Quản lý dự án xây dựng - Dự án xây dựng và quản lý dự án xây dựng

pdf 11 trang vanle 19/06/2021 1050
Bạn đang xem tài liệu "Quản lý dự án xây dựng - Dự án xây dựng và quản lý dự án xây dựng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfdu_an_xay_dung_va_quan_ly_du_an_xay_dung.pdf

Nội dung text: Quản lý dự án xây dựng - Dự án xây dựng và quản lý dự án xây dựng

 1. Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM DỰ ÁN XÂY DỰNG & QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG Tài liệu lưu hành nội bộ phục vụ cho lớp”Bồi dưỡng kiến thức & kỹ năng Quản lý dự án xây dựng” Giảng viên: Lưu Trường Văn, M.Eng 1 Luu Truong Van, M.E
 2. CÂU HỎI THẢO LUẬN CHO TÌNH HUỐNG 2: “Đòi bồi thường vì chậm” 1. Mục tiêu của dự án đã nêu trong tình huống? 2. Dự án đang gặp trục trặc gì ? 3. Nguyên nhân của các trục trặc đã chỉ ra ở câu hỏi 2? 4. Các bên tham gia dự án là ai? 5. Có thể phòng tránh được những trục trặc đã chỉ ra ở câu 2 cho các dự án tương tự mà sẽ thực hiện tương lai được không? 2 Luu Truong Van, M.E
 3. CÁC KHÁI NIỆM CHUNG  Dự án xây dựng (DAXD) là tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hay cải tạo những công trình xây dựng (nhà ở, văn phòng, nhà máy, sân bay, bến cảng )  Một DAXD gồm ba thành tố: quy mô, kinh phí và thòi gian thực hiện.  Mục tiêu của quản lý DAXD là: Như thiết kế Đúng tiến độ Đúng dự toán 3 Luu Truong Van, M.E
 4. CÁC BÊN THAM GIA QUẢN LÝ DAXD (góc nhìn của project manager) Người chủ sở hữu vốn, người vay vốn, người được giao trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn để thực hiện đầu tư Chủ đầu tư DỰ ÁN Người chịu trách nhiệm thực hiện các tài liệu XÂY Đơn vị thiết kế thiết kế của công trình DỰNG Người chịu trách nhiệm thực hiện các công Đơn vị tư vấn việc tư vấn đầu tư xây dựng Ngườichịu trách nhiệm thi công tất cả hay một phần của dự án Nhà thầu thi công 4 Luu Truong Van, M.E
 5. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA MỘT DAXD CHUẨN BỊ THỰC HIỆN KẾT THÚC DỰ ÁN ĐẦU DỰ ÁN ĐẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ TƯ Lập báo .Giai đoạn thiết kế cáo nghiên Giai đoạn bàn .Giai đoạn đấu thầu giao, đưa dự án cứu tiền vào khai thác/ sử khả thi/ .Giai đoạn thi công dụng khả thi 5 Luu Truong Van, M.E
 6. 5 BƯỚC QUẢN LÝ DỰ ÁN HOẠCH ĐỊNH THỰC HIỆN DEFINE PLAN ORGANIZE CONTROL CLOSE Identify Determine Define Obtain State the project Personnel Management Client Problem activities Needs Style Acceptance Identify Estimate Recruit Establish Install Project time and Project Control Tools Deliverables Goals cost Manger List the Sequence Recruit Prepare Project Team Status Reports Document the Objectives Project Project Activities Review Determine Identify Organize Project Issue Final Preliminary Critical Project Team Schedule Report Resources Activities Conduct Post- Identify Write Assign Work Issue Change Orders Implementation Assumptions Project Packages Audit and Risks Proposal Project overview WBS Recruit Criteria Variance Reports Final Report Project network Define Work packages Status Reports Audit Reports Critical Path Assign Work Packages Staff Allocation Reports 6 Luu Truong Van, M.E
