NệễÙC ẹệễẽC NH CHO VAY CHỈ DỰA VÀO UY TÍN VÀ HIỆU QUẢ CỦA PHƢƠNG ÁN VAY B/ BAỉ B LAỉ VIEÂN CHệÙC NHAỉ NệễÙC VAY TIEÂU DUỉNG TAẽI NH VễÙI Sệẽ BAÛO ẹAÛM CUÛA COÂNG ẹOAỉN Cễ QUAN C/ DOANH NGHIEÄP C VAY NH NHAÄP HAỉNG HOAÙ VAỉ DUỉNG CHÍNH LOÂ HAỉNG ẹOÙ LAỉM BAÛO ẹAÛM D/ COÂNG TY TNHH D VAY NH DUỉNG CAấN NHAỉ THUOÄC SễÛ HệếU CUÛA GIAÙM ẹOÁC LAỉM BAÛO ẹAÛM CHO KHOAÛN VAY
 129. TèNH HUOÁNG E/ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DÙNG BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC SỞ HỮU CỦA CHỦ DN LÀM BẢO ĐẢM CHO KHOẢN VAY NH G/ OÂNG G VAY NH CHO CON DU HOẽC DUỉNG CAÙC TRAÙI PHIEÁU ẹOÂ THề LAỉM BAÛO ẹAÛM CHO KHOAÛN VAY H/ DOANH NGHIEÄP H THUOÄC SễÛ HệếU NHAỉ NệễÙC DUỉNG TOAỉN BOÄ MAÙY MOÙC THIEÁT Bề VAỉ NHAỉ XệễÛNG CUÛA MèNH LAỉM BAÛO ẹAÛM CHO MOÄT KHOAÛN VAY CUÛA COÂNG TY K
 130. TèNH HUOÁNG  DOANH NGHIỆP A LẦN ĐẦU VAY NGÂN HÀNG. ĐỂ BẢO ĐẢM CHO KHOẢN VAY TRONG VếNG 10 THÁNG, DN LIỆT Kấ 3 LOẠI TÀI SẢN Cể THỂ SỬ DỤNG LÀM BẢO ĐẢM NỢ VAY GỒM Cể : o BẤT ĐỘNG SẢN NẰM Ở QUẬN 1, TP HỒ CHÍ MINH o MỘT Lễ TRÁI PHIẾU Đễ THỊ ĐÁO HẠN HAI NĂM SAU o CHÍNH Lễ HÀNG HOÁ DN DỰ ĐỊNH VAY VỐN ĐỂ TRẢ CHO NGƢỜI BÁN NƢỚC NGOÀI HÃY LỰA CHỌN LOẠI TÀI SẢN BẢO ĐẢM THÍCH HỢP NHẤT THEO QUAN ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG
 131. 3.3.4 LÃI SUẤT & GIÁ CẢ KHOẢN TÍN DỤNG  KHÁI NIỆM • LÃI SUẤT LÀ MỘT PHẦN TRONG GIÁ CẢ CỦA KHOẢN TÍN DỤNG, ĐƢỢC HèNH THÀNH TRONG SỰ THỎA THUẬN GIỮA NGÂN HÀNG VÀ BấN VAY, DỰA TRấN CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG CHO VAY  í NGHĨA • BÙ ĐẮP CHI PHÍ NGÂN HÀNG BỎ RA (CHI PHÍ HUY ĐỘNG VỐN, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG, PHÍ BÙ ĐẮP RỦI RO TÍN DỤNG ) VÀ TẠO LỢI NHUẬN CHO NGÂN HÀNG • THỎA MÃN TÍNH CẠNH TRANH CHO NGÂN HÀNG
 132. XÁC ĐỊNH PHÍ BÙ ĐẮP RỦI RO S PD LGD TRONG Để: S = PD* LGD S LÀ PHẦN BÙ ĐẮP CHO RỦI RO TD PD LÀ XÁC XUẤT VỠ NỢ CỦA NGƢỜI VAY LGD LÀ TỶ LỆ TỔN THẤT KHI NGƢỜI VAY VỠ NỢ
 133. 3.3.4 LÃI SUẤT & GIÁ CẢ KHOẢN TÍN DỤNG KHÁI NIỆM LÃI SUẤT HIỆU DỤNG (Effective Interest Rate) • LÃI SUẤT HIỆU DỤNG ĐƢỢC HIỂU LÀ LÃI SUẤT MÀ NGƢỜI VAY THỰC TRẢ VÀ NGÂN HÀNG CHO VAY THỰC NHẬN • LÃI SUẤT HIỆU DỤNG CHỊU ẢNH HƢỞNG BỞI CÁC YẾU TỐ: LÃI SUẤT THễNG BÁO CÁCH THỨC/ PHƢƠNG PHÁP TÍNH THU LÃI CÁC YẾU TỐ PHI LÃI ĐI KẩM KHOẢN TÍN DỤNG
 134. CÁC YẾU TỐ PHI LÃI TRONG GIAO DỊCH TÍN DỤNG  PHÍ CAM KẾT (Commitment Fee) • LÀ MỘT LOẠI PHÍ ĐƢỢC NGÂN HÀNG CHO VAY TÍNH TRấN PHẦN HẠN MỨC TÍN DỤNG KHễNG SỬ DỤNG  SỐ DƢ TIỀN GỬI BÙ TRỪ (Compensating Balances) • LÀ SỐ DƢ TIỀN GỬI TỐI THIẾU MÀ NGƢỜI VAY PHẢI DUY TRè TRấN TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN SỬ DỤNG HẠN MỨC TÍN DỤNG • SỐ DƢ TIỀN GỬI BÙ TRỪ Cể THỂ TÍNH TRấN HẠN MỨC TÍN DỤNG KẾ HOẠCH, HOẶC LÀ TRấN PHẦN HẠN MỨC TÍN DỤNG ĐÃ SỬ DỤNG
 135. 3.3.4 LÃI SUẤT & GIÁ CẢ KHOẢN TÍN DỤNG  TÍNH LÃI SUẤT HIỆU DỤNG • THễNG THƢỜNG NGÂN HÀNG XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT HIỆU DỤNG TRƢỚC, SAU Để MỚI QUY ĐỔI SANG LÃI SUẤT THễNG BÁO PHÙ HỢP • LÃI SUẤT HIỆU DỤNG LÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM GIỮA TIỀN LÃI NGÂN HÀNG THU (ĐƢỢC TÍNH TỪ LÃI SUẤT THễNG BÁO CỘNG VỚI CÁC LOẠI PHÍ ÁP DỤNG) VÀ SỐ TIỀN NGÂN HÀNG THỰC SỰ CHO VAY  LÃI SUẤT HIỆU DỤNG TỒN TẠI TRONG CÁC NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU, CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG, CHO VAY TIấU DÙNG THEO PHƢƠNG PHÁP CỘNG THấM .
 136. 3.3.5/ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG KHÁI NIỆM, NGUYấN TẮC, YấU CẦU CỦA HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NỘI DUNG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG THANH Lí HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
 137. 3.3.5. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG • HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG LÀ VĂN BẢN PHÁP Lí XÁC NHẬN MỐI QUAN HỆ TÍN DỤNG GIỮA NGÂN HÀNG VÀ NGƢỜI VAY, TRONG Để QUY ĐỊNH QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI BấN TRONG QUÁ TRèNH THỰC HIỆN KHOẢN TÍN DỤNG • HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG LÀ HỢP ĐỒNG SONG VỤ • HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Cể NGUỒN GỐC LÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
 138. 3.3.5. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGUYấN TẮC Kí KẾT HỢP ĐỒNG TD : • TỰ NGUYỆN • BèNH ĐẲNG CÙNG Cể LỢI • TRỰC TIẾP CHỊU TRÁCH NHIỆM BẰNG TÀI SẢN • KHễNG TRÁI PHÁP LUẬT
 139. 3.3.5. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG YấU CẦU CỦA HỢP ĐỒNG TD • TỪ NGỮ PHẢI CHÍNH XÁC, CỤ THỂ, ĐƠN NGHĨA VÀ PHỔ THễNG • KẾT CẤU LOGIC, THỐNG NHẤT • ĐẢM BẢO TÍNH THỰC THI • PHẢN ÁNH ĐẦY ĐỦ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BấN, CAM KẾT CHUNG CỦA CÁC BấN.