 7. 5 BƯỚC QUẢN LÝ DỰ ÁN HOẠCH ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỊNH NGHĨA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM SOÁT KẾT THÚC Nhận dạng Xác định nhu Xác định Đạt đựơc sự chấp Phát biểu các công tác cầu nhân lực phương thức nhận của khách vấn đề trong dự án QLDA hàng Nhận dạng Ước lượng Tuyển dụng Thiết lập các Thiết lập sự phân các mục đích thời gianvà C.nhiệm dự án của dự án công cụ kiểm phối chi phí soát Lập danh sách Thứ tự các Tuyển dụng Lập báo cáo Chuẩn bị các tài các mục tiêu công tác Ban QLDA về tình rạng liệu của dự án trong dự án dự án Ban hành biên bản Xác định Nhận dạng Tổchức hoạt Xem lại tiến nghiệm thu cuối nguồn lực sơ các công động Ban độ dự án cùng bộ tác găng QLDA Ban hành các Thực hiện kiểm Nhận dạng các Viết kế Phân công các lệnh thay đổi toán hậu dự án ràng buộc và rủi hoạch thực gói côngviệc (Change ro hiện dự án Orders) Tổng quan dự án WBS Tiêu chuẩn tuyển dụng Báo cáo thay đổi Nghiệm thu bàn giao Tiến độ mạng D.A Xác định các WP Báo cáo tình trạng Báo cáo kiểm toán Đường găng Phân công các WP Báo cáo phân bổ nhân viên 7 Luu Truong Van, M.E
 8. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA DỰ ÁN: Giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư  Chủ đầu tư: Giải thích rõ mục tiêu sử dụng của công trình  Chủ nhiệm điều hành dự án: điều phối chung soạn thảo kế hoạch công tác  Đơn vị thiết kế: đánh giá các yêu cầu sử dụng của chủ đầu tư, thiết kế đảm bảo thẩm mỹ, độ bền và công năng sử dụng, ước tính giá thành công trình  Người sử dụng: Thuyết minh một cách chi tiết các yêu cầu của người sử dụng 8 Luu Truong Van, M.E
 9. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA DỰ ÁN: Giai đoạn thực hiện dự án – Thiết kế và đấu thầu Nhà thầu thi công: Tham gia ý kiến về vật liệu và phương pháp thi công Chủ nhiệm điều hành dự án: điều phối các hoạt động trong giai đoạn thiết kế Đơn vị thiết kế: thiết kế kiến trúc, kết cấu, lập các bản vẽ thi công về điện, nước, thông gió, Lập các tài liệu tính toán khối lượng và các hồ sơ đấu thầu, tính dự toán công trình. Người sử dụng: Cung cấp thông tin liên quan đến công trình để phục vụ thiết kế 9 Luu Truong Van, M.E
 10. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA DỰ ÁN: Giai đoạn thực hiện dự án – Thi công  Nhà thầu thi công: Thi công công trình, điều phối và thanh toán cho các nhà thầu phụ, lập tiến độ thi công, giám sát thi công (tự giám sát) và cung cấp thông tin theo yêu cầu đối với những điều khoản của hợp đồng.  Chủ nhiệm điều hành dự án: thỏa thuận với nhà thầu về cách thức tổ chức thi công, tiến độ thi công, kiểm tra sự điều phối của bên thiết kế,phối hợp với người lập dự toán đánh giá khối lượng và chuyển séc thanh toán, báo cáo định kỳ cho chủ đầu tư về tiến độ và giá thành  Chuyên gia tư vấn kỹ thuật: giám sát nhà thầu thi công, kiến nghị kỹ thuật, liên hệ với đơn vị thiết kế về các vấn đề thiết kế.  Người lập dự toán: Đánh giá định kỳ khối lượng công việc, chuẩn bị các chứng từ thanh toán, tạm ứng cho nhà thầu, đánh giá những thay đổi về chi phí, chuẩn bị quyết toán. 10 Luu Truong Van, M.E
 11. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA DỰ ÁN: Giai đoạn kết thúc dự án  Nhà thầu chính và phụ: Sửa chữa các thiếu sót, khuyết tật qua nghiệm thu phát hiện, trình duyệt quyết toán cuối cùng.  Chủ nhiệm điều hành dự án: Điều phối các hoạt động nghiệm thu và bàn giao.  Chủ đầu tư: Liên hệ với chủ nhiệm điều hành dự án để đảm bảo rằng công trình đã được hoàn thành đáp ứng các yêu cầu dặt ra.  Người sử dụng: Tiếp nhận công trình và các trang thiết bị, huấn luyện vận hành và duy tu bảo dưỡng.  Đơn vị thiết kế: Kiểm ra công trình và các trang thiết bị, đánh giá xem có phù hợp với yêu cầu của hợp đồng và bản thiết kế. 11 Luu Truong Van, M.E