 140. 3.3.5. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NỘI DUNG PHẦN THỨ NHẤT : • QUỐC HIỆU • TấN HỢP ĐỒNG • SỐ VÀ Kí HIỆU CỦA HỢP ĐỒNG • CĂN CỨ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG : VĂN BẢN PHÁP QUY, QUY ĐỊNH NỘI BỘ • THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM Kí HỢP ĐỒNG
 141. 3.3.5/ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NỘI DUNG PHẦN THỨ HAI • TấN CỦA NGÂN HÀNG VÀ KHÁCH HÀNG • ĐỊA CHỈ NGÂN HÀNG VÀ KHÁCH HÀNG : SỐ ĐIỆN THOẠI, TELEX, FAX • NGƢỜI ĐẠI DIỆN Kí KẾT : TấN ,TƢ CÁCH PHÁP Lí, Cể THỂ LÀ : ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
 142. 3.3.5 HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG  NỘI DUNG PHẦN THỨ BA LÀ CÁC THỎA THUẬN VỀ: • SỐ TIỀN CHO VAY • MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TIỀN VAY • THỜI HẠN VAY • HèNH THỨC/ TÍNH CHẤT KHOẢN VAY • PHƢƠNG THỨC, ĐIỀU KIỆN GIẢI NGÂN • KỲ HẠN TRẢ NỢ ( GỐC , LÃI ) • LÃI SUẤT VÀ PHÍ ÁP DỤNG • ĐỒNG TIỀN CHO VAY VÀ THU NỢ • CÁC ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC MANG TÍNH KHẲNG ĐỊNH MANG TÍNH PHỦ ĐỊNH • CÁC CAM KẾT TUỲ NGHI KHÁC
 143. 3.3.5 HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NỘI DUNG PHẦN THỨ TƢ: • SỐ LƢỢNG VĂN BẢN HỢP ĐỒNG CẦN Kí • ĐẠI DIỆN CÁC BấN Kí KẾT • PHỤ LỤC HOẶC PHẦN BỔ SUNG HỢP ĐỒNG ( NẾU Cể )
 144. 3.3.5. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Thanh lý hợp đồng  CƠ SỞ THANH Lí HỢP ĐỒNG • DO SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BấN • DO í MUỐN CỦA MỘT TRONG CÁC BấN  LẬP BIấN BẢN THANH Lí HỢP ĐỒNG: • NGÀY, THÁNG, NĂM • SỐ HỢP ĐỒNG THAM CHIẾU • CÁC BấN THAM GIA • Lí DO THANH Lí • CÁC KHOẢN GỐC VÀ LÃI ĐÃ TRẢ • CÁC KHOẢN GỐC VÀ LÃI CếN CHƢA THANH TOÁN • CÁC BIỆN PHÁP XỬ Lí ĐB ĐÃ ÁP DỤNG • CAM KẾT CHUNG VỀ CHẤM DỨT HĐ • NGÀY HIỆU LỰC THANH Lí
 145. CHƢƠNG 4 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ VÀ CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ • í NGHĨA TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG • NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ  CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH • DỊCH VỤ NGÂN QUỸ • TƢ VẤN • UỶ THÁC VÀ ĐẠI DIỆN • BẢO LÃNH BẢO ĐẢM • BẢO HIỂM • MễI GIỚI CHỨNG KHOÁN • BẢO QUẢN VÀ Kí GỬI
 146. DỊCH VỤ NGÂN QUỸ DÀNH CHO CÁC KHÁCH HÀNG Cể/ KHễNG Cể TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG  NỘI DUNG : o THU HỘ TIỀN BÁN HÀNG, THU LÃI ; o CHI HỘ : CHI LƢƠNG, CHI HOA HỒNG ĐẠI Lí, CHI TRẢ NỢ o CHUYỂN TIỀN o ĐỔI TIỀN
 147. DỊCH VỤ TƢ VẤN  TƢ VẤN LÀ Gè ? LÀ VIỆC CUNG CẤP NHỮNG THễNG TIN, LỜI KHUYấN Cể LIấN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC MÀ KHÁCH HÀNG YấU CẦU  CÁC DẠNG TƢ VẤN : • CUNG CẤP THễNG TIN THễ • CUNG CẤP THễNG TIN ĐÃ QUA XỬ Lí (KẩM PHÂN TÍCH VÀ LỜI KHUYấN )
 148. ỦY THÁC VÀ ĐẠI DIỆN  UỶ THÁC LÀ Gè ? LÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH, THễNG QUA SỰ CHUYỂN GIAO CÁC QUYỀN VỀ TÀI SẢN TỪ NGƢỜI SỞ HỮU SANG CHO NGƢỜI THỤ THÁC TRONG MỘT THỜI HẠN NHẤT ĐỊNH DỰA TRấN HỢP ĐỒNG UỶ THÁC  CHỨC NĂNG CỦA UỶ THÁC : • NẮM GIỮ, QUẢN Lí TÀI SẢN, • ĐIỀU HÀNH Vè QUYỀN LỢI CỦA NGƢỜI THỤ HƢỞNG
 149. ỦY THÁC VÀ ĐẠI DIỆN  CÁC LOẠI UỶ THÁC : • THANH Lí TÀI SẢN THEO CHệC THƢ • ĐIỀU HÀNH UỶ THÁC THEO HỢP ĐỒNG • GIÁM HỘ TÀI SẢN  DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN : THAY MẶT KHÁCH HÀNG XÁC LẬP VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ GIAO DỊCH DÂN SỰ TRONG PHẠM VI THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG
 150. BẢO LÃNH, BẢO ĐẢM THỰC CHẤT LÀ NHỬNG CAM KẾT THANH TOÁN Cể ĐIỀU KIỆN CỦA NGÂN HÀNG VỚI BấN THỨ BA, QUA Để TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO CÁC KHÁCH HÀNG NHƢ KHI CHO VAY. ĐƢỢC COI LÀ NHỮNG TÀI SẢN Cể RỦI RO NGOẠI BẢNG – TÍN DỤNG CHỮ Kí –SIGNATURE CREDIT.
 151. BẢO LÃNH, BẢO ĐẢM  CÁC HèNH THỨC BẢO LÃNH, BẢO ĐẢM • HỐI PHIẾU CHẤP NHẬN CỦA NH ( BANKER’S ACCEPTANCES ) • TÍN DỤNG CHỨNG TỪ ( DOCUMENTARY CREDIT ) • BẢO LÃNH NGÂN HÀNG ( BANK GUARANTEE )
 152. DỊCH VỤ BẢO HIỂM  NỘI DUNG DỊCH VỤ BH GỒM : • MễI GIỚI BẢO HIỂM : GIỚI THIỆU, CHÀO BÁN SẢN PHẨM, GIỚI THIỆU CễNG TY BH CHO KHÁCH HÀNG • ĐẠI Lí BẢO HIỂM : TèM KIẾM KHÁCH HÀNG, THU THẬP THễNG TIN, THU XẾP Kí HỢP ĐỒNG
 153. MễI GIỚI CHỨNG KHOÁN  CÁC HèNH THỨC MễI GIỚI : • Kí HỢP ĐỒNG BAO TIấU TOÀN BỘ CHỨNG KHOÁN DO CễNG TY PHÁT HÀNH - RỦI RO LỚN - HOA HỒNG PHÍ CAO VÀ ĐƢỢC HƢỞNG MỘT SỐ QUYỀN LỢI NHẤT ĐỊNH TỪ CễNG TY PHAT HÀNH CHỨNG KHOÁN • LÀM ĐẠI Lí ĐƠN THUẦN , HƢỞNG HOA HỒNG TRấN SỐ CHỨNG KHOÁN BÁN ĐƢỢC
 154. CAÙM ễN Sệẽ CHUÙ YÙ LAẫNG NGHE CUÛA CAÙC ANH CHề